Tài liệu Phân tích tình hình quả trị vốn ngắn hạn tại công ty cổ phần nông sản thanh hóa

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KINH TẾ -CƠ SỞ THANH HÓA  BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI : Phân Tích Tình Hình Quả Trị Vốn Ngắn Hạn Tại Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thanh Hóa. GVHD SVTH MSSV Lớp : Trần Thị Yến : Trương Thị trúc : 10023563 : CDTD12TH Thanh Hóa, tháng 3 năm 2013 SV: Trương Thị Trúc Page 1 LỜI CẢM ƠN Em xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do em thực hiện, các số liệu và kết luận nghiên cứu trình bày trong báo cáo thực tập chưa từng được công bố ở cac nghiên cứu khác. Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thạc Sĩ Lê Đức Thiện, người thầy đã giúp đỡ em trong suốt quá trình làm báo cáo thực tập, đông thời cũng là thầy đã hướng dẫn em những bước đi đầu tiên để khám phá một lĩnh vực đầy bí ẩn và thách thức- lĩnh vực quản trị vốn của công ty. Em xin được cảm ơn nhà trường, khoa kinh tế, các thầy, các cô trường ĐHTPHCM cơ sỡ thanh hóa đã giảng dạy em trong suốt ba năm qua. Những kiến thúc mà các thầy, các cô đã dạy sẽ mãi là hành trang giúp em vững bước trong tương lai. Em cũng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cô chú, anh chị đang công tác làm việc tại công ty cổ phần nông sản thanh hóa đặc biệt là các anh chị làm tại phòng kế toán và phòng tài chính đã tạn tình giuups đỡ em hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực tập tại công ty. Em cũng xin cảm ơn tập thể lớp cao đẳng tài doanh 12 thanh hóa, một tập thẻ lớp đoàn kết với những người bạn không chỉ học giỏi mà còn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, những người bạn đã giúp đỡ em trong quá trình học tập suốt ba năm qua tren giảng đường đại hoc. Cuối cùng, em xin cảm ơn sâu sắc tới gia đình em, những người đã luôn kịp thời động viên, khích lệ em, giúp đỡ em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. SV: Trương Thị Trúc Page 2 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỠ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ VỐN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CP NÔNG SẢN THANH HÓA 10 1.1Tổng Quan Về vốn Ngắn Hạn. 10 1.1.1. Khái niệm về vốn ngắn hạn 10 1.1.2. Đặc điểm về vốn ngắn hạn 10 1.1.3. Kết cấu vốn ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn ngắn hạn 10 1.1.3.1 Kết cấu vốn ngắn hạn 10 1.1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn ngắn hạn 11 1.2 Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Ngắn Hạn 12 1.2.1 Ý nghĩa của hoạt động phân tích hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN NGẰN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THANH HÓA 13 2.1 Tổng QuanVề Vốn Ngắn Hạn. 13 2.2 2.1.1 Khái niệm về vốn ngắn hạn. 13 SV: Trương Thị Trúc Page 3 2.1.1 Đặc điểm về vốn ngắn hạn 13 2.1.2 Kết cấu vốn ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn ngắn hạn 13 2.1.2.1 Kết cấu vốn ngắn hạn 13 2.1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn ngắn hạn 14 Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Ngắn Hạn. 15 2.2 2.2.1 Ý Nghĩa Của Hoạt Động Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Ngắn Hạn . 