Tài liệu Phân tích tình hình tài chính công ty tnhh yaho

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 2
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP HCM KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH ……….……… Ñeà taøi GVHD SVTH MSSV LÔÙP : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ : LÖÕ UY VUÕ : 08B4010098 : 08HQT1 TP.Hoà Chí Minh, Naêm 2010 i LÔØI CAM ÑOAN Toâi cam ñoan ñaây laø ñeà taøi nghieân cöùu cuûa toâi. Nhöõng keát quaû vaø caùc soá lieäu trong khoùa luaän ñöôïc thöïc hieän taïi coâng ty TNHH YAHO, khoâng sao cheùp baát kyø nguoàn naøo khaùc. Toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc nhaø tröôøng veà söï cam ñoan naøy. TP. Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2010 Taùc giaû LÖÕ UY VUÕ ii LÔØI CAÛM ÔN Qua thôøi gian hoïc taäp taïi tröôøng Ñaïi hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Tp.HCM, em ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ nhieät tình vaø taän taâm Ban Giaùm Hieäu tröôøng, Ban chuû nhieäm khoa Quaûn Trò Kinh Doanh vaø caùc thaày coâ ñaõ daïy em trong thôøi gian qua. Ñaëc bieät, trong thôøi gian laøm khoùa luaän toát nghieäp vôùi söï giuùp ñôõ cuûa khoa Quaûn Trò Kinh Doanh vaø söï höôùng daãn nhieät tình cuûa thaày Nguyeãn Phuù Tuï ñaõ giuùp em hoaøn thaønh toát ñöôïc ñeà taøi cuûa mình. Ñoàng thôøi, vôùi moâi tröôøng laøm vieäc naêng ñoäng, nhieät tình vaø ñoaøn keát cuûa coâng ty TNHH YAHO ñaõ taïo ñieàu kieän cho em tieáp caän vôùi moâi tröôøng laøm vieäc thöïc teá cuûa coâng ty. Trong ñoù, phoøng keá toaùn vaø phoøng kinh doanh ñaõ cung caáp soá lieäu, giuùp em tìm hieåu thöïc teá laøm vieäc cuûa coâng ty. Em xin traân troïng caûm ôn söï giuùp ñôõ cuûa nhaø tröôøng, cuûa khoa Quaûn Trò Kinh doanh, Thaày Nguyeãn Phuù Tuï vaø toaøn theå Giaùm ñoác, nhaân vieân coâng ty ñaõ giuùp ñôõ em hoaøn thaønh khoùa luaän toát nghieäp trong thôøi gian qua. Sinh vieân LÖÕ UY VUÕ iii NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÛNG ÑÔN VÒ THÖÏC TAÄP -----............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2010 Chöõ kyù iv NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÛNG VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN -----............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2010 Chöõ kyù cuûa giaûng vieân v NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÛNG VIEÂN PHAÛN BIEÄN -----............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2010 Chöõ kyù cuûa giaûng vieân vi MUÏC LUÏC DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU, CHÖÕ VIEÁT TAÉT ............................................................. 1 DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG SÖÛ DUÏNG............................................................................ 2 DANH SAÙCH CAÙC SÔ ÑOÀ ............................................................................................. 4 LÔØI MÔÛ ÑAÀU .................................................................................................................. 5 Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà phaân tích taøi chính ............................................................... 7 1.1. Toång quan veà phaân tích taøi chính cuûa coâng ty. ...................................................... 7 1.1.1. Khaùi nieäm phaân tích taøi chính......................................................................... 7 1.1.2. YÙ nghóa cuûa vieäc phaân tích taøi chính. ............................................................. 7 1.1.3. Muïc ñích cuûa vieäc phaân tích taøi chính. ........................................................... 