Tài liệu Phân tích tình hình tài chính & một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại công ty cổ phần hóa chất miền nam

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH & MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MIỀN NAM Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện TRẦN BÁ TRÍ PHAN THỊ NGỌC THƠ MSSV: B070082 Lớp: Tài Chính – Ngân Hàng K33 Cần Thơ – 9/2010 Luận văn tốt nghiệp 12/2010 LỜI CẢM TẠ ____________________________ Trong quá trình học tập tại trường Đại học Cần Thơ tôi đã nhận được sự giảng dạy, truyền đạt kiến thức và chỉ dẫn tận tình của quý Thầy, Cô của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Và sau khi kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp tôi đã hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp. Để có được kết quả này tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn đến Thầy Trần Bá Trí – giáo viên trực tiếp hướng dẫn – đã hướng dẫn, chỉ dạy và hỗ trợ tôi rất tận tình giúp tôi hoàn thành luận văn và có được những hiểu biết chuyên ngành sâu sắc hơn. Bên cạnh đó tôi xin cám ơn các Anh, Chị trong Công ty Cổ phần Hóa chất Miền Nam – địa điểm thực tập tốt nghiệp – đã tạo điều kiện, hỗ trợ và giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình thực tập và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. Tôi cũng chân thành gửi lời cám ơn đến các Thầy, Cô đã giảng dạy tôi trong suốt quá trình học tập để tôi có được nền tảng kiến thức chuyên ngành hỗ trợ rất nhiều trong việc thực hiện luận văn và kiến thức có thể áp dụng trong thực tế. Tôi xin trân trọng cảm ơn và xin được gửi lời chúc sức khỏe đến Quý Thầy, Cô, Anh, Chị trong Công ty Cổ phần Hóa chất Miền Nam và các bạn trường Đại học Cần Thơ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trân trọng kính chào. Ngày ….. tháng ….. năm 2010 Sinh viên thực hiện (Ký và ghi họ tên) PHAN THỊ NGỌC THƠ GVHD: Trần Bá Trí - ii - SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 LỜI CAM ĐOAN ___________________________________ Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày ….. tháng ….. năm 2010 Sinh viên thực hiện (Ký và ghi họ tên) PHAN THỊ NGỌC THƠ GVHD: Trần Bá Trí - iii - SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP _____________________________________________ ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm 2010 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) GVHD: Trần Bá Trí - iv - SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN _____________________________________________ ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm 2010 Giáo viên hướng dẫn (ký và ghi họ tên) GVHD: Trần Bá Trí -v- SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN _____________________________________________ ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm 2010 Giáo viên phản biện (ký và ghi họ tên) GVHD: Trần Bá Trí - vi - SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ........................................................................................ 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU......................................................................1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ..........................................................................2 1.2.1 Mục tiêu chung ...................................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.............................................................................2 1.3.1 Phạm vi về không gian...........................................................................2 1.3.2 Phạm vi về thời gian ..............................................................................2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......3 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ............................................................................... 3 2.1.1 Khái quát về phân tích tài chính ............................................................. 3 2.1.2 Nội dung phân tích tài chính ..................................................................4 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................ 11 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 11 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ............................................................. 12 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MIỀN NAM ..... 13 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ............. 13 3.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty ................................................................ 