2.2.1.1 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn ngắn hạn 15 15 Tổng Quan Về Công Ty 15 2.3.1 Giới thiệu về công ty cp nông sản thanh hoa tên giao dịch: CÔNG TY CP NÔNG SẢN THANH HÓA 15 2.3.1 Ý Nghĩa Của Hoạt Động Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Ngắn Hạn 18 2.3.2 Chức Năng Nhiệm Vụ Công Ty. 18 2.3.3 Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty. 19 2.3.4 Đặc Điểm Tổ Chức Sản Xuất Tại Công Ty. 19 2.3.5 Quy Trình Sản Xuất. 19 2.3.6 Đặc Điểm Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thanh Hóa. 19 2.3.7 Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Công Ty. 20 2.3.8 Tổ Chức Vận Dụng Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty: 21 2.4.1 Phân tích tình hình hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn của công ty 25 2.4.1.1 phân tích kết cấu vốn ngắn hạn 25 2.4.1.2 Phân tích tình hình dự trữ tiền mặt của công ty. 27 2.4.1.3 Phân tích vốn ngắn hạn ròng của công ty 28 SV: Trương Thị Trúc Page 4 2.4.1.4 Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản của công ty 29 2.4.1.5 Phân tích tình hình các khoản phải thu của công ty 30 2.4.1.6 Phân tích hành tồn kho 31 2.5 Phân Tích Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Sử Dụng Vốn Ngắn Hạn. 31 2.5.1 Các khả năng thanh toán 31 2.5.1.1 Khả năng thanh toán hiện hành 31 2.5.1.2 Khả năng thanh toán nhanh 32 2.5.1.3 Khả năng thanh toán nhanh bằng tiền. 33 2.5.1.4 Các khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 34 2.6 Đánh Giá Tình Hình Sử Dụng Vốn Ngắn Hạn Tại Công Ty Nông Sản Thanh Hóa. 35 2.6.1 Thành tựu. 35 2.6.2 Những hạn chế và nguyên nhân 35 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CP NÔNG SẢN THANH HÓA. 37 3.1 Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Tài Chính Ngắn Hạn Là Vấn Đề Cấp Bách Tại Công Ty CP Nông Sản Thanh Hóa. 37 SV: Trương Thị Trúc Page 5 3.2 Một Số Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Quản Lý Tài Chính Ngắn Hạn Của Công Ty. 38 3.3 Một Số Kiến Nghị. 38 3.3.1 Đối với nhà nước 38 3.3.1.1 Môi trường phát luật 39 3.3.1.2 Chính sách vĩ mô 40 3. 3.1.2.1 Đối với các tổ chức tín dụng: 40 3.1.2.2 Đối với chính sách ngoại thương: 41 3.1.2.3 Đối với cơ quan tài chính 41 3.1.2.4 Cải cách thủ tục hành chính 42 3.3.2 Đối với công ty 42 SV: Trương Thị Trúc Page 6 MỤC LỤC BẢNG BIỂU 2.1 Bảng thống kê hiệu quả kinh doanh của công ty. 23 2.2 Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn. 24 2.3 Bảng chênh lệch cơ cấu nguồn vốn . 25 2.4 Bảng phân tích kết cấu vốn ngắn hạn. 27 2.5 Bảng đánh giá chênh lệch kết cáu vốn ngắn hạn. 28 2.6 Bảng dự trữ tiền mặt của công ty. 29 2.7 Bảng vốn ngắn hạn ròng của công ty. 30 2.8 Bảng hiệu quả sử dụng tổng tài sản của công ty. 31 2.9 Bảng tình hình các khoản phải thu. 32 2.10 Bảng khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty. 35 SV: Trương Thị Trúc Page 7 MỤC LỤC BIỂU ĐỒ 1. Biểu Đồ Thể Hiện Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ. 26 2. Biểu Đồ Thể Hiện Lợi Nhuận Sau Thuế Của Công Ty. 26 3. Biểu Đồ Thể Hiện Dự Trữ Tiền Mặt Của Công Ty. 29 4. Biểu Đồ Thể Hiện Hiệu Suất Sử Dụng Tổng Tài Sản. 31 SV: Trương Thị Trúc Page 8 DANH MỤC VIẾT TẮT HĐQT : Hội đồng quản trị TSNG : Tài sản ngắn hạn GĐ : Giám đốc DTT : Doanh thu thuần DT: Doanh thu CSH : Chủ sỡ hữu KD: Kinh doanh BCKQHĐKD : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ĐTNG: Đầu tư ngắn hạn ĐTDH: Đầu tư dài hạn TSDH: Tai sản dài hạn SV: Trương Thị Trúc Page 9 Dt: Dự trữ NNH : Nợ ngắn hạn Htthh: Khả năng thanh toán hiện hành Httn: Khả năng thanh toán nhanh Httbt: Khả năng thanhh toán nhanh bình thường LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta đang sau những năm đổi mới, đang từng bước tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm theo kịp các nước trên khu vực và trên thế giới. Để thực hiện được lược đó về các doang nghiệp có tiềm năng phát triển