Tài liệu Phân tích tình hình tài chính của công ty tnhh du lịch ấn tượng á châu

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4206 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ẤN TƯỢNG Á CHÂU SINH VIÊN THỰC HIỆN MÃ SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH HÀ NỘI – 2014 : ĐÀO THỊ NGÂN : A16236 : TÀI CHÍNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ẤN TƯỢNG Á CHÂU Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Mã sinh viên : Th.s Nguyễn Thị Thu Hương : Đào Thị Ngân : A16236 Chuyên ngành : Tài chính HÀ NỘI – 2014 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN *** Em xin gởi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường Đại học Thăng long, đã tạo điều kiện cho em được làm Khóa luận tốt nghiệp này, đây là một cơ hợi tốt để cho em có thể thực hành các kỹ năng được học trên lớp và cũng giúp ích rất lớn để em ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến giáo viên hướng dẫn – Th.S Nguyễn Thị Thu Hương, cô tuy không phải là người đã trực tiếp giảng dạy em trong thời gian học tập tại trường, nhưng cô đã là người tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện khóa luận này Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các cán bộ nhân viên Công ty TNHH du lịch ấn tượng Á Châu, đặc biệt là các Cô, Chú, Anh, Chị trong phòng kế toán , những người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo và đã cho em nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian thực tập tại công ty. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể bạn bè, người thân, gia đình những người đã luôn bên cạnh em, cổ vũ tinh thần lớn lao và đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014 Sinh viên Đào Thị Ngân LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014 Sinh viên Đào Thị Ngân Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ...................................................................................................... 1 1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệpvà phân tích tài chính doanh nghiệp ..... 1 1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp ................................................................. 1 1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp ......................................... 1 1.1.3. Khái niệm về phân tích tài chính ................................................................... 3 1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính ..................................................................... 3 1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................................... 4 1.2.1. Tài liệu phân tích ........................................................................................... 4 1.2.2. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp ................................. 5 1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ................................................ 6 1.3.1. Phương pháp so sánh..................................................................................... 6 1.3.2. Phương pháp tỷ lệ .......................................................................................... 6 1.3.3. Phương pháp cân đối ..................................................................................... 7 1.3.4. Phương pháp loại trừ ..................................................................................... 7 1.4. Nôi dung phân tích tài chính doanh nghiệp ....................................................... 8 1.4.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn........................................................ 8 1.4.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...................................... 12 1.4.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ....................................... 12 1.4.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản ................................. 14 1.4.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ............................................. 19 1.4.6. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) ...................................................... 20 1.4.7. Phân tích theo phương pháp Dupont ........................................................... 20 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ...... 22 1.5.1. Các nhân tố chủ quan .................................................................................. 22 1.5.2. Các nhân tố khách quan .............................................................................. 