Tài liệu Phân tích tình hình quản trị vốn quản trị vốn ngắn hạn tại công ty tnhh hùng hưng

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KINH TẾ -CƠ SỞ THANH HÓA  BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VỐN QUẢN TRỊ VỐN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG GVHD SVTH MSSV Lớp : ThS. Lê Đức Thiện : Tạ Thị Hiền : 10023593 : CDTD12TH Thanh Hóa, tháng 3 năm 2013 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Thanh Hóa, ngày..... tháng..... năm 2013 Giáo viên hướng dẫn (kí, ghi rõ họ tên) SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện LỜI CAM ĐOAN Lời cam đoan Em xin cam đoan bài báo cáo của em do em thực hiện theo sự hướng dẫn của Th.s Lê Đức Thiện, các số liệu, và tài liệu tham khảo được trích dẫn rõ ràng. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.  Lời cảm ơn Lời đầu tiên em xin trân thành cảm ơn đến qúy Thầy, Cô trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, những người đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt những kiến thức bổ ích cho em, đó chính là những nền tảng cơ bản, những hành trang vô cùng quý giá, là bước đầu tiên để em đến với sự nghiệp trong tương lai. Đặc biệt là Th.s Lê Đức Thiện – một người thầy không những đã cho em nhiều kiến thức trong những môn học chuyên ngành mà thầy còn là người đã tận tình hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc trong quá trình em đi thực tập và hoàn thành bài báo cáo thực tập. Nhờ vậy, em mới có thể hoàn thành được bài báo cáo thực tập này. Bên cạnh đó, em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Giám đốc và Phó giám đốc cùng các chị trong phòng Tài chính – Kế toán trong Công ty TNHH Hùng Hưng đã dạy cho em những công việc mà khi học tại trường em chưa biết, dù rất bạn rộn nhưng vẫn dành thời gian chỉ bảo, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em tình hiểu về đề tài mà em thực tập. Trong quá trình thực tập và làm báo cáo, vì chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, và kiến thức của em còn hạn chế nên bài báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét từ phía quý Thầy, Cô cũng như Cô, Chú, Anh, Chị trong công ty để kiến thức của em ngày càng hoàn thiện hơn và rút ra kinh nghiệm bổ ích có thể áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả trong tương lai, và hiện nay là bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện DANH MỤC TỪ VIẾẾT TẮẾT STT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 1 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 2 NH Ngắn hạn 3 DH Dài hạn 4 VCSH Vốn chủ sở hữu 5 TSCĐ Tài sản cố định 6 VNH Vốn ngắn hạn 7 LN Lợi nhuận 8 DT Doanh thu 9 TS Tài Sản 10 NV Nguồn vốn 11 SXKD Sản xuất kinh doanh 12 CSH Chủ sở hữu SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................1 1.Lý do chọn đề tài............................................................................................1 2.Mục đích nghiên cứu......................................................................................2 3.Phương pháp nghiên cứu................................................................................2 4.Đối tượng, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu.................................................3 5.Cấu trúc đề cương..........................................................................................3 Chương I: Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu thực tập...................................4 1.1.Khái niệm về vốn ngắn hạn.........................................................................4 1.2.Đặc điểm của vốn ngắn hạn........................................................................5 1.3.Phân loại vốn ngắn hạn...............................................................................5 1.3.1.Căn cứ vai trò vốn ngắn hạntrong quá trình sản xuất kinh doanh............6 1.3.1.1.Vốn ngắn hạn trong khâu dự trữ...........................................................6 1.3.1.2.Vốn ngắn hạn trong khâu sản xuất........................................................6 1.3.1.3.Vốn ngắn hạn trong khâu lưu thông......................................................7 1.3.2.Theo các hình thái biểu hiện....................................................................8 1.3.2.1.Tiền và các tài sản tương đương tiền....................................................8 1.3.2.2.Các khoản phải thu................................................................................8 1.3.2.3.Hàng tồn