là rất lớn và cần thiết. Vốn là nguồn lực vô cùng quan trọng, vốn là chìa khóa, là yếu tố hàng đầu của mọi quá trình phát triển. Do đó chủ trương vốn trong các doanh nghiệp là rất quan trọng. Thực hiện đường lối phát triển của đảng và nhà nước, trong những năm gần đây các công ty nó chung và công ty cổ phần nói riêng trong việc huy động vốn của mình cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên để tạo được những bước chuyển mowischo nền kinh tế thì công tác huy động vốn của các doanh nghiêp đang đứng trước những thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp càn phải thực sự quan tâm, chú ý và tạn dụng nhằm nâng cao công tác sử dụng vốn. Chính vì thế mà thời gian thực tạp tại công ty nông sản thanh hóa, với kiến thức đã học và thực tế, được sự hướng dẫn giúp đỡ của thầy giáo Thạc Sĩ Lê Đức Thiện và sự tận tình giúp đỡ của các anh chị trong công ty nông sản thanh hóa, em đã chọn đề tài “ Phân tích tình hình quản trị vốn ngắn hạn tại công ty nông sản thanh hóa” là đề tài báo cáo của mình. 1 Mục Tiêu Nghiên Cứu SV: Trương Thị Trúc Page 10 1.1 Tìm hiểu về tình hình quản trị vốn ngắn hạn để có cái nhìn khái quát về tình hình hoạt động của công ty cổ phần nông sản thanh hóa 1.2 Dựa vào phân tích tình hình tài chính đã lập, sử dụng lý thuyết vào việc hoạch định kế hoạch cho công ty trong tương lai. 1.3 Đưa ra những kiến nghi trong tương lai nằm cải thiện tình hình quản trị vốn ngắn hạn của công ty. 2 Phạm Vi Nghiên Cứu Bài nghiên cứu tập trung vào công ty cổ phần nông sản thanh hóa kết hợp so sánh với thình hình hoạt động của nó qua các năm để từ đó đưa ra chiến lược dài hạn và ngắn hạn cho công ty. 3 Phương Pháp Tiếp Cận Và Nghiên Cứu 31.Thu nhập dữ liệu từ công ty 3.2 tham khảo các nguồn trên internet, sách… Ngoài ra bài báo cáo của em gồm 3 chương Chương 1: Cở Sở Lý Luận Về Quản Trị Vốn Ngắn Hạn Tại Công Ty CP Nông Sản Thanh Hóa. Chương 2: Thực Trạng Về Hiệu Quả Vốn Ngắn Hạn Tại Công Ty CP Nông sản Thanh Hóa. Chương 3: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Vốn Ngắn Hạn Tại Công Ty CP Nông sản Thanh Hóa. SV: Trương Thị Trúc Page 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỠ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ VỐN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CP NÔNG SẢN THANH HÓA 1.1Tổng Quan Về vốn Ngắn Hạn. 1.1.1.Khái niệm về vốn ngắn hạn Vốn ngắn hạn là giá trị những tài sản lưu động như: tiền mặt, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản ngắn hạn khác có khả năng chuyển đổi thành tiền trong vòng một năm mà doanh nghiệp đã đầu tư vào sản xuất kinh doanh. 1.1.2.Đặc điểm về vốn ngắn hạn Là biểu hiện bằng tiền của tài sản ngắn hạn nên đặc điểm của vốn ngắn hạn luôn chịu sự chi phối bởi đặc điểm của tài sản ngắn hạn. Cũng giống như tài sản ngắn hạn, vốn ngắn hạn vận động không ngừng qua các giai đoạn của quá trình sản xuất. Trong quá trình vận động ấy, vốn ngắn hạn thể hiện hai đặc điểm chủ yếu là: SV: Trương Thị Trúc Page 12 1.1.2.1Vốn ngắn hạn tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh và bị hao mòn hoàn toàn trong quá trình sản xuất đó. Giá trị của nó chuyển hết một lần vào giá trị sản phẩm để cấu thành nên giá trị của sản phẩm đó. 1.1.2.2 Qua mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh vốn ngắn hạn thường xuyên thay đổi hình thái biểu hiện, từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu chuyển sang vốn vật tư hàng hóa dự trữ và vốn sản xuất, rồi cuối cùng lại trở về hình thái tiền tệ. Sau mỗi chu kỳ sản xuất vón ngắn hạn hoàn thành một vòng chu chuyển. 