Tài liệu Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần ô tô tuấn nam trang

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 1
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA- KHOA KINH TẾ ------------------ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG Giáo viên hướng dẫn: TH.S. LÊ ĐỨC THIỆN Sinh viên thực hiện : DƯƠNG THỊ THANH Mã số sinh viên : 10027333 Lớp : CDTD12TH Thanh Hóa, tháng 03 năm 2013 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập tại trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh cùng với sự nổ lực, cố gắng học hỏi và sự giảng dạy tận tình của các giảng viên khoa kinh tế, em đã tiếp thu và tích lũy rất nhiều kiến thức. Để củng cố những kiến thức đã học ở trường vào thực tế, em được thực tập tại công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang. Trong khoảng thời gian thực tập hai tháng, công ty giúp đỡ, tạo điều kiện và hướng dẫn nhiệt tình từ ban giám đốc, phòng kế toán tài vụ đã tạo điều kiện cho em tiếp xúc thực tế với tình hình tài chính của Quý công ty. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn đến: Ban Giám Đốc cùng toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của công ty cổ phần ô tô tuấn nam trang đã tạo điều kiện cho em thực tập và làm việc tại công ty. Đặc biệt là Chị Nguyễn Thu Phương phòng Kế Toán tài vụ đã nhiệt tình giúp đỡ trong suốt quá trình thực tập, cung cấp thông tin tài liệu để em hoàn thành tốt đề tài này. Giảng Viên hướng dẫn Th.S Lê Đức Thiện đã tận tình hướng dẫn và góp ý kiến quý báu giúp em hoàn thành tốt đề tài này. Quý thầy cô khoa Kinh tế cùng thầy cô trường Đại Học Công Nghiệp đã giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Trong thời gian hoàn thành đề tài này em đã có nhiều sự cố gắng và nổ lực nhưng không tránh khỏi sự sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Ban Giám Đốc và Quý Thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Dương Thị Thanh SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang i Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Thanh Hoá, ngày tháng năm 2012 Giáo viên SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang ii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ,BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty................................................................6 Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của công ty qua 3 năm.......................19 Biểu đồ 2.2: Tài sản ngắn hạn qua 3 năm.................................................................20 Biểu đồ 2.3: Vốn bằng tiền qua 3 năm.......................................................................21 Biểu đồ 2.4: Các khoản phải thu ngắn hạn qua 3 năm.............................................22 Biểu đồ 2.5: Hàng tồn kho qua 3 năm.......................................................................23 Biểu đồ 2.6: Tài sản dài hạn qua 3 năm....................................................................24 Biểu đồ 2.7: Nợ phải trả qua 3 năm...........................................................................25 Biểu đồ 2.8: Vốn chủ sở hữu qua 3 năm....................................................................26 Biểu đồ 2.9: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ qua 3 năm..........................27 Biểu đồ 2.10: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ qua 3 năm.............28 Biểu đồ 2.11: Giá vốn hàng bán qua 3 năm...............................................................29 Biểu đồ 2.12: Doanh thu hoạt động tài chính qua 3 năm.........................................30 Biểu đồ 2.13: Chi phí tài chính qua 3 năm................................................................30 Biểu đồ 2.14: Chi phí quản lý kinh doanh qua 3 năm..............................................31 Biểu đồ 2.15: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh qua 3 năm......................32 Biểu đồ 2.16: Tổng lợi nhuận trước thuế qua 3 năm................................................33 Biểu đồ 2.17: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp qua 3 năm................................34 Biểu đồ 2.18: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp qua 3 năm...................35 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và nguồn vốn...........................................36 Bảng 2.2: Tỷ số nợ......................................................................................................37 Bảng 2.3: Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt.....................................................38 Bảng 2.5: Tỷ số khả năng thanh toán nhanh............................................................40 Bảng 2.6: Vòng quay hàng tồn kho............................................................................42 Bảng 2.7: Vòng quay các khoản phải thu..................................................................43 Bảng 2.8: Vòng quay tài sản cố định.........................................................................45 SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang iii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện Bảng 2.9: Vòng quay tổng tài sản..............................................................................46 Bảng 2.10: Vòng quay vốn chủ sở hữu......................................................................47 Bảng 2.11: Tỷ số nợ so với tổng tài sản......................................................................48 Bảng 2.12: Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu..................................................................49 Bảng 2.13: Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu...............................................................50 Bảng 2.14: Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản.......................51 Bảng 2.15: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản.......................................................52 SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang iv Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BCĐKT BCKQHĐKD BCLCTT TMBCTC DSO CDM :Bảng Cân Đối Kế Toán :Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh :Báo cáo lưu chuyển tiền tệ :Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính :Day Sale of Outtanding ( Kỳ Thu Tiền Bình Quân) :Cơ Chế Phát Triển Sạch SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang v Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN........................................................................................................ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.................................................. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ,BẢNG BIỂU................. KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT.................................................................. MỤC LỤC............................................................................................................ LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................... 1. Lý do chọn đề tài.......................................................................................... 2. Mục đích nghiên cứu.................................................................................... 3. Đối tượng nghiên cứu................................................................................... 4. Phương pháp nghiên cứu............................................................................. 5. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................... 6. Bố cục đề tài.................................................................................................. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG............................................................................................ 1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY.................................................................... 1.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN........................................ 1.3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TÍNH CHẤT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY................................................................................................ 1.3.1. Chức năng............................................................................................... 1.3.2. Nhiệm vụ............................................................................................... 1.4. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN CỦA CÔNG TY................................................... 1.4.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty........................................................... 1.4.2.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.......................................... CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG............................................................... 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.............................................................................................................. SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang vi Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện 2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của phân tích báo cáo tài chính.................................................................................................................. 2.1.1.1.Khái niệm về báo cáo tài chính........................................................... 2.1.1.2.Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính.................................... 2.1.1.3.Mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính................................. 2.1.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính......................... 2.1.2.1.Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính........................................ 2.1.2.2.Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính.......................................... 2.1.3. Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính....................... 2.1.3.1.Tài liệu phân tích............................................................................... 2.1.3.2.Phương pháp phân tích báo cáo tài chính.......................................... 