7 1.2. Noäi dung phaân tích taøi chính...................................................................................... 8 1.2.1. Phaân tích khaùi quaùt veà taøi chính cuûa coâng ty. ................................................. 8 1.2.1.1. Phaân tích baûng caân ñoái keá toaùn. ............................................................... 8 1.2.1.2. Phaân tích baûng keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. ........................................ 9 1.2.2. Phaân tích caùc chæ soá taøi chính.......................................................................... 9 1.2.2.1. Phaân tích khaû naêng thanh toaùn. ................................................................ 9 1.2.2.2. Phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng. ............................................................... 11 1.2.2.3. Phaân tích ñaàu tö vaø cô caáu taøi chính. ..................................................... 13 1.2.2.4. Phaân tích hieäu quaû söû duïng voán. ............................................................ 14 Chöông 2 : Phaân tích taøi chính cuûa coâng ty TNHH YAHO. ........................................... 16 2.1. Giôùi thieäu khaùi quaùt veà coâng ty TNHH YAHO. .................................................. 16 2.1.1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån. .................................................................. 16 2.1.2. Quyeàn haïn chöùc naêng vaø nhieäm vuï. ............................................................. 17 2.1.2.1. Quyeàn haïn.............................................................................................. 17 2.1.2.2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï. ........................................................................ 17 2.1.3. Quy trình coâng ngheä vaø toå chöùc saûn xuaát kinh doanh taïi coâng ty. ................ 17 2.1.3.1. Quy trình coâng ngheä............................................................................... 17 2.1.3.2. Toå chöùc saûn xuaát vaø kinh doanh taïi coâng ty. ......................................... 18 2.1.4. Saûn phaåm vaø thò tröôøng................................................................................. 19 2.1.5. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù. ................................................................... 20 2.1.5.1. Sô ñoà toå chöùc quaûn lyù............................................................................. 20 2.1.5.2. Chöùc naêng cuûa caùc phoøng ban. .............................................................. 21 2.1.6. Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa coâng ty. .................................................. 23 2.1.6.1. Thuaän lôïi. ............................................................................................... 23 2.1.6.2. Khoù khaên vaø phöông höôùng khaéc phuïc. ................................................. 24 2.1.7. Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty trong nhöõng naêm gaàn ñaây. ..... 25 2.1.7.1. Phaïm vi hoaït ñoäng kinh doanh............................................................... 25 2.1.7.2. Keát quûa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. ............................................... 25 2.1.7.3. Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh cuûa naêm 2010. ...................................... 26 2.2. Phaân tích taøi chính cuûa coâng ty TNHH YAHO. ................................................... 