kho.........................................................................................8 1.3.2.4.Tài sản ngắn hạn khác...........................................................................9 1.3.3.Theo nguồn hình thành của vốn ngắn hạn................................................9 1.3.3.1.Nguồn vốn chủ sở hữu..........................................................................9 1.3.3.2.Nợ phải trả...........................................................................................10 1.4.Vai trò của vốn ngắn hạn...........................................................................10 1.5.Kết cấu vốn ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn ngắn hạn....11 1.5.1. Kết cấu vốn ngắn hạn............................................................................11 1.5.1.1.Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn.......................................................11 1.5.1.2.Hàng tồn kho.......................................................................................12 1.5.1.3.Các khỏan phải thu:.............................................................................12 1.5.1.4.Tài sản ngắn hạn khác.........................................................................12 SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện 1.5.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn ngắn hạn.................................12 1.6.Quản trị vốn ngắn hạn...............................................................................13 1.7.Các cơ sở quản lý và sử dụng vốn ngắn hạn............................................13 1.7.1.Quản lý vốn bằng tiền............................................................................13 1.7.2.Quản lý và sử dụng hàng tồn kho...........................................................14 1.7.3.Quản lý các khoản phải thu....................................................................15 1.7.4.Quản lý và sử dụng khoản phải trả.........................................................16 1.8.Các chỉ tiêu phân tích quản trị vốn ngắn hạn tại công ty TNHH Hùng Hưng được sử dụng trong bài..........................................................................17 1.8.1.Đánh giá khái quát khả năng thanh toán về vốn ngắn hạn của công ty. 17 1.8.2.Đánh giá khả năng sinh lợi.....................................................................18 1.8.3.Phân tích, đánh giá cơ cấu tài sản, nguồn vốn.......................................18 1.8.4.Chỉ số hiệu suất sử dụng tài sản.............................................................19 1.8.5.Chỉ số hiệu quả đầu tư và huy động vốn................................................19 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN NGẮN HẠN CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG............................................20 2.1.Giới thiệu tổng quát về tình hình sử dụng vốn tại công ty TNHH Hùng Hưng................................................................................................................20 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Hùng Hưng......20 2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Hùng Hưng..........................20 2.1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất tại công ty TNHH Hùng Hưng.......22 2.1.3.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất của công ty..................................22 2.1.2.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty.....................................24 2.1.4.Cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty.........................................................25 2.1.5.Chức năng nhiệm vụ của phòng tài chính TNHH Hùng Hưng..............26 2.3. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn ngắn hạn tại công ty TNHH Hùng Hưng......................................................................................................27 2.3.1.Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của vốn ngắn hạn...................27 2.3.2.Đánh giá khả năng sinh lợi.....................................................................30 2.3.3.Phân tích đánh giá tài sản, nguồn vốn....................................................31 SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện 2.3.4.Chỉ số hiệu suất sử dụng tài sản.............................................................37 2.3.5.Hiệu quả đầu tư vốn và huy động vốn....................................................39 CHƯƠNG III.