2.1.4. Phân tích khái quát báo cáo tài chính................................................ 2.1.4.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán......................................... 2.1.4.2. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt hoạt động kinh doanh............................................................................................................. 2.1.4.3. Phân tích báo cáo tài chính thông qua các tỷ số............................... 2.2. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG.............................................................................. 2.2.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty....................... 2.2.1.1.Đánh giá về mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn............ 2.2.1.2.Phân tích các chỉ tiêu tác động đến tổng tài sản................................ 2.2.1.3.Phân tích các chỉ tiêu tác động đến tổng nguồn vốn......................... 2.2.2. Phân tích sự biến động của bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty........................................................................................... 2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính của công ty............................................ 2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán......................................................... 2.2.3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty........................................ 2.2.3.3. Phân tích tìnhhình và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty........................................................................................................... CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG............................................................. 3.1. NHẬN XÉT CHUNG.............................................................................. 3.1.2. Nhận xét chung về công ty................................................................... SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang vii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện 3.1.2. Nhận xét chung về tìnhhình tài chính của công ty............................ 3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY..................................... KẾT LUẬN......................................................................................................... DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................... SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang viii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta cùng sự phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt hơn. Điều này làm cho các nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lýỡng hơn khi quyết định đầu tư vào một kênh kinh doanh nào đó, và họ mong muốn với sự đầu tư này sẽ đem lại lợi nhuận cao nhất với doanh thu tốt nhất. Vậy để làm được điều này ngoài việc bỏ nguồn vốn ra các nhà đầu tư, các doanh nghiệp luôn luôn phải tìm hiểu và đưa ra những giải pháp, chiến lược, chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Ngoài các chiến lược, chính sách đưa ra các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng phải xác định và nắm bắt được dòng tiền của mình lưu chuyển ra sao. Vì vậy các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phải có một đội ngũ, để giúp doanh nghiệp, các nhà đầu tư phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách đầy đủ và đúng đắn. Trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần ô tô tuấn nam trang, em nhận thấy công ty cần phải nắm rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trên đến tình hình tài chính của mình. Do đó em quyết định chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang" để làm bài thực tập tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Thực hiện đề tài này với mục đích nghiên cứu tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những giải pháp thích hợp để gia tăng nguồn vốn công ty và nâng cao hơn nữa hoạt động kinh doanh của công ty. 3. Đối tượng nghiên cứu Tình hình tài chính của công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang , bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 4. Phương pháp nghiên cứu Bằng việc áp dụng một số phương pháp khoa học như: phương pháp tại SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện bàn, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích báo cáo tài chính của công ty. 5. Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn trong phạm vi hoạt động tài chính tại công tycổ phần ô tô Tuấn Nam Trang thông qua các số liệu thống kê trong bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2010, năm 2011, năm 2012. 