13 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh và quá trình phát triển của Công ty...................... 13 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY ........................................................ 16 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MIỀN NAM......................................................................................... 18 4.1 PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN................................................. 18 4.1.1 Phân tích tình hình biến động của tài sản.............................................. 18 4.1.2 Phân tích tình hình biến động của nguồn vốn ....................................... 26 4.2 PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .......... 30 4.2.1 Tình hình doanh thu............................................................................. 30 4.2.2 Tình hình chi phí.................................................................................. 34 4.2.3 Tình hình lợi nhuận.............................................................................. 35 4.3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰA TRÊN CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH............ 37 4.3.1 Phân tích nhóm tỷ số thanh toán........................................................... 37 4.3.2 Phân tích nhóm tỷ số quản lý tài sản hay tỷ số hiệu quả hoạt động ....... 39 GVHD: Trần Bá Trí - vii - SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 4.3.3 Phân tích nhóm tỷ số quản lý nợ .......................................................... 46 4.3.4 Phân tích nhóm tỷ số khả năng sinh lợi ................................................ 50 4.4 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG PHƯƠNG TRÌNH DUPONT................. 54 4.4.1 Phân tích Dupont giai đoạn 2007 – 2009.............................................. 54 4.4.2 Phân tích Dupont giai đoạn giữa niên độ 2008 - 2010 .......................... 55 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MIỀN NAM ................................................... 58 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................ 61 6.1 KẾT LUẬN................................................................................................. 61 6.2 KIẾN NGHỊ ................................................................................................ 61 PHỤ LỤC .................................................................................................................. 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 75 GVHD: Trần Bá Trí - viii - SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1. BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CÁC NĂM 2007 – 2009 ..................................................................................................19 Bảng 2. BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2008, 2009 VÀ 2010 ....................................................................20 Bảng 3. BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CÁC NĂM 2007 – 2009 ........................................................................................26 Bảng 4. BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN GIỮA NIÊN ĐỘ CÁC NĂM 2008, 2009 VÀ 2010 .................................................27 Bảng 5. BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NĂM 2007 – 2009 ........................................................................................31 Bảng 6. BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ CÁC NĂM 2008, 2009 VÀ 2010 .................................................32 Bảng 7. CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2007 – 2009 .................................................33 Bảng 8. CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2007 – 2009 GIỮA NIÊN ĐỘ CÁC NĂM 2008 – 2010 ........................................................................................33 Bảng 9. BẢNG TỶ LỆ THANH TOÁN NĂM 2007 – 2009 ......................................38 Bảng 10. BẢNG TỶ LỆ THANH TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ CÁC NĂM 2008 – 2010 .............................................................................................................39 Bảng 11. BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG HÀNG TỒN KHO NĂM 2007 – 2009 .............................................................................................................40 Bảng 12. BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG HÀNG TỒN KHO GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2008 – 2010 ........................................................................................41 Bảng 13. BẢNG PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA KỲ THU TIỀN BÌNH QUÂN NĂM 2007 – 2009 ............................................................................41 Bảng 14. BẢNG PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA KỲ THU TIỀN BÌNH QUÂN GIỮA NIÊN ĐỘ CÁC NĂM 2008 – 2010 .......................................42 Bảng 15. BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2007 – 2009 ........................................................................................42 Bảng 16. BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH GIỮA NIÊN ĐỘ CÁC NĂM 2008 – 2010 ...................................................42 Bảng 17. BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT SỬ DỤNG TỔNG TÀI SẢN CÁC NĂM 2007 – 2009 ........................................................................................44 GVHD: Trần Bá Trí - ix - SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 Bảng 18. BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT SỬ DỤNG TỔNG TÀI SẢN GIỮA NIÊN ĐỘ CÁC NĂM 2008 – 2010 ..............................................................45 Bảng 19. BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TỶ SỐ NỢ TRÊN TÀI SẢN CÁC NĂM 2007 – 2009 ...............................................................................46 Bảng 20. BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TỶ SỐ NỢ TRÊN TÀI SẢN GIỮA NIÊN ĐỘ CÁC NĂM 2008 – 2010 ...................................................46 Bảng 21. BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TỶ SỐ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU CÁC NĂM 2007 – 2009 ...............................................................47 Bảng 22. BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TỶ SỐ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU GIỮA NIÊN ĐỘ CÁC NĂM 2008 – 2010 ....................................47 Bảng 23. BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TRẢ LÃI CÁC NĂM 2007 – 2009 ........48 Bảng 24. BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TRẢ LÃI GIỮA NIÊN ĐỘ CÁC NĂM 2008 – 2010 ........................................................................................49 Bảng 25. BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TỶ SỐ BẢO CHỨNG NỢ CÁC NĂM 2007 – 2009 ...............................................................................49 Bảng 26. BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TỶ SỐ BẢO CHỨNG NỢ GIỮA NIÊN ĐỘ CÁC NĂM 2008 – 2010 ...................................................50 Bảng 27. BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CÁC NĂM 2007 – 2009 .......51 Bảng 28. BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI GIỮA NIÊN ĐỘ CÁC NĂM 2008 – 2010 ........................................................................................51 GVHD: Trần Bá Trí -x- SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1. Minh họa phân tích Dupont ...............................................................11 Hình 2. Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Hóa chất Miền Nam ........................17 Hình 3. Sơ đồ phân tích Dupont các năm 2007 – 2009 ...................................56 Hình 4. Sơ đồ phân tích Dupont giữa niên độ các năm 2008 – 2010 ..............57 GVHD: Trần Bá Trí - xi - SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BSI British Standards Institution – Viện Tiêu chuẩn Anh EBIT Earnings Before interest and tax – Lợi nhuận trước thuế và lãi EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Lợi nhuận trước thuế, trả lãi và khấu hao. GMP Good Manufacturing Practice – Thực hành sản xuất tốt ISO International Organization for Standardization Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá ROA Return on total assets - Tỷ số lợi nhuận trên tài sản ROE Return On Equity – Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROS Return on sales – Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu TNHH Trách nhiệm hữu hạn GVHD: Trần Bá Trí - xii - SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể, từ việc hội nhập nền kinh tế thế giới cho đến những thay đổi lớn trong đường lối, chính sách phát triển kinh tế của nhà nước ta. Và cùng với đó, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) luôn phấn đấu phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của mình để có thể sánh ngang với các khu vực trong nước cũng như thế giới. Không chỉ là “vựa lúa” của cả nước cùng thế mạnh khác trong lĩnh vực nông nghiệp, ĐBSCL còn là mảnh đất màu mỡ cho việc khai thác, nuôi trồng thủy sản xuất khẩu và nhiều lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ khác. Chính trong tiềm năng to lớn