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY...................................42 3.1.Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty.........................................42 3.2.Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị vốn ngắn hạn và các biện pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn.......................................43 3.2.1.Kế hoạch hoá vốn ngắn hạn...................................................................43 3.2.2.Biện pháp dự toán nhu cầu vốn ngắn hạn ròng và nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn ngắn hạn ròng tại Công ty..................................................................43 3.2.2.1.Dự toán nhu cầu vốn ngắn hạn ròng tại công ty..................................44 3.2.2.2.Xác định nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn ngắn hạn ròng......................45 3.3.Biện pháp quản lý khoản phải thu, chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất..................................................................................................................45 3.3.1.Biện pháp quản lý khoản phải thu..........................................................45 3.3.2.Về sản phẩm...........................................................................................46 3.3.3.Về năng lực sản xuất..............................................................................46 3.4.Các đề xuất và kiến nghị...........................................................................46 3.4.1.Chú trọng hơn nữa công tác quản lý vốn ngắn hạn. Đặc biệt là thu hồi công nợ............................................................................................................46 3.4.2.Phấn đấu giảm tối thiểu các khoản chi phí, nhằm tăng lợi nhuận của công ty.............................................................................................................47 3.4.3.Nâng cao hơn nữa năng lực thắng thầu trong đấu thầu xây dựng đặc biệt đối với các công trình có giá trị lớn................................................................47 3.4.4.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Hùng Hưng................................................................................................................50 3.4.5.Giải pháp nâng cao quản trị vốn ngắn hạn.............................................51 3.4.6.Đối với Nhà nước...................................................................................55 KẾT LUẬN.....................................................................................................56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................57 SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BẢNG Bảng 1:Đánh giá khả năng thanh toán vốn ngắn hạn......................................28 Bảng 2: Bảng đánh giá khả năng sinh lợi của công ty....................................30 Bảng 3: Phân tích cơ cấu tài sản 3 năm 2010, 2011, 2012..............................33 Bảng 4: Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn năm 2010, 2011, 2012.................35 Bảng 5: Bảng phân tích chỉ số sử dụng tài sản năm 2010, 2011, 2012...........37 Bảng 6: Chỉ số sử dụng hiệu quả vốn và huy động vốn ngắn hạn năm 2010, 2011, 2012.......................................................................................................39 Biểu đồ 1: Đánh giá khả năng thanh toán vốn ngắn hạn năm 2010, 2011, 2012 28 Biểu đồ 2: Các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi qua các năm 2010, 2011, 2012.30 Biểu đồ 3: Biểu đồ phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp.......................33 Biểu đồ 4: Biểu đồ phân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty năm 2010, 2011, 2012.................................................................................................................35 Biểu đồ 5: Biểu đồ phân tích chỉ số sử dụng tài sản năm 2010, 2011, 2012...37 Biểu đồ 6: Chỉ số sử dụng hiệu quả vốn và huy động vốn năm 2012, 2011,2010........................................................................................................39 SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Trong quá trình đổi mới kinh tế, Đảng và nhà nước ta đã khẳng định “Kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng kinh tế chủ lực, các công ty nhà nước phải thực sự trở thành các tập đoàn kinh tế mạnh – là xương sống của nền kinh tế quốc dân”. Hơn 10 năm qua kinh tế nhà nước đã được hình thành