Tài liệu Phân tích tình hình tài chính chi nhánh Công ty TNHH Franco-Pacific

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38438 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH FRANCO-PACIFIC SINH VIÊN THỰC TẬP : NGUYỄN PHƢƠNG TRÀ MY MÃ SINH VIÊN : A20205 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH FRANCO-PACIFIC Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực tập Mã sinh viên Chuyên ngành : Th.s Nguyễn Thị Lan Anh : Nguyễn Phƣơng Trà My : A20205 : Tài chính HÀ NỘI – 2015 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới các thầy cô trường Đại học Thăng Long đã giảng dạy và truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích, tạo tiền đề vững chắc về kiến thức giúp em có được hành trang cho sự nghiệp trong tương lại. Đặc biệt, em xin cảm ơn Cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, người đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo cho em để em có thể hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp này. Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cùng các nhân viên của Công ty TNHH Franco-Pacific đã cung cấp tài liệu và tạo điều kiện cho em có trong suốt quá trình thực tập để em có thể hoàn thành bài khóa luận. Do giới hạn kiến thức, khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khóa luận của em được hoàn Em xin chân thành cảm ơn! Hà nôi, ngày 1 tháng 5 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Phƣơng Trà My LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn phƣơng Trà My Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .........................................................................................................1 1.1 Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp ...................1 1.1.1Khái niệm ....................................................................................................... 1 1.1.2Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp ............................................... 2 1.1.3Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp .................................................. 3 1.1.4Các nguồn thông tin để phân tích tài chính doanh nghiệp ............................... 5 1.2 Các phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ...........................................5 1.2.1Phương pháp so sánh ...................................................................................... 5 1.2.2 Phương pháp đồ thị ........................................................................................ 6 1.2.3 Phương pháp tính tỉ lệ .................................................................................... 7 1.2.4 Phương pháp cân đối ..................................................................................... 7 1.2.5 Phương pháp Dupont ..................................................................................... 8 1.3 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp ........................................................9 1.3.1 Phân tích bảng Báo cáo kết quả kinh doanh................................................... 9 1.3.2 Phân tích bảng cân đối kế toán ...................................................................... 9 1.3.3 Phân tích bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ ................................................... 10 1.3.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính .................................................................... 11 1.3.4.1 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán .....................................................11 1.3.4.2 1.3.4.3 1.3.4.4 1.3.4.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ................................13 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn...................................15 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ...........................................................16 Chỉ tiêu quản lý nợ ............................................................................................17 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc phân tích tài chính doanh nghiệp .................18 1.4.1 Các nhân tố khách quan .............................................................................. 18 1.4.2 Các nhân tố chủ quan .................................................................................. 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ............................................................................................20 CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH FRANCO-PACIFIC ....................................................................................................21 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH FRANCO-PACIFIC ........................................21 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Franco-Pacific ................... 21 2.1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH FrancoPacific .................................................................................................................. 21 2.1.2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Franco-Pacific .......21 2.1.2.2. Quy trình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Franco-Pacific..............22 2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Franco-Pacific..........................................22 2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Franco-Pacific ...................24 2.2.1. Đánh giá thực trạng về doanh thu và chi phí của công ty TNHH FrancoPacific thông qua bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ............................ 24 2.2.2. Đánh giá thực trạng về tài sản và nguồn vốn của công ty TNHH FrancoPacific thông qua bảng Cân đối kế toán ................................................................ 34 2.2.3. Phân tích bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ .................................................. 53 2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính ................................................................... 58 2.2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ......................................................58 2.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ................................63 2.2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn...................................66 2.2.4.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ...........................................................68 2.2.4.5. Chỉ tiêu quản lý nợ ............................................................................................71 2.2.5. Phân tích tài chính doanh nghiệp qua mô hình Dupont ............................. 73 2.2.5.1. Tỷ suất sinh lời của tổng tài sản (ROA) theo mô hình Dupont ........................73 2.2.5.2. Tỷ suất sinh lời của VCSH (ROE) thông qua mô hình Dupont ........................ 75 2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH Franco-Pacific .....................76 2.3.1. Kết quả đạt được ......................................................................................... 76 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ............................................................................. 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ............................................................................................78 CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH FRANCO-PACIFIC ...........................................79 3.1. Định hƣớng phát triền của công ty ....................................................................79 3.1.1. Định hướng ngắn hạn ................................................................................. 79 3.1.2. Định hướng dài hạn .................................................................................... 80 3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty ..............................80 3.2.1. Nhóm chỉ tiêu về tài chính ........................................................................... 80 Thang Long University Library 3.2.1.1. Cải thiện công tác quản lý tiền mặt và các khoản tương đương tiền ...............80 3.2.1.2. Quản lý chi phí hiệu quả. ..................................................................................81 3.2.1.3. Quản lý các khoản phải thu ..............................................................................82 3.2.1.4. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn hợp lý ................................................................ 85 3.2.1.5. Quản lý hàng tồn kho ........................................................................................86 3.2.2. Một số giải pháp khác ................................................................................ 89 3.2.2.1. Tăng cường công tác quản lý và đào tạo nhân lực ...........................................89 3.2.2.2. Nâng cao và hoàn thiện hoạt động Marketing..................................................90 3.2.2.3. Nâng cao hình ảnh, uy tín của công ty..............................................................90 3.2.3. Điều kiện áp dụng các giải pháp ................................................................. 90 3.2.3.1 Kiến nghị đối với Tổng công ty Franco PacificVentures(HongKong) .............90 3.2.3.2. Ý kiến chủ quan .................................................................................................91 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ............................................................................................91 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Tên đầy đủ BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn VCSH Vốn chủ sở hữu Thang Long University Library DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, MÔ HÌNH BẢNG Bảng 1.1 Trình tự trong phân tích tài chính doanh nghiệp..............................................2 Bảng 2.1 Bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 20112013 ...............................................................................................................................24 Bảng 2.2 Bảng Báo cáo chi tiết về doanh thu của công ty giai đoạn 2011-2013 ..........27 Bảng 2.3 Bảng Báo cáo chi tiết về chi phí của công ty giai đoạn 2011-2013 ...............29 Bảng 2.4 Bảng Báo cáo chi tiết về lợi nhuận của công ty giai đoạn 2011-2013...........32 Bảng 2.5 Bảng cơ cấu tài sản trong giai đoạn 2011-2013 của công ty franco-pacific. .35 Bảng 2.6 Bảng cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty Franco-Pacific giai đoạn 20112013 ...............................................................................................................................39 Bảng 2.7 Bảng cơ cấu biến động về các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty giai đoạn 2011-2013 .............................................................................................................43 Bảng 2.8 Bảng cơ cấu tài sản dài hạn của công ty Franco-Pacific giai đoạn 2011-2013 .......................................................................................................................................47 Bảng 2.9 Bảng cơ cấu nguồn vốn của công ty Franco-Pacific giai đoạn 2011-2013 ..48 Bảng 2.10 Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013 ...............................................................................................................................53 Bảng 2.11 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán giai đoạn 2011 – 2013.............58 Bảng 2.12 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động của công ty giai đoạn 2011 – 2013 ...............................................................................................................................63 Bảng 2.13 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản giai đoạn 2011-2013 .........64 Bảng 2.14 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn giai đoạn 2010 – 2012 ...............................................................................................................................65 Bảng 2.15 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn giai đoạn 2011 – 2013 ...............................................................................................................................66 Bảng 2.16 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2011 – 2013...........................67 Bảng 2.17 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời giai đoạn 2011-2013 .....................68 Bảng 2.18 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) giai đoạn 2011 – 2013 .................68 Bảng 2.19 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) giai đoạn 2011 – 2013 ....................69 Bảng 2.20 Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE) giai đoạn 2011 – 2013 .........................70 Bảng 2.21 Tỷ suất sinh lời trên chi phí hoạt động giai đoạn 2011-2013 ......................70 Bảng 2.22 Chỉ tiêu tỷ số nợ trên tổng tài sản giai đoạn 2011-2013 .................................. Bảng 2.23 Chỉ tiêu tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu giai đoạn 2011-2013 ........................72 Bảng 2.24 Tỷ suất sinh lời của tổng tài sản (ROA) theo mô hình Dupont giai đoạn 2011-2013 ......................................................................................................................73 Bảng 2.25 Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu(ROE) theo mô hình Dupont giai đoạn 2011-2013 ......................................................................................................................75 Bảng 3.1. Bảng phân loại nhóm nợ tại Công ty ............................................................85 BIỂU ĐỒ Biều đồ2.1 Biểu đồ thể hiện tình hình kinh doanh của công ty Franco-Pacific giai đoạn 2011-2013 ......................................................................................................................26 Biều đồ 2.2 Biểu đồ thể hiện từng khoản mục chi phí của công ty Franco-Pacific giai đoạn 2011-2013 .............................................................................................................30 Biều đồ2.3 Biểu đồ thể hiện lợi nhuận sau thuế của công ty Franco-Pacific giai đoạn 2011-2013 ......................................................................................................................33 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ cơ cấu và tăng trưởng tài sản trong 3 năm 2011, 2012, 2013 ......37 Biểu đồ 2.5 . Biểu đồ cơ cấu các khoản mục trong tài sản ngắn hạn của công ty FrancoPacific giai đoạn 2011-2013 ..........................................................................................40 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ cơ cấu và tăng trưởng nguồn vốn giai đoạn 2011-2013 ...............49 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ xu hướng biến động về các khoản nợ ngắn hạn của Công ty giai đoạn 2011-2013 .............................................................................................................51 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ Lưu chuyển tiền tệ của Công ty TNHH Franco-Pacific ...............55 Biểu đồ 2.9 Khả năng thanh toán ngắn hạn giai đoạn 2011-2013.................................59 Biều đồ 2.10 Hệ số khả năng thanh toán nhanh trong giai đoạn 2011-2013 ................60 Biểu đồ 2.11 Khả năng thanh toán tức thời ...................................................................61 Biểu đồ 2.12 Khả năng thanh toán lãi vay.....................................................................62 Biểu đồ 2.13 Tỷ suất sinh lời ROS, ROA, ROE giai đoạn 2011 – 2013 ......................68 Biểu đồ 2.14 Chỉ tiêu tỷ số nợ trên tổng tài sản giai đoạn 2011-2013 ..........................71 Biểu đồ 2.15 Chỉ tiêu tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu giai đoạn 2011-2013 ....................72 Biểu đồ 2.16 So sánh ROA của Công ty với ROA của trung bình ngành thương mại giai đoạn 2011-2013 ......................................................................................................74 Biểu đồ 2.17 So sánh ROE của Công ty với ROE của trung bình ngành thương mại giai đoạn 2011-2013 ......................................................................................................75 Thang Long University Library SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Franco Pacific .....................................23 MÔ HÌNH Mô hình 3.1. Mô hình thắt chặt chính sách tín dụng .....................................................82 Mô hình 3.2. Mô hình giảm tỷ lệ chiết khấu .................................................................84 Mô hình 3.3. Mô hình rút ngắn thời gian bán chịu........................................................85 Mô hình 3.4 Mô hình quản lý hàng tồn kho EOQ .........................................................88 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm vừa qua, quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới đã tạo ra những lợi thế nhất định cho các doanh nghiệp Việt Nam trong một thị trường toàn cầu rộng lớn. Tuy nhiên, điều đó cũng tạo ra không ít khó khăn, như sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty nước ngoài. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và những biến động kinh tế thế giới ảnh hưởng rõ nét, sâu sắc đến kinh tế-xã hội Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã phá sản hàng loạt, kiệt quệ tài chính. Tại thời điểm khó khăn này, để tồn tại, phát triển và cạnh tranh với các doanh nghiệp hiện tại và các công ty nước ngoài thì các doanh nghiệp cần tích cực trong việc tìm ra hướng đi đúng đắn, tạo được sức mạnh cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác, để từ đó tạo được sự vững mạnh tài chính và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.. Để có thể xây dựng một chiến lược tốt đòi hỏi doanh nghiệp phải có một quá trình nghiên cứu, phân tích tình hình tài chính công ty một cách hợp lý, chính xác. Thông qua việc phân tích tình hình tài chính, doanh nghiệp có thể rút ra những kinh nghiệm quý báu, từ đó hạn chế được việc đưa ra những quyết định sai lầm trong tương lai để hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp. Ngoài ra, những thông tin từ việc phân tích tài chính còn được các nhà đầu tư hay các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng để nhằm có cái nhìn tổng quát nhất, đúng đắn nhất trước khi ra các quyết định đầu tư hay những chính sách điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế. Trong bối cảnh nói trên, việc phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết. Nhận thức rõ điều đó, em đã chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH Franco-Pacific” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu  Một là trình bày cơ sở lý luận về phân tích tài chính trong doanh nghiệp.  Hai là phân tích nhằm đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Công ty TNHH Franco-Pacific trong giai đoạn từ 2011 – 2013.  Ba là đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính thích hợp cho công ty. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: tình hình tài chính cụ thể của công ty.  Phạm vi nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH Franco-Pacific giai đoạn 2011 – 2013 thông qua các báo cáo tài chính. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu là các phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phân tích thống kê, phân tích Dupont… kết hợp với những kiến thức đã học. 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Thang Long University Library Ngoài phần Lời mở đầu, Kết luận và Danh mục Tài liệu tham khảo, khóa luận được kết cấu thành 3 chương: Chƣơng I: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Chƣơng II: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Franco-Pacific Chƣơng III: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Franco-Pacific CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm „Phân tích tài chính doanh nghiệp là một quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu tài chính hiện hành và trong quá khứ của doanh nghiệp nhằm mục đích đánh giá thực trạng tài chính, dự tính các rủi ro và tiềm năng tương lai của một doanh nghiệp, trên cơ sở đó giúp cho nhà phân tích ra các quyết định tài chính có liên quan tới lợi ích của họ trong doanh nghiệp đó“[1] ([1] Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp, Học viện Ngân hàng, TS Lê Thị Xuân (chủ biên), NXB ĐHKTQD, Hà Nội, năm 2011, trang 10 ) Phân tích tài chính doanh nghiệp là việc ứng dụng các công cụ, phương pháp và kĩ thuật phân tích đối với các báo cáo tài chính tổng hợp và dựa trên mối liên hệ giữa các dữ liệu để đưa ra các kết luận chính xác, hữu ích trong phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích tài chính còn là việc sử dụng các báo cáo tài chính để phân tích, đánh giá năng lực, vị thế tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp trong tương lai. Phân tích tài chính đưa ra những dự báo tài chính giúp cho việc ra quyết định về mặt tài chính và giúp cho việc dự kiến kết quả tương lai của doanh nghiệp nên thông tin sử dụng để phân tích tài chính không chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu các báo cáo tài chính mà phải mở rộng sang các lĩnh vực, vì thế thông tin được dùng để phân tích tài chính doanh nghiệp gồm có:  Các thông tin bên ngoài doanh nghiệp: là các thông tin về kinh tế, thuế, tiền tệ, các thông tin về nghành của doanh nghiệp…  Các thông tin bên trong doanh nghiệp: các báo cáo tài chính. Trình tự phân tích tài chính trong doanh nghiệp: 1 Thang Long University Library
- Xem thêm -