26 2.2.1. Phaân tích khaùi quaùt taøi chính. ....................................................................... 26 2.2.1.1. Phaân tích baûng caân ñoái keá toaùn. ............................................................. 26 2.2.1.2. Phaân tích baûng keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh . ..................................... 38 2.2.2. Phaân tích caùc chæ soá taøi chính........................................................................ 45 vii 2.2.2.1. Phaân tích khaû naêng thanh toaùn. .............................................................. 45 2.2.2.2. Phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng. ............................................................... 50 2.2.2.3. Phaân tích ñaàu tö vaø cô caáu taøi chính. ..................................................... 52 2.2.2.4. Phaân tích hieäu quaû söû duïng voán. ............................................................ 55 Chöông 3 : Nhaän xeùt – Kieán nghò .................................................................................. 58 3.1. Nhaän xeùt. ............................................................................................................. 58 3.2 Kieán nghò .............................................................................................................. 59 3.2.1. Ñoái vôùi coâng ty. ............................................................................................ 59 3.2.2. Ñoái vôùi Nhaø nöôùc.......................................................................................... 61 KEÁT LUAÄN .................................................................................................................... 62 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO .............................................................................................. 63 viii KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU, CHÖÕ VIEÁT TAÉT TNHH : Traùch nhieäm höõu haïn. WTO : World Trade Organization. ÑVT : Ñôn vò tính. VND : Vieät Nam ñoàng. TNDN: Thu nhaäp doanh nghieäp. SVTH : LÖÕ UY VUÕ Trang 1 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG SÖÛ DUÏNG 1. Baûng 1.1 : Caùc ñoái töôïng quan taâm ñeán taøi chính cuûa coâng ty. 2. Baûng 2.1 : So saùnh Doanh thu – Lôïi nhuaän naêm 2007-2008-2009. 3. Baûng 2.2 : Bieán ñoäng cuûa taøi saûn theo quy moâ (naêm 2007-2008). 4. Baûng 2.3 : Bieán ñoäng cuûa taøi saûn theo quy moâ (naêm 2008-2009). 5. Baûng 2.4 : Bieán ñoäng cuûa nguoàn voán theo quy moâ (naêm 2007-2008). 6. Baûng 2.5 : Bieán ñoäng cuûa nguoàn voán theo quy moâ (naêm 2008-2009). 7. Baûng 2.6 : Keát caáu cuûa taøi saûn naêm 2007-2008. 8. Baûng 2.7 : Keát caáu cuûa taøi saûn naêm 2008-2009. 9. Baûng 2.8 : Keát caáu cuûa nguoàn voán naêm 2007-2008. 10. Baûng 2.9 : Keát caáu cuûa nguoàn voán naêm 2008-2009. 11. Baûng 2.10 : Bieán ñoäng veà Doanh thu-Chi phí-Lôïi nhuaän naêm 2007-2008. 12. Baûng 2.11 : Bieán ñoäng veà Doanh thu-Chi phí-Lôïi nhuaän naêm 2008-2009. 13. Baûng 2.12 : Toång hôïp Doanh thu-Chi phí-Lôïi nhuaän naêm 2007-2008 14. Baûng 2.13 : Toång hôïp Doanh thu-Chi phí-Lôïi nhuaän naêm 2008-2009 15. Baûng 2.14 : Keát caáu cuûa Doanh thu-Chi phí-Lôïi nhuaän naêm 2007-2008 16. Baûng 2.15 : Keát caáu cuûa Doanh thu-Chi phí-Lôïi nhuaän naêm 2008-2009 17. Baûng 2.16 : Caùc khoaûn phaûi thu naêm 2007-2008. 18. Baûng 2.17 : Caùc khoaûn phaûi thu naêm 2008-2009. 19. Baûng 2.18 : Caùc khoaûn phaûi traû naêm 2007-2008. 20. Baûng 2.19 : Caùc khoaûn phaûi traû naêm 2008-2009. 21. Baûng 2.20 : Tyû soá thanh toaùn nhanh baèng tieàn. 22. Baûng 2.21 : Tyû soá thanh toaùn hieän thôøi. 