23 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH ẤN TƯỢNG CHÂU Á .................................................................................. 25 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Du lịch ấn tượng Châu Á.................................. 25 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty.......................................................................... 25 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ................................................................. 25 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Du Lịch ấn tượng Châu Á .................. 26 2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ............................... 28 2.1.5. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ............................... 29 2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Du lịch ấn tượng Á Châu 31 2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn...................................................... 31 2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .................. 38 2.2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ....................................... 40 2.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản ................................. 43 2.2.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ............................................. 50 2.2.6. Phân tích theo phương pháp Dupont ........................................................... 51 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính của Công ty ......................... 52 2.3.1. Các nhân tố chủ quan .................................................................................. 52 2.3.2. Các nhân tố khách quan .............................................................................. 53 2.4. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty ......................................................... 54 2.4.1. Nhận xét chung về công tác quản lý và tổ chức tài chính của Công ty ....... 54 2.4.2. Nhận xét chung về tình hình tài chính của Công ty .................................... 54 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ẤN TƯỢNG Á CHÂU ..................... 57 3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Du lịch ấn tượng Á Châu ........... 57 3.1.1. Xu hướng phát triển của ngành du lịch tại Việt Nam giai đoạn 2013-2015 57 3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH du lịch Ấn tượng Á Châu ....... 58 3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH du lịch ấn tượng Á Châu...................................................................................................... 59 3.2.1. Các biện pháp huy động vốn ........................................................................ 59 3.2.2. Cải thiện khả năng thanh toán và sử dụng TSNH ...................................... 60 3.2.3. Về hiệu quả sử dụng vốn.............................................................................. 61 3.2.4. Nâng cao hiểu quả hoạt động kinh doanh ................................................... 61 Thang Long University Library 3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ......................................................... 61 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CBCNV Cán bộ công nhân viên CDKT Cân đối kế toán DH Dài hạn DN Doanh Nghiệp KQKD Kết quả kinh doanh LCTT Lưu chuyển tiền tệ NC Nhà nước NV Nguồn vốn TCDN Tài chính doanh nghiệp TM BCTC Thuyết minh báo các tài chính TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn VCSH Vốn chủ sở hữu Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG, PHỤ LỤC Bảng 2.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn ................................................................... 41 Bảng 2.2. Khả năng thanh toán nhanh ........................................................................ 41 Bảng 2.3. Khả năng thanh toán tức thời ..................................................................... 42 Bảng 2.4. Bảng phân tích khả năng trả lãi nợ vay....................................................... 43 Bảng 2.5. Hiệu suất sử dụng tài sản ........................................................................... 44 Bảng 2.6. Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn ............................................................ 45 Bảng 2.7. Phân tích tình hình luân chuyển khoản phải thu ......................................... 46 Bảng 2.8. Phân tích tình hình luân chuyển hàng tồn kho ............................................ 