Tài liệu Phân tích tình hình tài chính của công ty tnhh vũ sơn

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐH CN TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ =====  ===== BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH VŨ SƠN Giáo viên hướng dẫn: Th.S.Lê Đức Thiện Sinh viên thực hiện : Trần Việt Thành MSSV : 10027443 Lớp : CDTD12TH Thanh Hoá, tháng 3 năm 2013 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... i SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Thanh Hóa, ngày..... tháng.....năm......... Giảng viên hướng dẫn ( ký tên, ghi rõ họ tên ) LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của chúng tôi. Những kết quả và các số liệu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty TNHH Vũ Sơn, không SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập tai trường Đại Học CN TP. Hồ Chí Minh cơ sở 3 Thanh Hoá được sự giảng dạy tận tình của các thầy cô giáo khoa kinh tế, cùng với sự nỗ lực, cố gắng học hỏi em đã tiếp thu và tích luỹ rất nhiều kiến thức. Để củng cố những kiến thức đã được học ở trường vào tực tế, em đã được thực tập tại công ty TNHH Vũ Sơn trong khoảng thời gian hai tháng. .Để có được những buổi thực tập rất bổ ích và hiệu quả tại Công ty TNHH Vũ Sơn trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám đốc công ty, các cô chú, anh chị trong phòng kế toán hành chính và tập thể nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó, được sự hướng dẫn tận tình của giảng viên: TS. Lê Đức Thiện cùng với sự tạo điều kiện, giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong phòng Kế toán của Công ty TNHH Vũ Sơn, em đã xây dựng và hoàn thiện đề tài này. Tuy nhiên do thời gian có hạn, kiến thức bản thân còn hạn chế nên bài báo cáo thực tập của em khó tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em kính mong sẽ nhận được sự bổ sung, ý kiến nhận xét, sự chỉ bảo của quý thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………….. 1 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ 3. Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG I ………………………………………………………………………….. 2 Một số vấn đề chung về phân tích tài chính doanh nghiệp 1. 1 Một số vấn đề chung về phân tích tài chính ………………………………… .. 2 1. 1. 1 Khái niệm về phân tích tài chính .......................................................................2 1. 1. 1. 1 Khái niệm ……………………………………………………………………2 1. 1. 1. 2 Mối quan hệ tài chính doanh nghiệp ………………………………………...2 1. 1. 2 Ý nghĩa của phân tích tài chính …………………………………………………….3 1. 1. 3 Vai trò, mục đích của phân tích tình hình tài chính …………………………3 1. 1. 3. 1 Vai trò của tài chính đối với doanh nghiệp ……………………………………...3 1. 1. 3. 2 Mục đích của phân tích tài chính …………………………………………………4 1. 1. 4 Phương pháp phân tích tài chính …………………………………………………..4 1. 1. 4. 1 Phương pháp so sánh ………………………………………………………………4 1. 1. 4. 2 Phương pháp tỷ lệ ……………………………………………………………….....5 1. 1. 4. 3 Phương pháp Dupont ………………………………………………………………6 1.1.4.4. Phương pháp đồ thị ………………………………………………………………….6 1. 1. 4. 5 Phương pháp thay thế liên hoàn ………………………………………………….7 1. 1. 5 Nội dung phân tích tài chính ………………………………………………………..7 1. 1. 5. 1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh …………………………………….......7 1. 1. 5. 2 Phân tích tài sản, nguồn vốn …………………………………………………......7 1. 1. 5. 2. 1 Phân tích kết cấu tài sản ……………………………………………………….10 1.1.5.2.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn …………………………………………………….11 1.1.5.3 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán ……………………………………..12 1.1.5.3.1 Hệ số khả năng thanh toán hiện thời ……………………………………………12 1.1.5.3.2 Hệ số khả năng thanh toán nhanh ……………………………………………..13 1.1.5.3.3 Hệ số khả năng thanh toán tức thời …………………………………………...13 1.1.5.3.4 Hệ số thanh toán lãi vay …………………………………………………………13 CHƯƠNG 2 ………………………………………………………………………...15 Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Vũ Sơn ………………………15 SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH iv TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ 2. 1 Tổng quan về công ty TNHH Vũ Sơn …........................................................... 15 2. 1. 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty ………………………….15 2. 1. 2 Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại công ty …………………..16 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty ……………………………………………….16 2. 3. 