đồng bộ hơn. Trong đó vai doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò nhất định trongviệc tăng cường lực lượng kinh tế quốc dân và đang từng bước đổi mới, sắp xếp lại về mô hình tổ chức, cơ cấu sở hữu, kỹ thuật, công nghệ …Và hiện nay khi nền kinh tế đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới thì không chỉ có doanh nghiệp mà còn có nhiều doanh nghiệp theo các thành phần kinh tế khác nhau đang chung tay xây dựng nền kinh tế đất nước. Theo quan điểm hiện đại, mỗi doanh nghiệp được xem như một tế bào sống cấu thành nên toàn bộ nền kinh tế. Tế bào sống đó cũng cần phải có quá trình trao đổi chất với môi trường bên ngoài thì mới tồn tại và phát triển được, Vốn chính là đối tượng của quá trình trao đổi đó. Nó đảm bảo sự sống cho doanh nghiệp, nếu thiếu hụt thì doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh toán. Nói cách khác, vốn là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Do đó, hiệu quả của quản lý và sử dụng vốn nói chung và vốn ngắn hạn nói riêng trở thành vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp. Nếu đồng vốn mà doanh nghiệp sử dụng có khả năng đem lại lợi nhuận cao thì doanh nghiệp không những bù đắp được chi phí mà còn tích luỹ được để tái sản xuất mở rộng. Vốn ngắn hạn cũng là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, nó tham gia vào hầu hết các giai đoạn của chu kỳ sản xuất kinh doanh. Do đó, hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn tác động mạnh mẽ tới khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.. Tuy nhiên do sự vận động phức tạp và trình độ quản lý tài chính còn hạn chế ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam, vốn ngắn hạn chưa được quản lý, sử dụng SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Trang 1 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện có hiệu quả dẫn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh không cao. Vì vậy, bằng những kiến thức quý báu về tài chính doanh nghiệp, vốn ngắn hạn tích luỹ được trong thời gian học tập, nghiên cứu tại trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, cùng thời gian thực tập thiết thực tại Công ty TNHH Hùng Hưng, em đã chọn đề tài “Phân tích hiệu quả quản trị vốn ngắn hạn tại Công ty TNHH Hùng Hưng” làm đề tài viết báo cáo thực tập. Do hạn chế về trình độ nhận thức và thời gian thực tập, báo cáo này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được những đóng góp từ phía thầy, cô giáo và các anh chị trong phòng tài chính – kế toán Công ty TNHH Hùng Hưng để báo cáo có thể hoàn thiện hơn cũng như giúp em hiểu sâu hơn về đề tài thực tập mà mình lựa chọn. 2.Mục đích nghiên cứu Đánh giá khái quát tình hình tài chính – tình hình quản trị vốn ngắn hạnlà việc dựa trên những tài liệu tài chính trong quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp để tính toán và xác định các chỉ tiêu phản ánh thực trạng và an ninh tài chính doanh nghiệp.Từ đó, giúp cho nhà quản lý nhìn nhận đúng đắn về tình hình tài chính của công ty nhằm đưa ra các quyết định tài chính hữu hiệu phù hợp với tình trạng hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai. Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp là đưa ra những nhận định sơ bộ, ban đầu về thực trạng tài chính và sức mạnh tài chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy em làm đề tài này với 3 mục đích chính:  Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị vốn ngắn hạn tại công ty TNHH Hùng Hưng  Tìm ra nguyên nhân làm giảm hiệu quả quản trị vốn ngắn hạn  Đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn ngắn hạn 3.Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu Báo cáo tài chính 3 năm (2010, 2011, 2012) Giới thiệu về công ty, ngành nghề, các bộ phận trong công ty SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Trang 2 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện Các tài liệu có liên quan Phương pháp phân tích, so sánh Phương pháp chỉ số và phương pháp mô tả. Dùng các bảng biểu để miêu tả chỉ tiêu cần thiết cho việc phân tích 4.