Tài liệu Phân tích tình hình tài chính của công ty cơ khí ô tô 3 -2 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi nãi ®Çu HiÖn nay, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi, tõng b-íc ph¸t triÓn theo h-íng ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa. B¶n chÊt cña viÖc ph¸t triÓn ®ã lµ ®Èy m¹nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ kÕt hîp víi ph¸t triÓn c¸c tiÒm n¨ng trong n-íc, cô thÓ lµ: nÒn kinh tÕ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc vµ ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc ph¶i chñ ®éng t×m ra c¸c biÖn ph¸p thÝch øng víi c¬ chÕ míi, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh theo h-íng cã hiÖu qu¶ h¬n, t¹o ra sù t¨ng tr-ëng vÒ mäi mÆt, ph¶i nhanh chãng thÝch nghi, giµnh thÕ chñ ®éng trong m«i tr-êng c¹nh tranh ®Çy s«i ®éng vµ quyÕt liÖt. Trong s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i ®-îc ®Æt trªn c¬ së cña viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn l©u dµi. Ph¶i x¸c ®Þnh cho ®-îc nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ phôc vô cho kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, tr-íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh râ môc tiªu kinh doanh, c¸c ho¹t ®éng dµi h¹n, ng¾n h¹n nh»m ph¸t triÓn doanh nghiÖp mét c¸ch toµn diÖn. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p nghiÖp vô quan träng vµ h÷u hiÖu nhÊt, ®ã lµ chÝnh s¸ch tµi chÝnh doanh nghiÖp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, khã kh¨n næi bËt vµ lµ ®ßi hái cÊp thiÕt hiÖn nay lµ lµm sao sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt, ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt, trªn c¬ së ph¸t huy tèi ®a nguån lùc néi t¹i kÕt hîp c¸c nguån lùc khai th¸c tõ bªn ngoµi. ViÖc sö dông vµ ph©n tÝch minh b¹ch vµ tèt nhÊt c¸c sè liÖu vµ b¸o c¸o tµi chÝnh th-êng kú sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖc duy tr×, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng ®Æc biÖt cña c«ng t¸c tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp mµ viÖc ph©n tÝch chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh l¹i cµng trë lªn quan träng. TÝnh quan träng ®ã ®-îc thÓ hiÖn ë viÖc cung cÊp th«ng tin phôc vô cho viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn, ra quyÕt ®Þnh vµ lËp kÕ ho¹ch, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n ®Çu t- cña nhµ qu¶n lý. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 thuéc Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp ¤ t« ViÖt Nam, nhËn thøc ®ù¬c vai trß quan träng cña viÖc ph©n 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, em ®· nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ n¾m b¾t c¸c sè liÖu cña c«ng ty ®Ó thùc hiÖn luËn v¨n theo ®Ò tµi: “ Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty c¬ khÝ « t« 3 -2 nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.” KÕt cÊu luËn v¨n gåm 3 ch-¬ng . Ch-¬ng 1: Lý luËn chung vÒ ph©n tÝch t×nh h×nh TCDN Ch-¬ng 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty c¬ khÝ « t« 3 – 2. Ch-¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty « t« 3 – 2. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1: Lý luËn chung vÒ ph©n tÝch t×nh h×nh tcdn 1.1.Tæng quan vÒ TCDN vµ ph©n tÝch TCDN. 1.1.1.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña TCDN. 1.1.1.1.Kh¸i niÖm. VÒ mÆt vËt chÊt, TCDN lµ quü tiÒn tÖ trong doanh nghiÖp, ®-îc t¹o lËp sö dông cho môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp nh- nhµ cöa, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, vèn b»ng tiÒn, c¸c lo¹i chøng kho¸n vµ giÊy tê cã gi¸ trÞ ... xÐt vÒ thùc chÊt lµ nh÷ng quan hÖ kinh tÕ gi÷a doanh nghiÖp víi nhµ n-íc vµ víi c¸c chñ thÓ kinh tÕ – x· héi trong vµ ngoµi n-íc. MÆt kh¸c, TCDN lµ mét kh©u cña tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ mét ph¹m trï kh¸ch quan g¾n liÒn víi sù ra ®êi cña nÒn kinh tÕ hµng hãa. TCDN lµ tæng hßa c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, thÓ hiÖn c¸c mèi quan hÖ tµi chÝnh gi÷a: - Doanh nghiÖp víi nhµ n-íc. - Doanh nghiÖp víi thÞ tr-êng tµi chÝnh. - Doanh nghiÖp víi c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c. - Gi÷a c¸c bé phËn trong néi bé doanh nghiÖp. 