1 Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Vũ Sơn ………………….19 2. 3. 1. 1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua BCDKT năm 2009, 2010, 2011……………………………………………………………………………………………19 2. 3. 1. 1. 1 Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản và nguồn vốn ……………..19 2. 3. 1. 1. 1. 1 Phân tích khái quát về sự biến động về tài sản ………………………20 2.3.1.1.1.2. Phân tích khái quát biến động của nguồn vốn ………………………….21 2. 3. 1. 1. 2 Phân tích mối quan hệ giữa cân đối tài sản và nguồn vốn ……………...22 2. 3. 1. 2 Phân tích tình hình tài của công ty thông qua các tỷ số tài chính …………23 2. 3. 1. 2. 1 Phân tích tình hình thanh toán của công ty ……………………………..23 2. 3. 1. 2. 2 Phân tích các tỷ số nợ ngắn hạn ………………………………………...25 2.3.1.2.3 Phân tích tỷ số hoạt động ………………………………………………….27 2.3.1.3 Phân tích tỷ số nợ …………………………………………………………………..27 2.3.1.4 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn …………………………………………………..28 2.3.1.4.1 Phân tích hiệu suất sử dụng vốn …………………………………………..28 2.3.1.4.2 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động ……………………………….29 2.3.1.5 Phân tích các tỷ số phản ánh hiệu quả và khả năng sinh lời của hoạt động sản xuất kinh doanh …………………………………………………………………..30 2. 3. 1. 5. 1 Tỷ lệ lãi gộp …………………………………………………………….30 2. 3. 1. 5. 2 Doanh lợi tiêu thụ ………………………………………………………31 2. 3. 1. 5. 3 Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn sử dụng ……………………………………….31 2.3.1.5.4 Tỷ lệ sinh lời vốn cố định ………………………………………………...32 2.3.1.5.5 Tỷ lệ sinh lời vốn lưu động ………………………………………………..32 CHƯƠNG 3 ………………………………………………………………………...33 Nhận xét đánh giá về công tác tài chính của công ty 3.1 Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty ...........................................33 SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH v TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ 3.2 Một số ý kiến đề xuất …………………………………………………………..34 KẾT LUẬN …………………………………………………………………………39 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn .............................................................41 Phụ lục 02: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ……………………………………42 Phụ lục 03: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ………………………………...........................43 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 1.1: Các khoản mục trên bảng cân đối kế toán …………………………………...9 SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH vi TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ Bảng 1.2: Bảng kết cấu tài sản ………………………………………………………...10 Bảng 1.3: Bảng kết cấu nguồn vốn ……………………………………………………12 Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu trong bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh …………..16 Bảng 2.2: Phân tích tình hình thanh toán của công ty …………………………………24 Bảng 2.3: Phân tích tỷ số nợ ngắn hạn của công ty ……………………………………26 Bảng 2.4: Phân tích tỷ số hoạt động …………………………………………………...27 Bảng 2.5: Phân tích tỷ số nợ …………………………………………………………...28 Bảng 2.6: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn …………………………………………….28 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu LN : Lợi nhuận TNHH : Trách nhiệm hữu hạn BCTC : Báo cáo tài chính SXKD : Sản xuất kinh doanh TSNH : Tài sản ngắn hạn SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH vii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ TSLĐ : Tài sản lưu động TSCĐ : Tài sản cố định HĐKD : Hoạt động kinh doanh BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế KPCĐ : Kinh phí công đoàn SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH viii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ LỜI MỞ ĐẦU Tài chính, ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với một doanh nghiệp các nhà quản lý ngày càng quan tâm hơn đến việc phân tích các tỷ số tài chính, thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng như quan tâm đến việc xây dựng và duy trì tình hình tài chính lành mạnh ổn định cho doanh nghiệp. Bởi lẽ khi họ tiến hành đầu tư hay sản xuất họ đều mong muốn đồng tiền của họ bỏ ra sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất. Bên cạnh những lợi thế có sẵn thì nội lực tài chính của doanh nghiệp là cơ sở cho hàng loạt các chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Việc phân tích tình hình tài chính, sẽ giúp doanh nghiệp xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Đó có lẽ là một trong những lý do, khiến cho phân tích