Tài liệu Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ mét chñ tr¬ng khoa häc, l©u dµi cña §¶ng vµ Nhµ níc nh»m ph¸t huy mäi nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn, nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cßn lµ mét nÒn kinh tÕ cã tÝnh c¹nh tranh quyÕt liÖt. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i cñng cè vÞ thÕ cña m×nh trªn th¬ng trêng b»ng c¸ch t¹o ®îc mét nguån vèn vµ lîi nhuËn cao ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña m×nh. Trong mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi vµ nhê cã sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn Ths. §ç Quèc B×nh vµ toµn thÓ c¸c c« chó trong C«ng ty, em ®· dÇn lµm quen víi c«ng viÖc kinh doanh vµ hiÓu râ ®îc tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ nhËn thøc ®ã, em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi”. KÕt cÊu cña luËn v¨n gåm ba ch¬ng chÝnh sau: Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ch¬ng 2: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi. Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi. Tuy nhiªn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã ph¹m vi kh¸ réng lín phøc t¹p vµ do tr×nh ®é, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thùc tÕ cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nªn viÖc nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« cïng c« chó trong C«ng ty ®Ó bµi luËn v¨n cña em ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh I. Kh¸i niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1. Kh¸i niÖm Khi nãi ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®a ra rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vµ díi ®©y lµ mét trong nh÷ng kh¸i niÖm cã tÝnh tæng hîp vµ bao qu¸t nhÊt: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c vµ chi phÝ c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. Nh vËy, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ thíc ®o rÊt quan träng cña sù t¨ng trëng kinh tÕ vµ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. 2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2.1. Nhãm nh©n tè chñ quan 2.1.1. Nh©n tè con ngêi Nh©n tè con ngêi ®ãng vai trß cùc kú quan träng ù tham gia cña con ngêi cho dï lµ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp. Tr×nh ®é lao ®éng sÏ quyÕt ®Þnh c¬ b¶n hiÖu qu¶ cña mäi ho¹t ®éng. NÕu lao ®éng cã tay nghÒ cao sÏ lµm ra s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng cao, gi¶m tØ lÖ s¶n phÈm háng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. Trêng hîp ngîc l¹i, lµm t¨ng hao phÝ nguyªn vËt liÖu, phÕ phÈm nhiÒu, s¶n phÈm t¹o ra Ýt... lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt dÉn ®Õn gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do cã tÇm quan träng nh vËy nªn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng, quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn, t¹o sù g¾n bã gi÷a lao ®éng víi doanh nghiÖp. 2.1.2. Nh©n tè vÒ qu¶n lý Lùc lîng qu¶n lý lµ nh÷ng lao ®éng gi¸n tiÕp, kh«ng t¹o ra s¶n phÈm nhng l¹i rÊt quan träng bëi hä lµ nh÷ng ngêi ®iÒu hµnh vµ ®Þnh híng cho doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña mçi doanh nghiÖp. Trªn thùc tÕ, mçi doanh nghiÖp cã mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kh¸c nhau, tr×nh ®é qu¶n lý tèt sÏ t¹o ®îc nhiÒu lîi thÕ cho doanh nghiÖp, cô thÓ lµ: + T¹o ®îc sù phèi hîp ho¹t ®éng nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban ph©n xëng. + Khai th¸c tèi ®a c¸c lîi thÕ vÒ nh©n lùc, vËt lùc vµ tµi lùc. + Ph¸t huy kh¶ n¨ng chñ ®éng s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh. + Ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ n¾m b¾t ®îc thêi c¬. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngîc l¹i, qu¶n lý kh«ng tèt sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ vµ cã thÓ ®a ®Õn chç ph¸ s¶n. Thªm vµo ®ã, víi mét c¬ cÊu cång kÒnh sÏ rÊt khã kh¨n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh còng nh triÓn khai mÖnh lÖnh. Hä sÏ ®ïn ®Èy nhau, mçi ngêi mét ý vµ cuèi cïng lµ mÖnh lÖnh kh«ng ®îc thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Õn n¬i ®Õn chèn. Do ®ã, mçi doanh nghiÖp cÇn tæ chøc cho m×nh mét c¬ cÊu qu¶n lý gän nhÑ, linh ho¹t vµ hiÖu qu¶. 