1.1.1.2. Vai trß. Mäi quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp ®Òu ph¶i dùa trªn kÕt qu¶ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Nã cã mèi quan hÖ vµ ¶nh h-ëng tíi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nªn tµi chÝnh doanh nghiÖp gi÷ mét vai trß ®Æc biÖt ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, gåm : - Huy ®éng, ®¶m b¶o vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc sö dông vèn tiÕt kiÖm hiÖu qu¶. - Lµ c«ng cô quan träng ®Ó kiÓm so¸t vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.2. Kh¸i niÖm, môc ®Ých cña ph©n tÝch TCDN. 1.1.2.1. Kh¸i niÖm. Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ nghÖ thuËt xö lý c¸c sè liÖu, ph©n tÝch c¸c yÕu tè, thµnh phÇn kÕt cÊu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp tæng hîp thµnh nh÷ng th«ng tin cã gi¸ trÞ vÒ doanh nghiÖp cho c¸c ®èi t-îng cã nh÷ng môc ®Ých kinh tÕ kh¸c nhau. 1.1.2.2.Môc ®Ých ph©n tÝch TCDN. Ph©n tÝch TCDN lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã cho phÐp ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vµ toµn diÖn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nªu lªn nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu vµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho nh÷ng ®èi t-îng cã liªn quan kh¸c nhau. - §èi víi ng-êi qu¶n lý doanh nghiÖp, ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin toµn diÖn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp còng nh- kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn vµ lµm c¬ së cho c¸c dù b¸o tµi chÝnh, c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t-, tµi trî, mua chÞu, ph©n phèi lîi nhuËn. Cßn viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh c«ng nî nh»m ®-a ra c¸c biÖn ph¸p thu håi nî vµ tr¶ nî hiÖu qu¶, n©ng cao kh¶ n¨ng thanh to¸n cho C«ng ty. Ph©n tÝch t×nh h×nh TCDN kh«ng nh÷ng cÇn thiÕt ®èi víi ng-êi trong doanh nghiÖp mµ cßn cÇn thiÕt víi ®èi t-îng ngoµi doanh nghiÖp nh- : Nhµ ®Çu t-, cho vay, c¸c ®èi t¸c vµ nhµ n-íc... - §èi víi nhµ ®Çu t-, cho vay nh- ng©n hµng, ng-êi mua tr¸i phiÕu cña doanh nghiÖp, c¸c C«ng ty tæ chøc tµi chÝnh...kÕt qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh sÏ cho hä biÕt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî, møc ®é rñi ro khi cho vay, lîi tøc cæ phÇn mµ hä nhËn ®-îc hµng n¨m vµ gi¸ trÞ cña cæ phiÕu doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng còng nh- kh¶ n¨ng sinh lîi cña doanh nghiÖp ®Ó hä xem cã thÓ thu håi nî vµ quyÕt ®Þnh nªn ®Çu t- hay kh«ng. - §èi víi c¸c nhµ cung cÊp, kh¸ch hµng... hä lu«n quan t©m tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n, sinh lîi, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ®Ó hä quyÕt ®Þnh cã nªn cung cÊp hµng hãa, nguyªn vËt liÖu, trao ®æi bu«n b¸n víi doanh nghiÖp hay kh«ng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §èi víi nhµ n-íc, lÊy kÕt qu¶ cña ph©n tÝch lµ c¨n cø ®¸nh gi¸, x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép cña doanh nghiÖp ®èi víi nhµ n-íc. 1.2.Tµi liÖu vµ ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch TCDN 1.2.1. Tµi liÖu ph©n tÝch TCDN. §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh TCDN, ng-êi ph©n tÝch cÇn sö dông nhiÒu tµi liÖu kh¸c nhau ®Ó ph©n tÝch, nh-ng chñ yÕu vÉn lµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 1.2.1.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n . B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét b¶ng b¸o c¸o tæng hîp, ph¶n ¸nh tæng qu¸t toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp gåm hai phÇn chÝnh lµ tµi s¶n vµ nguån vèn. H×nh thµnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. C¸c chØ tiªu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®-îc ph¶n ¸nh d-íi h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ theo nguyªn t¾c. Tæng tµi s¶n = Tæng nguån vèn 1.2.1.2.B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh . B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét kú nhÊt ®Þnh. Néi dung b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thay ®æi tïy theo ®Æc ®iÓm cña tõng doanh nghiÖp . 1.2.2.Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch TCDN . Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch TCDN bao gåm mét hÖ thèng c¸c c«ng cô vµ c¸c ph-¬ng ph¸p tiÕp cËn, nghiªn cøu c¸c sù kiÖn ,hiÖn t-îng, c¸c mèi quan hÖ bªn trong vµ bªn ngoµi, c¸c luång dÞch chuyÓn vµ biÕn ®æi tµi chÝnh, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh tæng hîp vµ chi tiÕt nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. 