48 Bảng 2.9. Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn ............................................................... 49 Bảng 2.10. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ............................................ 50 Bảng 2.11. Mức độ ảnh hưởng của ROS và Hiệu suất sử dụng TS lên ROA .............. 51 Bảng 2.12 Chỉ tiêu ROE theo phương pháp Dupont ................................................... 52 Phụ lục 1. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 – 2012 của Công ty TNHH du lịch ấn tượng Á Châu ................................................................................................... 2 Phụ lục 2. Bảng cân đối kế toán năm 2010 – 2012 của Công ty TNHH du lịch ấn tượng Á Châu ........................................................................................................................ 3 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Phân tích Dupont ...................................................................................... 21 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty ...................................................................... 26 Sơ đồ 2.2: Quy trình hoạt động của công ty ............................................................... 29 Biểu đồ 2.1. Biểu đồ cơ cấu tài sản ............................................................................ 31 Biểu đồ 2.2. Cơ cấu nguồn vốn .................................................................................. 35 Biểu đồ 2.3. Mô hình tài trợ vốn kinh doanh .............................................................. 37 Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Phân tích báo cáo tài chính là một trong những hoạt động chính của nhà quản trị. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính, nhà quản trị có cơ sở để đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp từ đó đưa ra những quyết định hợp lí. Chính vì vậy mà phân tích báo cáo tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động quản trị và đầu tư. Đây cũng là một kĩ năng cần thiết đối với những nhà quản trị và cả sinh viên chuyên ngành kinh tế. Nhận thức được điều đó, em quyết định chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH du lịch Á Châu” làm đề tài nghiên cứu. Qua việc tìm hiểu và phân tích đề tài, em đã thấy được các doanh nghiệp phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn, các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ bản thân để điều chỉnh quá trình kinh doanh cho phù hợp với điều kiện kinh tế. Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, để tăng khả năng vốn huy động, mở rộng sản xuất, cạnh tranh với các doanh nghiệp khác phải có tình hình tài chính thật vững mạnh và thật minh bạch. Nói đến tài chính doanh nghiệp, chúng ta không thể không nói về vai trò của việc phân tích tài chính doanh nghiệp, thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị thấy rõ thực trạng tài chính, xác định đúng đắn những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để dựa vào đó đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện, tình hình của doanh nghiệp mình. Đồng thời, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đề ra những giải pháp nhằm ổn định và tăng cường tài chính của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Nắm rõ được tầm quan trọng và cần thiết của việc phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Cùng sự giúp đỡ lựa chọn đề tài của Ths. Nguyễn Thị Thu Hương, bên cạnh đó là việc tìm hiểu, nghiên cứu tình hình hoạt động của ngành xây dựng Việt Nam, tôi đã đưa ra lựa chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH du lịch ấn tượng Á Châu” với mục tiêu nhằm tìm hiểu rõ hơn về những ưu, nhược điểm của công ty, những hạn chế và tồn tại cũng như khó khăn mà công ty gặp phải thông qua những chỉ số báo cáo tài chính ba năm vừa qua để có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tài chính của Công ty TNHH du lịch ấn tượng Á Châu Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận đi sâu tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2010 - 2012, từ đó đánh giá thực trạng hoạt động của Công ty qua các chỉ tiêu phân tích tài chính và số liệu thu thập được từ các BCTC như: bảng báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán, qua đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Công ty. 3. Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng những thông tin sơ cấp và những thông tin cung cấp trên mạng Internet, cũng như tài liệu thực tế của công ty công khai. Quá trình phân tích, sử dụng các phương pháp đối chiếu so sánh, phương pháp tỷ số và các hệ thống bảng biểu, biểu đồ, sơ đồ để đánh giá tình hình tài chính của công ty qua từng thời điểm từ đó đưa ra những biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong khoảng thời gian 3 năm. 4. Kết cấu khóa luận Nội dung khóa luận chia làm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH du lịch ấn tượng Á Châu Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH du lịch ấn tượng Á Châu Thang Long University Library CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệpvà phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp Ở Việt Nam, theo luật doanh nghiệp: Công ty là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy đinh của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh – tức thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Tài chính doanh nghiệpđược hiểu là những quan hệ giá trị giữa công ty với các chủ thể trong nền kinh tế. (Nguồn: Giáo trình tài chính doanh nghiệp– Trường đại học Kinh tế quốc dân ) Như vậy, tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính, tại đây nguồn tài chính xuất hiện và đồng thời đây cũng là nơi thu hút trở lại phần quan trọng các nguồn tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, đến sự phát triển hay suy thoái của nền sản xuất. Xét về hình thức thì: Tài chính doanh nghiệp là quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của DN. Về bản chất, TCDN là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ của công ty trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Xét về mặt nội dung thì: Tài chính doanh nghiệp là một mặt hoạt động của DN nhằm đạt tới các mục tiêu của DN đã đề ra. Các hoạt động gắn liền với việc tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động chuyển hóa của quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp 1.1.2.1 Chức năng cơ bản của tài chính doanh nghiệp Chức năng huy động và phân phối nguồn vốn. Trước đây trong cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung ngân sách nhà nước cấp toàn bộ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho việc thiết lập các xí nghiệp quốc doanh. Hiện nay khi chuyển sang nền kinh tế thị trường với sự hoạt động của các công ty trong mọi thành phần kinh tế khác nhau, nhiều xí nghiệp quốc doanh đã tỏ ra sự yếu kém của mình. Thực trạng đó đặt ra cho các nhà quản lý kinh tế nói chung và các nhà quản lý tài chính nói riêng một vấn đề là: Làm thế nào để đưa các xí nghiệp làm ăn thua lỗ đó thoát khỏi tình trạng hiện nay? Chính sự bất ổn định này đã tạo ra một sự chưa được nhất quán trong việc định hình các nguồn vốn cho các 1 công ty ở nước ta.Tuy nhiên, dù thay đổi cụ thể như thế nào chăng nữa thì mọi công ty với mọi hình thức sở hữu trong các lĩnh vực sản xuất, lưu thông, dịch vụ đều có thể huy động được vốn từ các nguồn khác nhau. Với chức năng tổ chức vốn, tài chính doanh nghiệpkhông đơn thuần chỉ thực hiện việc huy động vốn mà còn phải tiến hành phân phối vốn sao cho với số vốn pháp định, vốn tự có và các nguồn vốn huy động, công ty có thể sử dụng chúng một cách có hiệu quả. Chức năng phân phối. Sau khi huy động vốn và đã sử dụng nguồn vốn đó sẽ thu được kết quả là việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp. Do đó công ty tiến hành phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Ở nước ta, do tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, hình thức sở hữu khác nhau, cho nên quy mô và phương thức phân phối ở các loại hình công ty cũng khác nhau. Sau mỗi kỳ kinh doanh, số tiền mà công ty thu được bao gồm cả giá vốn và chi phí phát sinh. Chức năng giám đốc. Đó là khả năng khách quan để sử dụng tài chính làm công cụ kiểm tra, giám đốc bằng đồng tiền với việc sử dụng chức năng thước đo giá trị và phương tiện thanh toán của tiền tệ. Khả năng này biểu hiện ở chỗ, trong quá trình thực hiện chức năng phân phối, sự kiểm tra có thể diễn ra dưới dạng: Xem xét tính cần thiết, quy mô của việc phân phối các nguồn tài chính, hiệu quả của việc phân phối qua các quỹ tiền tệ. 1.1.2.