Đối tượng, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu Hoạt động kinh doanh của công ty TNHH rất đa dạng chính vì vậy để đánh giá một cách chính xác đòi hỏi phái có một quá trình nghiên cứu về mọi hoạt động của doanh nghiệp và số liệu tương đối đầy đủ nên đề tài này chỉ đi vào phân tích: “ Phân tích tình hình quản trị vốn ngắn hạn tại công ty TNHH Hùng Hưng trong 3 năm 2009, 2010,2011” Cụ thể là đánh giá về tình hình huy động vốn, mức độ độc lập về vốn, đánh giá cơ cấu tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp. Từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị vốn ngắn hạn tại công ty TNHH Hùng Hưng trong thời gian tới. 5.Cấu trúc đề cương Báo cáo gồm có 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu thực tập Chương II: Thực trạng vấn đề hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn tại công ty TNHH Hùng Hưng Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện hiệu quả vốn ngắn hạn tại công ty TNHH Hùng Hưng. SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Trang 3 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện Chương I: Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu thực tập 1.1.Khái niệm về vốn ngắn hạn Vốn ngắn hạn của doanh nghiệp là một bộ phận vốn sản xuất kinh doanh ứng ra để mua sắm và hình thành tài sảnngắn hạn sản xuất và tài sản lưu thông nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách thường xuyên, liên tục. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp gồm có: tài sản ngắn hạn trong quá trình sản xuất như các loại vật tư dự trữ cho sản xuất, sản phẩm đang chế tạo, bán thành phẩm….Và các loại tài sản ngắn hạn trong quá trình lưu thông như: thành phẩm hàng hoá vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán. Tài sản ngắn hạn nằm trong quá trình sản xuất và tài sản ngắn hạn nằm trong quá trình lưu thông vận chuyển không ngừng nhằm làm cho quá trình sản xuất diễn ra thường xuyên và liên tục. Hai bộ phận này biểu hiện dưới hình thái vật chất gọi là tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp trong dự trữ và sản xuất. Thông qua quá trình sản xuất, khi kết thúc một chu kỳ sản xuất thì toàn bộ tư liệu lao động đã chuyển hoá thành thành phẩm. Sau khi kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng thành phẩm được nhập kho chờ tiêu thụ. Mặt khác để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp còn cần một số tiền mặt trả lương công nhân và các khoản phải thu phải trả khác….. Toàn bộ thành phẩm chờ tiêu thụ và tiền để phục vụ cho tiêu thụ sản phẩm được gọi là tài sản ngắn hạn trong lưu thông. Các giai đoạn vận động của vốn được đan xen vào chu kỳ sản xuất được lặp đi lặp lại. Vốn ngắn hạn hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ sản xuất. Như vậy xét về vật chất, để sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục, ngoài tài sản cố định doanh nghiệp còn cần phải có tài sản ngắn hạn trong dự trữ, trong sản xuất và trong lưu thông. Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá – tiền tệ, để hình thành các tài sản ngắn hạn này các doanh nghiệp phải bỏ ra một số vốn đầu tư ban đầu nhất định. Vì vậy có thể nói: Vốn ngắn hạn của doanh nghiệp là số vốn tiền tệ ứng trước để đầu tư, mua sắm tài sản ngắn hạn trong SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Trang 4 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện doanh nghiệp. Vốn ngắn hạn là biểu hiện bằng tiền của tài sản ngắn hạn nên đặc điểm vận động của vốn ngắn hạn chịu sự chi phối bởi những đặc điểm của tài sản ngắn hạn. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn ngắn hạn không ngừng vận động qua các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh: dự trữ sản xuất, sản xuất và lưu thông. Quá trình này được diễn ra liên tục và thường xuyên lặp lại theo chu kỳ và được gọi là quá trình tuần hoàn, chu chuyển của vốn ngắn hạn. Qua mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh, vốn ngắn hạn lại thay đổi hình thái biểu hiện: Từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu chuyển sang hình thái vốn vật tư hàng hoá dự trữ và vốn sản xuất, rồi cuối cùng lại trở về hình thái vốn tiền tệ. Tương ứng với một chu kỳ kinh doanh thì vốn ngắn hạn cũng hoàn thành một vòng chu chuyển. Vốn bằng tiền Mua vật tư Vốn dự trữ sản xuất Hàng hoá Sản xuất Sản phẩm Vốn trong sản xuất Tiêu thụ sản phẩm 1.2.Đặc điểm của vốn ngắn hạn Vốn ngắn hạn luân chuyển với tốc độ nhanh. Vốn ngắn hạn hoàn thành một vòng tuần hoàn sau khi kết thúc một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Vốn ngắn hạn trong doanh nghiệp luôn thay đổi hình thái biểu hiện trong quá trình tuần hoàn luân chuyển. Vốn ngắn hạn chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất mà không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm. Vốn ngắn hạn vận động theo một vòng tuần hoàn, từ hình thái này sang hình thái khác rồi trở về hình thái ban đầu với một giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Chu kỳ vận động của vốn ngắn hạn của doanh nghiệp. 