6. Bố cục đề tài Đề tài hoàn thành với nội dung 3 chương. Chương 1: Giới thiệu chung về công ty cổ phần ô tôTuấn Nam Trang Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần ô tôTuấn Nam Trang . Chương 3: Nhận xét và một số kiến nghị về vấn đề tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần ô tô Tuấn NamTrang. SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG 1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên công ty: Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang Loại hình DN: Công ty cổ phần Địa chỉ: số 718-Quang Trung-P.Đông Vệ-TP.Thanh Hoá. Vốn điều lệ ban đầu : 3.000.000.000 Đồng Công ty hoạt động trên các lĩnh vực sau:kinh doanh ô tô và dịch vu lắp giáp sửa chữa bán săm lốp. 1.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ngày 08/01/2004 Công ty Cổ phần Tuấn Nam Trang được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 2602000710 với tên gọi công ty TNHH Tuấn Nam Trang, trù sở chính đóng tại địa chỉ : Quốclộ 1A,Hoàng Lý ,Hoàng Hóa,Thanh Hóa, do Ông Dương Đình Năm làm giám đốc. Vốn điều lệ hoạt động ban đầu là:3.000.000.000 đ, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh ô tô và dịch vụ sửa chữa ô tô các loại. Chi nhánh đầu tiên được thành lập vào ngày 20/09/2004 tại địa chỉ số 353 ,đường BàTriệu, P.ĐôngThọ, Thanh Hóa với tên gọi Chi nhánh Công ty TNHH Tuấn Nam Trang,ngành nghề kinh doanh chủ yếu l mua bán săm lốp ô tô, người đứng đầu là Ông Dương Đình Cường Do tình hình thị trường đang rất thuận lợi cho việc kinh doanh ô tô.Nắm bắt được tình hình Ban giám đốc tên gọi Chi nhánh 3 – Công ty TNHH Tuấn Nam Trang do Bà Trịnh Thị Hòa làm giám đốc chi nhánh Cưối năm 2007 tình hình phát triển của chi nhánh Bà Triệu bị chậm lại do thời điểm bây giờ đã có rất nhiêu cửa hang cạnh tranh lớn trong việc buôn bán săm lốp ô tô Ban Giam đốc quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh, chuyển toàn bộ hang hóa về bán tại .Trụ sở công ty tại xã Hoàng Lý và chuyển bộ phận bán hang đến chi nhánh mới tại số 718 QuangTrung ,P.ĐôngVệ , TP ThanhHóa. Ngày 20/10/2007 chi nhánh Quang Trung chính thức được khai trương với mục đích kinh doanh các loại xe hơi.Phục vụ cho các đối tượng khách hang SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện trong địa bán tỉnh Thanh Hóa. Đến thời điểm này vốn điều lệ của công ty đã tang lên 5.700.000.000 đ với sự đóng góp của các cổ đông chính.Công ty quyết định mở rộng them chi nhánh để sang kinh doanh các xe tải hạng nặng. Ngày 30/08/2008 chi nhánh Quảng Xương được thành lập tại địa chỉ Quốc lộ 1A , xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnhThanh Hóa với tên gọi Chi nhánh 2 – Công ty TNHH Tuấn Nam Trang, do Ông Nguyễn Văn Năm làm giám đốc chi nhánh.Với địa hình và diện tích 14.000m2, chi nhánh Quảng Xương rất phù hợp với việc kinh doanh các loại xe tải lớn, máy công trình…Do đó đến cưới năm 2008 việc kinh doanh lớn rất thuận lợi .Công ty TNHH Tuấn Nam Trang trở thành một đại lý lớn, có uy tín của một số nhãn hiệu ô tô nổi tiếng như: DONGFENG, HOYUN, JAC…. Với việc phát triển mạnh như vũ bão kéo theo đó là nhu cầu vốn của công ty ngày càng cao Ban Giám Đốc quyết định chuyển từ mô hình công ty TNHH sang mô hình Công ty CP để bán cổ phiếu Ngày 02/01/2009 Côngty TNHH Tuấn Nam Trang chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang theo giấy phép kinh doanh số 2800791160 ngày 02/010/2009 Ngày 10/10/2009 chi nhánhVinh – Nghệ An được thành lập tại xóm 13, xã Nghi Liên, TP.Vinh, Nghệ An do Ông Lê Xuân Phương làm giám đốc chi nhánh hoạt động kinh doanh chủ yếu là buôn bán ô tô các loại. Ngày 20/10/2009 do nhu cầu giao dịch và nhân sự văn phòng trụ sở được chuyển về số 718 Quang Trung, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa.Văn phòng cũ được chuyển thành chi nhánh 1 – Công ty CP ô tô Tuấn Nam Trang. Ngày 25/05/2010 thành lập chi nhánh hà tĩnh tại khu CN Hạ Vàng,thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 10/10/2010 thành lập chi nhánh tại xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 1.3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TÍNH CHẤT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.3.1. Chức năng Tư vấn: công ty chuyên tư vấn về các loại hình máy móc thiết bị ô tô, Cung cấp: với chức năng này thì công ty chuyên bảo trì sũa chữa và cung SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện cấp các linh kiện máy móc 1.3.2. Nhiệm vụ Đối với bất kỳ một doanh nghiệp khi thành lập thìđều phải chấp hành và tuân thủ theo quy định của pháp luật, và hoạt động kinh doanh trong sự cho phép của luật pháp được áp dụng tại các quốc gia trên toàn thế giới. Mỗi một quốc gia đều có luật pháp riêng cho nước mình. Đây cũng là quy định mà luật pháp Việt Nam đưa ra để áp dụng đối với tất cả các cá nhân nói riêng, và đối với các doanh nghiệp đang hoạt động tại quốc gia Việt Nam là luôn chấp hành những quy định của pháp luật, và hoạt động trong sự khuôn phép của luật pháp Việt Nam. Các doanh nghiệp phải luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ trách nhiệm đối với nhà nước, đối với cộng đồng xă hội. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng không ngừng đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, nâng cao uy tín trách nhiệm ư thức tự giác của công nhân viên trong bộ phận quản lý. Tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao năng suất lao động, nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo đời sống của người lao động, góp phần tạo nên sự ổn định cho cuộc sống của các anh chị em trong công ty. 1.4. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN CỦA CÔNG TY 1.4.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM CHỦ TỊCH TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG P.KẾ KINH DOANH TOÁN TRƯỞNG P. HÀNH CHÍNH GD CHI NHÁNH KT TRƯỞNG PHÒNG P.KT, KD VT BP CN CN XƯỞNG KT CÔNG NỢ SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 KT THUẾ KT TIỀN LƯƠNG Trang 6 VĂN NHÂN THƯ SỰ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện 1.4.2.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban Ban Giám Đốc: Chức năng: Ban Giám đốc có chức năng lănh đạo toàn công ty về chuyên môn lẫn nghiệp vụ và là những người đứng ra tổ chức và điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh để mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ: Xác định chiến lược, mục tiêu đầu tư xây dựng kế hoạch và phương án hoạt động cho từng giai đoạn, tổ chức các nguồn nhân lực, vận dụng có hiệu quả để đảm bảo mục tiêu kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao, điều hành thống nhất đồng loạt các bộ phận trong doanh nghiệp. Phòng tổ chức hành chính: Phòng tổ chức hành chính thực hiện thành lập, giải thể các phòng ban. Tổ chức bổ nhiệm, băi nhiệm, khen thưởng, kỉ luật nhân viên và tổ chức các hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh., tham gia tổ chức tuyển và đào tạo đội ngũ nhân viên, chịu trách nhiệm quản lí các hồ sơ sổ sách, con dấu của công ty, theo dơi đôn đốc các phòng ban, nhân sự thực hiện đúng nhiệm vụ được giao Phòng nhân sự: Quản lí theo dơi và xem xét khả năng nhu cầu lao động từng bộ phận, đơn vị để từ đó tham mưu cho Giám đốc về việc tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân sự một cách hợp lí. Phòng kế hoạch vật tư: Lập kế hoạch mua, quản lý vật tư phục vụ cho hoạt động công ty. Phòng kế toán tài vụ: Áp dụng luật kế toán, công ty xây dựng hệ thống phù hợp với mô hình và hoạt động kinh doanh của công ty. Giúp cho giám đốc trong việc quản lí tài chính trong vấn đề thu chi hàng ngày của công ty để nắm bắt đựơc ḍùng tiền lưu chuyển ra sao, giữa khoản thu và chi ra có hợp lý có phù hợp hay không? Kết hợp với các bộ phận chức năng trong việc xây dựng các kế hoạch tài chính của đơn vị, đề xuất các phương pháp và giám sát kế hoạch đó chặt chẽ, góp phần làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận tạo vốn để thực hiện các hợp đồng kinh tế, xuất nhập hàng hoá, đôn đốc thu hồi công nợ. Các bộ phận kế toán theo dơi các nghiệp vụ phát sinh trong ngày, lập các sổ và cuối ḱ kết chuyển sổ sách, báo cáo kết quả kinh doanh; đồng thời thực SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện hiện nghĩa vụ khai báo thuế, nộp thuế, v.v… Mở tài khoản tại ngân hàng để tạo thuận lợi trong việc thanh toán trong và ngoài nước, tiến hành làm thủ tục vay vốn Ngân hàng, kí kết các hợp đồng tín dụng. Phòng kỹ thuật: Đảm bảo về số lượng và chất lượng hàng hoá khi xuất nhập khẩu theo chất lượng của nhà nước và ngành đề ra. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kho tàng, bến băi. Chủ động xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cho tất cả các trang thiết bị của Công ty, xây dựng nội quy để đảm bảo an toàn lao động trong thi công. Lập kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm, tổ chức ký kết hợp đồng xây dựng, lập dự toán thi công công trình. Phòng kinh doanh: Là phòng có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, kư kết hợp đồng, theo dơi doanh số. Đội sản xuất xây lắp: Có nhiệm vụ hoàn thành việc xây lắp những công trình đă kư kết với khách hàng, đảm bảo uy tín với khách hàng. Ban quản lý dự án: Có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát thi công các công trình của Công ty. Mở rộng địa bàn hoạt động, tham gia vào các dự án, tham gia tổ chức đấu thầu, chỉ đạo bàn giao, thanh toán và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tiến độ, biện pháp thi công và chất lượng công trình. Ngoài ra cũng là khâu chịu trách nhiệm, sửa chữa máy móc khi sự cố máy móc trên băng truyền bị hư hỏng. SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của phân tích báo cáo tài chính 2.1.1.1.Khái niệm về báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là báo cáo một cách tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tìnhhình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tìnhhình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Báo cáo tài chính còn phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính là quá trình thu thập thông tin xem xét, đối chiếu, so sánh số liệu về tìnhhình tài chính hiện hành và quá khứ của công ty, giữa đơn vị và chỉ tiêu bình quân nghành. Để từ đó có thể xác định được thực trạng tài chính và tiên đoán cho tương lai về xu hướng tiềm năng kinh tế của công ty nhằm xác lập một giải pháp kinh tế, điều hành, quản lý khai thác có hiệu quả, để được lợi nhuận như mong muốn. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả những việc tương tự đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó, người ta sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra đánh giá có căn cứ về tìnhhình tài chính tương lai của công ty, dựa trên phân tích tìnhhình tài chính trong quá khứ và hiện tại, và đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng của những sự cố kinh tế trong tương lai. Xuất phát từ các yêu cầu cần thiết trên, hệ thống báo cáo tài chính ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 do Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ kế toán tài chính định kỳ bắt buộc doanh nghiệp phải lập và nộp, kèm theo các văn bản, Thông tư, Chuẩn mực bổ sung đến Thông tư 20/2006/TT-BTC, Thông tư 21/2006/TT- BTC ngày 20/03/2006, Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm: - Bảng cân đối kế toán - Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Mẫu số B 01-DN Mẫu số B 02-DN Mẫu số B 03-DN Trang 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện - Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09-DN 2.1.1.2.Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính Cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính cho chủ sở hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lănh đạo công ty. Để họ có những quyết định đúng đắn trong tương lai để đạt được hiệu quả cao nhất về tìnhhình thực tế của doanh nghiệp. Đánh giá đúng thực trạng của công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài sản, mật độ, hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản hiện có tìm ra sự tồn tại và nguyên nhân của sự tồn tại đó để có biện pháp phù hợp trong kỳ dự đoán.Để có những chính sách điều chỉnh thích hợp nhằm đạt dược mục tiêu mà công ty đă đặt ra Cung cấp thông tin về tìnhhình huy động vốn, chính sách vay nợ, mật độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính với mục đích làm gia tăng lợi nuận trong tương lai. Kết quả phân tích tài chính phục vụ cho những mục đích khác nhau, của nhiều đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính. 2.1.1.3.Mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp: mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ để đảm bảo sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra, các nhà quản trị doanh nghiệp còn quan tâm đến các mục tiêu khác như tạo công ăn việc làm nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng góp phúc lợi xă hội, bảo vệ môi trường v.v... Điều đó chỉ thực hiện được khi kinh doanh có lãi và thanh toán được nợ nần. Đối với các chủ ngân hàng, những người cho vay, mối quan tâm của họ chủ yếu hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. VÌ vậy, quan tâm đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp họ đặc biệt chú ư đến số lượng tiền tạo ra và các tài sản có thể chuyển đối nhanh thành tiền. Ngoài ra, họ còn quan tâm đến số lượng vốn của chủ sở hữu để đảm bảo chắc chắn rằng các khoản vay có thể và sẽ được thanh toán khi đến hạng. Đối với các nhà đầu tư, sự quan tâm của họ hướng vào các yếu tố như rủi ro, thời gian hoàn vốn, mức tăng trưởng, khả năng thanh toán vốn v.v... Vì vậy SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện họ đều đến báo cáo tài chính là để tìm hiểu những thông tin về điều kiện tài chính, tìnhhình hoạt động, kết quả kinh doanh, khả năng sinh lời hiện tại và tương lai… Đối với nhà cung cấp họ phải quyết định xem có cho phép doanh nghiệp sắp tới có được mua hàng chịu hay không. VÌ vậy họ phải biết được khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại và thời gian sắp tới. Đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước, các cổ đông, người lao động v.v... mối quan tâm cũng giống như các đối tượng kể trên ở góc độ này hay góc độ khác. Mối quan tâm của các đối tượng cũng như các quyết định của từng đối tượng chỉ phù hợp và được đáp ứng khi tiến hành phân tích báo cáo tài chính. 2.1.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính 2.1.2.1.Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo cáo tài chính không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ đối với các nhà quản trị, nhà đầu tư, cơ quan nhà nước mà còn là mang một nhiệm vụ quan trọng đối với chính phủ nước nhà.Trong xu thế cạnh tranh ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp, các nhà quản trị, các nhà lănh đạo cần phải quan tâm nhiều hơn tới cộng đồng xă hội nó còn là một sự thể hiện quan tâm tới cộng đồng xă hội, thể hiện sự minh bạch công khai trong kinh doanh tạo ra một thị trường kinh doanh lành mạnh công bằng. 2.1.2.2.Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để "hiểu được các con số" hoặc để "nắm chắc các con số", tức là sử dụng các công cụ phân tích tài chính như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong báo cáo. Như vậy, người ta có thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau nhằm để miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu ban đầu. Thứ hai, do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra quyết định, một mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích SV Thực hiện: Dương Thị Thanh – MSSV: 10027333 Trang 11
- Xem thêm -