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp Vai trò của tài chính doanh nghiệp được ví như những tế bào có khả năng tái tạo, hay còn được coi như “cái gốc của nền tài chính”. Sự phát triển hay suy thoái của sản xuất - kinh doanh gắn liền với sự mở rộng hay thu hẹp nguồn lực tài chính. Vì vậy vai trò của tài chính doanh nghiệp sẽ trở nên tích cực hay thụ động, thậm chí có thể là tiêu cực đối với kinh doanh trước hết phụ thuộc vào khả năng, trình độ của người quản lý; sau đó nó còn phụ thuộc vào môi trường kinh doanh, phụ thuộc vào cơ chế quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước. Song song với việc chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhà nước đã hoạch định hàng loạt chính sách đổi mới nhằm xác lập cơ chế quản lý năng động như các chính sách khuyến khích đầu tư kinh doanh, mở rộng khuyến khích giao lưu vốn... Trong điều kiện như vậy, tài chính doanh nghiệp có vai trò sau: Thứ nhất, tài chính doanh nghiệp là công cụ huy động đầy đủ và kịp thời các nguồn tài chính nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2 Thang Long University Library Thứ hai, tài chính doanh nghiệp có vai trò trong việc tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả. Thứ ba, tài chính doanh nghiệp có vai trò là đòn bẩy kích thích và điều tiết sản xuất kinh doanh. Và cuối cùng, tài chính doanh nghiệp là công cụ giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.3. Khái niệm về phân tích tài chính Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của công ty đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. Như vậy, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là việc xem xét đánh gíá kết quả của việc quản lý và điều hành tài chính của công ty thông qua việc phân tích bằng các phương pháp phù hợp các số liệu trên báo cáo tài chính, phân tích những gì đã làm được và dự đoán, tiên liệu trước những gì xảy ra, đồng thời tìm nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, để từ đó đưa ra các biện pháp nhằm tận dụng phát huy các điểm mạnh và khắc phục các điểm yếu và nâng cao chất lượng quản lý sản xuất kinh doanh của DN, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định, quản lý tài chính phù hợp. Phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các công ty thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy sẽ có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của công ty như: Chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng,... kể cả các cơ quan Nhà nước và người làm công, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của công ty trên các góc độ khác nhau. 1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, phân 3 tích tình hình tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân chủ công ty và các đối tượng bên ngoài có liên quan đến tài chính của doanh nghiệp. Đối với nhà quản trị doanh nghiệp. Các hoạt động nghiên cứu tài chính trong công ty được gọi là phân tích tài chính nội bộ. Khác với phân tích tài chính bên ngoài do nhà phân tích ngoài công ty tiến hành. Do đó thông tin đầy đủ và hiểu rõ về doanh nghiệp, các nhà phân tích tài chính trong công ty có nhiều lợi thế để có thể phân tích tài chính tốt nhất. Vì vậy nhà quản trị công ty còn phải quan tâm đến nhiều mục tiêu khác nhau như tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, hạ chi phí thấp nhất và bảo vệ môi trường. Công ty chỉ có thể đạt được mục tiêu này khi công ty kinh doanh có lãi và thanh toán được nợ. Đối với các nhà đầu tư. Mối quan tâm của họ chủ yếu vào khả năng hoàn vốn, mức sinh lãi, khả năng thanh toán vốn và sự rủi ro. Vì thế mà họ cần thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, về kết quả kinh doanh và các tiềm năng của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư còn quan tâm đến việc điều hành hoạt động công tác quản lý. Những điều đó tạo ra sự an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư. Đối với các nhà cho vay. Mối quan tâm của họ hướng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Qua việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, họ đặc biệt chú ý tới số lượng tiền và các tài sản có thể chuyển đổi thành tiền nhanh để từ đó có thể so sánh được và biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Đối với cơ quan nhà nước và người làm công. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, qua việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, sẽ đánh giá được năng lực lãnh đạo của ban giám đốc, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư bổ sung vốn cho các công ty nhà nước nữa hay không. Bên cạnh các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư,... người lao động có nhu cầu thông tin cơ bản giống họ bởi vì nó liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm, đến khách hàng hiện tại và tương lai của họ. 1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp 1.2.1. Tài liệu phân tích Thông tin được dùng để phân tích tài chính doanh nghiệpgồm có: Các thông tin bên ngoài doanh nghiệp: là các thông tin về tình hình kinh tế có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như thuế, tiền tệ, các thông tin về ngành của doanh nghiệp,… 4 Thang Long University Library Các thông tin bên trong công ty: các báo cáo tài chính (CDKT, KQKD, LCTT, TM BCTC) 1.2.2. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp a) Giai đoạn chuẩn bị phân tích Là một khâu quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, thời hạn và tác dụng của phân tích hoạt động tài chính. Công tác chuẩn bị bao gồm việc xây dựng chương trình (kế hoạch) phân tích và thu thập, xử lý tài liệu phân tích. b) Giai đoạn thực hiện phân tích được thực hiện theo trình tự sau  Đánh giá chung (khái quát) tình hình: Dựa vào chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu đã xác định theo từng nội dung phân tích, các nhà phân tích sử dụng phương pháp so sánh để đánh giá chung tình hình. Có thể so sánh trên tổng thể kết hợp với việc so sánh trên từng bộ phận cấu thành của chỉ tiêu ở kỳ phân tích với kỳ gốc. Từ đó, xác định chính xác kết quả, xu hướng phát triển và mối quan hệ biện chứng giữa các hoạt động kinh doanh với nhau.  Xác định nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng phân tích: Hoạt động tài chính chịu ảnh hưởng của rất nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân mà nhà phân tích có thể xác định được mức độ ảnh hưởng và có những nguyên nhân không thể xác định được mức độ ảnh hưởng của chúng đến sự biến động của đối tượng nghiên cứu. Những nguyên nhân mà các nhà phân tích có thể tính toán được, lượng hóa được mức độ ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu gọi là nhân tố. Vì thế, sau khi đã xác định lượng nhân tố cần thiết ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu, các nhà phân tích sẽ vận dụng phương pháp thích hợp (loại trừ, liên hệ cân đối, so sánh, toán kinh tế...) để xác định mức độ ảnh hưởng và phân tích thực chất ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự thay đổi của đối tượng nghiên cứu.  Tổng hợp kết quả phân tích, rút ra nhận xét, kết luận về chất lượng hoạt động tài chính của doanh nghiệp: Trên cơ sở kết quả tính toán, xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của đối tượng nghiên cứu, các nhà phân tích cần tiến hành liên hệ, tổng hợp mức độ biến động của các nhân tố đến đối tượng nghiên cứu nhằm khắc phục tính rời rạc, tản mạn. Từ đó, rút ra các nhận xét, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân dẫn đến thiếu sót, sai lầm; đồng thời, vạch ra các tiềm năng chưa được khai thác, sử dụng để có các quyết định phù hợp với mục tiêu đặt ra. 5 c) Kết thúc phân tích Là giai đoạn cuối cùng của hoạt động phân tích. Trong giai đoạn này, các nhà phân tích cần tiến hành viết báo cáo phân tích, báo cáo kết quả phân tích trước những người quan tâm (ban giám đốc, các nhà đầu tư, cổ đông...) và hoàn chỉnh hồ sơ phân tích. 1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 1.3.1. Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh được sử dụng phổ biến nhất và là phương pháp chủ yếu trong phân tích tài chính để đánh kết quả, xác định vị trí và xu hướng biến đổi của chỉ tiêu phân tích. Trong phân tích so sánh có thể sử dụng số bình quân, số tuyệt đối và số tương đối. Số bình quân phản ánh mặt chung nhất của hiện tượng, bỏ qua sự phát triển không đồng đều của các bộ phận cấu thành hiện tượng đó, hay nói cách khác, số bình quân đã san bằng mọi chênh lệch về trị số của các chỉ tiêu...Số bình quân có thể biểu thị dưới dạng số tuyệt đối hoặc dưới dạng số tương đối (tỷ suất). Khi so sánh bằng số bình quân sẽ thấy mức độ đạt được so với bình quân chung của tổng thể, của ngành, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật. Phân tích bằng số tuyệt đối cho thấy rõ khối lượng, quy mô của hiện tượng kinh tế. Các số tuyệt đối được so sánh phải có cùng một nội dung phản ánh, cách tính toán xác định, phạm vi, kết cấu và đơn vị đo lường. Sử dụng số tương đối để so sánh có thể đánh giá được sự thay đổi kết cấu của hiện tượng kinh tế, đặc biệt có thể liên kết các chỉ tiêu không giống nhau để phân tích so sánh. Tuy nhiên số tương đối không phản ánh được thực chất bên trong cũng như quy mô của hiện thực kinh tế. Vì vậy, trong nhiều trường hợp khi so sánh cần kết hợp đồng thời cả số tuyệt đối và số tương đối. Quá trình phân tích theo phương pháp so sánh có thể thực hiện bằng 3 hình thức:  So sánh theo chiều ngang;  So sánh theo chiều dọc;  So sánh xác định xu hướng và tính chất liên hệ giữa các chỉ tiêu. 1.3.2. Phương pháp tỷ lệ Phương pháp này được áp dụng phổ biến trong phân tích tài chính vì nó dựa