đó, sự cạnh tranh khốc liệt tất yếu diễn ra trong nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng tránh nguy cơ bị đào thải bởi qui luật cạnh tranh khốc liệt của thị trường; đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng, chiến lược kinh doanh trong tương lai phù hợp với nguồn lực sẵn có. Và để có thể thực hiện được điều này chắc chắn doanh nghiệp phải củng cố hoạt động, hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao năng lực tài chính và quan trọng phải hiểu rõ những điểm mạnh, điểm yếu của mình để phát huy hiệu quả thế mạnh, khắc phục những hạn chế tồn tại. Và quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của doanh nghiệp. Tất cả hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp và ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu có tác động thúc đẩy hay kiềm hãm quá trình kinh doanh. Do đó việc thường xuyên phân tích tài chính giúp cho các nhà quản trị thấy rõ thực trạng tài chính, xác định đúng đắn mặt mạnh và mặt yếu từ đó đưa ra chiến lược, kế hoạch phù hợp và giải pháp ổn định, tăng cường hiệu quả tài chính. Chính vì tầm quan trọng đó mà tôi chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Công ty Cổ phần Hóa chất Miền Nam” để tìm hiểu GVHD: Trần Bá Trí -1- SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 thực trạng tài chính và đóng góp các giải pháp tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình tài chính để thấy được thực trạng tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất Miền Nam, thấy được các mặt mạnh, mặt yếu, tìm hiểu nguyên nhân, các yếu tố tác động đến tình hình tài chính và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Phân tích tình hình tài chính thông qua Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  Phân tích tài chính thông qua các tỷ số tài chính: nhóm tỷ số thanh toán, nhóm tỷ số hoạt động, nhóm tỷ số quản lý nợ (hay tỷ số đòn bẩy tài chính), nhóm tỷ số khả năng sinh lời.  Phân tích tài chính thông qua sơ đồ Dupont.  Từ những phân tích trên đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi về không gian Đề tài được nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Hóa chất Miền Nam. 1.3.2 Phạm vi về thời gian Đề tài được nghiên cứu từ ngày 15/9/2010 đến ngày 15/11/2010, đồng thời dựa trên số liệu các năm 2007, 2008, 2009 và sáu tháng đầu năm 2010 của Công ty Cổ phần Hóa chất Miền Nam. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các tỷ số tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất Miền Nam. GVHD: Trần Bá Trí -2- SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Quản trị tài chính doanh nghiệp liên quan đến việc ra các quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và quyết định phân chia cổ tức. Các quyết định này thực hiện ở hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của doanh nghiệp. Do đó, đòi hỏi cần phải hiểu được tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp trước khi ra quyết định và việc phân tích báo cáo tài chính có thể giúp thực hiện điều đó. 2.1.1 2.1.1.1 Khái quát về phân tích tài chính Khái niệm Phân tích các báo cáo tài chính là quá trình sử dụng các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp [Nguyễn Minh Kiều (2009), tr.58]. 2.1.1.2 Mục đích Mục đích của phân tích báo cáo tài chính là nhằm đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp để có cơ sở ra những quyết định hợp lý. Đứng trên quan điểm của nhà đầu tư, phân tích báo cáo tài chính nhằm dự báo tương lai và triển vọng của doanh nghiệp. Đứng trên quan điểm quản lý, phân tích báo cáo tài chính nhằm cả hai mục tiêu: vừa dự báo tương lai vừa đưa ra những hành động cần thiết để cải thiện tình hình hoạt động doanh nghiệp [Nguyễn Minh Kiều (2009), tr.70]. 2.1.1.3 Ý nghĩa Tình hình tài chính của một doanh nghiệp được nhiều đối tượng khác nhau quan tâm đến nên việc phân tích tài chính sẽ có những ý nghĩa khác nhau tương ứng với từng đối tượng:  Đối với nhà quản lý: nhà quản lý là người trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp, việc phân tích tài chính sẽ đáp ứng những mục tiêu: GVHD: Trần Bá Trí -3- SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010  Tạo ra những chu kỳ đều đặn để đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn đã qua, việc thực hiện cân bằng tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và rủi ro tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp.  Đảm bảo cho các quyết định của Ban Giám đốc phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.  Cung cấp thông tin cơ sở cho những dự đoán tài chính.  Căn cứ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động, quản lý doanh nghiệp.  