1.2.2.1.Ph-¬ng ph¸p so s¸nh. Ph-¬ng ph¸p so s¸nh lµ ph-¬ng ph¸p chñ yÕu dïng trong ph©n tÝch tµi chÝnh. Ph-¬ng ph¸p nµy ®ßi hái c¸c chØ tiªu ph¶i cã cïng ®iÒu kiÖn,cã tÝnh so s¸nh ®-îc,®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸, rót ra kÕt luËn vÒ hiÖn t-îng cña qu¸ tr×nh kinh tÕ. Nã cã -u ®iÓm lµ cho phÐp t¸ch riªng nh÷ng ®iÓm chung vµ ®iÓm riªng vÊn ®Ò so s¸nh, tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®ù¬c ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu, hiÖu qu¶ hay kh«ng hiÖu 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶ ®Ó t×m ra ph-¬ng ph¸p tèi -u nhÊt trong tõng tr-êng hîp cô thÓ. Trong so s¸nh ng-êi ta th-êng dïng c¸c c¸ch so s¸nh : - So s¸nh tuyÖt ®èi : Ta cã thÓ thÊy ®-îc sù biÕn ®éng cña c¸c hiÖn t-îng kinh tÕ qua viÖc x¸c ®Þnh sè chªnh lÖch gi÷a c¸c gi¸ trÞ cña chØ tiªu kú ph©n tÝch víi gi¸ trÞ cña chØ tiªu kú gèc. - So s¸nh t-¬ng ®èi : Lµ viÖc x¸c ®Þnh tû lÖ t¨ng ( gi¶m ) gi÷a thùc tÕ so s¸nh víi kú gèc cña chØ tiªu ph©n tÝch ®Ó ®¸nh gi¸ tèc ®é ph¸t triÓn hoÆc kÕt cÊu cña hiÖn t-îng. - So s¸nh b×nh qu©n : Lµ viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chung sù biÕn ®éng vÒ sè l-îng cña mét ho¹t ®éng nµo ®ã cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®¸nh gi¸ xu h-íng ph¸t triÓn vµ vÞ trÝ cña doanh nghiÖp. 1.2.2.2. Ph-¬ng ph¸p ph©n tæ. Ph-¬ng ph¸p nµy nh»m lµm râ kÕt qu¶ bªn trong cña hiÖn t-îng kinh tÕ, qua ®ã thÊy ®-îc c¸c ®Æc tr-ng bªn trong cña c¸c hiÖn t-îng ®ã. NÕu tiÕp tôc ph©n chia c¸c bé phËn ®· ®ù¬c ph©n tæ vµ xem xÐt chóng ë nh÷ng ®Þa ®iÓm, thêi gian kh¸c nhau, sÏ nhËn thøc s©u s¾c ®Æc ®iÓm cña hiÖn t-îng kinh tÕ kh¸c nhau. 1.2.2.3. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch b¶ng c©n ®èi. Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc sö dông réng r·i trong c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh, nh»m ®¸nh gi¸ toµn diÖn c¸c quan hÖ c©n ®èi chung: c©n ®èi gi÷a c¸c mÆt, c©n ®èi tõng mÆt ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng sù mÊt c©n ®èi cÇn gi¶i quyÕt. 1.2.2.4.Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ sè. Ph©n tÝch hÖ sè lµ mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh, nã ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c kÕt cÊu vµ xu h-íng biÕn ®éng quan träng vÒ t×nh h×nh TCDN. Ph-¬ng ph¸p nµy bao gåm 4 nhãm chØ tiªu sau cÇn ph©n tÝch : - HÖ sè thanh to¸n : §o l-êng kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. - HÖ sè kÕt cÊu : Ph¶n ¸nh tû lÖ tõng läai vèn trong tæng nguån vèn kinh doanh. - HÖ sè ho¹t ®éng : §o l-êng møc ho¹t ®éng liªn quan ®Õn tµi s¶n doanh nghiÖp. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - HÖ sè kh¶ n¨ng sinh lîi : §o l-êng kh¶ n¨ng t¹o l·i cña tµi s¶n vµ vèn chñ së h÷u. 1.3. Néi dung ph©n tÝch TCDN 1.3.1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh. 1.3.1.1.Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh TCDN th«ng qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cung cÊp th«ng tin vÒ kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn, sè liÖu cña b¶ng sö dông ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, bao gåm 2 phÇn : - PhÇn tµi s¶n : Ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh quy m«, kÕt cÊu c¸c lo¹i vèn hiÖn cã tån t¹i d-íi h×nh th¸i vËt chÊt nh- : Tµi s¶n b»ng tiÒn, tµi s¶n tån kho... XÐt vÒ mÆt ph¸p lý, sè l-îng cña c¸c chØ tiªu phÇn tµi s¶n thÓ hiÖn sè vèn ®ang thuéc quyÒn qu¶n lý, sö dông, së h÷u cña doanh nghiÖp. - PhÇn nguån vèn : Ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh c¸c lo¹i tµi s¶n. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ, c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh quy m«, kÕt cÊu c¸c nguån vèn ®Çu t- vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. XÐt vÒ mÆt ph¸p lý c¸c chØ tiªu thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña chñ së h÷u vèn ®-îc ®Çu t- bëi nhµ cung cÊp, ng©n hµng, cæ ®«ng ... Dùa vµo b¶ng c©n ®èi ®Ó ®¸nh gi¸, nhËn xÐt t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu, rót ra nhËn xÐt s¬ bé vÒ tÝnh hîp lý cña c¸c chØ tiªu trong b¶ng. Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, ng-êi ph©n tÝch. CÇn ph¶i xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu víi t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp vµ trong tæng thÓ nÒn kinh tÕ. 1.3.1.2. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh TCDN th«ng qua b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. B¶ng kÕt qu¶ b¸o c¸o lµ mét b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét kú nhÊt ®Þnh vµ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc.Tõ nh÷ng sè liÖu trªn b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ta cã thÓ thÊy ®-îc quy m« vµ ph-¬ng thøc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh- thÕ nµo, ®ång thêi nã cßn ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dông vèn, lao ®éng, kü thuËt, kinh nghiÖm qu¶n lý, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lîi ra sao... MÆt kh¸c, ®èi víi doanh nghiÖp lÊy ®ã lµ c¨n cø ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc, cßn ®èi víi nhµ n-íc còng lÊy ®ã lµm c¨n cø ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp cña doanh nghiÖp ph¶i nép. Ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh rÊt ®-îc sù quan t©m cña c¸c nhµ qu¶n lý, v× ngoµi viÖc cung cÊp th«ng tin nh÷ng sè liÖu thùc tÕ diÔn biÕn trong kú, c¸c nhµ qu¶n lý cßn c¨n cø vµo ®ã ®Ó lËp kÕ ho¹ch sn¶ xuÊt kinh doanh cho kú sau vµ c¸c dù b¸o cho t-¬ng lai. 1.3.2. Ph©n tÝch c¸c hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n. 1.3.2.1.HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t. HÖ sè nµy cho phÐp ®¸nh gi¸ chung nhÊt vÒ t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm xem xÐt. HÖ sè ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Tæng gi¸ trÞ TS HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t = Tæng nî ph¶i tr¶ ChØ tiªu nµy cho biÕt, víi toµn bé gi¸ trÞ thuÇn cña tµi s¶n hiÖn cã, doanh nghiÖp cã ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî hay kh«ng, hÖ sè nµy cµng cao th× kh¶ n¨ng thanh to¸n nî cña doanh nghiÖp còng cµng cao. 1.3.2.2. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi. HÖ sè nµy ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi tµi s¶n thµnh tiÒn ®Ó tr¶ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp, thÓ hiÖn møc ®é b¶o ®¶m thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. HÖ sè nµy ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Tæng gi¸ trÞ TS l-u ®éng vµ §TNH HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi = Tæng nî ng¾n h¹n 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng nî ng¾n h¹n lµ nh÷ng kho¶n nî ph¶i tr¶ d-íi 12 th¸ng, bao gåm: c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n, ph¶i tr¶ ng-êi b¸n, thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n-íc, ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c. 1.3.2.3. HÖ sè thanh to¸n nhanh . HÖ sè nµy ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n nhanh b»ng lo¹i tµi s¶n cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi nhanh thµnh tiÒn. HÖ sè ®-îc x¸c ®inh : Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n l-u ®éng – gi¸ trÞ hµng tån kho HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = Tæng nî ng¾n h¹n §©y lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n chÆt chÏ, bëi ®· lo¹i trõ yÕu tè hµng tån kho lµ lo¹i tµi s¶n khã chuyÓn nhanh thµnh tiÒn. 1.3.2.4. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi. HÖ sè nµy cho phÐp ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n mét c¸ch chÆt chÏ nhÊt, v× c¸c kho¶n nî ®-îc ®¶m b¶o chØ b»ng tiÒn hiÖn cã cña doanh nghiÖp vµ c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ trÞ cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn mÆt vµ ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: TiÒn vµ c¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi = Tæng nî ng¾n h¹n 1.3.3. Ph©n tÝch c¸c hÖ sè kÕt cÊu tµi chÝnh. C¸c hÖ sè kÕt cÊu tµi chÝnh thÓ hiÖn viÖc tæ chøc nguån vèn cña doanh nghiÖp, ®ång thêi còng ph¶n ¸nh møc ®é rñi ro tµi chÝnh mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng gÆp ph¶i. HÖ sè nî ph¶n ¸nh b×nh qu©n trong mét ®ång vèn kinh doanh hiÖn doanh nghiÖp ®ang sö dông cã bao nhiªu ®ång vèn vay nî, bao nhiªu ®ång vèn chñ së h÷u. HÖ sè nî vµ hÖ sè vèn chñ së h÷u lµ hai tû sè quan träng nhÊt ph¶n ¸nh c¬ cÊu nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tæng nî ph¶i tr¶ HÖ sè nî = Tæng nguån vèn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng vèn chñ së h÷u HÖ sè vèn chñ së h÷u = Tæng nguån vèn HÖ sè trªn ph¶n ¸nh møc ®é ®éc lËp hay phô thuéc cña doanh nghiÖp víi c¸c chñ nî, møc ®é tù tµi trî cña doanh nghiÖp ®èi víi nguån vèn kinh doanh cña m×nh. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c møc tù chñ vÒ vèn cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i xem xÐt thªm chØ tiªu sau : Tæng nguån vèn chñ së h÷u Tû suÊt tù tµi trî = Gi¸ trÞ TSC§ vµ §TDH Tû suÊt tµi trî cµng n©ng cao cµng chøng tá doanh nghiÖp cã nhiÒu vèn tù cã, møc tù chñ vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cao. 1.3.4. Ph©n tÝch c¸c hÖ sè ho¹t ®éng kinh doanh. 1.3.4.1.T×nh h×nh hµng tån kho. Sè vßng quay hµng tån kho lµ chØ tiªu kh¸ quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ù¬c x¸c ®Þnh nh- sau : Doanh thu thuÇn Sè vßng quay hµng tån kho = Gi¸ trÞ hµng tån kho b×nh qu©n HÖ sè nµy cµng lín thÓ hiÖn møc ®é dù tr÷ hµng hãa, vËt t- lín, dÉn ®Õn bÞ ø ®äng hµng hãa, vËt t-, vèn kinh doanh, ®ång nghÜa víi viÖc sö dông vèn kÐm, nguy c¬ doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh lín. Kú lu©n chuyÓn hµng tån kho : Ph¶n ¸nh sè ngµy trung b×nh mét vßng quay hµng tån kho, ®-îc x¸c ®Þnh ng- sau : Sè ngµy trong kú ( 360 ngµy) Kú lu©n chuyÓn hµng tån kho = Gi¸ trÞ hµng tån kho b×nh qu©n HÖ sè nµy cµng nhá th× sè vßng quay hµng tån kho cµng nhanh, tøc lµ vèn, hµng hãa, vËt t- cña doanh nghiÖp kh«ng ø ®äng. 1.3.4.2. T×nh h×nh c¸c kho¶n ph¶i thu. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu : HÖ sè nµy ph¶n ¸nh tèc ®é chuyÓn c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn mÆt. HÖ sè nµy ®-îc x¸c ®Þnh : Doanh thu thuÇn Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = Sè d- b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu Kú thu tiÒn trung b×nh : Ph¶n ¸nh sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó thu ®-îc c¸c kho¶n ph¶i thu. HÖ sè nµy ®-îc x¸c ®Þnh : Sè d- b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu Kú thu tiÒn trung b×nh = Doanh thu thuÇn b×nh qu©n 1 ngµy Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu cµng lín th× kú thu tiÒn trung b×nh cµng nhá, vèn kinh doanh cµng ®-îc thu håi nhanh vµ ng-îc l¹i vèn sÏ bÞ chiÕm dông l©u. 1.3.4.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn. HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh : Lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông toµn bé vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ®-îc x¸c ®Þnh qua c¸c chØ tiªu sau : Doanh thu thuÇn Vßng quay toµn bé vèn = Vèn kinh doanh b×nh qu©n sö dông HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng : HÖ sè nµy cho biÕt ®ång vèn l-u ®éng ®Çu t- trong kú t¹o ra bao nhiªu doanh thu. HÖ sè nµy ®-îc x¸c ®Þnh qua 2 chØ tiªu: Doanh thu thuÇn Vßng quay vèn l-u ®éng = Vèn l-u ®éng b×nh qu©n Sè ngµy trong kú ( 360 ngµy ) Kú lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng = Sè vßng quay vèn l-u ®éng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh : ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh ®Çu t- trong kú t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. HÖ sè nµy ®-îc x¸c ®Þnh qua chØ tiªu: Doanh thu thuÇn Vßng quay vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n 1.3.5. Ph©n tÝch c¸c hÖ sè kh¶ n¨ng sinh lîi. Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ cuèi cïng mµ hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn, ®ång thêi còng lµ c¨n cø ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp nh- thÕ nµo. Do ®ã, khi ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lîi ng-êi ta th-êng quan t©m tíi c¸c chØ tiªu sau : Tû suÊt lîi nhuËn / doanh thu : ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh khi thùc hiÖn mét ®ång doanh thu trong kú doanh nghiÖp sÏ thu vÒ bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Lîi nhuËn cã hai chØ tiªu tr-íc thuÕ vµ sau thuÕ nªn ng-êi ta còng cã hai c¸ch tÝnh tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu, ®ã lµ : Lîi nhuËn tr-íc thuÕ Tû suÊt LN tr-íc thuÕ trªn doanh thu = x 100% Doanh thu thuÇn Lîi nhuËn sau thuÕ Tû suÊt LN sau thuÕ trªn doanh thu = x 100% Doanh thu thuÇn Tû suÊt lîi nhuËn / vèn kinh doanh : ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn thu ®-îc vµ vèn kinh doanh bá ra. Lîi nhuËn tr-íc thuÕ Tû suÊt LN vèn kinh doanh = x 100% Vèn kinh doanh b×nh qu©n Tû suÊt lîi nhuËn / vèn chñ së h÷u : §©y lµ chØ tiªu ®-îc c¸c nhµ ®Çu t-,cho vay rÊt quan t©m. HÖ sè nµy ®o l-êng møc ®é lîi nhuËn thu ®-îc trªn mét ®ång vèn chñ së h÷u trong kú. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lîi nhuËn sau thuÕ Tû suÊt LN rßng vèn chñ së h÷u = x 100% Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ mét ®ång vèn chñ së h÷u bá ra thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Trªn ®©y lµ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh c¸c hÖ sè tµi chÝnh ®Æc tr-ng. §Ó ®¸nh gi¸ tæng qu¸t vµ cô thÓ vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, cÇn xem xÐt tæng thÓ c¸c hÖ sè, nh×n nhËn mèi liªn hÖ gi÷a c¸c hÖ sè víi nhau. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 2 Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh c«ng ty c¬ khÝ « t« 3 – 2 . 2.1.kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty c¬ khÝ « t« 3 – 2. 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty c¬ khÝ « t« 3 - 2 - Tªn doanh nghiÖp : C«ng ty c¬ khÝ « t« 3 – 2, thuéc Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam – Bé Giao Th«ng VËn t¶i. - Tªn giao dÞch quèc tÕ : Motor Factory 3 – 2 - §Þa chØ : Sè 18 - §-êng Gi¶i Phãng - quËn §èng §a –Hµ Néi. C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 85/Q§-GTVT ngµy 09/03/1964 cña Bé tr-ëng Bé giao th«ng vËn t¶i. C«ng ty C¬ khÝ « t« 3-2 (TiÒn th©n lµ nhµ m¸y « t« 3- 2) khi míi thµnh lËp trùc tiÕp chÞu sù qu¶n lý cña Côc c¬ khÝ - Bé giao th«ng vËn t¶i. C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, h¹ch to¸n ®éc lËp. HiÖn t¹i C«ng ty C¬ khÝ ¤ t« 3-2 lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam – Bé Giao th«ng vËn t¶i. Khi míi thµnh lËp, c«ng ty ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp quèc doanh, víi c¸c nhiÖm vô chÝnh: - Söa ch÷a tÊt c¶ c¸c lo¹i xe du lÞch vµ xe c«ng t¸c. - S¶n xuÊt kinh doanh, mua b¸n phô tïng « t« c¸c lo¹i cung cÊp cho thÞ tr-êng. Thêi kú ®Çu c«ng ty chØ cã gÇn 200 c¸n bé c«ng nh©n viªn víi vµi chôc m¸y mãc, thiÕt bÞ th« s¬, chñ yÕu phôc vô cho viÖc söa ch÷a vÆt vµ ®ét suÊt c¸c xe c«ng t¸c cho c¬ quan Trung -¬ng ®ãng t¹i ®Þa bµn Hµ Néi. Tr-íc nh÷ng thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, víi chÝnh s¸ch më cöa, nhiÒu trung t©m söa ch÷a cña nhµ n-íc, t- nh©n h×nh thµnh víi c¬ chÕ mÒm dÎo, nhanh gän h¬n, C«ng ty kh«ng thÝch nghi kÞp vÒ mäi mÆt. T¹i §¹i héi lÇn thø 19 cña §¶ng bé C«ng ty, Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®· nhËn thøc ®-îc ®Çy ®ñ nh÷ng vÊn ®Ò ®ßi hái nh- ®· nãi trªn. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ë giai ®o¹n nµy, C«ng ty « t« 3-2 ®· cã lóc ®æi tªn thµnh nhµ m¸y c¬ khÝ « t« 3 – 2 cho phï hîp víi yªu cÇu vµ ®ßi hái cña sù ph¸t triÓn. Nh-ng kÕt qu¶ vÉn kh«ng nh- mong muèn, thËm chÝ cßn cã nh÷ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 biÓu hiÖn xÊu. Tuy nhiªn, víi sù bÒn bØ vµ nh÷ng cè g¾ng hÕt m×nh, c«ng ty ®· tho¸t khái sù khñng ho¶ng, tõng b-íc t¹o ra sù ph¸t triÓn, kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ ®øng cña m×nh trong c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ trªn toµn quèc. C«ng ty ®· ph¸t triÓn ®óng víi tiÒm n¨ng s½n cã mµ tr-íc ®ã cßn tiÒm Èn, ®· s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý, c¸c phßng ban vµ c¸c ph©n x-ëng nªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty lµm ¨n cµng ngµy cµng hiÖu qu¶ víi nh÷ng thµnh tùu v-ît bËc, nghiªn cøu s¶n xuÊt ®-a ra nhiÒu chñng lo¹i xe míi. C«ng suÊt s¶n xuÊt, l¾p r¸p cña c«ng ty ®· lªn ®Õn 400 ®Õn 430 ph-¬ng tiÖn c¸c lo¹i / n¨m, söa ch÷a hµng ngh×n l-ît ph-¬ng tiÖn vËn t¶i c¸c lo¹i ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña thÞ tr-êng. C¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i mang th­¬ng hiÖu “ ¤ t« 3-2” ®± v¯ ®ang cã mÆt trªn thÞ tr­êng c° n-íc vµ ®-îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng -a chuéng. 2.1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. * C«ng ty c¬ khÝ « t« 3 – 2 cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kinh doanh chÝnh lµ cung cÊp hç trî c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n cã nhu cÇu mua b¸n, l¾p ®Æt, b¶o d-ìng, b¶o tr× « t«. Ngoµi ra C«ng ty cßn cung cÊp c¸c thiÕt bÞ vÒ « t«. 2.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y Qu¶n lý. Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc c«ng ty Phßng Phßng Phßng Phßng KÕ To¸n Tµi ChÝnh Nh©n ChÝnh Tæ Chøc Kinh Doanh Vµ thÞ tr-êng Qu¶n Lý Kü thuËt KCS 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Gi¸m ®èc c«ng ty: Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chung, trùc tiÕp phô tr¸ch kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc c¸n bé, b¶o vÖ, c«ng t¸c cã liªn quan ®Õn quèc phßng, chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt tr-íc nhµ n-íc vµ liªn hiÖp xÝ nghiÖp c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch víi ng-êi lao ®éng. Víi yªu cÇu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý tinh gän, phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt míi c«ng ty cã 4 phßng gåm : *Phßng kinh doanh vµ thÞ tr-êng: Thùc hiÖn tham m-u,c«ng t¸c b¸n hµng,tiªu thô s¶n phÈm,®Çu ra cho c«ng ty. *Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh: Phô tr¸ch vÊn ®Ò tµi chÝnh cña c«ng ty *Phßng Nh©n chÝnh vµ tæ chøc: Phô tr¸ch vÊn ®Ò nh©n sù cña c«ng ty *Phßng Qu¶n lý kü thuËt KCS : Phô tr¸ch vÒ mÉu m·, kiÓu d¸ng s¶n phÈm cña c«ng ty. Ngoµi bé m¸y qu¶n lý, toµn c«ng ty cã 5 ph©n x-ëng s¶n xuÊt gåm: - Ph©n x-ëng « t« 1. - Ph©n x-ëng « t« 2. - Ph©n x-ëng c¬ khÝ. - Ph©n x-ëng b¬m cao ¸p. - Ph©n x-ëng s¶n xuÊt dÞch vô (trung t©m dÞch vô tæng hîp,trung t©m giao dÞch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i). 2.1.4. §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc t-¬ng ®èi gän nhÑ . - Kú kÕ to¸n : theo n¨m tõ 01 th¸ng 01 ®Õn 31 th¸ng 12, ®-îc h¹ch to¸n b»ng ®¬n vÞ tiÒn tÖ VN§ ( ViÖt Nam §ång). - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n : nhËt ký chøng tõ. - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ : ph-¬ng ph¸p ®-êng th¼ng - Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho : b×nh qu©n gia quyÒn - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho : kª khai th-êng xuyªn. 2.2. ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.1.C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn: b¶ng 2.1. c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty « t« 3 – 2. §¬n vÞ tÝnh:®ång N¨m 2005 Tµi s¶n Gi¸ trÞ A.TSL§ vµ §TNH 1.TiÒn 2.C¸c kho¶n ph¶i thu 3.Hµng tån kho 4.TSL§ kh¸c B. TSC§ vµ §TDH 1.TSC§ 2.§Çu t- dµi h¹n Tæng céng tµi s¶n Nguån vèn N¨m 2006 Tû träng Gi¸ trÞ So s¸nh Tû träng Gi¸ trÞ % 3.082.251.919 54 5.108.113.400 53 2.025.861.481 65,72 198.006.708 6,4 291.876.712 5,71 93.870.004 47,4 803.469.697 1.774.735.981 306.039.533 26,1 57,58 9,92 1.108.041.063 3.373.549.224 334.646.401 2.625.336.007 46 4.433.594.913 47 1.808.258.906 68,87 2.443.994.465 93,09 4.223.089.073 95,25 1.779.094.608 72,79 181.341.542 6,91 210.505.840 4,75 29.164.298 16,08 9.541.708.313 100% 3.834.020.387 67,17 5.707.687.926 100% N¨m 2005 Gi¸ trÞ 21,69 304.571.366 37,9 66,05 1.598.813.243 90,08 6,55 28.606.868 9,34 N¨m 2006 Tû Gi¸ trÞ träng So s¸nh Tû träng Sè tiÒn % A. Nî ph¶i tr¶ 3.181.015.717 55,74 5.984.216.216 62,72 2.803.200.499 88,1 1.Nî ng¾n h¹n 2.165.963.903 68,1 4.585.873.205 76,64 2.419.909.302 111,7 2.Nî dµi h¹n 1.015.051.814 31,9 1.398.343.011 23,36 383.291.197 37,76 2.526.672.209 44,26 3.557.492.097 37,28 1.030.819.888 40,8 2.526.672.209 100 3.557.492.097 100 1.030.819.888 40,8 9.541.708.313 100% 3.834.020.387 67,17 B. nguån vèn chñ së h÷u 1.Nguån vèn, quü Tæng céng nguån vèn 5.707.687.926 100% (Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty « t« 3 – 2 qua 2 n¨m 2005 – 2006.) Qua b¶ng 2.1, ta thÊy ®-îc phÇn nµo thùc tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty, bëi lÏ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nãi lªn sù thay ®æi trong c¬ cÊu tµi s¶n, nguån vèn, sù huy ®éng vµ sö dông vèn hiÖn cã cña c«ng ty, ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng biÕn ®æi nµo lµ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hîp lý vµ bÊt hîp lý, tÝch cùc, tiªu cùc ®Ó cã ph-¬ng ¸n ph©n tÝch chi tiÕt vµ ph-¬ng ¸n ®iÒu chØnh hîp lý. VÒ tµi s¶n : DiÔn biÕn t¨ng gi¶m tµi s¶n cña C«ng ty qua c¸c n¨m nh- sau : N¨m 2006, tæng tµi s¶n cña C«ng ty ®¹t 9.541.708.313 ®ång t¨ng 67,17% so víi n¨m 2005. Trong c¬ cÊu tµi s¶n l-u ®éng vµ §TNH th× hµng tån kho chiÕm tû träng t-¬ng ®èi cao mçi n¨m, cô thÓ : N¨m 2005 hµng tån kho chiÕm 57,58% tæng tµi s¶n t-¬ng øng 1.774.735.981 ®ång, n¨m 2006 chiÕm 66,05%. TiÕp ®Õn lµ c¸c kho¶n ph¶i thu 26,1% n¨m 2005 vµ 21,69 n¨m 2006. Kho¶n môc lín tiÕp theo trong tæng tµi s¶n ®ã lµ TSC§, hµng n¨m TSC§ chiÕm mét tû lÖ t-¬ng ®èi trong tæng tµi s¶n, n¨m 2005 tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm 93,09% trong tæng tµi s¶n, n¨m 2006 chiÕm 95,25%. C¸c kho¶n môc kh¸c cßn trong c¬ cÊu nguån vèn chiÕm tû lÖ kh«ng nhiÒu. VÒ nguån vèn : Trong tæng ngu«n vèn, vèn chñ së h÷u chiÕm tû lÖ kh¸ cao tõ 35% ®Õn 45% tæng nguån vèn hµng n¨m cña C«ng ty. Cô thÓ, n¨m 2005 vèn chñ së h÷u chiÕm 44,26% t-¬ng øng 2.526.672.209 ®ång, n¨m 2006 chiÕm 37,28% t-¬ng øng 1.030.819.888 ®ång. Cßn l¹i lµ vèn huy ®éng tõ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ trong ®ã chñ yÕu lµ nî ph¶i tr¶ ng¾n h¹n chiÕm tû träng 60% ®Õn 80% tæng nguån vèn, nî ng¾n h¹n còng chiÕm tû lÖ kh¸ cao trong tæng nguån vèn, n¨m 2005 chiÕm 68,1% t-¬ng ®-¬ng víi 4.585.873.205 ®ång, n¨m 2006 chiÕm 76,64% t-¬ng ®-¬ng víi 2.419.909.302 ®ång. Qua c¸c ph©n tÝch sè liÖu vÒ c¬ cÊu tµi s¶n – nguån vèn cña C«ng ty qua 2 n¨m, nh×n chung tæng tµi s¶n vµ nguån cña n¨m 2006 t¨ng h¬n n¨m 2005. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng 2.2 kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005 – 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 So s¸nh Sè tiÒn % Tæng doanh thu 12.567.985.500 16.834.856.777 4.266.871.270 33,95 1. Doanh thu thuÇn 12.567.985.500 16.834.856.777 4.266.871.270 33,95 2. Gi¸ vèn b¸n hµng 10.650.934.186 14.238.144.695 3.587.210.510 33,68 1.917.051.314 2.596.712.082 679.660.768 35,45 42.640.466 42.760.640 120.174 0,28 618.742.030 832.362.612 213.620.582 34,52 1.255.668.818 1.721.588.830 465.920.012 37,1 1.255.668.818 1.721.588.830 465.920.012 37,1 351.587.269 482.044.872,4 1.304.576.034 37,1 904.081.549 1.239.543.958 3.354.624.086 37,1 3. Lîi nhuËn gép 4. Chi phÝ b¸n hµng 5. Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 6. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng KD 7. Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 8. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép ( 28%) 9. Lîi nhuËn sau thuÕ (Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty « t« 3 – 2 qua 2 n¨m 2005 – 2006.) B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ b¸o c¸o tµi chÝnh quan träng, nh»m phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp. §Ó biÕt ®-îc kÕt qu¶, hiÖu qu¶ kinh doanh ta tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c kho¶n môc trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®-îc thÓ trong b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh gi÷a hai n¨m 2005 vµ 2006 cña c«ng ty c¬ khÝ « t« 3 – 2. VÒ doanh thu thuÇn : N¨m 2006 tæng doanh thu ®¹t 16.834.856.777 ®ång, n¨m 2005 lµ 12.567.985.500 ®ång, t¨ng lªn 4.266.871.270 ®ång t-¬ng ®-¬ng víi 33,95 %. Nh- vËy doanh thu cña C«ng ty cã xu h-íng t¨ng,®©y lµ mét lîi thÕ thÓ hiÖn quy m« kinh doanh ®-îc më réng, ®ång thêi còng lµ nguyªn 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh©n dÉn ®Õn doanh thu thuÇn cña C«ng ty t¨ng, cïng víi xu h-íng ®ã th× gi¸ vèn hµng b¸n còng t¨ng, cô thÓ : VÒ gi¸ vèn hµng b¸n : Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2005 lµ 10.650.934.186 ®ång t¨ng 33,68 % so víi n¨m 2006 lµ 14.238.144.695 ®ång. Cã sù thay ®æi nhtrªn lµ do gi¸ nguyªn vËt liÖu t¨ng, chi phÝ tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n còng t¨ng. Chi phÝ qu¶n lý : Chi phÝ qu¶n lý n¨m 2005 lµ 618.742.030 ®ång, n¨m 2006 lµ 832.362.612 ®ång, n¨m 2006 t¨ng h¬n n¨m 2005 lµ 34,54 % t-¬ng ®-¬ng 213.620.582 ®ång, do C«ng ty ®· ®Çu t- vµo mét sè ho¹t ®éng dÞch vô. VÒ lîi nhuËn thuÇn : N¨m 2006 tæng doanh thu cao h¬n n¨m 2005 nªn lîi nhuËn thuÇn t¨ng 37,1 % so víi n¨m 2005. VÒ lîi nhuËn tr-íc thuÕ : Do lîi nhuËn thuÇn n¨m 2006 t¨ng 37,1 % so víi n¨m 2005 nªn lîi nhuËn tr-íc thuÕ còng t¨ng cô thÓ lµ 37,1 %. VÒ lîi nhuËn sau thuÕ : Còng nh- lîi nhuËn trø¬c thuÕ, lîi nhuËn sau thuÕ còng t¨ng t-¬ng tù. N¨m 2006 lîi nhuËn tr-íc thuÕ t¨ng 37,1 % so víi n¨m 2005. Nãi chung, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty còng cã l·i nh-ng ch-a ®-îc cao. 2.2.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty §Ó n¾m b¾t ®ù¬c t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, ta xem xÐt, ph©n tÝch mét sè chØ tiªu: Ph©n tÝch hÖ sè kÕt cÊu tµi chÝnh : Nh»m môc ®Ých ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty ®Ó ®-a ra c¸c ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty vµ dù b¸o c¸c rñi ro C«ng ty sÏ gÆp ph¶i. 20
- Xem thêm -