23. Baûng 2.22 : Tyû soá thanh toaùn nhanh. 24. Baûng 2.23 : Voøng quay haøng toàn kho. 25. Baûng 2.24 : Voøng quay khoaûn phaûi thu. 26. Baûng 2.25 : Voøng quay taøi saûn ngaén haïn. 27. Baûng 2.26 : Voøng quay taøi saûn daøi haïn. 28. Baûng 2.27 : Voøng quay toång taøi saûn. 29. Baûng 2.28 : Tyû soá nôï treân toång taøi saûn. 30. Baûng 2.29 : Tyû soá nôï treân voán chuû sôû höõu. SVTH : LÖÕ UY VUÕ Trang 2 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ 31. Baûng 2.30 : Tyû soá khaû naêng traû laõi. 32. Baûng 2.31 : Soá lieäu ñoøn baåy taøi chính. 33. Baûng 2.32 : Tyû soá lôïi nhuaän treân doanh thu. 34. Baûng 2.33 : Tyû soá lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay so vôùi toång taøi saûn. 35. Baûng 2.34 : Tyû soá lôïi nhuaän roøng treân toång taøi saûn. 36. Baûng 2.35 : Tyû soá lôïi nhuaän roøng treân voán chuû sôû höõu. SVTH : LÖÕ UY VUÕ Trang 3 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ DANH SAÙCH CAÙC SÔ ÑOÀ Sô ñoà 2.1 : QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ Sô ñoà 2.2 : TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ CUÛA COÂNG TY SVTH : LÖÕ UY VUÕ Trang 4 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi. Hieän nay, neàn kinh teá theá giôùi vöøa traûi qua thôøi kyø khuûng hoaûng toaøn caàu vaø ñang treân ñaø phuïc hoài. Nguyeân nhaân daãn ñeán tình traïng khuûng hoaûng laø do tình hình taøi chính cuûa caùc coâng ty treân theá giôùi khoâng ñöôïc quaûn lyù chaët cheõ ñeå cho nôï quaù nhieàu daãn ñeán maát khaû naêng chi traû. Ñieàu ñoù cho thaáy ñöôïc neàn taøi chính cuûa coâng ty quyeát ñònh söï phaùt trieån hay suy yeáu cuûa moät coâng ty. Ngaøy nay, Vieät Nam ñaõ vaø ñang laø moät thaønh vieân cuûa Toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO) cuõng khoâng thoaùt khoûi söï aûnh höôûng cuûa toaøn theá giôùi, vaø Vieät Nam muoán neàn kinh teá cuûa mình töøng böôùc phaùt trieån beàn vöõng ñoøi hoûi tieàm löïc kinh teá cuûa mình phaûi maïnh ñeå haïn cheá ñöôïc nhöõng thieät haïi do khuûng hoaûng kinh teá gaây ra. Vaø vôùi chính saùch môû cöûa keâu goïi ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi, ôû Vieät Nam ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty vôùi voán nöôùc ngoaøi hoaëc lieân doanh vôùi nhau. Ñieàu naøy ñaõ taïo ra söï caïnh tranh gay gaét giöõa caùc coâng ty vôùi nhau, ñoàng thôøi caùc coâng ty cuõng muoán thu huùt voán ñaàu tö naøy vaøo coâng ty mình ñeå cho coâng ty ngaøy caøng phaùt trieån toát hôn. Vôùi nhöõng lyù do treân ñaõ cho thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc ñaùnh giaù ñöôïc tình hình taøi chính cuûa coâng ty, vì vaäy em choïn ñeà taøi “Phaân tích taøi chính coâng ty TNHH YAHO” laøm ñeà taøi nghieân cöùu. 2. Muïc tieâu nghieân cöùu. Thoâng qua baùo caùo taøi chính cuï theå laø Baûng caân ñoái keá toaùn vaø Baûng keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ñeå ñaùnh giaù veà tình hình taøi chính cuûa coâng ty nhö : - Söï hình thaønh cuûa taøi saûn, voán vay töø ñaâu. - Khaû naêng thanh toaùn - Hieäu quaû hoaït ñoäng - Cô caáu taøi chính. - Hieäu quaû söû duïng voán. Töø ñoù, ta coù nhöõng kieán nghò nhaèm giuùp cho tình hình taøi chính cuûa coâng ty ngaøy caøng toát hôn. SVTH : LÖÕ UY VUÕ Trang 5 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu. a. Ñoái töôïng nghieân cöùu. - Soá lieäu ñöôïc toång hôïp töø baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty nhö : Baûng caân ñoái keá toaùn, Baûng keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. Töø ñoù ta tính toaùn phaân tích so saùnh caùc soá lieäu ñoù. b. Phaïm vi nghieân cöu. - Phaân tích baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty trong 3 naêm 2007, 2008, 2009 ñeå ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa coâng ty. 4. Phöông phaùp nghieân cöùu. - Phöông phaùp thoáng keâ moâ taû (Baûng thoáng keâ). - Phöông phaùp so saùnh (so saùnh tuyeät ñoái, so saùnh caùc tyû soá) . - Tröøu töôïng hoùa. 5. Keát caáu cuûa ñeà taøi. Noäi dung nghieân cöùu goàm 3 phaàn : - Phaàn 1 : Cô sôû lyù luaän veà phaân tích taøi chính. - Phaàn 2 : Phaân tích taøi chính cuûa coâng ty TNHH YAHO. - Phaàn 3 : Nhaän xeùt – Kieán nghò. SVTH : LÖÕ UY VUÕ Trang 6 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà phaân tích taøi chính 1.1. Toång quan veà phaân tích taøi chính cuûa coâng ty. 1.1.1. Khaùi nieäm phaân tích taøi chính. Phaân tích taøi chính laø quaù trình tính toaùn, xem xeùt, tìm hieåu caùc soá lieäu ñöôïc laäp treân caùc baùo caùo taøi chính vaø so saùnh caùc soá lieäu ñoù giöõa tình hình hieän taïi vôùi quaù khöù. Töø ñoù ñaùnh giaù ñöôïc tình hình taøi chính cuûa coâng ty vaø ñöa ra nhöõng keá hoaïch cho töông lai. 1.1.2. YÙ nghóa cuûa vieäc phaân tích taøi chính. Taøi chính ñoùng vai troø quan troïng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Vì vaäy, phaân tích taøi chính giuùp caùc nhaø quaûn lyù cuûa coâng ty thaáy roõ ñöôïc tình hình taøi chính cuûa coâng ty, caùc nhaân toá aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi tình hình taøi chính. Töø ñoù ñöa ra caùc giaûi phaùp nhaèm giuùp oån ñònh taøi chính phaùt trieån coâng ty ngaøy caøng vöõng maïnh. Vieäc phaân tích taøi chính phaûi ñaït nhöõng yeâu caàu sau : - Cung caáp ñaày ñuû vaø kòp thôøi caùc thoâng tin veà taøi chính ñeå giuùp chuû sôû höõu, ngöôøi cho vay, nhaø ñaàu tö naém baét kòp thôøi, giuùp hoï coù nhöõng quyeát ñònh ñuùng ñaén. - Ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng cuûa coâng ty trong kyø baùo caùo, tìm ra nguyeân nhaân aûnh höôûng vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp nhaèm oån ñònh tình hình taøi chính ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu coâng ty ñeà ra. - Cung caáp thoâng tin veà vieäc söû duïng taøi chính vôùi muïc ñích taêng lôïi nhuaän. 1.1.3. Muïc ñích cuûa vieäc phaân tích taøi chính. Phaân tích taøi chính nhaèm muïc ñích cung caáp thoâng tin cho caùc ñoái töôïng coù nhu caàu söû duïng. Tuøy vaøo töøng ñoái töôïng maø söï quan taâm cuûa hoï ñoái vôùi thoâng tin coù nhieàu khía caïnh khaùc nhau. Döôùi ñaây laø baûng veà ñoái töôïng quan taâm tôùi thoâng tin veà taøi chính cuûa coâng ty. Baûng 1.1 : Caùc ñoái töôïng quan taâm ñeán taøi chính cuûa coâng ty. Ñoái töôïng Thoâng tin caàn bieát Quyeát ñònh trong töông lai Chuû sôû höõu Lôïi nhuaän, khaû naêng traû Coù neân tieáp tuïc thueâ nhaø nôï, hoaït ñoäng cuûa nguoàn quaûn trò nöõa hay khoâng. voán. SVTH : LÖÕ UY VUÕ Trang 7 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP Nhaø quaûn trò GVHD : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ Quan taâm ñeán caùc tyû soá Neân tieáp tuïc hay thay ñoåi taøi chính. hoaït ñoäng kinh doanh, môû roäng ñaàu tö hay thu heïp. Chuû nôï Khaû naêng traû nôï Tieáp tuïc cho vay hay khoâng, baùn chòu saûn phaåm Nhaø ñaàu tö Söï an toaøn cuûa voán, lôïi Coù neân ñaàu tö hay khoâng, nhuaän, thôøi gian hoaøn voán Cô quan Nhaø Nöôùc ñaàu tö nhö theá naøo. Lôïi nhuaän, hoaït ñoäng kinh Ñöa ra möùc thueá phuø hôïp doanh. 1.2. Noäi dung phaân tích taøi chính. 