Tài liệu Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu n h÷ng n¨m gÇn ®©y, §¶ng ta chñ tr-¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc,theo ®Þnh h-íng XHCN vµ më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ ®Ó thu hót vèn ®Çu t- n-íc ngoµi nh»m phôc vô cho qu¸ tr×nh CNH-H§H. §Ó thùc hiÖn tèt chñ tr-¬ng ®-êng lèi trªn, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nhiÒu thµnh phÇn, cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng cña m×nh hay nãi mét c¸ch kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh xem mçi DN ho¹t ®éng SXKD cã hiÖu qu¶ hay kh«ng? L·i hay lç? T¨ng hay gi¶m lµ do c¸c yÕu tè, nguyªn nh©n nµo? th× cÇn ph¶i cã sù ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. MÆt kh¸c,cã thÓ nhËn thÊy r»ng,mäi ho¹t ®éng cña DN ®Òu h-íng theo mét môc tiªu nhÊt ®Þnh, Tõ ®ã, ng-êi ta ph¶i x¸c ®Þnh c¸c nhiÖm vô cô thÓ cÇn ®¹t tíi vµ c¸c nhiÖm vô nµy ®-îc cô thÓ ho¸ th«ng qua hÖ thèng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch. Khi môc tiªu vµ c¸c nhiÖm vô cô thÓ ®· ®-îc ®Æt ra, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ã, ph©n tÝch kinh tÕ ®-îc sö dông nh- mét c«ng cô quan träng ®Ó ph¸t hiÖn t×nh h×nh, chØ ra cho DN biÕt ë kh©u nµo, bé phËn nµo mµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng nã kh«ng t-¬ng xøng víi nh÷ng chi phÝ bá ra, nguyªn nh©n vµ nh÷ng nh©n tè nµo ®· ¶nh h-ëng ®ªn nã, tõ ®ã th«ng tin kÞp thêi cho l·nh ®¹o ®Ó cã c¸c biÖn ph¸t cÇn thiÕt nh»m h¹n chÕ, lo¹i trõ ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè tiªu cùc, ®éng viªn vµ khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng, t¨ng hiÖu qu¶ cho toµn bé c¸c ho¹t ®éng SXKD, Tõ nh÷ng ý nghÜa quan träng ®ã, ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ®· trë thµnh c«ng cô qu¶n lý khoa häc,cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý cu¨ mçi DN nãi riªng ,cña c¸c bé phËn chøc n¨ng cÊp cao h¬n. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ph©n tÝch kh«ng chØ ®-a ra nh÷ng gi¶i ph¸p, nh÷ng chiÕn l-îc mang tÇm vãc vÜ m« mµ cßn ®-a ra c¶ nh÷ng chiªn l-îc, s¸ch l-îc cho nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia. Do ®ã khi thùc tËp t¹i C«ng ty VËt T- C«ng NghiÖp Hµ Néi, ngoµi phÇn ®i s©u t×m hiÓu qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty mµ em cßn cè g¾ng t×m hiÓu ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty qua mét sè tµi liÖu ®-îc cung cÊp. §èi chiÕu víi nh÷ng g× ®· ®-îc häc vµ nghiªn cøu em ®· chän ®Ò tµi "ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp " th«ng qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2000. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1 T×m hiÓu ®Æc ®IÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty I. §Æc ®IÓm t×nh h×nh chung cña Doanh NghiÖp: 1. Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp: C«ng ty VËt t- C«ng nghiÖp Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ N-íc tiÒn th©n lµ Tr¹m VËt tC«ng nghiÖp. N¨m 1975, Tr¹m VËt t- C«ng nghiÖp ®-îc chuyÓn tªn thµnh C«ng ty VËt t- Chuyªn dông C«ng NghiÖp trùc thuéc Côc C«ng NghiÖp. Vµ ®Õn ngµy 10/6/92 theo quyÕt ®Þnh sè 1311/QD_UB cña Uû Ban Nh©n D©n Thµnh phè Hµ Néi, C«ng ty VËt t- C«ng NghiÖp Hµ Néi chÝnh thøc thµnh lËp l¹i vµ ®-îc ®Æt d-íi sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp cña Së C«ng NghiÖp Hµ Néi. Víi nguån vèn kinh doanh ban ®Çu lµ: 1.160.653.000 ®ång Trong ®ã: -Vèn cè ®Þnh : 830.136.000 ®ång. -Vèn l-u ®éng: 330.517.000 ®ång. Theo nguån vèn: -Vèn ng©n s¸ch Nhµ n-íc cÊp: 803.195.000 ®ång. -Vèn doanh nghiÖp tù bæ sung: 357.136.000 ®ång. Tr-íc nh÷ng nhu cÇu míi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, n¨m 1998, c«ng ty liªn kÕt víi c«ng ty Chengpao - §µi Loan më 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt gia c«ng giÇy xuÊt khÈu ®i c¸c n-íc Ch©u ¢u vµ Ch©u Mü latinh. Trô së chÝnh (bé phËn kinh doanh) cña c«ng ty ®-îc ®Æt t¹i 18 NguyÔn Trung Trùc, bé phËn s¶n xuÊt _ x-ëng s¶n xuÊt giÇy Kim S¬n ®-îc ®Æt t¹i 129D Tr-¬ng §Þnh. 2. NhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh: Theo c¸c quyÕt ®Þnh cña UBND TP Hµ Néi vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty VËt t- C«ng NghiÖp Hµ Néi bao gåm:  Kinh doanh vËt t-, thiÕt bÞ bæ sung quy c¸ch ®Æc tr-ng cho c¸c ngµnh c¬ khÝ, kim khÝ, ®iÖn, cao su ho¸, nhùa, thuû tinh, da dÖt, may, nhuém nh»m hoµn chØnh s¶n phÈm ®-a ra l-u th«ng phôc vô ngµnh c«ng nghiÖp.  T©n trang, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng cña ngµnh c«ng nghiÖp.  Gia c«ng s¶n xuÊt ho¸ mü phÈm.  ChÕ biÕn n«ng s¶n vµ d-îc liÖu.  Kinh doanh vËt t- vËn t¶i.  Liªn doanh, liªn kÕt, lµm ®¹i lý, ®¹i diÖn vµ cho thuª v¨n phßng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n-íc.  Gia c«ng, s¶n xuÊt vµ kinh doanh giµy v¶i xuÊt khÈu. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ N-íc, c«ng ty ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn v-ît bËc. Tõ mét c«ng ty cung øng vËt t- ho¹t ®éng vµ qu¶n lý theo c¬ chÕ tËp trung bao cÊp ®· chuyÓn thµnh mét c«ng ty s¶n xuÊt, kinh doanh ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Tõ mét c«ng ty nhá ho¹t ®éng kinh doanh ®¬n thuÇn ®· chuyÓn thµnh mét c«ng ty võa s¶n xuÊt võa kinh doanh, qu¶n lý mét tµi s¶n lín cña Nhµ N-íc. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (tõ 1998  2000) ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra ngµy cµng ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Sè l-îng lao ®éng cña c«ng ty ®Õn nay cã kho¶ng 700 ng-êi. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ngµy mét t¨ng gióp cho ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng ngµy mét thay ®æi, t¹o lßng tin cho mäi ng-êi ®Ó hä yªn t©m s¶n xuÊt. Víi sè vèn s½n cã ®-îc Nhµ n-íc cÊp, c«ng ty ®· ®-a vµo s¶n xuÊt, kinh doanh vµ thu ®-îc kÕt qu¶ tèt so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy ®-îc phÇn nµo sù cè g¾ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ tµI chÝnh chñ yÕu ChØ tiªu §V 1. Doanh thu 1000 ® Doanh thu th-¬ng nghiÖp Doanh thu c«ng nghiÖp 2. Lîi nhuËn. 3. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 4. Tæng sè lao ®éng Ng-êi S¶n xuÊt c«ng nghiÖp S¶n xuÊt th-¬ng nghiÖp 5. Thu nhËp b×nh qu©n 1000 ® S¶n xuÊt c«ng nghiÖp S¶n xuÊt th-¬ng nghiÖp - 1998 29.179.800 29.179.800 118.500 180.596 1999 32.500.000 25.500.000 7.000.000 130.000 235.000 2000 42.250.000 32.890.000 9.360.000 169.000 304.200 530 500 30 720 678 42 700 658 42 550 600 600 750 650 800 3. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 1992 ®Õn n¨m 2000. a. ThuËn lîi: ThuËn lîi lín cña c«ng ty lµ cã s½n c¬ së vËt chÊt t-¬ng ®èi nh- nhµ v¨n phßng lµm viÖc, nhµ x-ëng s¶n xuÊt, ®Êt ®ai réng. V× vËy, c«ng ty kh«ng cÇn ph¶i ®Çu t- mua s¾m hay thuª ®Êt lµm n¬i lµm viÖc, s¶n xuÊt, kinh doanh. DiÖn tÝch ®Êt mµ c«ng ty sö dông ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368      1 nhµ v¨n phßng 2 tÇng _Tæng diÖn tÝch sö dông 290 m2 t¹i 18 NguyÔn Trung Trùc. 1 nhµ kho t¹i 18 NguyÔn trung Trùc diÖn tÝch 154 m2. 1 cöa hµng t¹i 48 NguyÔn ThiÖp diÖn tÝch sö dông lµ 308 m2. 1 nhµ kho t¹i khu B¸i ¢n diÖn tÝch sö dông lµ 78 m2. X-ëng s¶n xuÊt giµy Kim S¬n vµ mét cöa hµng t¹i 129D Tr-¬ng §Þnh, tæng diÖn tÝch sö dông lµ:13.000 m2.  Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cã l-îng vËt t- kü thuËt tån kho, gi¸ rÎ cña thêi kú bao cÊp chuyÓn sang.  N¨m 1990, tæng sè kim lo¹i dù tr÷ lµ 336 tÊn, gi¸ trÞ lµ 2.016.940.000 ®.  N¨m 1991, tæng sè vËt t- dù tr÷ lµ 1.490 tÊn cã gi¸ trÞ lµ 6.495.826.000 ®. Do ®ã, c«ng ty kh«ng nh÷ng gi÷ ®-îc vai trß dù tr÷, cung cÊp vµ bæ sung kim lo¹i quý hiÕm cho nhu cÇu s¶n xuÊt cña ngµnh, cña thµnh phè mµ cßn b¸n ra hµng n¨m phôc vô mäi nhu cÇu cña C«ng nghiÖp vµ TiÓu thñ c«ng nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn thµnh phè vµ c¸c tØnh thµnh kh¸c trong c¶ n-íc. ChÝnh v× vËy, c«ng ty lu«n s½n cã mét thÞ tr-êng mua b¸n hµng ho¸ trong n-íc.  Ngoµi ra, c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý. b. Khã kh¨n:  Do chøc n¨ng, nhiÖm vô cßn h¹n hÑp vÒ mÆt hµng còng nh- ph¹m vi kinh doanh (chØ ®-îc phÐp kinh doanh hµng néi ®Þa) nªn quy m« s¶n xuÊt, kinh doanh cßn ch-a lín.  HÖ thèng kho tµng, nhµ x-ëng tuy réng nh-ng thêi gian sö dông l©u cÇn ph¶i c¶i t¹o, ®-êng x¸, ®iÖn, cÊp tho¸t n-íc t¹i khu vùc thuéc c«ng ty cßn kÐm, vÞ trÝ ®Þa lý t¹i c¸c khu vùc c«ng ty qu¶n lý kh«ng cã -u thÕ vÒ kinh doanh, s¶n xuÊt. V× vËy, lµm ¶nh h-ëng lín ®Õn c«ng t¸c ®Çu t- víi quy m« lín. ChÝnh v× lÏ ®ã, viÖc t×m kiÕm ®èi t¸c ®Çu t- vµ c¸c ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®Òu gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n.  C¸n bé CNV hÇu nh- biÕt hoÆc biÕt kh«ng thµnh th¹o ngo¹i ng÷ ®Ó giao tiÕp kinh doanh.  Ch-a biÕt vËn dông thµnh th¹o th«ng tin khoa häc vµo s¶n xuÊt, kinh doanh nhÊt lµ lÜnh vùc tin häc.  HÖ thèng dÞch vô vÒ nghiªn cøu, t- vÊn, cöa hµng cßn h¹n chÕ.  Ch-a x¸c ®Þnh ®-îc mét hÖ thèng th«ng tin vµ xö lý th«ng tin hoµn chØnh.  Ch-a cã thÞ tr-êng mua b¸n ë n-íc ngoµi. 4. C¬ cÊu tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô vµ c¸c chøc n¨ng ®-îc Nhµ n-íc giao, c«ng ty tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn_ chøc n¨ng. Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh. a. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc h×nh thµnh nh- sau: 1. Ban Gi¸m ®èc. 2. C¸c phßng nghiÖp vô: Phßng kÕ ho¹ch Phßng kinh doanh_ xuÊt nhËp khÈu Phßng tæ chøc_ hµnh chÝnh Phßng tµi vô Phßng b¶o vÖ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c ph©n x-ëng vµ tæ s¶n xuÊt: Ph©n x-ëng c¾t Ph©n x-ëng may Ph©n x-ëng gß Ph©n x-ëng ®ãng gãi b. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn.  Ban Gi¸m §èc:  Gi¸m §èc c«ng ty: Phô tr¸ch chung toµn c«ng ty, c«ng t¸c ®èi ngo¹i, c«ng t¸c §¶ng. X©y dùng kÕ ho¹ch, s¶n xuÊt – kinh doanh, c«ng t¸c ®Çu t- toµn c«ng ty. Lµ chñ tÞch héi ®ång l-¬ng. Trùc tiÕp phô tr¸ch c¸c phßng: tæ chøc hµnh chÝnh vµ tµi vô. Ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, thanh lý hîp ®ång trong s¶n xuÊt, kinh doanh cña toµn c«ng ty  Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt: Trùc tiÕp ®iÒu hµnh t¹i x-ëng giµy Kim S¬n _ 129D Tr-¬ng §Þnh theo c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng quý, hµng n¨m ®· thèng nhÊt trong Ban Gi¸m ®èc. §¶m b¶o an toµn, hiÖu qu¶ ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch. X©y dùng vµ cñng cè c«ng t¸c qu¶n lý c¸c mÆt ®-a vµo nÒ nÕp, æn ®Þnh. Trùc tiÕp ký duyÖt, chi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, ®Þnh møc tiÒn l-¬ng, nguyªn vËt liÖu thuéc ph¹m vi s¶n xuÊt cña x-ëng giµy. Lµ chñ tÞch Héi ®ång kû luËt cña c«ng ty. Trùc tiÕp phô tr¸ch phßng b¶o vÖ.  Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh: Trùc tiÕp tæ chøc ®iÒu hµnh c«ng t¸c kinh doanh cña c«ng ty ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Së giao vÒ doanh thu, nép ng©n s¸ch vµ ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch ph¸p luËt. B¶o ®¶m an toµn vèn kinh doanh cña c«ng ty. Trùc tiÕp chØ ®¹o hai phßng: phßng kÕ ho¹ch vµ phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Trùc tiÕp ký duyÖt ph-¬ng ¸n kinh doanh, c¸c chi phÝ trong kinh doanh b¶o ®¶m hiÖu qu¶, an toµn, tiÕt kiÖm, ®óng chÕ ®é, chÝnh s¸ch. Lµ chñ tÞch Héi ®ång thi ®ua cña c«ng ty.  