1.3.Phân loại vốn ngắn hạn Để quản lý, sử dụng vốn ngắn hạn có hiệu quả cần phải phân loại vốn ngắn SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Trang 5 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện hạn của doanh nghiệp theo các tiêu thức khác nhau phù hợp với yêu cầu quản lý. 1.3.1.Căn cứ vai trò vốn ngắn hạntrong quá trình sản xuất kinh doanh Theo cách phân loại này vốn ngắn hạn của doanh nghiệp được phân thành 3 loại: 1.3.1.1.Vốn ngắn hạn trong khâu dự trữ Bao gồm các khoản vốn sau: Vốn nguyên vật liệu chính: Là giá trị các loại vật tư dùng dự trữ sản xuất mà khi tham gia vào sản xuất chúng cấu thành thực thể của sản phẩm. Vốn vật liệu phụ: Là giá trị các loại vật tư dự trữ dùng trog sản xuất. Các loại vật tư này không cấu thành thực thể chính của sản phẩm mà nó kết hợp với nguyên vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc tạo điều kiện cho quá trình sản xuất thực hiện được bình thường, thuận lợi. Vốn nhiên liệu: Là giá trị các loại nhiên liệu dự trữ dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn phụ tùng thay thế: Là giá trị các vật tư mà khi tham gia vào quá trình sản xuất nó cấu thành bao bì bảo quản sản phẩm. Vốn vật liệu đóng gói: Là giá trị của các vật tư mà khi tham gia vào quá trình sản xuất nó cấu thành bao bì bảo quản sản phẩm. Vốn công cụ, dụng cụ: Là giá trị các công cụ, dụng cụ không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định, dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Loại vốn này cần thiết để đảm bảo sản xuất của doanh nghiệp được tiến hành liên tục. 1.3.1.2.Vốn ngắn hạn trong khâu sản xuất Bao gồm các khoản vốn: Vốn sản phẩm đang chế tạo: Là biểu hiện bằng tiền các chi phí sản xuất kinh doanh đã bỏ ra cho các loại sản phẩm đang trong quá trình sản xuất. Vốn bán thành phẩm tư chế: Đây là phần vốn ngắn hạn phản ánh giá trị các chi phí sản xuất kinh doanh bỏ ra khi sản xuất sản phẩm đã trãi qua những công SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Trang 6 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện đoạn sản xuất nhất định nhưng chưa hoàn thành sản phẩm cuối cùng( thành phẩm). Vốn chi phí trả trước: Là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có tác dụng cho nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nên chưa thể tính hết vào giá thành sản phẩm trong kỳ này mà còn được tính dần vào giá thành sản phẩm của một số kỳ tiếp theo như: chi phí nghiên cứu thí nghiệm, cải tiến kỹ thuật, chi phí xây dựng, lắp đặt các công trình tạm thời, chi phí về ván khuôn, giàn giáo phải lắp dùng trong xây dựng cơ bản….. Loại vốn này được dùng cho quá trình sản xuất, đảm bảo cho quá trình sản xuất của các bộ phận sản xuất trong dây truyền công nghệ được liên tục, hợp lý. 1.3.1.3.Vốn ngắn hạn trong khâu lưu thông Loại này bao gồm các khoản vốn: Vốn thành phẩm: Là giá trị những sản phẩm đã được sản xuất xong, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và đã được nhập kho. Vốn bằng tiền: Bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửu ngân hàng và tiền đang chuyển. Tiền là một loại tài sản của doanh nghiệp mà có thể dễ dàng chuyển đổi thành các loại tài sản khác hoặc để trả nợ. Do vậy, trong hoạt động kinh doanh đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có một lượng tiền nhất định. Các khoản đầu tư ngắn hạn: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn, cho vay ngắn hạn… Đây là những khoản đầu tư nhằm một mặt đảm bảo khả năng thanh toán (do tính thanh khoản của các tài sản tài chính ngắn hạn được đầu tư), mặt khác tận dụng khả năng sinh lời của tài sản tài chính ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn. Các khoản vốn trong thanh toán: Các khoản phải thu, các khoản tạm ứng… Chủ yếu trong các khoản mục vốn này là khoản phải thu của khách hàng, thể hiện số tiền mà khách hàng nợ doanh nghiệp phát sinh trong quá trình bán hàng hoá, dịch vụ dưới hình thức bán trước, trả sau. Khoản mục vốn này liên quan chặt chẽ đến chính sách tín dụng thương mại của doanh nghiệp, một trong những chiến lược quan trọng của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Trang 7 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện Ngoài ra, một số trường hợp mua sắm vật tư, hàng hoá doanh nghiệp còn phải ứng trước tiền cho người cung cấp từ đó hình thành khoản tạm ứng. Loại vốn này dùng để dự trữ sản phẩm, bảo đảm cho tiêu thụ thường xuyên, đều đặn theo nhu cầu của khách hàng. Việc