Đối với các nhà đầu tư: là để đánh giá doanh nghiệp và ước đoán giá trị cổ phiếu, dựa vào việc nghiên cứu các báo cáo tài chính, khả năng sinh lời, phân tích rủi ro trong kinh doanh,…  Đối với các nhà đầu tư tín dụng: xác định khả năng hoàn trả nợ của khách hàng. Đối với những khoản cho vay ngắn hạn, nhà cung cấp tín dụng ngắn hạn đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh toán ngay của doanh nghiệp, nói khác đi là khả năng ứng phó của doanh nghiệp khi nợ vay đến hạn trả. Đối với các khoản cho vay dài hạn, nhà cung cấp tín dụng dài hạn phải tin chắc khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà việc hoàn trả vốn và lãi tùy thuộc vào khả năng sinh lời này.  Đối với những người hưởng lương trong doanh nghiệp: giúp họ định hướng việc làm ổn định và yên tâm dốc sức cho vào hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp tùy theo công việc được phân công. 2.1.2 2.1.2.1 Nội dung phân tích tài chính Phân tích tài chính dựa trên bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là bảng báo cáo tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp ở một thời điểm nào đó. Bảng này sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về tài sản và nguồn vốn tại doanh nghiệp, những biến động tăng hoặc giảm thể hiện doanh nghiệp đang mở rộng qui mô hay thu hẹp sản xuất, mức độ phân bổ các khoản mục trong tài sản và nguồn vốn có hợp lý hay không,... a) Phân tích sự biến động của các khoản mục tài sản Phân tích sự biến động của khoản mục tài sản nhằm giúp người phân tích tìm hiểu sự thay đổi về giá trị, tỷ trọng của tài sản qua từng thời kỳ như thế nào, sự thay đổi này bắt nguồn từ những dấu hiệu tích cực hay thụ động trong quá trình GVHD: Trần Bá Trí -4- SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 sản xuất kinh doanh, có phù hợp với việc nâng cao năng lực kinh tế để phục vụ cho chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay không. b) Phân tích sự biến động của các khoản mục nguồn vốn Phân tích sự biến động của các khoản mục nguồn vốn nhằm giúp người phân tích tìm hiểu sự thay đổi về giá trị, tỷ trọng của nguồn vốn qua các thời kỳ như thế nào, sự thay đổi này bắt nguồn từ những dấu hiệu tích cực hay thụ động trong quá trình sản xuất kinh doanh, có phù hợp với việc nâng cao năng lực tài chính, tính tự chủ tài chính, khả năng tận dụng, khai thác nguồn vốn trên thị trường cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay không và có phù hợp với chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay không. 2.1.2.2 Phân tích tài chính dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tình hình thu nhập, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp qua một thời kỳ nào đó [Nguyễn Minh Kiều (2009), tr.65]. Việc phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy được khả năng hoạt động của doanh nghiệp thông qua sự tăng, giảm của doanh thu và chi phí. Qua đó giúp nhà phân tích hạn chế được những khoản chi phí bất hợp lý, có biện pháp tăng cường các khoản thu nhằm tối đa hóa lợi nhuận. 2.1.2.3 Phân tích tài chính dựa trên các chỉ số tài chính a) Nhóm tỷ số thanh toán Tỷ số thanh toán là tỷ số đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty, gồm có tỷ số thanh toán hiện thời và tỷ số thanh toán nhanh. Cả hai loại tỷ số này được xác định từ bảng cân đối tài sản.  Tỷ số thanh toán hiện thời: Tỷ số thanh toán hiện thời (hay còn được gọi là tỷ số thanh toán ngắn hạn) được xác định dựa vào số liệu từ bảng cân đối tài sản. Tỷ số này cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn phải trả của doanh nghiệp có bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn có thể sử dụng để thanh toán. Giá trị tài sản ngắn hạn Tỷ số thanh toán hiện thời RC = Giá trị nợ ngắn hạn GVHD: Trần Bá Trí -5- SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010  Tỷ số thanh toán nhanh Tỷ số thanh toán nhanh được được xác định dựa vào bảng cân đối tài sản nhưng không kể giá trị hàng tồn kho và giá trị tài sản ngắn hạn kém thanh khoản khác vào giá trị tài sản ngắn hạn khi tính toán. Tỷ số này cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn phải trả của doanh nghiệp có bao nhiều đồng tài sản ngắn hạn có thể huy động ngay để thanh toán. Giá trị tài sản Tỷ số thanh toán nhanh RQ = ngắn hạn - Giá trị hàng tồn kho - Giá trị tài sản ngắn hạn khác Giá trị nợ ngắn hạn b) Nhóm tỷ số hoạt động Nhóm tỷ số này đo lường hiệu quả quản lý tài sản của Công ty, nếu Công ty đầu tư vào tài sản quá nhiều sẽ dư thừa tài sản và vốn hoạt động sẽ làm cho dòng tiền tự do và giá cổ phiếu giảm; ngược lại nếu đầu tư quá ít vào tài sản khiến cho không đủ tài sản để hoạt động sẽ làm tổn hại khả năng sinh lợi. Do đó Công ty nên đầu tư tài sản ở mức độ hợp lý bằng cách phân tích các tỷ số đo lường hiệu quả hoạt động của tài sản.  