C¸c phßng ban, ph©n x-ëng, tæ s¶n xuÊt:  Phßng kÕ ho¹ch: Lµ phßng nghiÖp vô tham m-u cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh, kÕ ho¹ch ng¾n - trung - dµi h¹n.T×m ®èi t¸c ®Çu t- _ liªn doanh, liªn kÕt ph¸t triÓn l©u dµi. Phßng cã nhiÖm vô ®Çu t- phèi hîp vµ ®«n ®èc c¸c phßng nghiÖp vô kh¸c x©y dùng kÕ ho¹ch theo chøc n¨ng c«ng ty, tæng hîp thµnh kÕ ho¹ch thèng nhÊt trong c«ng ty. Bªn c¹nh viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t-, ®Ò ra c¸c yªu cÇu cô thÓ ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã, phßng kÕ ho¹ch cßn kiªm nhiÖm thªm c«ng t¸c kinh doanh, thùc hiÖn nhiÖm vô nh- c¸c phßng kinh doanh kh¸c. Hµng th¸ng, quý, n¨m phßng ph¶i cã ph-¬ng ¸n b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña ngµnh vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch thùc hiÖn.  Phßng kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu: Gióp phã gi¸m ®èc kinh doanh trong viÖc t×m thÞ tr-êng tiªu thô trong vµ ngoµi n-íc. Khai th¸c nguån hµng, ký kÕt hîp ®ång vµ thùc hiÖn hiÖu qu¶. NhËp vËt t-, ho¸ chÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt vµ xuÊt b¸n vËt t- qu¶ng c¸o vµ b¸n c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. Kinh doanh tæng hîp c¸c lo¹i vËt t-, dÞch vô ®Ó t¹o ra lîi nhuËn nh-ng ph¶i ®¶m b¶o an toµn vÒ vèn, ®¶m b¶o kinh doanh ®óng ph¸p luËt vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch thùc hiÖn theo th¸ng, quý, n¨m. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Phßng tµi vô: ChÊp hµnh chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. Qu¶n lý vèn quü, thùc hiÖn viÖc b¸o c¸o víi cÊp trªn ®Çy ®ñ. §¶m b¶o vèn vay kinh doanh cho c¸c phßng kinh doanh. Qu¶n lý c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña c¸c phßng kinh doanh. Thùc hiÖn thanh to¸n thu nép ng©n s¸ch víi c¸c c¬ quan Nhµ n-íc vµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c cã quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ. Qu¶n lý viÖc chi vµ c¸c kho¶n thanh to¸n cña quü c«ng ty theo ®óng chÕ ®é vµ chÝnh s¸ch hiÖn hµnh.  Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. X©y dùng ph-¬ng ¸n tæ chøc bè trÝ c¸n bé c«ng nh©n viªn thuéc c¸c phßng trong c«ng ty. X©y dùng ph-¬ng ¸n tuyÓn dông, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc nh-: vÒ h-u, vÒ mÊt søc, tai n¹n èm ®au, chÕ ®é BHXH, BHYT. Qu¶n lý hå s¬, bæ sung hå s¬ thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o mËt. Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th-, ®¸nh m¸y v¨n phßng phÈm trang bÞ hµnh chÝnh, tiÕp kh¸ch, giao dÞch cña toµn c«ng ty. Th-êng trùc c«ng t¸c khen th-ëng, kû luËt, thi ®ua trong c«ng ty. Thùc hiÖn b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña cÊp trªn.  Phßng b¶o vÖ: Th-êng trùc kiÓm so¸t ng-êi, hµng ho¸ vµo thuéc c«ng ty (trong c¸c khu vùc). TuÇn tra b¶o vÖ tµi s¶n c«ng ty 24/24 h. KiÓm so¸t viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ra vµo kho, cã ghi sæ ®¨ng kÝ theo dâi, chØ ®¹o tæ chøc ng¨n ngõa vµ lËp biªn b¶n xö lý c¸c vô g©y mÊt an ninh trong c«ng ty.  C¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt: Tæ chøc s¶n xuÊt theo nhiÖm vô kÕ ho¹ch c«ng ty giao, b¶o ®¶m n¨ng suÊt, chÊt l-îng ®óng tiÕn ®é, an toµn cho ng-êi lao ®éng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. §¶m b¶o néi quy, kû luËt, an toµn vÖ sinh lao ®éng. c. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn: Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban lµ mèi quan hÖ ngang cÊp. Phèi hîp tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ thùc hiÖn nhiÖm vô cña c«ng ty. Mçi phßng ban cã chøc n¨ng riªng, c¸c phßng ban kh¸c cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô ph¶i phèi hîp vµ tu©n thñ h-íng dÉn vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n theo dóng chøc n¨ng. Khi sù phèi hîp ngang kh«ng ®-îc thùc hiÖn th× c¸c c¸n bé phô tr¸ch phßng ban ph¶i b¸o c¸o víi ban Gi¸m ®èc xem xÐt vµ gi¶i quyÕt. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty nh- sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸m ®èc Pg® kinh doanh Pg® s¶n xuÊt Phßng tµI vô Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng B¶o vÖ Phßng kÕ ho¹ch Ph©n x-ëng c¾t Phßng kinh Doanh_XNK Ph©n x-ëng May Ph©n x-ëng gß Ph©n x-ëng ®ãng gãi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II Ph©n tÝch tµi chÝnh cña c«ng ty vËt t- c«ng nghiÖp hµ néi §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i cã mét khèi l-îng nhÊt ®Þnh vÒ vèn tiÒn tÖ. Do ®ã viÖc tæ chøc huy ®éng vèn ®Ó ®¶m b¶o cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c lo¹i vèn ®ã lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp vµ kÕt qu¶ nµy t¸c ®éng tÝch cùc (hoÆc tiªu cùc) ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt.Ng-îc l¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh l¹i t¸c ®éng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng TC . Tõ ®ã cho thÊy cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh TC cña DN. Vµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN lµ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. D-íi ®©y lµ BC§KT cña C«ng ty VËt T- C«ng NghiÖp Hµ Néi n¨m 2000. C«ng ty vËt t- c«ng nghiÖp hµ néi MÉu B 01- DN B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2000 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Tµi s¶n (1) Sè ®Çu n¨m (2) 8.498.730.169 Sè cuèi kú (3) 10.721.330.406 1.821.514.722 1.770.297.622 103.821.152 40.445.015 1.717.693.570 1.729.852.607 1.Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2.553.689.422 3.802.883.479 2.Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n 1.197.413.160 1.798.297.922 4.Ph¶i thu néi bé 340.076.783 173.122.716 _Vèn KD ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 340.076.783 173.122.716 A.TSL§ vµ ®Çu t- ng¾n h¹n I.TiÒn 1.TiÒn mÆt t¹i quü(c¶ ng©n phiÕu) 2.TiÒn göi ng©n hµng 3.TiÒn ®ang chuyÓn II.C¸c kho¶n ®Çu t- TC ng¾n h¹n 1.§Çu t- chøng kho¸n ng¾n h¹n 2.§Çu t- ng¾n h¹n kh¸c 3.Dù phßng gi¶m gi¸ §T ng¾n h¹n III.C¸c kho¶n ph¶i thu 3.ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ _Ph¶i thu néi bé kh¸c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5.C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 85.690.252 73.850.935 2.389.387.044 3.102.877.732 106.076.589 255.784.848 15.798.719 13.937.000 6.Hµng ho¸ tån kho 1.195.880.536 1.768.419.932 7.Hµng göi ®i b¸n 1.071.631.200 984.735.452 110.958.786 99.992.181 68.321.352 85.478.181 6.Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi IV.Hµng tån kho 1.Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng 2.Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 3.C«ng cô, dông cô trong kho 4.Chi phÝ SXKD dë dang 5.Thµnh phÈm tån kho 8.Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 1.T¹mV.Tµi øng s¶n l-u ®éng kh¸c 2.Chi phÝ tr¶ tr-íc 3.Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 4.Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 5. C¸c kho¶n thÕ chÊp, ký c-îc, ký quü ng¾n h¹n 80.458.592 13.880.194 16.620.000 14.514.000 19.583023.638 19.583.023.638 19.583.023.638 21.707.713.279 (2.124.689.641) 18.807.974.349 18.807.974.349 18.807.974.349 21.707.713.279 (2.899.738.930) sù nghiÖp 1.Chi VI.Chi sù nghiÖp n¨m tr-íc 2.Chi sù nghiÖp n¨m nay B.TSC§ Vµ®Çu t- dµi h¹n I.Tµi s¶n cè ®Þnh 1.Ta× s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh _Nguyªn gi¸ _Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 2.Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh _Nguyªn gi¸ _Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 3.Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh _Nguyªn gi¸ _Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ II.C¸c kho¶n ®Çu t- TC dµi h¹n 1.§Çu t- chøng kho¸n dµi h¹n 2.Gãp vèn liªn doanh 3.§Çu t- dµi h¹n kh¸c 4.Dù phßng gi¶m gi¸ §T dµih¹n III.Chi phÝ XDCB dë dang IV.C¸c kho¶n ký quü, ký c-îc dµi h¹n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng céng tµi s¶n Nguån vèn 28.081.753.807 29.629.296.936 Sè ®Çu n¨m 6.421.371.567 Sè cuèi kú 6.962.560.451 5.822.452.847 2.777.985.712 6.223.532.621 3.069.373.161 2.108.278.185 2.149.293.292 5.ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 6.Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 7.Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 394.131.766 438.300.750 485.955.700 461.300.890 8.C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 112.756.434 117.609.578 589.918.720 589.918.720 739.027.830 739.027.830 21.660.382.240 22.666.736.485 21.647.147.513 21.432.311.640 22.658.880.085 22.472.231.660 84.835.553 17.637.595 130.000.320 169.010.830 13.234.727 7.856.400 13.234.727 7.856.400 28.081.753.807 29.629.296.936 A.Nî ph¶i tr¶ I.Nî ng¾n h¹n 1.Vay ng¾n h¹n 2.Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 3.Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n 4.Ng-êi mua tr¶ tiÒn tr-íc II.Nî dµi h¹n 1.Vay dµi h¹n 2.Nî dµi h¹n III.Nî kh¸c 1.Chi phÝ ph¶i tr¶ 2.Tµi s¶n thõa chê xö lý B.Nguån I.Nguån vèn quü vèn chñ së h÷u 1.Nguån vèn kinh doanh 2.Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 3.Chªnh lÖch tû gi¸ 4.Quü ®Çu t- ph¸t triÓn 5.Quü dù phßng tµi chÝnh 6.L·i ch-a ph©n phèi 7.Nguån vèn ®Çu t- XDCB kinh phÝ,mÊt quüviÖc kh¸c 1.QuüII.Nguån dù phßng vÒ trî cÊp lµm 2.Quü khen th-ëng vµ phóc lîi 3.Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 4.Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 5.Nguån kinh phÝ SN n¨m tr-íc 6.Nguån kinh phÝ SN n¨m nay 7.Nguån KP ®· h×nh thµnh TSC§ Tæng céng nguån vèn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I.KiÓm tra b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n  B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (M· sè B 01-DN) lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh chñ yÕu, ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n cña DN theo 2 c¸ch ®¸nh gi¸: Tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh cña tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o.  Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, BC§KT cã thÓ kÕt cÊu ngang, theo h×nh thøc nµy nã ®-îc chia lµm hai bªn : bªn tr¸i ph¶n ¸nh tµi s¶n, bªn ph¶i ph¶n ¸nh nguån vèn hoÆc kÕt cÊu däc, nghÜa lµ gåm hai phÇn: phÇn tµi s¶n vµ phÇn nguån vèn. 1. KiÓm tra kh¸i qu¸t BC§KT: Tõ nh÷ng quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh, ®èi chiÕu víi BC§KT cña Cty VËt T- C«ng NghiÖp Hµ Néi cho thÊy:  C«ng ty ®· sö dông ®óng theo mÉu BC§KT do Bé Tµi ChÝnh ph¸t hµnh.  KÕt cÊu cña BC§KT cña C«ng ty lµ kÕt cÊu däc gåm hai phÇn:  PhÇn Tµi s¶n: ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña Cty bao gåm TSL§, §TNH (Lo¹i A) vµ TSC§, §TDH (Lo¹i B). §Çu n¨m 2000: Tæng Tµi s¶n = 28.081.753.807 Cuèi n¨m 2000: Tæng Tµi s¶n = 29.029.292.936  PhÇn Nguån vèn: ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh cña Tµi s¶n bao gåm Nî ph¶i tr¶ (Lo¹i A) vµ Nguån vèn chñ së h÷u(Lo¹i B). 2. KiÓm tra kü thuËt lËp b¶ng:  Thêi ®iÓm lËp BC§KT cña Cty lµ ngµy 31 th¸ng12 n¨m 2000, do ®ã cã thÓ thÊy C«ng ty ®· hoµn tÊt viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt, tiÕn hµnh kho¸ sæ kÕ to¸n, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu kÕ to¸n gi÷a c¸c sæ s¸ch cã lliªn quan ®¶m b¶o khíp trïng (®iÒu nµy còng ®óng trªn thùc tÕ)  Sè ®Çu n¨m cña BC§KT n¨m 2000 cu¨ Cty ®-îc lÊy tõ " sè cuèi kú" cña BCDKT ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1999,  Sè d- cuèi kú c¸c tµi kho¶n ®-îc lÊy trªn sæ c¸i c¸c tµi kho¶n ®Ó vµo c¸c chØ tiªu cã liªn quan trªn BC§KT. 3. KiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña nguån:  Tõ sè liÖu c¸c chØ tiªu trªn BC§KT, ta tiÕn hµnh céng däc thaeo tõng lo¹i tµi s¶n vµ nguån vèn th× cã thÓ thÊy sè liÖu tÝnh to¸n cña Cty lµ hoµn toµn chÝnh x¸c. Hay BC§KT cña Cty ®¶m b¶o quan hÖ c©n ®èi, cã nghÜa lµ : Tæng tµi s¶n = Tæng Nguån vèn Hay TSL§ Vµ §TNH +TSC§ vµ §TDH = Nî ph¶i tr¶ + NVCSH  §Çu n¨m: 8.498.730.169 + 19.583.023.638 =6.421.371.567 +21.660.382.240 28.081.753.807 = 28.081.752.807  Cuèi n¨m: 10.721.330.406 + 18.807.974.349 = 6.962.560.451 + 22.666.736.485 29.629.296.936 =29.629.296.936 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II.  