tình hình tài chính đóng một vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thiếu trong bất lỳ doanh nghiệp nào, và đó là con đường ngắn nhất để tiếp cận bức tranh toàn cảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Thấy được cả ưu điểm, nhược điểm cũng như nguyên nhân của những nhược điểm đó để có thể định hướng kinh doanh đúng đắn trong tương lai. Chính vì tầm quan trọng đó em đã chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Vũ Sơn” làm đề tài cho Báo cáo tốt nghiệp của mình. Nội dung chính của đề tài gồm 3 phần: Chương 1: Một số vấn đề chung về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Vũ Sơn Chương 3: Nhận xét đánh giá về công tác tài chính của công ty SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. 1 Một số vấn đề chung về phân tích tài chính 1. 1. 1 Khái niệm về phân tích tài chính 1. 1. 1. 1 Khái niệm Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp, công cụ theo một hệ thống nhất định cho phép thu thập và sử lý các thông tin kế toán cũng như các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp nhằm đưa ra những đánh giá chính xác, đúng đắn về tình hình tài chính , khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp nhà quản lý kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như dự đoán trước những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để đưa các quyết định xử lý phù hợp tùy theo mục tiêu theo đuổi. 1. 1. 1. 2 Mối quan hệ tài chính doanh nghiệp * Quan hệ giữa doanh nghiệp và Nhà nước Đây là mối quan hệ phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, khi Nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp. * Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính Quan hệ này được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài trợ. Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp có thể vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, có thể phát hành cổ phiếu và trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn. Ngược lại, doanh nghiệp phải trả lãi vay và vốn vay, trả lãi cổ phần cho các nhà tài trợ. * Quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác Trong nền kinh tế, doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp khác trên thị trường hàng hoá, dịch vụ thị trường sức lao động. Đây là thị trường mà tại đó doanh nghiệp tiến hành mua sắm máy móc thiết bị … Điều quan trọng là thông qua thị trường, doanh nghiệp có thể xác định được nhu cầu hàng hoá, và dịch vụ cần thiết cung SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ ứng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường. * Quan hệ nội bộ doanh nghiệp Đây là quan hệ giữa các bộ phận sản xuất – kinh doanh, giữa cổ đông và người quản lý, giữa cổ đông và chủ nợ, giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở hữu vốn. Các mối quan hệ này thể hiện thông qua hàng loạt chính sách của doanh nghiệp như: chính sách cổ tức, chính sách đầu tư… 1. 1. 2 Ý nghĩa của phân tích tài chính Qua phân tích tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Phân tích tình hình tài chính là công cụ quan trọng trong các chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp. Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơ sở cho ra quyết định đúng đắn trong tổ chức quản lý, nhất là chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh. Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ công tác quản lý của cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của Nhà nước, xem xét việc cho vay vốn... 1. 1. 3 Vai trò, mục đích của phân tích tình hình tài chính 1. 1. 3. 1 Vai trò của tài chính đối với doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các mối quan hệ kinh tế gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tại doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc phân tích tình hình chính cho phép các doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn khả năng sức mạnh cũng như hạn chế của doanh nghiệp mình. Chính trên cơ sở này xẽ xác định đúng đắn mục tiêu cùng với chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Phân tích tình hình tài chớnh còn là công cụ quan trọng trong chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp. Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơ sở cho ra quyết định đúng đắn trong tổ chức quản lý nhất là chức năng kiểm tra, SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh. Chính vì tầm quan trọng đó mà các doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. 