phân loại vốn ngắn hạn theo phương pháp này giúp cho việc xem xét đánh giá tình hình phân bổ của vốn ngắn hạn trong từng khâu của quá trình chu chuyển vốn ngắn hạn. Thông qua đó, nhà quản lý sẽ có những biện pháp thích hợp nhằm tạo ra một kết cấu vốn ngắn hạn hợp lý, tăng tốc độ luân chuyển vốn ngắn hạn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn. 1.3.2.Theo các hình thái biểu hiện 1.3.2.1.Tiền và các tài sản tương đương tiền Vốn bằng tiền Các tài sản tương đương tiền: Gồm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Việc tách riêng khoản mục này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng theo dõi khả năng thanh toán nhanh của mình đồng thời có những biện pháp linh hoạt để vừa đảm bảo khả năng thanh toán vừa nâng cao khả năng sinh lời của vốn ngắn hạn. 1.3.2.2.Các khoản phải thu Nghiên cứu các khoản phải thu giúp doanh nghiệp nắm bắt chặt chẽ và đưa ra những chính sách tín dụng thương mại hợp lý, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao doanh số bán cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 1.3.2.3.Hàng tồn kho Là các khoản vốn ngắn hạn có hình thái biểu hiện bằng hiện vật cụ thể bao gồm: Vốn nguyên, nhiên vật liệu Vốn nguyên vật liệu chính Vốn vật liệu phụ Vốn nhiên liệu Công cụ, dụng cụ trong kho SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Trang 8 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Thành phần tồn kho Hàng gửi bán Hàng mua đang đi trên đường Đối với các doanh nghiệp sản xuất, hàng tồn kho có vai trò như một tấm đệm an toàn giữa các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ kinh doanh như dự trữ sản xuất – lưu thông khi mà giữa các giai đoạn này hoạt động không phải lúc nào cũng được diễn ra đồng bộ. Hàng tồn kho mang lại cho bộ phận sản xuất và bộ phận marketing của một doanh nghiệp sự linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh như lựa chọn thời điểm mua nguyên vật liệu, lập kê hoạch sản xuất và tiêu thụ. Ngoài ra hàng tồn kho giúp cho doanh nghiệp tự bảo vệ trước những biến động cũng như sự không chắc chắn về nhu cầu đối với các sản phẩm của doanh nghiệp. 1.3.2.4.Tài sản ngắn hạn khác Tạm ứng Chi phí trả trước Chi phí chờ kết chuyển Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 1.3.3.Theo nguồn hình thành của vốn ngắn hạn Theo cách phân loại này, vốn ngắn hạn được chia thành 2 loại: 1.3.3.1.Nguồn vốn chủ sở hữu Là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có đầy đủ các quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền chi phối và định đoạt. Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau mà vốn chủ sở hữu có nội dung cụ thể riêng: Số vốn ngắn hạn được ngân sách nhà nước cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (đối với các doanh nghiệp nhà nước); số vốn do các thành viên (đối với loại hình doanh nghiệp công ty) hoặc do chủ doanh nghiệp tư nhân bỏ ra; số vốn ngắn hạn tăng thêm từ lợi nhuận bổ sung; số vốn góp từ liên doanh liên kết; số vốn góp huy động được qua phát hành cổ SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Trang 9 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện phiếu. 1.3.3.2.Nợ phải trả Nguồn vốn đi vay: Là các khoản vốn ngắn hạn được hình thành từ vốn vay các ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tài chính khác; vốn thông qua phát hành trái phiếu. Nguồn vốn trong thanh toán: Đó là các khoản nợ khách hàng, doanh nghiệp khác trong quá trình thanh toán. Việc phân loại này giúp cho ta có thể thấy được kết cấu các nguồn hình thành nên vốn ngắn hạn của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp có thể chủ động và đưa ra các biện pháp huy động, quản lý và sử dụng vốn ngắn hạn hiệu quả hơn. 1.4.Vai trò của vốn ngắn hạn Để tiến hành sản xuất, ngoài TSCĐ như máy móc, thiết bị, nhà xưởng….doanh nghiệp phải bỏ ra một lượng tiền nhất định để mua sắm hàng hoá, nguyên vật liệu…phục vụ quá trình sản xuất. Như vậy vốn ngắn hạn là điều kiện đầu tiên để doanh nghiệp đi vào hoạt động hay nói cách khác vốn ngắn hạn là điều kiện tiên quyết của quá trình sản xuất kinh doanh. Ngoài ra vốn ngắn hạn còn đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên, liên tục. Vốn ngắn hạn còn là công cụ phản ánh đánh giá quá trình mua sắm, dự trữ, sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp. Vốn ngắn hạn còn khả năng quyết định đến quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong việc sử dụng vốn nên khi muốn mở rộng quy mô của doanh nghiệp phải huy động một lượng vốn