2.1.3. Nh©n tè vÒ vèn Mét doanh nghiÖp muèn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× cÇn ph¶i cã vèn. Vèn quyÕt ®Þnh c¬ b¶n tíi quy m« ho¹t ®éng cña mçi doanh nghiÖp vµ nã ®îc h×nh thµnh tõ ba nguån chÝnh: vèn tù cã, vèn do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp vµ vèn vay; ®îc ph©n bæ theo hai d¹ng: vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng. Thªm n÷a, kh¶ n¨ng quay vßng vèn còng ®ãng gãp kh«ng Ýt phÇn quan träng v× gi¶ sö víi mét lîng cÇu 1.000 ®¬n vÞ s¶n phÈm mét n¨m cÇn 1.000 triÖu ®ång vèn nhng ta chØ cÇn cã 200 triÖu ®ång nÕu ta cã kh¶ n¨ng quay vßng sè vèn ®ã mét n¨m 5 lÇn. §©y lµ nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®ång vèn. 2.1.4. Nh©n tè vÒ kü thuËt Kü thuËt vµ c«ng nghÖ lµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp tíi s¶n phÈm vÒ mäi ph¬ng diÖn. Nhu cÇu thÞ trêng ngµy nay kh«ng chØ ®ßi hái ®¬n thuÇn lµ gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm mµ cßn lµ sù hoµn thiÖn cña s¶n phÈm. Do vËy, muèn c¹nh tranh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× mçi doanh nghiÖp cÇn ®Çu t thÝch øng cho yÕu tè nµy. Kü thuËt vµ c«ng nghÖ cßn lµ mét yÕu tè ®¸nh gi¸ tr×nh ®é s¶n xuÊt, tõ ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng c¶i thiÖn m×nh ®Ó tr¸nh sù tôt hËu. §ã còng chÝnh lµ lý do gi¶i thÝch t¹i sao c¸c doanh nghiÖp s½n sµng bá ra mét kho¶n tiÒn lín ®Ó mua vÒ mét bÝ quyÕt c«ng nghÖ (Know-how). 2.2. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan Lµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng tõ bªn ngoµi cã ¶nh hëng tÝch cùc hay tiªu cùc tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mµ mçi doanh nghiÖp cÇn nç lùc øng phã cïng víi sù trî gióp cña ChÝnh phñ hoÆc c¸c bé ngµnh cã liªn quan. Chóng ta cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh hai nhãm: + M«i trêng vÜ m«: Bao gåm c¸c yÕu tè vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn; ®iÒu kiÖn vÒ d©n sè vµ lao ®éng; c¸c ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc; xu híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; t×nh h×nh ngo¹i th¬ng, ngo¹i hèi; c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c¸c ®iÒu kiÖn v¨n hãa x· héi cã liªn quan... + M«i trêng vi m«: Bao gåm c¸c yÕu tè g¾n liÒn víi tõng lo¹i doanh nghiÖp nh thÞ trêng ®Çu vµo, thÞ trêng ®Çu ra... 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a. ThÞ trêng ®Çu vµo: lµ thÞ trêng cung øng nguyªn vËt liÖu, ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn s¶n lîng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nªn ®ßi hái cã sù cung cÊp kÞp thêi vµ ®¶m b¶o c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ c¶. b. ThÞ trêng ®Çu ra: lµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. Nã quyÕt ®Þnh s¶n lîng tiªu thô, do ®ã quyÕt ®Þnh n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Muèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao th× mçi doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn nghiªn cøu, ph©n tÝch, dù ®o¸n chÝnh x¸c nhu cÇu thÞ trêng ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p xö lý ®óng ®¾n, kÞp thêi. II. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. C¸c quan ®iÓm vÒ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ - KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: lµ tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm ®îc t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ mang l¹i lîi Ých tiªu dïng x· héi ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: KÕt qu¶ = Tæng doanh thu - Tæng chi phÝ - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: lµ sù so s¸nh gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra, gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu ®îc. Do ®ã, thíc ®o hiÖu qu¶ lµ sù tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng x· héi vµ tiªu chuÈn cña hiÖu qu¶ lµ viÖc tèi ®a hãa kÕt qu¶ hoÆc tèi thiÓu hãa chi phÝ dùa trªn ®iÒu kiÖn nguån lùc s½n cã. Thªm vµo ®ã, hiÖu qu¶ cßn ®îc ph©n ®Þnh thµnh hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi. + HiÖu qu¶ kinh tÕ: lµ sù so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ kinh tÕ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc víi toµn bé chi phÝ bá ra ®Ó cã ®îc kÕt qu¶ ®ã. + HiÖu qu¶ x· héi: lµ sù ph¶n ¸nh kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu vÒ mÆt x· héi nh: Møc t¨ng thu nhËp, t¨ng nép ng©n s¸ch, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, c¶i thiÖn m«i trêng kinh doanh vµ m«i trêng sèng, t¨ng thu ngo¹i tÖ... 2. Sù kÕt hîp cÇn thiÕt hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x · héi + ChØ khi hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¶m b¶o th× míi t¹o ra hiÖu qu¶ x· héi. + HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt cña hiÖu qu¶ x· héi. NÕu hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp gi¶m ®Õn møc kh«ng cã kh¶ n¨ng tån t¹i th× ®¬ng nhiªn trë thµnh g¸nh nÆng cho Nhµ níc, cho x· héi. Ngîc l¹i, ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao sÏ gãp phÇn cho sù t¨ng trëng kinh tÕ cña ®Êt níc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ x· héi. III. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1. Yªu cÇu c¬ b¶n trong ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh + Thu thËp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO - Gross Output), gi¸ trÞ gia t¨ng (VA - Value Added), chi phÝ trung gian (IC), doanh thu, lîi nhuËn, lao ®éng b×nh qu©n, vèn ®Çu t, vèn s¶n xuÊt kinh doanh... 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + X©y dùng hÖ thèng chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. + TÝnh to¸n tæng hîp c¸c chØ tiªu. + §¸nh gi¸ chung vµ ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Dù b¸o xu híng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 2. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 2.1. ChØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh KÕt qu¶ ®Çu ra (Tæng doanh thu) Chi phÝ ®Çu vµo ý nghÜa chØ tiªu: cø mét ®ång chi phÝ ®Çu vµo th× t¹o ra n ®ång doanh thu. 2.2. ChØ tiªu lîi nhuËn a. Lîi nhuËn tÝnh theo doanh thu HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh = Lîi nhuËn sau thuÕ x 100% Doanh thu thuÇn ý nghÜa chØ tiªu: cø mét ®ång doanh thu th× t¹o ra n ®ång lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn = b. Lîi nhuËn tÝnh theo vèn kinh doanh Lîi nhuËn sau thuÕ x 100% Tæng vèn kinh doanh ý nghÜa chØ tiªu: cø mét ®ång vèn kinh doanh trong kú th× lµm ra n ®ång lîi nhuËn. 2.3. ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn Tû suÊt lîi nhuËn = a. Sè vßng quay tæng vèn kinh doanh Tæng doanh thu Tæng vèn kinh doanh ý nghÜa chØ tiªu: b×nh qu©n trong kú vèn kinh doanh quay ®îc mÊy vßng. Sè vßng quay tæng vèn kinh doanh = b. HiÖu suÊt sö dông vèn lu ®éng Lîi nhuËn Tæng vèn lu ®éng ý nghÜa chØ tiªu: cø mét ®ång vèn lu ®éng t¹o ra n ®ång lîi nhuËn. HiÖu suÊt sö dông vèn lu ®éng = c. HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh Lîi nhuËn Tæng vèn cè ®Þnh ý nghÜa chØ tiªu: cø mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra n ®ång lîi nhuËn. HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh = 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.4. HiÖu qu¶ sö dông nh©n lùc Lîi nhuËn sau thuÕ Tæng sè lao ®éng tham gia ý nghÜa chØ tiªu: cø mét lao ®éng tham gia th× sÏ t¹o ra n ®ång lîi nhuËn. Ngoµi c¸c chØ tiªu trªn, chóng ta cßn nhiÒu chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ song v× ®iÒu kiÖn cã h¹n nªn em chØ ®Ò cËp ®Õn mét sè chØ tiªu chÝnh x¸c, c¸c chØ tiªu kh¸c sÏ ®îc bæ sung trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch. 3. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh + TËn dông vµ tiÕt kiÖm nguån lùc hiÖn cã. + Gi¶m gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. + Thóc ®Èy tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ tõ ®ã gi¶m ®îc c¸c chi phÝ vÒ nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc còng cã nghÜa lµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. + N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ång nghÜa víi ph¸t triÓn doanh nghiÖp theo chiÒu s©u. + C¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ngêi lao ®éng. + T¹o sù ph¸t triÓn cña x· héi, cña ®Êt níc. Møc sinh lêi b×nh qu©n cña lao ®éng = 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, chuyªn kinh doanh mÆt hµng than vµ vËt liÖu x©y dùng. Trô së chÝnh t¹i 19 Lý Thêng KiÖt, Hµ Néi. Díi ®©y lµ mét sè mèc thêi gian quan träng cña C«ng ty. C«ng ty ®îc thµnh lËp n¨m 1985, tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp khai th¸c Than Thanh niªn Hµ Néi. Thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 38 vÒ viÖc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp, n¨m 1995, XÝ nghiÖp ®îc ®æi tªn vµ bæ sung chøc n¨ng nhiÖm vô thµnh C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 838/Q§-UB ngµy 14/04/1995. C«ng ty ho¹t ®éng theo ®¨ng ký sè 100636 cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Hµ Néi víi nhiÒu ngµnh nghÒ. Tríc sù ®ßi hái gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vÒ sù ®æi míi nhiÒu mÆt, C«ng ty víi môc tiªu ®a d¹ng hãa s¶n phÈm nhiÒu h¬n, tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n nªn trong thêi kú nµy C«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh vÒ mäi mÆt sau 17 n¨m ho¹t ®éng. §Õn nay, s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt trªn mäi miÒn ®Êt níc, ®¸p øng thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng vµ ®îc bµ con n«ng d©n tÝn nhiÖm sö dông. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty C«ng ty tæ chøc ®a thanh niªn cña Hµ Néi xuèng Qu¶ng Ninh nhÆt than ë c¸c b·i th¶i cña c¸c má than ®Ó gia c«ng chÕ biÕn thµnh than xuÊt khÈu vµ than néi ®Þa trong níc. 2.1. Chøc n¨ng cña C«ng ty Tæ chøc tËp hîp t¹o viÖc lµm cho thanh niªn Thñ ®« th«ng qua lao ®éng s¶n xuÊt ®èi víi thanh niªn trong løa tuæi nghÜa vô qu©n sù mµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia víi h×nh thøc tËp hîp thanh niªn nhµn rçi ë Thñ ®« ®i lao ®éng s¶n xuÊt ë nh÷ng vïng xa theo m« h×nh thanh niªn xung phong ®i lµm kinh tÕ. C«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c ngµnh nh chÕ biÕn, tiªu thô than; s¶n xuÊt c¸c vËt liÖu x©y dùng nh: c¸t, ®¸, sái, g¹ch… phôc vô cho nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu; s¶n xuÊt kinh doanh chÕ biÕn ®å gç, ®å s¾t trang trÝ néi thÊt, nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh. HIÖn nay, trªn ®Þa bµn Hµ Néi kh«ng chØ cã duy nhÊt C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi chuyªn kinh doanh nh÷ng mÆt hµng than vµ VLXD. Nh7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ng chuyªn kinh doanh víi sè lîng lín cã ®Çy ®ñ c¸c quy c¸ch, chñng lo¹i th× C«ng ty lµ duy nhÊt nªn C«ng ty ®· ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng. Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, C«ng ty ®· ph¸t triÓn cïng víi sù ®i lªn cña ®Êt níc díi sù chØ ®¹o cña Thµnh ®oµn Hµ Néi vµ Bé Th¬ng m¹i. C«ng ty lu«n gi÷ vÞ trÝ quan träng ë khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm nªn trong nhiÒu n¨m qua ®· ®îc thëng b»ng khen vµ cê thi ®ua cña Thµnh ®oµn Hµ Néi vµ ®îc Bé Th¬ng m¹i xÕp lo¹i lµ doanh nghiÖp nhµ níc lo¹i II. 2.2. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty C«ng ty thùc hiÖn tèt doanh sè b¸n ra c¸c mÆt hµng chñ yÕu ®em l¹i lîi nhuËn cao cho C«ng ty, tõ ®©y trang tr¶i nî nÇn ®Ó tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn. Nép ng©n s¸ch nhµ níc theo kÕ ho¹ch cña ngµnh. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, thùc hiÖn c«ng t¸c kinh doanh ®¶m b¶o ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ níc, gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho hµng ngh×n thanh niªn Thñ ®«. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty BiÓu sè 1: Mét vµi sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 TT ChØ tiªu §VT Tæng gi¸ trÞ s¶n lîng 1 2 3 4 S¶n lîng x©y l¾p Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kh¸c - Gi¸ trÞ vËn t¶i bèc xÕp - Gi¸ trÞ söa ch÷a lín - Gi¸ trÞ phôc vô néi bé Gi¸ trÞ kinh doanh - Kinh doanh XNK - Kinh doanh vËt t - Kinh doanh than - Sè lîng tiªu thô than + Chi nh¸nh ë QN + C¸c chi nh¸nh kh¸c Thu nhËp b×nh qu©n Bé phËn tiªu thô than Bé phËn KDVLXD Bé phËn l¸i xe Bé phËn gi¸n tiÕp Phã Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Hµnh chÝnh S¶n xuÊt KÕ ho¹ch 106® 39.000 106® 1.700 106® 1.320 6 10 ® 1.130 106® 0,190 106® 106 35.980 6 10 6.000 106 10.000 106 19.980 TÊn 34.400 TÊn 16.400 TÊnGi¸m 18.000 ®èc Thùc hiÖn 41.333 4.540 1.400 1.147 0,190 63 35.393 5.594 14.498 15.301 25.551 15.723 9.778 Tû lÖ % Ghi chó 106 267 106 101 100 98 93 145 76 74 96 54 927.000 ®ång / ngêi / th¸ng 950.000 ®ång / ngêi / th¸ng 850.000 ®ång / ngêi / th¸ng Hëng l¬ng gi¸n tiÕp theo ®Þnh møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch trong th¸ng cña C«ng ty Phã Gi¸m ®èc Nguån: Phßng TµiKinh chÝnh KÕ to¸n doanh Qua b¶ng biÓu trªn ta nhËn thÊy C«ng ty ®· hoµn thµnh ®îc 106% kÕ ho¹ch n¨m 2001. Cã ®îc nh÷ng thµnh qu¶ to lín nh trªn, tríc tiªn ph¶i kÓ ®Õn sù quan t©m ®Æc biÖt cña l·nh ®¹o C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, l·nh ®¹o C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi còng nç lùc kh«ng ngõng cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn Phßng chøc TµichØ chÝnh Phßng trongTæ ®¬n vÞ ®Ó hoµn thµnhPhßng vît møc tiªu ®îcPhßng giao, KÕ thùcho¹ch hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô Hµnh chÝnh KÕ to¸n ThÞ trêng Kinh doanh SXKD cña n¨m 2001. 4. C¬ cÊu tæ chøc C«ng ty 4.1. S¬ ®å tæ chøc CSSX t¹i BiÓu sè 2: S¬ CSSX t¹i bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®å tæ chøc Qu¶ng Ninh Hµ Néi CSSX t¹i Tõ Liªm CSSX t¹i §øc Giang 9 §éi xe §éi x©y dùng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¸c bé phËn + Gi¸m ®èc C«ng ty: XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp nªn Gi¸m ®èc lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt cña C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chung toµn C«ng ty. Gi¸m ®èc thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c quyÕt ®Þnh, cßn c¸c phßng ban cã chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh vµ tham mu cho Gi¸m ®èc. + Phã Gi¸m ®èc S¶n xuÊt: chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng vËt t. + Phã Gi¸m ®èc Hµnh chÝnh: gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c v¨n phßng, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ lùc lîng lao ®éng cña C«ng ty. Phã Gi¸m ®èc Hµnh chÝnh thay Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ra quyÕt ®Þnh nh©n lùc trùc tiÕp vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ, phßng ch¸y ch÷a ch¸y. ChÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi Gi¸m ®èc. + Phã Gi¸m ®èc Kinh doanh: thùc hiÖn c«ng t¸c kinh doanh, tiªu thô s¶n phÈm. Thùc hiÖn tiÕp thÞ, ®Êu thÇu, xuÊt nhËp khÈu than vµ VLXD. + Phßng Kinh doanh: qu¶n lý, x©y dùng gi¸ thµnh, b¸n hµng, tiªu thô s¶n phÈm. + Phßng KÕ ho¹ch ThÞ trêng: t×m kiÕm thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, thanh to¸n vµ theo dâi c¸c kho¶n tiÒn cña C«ng ty. Gióp Gi¸m ®èc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh. Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp. + Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh: Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c v¨n phßng, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ lùc lîng lao ®éng cña C«ng ty. + C¸c c¬ së s¶n xuÊt kh¸c: - C¬ së s¶n xuÊt t¹i Qu¶ng Ninh. - C¬ së s¶n xuÊt t¹i Hµ Néi. - C¬ së s¶n xuÊt t¹i §øc Giang. - C¬ së s¶n xuÊt t¹i huyÖn Tõ Liªm. - §éi xe: cã 14 ®Çu xe, nhiÖm vô lµ vËn chuyÓn hµng hãa phôc vô cho kinh doanh tiªu thô. - §éi x©y dùng. Nh vËy, m« h×nh qu¶n lý ®îc liªn kÕt víi nhau thµnh mét tæng thÓ thèng nhÊt díi sù l·nh ®¹o cña Gi¸m ®èc C«ng ty, thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô ®Ò ra nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña mçi bé phËn, mçi phßng ban kh¸ râ rµng vµ c¸c bé phËn, phßng ban ®· cè g¾ng thùc hiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh ®¹t kÕt qu¶ cao. II. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi 1. Thùc tr¹ng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 1.1. §Æc ®iÓm trang thiÕt bÞ, c¬ së h¹ tÇng vµ ph¬ng tiÖn kinh doanh Díi ®©y lµ biÓu thèng kª vÒ trang thiÕt bÞ, m¸y mãc cña C«ng ty tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. BiÓu sè 3: Thùc tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ tt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tªn gäi thiÕt bÞ Xe t¶i Xe con M¸y vËn th¨ng Giµn gi¸o M¸y khoan tay M¸y c¾t M¸y ®Çm Xe trén bª t«ng M¸y vi tÝnh Sè lîng Th«ng sè KT Níc SX N¨m sö dông 13 chiÕc 3 chiÕc 1 c¸i 100 bé 3 chiÕc 1 chiÕc 1 chiÕc 5 chiÕc 7 dµn 2 tÊn - 10 tÊn 4 chç 1 tÊn s¾t NhËt, Hµn Quèc NhËt Trung Quèc ViÖt Nam §øc §øc Nga ViÖt Nam §«ng Nam ¸ 3 - 7 n¨m 2 n¨m 5 n¨m 2 n¨m 1 n¨m 1 n¨m 1 n¨m 2 n¨m 1 - 3 n¨m 0,1 m3 tèc ®é cao 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 10 M¸y in 11 M¸y ph«t« 4 chiÕc 1 chiÕc Lazerjet 1200 Kodak NhËt NhËt 6 th¸ng 6 th¸ng Víi trang thiÕt bÞ, ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh trªn ®· phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®¸p øng kÞp nhu cÇu vµ tiÕn ®é c«ng viÖc. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. §Æc ®iÓm vÒ vèn BiÓu sè 4: Thùc tr¹ng vèn cña C«ng ty n¨m 2001 Néi dung Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng Tæng vèn % Tæng vèn TuyÖt ®èi (103®) 10.287.744 9.056.830 19.344.574 Trong ®ã % Tù cã (103®) 53,18 46,82 100 NS cÊp (103®) 5.287.744 4.056.830 8.344.574 43,14 6.000.000 5.000.000 11.000.000 56,86 Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Tõ biÓu sè liÖu trªn ta nhËn thÊy kÕt cÊu vèn kh¸ hîp lý. V× C«ng ty lµ ®¬n vÞ kinh doanh nªn tû lÖ vèn cè ®Þnh chØ chiÕm 53,18% tæng vèn nghÜa lµ mét nöa sè vèn cña C«ng ty n»m trong m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x ëng, kho b·i… NÕu tû lÖ vèn cè ®Þnh chiÕm qu¸ cao khi tham gia gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× thêi gian thu håi vèn cè ®Þnh l¹i kh¸ dµi, tû lÖ rñi ro cao. Tû lÖ vèn lu ®éng chiÕm 46,82% tæng sè nghÜa lµ gÇn mét nöa sè vèn tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh kinh doanh trong kú nªn thêi gian thu håi vèn nhanh, kÞp thêi øng phã khi gÆp ph¶i nh÷ng trêng hîp nh: + S¶n phÈm tiªu thô chËm, tån kho nhiÒu; + Kh¸ch hµng nî qu¸ nhiÒu hoÆc qu¸ l©u; + B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, më L/C, b¶o l·nh c«ng tr×nh... Tû lÖ vèn nh vËy thuËn tiÖn cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng quay vßng vèn, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cao. §ång thêi khi so s¸nh tû lÖ vèn tù cã vµ vèn do ng©n s¸ch cÊp ta l¹i thÊy: tû lÖ vèn tù cã b»ng 43,14% tæng sè; tû lÖ vèn do ng©n s¸ch cÊp chiÕm 56,86% tæng sè cña vèn ®îc cÊp. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh còng nh kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh. 1.3. C¬ cÊu nh©n lùc Lùc lîng lao ®éng cña C«ng ty ®îc chia lµm hai bé phËn lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty bao gåm Ban Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ ®éi ngò nh©n viªn phôc vô. Tû lÖ nµy chiÕm 20% tæng lao ®éng cña C«ng ty. BiÓu sè 5: C¬ cÊu vµ sù ph©n bæ lao ®éng cña C«ng ty TT ChØ tiªu Sè lao ®éng % so víi tæng sè 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I II C¬ cÊu 1. Lao ®éng trùc tiÕp 2. Lao ®éng gi¸n tiÕp + C¸n bé qu¶n lý + C«ng nh©n phôc vô + nh©n viªn Ph©n bæ 1. Ban Gi¸m ®èc 2. C¸c phßng ban chøc n¨ng 2.1. Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh 2.2. Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n 2.3. Phßng KÕ ho¹ch ThÞ trêng 2.4. Phßng Kinh doanh 2.5. §éi x©y dùng 2.6. §éi xe vËn t¶i Tæng sè 140 35 32 3 80 20 18,3 1,7 3 172 8 6 7 20 85 26 1,7 98,3 4,6 3,4 4 11,4 48,6 14,9 175 100 Nguån: Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh NÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ë sè lîng lao ®éng mµ cßn c¶ vÒ chÊt lîng lao ®éng. Tr×nh ®é cña lao ®éng ë mçi bé phËn ®ãng vai trß quan träng cho sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp bëi cÊp c¸n bé qu¶n lý thiÕu tr×nh ®é cã thÓ sÏ lµm doanh nghiÖp thua lç vµ ngîc l¹i cÊp qu¶n lý cã tr×nh ®é cao sÏ cho nh÷ng ý tëng hay, quyÕt ®Þnh ®óng vµ khi quyÕt ®Þnh ®óng vÊn ®Ò lµ dêng nh ®· gi¶i quyÕt ®îc thµnh c«ng mét nöa vÊn ®Ò vµ møc hiÖu qu¶ còng sÏ rÊt cao. ThËt vËy, chóng ta cïng xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty qua biÓu sau: BiÓu sè 6: Tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty Tr×nh ®é v¨n hãa C¸c bé phËn Bé phËn l·nh ®¹o Bé phËn s¶n xuÊt §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp S¬ cÊp SL % SL % SL % SL % 20 11 11,4 6,3 3 4 1,7 2,3 0 22 0 12,6 0 115 0 65,7 Nguån: Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh BiÓu sè liÖu trªn lµ thèng kª tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2001. C«ng ty ®· tuyÓn dông ®îc mét ®éi ngò lao ®éng cã phÈm chÊt vµ tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh theo yªu cÇu c«ng viÖc kinh doanh. §Ó doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ch¨m lo ®Õn viÖc ®µo t¹o, ®µo t¹o 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 l¹i, båi dìng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ kinh doanh. NhiÖm vô hµng ®Çu cña l·nh ®¹o C«ng ty lµ ch¨m sãc mäi ngêi, huÊn luyÖn vµ ®éng viªn hä thµnh ngêi cã kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ cã ®¹o ®øc. Sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o C«ng ty thÓ hiÖn b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ tõ chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp ®Õn cung c¸ch ®èi xö cña c¸c cÊp qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®èi víi ngêi lao ®éng nh»m t¹o ra bÇu kh«ng khÝ th©n mËt, g¾n bã víi nhau kh«ng chØ trong c«ng viÖc mµ trong c¶ cuéc sèng cña hä vµ cïng nhau ®ãn nhËn thµnh qu¶ c«ng viÖc cña m×nh. Sù th¨m hái, ®éng viªn, tÆng quµ nh©n nh÷ng ngµy lÔ, TÕt hoÆc khi èm ®au cña ban l·nh ®¹o ®èi víi nh©n viªn ®· ®Ó l¹i nh÷ng Ên tîng khã quªn vµ cã ý nghÜa ®éng viªn rÊt lín ®èi víi tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. 1.4. T×nh h×nh s¶n xuÊt - tiªu thô 1.4.1. NhiÖm vô tiªu thô than C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi ®· ®Æt ra nhiÖm vô tiªu thô than trong n¨m 2001 lµ 16.400 tÊn. Thùc tÕ C«ng ty ®· tiªu thô ®îc 15.723 tÊn, ®¹t 95,87% kÕ ho¹ch; ®©y lµ mét cè g¾ng lín cña Phßng Kinh doanh. Tiªu biÓu lµ mét sè c¸ nh©n nh: * Chu Duy Vò : Tiªu thô 341 tÊn/th¸ng, ®¹t 148%. * NguyÔn ThÕ Thanh : Tiªu thô 279 tÊn /th¸ng, ®¹t 121%. 1.4.2. C«ng t¸c kinh doanh vËt t trong níc vµ xuÊt nhËp khÈu §©y lµ c«ng viÖc truyÒn thèng cña C«ng ty trong n¨m 2001. C«ng ty ®· ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n lîng 16 tû. Víi sù cè g¾ng cña Phßng Kinh doanh ®· thùc hiÖn ®îc 20,092 tû, ®¹t 125,5 % kÕ ho¹ch n¨m. Còng trong n¨m 2001, C«ng ty më ®îc thªm chi nh¸nh s¶n xuÊt t¹i huyÖn Tõ Liªm. 1.4.3. C«ng t¸c x©y l¾p §©y lµ lÜnh vùc míi mµ C«ng ty ®· tiÕp cËn nhng bíc ®Çu còng ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan do sù chØ ®¹o s¸t sao cña l·nh ®¹o C«ng ty ®èi víi ®éi x©y dùng. 1.4.4. C«ng t¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch Trong thêi gian võa qua, Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh ®· tæ chøc kh¸m søc kháe ®Þnh kú vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Çy ®ñ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 1.4.5. C«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n Bíc ®Çu, Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n ®· ®i vµo æn ®Þnh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, kÞp thêi híng dÉn thñ tôc thanh quyÕt to¸n hîp lý, hîp lÖ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña C«ng ty vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. - Thanh quyÕt to¸n kÞp thêi c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p trong néi bé C«ng ty vµ c¸c c«ng tr×nh bªn ngoµi. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Lµm thñ tôc thèng nhÊt vÒ c¬ chÕ h¹ch to¸n, thanh to¸n c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu. - C«ng t¸c lËp c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n, thu håi vèn, c«ng nî kÞp thêi. - C«ng t¸c thu håi vèn trong n¨m qua: + X©y l¾p : 1.523.747.000 ®ång. + Tiªu thô than : 7.242.877.000 ®ång. + Kinh doanh vËt t : 6.547.626.000 ®ång. + Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu : 500.000.000 ®ång. + Kinh doanh vËn t¶i : 284.372.000 ®ång. + §Æc biÖt lµ c«ng nî than : 528.023.304/489.223.304 ®ång. 1.4.6. C«ng t¸c kinh tÕ thÞ trêng Trong n¨m võa qua, Phßng KÕ ho¹ch ThÞ trêng ®· lËp ®îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tõng th¸ng, quÝ n¨m 2001 vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch n¨m 2002 theo qui ®Þnh. - LËp c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ thanh lý c¸c hîp ®ång kinh tÕ kÞp thêi. - LËp ph¬ng ¸n kinh doanh vËt t trong níc vµ xuÊt nhËp khÈu. - Cïng ®éi x©y dùng lËp biÖn ph¸p thi c«ng vµ c¸c c«ng t¸c kü thuËt an toµn lao ®éng trong c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng, lËp khèi lîng dë dang c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng vµ hå s¬ quyÕt to¸n c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc 2 tÇng. - Tham gia c«ng t¸c x©y dùng ®Þnh møc kho¸n vµ ®Þnh møc tiªu thô nhiªn liÖu trong c«ng t¸c vËn t¶i. - Theo dâi söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ vµ tham gia kiÓm tra kü thuËt an toµn c¬ giíi cho c¸c ph¬ng tiÖn ®ang ho¹t ®éng vµ lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a lín n¨m 2002. - Trong c«ng t¸c an toµn vµ b¶o hé lao ®éng, Phßng ®· híng dÉn c¸c ®èi tîng míi ký hîp ®ång lao ®éng häc tËp néi quy an toµn, cÊp giÊy chøng nhËn vµ cÊp b¶o hé lao ®éng. 1.4.7. C«ng t¸c vËn t¶i Trong n¨m võa qua, tæ xe vËn t¶i ®· lµm tèt nhiÖm vô cung cÊp than t¹i thÞ trêng Hµ Néi vµ khu vùc l©n cËn, ®· ®¹t ®îc gi¸ trÞ s¶n lîng trong n¨m qua lµ 1,136 tû, ®¹t 100% kÕ ho¹ch ®îc giao trong ®ã vËn chuyÓn than tõ má than Qu¶ng Ninh ®Õn c¸c nhµ m¸y lµ 86.853 tÊn/km. Møc l¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Phßng nµy ®¹t 850.000 ®ång/ngêi/th¸ng; Phßng ®· ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho ngêi vµ ph¬ng tiÖn. Trong ®ã cã mét sè c¸ nh©n tiªu biÓu nh: - TrÇn Duy Anh : vËn chuyÓn 2.139 tÊn / 1.356 tÊn kÕ ho¹ch, ®¹t 157%. - Lª Anh Qu©n : vËn chuyÓn 2.019 tÊn/ 1.356 tÊn kÕ ho¹ch, ®¹t 148%. - §ç Nh §Þnh : vËn chuyÓn 1.611 tÊn/ 1.356 tÊn kÕ ho¹ch, ®¹t 119%. 1.4.8. C«ng t¸c thi ®ua khen thëng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ph¸t ®éng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty quyÕt t©m hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®îc giao trong n¨m 2001, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c tiªu thô than. - Ph¸t huy vai trß xung kÝch cña lùc lîng §oµn Thanh niªn vµ Héi Liªn hiÖp Thanh niªn. - Trong n¨m võa qua, héi ®ång thi ®ua C«ng ty ®· ®Ò nghÞ xÐt: Tæ xe ®¹t tæ lao ®éng giái; 3 §C ®¹t chiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së; 5 §C ®¹t lao ®éng giái. Nh×n chung, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty ®· dÇn æn ®Þnh tuy cßn mét sè ®iÓm cÇn ®îc kh¾c phôc vµ ®iÒu chØnh. Nh÷ng thèng kª trªn lµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Phßng Kinh doanh, Phßng KÕ ho¹ch ThÞ trêng trong n¨m 2001. §Ó cã ®Çy ®ñ th«ng tin vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng cña C«ng ty, chóng ta cÇn ®i vµo ph©n tÝch c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶. 2. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 2.1. HiÖu qu¶ sö dông nh©n lùc HiÖu qu¶ sö dông nh©n lùc cña C«ng ty lµ nh÷ng gi¸ trÞ tµi s¶n biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña mçi ngêi hoÆc nhãm ngêi t¹o ra tÝnh trong thêi gian b×nh qu©n mét n¨m. Nh÷ng sè liÖu thèng kª ë biÓu sè 7 cho thÊy: N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n: N¨m 2000 lµ 192.938 ngh×n ®ång mét ngêi, t¨ng cao h¬n n¨m 1999 sè tiÒn 34.448 ngh×n ®ång, ®¹t 122%. N¨m 2001 lµ 229.074 ngh×n ®ång mét ngêi, t¨ng cao h¬n n¨m 2000 sè tiÒn 36.136 ngh×n ®ång, ®¹t 119%. Møc doanh lîi theo lao ®éng: N¨m 1999 sè tiÒn mµ mçi lao ®éng t¹o ra lµ 2.292 ngh×n ®ång. N¨m 2000, C«ng ty ®· thu ®îc doanh lîi tõ mçi lao ®éng lµ 2.956 ngh×n ®ång vµ n¨m 2001 lµ 3.462 ngh×n ®ång, t¨ng h¬n so víi n¨m 2000 sè tiÒn lµ 664 ngh×n ®ång, ®¹t 129%. Thu nhËp b×nh qu©n n¨m cña lao ®éng còng ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. N¨m 1999, mçi lao ®éng cã thu nhËp 7.900.000 ®ång. N¨m 2000 lµ 9.400.000 ®ång, t¨ng h¬n n¨m 1999 sè tiÒn 1.500.000 ®ång, ®¹t 119%. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu sè 7: HiÖu qu¶ sö dông nh©n lùc cña C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi T T ChØ tiªu §¬n vÞ 1999 2000 2000/1999 2001 møc chªnh 2001/2000 % møc chªnh % 1 Doanh thu thuÇn 103 ® 24.566.000 31.256.000 40.088.000 6.690.000 127 8.832.000 128 2 Lîi nhuËn 103 ® 355.210 478.950 605.780 123.740 135 126.830 126 3 Tæng quü l¬ng 103 ® 1.224.500 1.522.800 1.827.000 298.300 124 304.200 120 4 Sè lao ®éng b×nh qu©n ngêi 155 162 175 7 105 13 108 5 NSL§ theo doanh thu 103 ® 158.490 192.938 229.074 34.448 122 36.136 119 6 Møc doanh lîi theo lao ®éng 103 ® 2.292 2.956 3.462 664 129 506 117 7 Thu nhËp b×nh qu©n ngêi/n¨m 103 ® 7.900 9.400 10.440 1.500 119 1.040 111 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vËy, c¸c chØ sè t¨ng ®Òu ë møc kh¸ cao chøng tá C«ng ty ®ang ho¹t ®éng rÊt æn ®Þnh. N¨m 2000 cã møc doanh lîi theo lao ®éng t¨ng nhanh h¬n NSL§ theo doanh thu cµng ph¶n ¸nh sù hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh. Riªng n¨m 2001 do t¨ng chi phÝ ®Ó c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý míi, nh©n viªn t¨ng... nªn c¸c chØ sè t¨ng chËm h¬n. 2.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn HiÖu qu¶ sö dông vèn lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña sù chªnh lÖch gi÷a sè vèn bá ra víi doanh thu vµ lîi nhuËn ®¹t ®îc tÝnh b×nh qu©n cho mét n¨m. Theo biÓu sè 8 ta thÊy: + VÒ søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh: N¨m 1999, cø mét ®ång vèn cè ®Þnh b×nh qu©n bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m th× t¹o ra 3,285 ®ång doanh thu thuÇn. N¨m 2000 t¹o ra 4,0622 ®ång, b»ng 124% so víi n¨m 1999 vµ n¨m 2001 t¹o ra 4,4263 ®ång, b»ng 109% so víi n¨m 2000. Nh vËy doanh thu thuÇn t¹o ra tÝnh trªn 1 ®ång vèn cè ®Þnh n¨m 2000 t¨ng 0,7772 ®ång so víi n¨m 1999 vµ n¨m 2001 t¨ng 0,3641 ®ång so víi n¨m 2000. + VÒ tû lÖ lîi nhuËn trªn vèn cè ®Þnh: N¨m 1999, cø 1 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh th× t¹o ra 0,0475 ®ång lîi nhuËn. N¨m 2000, cø 1 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh th× t¹o ra 0,0622 ®ång lîi nhuËn vµ n¨m 2001 t¹o ra 0,0669 ®ång, b»ng 107% so víi n¨m 1999 víi møc chªnh lµ 0,064 ®ång. + VÒ hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng: Tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2001, hÖ sè nµy gi¶m nhng vèn lu ®éng vÉn t¨ng qua c¸c n¨m chøng tá tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña vèn lu ®éng nghÜa lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n. + VÒ tû lÖ lîi nhuËn trªn vèn lu ®éng: Tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2000 t¨ng 13% vµ ®Õn n¨m 2001 tiÕp tôc t¨ng 9%. + VÒ sè lÇn chu chuyÓn vèn lu ®éng: N¨m 1999, vèn lu ®éng quay ®îc 3,2914 lÇn. N¨m 2000 quay ®îc 3,5212 lÇn, b»ng 107% so víi n¨m 1999. Vµ n¨m 2001 quay ®îc 3,8967 lÇn, b»ng 111% so víi n¨m 2000 cho thÊy cµng ngµy tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lu ®éng cµng cao. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu sè 8: HiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty Than vµ VLXD Thanh niªn Hµ Néi T T ChØ tiªu §¬n vÞ 1999 2000 2000/1999 2001 møc chªnh 2001/2000 % møc chªnh % 1 Doanh thu thuÇn 103 ® 24.566.000 31.256.000 40.088.000 6.690.000 127 8.832.000 128 2 Lîi nhuËn 103 ® 355.210 478.950 605.780 123.740 135 126.830 126 3 Tæng vèn b×nh qu©n 103 ® 14.941.953 16.570.920 19.344.574 1.628.967 111 2.773.654 117 4 Vèn lu ®éng 103 ® 7.463.653 8.876.570 10.287.744 1.412.917 119 1.411.174 116 5 Vèn cè ®Þnh 103 ® 7.478.300 7.694.350 9.056.830 216.050 103 1.362.480 118 6 Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh ®ång 3,2850 4,0622 4,4263 0,7772 124 0,3641 109 7 Tû lÖ lîi nhuËn trªn vèn cè ®Þnh ®ång 0,0475 0,0622 0,0669 0,0147 131 0,0046 107 8 HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng ®ång 0,3038 0,2840 0,2566 -0,0198 93 -0,0274 90 9 Tû lÖ lîi nhuËn trªn vèn lu ®éng ®ång 0,0476 0,0540 0,0589 0,0064 113 0,0049 109 lÇn 3,2914 3,5212 3,8967 0,2298 107 0,3755 111 111 104 94 -7 93 -10 90 1,6441 1,8862 2,0723 0,2421 115 0,1861 110 10 Sè lÇn chu chuyÓn VL§/n¨m 11 Sè ngµy chu chuyÓn VL§/n¨m 12 Sè lÇn chu chuyÓn tiÒn vèn ngµy lÇn 20
- Xem thêm -