1.1.3.Kết cấu vốn ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn ngắn hạn 1.1.3.1Kết cấu vốn ngắn hạn Kết cấu của vốn ngắn hạn là quan hệ tỷ lệ giữa các thành phần vốn ngắn hạn chiếm trong số vốn ngắn hạn. Vốn ngắn hạn là một bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh, là điều kiện cần thiết đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường và liên tục. do đó việc tổ chức một cơ cấu vốn ngắn hạn hợp lý có ý nghĩa rất to lớn đối với doanh nghiệp, là cơ sỡ cho việc sử dụng vốn ngắn hạn hiệu quả, là nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh của mỗi doanh nghiệp, Doanh nghiệp sử dụng vốn ngắn hạn hiệu quả, điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phân bổ nguồn vốn ngắn hạn ở các khâu: mua sắm dự trữ vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm một cách hợp lý. Chính việc phân bổ hợp lý này đả đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn tư loại này sang loại khác, từ hình thái này sang hình thái khác, góp phần rút ngắn vòng quay vốn ngắn hạn, nâng cao hiệu quả sản xuất cuardoanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp, do đặc điểm kinh doanh khác nhau nên kết cấu lưu động cũng khác nhau. Vì vậy, việc phân tích kết cấu ngắn hạn là cần thiết, nhằm giúp chúng ta thấy được tình hình phân bổ vốn ngắn hạn và tỷ trong của mỗi khoản vốn chiếm trong các giai đoạn luân chuyển, từ đó xác định trọng điểm quản lý vốn ngắn hạn, đồng thời tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả SV: Trương Thị Trúc Page 13 sử dunhj vốn trong từng điều kiện cụ thể, tưng doanh nghiệp cụ thể, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.3.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn ngắn hạn 1.1.3.2.1 Các nhân tố về mặt cung ứng vật tư như: khoản cách giữa doanh nghiệp với nơi cung cấp, khả năng cung cấp của thị trường, kỳ hạn giao hàng và khối lượng vật tư được cung cấp mỗi lần giao hàng. 1.1.3.2.2 Các nhân tố về mặt sản xuất như: đặc điểm, kỹ thuật, công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, mức độ phức tạp của sản phẩm chế tạo, độ dài của chu kỳ sản xuất, trình độ tổ chức quá trình sản xuất. 1.1.3.2.3 Các nhân tố về mặt thanh toán như: phương thức thanh toán được lựa chọn theo các hợp đông thanh toán bán hàng, thủ tục thanh toán, việ chấp hành hợp đồng thanh toán giữa cac doanh nghiệp với nhau. Kết cấu vốn ngắn hạn trong mõi doanh nghiệp đều chịu tác động của ba nhóm nhân tố trên. Trong từng giai đoạn, tùy thuộc vào khả năng và điều kiện của mình, mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn cho mình kết cấu hợp lý nhất, đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 1.2 Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Ngắn Hạn 1.2.1Ý nghĩa của hoạt động phân tích hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn Vốn ngắn hạn trong doanh ngiệp luôn vận động không ngừng. trong quá trình vận động ấy, vốn ngắn hạn tham gia vào các giai đoạn khác nhau vốn ngắn hạn cũng có những ảnh hưởng khác nhau đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của giai đoạn đó. Như vậy có thể khẳng định vốn ngắn hạn có vai trì rất quan trọng đối với từng giai đoạn sản xuấ kinh doanh và là nhân tố tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của toàn doanh nghiệp. Vì thế việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn có ý nghĩa quan trọng trong công tác sử dụng vốn của doanh nghiệp. SV: Trương Thị Trúc Page 14 Hoạt động phân tích hiệu quả sư dụng vốn ngắn hạn giúp các nhà quản lý