Néi dung ph©n tÝch: Ph©n tÝch chung t×nh h×nh Tµi chÝnh cña Cty: 1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t: §Ó ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh TC cña Cty th«ng qua c¸c chØ tiªu trªn BC§KT, ta cã thÓ tiÕn hµnh ph©n tÝch theo chiÒu ngang vµ ph©n tÝch theo chiÒu däc. TiÕn hµnh ph©n tÝch theo chiÒu ngang th«ng qua viÖc so s¸nh gi÷a sè suèi kú víi sè ®Çu n¨m cña tõng chØ tiªu ta sÏ biÕt møc ®é biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña tõng chØ tiªu, qua ®ã mµ rót ra ®-îc nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý; cßn khi ph©n tÝch theo chiÒu däc th«ng qua viÖc so s¸nh tû träng cña tõng chØ tiªu chiÕm trong tæng sè cho phÐt ta nghiªn cøu ®-îc kÕt cÊu cña tõng lo¹i tµi s¶n, kÕt cÊu cña Nguån vèn vµ qua ®ã rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt vÒ viÖc ph©n bæ Nguån vèn còng nh- ph©n bæ vèn sao cho phï hîp víi yªu cÇu cña qu¶n lý SXKD cña Cty. Tõ sè liÖu cña BC§KT cña Cty VËt T- C«ng NghiÖp Hµ Néi ta lËp b¶ng ph©n tÝch sau: C«ng ty vËt t- c«ng nghiÖp hµ néi MÉu B 01- DN B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2000 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Tµi s¶n (1) Tû träng Chªnh lÖch tõng lo¹i Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú % TiÒn ®n Ck (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8.498.730.169 10.721.330.406 +2.222.600.237 26,152 30,264 36,185 A.TSL§ vµ ®Çu t- ng¾n h¹n 1.821.514.722 1.770.297.622 -51.217.100 -2,811 6,486 5,975 40.445.015 -63.376.137 -61,043 0,370 0,137 1.717.693.570 1.729.852.607 +12.159.037 -61,043 6,117 5,838 1.249.194.05 +48,917 7 1.197.413.160 1.798.297.922 +600.884.762 50,181 9,094 12,835 I.TiÒn 1.TiÒn mÆt t¹i quü(c¶ ng©n phiÕu) 2.TiÒn göi ng©n hµng 103.821.152 3.TiÒn ®ang chuyÓn II.C¸c kho¶n ®Çu t- TC ng¾nh¹n 1.§Çu t- chøng kho¸n ng¾n h¹n 2.§Çu t- ng¾n h¹n kh¸c 3.Dù phßng gi¶m gi¸ §T ng¾n h¹n III.C¸c kho¶n ph¶i thu 1.Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2.Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n 2.553.689.422 3.802.883.479 4,264 6,069 3.ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ 4.Ph¶i thu néi bé 340.076.783 173.122.716 -166.954.067 -49,093 1,211 0,584 _Vèn KD ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 340.076.783 173.122.716 -166.954.067 -49,093 1,211 0,584 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _Ph¶i thu néi bé kh¸c 5.C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 85.690.252 73.850.935 -11.839.317 -13,816 0,305 0,249 2.389.387.044 3.102.877.732 +713.490.688 29,86 8,509 10,472 6.Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi IV.Hµng tån kho 1.Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng 106.076.589 255.784.848 +149.708..25 9 +14,11 0,378 0,863 15.798.719 13.937.000 -1.861.719 -11,783 0,056 0,047 6.Hµng ho¸ tån kho 1.195.880.536 1.768.419.932 +572.539.396 +47,875 4,259 5,968 7.Hµng göi ®i b¸n 1.071.631.200 984.735.452 -86.895.748 -8,108 3,816 3,324 110.958.786 99.992.181 -10.966.605 9,91 0,395 0,337 80.458.592 13.880.194 85.478.181 +5.019.589 -13.880.194 16.620.000 14.514.000 19.583023.638 19.583.023.638 19.583.023.638 21.707.713.279 (2.124.689.641) 18.807.974.34 18.807.974.349 18.807.974.349 21.707.713.279 90 (2.899.738.93 0) 2.Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 3.C«ng cô, dông cô trong kho 4.Chi phÝ SXKD dë dang 5.Thµnh phÈm tån kho 8.Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 1.T¹mV.Tµi øng s¶n l-u ®éng kh¸c 2.Chi phÝ tr¶ tr-íc 3.Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 4.Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 5. C¸c kho¶n thÕ chÊp, ký c-îc, ký quü ng¾n h¹n +6,238 0,287 0,288 0,049 -2.106.000 +12,617 0,059 0,049 nghiÖp 1.Chi VI.Chi sù nghiÖpsùn¨m tr-íc 2.Chi sù nghiÖp n¨m nay B.TSC§ Vµ®Çu t- dµi h¹n I.Tµi s¶n cè ®Þnh 1.Ta× s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh _Nguyªn gi¸ _Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 2.Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh _Nguyªn gi¸ _Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 3.Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh _Nguyªn gi¸ _Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ II.C¸c kho¶n ®Çu t- TC dµi h¹n 1.§Çu t- chøng kho¸n dµi h¹n 2.Gãp vèn liªn doanh 3.§Çu t- dµi h¹n kh¸c 4.Dù phßng gi¶m gi¸ §T dµih¹n III.Chi phÝ XDCB dë dang +775.049.289 -3,957 +775.049.289 -3,957 +775.049.289 -3,957 0 (+775.049.289 (36,478) ) 69,736 63,815 69,736 63,815 69,736 63,815 77,302 73,264 (7,566) (9,787) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 IV.C¸c kho¶n ký quü, ký c-îc dµi h¹n Tæng céng tµi s¶n Nguån vèn A.Nî ph¶i tr¶ I.Nî ng¾n h¹n 1.Vay ng¾n h¹n 28.081.753.807 29.629.296.936 +1.547.543.129 +5,5108 Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú Chªnh lÖch % TiÒn 100 100 Tû träng tõng lo¹i ®n Ck 6.421.371.567 6.962.560.451 +541.188.884 8,427 22,867 23,499 5.822.452.847 6.223.532.621 +401.079.774 2.777.985.712 3.069.373.161 +231.387.499 +6,888 20,733 21,004 +8,329 9,892 10,359 2.Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 3.Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n 4.Ng-êi mua tr¶ tiÒn tr-íc 5.ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 6.Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 7.Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 8.C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 394.131.766 438.300.750 485.955.700 401.300.890 +91.823.934 +36.999.860 23,297 +8,441 1,404 1,561 1,640 1,354 112.756.434 117.609.578 +4.853.144 4,304 0,401 0,396 II.Nî dµi h¹n 1.Vay dµi h¹n 2.Nî dµi h¹n III.Nî kh¸c 1.Chi phÝ ph¶i tr¶ 2.Tµi s¶n thõa chê xö lý 21.660.382.240 22.666.736.485 +1.006.354.245 4,646 77,133 76,501 B.Nguån vèn chñ së I.Nguån vèn quü 21.647.147.513 22.658.880.085 +1.011.732.572 4,673 77,086 76,475 h÷u 1.Nguån vèn kinh doanh 21.432.311.640 22.472.231.660 +1.039.920.020 +4,852 76,560 75,618 2.Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 3.Chªnh lÖch tû gi¸ 4.Quü ®Çu t- ph¸t triÓn 5.Quü dù phßng tµi chÝnh 6.L·i ch-a ph©n phèi 7.Nguån vèn ®Çu t- XDCB phÝ, quü kh¸c 1.QuüII.Nguån ®ù phßngkinh vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm 2.Quü khen th-ëng vµ phóc lîi 1.Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 2.Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 3.Nguån kinh phÝ SN n¨m tr-íc 84.835.553 15.576.532 130.000.320 17.637.595 23.610.141 169.010.830 -67.197.958 -79,209 +8.033.609 +51,575 +39.610.510 +30,008 . 0,063 0,286 0,054 0,09 0,463 0,570 13.234.727 7.856.400 -5.378.327 -40,637 0,047 0,027 13.234.727 7.856.400 -5.378.327 -40,637 0,047 0,027 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.Nguån kinh phÝ SN n¨m nay 5.Nguån KP ®· h×nh thµnh TSC§ Tæng céng nguån vèn 28.081.753.807 29.629.296.936 +1.547.543.129 +5,5108 100 100 1.1. Ph©n tÝch theo chiÒu ngang: C¨n cø vµo c¸c sè liÖu ®· ph¶n ¸nh ë trªn BC§KT ta cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh TC cña C«ng ty VËt T- C«ng NghiÖp Hµ Néi nh- sau: a. XÐt vÒ Tµi s¶n:  So víi ®Çu n¨m, tæng tµi s¶n cuèi kú cña Cty t¨ng 1.547.543.129 (®) víi tû lÖ t¨ng t-¬ng øng lµ5,51 (%)  Ph¶n ¸nh ë trong kú cho thÊy, C«ng ty ®· t¨ng vÒ quy m« tµi s¶n. Dùa vµo sè liÖu chi tiÕt, viÖc t¨ng quy m« Tµi s¶n lµ do TSL§ vµ §TNH t¨ng.  XÐt vÒ TSL§ vµ §TNH:  So víi ®Çu n¨m, TSL§ vµ §TNH cña Cty t¨ng 2.222.600.237(®) víi tû lÖ t¨ng t-¬ng øng lµ 26,152(%) vµ nã chiÕm 143,62(%) (= 2.222.600.237 x 100) trong tæng sè t¨ng 1.547.543.129 trong tæng sè t¨ng cña tµi s¶n.  Trong TSL§ vµ §TNH, kho¶n t¨ng nhiÒu nhÊt lµ c¸c kho¶n ph¶i thu víi møc t¨ng lµ 1.671.285.435 (®), t­¬ng øng tû lÖ t¨ng l¯ 40,012 (%). Trong “ C²c kho°n ph°i thu” kho°n t¨ng chÝnh l¯ kho°n “Ph°i thu cða kh²ch h¯ng” t¨ng 1.249.194.057 (®), tû lÖ t¨ng lµ 48,917 (%). §èi chiÕu víi “Så chi thanh to²n víi ng­êi mua” (l¯ så ®­îc Cty më ®Ó theo dái nh÷ng kh²ch h¯ng quen thuéc, th-êng xuyªn mua hµng cña Cty) th× cã Cty GiÇy Ngäc Hµ víi sè nî lµ:  §Çu n¨m : 1.006.973.900 (®) chiÕm 39,432 (%) trong tæng sè kh¸ch hµng nî  Cuèi n¨m : 1.213.439.700 (®) chiÕm 31,908 (%) t¨ng 206.465.80 (®) Trong nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc cña Cty th× Cty GiÇy Ngäc Hµ cã sè nî nhiÒu nhÊt. MÆt hµng Cty GiÇy Ngäc Hµ th-êng mua cña Cty lµ c¸c lo¹i cao su SVR-3L, cao su SVR -5L , keo c«ng nghiÖp v.v…Sè nî cña Cty GiÇy Ngäc Hµ t¨ng lªn chñ yÕu lµ do trong n¨m Cty b¸n cho Cty GiÇy Ngäc Hµ mét sè m¸y c¾t (phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt giÇy) víi trÞ gi¸ lµ 378.980.000 (®), Cty GiÇy Ngäc Hµ ®· thanh to¸n cho Cty 172.514.200 (®). Nh÷ng mÆt hµng kh¸c trong n¨m Cty GiÇy Ngäc Hµ tiÕp tôc mua nh-ng ®Òu ®· thanh to¸n ngay hoÆc thanh to¸n trong mét thêi gian ng¾n. Ngoµi Cty GiÇy Ngäc Hµ cßn cã mét sè kh¸ch hµng kh¸c nî Cty víi c¸c kho¶n nh- sau:  Nhµ M¸y §iÖn C¬ Thèng NhÊt nî:  §Çu n¨m: 865.181.372 chiÕm 33,879 (%)  Cuèi n¨m:794.131.766 chiÕm 20,882 (%)  Nhµ m¸y VËt T- Khoa Häc Kü ThuËt nî :  §Çu n¨m: 215.234.880 chiÕm 8,428 (%)  Cuèi n¨m:286.639.750 chiÕm 7,537 (%)  Nhµ M¸y C¬ KhÝ Nam Hång nî:  §Çu n¨m: 149.293.292 chiÕm 5,846 (%) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368           Cuèi n¨m: 108.278.185 chiÕm 2,847 (%) Cty GiÇy Th-îng §×nh nî: §Çu n¨m: 121.302.280 chiÕm 4,75 (%) Cuèi n¨m:127.961.179 chiÕm 3,364 (%) Cty GiÇy Th¨ng Long nî : §Çu n¨m: 84.803.239 chiÕm 3,32 (%) Cuèi n¨m:36.803.239 chiÕm 0,967 (%) Trung T©m D÷ LiÖu VËt T- nî : §Çu n¨m: 110.900.459 chiÕm 4,342 (%) Cuèi n¨m:739.830.459 chiÕm 19,454 (%) Ngo¯i kho°n “Ph°i thu cða kh²ch h¯ng” th× kho°n “Tr° trøoc cho ng­êi b²n” cñng t¨ng lªn 600.884.762 (®) víi tû lÖ t¨ng lµ 50,18 (%). .§èi chiÕu trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng-êi b¸n (TK 331) th× kho¶n nµy t¨ng lµ do trong n¨m Cty ®Æt cña Cty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn mét khèi l-îng lín kim lo¹i mµu vµ kim lo¹i ®en vµ Cty ®· tr¶ tr-íc cho Cty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn 600.884.762 (®), cßn kho¶n tr¶ tr-íc tõ ®Çu n¨m lµ 1.197.413.160(®) th× cã 758.000.000 (®), Cty tr¶ tr-íc cho Cty Supeph«tphat vµ Ho¸ chÊt L©m Thao ®Ó mua ho¸ chÊt, cao su c¸c lo¹i, táng trÞ gi¸ khèi l-îng hµng mua nµy lµ 1.237.984.000. Sè cßn l¹i lµ do Cty tr¶ tr-íc cho XÝ NgiÖp §o l-êng ®Ó mua mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc ®o kiÓm c¬ khÝ. Cïng víi kho°n” Ph°i thu cða kh²ch h¯ng”, kho°n “Tr° tr­íc cho ng­êi b²n” t¨ng lªn câ nghÜa l¯ Cty ®ang bÞ chiÕm dóng vèn. V¯ mét ®iÒu ®²ng nâi r´ng c²c kho°n m¯ Cty tr¶ tr-íc cho ®¬n vÞ b¸n lµ kh¸ lín, v× vËy Cty nªn gi¶m bít sè tiÒn tr¶ tr-íc cho c¸c ®¬n vÞ b¸n ®Ó tr¸nh l-îng vèn bÞ chiÕm dông mét c¸ch bÊt hîp lý. Trong c²c kho°n ph°i thu câ kho°n “Ph°i thu néi bé” gi°m 166.954.067 (®) t­¬ng øng gi°m víi tû lÖ 49,093 (%). “Ph°i thu néi bé” ë Cty chÝnh l¯ kho°n thu vÒ doanh thu b²n h¯ng ë 2 cöa hµng: 129 D Tr-¬mg §Þnh vµ 48 NguyÔn ThiÖp. §èi chiÕu trªn sæ chi tiÕt TK 1361-Cöa hµng 129 D T-¬ng §Þnh th× sè d- nî ®Çu n¨m lµ 240.500.000(®) chiÕm 70,73 (%) tæng sè ph¶i thu néi bé, cuèi n¨m lµ:103.122.716 (®) chiÕm 59,956 (%). Sè cßn l¹i lµ sè ph¶i thu cña cöa hµng 48 NguyÔn ThiÖp. Hµng th¸ng, c¸c cöa hµng tù tæ chøc b¸n hµng ®Õn cuèi th¸ng c¸c cöa hµng ph¶i lËp B¶ng kª b¸n hµng, b¶ng kª hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, b¶ng kª ho¸ ®¬n dÞch vô b¸n ra, b¸o c¸o kiÓm kª hµng th¸ng. Tõ c¸c b¶ng kª nµy, nh©n viªn kÕ to¸n sÏ x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng, thuÕ GTGT ®©ï ra ph¶i nép ë c¸c cöa hµng. Sau ®ã, hµng th¸ng c¸c cöa hµng sÏ nép cho C«ng ty doanh thu b¸n hµng b»ng tiÒn mÆt hay chuyÓn tiÒn vµo ng©n hµng. Trong hai cöa hµng, doanh thu cöa hµng 129D Tr-¬ng §Þnh th-êng lín nhÊt do ®ã sè d- nî th-êng lín h¬n. Tuy nhiªn còng nªn kh¼ng ®Þnh r»ng viÖc sím thu håi kho¶n thu néi bé nµy lµ mét thµnh c«ng trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty vµ C«ng ty nªn ph¸t huy nh-ng ®iÓm tèt nµy trong c¸c kú tíi. Bªn c³nh kho°n “Ph°i thu néi bé” gi°m th× “C²c kho°n ph°i thu kh²c” cñng gi°m 11.389.317(®) t-¬ng øng gi¶m 13,816%. §èi chiÕu trªn TK 138 th× thÊy sè gi¶m vÒ kho¶n ph¶i thu nµy lµ do t¹i x-ëng giÇy Kim S¬n cã mÊt mét sè l-îng lín giÇy trÎ em gia c«ng cho c«ng ty ChengPao nay C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®-îc nguyªn nh©n mÊt sè giÇy trªn, C«ng ty ®· yªu cÇu c¸c bé phËn cã liªn quan ph¶i båi th-êng. Sè ph¶i thu cßn l¹i lµ sè ph¶i thu vÒ viÖc cho mét sè c¸n bé cña c«ng ty vay tiÒn t¹m thêi vµ thu vÒ cho thuª mét l« ®Êt ë B¸i ¢n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TSL§ vµ §TNH cña C«ng ty t¨ng lªn cßn do “h¯ng tän kho” t¨ng thªm 713.490.688 (®) víi tû lÖ t¨ng t-¬ng øng lµ 29,86% vµ nã chiÕm 46,104% (= 7 13. 490. 688 x 100) 1.547.543.129 trong sè t¨ng cða tång t¯i s°n. Chi tiÕt h¯ng tän kho cho thÊy t¨ng m³nh l¯ “H¯ng ho² tän kho” víi møc t¨ng 572.539.396(®) t-¬ng øng tØ lÖ t¨ng lµ 47,875 (%). §èi chiÕu trªn TK156 trong kú C«ng ty ®· mua thªm mét sè hµng ho¸ trÞ gi¸ 2.865.423.000(®), vµ mét sè hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i nhËp kho trÞ gi¸ 1.124.751.355(®). Nh- ta ®· biÕt hµng tån kho chiÕm mét sè vèn kh«ng nhá cho nªn nÕu ®Ó l-îng hµng tån kho qu¸ nhiÒu th× sÏ dÉn ®Õn viÖc vèn bÞ quay vßng chËm vµ nÕu hµng tån kho l©u th× dÉn ®Õn sù h­ hàng ®Æc biÖt l¯ c²c lo³i m²y mâc v¯ ho² chÊt. Tuy h¯ng tän kho t¨ng lªn nh­ng “H¯ng göi b²n” cða c«ng ty l³i gi°m ®i 86.895.748(®) t-¬ng øng tØ lÖ gi¶m 8,108 (%). HiÖn nay hµng göi b¸n cña Cty ®-îc tiªu thô theo hai h×nh thøc lµ chuyÓn hµng chê chÊp nhËn, theo ph-¬ng thøc nµy th× hµng ho¸ ®-îc chuyÓn tíi c¸c cöa hµng ®Ó tiªu thô, ®Õn cuèi th¸ng c¸c cöa hµng sau khi lËp c¸c b¸o c¸o cÇn thiÕt göi lªn Cty th× míi coi hµng lµ tiªu thô vµ ghi gi¶m trªn TK 157, sè hµng cßn tån trªn TK157 chÝnh lµ sè hµng cßn tån ë c¸c cöa hµng; ®Õn cuèi n¨m 2000, sè hµng cßn tån ë cöa hµng 129 D Tr-¬ng §Þnh trÞ gi¸ 654.500.300 (®) chiÕm 66,464 (%) vµ ngoµi hµng göi b¸n cho c¸c cöa hµng, Cty cßn göi hµng b¸n theo ph-¬ng thøc chuyÓn hµng theo hîp ®ång cã nghÜa lµ hµng ®-îc göi ®Õn ®¬n vÞ mua theo hîp ®ång ®· ký kÕt, sau khi ®¬n vÞ mua nhËn ®-îc hµng, chÊp nhËn sè hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n th× lóc nµy hµng míi ®-îc coi lµ tiªu thô. Do ®ã, trong n¨m qua ngoµi sè hµng göi b¸n cho 2 cöa hµng,Cty cßn göi b¸n cho Cty GiÇy Th¨ng Long víi trÞ gi¸ sè hµng lµ 50.490.000 (®), Cty GiÇy Th¨ng Long ®· chÊp nhËn thanh to¸n cho Cty sè hµng trªn. Gi¶m ®-îc sè hµng göi b¸n lµ ®iÒu ®¸ng mõng nh-ng Cty còng kh«ng nªn l¬ lµ trong c«ng t¸c ®«n ®èc kh¸ch hµng v¯ c²c cöa h¯ng thanh to²n ®òng kú h³n ®Ó gi°m l­îng vèn bÞ chiÕm dóng. Trong “H¯ng tän kho” th× “H¯ng mua ®ang ®i ®­êng” cñng t¨ng lªn 149.708.259 (®)t­¬ng øng t¨ng 141,13 (%).Ta biÕt r»ng, sè hµng mua ®ang ®i ®-êng lµ sè hµng ®· thuéc quyÒn së h÷u cña Cty nh-ng ch-a vÒ nhËp kho Cty, nã còng cã nghÜa sè vèn n»m trong sè hµng nµy tuy kh«ng ®-îc coi lµ bÞ chiÕm dông nh-ng còng kh«ng ®-îc Cty qu¶n lý vµ sö dông. Do ®ã, trong c«ng t¸c qu¶n ký sè hµng ®ang ®-îc vËn chuyÓn nµy, Cty cÇn ph¶i cã sù qu¶n lý chÆt chÏ ®Ó tr¸nh sù cè bÊt ngê xÈy ra trong khi vËn chuyÓn vµ lµm sao cho hµng vÒ tíi kho cña Cty mét c¸ch nhanh nhÊt . Kho°n “ C«ng có dóng có trong kho” chiÕm tû trãng kh«ng lín trong sè hµng tån kho vµ sè gi¶m cña nã còng kh«ng ®¸ng kÓ víi møc gi¶m lµ 1.861.719 (®).Sè gi¶m nµy lµ do trong kú x-ëng giÇy Kim S¬n sö dông vµo c«ng t¸c s¶n xuÊt. Ngoµi c«ng t¸c kinh doanh ra ,Cty VËt T- C«ng NgiÖp Hµ Néi cßn lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh-ng hiÖn t¹i Cty míi chØ nhËn gia c«ng giÇy cho c¸c Cty kh¸c do ®ã sè nguyªn vËt liÖu ®Ó sx kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña Cty, cuèi kú Cty còng kh«ng cã thµnh phÈm tån kho vµ kh«ng h¹ch to¸n chi phÝ sx dë dang , chØ cã MMTB vµ CCDC phôc vô vµo sx lµ do Cty ®Çu t- mua s¾m. “ H¯ng tän kho” v¯ “C²c kho°n ph°i thu” l¯ hai kho°n t¨ng chÝnh trong TSL§ v¯ §TNH cßn “TiÒn” v¯ “T¯i s°n l­u ®éng kh²c” cða Cty l³i l¯ hai kho°n gi°m. “TiÒn” cða Cty gi°m 51.217.100 (®) so víi ®Çu n¨m t-¬ng øng tû lÖ gi¶m lµ 2,811% trong ®ã sè tiÒn mÆt t¹i quü cña Cty gi¶m m¹nh víi møc gi¶m lµ 63.376.137(®) hay 61,043 %.Trong khi ®ã TGNH cña Cty l¹i t¨ng lªn 12.159.037 (®). Kho¶n tiÒn mÆt cña Cty gi¶m ®i lµ do trong n¨m Cty sö dông nhiÒu vµo ho¹t ®éng kinh doanh, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®iÒu nµy còng cã nghÜa Cty ®· sö dông tiÒn ®óng môc ®Ých tr¸nh ®ùoc l-îng tiÒn bÞ ø ®äng. Cßn TGNH t¨ng lªn lµ do trong n¨m c¸c cöa hµng chñ yÕu chuyÓn tiÒn cho Cty qua Ng©n hµng. VÒ sè “T¯i s°n l­u ®éng kh²c” trong n¨m qua gi°m 10.966.605(®) t­¬ng øng tû lÖ gi°m l¯9,883(%) trong ®ã gi¶m chÝnh lµ do c¸c kho¶n thÕ chÊp ký c-îc, ký quü gi¶m 2.106.000(®) vµ chi phÝ chê kÕt chuyÓn cuèi n¨m ®· kÕt chuyÓn hÕt 13.880.194(®).  