1. 1. 3. 2 Mục đích của phân tích tài chính Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Quy trình thực hiện phân tích tài chính ngày càng được áp dụng rộng rãi trong mọi đơn vị kinh tế được tự chủ nhất định về tài chính như các doanh nghiệp thuộc mọi hình thức, được áp dụng trong các tổ chức xã hội, tập thể và các cơ quan quản lý, tổ chức công cộng. Đặc biệt, sự phát triển của các doanh nghiệp, của các ngân hàng và thị trường vốn đã tạo nhiều cơ hội để phân tích tài chính chứng tỏ thực sự là có ích và vô cùng cần thiết. Phân tích tình hình tài chính là giúp nhà phân tích đánh giá chính xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lời, tiềm năng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá những triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp, để từ đó đưa ra quyết định cho thích hợp. 1. 1. 4 Phương pháp phân tích tài chính Phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Về lý thuyết có nhiều phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, nhưng trên thực tế người ta sử dụng các phương pháp sau: 1. 1. 4. 1 Phương pháp so sánh So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy được xu hướng thay đổi của tình hình tài chính của doanh nghiệp, thấy được tình hình tài chính SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ của doanh nghiệp được cải thiện hay xấu đi như thế nào có biện pháp khắc phục trong kỳ tới. So sánh giữa số thực hiện so với kế hoạch để thấy được mức phấn đấu của doanh nghiệp. So sánh giữa số thực hiện kỳ này với mức bình quân ngành để thấy tình hình tài chính doanh nghiệp tốt hay xấu, được hay chưa được so với doanh nghiệp cùng ngành. So sánh theo chiều dọc để thấy được tỷ trọng tổng số ở mỗi bản báo cáo và qua đó chỉ ra ý nghĩa tương đối của các loại mục tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh. So sánh theo chiều ngang để thấy được sự biến động cả về số tuyệt đối và tương đối của một khoản mục nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp. Khi sử dụng phương pháp so sánh phải tuân thủ 2 điều kiện sau: Điều kiện một: Phải xác định rõ “gốc so sánh” và “kỳ phân tích” Điều kiện hai: Các chỉ tiêu so sánh (các trị số của chỉ tiêu so sánh) phải đảm bảo tính chất có thể so sánh được với nhau. Muốn vậy, chúng ta phải thống nhất về nội dung kinh tế, phương pháp tính toán và thời gian tính toán. 1. 1. 4. 2 Phương pháp tỷ lệ Phương pháp này dựa trên các ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ tài chính trong quan hệ tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp này yêu cầu cần xác định được các ngưỡng, các định mức để nhận xét, đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp, trên cở sở so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp với các tỷ lệ tham chiếu. Đây là phương pháp có tính hiện thực cao với các điều kiện áp dụng và bổ sung càng hoàn thiện hơn vì: Nguồn thông tin tài chính và kế toán được cải tiến và cung cấp đầy đủ hơn là cơ sở để hình thành những tham chiếu đáng tin cậy nhằm đánh giá những tỷ lệ của doanh nghiệp hay một nhóm doanh nghiệp. Việc áp dụng tin học cho phép tích lũy dữ liệu và thúc đầy nhanh quá trình tính toán hàng loạt tỷ lệ: SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ Phương pháp này giúp các nhà phân tích có khai thác hiệu quả những số liệu và phân tích một cách hệ thống hàng loạt tỷ lệ theo chuỗi thời gian liên tục hoặc theo từng giai đoạn. 1. 1. 4. 3 Phương pháp Dupont Đây là phương pháp phân tích trên cơ sở mối quan hệ tương hỗ giữa các tỷ số tài chính nhằm xác định các yếu tố tác động đến các tỷ số tài chính của doanh nghiệp. Nói các khác, bản chất của phương pháp này là thể hiện một tỷ số tổng hợp bằng tích chuỗi các tỷ số có mối quan hệ tương hỗ với nhau với mục đích phân tích ảnh hưởng của tỷ số đó, đối với tỷ số tổng hợp. Mô hìn Dupont thường được vận dụng trong phân tích tài chính có dạng: Tỷ suất sinh lợi của tài sản Lợi nhuận thuần = Lợi nhuận thuần = Tổng tài sản Doanh thu thuần x Doanh thu thuần Tổng tài sản Từ mô hình phân tích trên cho thấy để nâng cao khả năng sinh lời của một đồng tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng, quả trị phải nghiên cứu và xem xét có những biện pháp gì cho việc nâng cao không ngừng khẳnng sinh lời của quá trình sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 1.1.4.4. Phương pháp đồ thị Phân tích tài chính sử dụng phương pháp đồ thị để