1.2.1. Phaân tích khaùi quaùt veà taøi chính cuûa coâng ty. 1.2.1.1. Phaân tích baûng caân ñoái keá toaùn. Phaân tích baûng caân ñoái keá toaùn giuùp ta thaáy ñöôïc söï bieán ñoäng cuûa taøi saûn vaø nguoàn voán. Ta söû duïng hai phöông chính laø phaân tích theo chieàu ngang vaø phaân tích theo chieàu doïc. a. Phaân tích söï bieán ñoäng cuûa taøi saûn vaø nguoàn voán (theo quy moâ). a-1. Khaùi nieäm. Phaân tích söï bieán ñoäng cuûa taøi saûn vaø nguoàn voán (phaân tích theo chieàu ngang) laø ñaùnh giaù sô boä moät khoaûn muïc naøo ñoù trong baùo caùo taøi chính ñeå thaáy ñöôïc toång quaùt söï thay ñoåi veà löôïng vaø tyû leä cuûa khoaûn muïc ñoù giöõa kyø phaân tích vôùi kyø goác. a-2. Caùch tính. - Soá tuyeät ñoái (quy moâ) : Y = Y1 – Y0 (1) Trong ñoù : Y1 : kyø phaân tích Y0 : kyø goác - Tyû leä taêng : Yx100 Y0 SVTH : LÖÕ UY VUÕ (2) Trang 8 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ b. Phaân tích söï bieán ñoäng cuûa taøi saûn vaø nguoàn voán (theo keát caáu). b-1. Khaùi nieäm. Phaân tích söï bieán ñoäng cuûa nguoàn voán (phaân tích theo chieàu doïc) giuùp ta deã daøng thaáy ñöôïc söï thay ñoåi cuûa töøng khoaûn muïc so vôùi toång theå. Töø ñoù, ta coù theå so saùnh ñöôïc vôùi kyø goác ñeå ñaùnh giaù taøi chính cuûa doanh nghieäp nhö theá naøo. b-2. Caùch tính. - Soá töông ñoái : Yi x 100 Yi (3) 1.2.1.2. Phaân tích baûng keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. - Phaân tích baûng keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuõng töông töï nhö phaân tích baûng caân ñoái keá toaùn, ta cuõng ñi phaân tích theo chieàu ngang vaø chieàu doïc nhöng ôû ñaây ta phaân tích söï bieán ñoäng cuûa thu nhaäp, chi phí vaø lôïi nhuaän. 1.2.2. Phaân tích caùc chæ soá taøi chính. Coâng vieäc phaân tích baûng caân ñoái keá toaùn vaø baûng keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh chæ laø môùi thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù khaùi quaù veà tình hình taøi chính cuûa coâng ty chöù chöa neâu roõ ñöôïc hieän traïng neàn taøi chính cuûa coâng ty nhö theá naøo. Ñeå hieåu roõ ñöôïc thöïc traïng cuûa taøi chính coâng ty ta phaûi ñi phaân tích caùc chæ soá taøi chính, töø ñoù ta môùi coù nhöõng nhaän ñònh chính xaùc veà neàn taøi chính cuûa coâng ty. - Phaân tích caùc chæ soá taøi chính cuûa coâng ty goàm coù : + Phaân tích khaû naêng thanh toaùn. + Phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng. + Phaân tích ñaàu tö vaø cô caáu taøi chính. + Phaân tích hieäu quaû söû duïng voán. + Phaân tích khaû naêng sinh lôøi. 1.2.2.1. Phaân tích khaû naêng thanh toaùn. Phaân tích khaû naêng thanh toaùn laø ñaùnh giaù söï bieán ñoäng cuûa khoaûn phaûi thu, khoaûn phaûi traû nhaèm tìm ra caùc nguyeân nhaân daãn ñeán söï chaäm treã trong vieäc thanh toaùn ñeå coù nhöõng bieän phaùp giuùp caûi thieän khaû naêng thanh toaùn. SVTH : LÖÕ UY VUÕ Trang 9 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ a. Phaân tích caùc khoaûn phaûi thu. - Phaân tích caùc khoaûn phaûi thu nhaèm ñaùnh giaù chính xaùc ñöôïc caùc khoaûn nôï caàn thu hoài ñeå traùnh thaát thoaùt vaø bò chieám duïng voán trong thôøi gian daøi. - Caùch tính : Tyû leä giöõa caùc khoaûn phaûi thu so vôùi nguoàn voán = Caùc khoaûn phaûi thu Toång nguoàn voán X 100 (4) - YÙ nghóa : Tyû soá naøy cho thaáy söï bieán ñoäng töøng khoaûn muïc cuûa caùc khoaûn phaûi thu so vôùi toång nguoàn voán cho thaáy ñöôïc söï tieán boä cuûa vieäc thu hoài coâng nôï. b. Phaân tích caùc khoaûn phaûi traû. - Phaân tích caùc khoaûn phaûi traû laø ñaùnh giaù tình hình caùc khoaûn nôï maø coâng ty phaûi thanh toaùn. - Caùch tính : Tyû soá nôï = Toång nôï phaûi traû Toång nguoàn voán X 100 (5) - YÙ nghóa : Tyû soá naøy cho thaáy ñöôïc taøi saûn hình thaønh coù bao nhieâu ñoàng laø tieàn nôï. c. Phaân tích khaû naêng thanh toaùn nhanh