Tỷ số hoạt động tồn kho Tỷ số hoạt động tồn kho được đo lường bằng chỉ tiêu số vòng quay hàng tồn kho trong một năm và số ngày tồn kho. Tỷ số này được sử dụng để đánh giá hiệu quả quản lý tồn kho của doanh nghiệp. Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho cho biết bình quân hàng tồn kho quay được bao nhiêu vòng trong kỳ để tạo ra doanh thu. Chỉ tiêu số ngày tồn kho cho biết bình quân tồn kho của doanh nghiệp mất hết bao nhiêu ngày. Nếu tỷ số vòng quay hàng tồn kho thấp chứng tỏ rằng các loại hàng hóa tồn kho quá cao so với doanh số bán. Tỷ số này càng lớn đồng nghĩa với hàng tồn kho quay vòng nhanh cho thấy Công ty bán hàng nhanh, hàng tồn kho không ứ đọng nhiều, giảm được chi phí bảo quản, hao hụt và vốn tồn đọng ở hàng tồn kho. Tuy nhiên hàng tồn kho mang đậm tính chất ngành nghề kinh doanh nên không phải cứ mức tồn kho thấp là tốt, mức tồn kho cao là xấu. Trong một số trường hợp tỷ số này quá cao cũng không tốt, vì như vậy có nghĩa là lượng hàng dự trữ trong kho không nhiều, nếu nhu cầu thị trường tăng đột ngột thì rất có khả năng doanh nghiệp bị mất khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần. GVHD: Trần Bá Trí -6- SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010 Giá vốn hàng bán Vòng quay hàng tồn kho RI = Bình quân giá trị hàng tồn kho Hàng tồn kho quí I + Hàng tồn kho quí II + Bình quân giá trị hàng tồn kho = + Hàng tồn kho quí III + Hàng tồn kho quí IV 4 Số ngày trong năm Số ngày tồn kho = Số vòng quay hàng tồn kho  Kỳ thu tiền bình quân Tỷ số này được dùng để đo lường hiệu quả và chất lượng quản lý khoản phải thu, nó cho biết bình quân mất bao nhiêu ngày để Công ty có thể thu hồi được khoản phải thu. Tỷ số này được tính bằng cách lấy số ngày trong năm chia cho số vòng quay khoản phải thu. Vòng quay khoản phải thu càng cao thì kỳ thu tiền bình quân càng thấp và ngược lại. Số ngày trong năm Kỳ thu tiền bình quân RT = Vòng quay khoản phải thu Doanh thu thuần Vòng quay khoản phải thu = Bình quân giá trị khoản phải thu  Vòng quay tài sản cố định Tỷ số vòng quay tài sản cố định đo lường hiệu quả sử dụng tài sản cố định cũng như máy móc, thiết bị, nhà xưởng. Tỷ số này được xác định bằng cách lấy doanh thu thuần chia cho bình quân giá trị tài sản cố định ròng, trong đó giá trị tài sản cố định ròng tức là giá trị tài sản cố định còn lại sau khi trừ khấu hao. Tỷ số này cho biết mỗi đồng tài sản cố định của doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. Doanh thu thuần Vòng quay tài sản cố định RF = Bình quân tài sản cố định ròng (Giá trị còn lại) GVHD: Trần Bá Trí -7- SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ Luận văn tốt nghiệp 12/2010  Vòng quay tổng tài sản Tỷ số vòng quay tổng tài sản đo lường hiệu quả sử dụng tài sản nói chung mà không phân biệt tài sản ngắn hạn hay tài sản dài hạn. Tỷ số này được xác định bằng cách lấy doanh thu thuần chia cho bình quân trị giá tổng tài sản và cho biết mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. Doanh thu thuần Vòng quay tổng tài sản RA = Bình quân giá trị tổng tài sản c) Nhóm tỷ số quản lý nợ Trong tài chính doanh nghiệp, mức độ sử dụng nợ để tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp gọi là đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy tài chính một mặt giúp gia tăng lợi nhuận cổ đông, mặt khác nó làm gia tăng rủi ro. Do đó quản lý nợ cũng quan trọng như quản lý tài sản. Các tỷ số quản lý nợ bao gồm:  Tỷ số nợ trên tổng tài sản Tỷ số nợ trên tổng tài sản hay còn được gọi là tỷ số nợ D/A đo lường mức độ sử dụng nợ của doanh nghiệp để tài trợ cho tổng tài sản. Tỷ số này được xác định bằng cách lấy tổng nợ chia cho giá trị tổng tài sản. Tỷ số này cho thấy được mức độ sử dụng nợ để tài trợ cho tài sản của doanh nghiệp và nợ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Tổng nợ phải trả Tỷ số nợ trên tổng tài sản RD = Tổng giá trị tài sản  Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu hay còn được gọi là tỷ số nợ D/E đo lường mức độ sử dụng nợ của doanh nghiệp trong mối quan hệ tương quan với mức độ sử dụng vốn chủ sở hữu. Tỷ số này được xác định bằng cách lấy tổng nợ (bao gồm cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn phải trả) chia cho vốn chủ sở hữu. Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu cho biết mối quan hệ giữa mức độ sử dụng nợ và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và mối quan hệ tương ứng giữa nợ và vốn chủ sở hữu doanh nghiệp. Tổng nợ phải trả Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu RE = Vốn chủ sở hữu GVHD: Trần Bá Trí -8- SVTH: Phan Thị Ngọc Thơ
- Xem thêm -