phản ánh trực quan các số liệu phân tích bằng biểu đồ, đồ thị qua đố mô tả xu hướng , mức độ biến động của các chỉ tiêu nghiên cứu hay thể hiện mối quan hệ kết cấu của các bộ phận trong một tổng thể. Phương pháp này có ưu điểm thể hiện rõ rang, trực quan sự biến động tăng hay giảm mối quan hệ giữa các chỉ tiêu.. Phương pháp đồ thị gồm nhiều dạng như đồ thị hình cột, đồ thị hình tròn… Được sử dụng để phân tích những nội dung kinh tế thích hợp. Chẳng hạn, đồ thị hình cột thường được sử dụng để mô tả xu hướng biến động của SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH 6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ chỉ tiêu giữa các đơn vị, đồ thì hình tròn thường được sử dụng phản ánh kết cấu các bộ phận trong một tổng thể, như kết cấu nguồn vốn kết cấu tài sản. 1. 1. 4. 5 Phương pháp thay thế liên hoàn Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng nhằm xác định ảnh hưởng của từng nhân tố đến từng biến động của các chỉ tiêu phân tích. Quá trình thực hiện phương pháp thay thế liên hoàn gồm các bước: B1: Xác định đối tượng phân tích: là mức chênh lệch chỉ tiêu kỳ phân tích sau so với số liệu gốc B2: Thiết lập phương trình phản ánh mối quan hệ của các nhân tố với chỉ tiêu phân tích và sắp xếp các nhân tố theo trình tự nhất định B3: Lần lượt thay thế các nhân tố kỳ phân tích vào kỳ gốc theo trình tự sắp xếp ở bước 2 B4: Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng phân tích bằng lấy kết quả thay thế lần sau so với kết quả thay thế lần trước. Phương pháp thay thế liên hoàn có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện và xác định được ảnh hưởng của từng yếu tố đến đối tượng phân tích. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là mối quan hệ giữa các yếu tố phải được giả định là có mối liên quan theo mô hình tích số hay thương số. Trong khi đó, trên thực tế các yếu tố có thể có mối liên quan theo mô hình khác. Hơn nữa, khi xác định ảnh hưởng của các yếu tố, cần phải xác định các yếu tố khác không đổi. Nhưng thực tế thì các yếu tố thường luôn biến động. 1. 1. 5 Nội dung phân tích tài chính 1. 1. 5. 1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh: Báo cáo kết quả kinh doanh là một bản báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh theo từng loại hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung của báo cáo kết quả kinh doanh theo từng loại hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung của báo cáo kết quả kinh doanh thay đổi theo từng thời kỳ tủy thuộc vào yêu cầu quản SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ lý, nhưng khi đánh giá khái quát tình hình tài chính thì phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải phản ánh được 4 nội dung cơ bản: doanh thu; giá vốn hàng bán; chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; lãi, lỗ. Và được phản ánh qua đẳng thức sau: Lãi (lỗ) = Doanh thu – Chi phí bán hàng – Chi phí hoạt động kinh doanh Tính toán: So sánh các chỉ tiêu đạt được qua các thời kỳ so sánh kế hoạch thực hiện, để phản ánh mức độ tăng giảm hoàn thành kế hoạch. Khi so sánh thì các chỉ tiêu về chi phí và lợi nhuận phải được tình theo tỷ lệ % với doanh thu. Tỷ lệ % giá vốn so với doanh thu = (Giá vốn/doanh thu) x 100 1. 1. 5. 2 Phân tích tài sản, nguồn vốn Đánh giá khái quát tình hình tài chính trước hết cần căn cứ vào số liệu đã phản ánh trên bảng cân đối kế toán để so sánh tổng số tài sản và tổng số nguồn vốn giữa cuối kỳ và đầu kỳ để thấy được quy mô vốn mà đơn vị sử dụng trong kỳ, cũng như khả năng huy động vốn từ các nguồn vốn khác nhau của doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào sự tăng hay giảm của tổng số tài sản và tổng nguồn vốn của doanh nghiệp thì chưa thể thấy rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy cần phải phân tích các mối quan hệ giữa các khoản mục của bảng cân đối kế toán. Bảng 1.1: Các khoản mục trên bảng cân đối kế toán SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH 8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ Chỉ tiêu TÀI SẢN A. Tài sản ngắn hạn I. Tiền và các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư ngắn hạn III. Các khoản phải thu IV. Hàng tồn kho V. Tài sản lưu động khác B. Tài sản dài hạn I. Tài sản cố định II. Bất động sản đầu tư III. III. IV. Đầu tư tài chính dài hạn Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A. Nợ phải trả I. Nợ ngắn hạn II. Nợ dài hạn B. Vốn chủ sở hữu I. Vốn chủ sở hữu