baèng tieàn. - Tyû soá khaû naêng thanh toaùn nhanh baèng tieàn cho bieát löôïng tieàn maët vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn hieän coù taïi coâng ty coù ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thanh toaùn caùc khoaûn nôï ngaén haïn phaûi traû hay khoâng. - Caùch tính : Tyû soá thanh toaùn nhanh baèng tieàn = Tieàn + Caùc khoaûn töông ñöông tieàn Nôï phaûi traû ngaén haïn (6) - YÙ nghóa : Tyû soá naøy cho bieát ñöôïc löôïng tieàn maët taïi quyõ cuûa coâng ty coù ñuû ñeå chi traû cho caùc coâng vieäc caàn gaáp hay khoâng. d. Phaân tích khaû naêng thanh toaùn hieän thôøi. - Phaân tích khaû naêng thanh toaùn hieän thôøi laø xem xeùt taøi saûn ngaén haïn coù ñuû traû nôï ngaén haïn khoâng. SVTH : LÖÕ UY VUÕ Trang 10 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ - Caùch tính : Tyû leä nôï = Taøi saûn ngaén haïn Nôï ngaén haïn (7) - YÙ nghóa : Tyû soá naøy cho bieát 1 ñoàng nôï ngaén haïn cuûa coâng ty thì coù bao nhieâu ñoàng taøi saûn ngaén haïn coù theå thanh toaùn ñöôïc. e. Phaân tích khaû naêng thanh toaùn nhanh. - Tyû soá thanh toaùn nhanh theå hieän khaû naêng thanh toaùn thöïc söï cuûa coâng ty tröôùc nhöõng khoaûn nôï ngaén haïn. - Caùch tính : Tyû soá thanh toaùn nhanh = Taøi saûn ngaén haïn – Haøng toàn kho (8) Nôï ngaén haïn - YÙ nghóa : Tyû soá naøy cho bieát sau khi loaïi tröø löôïng haøng toàn kho thì khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty nhö theá naøo bôûi vì haøng toàn kho laø maët haøng coù khaû naêng thanh khoaûn keùm. 1.2.2.2. Phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng. Phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng laø ñi ñaùnh giaù vieäc söû duïng taøi saûn coù ñem laïi hieäu quaû hay khoâng hay noùi caùch khaùc laø vieäc quaûn lyù taøi saûn coù hieäu quaû khoâng. a. Voøng quay haøng toàn kho. - Voøng quay haøng toàn kho cho bieát khaû naêng quay voøng cuûa haøng toàn kho trong 1 naêm. - Caùch tính : Voøng quay haøng toàn kho = Doanh thu Haøng toàn kho (9) - YÙ nghóa : Tyû soá naøy cho bieát trong kyø haøng toàn kho quay bao nhieâ u voøng ñeå taïo ra doanh thu. SVTH : LÖÕ UY VUÕ Trang 11 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN PHUÙ TUÏ b. Voøng quay khoaûn phaûi thu. - Voøng quay khoaûn phaûi thu theå hieän khaû naêng quaûn lyù coâng nôï cuûa coâng ty. - Caùch tính : Voøng quay khoaûn phaûi thu Doanh thu = Khoaûn phaûi thu (10) - YÙ nghóa : Tyû soá naøy cho bieát khaû naêng thu hoài nôï cuûa coâng ty coù toát khoâng. c. Voøng quay taøi saûn ngaén haïn. - Voøng quay taøi saûn ngaén haïn ñaùnh giaù vieäc quay voøng caùc khoaûn tieàn maët, khoaûn phaûi thu vaø haøng toàn kho. Noùi chung ñaây laø tyû soá khaùi quaùt cho bieát hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa taøi saûn ngaén haïn. - Caùch tính : Voøng quay taøi saûn ngaén haïn = Doanh thu Taøi saûn ngaén haïn. (11) - YÙ nghóa : Tyû soá naøy cho bieát cöù 1 ñoàng taøi saûn ngaén haïn thì taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu. d. Voøng quay taøi saûn daøi haïn. - Voøng quay taøi saûn daøi haïn theå hieän hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng taøi saûn coá ñònh cuõng nhö caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn. - Caùch tính : Voøng quay taøi saûn daøi haïn = Doanh thu Taøi saûn daøi haïn roøng (12) - YÙ nghóa : Tyû soá naøy cho bieát cöù 1 ñoàng taøi saûn daøi haïn thì taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu. e. Voøng quay toång taøi saûn. - Voøng quay toång taøi saûn theå hieän hoaït ñoäng cuûa taøi saûn noùi chung. SVTH : LÖÕ UY VUÕ Trang 12
- Xem thêm -