trên ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ của đại lượng tài chính trong các quan hệ tài chính. Phương pháp tỷ lệ giúp các nhà phân tích khai thác có hiệu quả những số liệu và phân tích một cách có hệ thống hàng loại tỷ lệ theo chuỗi thời gian liên tục hoặc 6 Thang Long University Library theo từng giai đoạn. Qua đó nguồn thông tin kinh tế và tài chính được cải tiến và cung cấp đầy đủ hơn.Từ đó cho phép tích luỹ dữ liệu và thúc đẩy quá trình tính toán hàng loạt các tỷ lệ như:  Tỷ lệ về khả năng thanh toán: Được sử dụng để đánh giá khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp;  Tỷ lệ và khả năng cân đối vốn, cơ cấu vốn và nguồn vốn: Qua chỉ tiêu này phản ánh mức độ ổn định và tự chủ tài chính;  Tỷ lệ về khả năng hoạt động kinh doanh: Đây là nhóm chỉ tiêu đặc trưng cho việc sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp;  Tỷ lệ về khả năng sinh lời: Phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp nhất của doanh nghiệp. Kết luận: Các phương pháp trên nhằm tăng hiệu quả phân tích. Chúng ta sẽ sử dụng kết hợp và sử dụng thêm một số phương pháp bổ trợ khác như phương pháp liên hệ phương pháp loại trừ nhằm tận dụng đầy đủ các ưu điểm của chúng để thực hiện mục đích nghiên cứu một cách tốt nhất. 1.3.3. Phương pháp cân đối Là phương pháp mô tả và phân tích các hiện tượng kinh tế mà giữa chúng tồn tại mối quan hệ cân bằng hoặc phải tồn tại sự cân bằng. Phương pháp cân đối là cơ sở sự cân bằng về lượng giữa tổng số tài sản và tổng số nguồn vốn, giữa nguồn thu, huy động và tình hình sử dụng các loại tài sản trong doanh nghiệp. Cụ thể là các cân đối cơ bản: Tổng tài sản = TSNH + TSDH Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí Dòng tiền thuần = Dòng tiền vào – dòng tiền ra 1.3.4. Phương pháp loại trừ Phương pháp loại trừ là một trong những phương pháp được sử dụng thường xuyên, phổ biến trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phương pháp loại trừ là một phương pháp nhằm xác định mức độ ảnh hưởng lần lượt từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích và được thực hiện bằng cách khi xác định sự ảnh hưởng của nhân tố này thì phải loại trừ sự ảnh hưởng của nhân tố khác. Các nhân tố có thể làm tăng hoặc giảm, đôi khi không làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc nhận thức được mức độ và tính chất ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích là việc rất quan trọng 7 trong quá trình phân tích và cũng là bản chất, mục tiêu của việc phân tích.Để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả hoạt động của hoạt động tài chính, có thể dựa vào sự ảnh hưởng trực tiếp của từng nhân tố gọi là phương pháp số chênh lệch hoặc thay thế sự ảnh hưởng lần lượt từng nhân tố gọi là phương pháp thay thế liên hoàn.  Phương pháp số chênh lệch: Để thực hiện theo phương pháp này thì trước hết cần phải biết được số lượng các nhân tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa các nhân tố với chỉ tiêu phân tích từ đó lượng hóa mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới chỉ tiêu phân tích.  Phương pháp thay thế liên hoàn: Ở đây người ta tiến hành lần lượt thay thế từng nhân tố theo một trình tự nhất định. Nhân tố nào được thay thế thì sẽ xác định được mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó đến chỉ tiêu phân tích, các chỉ tiêu chưa được thay thế sẽ giữ nguyên như kỳ kế hoạch. 1.4. Nôi dung phân tích tài chính doanh nghiệp 1.4.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn 1.4.1.1 Phân tích khái quát tình hình biến động tài sản a) Cơ cấu tài sản Về mặt pháp lý, phần tài sản thể hiện số tiềm lực mà công ty có quyền quản lý, sử dụng lâu dài gắn với mục đích thu được các khoản lợi ích trong tương lai. Về mặt kinh tế, các chỉ tiêu của phần tài sản cho phép đánh giá tổng quát về quy mô vốn, cơ cấu vốn, quan hệ giữa năng lực sản xuất và trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp. Qua phân tích tình hình tài sản sẽ cho thấy tài sản công ty nói chung, của từng khoản mục tài sản thay đổi như thế nào giữa các năm?  Phân tích tài sản ngắn hạn: Tổng TSNH Tỷ trọng TSNH = (%) Tổng TS Sự biến động của giá trị cũng như kết cấu các khoản mục trong TSNH.Ở những công ty khác nhau thì kết cấu tài sản NH cũng khác nhau. Việc nghiên cứu TSNH giúp xác định trọng điểm quản lý TSNH từ đó tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TS trong từng điều kiện cụ thể.  Phân tích tài sản dài hạn: Khi đánh giá sự phân bổ của TSDH ta dựa vào tỷ trọng TSDH so với tổng TS để phân tích 8 Thang Long University Library
- Xem thêm -