nhất định để đầu tư ít nhất là đủ để dự trữ vật tư hàng hoá. Vốn ngắn hạn còn giúp cho doanh nghiệp chớp được thời cơ kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vốn ngắn hạn còn là bộ phận chủ yếu cấu thành nên giá thành sản phẩm do đặc điểm luân chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm. Giá trị của hàng hoá SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Trang 10 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện bán ra được tính toán trên cơ sở bù đắp được giá thành sản phẩm cộng thêm một phần lợi nhuận. Do đó vốn ngắn hạn đóng vai trò quyết định trong việc tính giá cả hàng hoá bán ra. 1.5.Kết cấu vốn ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn ngắn hạn. 1.5.1. Kết cấu vốn ngắn hạn. Kết cấu vốn ngắn hạn phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa các thành phần vốn ngắn hạn trong tổng số vốn ngắn hạn của doanh nghiệp. Vốn ngắn hạn là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, vấn đề tổ chức quản lý, sử dụng vốn ngắn hạn có hiệu quả sẽ quyết định đến sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Doanh nghiệp sử dụng vốn ngắn hạn có hiệu quả, điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tổ chức được tốt quá trình mua sắm dự trữ vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phân bổ hợp lý vốn trên các giai đoạn luân chuyển để vốn luân chuyển từ loại này thành loại khác, từ hình thái này sang hình thái khác, rút ngắn vòng quay của vốn. Do đó vốn ngắn hạn của doanh nghiệp dùng để mua sắm đối tượng lao động cũng có kết cấu phức tạp và được chia thành những bộ phận chính sau: 1.5.1.1.Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn Tiền là lượng tiền mà doanh nghiệp có được do ngân sách cấp, do tự có, hoặc do bổ sung từ lợi nhuận của doanh nghiệp hoặc do đi vay. Nó tồn tại dưới hình thức tiền mặt, tiền quỹ và tiền gữi Ngân hàng và nó có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thuận lợi và liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh và trong quá trình mua bán hàng hoá. Đầu tư tài chính ngắn hạn: là việc doanh nghiệp bỏ vốn để mua các chứng khoán có giá trị đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư bất động sản có thể thu hồi trong thời hạn không quá 1 năm hoặc một chu kỳ kinh doanh (như tín phiếu kho bạc, ký phiếu Ngân hàng , cổ phần háo của những Công ty khác) SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Trang 11 Báo cáo thực tâp GVHD: Th.S Lê Đức Thiện 1.5.1.2.Hàng tồn kho Hàng tồn kho của doanh nghiệp ngắn hạn tài sản mà doanh nghiệp dự trữ để sản xuất hoặc bán ra sau này hàng tồn kho của doanh nghiệp thường bao gồm nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế hàng hoá thành phẩm hayb một số công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất kinh doanh. Tất cả các doanh nghiệp đều có hàng tồn kho bởi vì quá trình sản xuất kinh doanh luôn biến động vì phải chịu sự tác động của yếu tố môi trường bên ngoài cũng như bên trong doanh nghiệp. do vậy để quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và bình thường, tránh sự thiếu hụt và ứ đọng vốn không hợp lý thì doanh nghiệp cần phải có lượng hàng tồn kho nhất định 1.5.1.3.Các khỏan phải thu: Trong các khoản phải thu thì khoản trhu khách hàng là quan trọng nhất và chiếm tỷ lệ đáng kể, do đó ta chỉ nghiên cứu phải thu khách hàng . Khoản phải thu khách hàng là một bộ phận thuộc TSLĐ của doanh nghiệp phát sinh do doanh nghiệp bán chịu hàng hoá hoặc dịch vụ cho khách hàng của mình. Bởi vì do yếu tố cạnh tranh cũng như nhu cầu tăng doanh số bán ra, các doanh nghiệp luôn phải chấp nhận bán hàng theo phương thức tín dụng, cho nên các khoản phải thu là một tất yếu được xác định trong vốn ngắn hạn của doanh nghiệp bán hàng theo phương thức tín dụng được các doanh nghiệp sử dụng như là điều kiện thanh toán, điều kiện bán hàng với khách hàng đồng thời nó cũng là công cụ của doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh. 1.5.1.4.Tài sản ngắn hạn khác Vốn ngắn hạn của doanh nghiệp ngoài những thành phần chính trên còn tồn tại trong các khoản khác như: các khoản tạm ứng, tạm chi tạm gữi theo những nguyên tắc riêng mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi thanh toán và xử lý 1.5.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn ngắn hạn. Có ba nhóm nhân tố chính ảnh hưởng tới kết cấu VNH của doanh nghiệp. Các nhân tố về mặt cung ứng vật tư như: khoảng cách giữa doanh nghiệp SV Thực hiện: Tạ Thị Hiền – MSSV: 10023593 Trang 12
- Xem thêm -