XÐt vÒ TSC§ vµ §TDH:  TSC§ chiÕm mét phÇn tµi s¶n lín trong tæng tµi s¶n cña Cty, nh÷ng TSC§ ®ã chñ yÕu lµ ®Êt ®ai, nhµ v¨n phßng, nhµ x-ëng vµ MMTB…§Õn cuèi n¨m 2000, so víi ®Çu n¨m, TSC§ cña Cty l¹i gi¶m ®i775.049.289 (®) t-¬ng øng gi¶m víi tû lÖ 3,957%. Nh×n trªn BC§ vµ ®èi chiÕu trªn sæ c¸i TK 211 th× nhËn thÊy r»ng trong n¨m Cty kh«ng mua thªm TSC§ vµ còng kh«ng nh-îng b¸n hay thanh lý mét TSC§ nµo ®iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn trªn Nguyªn gi¸ TSC§HH cña Cty kh«ng t¨ng lªn vµ còng kh«ng gi°m ®i m¯ gi² trÞ TSC§ cða Cty gi°m ®i l¯ do kho°n “KhÊu hao TSC§” Cty ®± tÝnh trong n¨m. Sè khÊu hao nµy t¨ng lªn 775.049.289(®)t-¬ng øng t¨ng 36,478%. Cã thÓ nãi sè khÊu hao TS nµy lµ chiÕm mét phÇn kh«ng nhá trong chi phÝ cña Cty, nÕu sè khÊu hao mµ cµng lín sÏ cµng lµm cho chi phÝ cµng t¨ng lªn gi¸ b¸n cao, l·i gi¶m mµ môc ®Ých b¸n hµng cña mçi DN lµ lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸ b¸n thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn. Do vËy, Cty cÇn chó träng trong viÖc tÝnh khÊu hao TS. b. XÐt vÒ Nguån vèn:  Trong tæng sè t¨ng cña Nguån vèn th× nî ph¶i tr¶ t¨ng541.188.884(®) víi tû lÖ t¨ng t-¬ng øng lµ 8,427% vµ chiÕm 34,97% (= 541.188.884 x100) trong tæng sè t¨ng cña 1.547.543.129 Nguän vèn. Trong ®â t¨ng chÝnh l¯ kho°n “ Nî ng¾n h³n” víi møc t¨ng 401.079.774(®) t­¬ng øng t¨ng 6,888% v¯ t¨ng chð yÕu l¯ kho°n “ Vay ng¾n h³n”. So víi ®Çu n¨m, kho°n n¯y t¨ng 231.387.449(®). Ngo¯i ra, kho°n “Ph°i tr° cho ng­êi b²n” t¨ng 41.015.107 (®), sè “thuÕ v¯ c²c kho°n ph°i nép Nh¯ N­íc” t¨ng 91.823.934(®), kho°n “ph°i tr° ph°i nép kh²c” t¨ng 4.853.144(®), kho°n “Ph°i tr° CNV” l³i gi°m 36.999.860(®). ®èi chiÕu víi c²c så s²ch câ liªn quan th× kho°n “Vay ng¾n h³n” t¨ng lªn lµ do trong n¨m Cty tiÕp tôc ®i vay ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh SXKD cßn trong kho°n “Ph°i tr° cho ng­êi b²n” , sè tiÒn m¯ Cty nî nhiÒu nhÊt l¯ Nh¯ m²y luyÖn ThÐp Liªn X² víi sè nî cuèi kú lµ 1.234.890.300 chiÕm 57,455% trong tæng sè ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n. Ngoµi ra, Cty cßn nî Nhµ m¸y VËt liÖu chÞu löa, Má s¾t Tr¹i Cam, Má than M¹o Khª….§iÒu ®¸ng chó ý trong c¸c kho¶n ph¶i tr¶ lµ sè ph¶i tr¶ cho CNV gi¶m xuèng, nã cã nghÜa lµ trong n¨m Cty ®· tÝch cùc thùc hiÖn chÕ ®é thanh tro¸n l-¬ng cho CNV, ®iÒu nµy sÏ lµm cho ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng ®-îc ®¶m b¶o.  XÐt Nguån vèn chñ së h÷u: sè cuèi kú ®· t¨ng thªm so víi ®Çu n¨m 1.006.354.245 (®) trong ®ã t¨ng cña Nguån vèn quü lµ 1.011.732.572(®). Nguån vèn quü t¨ng chñ yÕu do NVKD t¨ng 1.039.920.020(®) víi tû lÖ t¨ng 4,825%, “Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi” cða Cty t¨ng 39.010.510(®) t­¬ng øng t¨ng 30,008%, bªn c³nh ®â “Quü ®Çu t­ ph²t triÓn” l³i gi°m ®i 67.197.958(®) t­¬ng øng tû lÖ gi¶m lµ79,209%.nh- ta ®Òu biÕt NVKD t¨ng trong kú chñ yÕu do lµ do t¨ng vèn tù bæ sung mµ vèn tù bæ sung ®-îc l©ý tõ quü ph¸t triÓn kinh doanh, quü nµy ®-îc trÝch tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i cho DN.Nh- vËy, víi viÖc t¨ng vèn tù bæ sung chøng tá SXKD cña Cty ®¹t hiÖu qu¶ vµ tõ hiÖu qu¶ ®¹t Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc, Cty l¹i tiÕp tôc ®Çu t- ®Ó më réng quy m« SXKD nh»m t¨ng h¬n n÷a hiÖu qu¶ SXKD trong kú tíi. 1.2. Ph©n tÝch theo chiÒu däc: TiÕn hµnh so s¸nh theo tû träng cña tõng chØ tiªu so víi tæng sè, ta cã c¸c nhËn xÐt nh- sau:  XÐt vÒ Tµi s¶n: TSL§ vµ §TNH cã xu h-íng t¨ng dÇn vÒ cuèi n¨m, tõ 30,264% lªn 36,185% t¨ng 5,921 (%) th× TSC§ vµ §TDH l¹i cã xu h-íng ng-îc l¹i vµ tû träng còng gi¶m t-¬ng øng 5,921(%). ViÖc t¨ng tû träng cña TSL§, gi¶m tû träng cña TSC§ còng phï hîp víi kÕt qu¶ cña viÖc ph©n tÝch theo chiÒu ngang nh- ®· nªu ë trªn.  XÐt vÒ Nguån vèn: trong tæng sè NV, “Nî ph°i tr°” chiÕm tû trãng lín v¯ câ xu h­íng t¨ng dÇn, tõ 22,867% lªn 23,499% víi møc t¨ng lµ 0,632 %. §-¬ng nhiªn khi ®ã NVCSH gi¶m t-¬ng øng 0,632%. ViÖc t¨ng, gi¶m nµy lµ phï hîp víi kÕt luËn ®-îc rót ra khi ph©n tÝch theo chiÒu ngang. Tãm l¹i, qua ph©n tÝch mét sè chØ tiªu trªn B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n theo chiÒu ngang còng nh- theo chiÒu däc, ta míi thÊy ®-îc mét c¸ch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN; Tõ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t nµy, ta tiÕp tôc ph©n tÝch c¸c khÝa c¹nh kh¸c cña t×nh h×nh TC ®Ó gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý rót ta ®-îc nh÷ng kÕt luËn trong c«ng t¸c qu¶n lý SXKD nãi chung vµ qu¶n lý sö dông vèn nãi riªng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tù chñ vÒ Tµi chÝnh: Theo sè liÖu cña BC§KT ngµy 31/12/2000 cña C«ng ty VTCN Hµ Néi, ta h·y ph©n tÝch xem c«ng ty cã ®¶m b¶o vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay kh«ng vµ xu h-íng biÕn ®éng gi÷a c¸c kho¶n ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ nh- thÕ nµo, ta xÐt c¸c tr-êng hîp sau: * TH1: NVCSH cã ®ñ ®Ó trang tr¶i cho c¸c tµi s¶n cÇn thiÕt phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh? C«ng ty kh«ng cÇn ph¶i ®i vay hoÆc kh«ng cÇn ph¶i chiÕm dông vèn bªn ngoµi? Ta cã c©n ®èi tæng qu¸t 1: [B]NV = [AI, II, IV, V (2,3) + BI, II, III] TS - §Çu n¨m VT = [B]NV = 21.660.382.240 VT = [AI, II, IV, V (2,3) + BI, II, III] TS = 1.821.514.722 + 2.389.387.044 + 80.458.592 + 13.880.194 + 19.583.023.638 = 23.888.264.190  VT = 21.660.382.240 < VP = 23.888.264.190   = VT - VP = 21.660.382.240 - 3.888.264.190 = - 2.227.881.950 - Cuèi n¨m: VT = [B]NV = 22.666.736.485 VT = [AI, II, IV, V (2,3) + BI, II, III] TS = 1.770.297.622 + 3.102.877.732 + 85.478.181 + 18.807.974.349 = 23.766.627.884  VT = 22.666.736.485 < VP = 23.766.627.884   = VT - VP = 22.666.736.485 - 23.766.627.844 = -1.099.891.399 NhËn xÐt: Qua c©n ®èi 1 ta cã thÓ nhËn xÐt trong n¨m 2000, C«ng ty VËt t- CN Hµ Néi ë trong t×nh tr¹ng thiÕu NVCSH ®Ó trang tr¶i tµi s¶n. Nguån vèn thiÕu ë ®Çu n¨m lµ 2.227.881.950 (®) nhiÒu h¬n nguån vèn thiÕu ë cuèi n¨m lµ 1.099.891.399 (®). §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra ®-îc b×nh th-êng, c«ng ty ch¾c ch¾n ph¶i huy ®éng thªm nguån vèn tõ c¸c kho¶n ®i vay cïng víi viÖc thanh to¸n chËm c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. * TH2: NVCSH + nguån vèn vay ®Ó trang tr¶i tµi s¶n phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Dùa vµo c©n ®èi tæng qu¸t 2: [AI (1), II + B]NV = [AI, II, IV, V (2,3) + BI, II, III] TS
- Xem thêm -