II. Quỹ khen thưởng phúc lợi TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ Nguồn vốn chủ sở hữu do chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh, do đó nguồn vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ. Các doanh nghiệp có quyền chủ động sử dụng các loại nguồn vốn và quỹ hiện có theo chế độ hiện hành. Qua phân tích kết cấu nguồn vốn ngoài việc phản ánh tỷ lệ vốn theo từng đối tượng góp vốn, còn có ý nghĩa phản ánh tỷ lệ rủi ro mà chủ nợ phải chịu nếu doanh nghiệp thất bại. Tuy nhiên, việc phân tích trên mới chỉ dừng lại ở mức độ đánh giá khái quát, để kết luận chính xác cần phải đi sâu phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến tình hình tài chính. 1. 1. 5. 2. 1 Phân tích kết cấu tài sản Bảng 1.2: Bảng kết cấu tài sản Đầu kỳ Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng % Cuối kỳ Số tiền Tỷ trọng % A. Tài sản ngắn hạn 1. Tiền 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 3. Các khoản phải thu 4. Hàng tồn kho B. Tài sản dài hạn 1. Tài sản cố định 2. Góp vốn liên doanh 3. Chi phí cơ bản xây dựng dở dang Qua bảng cân đối tài sản có thể đánh giá quy mô về vốn của doanh nghiệp tăng hay giảm. Cơ sở vật chất kỹ thuật cấu doanh nghiệp có được tăng cường hay không thể hiện qua tình hình tăng thêm tài sản cố định. SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ Khoản đầu tư dài hạn tăng sẽ tạo nguồn lợi tức lâu dài cho doanh nghiệp. Việc đầu tư chiều sâu: đầu tư mua sắm trang thiết bị được đánh giá thông qua chỉ tiêu tỷ suất đầu tư. Tỷ suất này phản ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thể hiện năng lực sản xuất và xu hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Tỷ suất đầu tư có công thức sau: Tài sản dài hạn Tỷ suất đầu tư = x 100% Tổng tài sản Nhìn vào sự tăng lên của tỷ suất đầu tư các chủ doanh nghiệp sẽ thấy năng lực sản xuất có xu hướng tăng. nếu các tình hình khác không đổi (vẫn phát triển bình thường) thì đây là hiện tượng khả quan. Song chủ doanh nghiệp thuộc các nghành khác nhau như thương mại, dịch vụ…, thì phải cẩn trọng trong viễcem tỷ suất này. Các nhà quản lý thông qua bảng cân đối kế toán sẽ có những giải pháp tốt hơn trong việc sắp xếp, phân bổ vốn của doanh nghiệp mình hợp lý và tối ưu hơn. 1.1.5.2.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn Ngoài việc xem xét tình hình phân bổ vốn, các chủ đầu tư và các đối tượng quan tâm khác cần phân tích cơ cấu nguồn vốn nhằm đánh giá được khả năng tự tài trợ về mặt tài chính của doanh nghiệp cũng như tự chủ, chủ động trong kinh doanh hay những khó khăn mà doanh nghiệp phải đương đầu. Điều đó được thể hiện qua việc xác định tỷ suất tự tài trợ, tỷ suất này càng cao càng thể hiện khả năng độc lập cao về mặt tài chính hay mức độ tự tài trợ của doanh nghiệp càng tốt. Tỷ suất tài trợ được xác định: Vốn chủ sở hữu Tỷ suất tự tài trợ = X 100% Tổng nguồn vốn Bảng 1.3: Bảng kết cấu nguồn vốn SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH 11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH Đầu kỳ Tỷ trọng Số tiền % Chỉ tiêu KHOA KINH TẾ Cuối kỳ Tỷ trọng Số tiền % A. Nợ phải trả 1. Nợ ngắn hạn 2. Nợ dài hạn 3. Nợ khác B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1. Nguồn vốn – quỹ 2. Nguồn kinh phí Nguồn vốn chủ sở hữu do chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh, do đó nguồn vốn chủ sở hữu hông phải là một khoản nợ. Các doanh nghiệp có quyền chủ động sử dụng các loại nguồn vốn và các quỹ hiện có theo chế độn hiện hành. Qua phân tích kết cấu nguồn vốn ngoài việc phản ánh tỷ lệ vốn theo từng đối tượng góp vốn, còn có ý nghĩa phản ánh tỷ lệ rủi ro mà chủ nợ phải chịu nếu doanh nghiệp thất bại.Tuy nhiên, việc phân tích trên mới chỉ dừng lại ở mức độ đánh giá khái quát, để kết luận chính xác cần phải đi sâu phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến tình hình tài chính. 1.1.5.3 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán Ngày nay, mục tiêu kinh doanh được các nhà kinh tế nhìn nhận lại một cách trực tiếp hơn, đó là: trả được công nợ và có lợi nhuận. Vì vậy khả năng thanh toán được coi là những chỉ tiêu tài chính được quan tâm hàng đầu và đặc trưng bằng các tỷ suất sau: 1.1.5.3.1 Hệ số khả năng thanh toán hiện thời Hệ số khả năng thanh toán hiện thời phản ánh khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Tổng giá trị TSNH – Giá trị hàng tồn kho SV: Trần Việt Thành MSSV: 10027443 Lớp: CDTD12TH 12
- Xem thêm -