đánh giá được tình hình sử dụng vốn, nghiên cứu những nhân tố khác quan và chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả sư dụng vốn ngắn hạn. Trên cơ sơ đó, đề ra những biên pháp khắc phục những nhân tố ảnh hưởng xấu, ohats huy những nhân tố thuận lợi nhằm nâng cao hiệu quả sư dụng vốn ngắn hạn, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN NGẰN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THANH HÓA 2.1 Tổng QuanVề Vốn Ngắn Hạn. 2.1.1Khái niệm về vốn ngắn hạn. Vốn ngắn hạn là giá trị những tài sản lưu động như: tiền mặt, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản ngắn hạn khác có khả năng chuyển đổi thành tiền trong vòng một năm mà doanh nghiệp đã đầu tư vào sản xuất kinh doanh. 2.1.2 Đặc điểm về vốn ngắn hạn Là biểu hiện bằng tiền của tài sản ngắn hạn nên đặc điểm của vốn ngắn hạn luôn chịu sự chi phối bởi đặc điểm của tài sản ngắn hạn. Cũng giống như tài sản ngắn hạn, vốn ngắn hạn vận SV: Trương Thị Trúc Page 15 động không ngừng qua các giai đoạn của quá trình sản xuất. Trong quá trình vận động ấy, vốn ngắn hạn thể hiện hai đặc điểm chủ yếu là: 2.1.2.1 Vốn ngắn hạn tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh và bị hao mòn hoàn toàn trong quá trình sản xuất đó. Giá trị của nó chuyển hết một lần vào giá trị sản phẩm để cấu thành nên giá trị của sản phẩm đó. 2.1.2.2 Qua mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh vốn ngắn hạn thường xuyên thay đổi hình thái biểu hiện, từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu chuyển sang vốn vật tư hàng hóa dự trữ và vốn sản xuất, rồi cuối cùng lại trở về hình thái tiền tệ. Sau mỗi chu kỳ sản xuất vón ngắn hạn hoàn thành một vòng chu chuyển. 2.1.3 Kết cấu vốn ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn ngắn hạn 2.1.3.1 Kết cấu vốn ngắn hạn Kết cấu của vốn ngắn hạn là quan hệ tỷ lệ giữa các thành phần vốn ngắn hạn chiếm trong số vốn ngắn hạn. Vốn ngắn hạn là một bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh, là điều kiện cần thiết đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường và liên tục. do đó việc tổ chức một cơ cấu vốn ngắn hạn hợp lý có ý nghĩa rất to lớn đối với doanh nghiệp, là cơ sỡ cho việc sử dụng vốn ngắn hạn hiệu quả, là nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh của mỗi doanh nghiệp, Doanh nghiệp sử dụng vốn ngắn hạn hiệu quả, điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phân bổ nguồn vốn ngắn hạn ở các khâu: mua sắm dự trữ vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm một cách hợp lý. Chính việc phân bổ hợp lý này đả đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn tư loại này sang loại khác, từ hình thái này sang hình thái khác, góp phần rút ngắn vòng quay vốn ngắn hạn, nâng cao hiệu quả sản xuất cuardoanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp, do đặc điểm kinh doanh khác nhau nên kết cấu lưu động cũng khác nhau. Vì vậy, việc phân tích kết cấu ngắn hạn là cần thiết, nhằm giúp chúng ta thấy được tình hình phân bổ vốn ngắn hạn và tỷ trong của mỗi khoản vốn chiếm trong các giai đoạn luân chuyển, từ đó xác định trọng điểm quản lý vốn ngắn hạn, đồng thời tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả SV: Trương Thị Trúc Page 16 sử dụng vốn trong từng điều kiện cụ thể, tưng doanh nghiệp cụ thể, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2.1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn ngắn hạn 2.1.3..2.1 Các nhân tố về mặt cung ứng vật tư như: khoản cách giữa doanh nghiệp với nơi cung cấp, khả năng cung cấp của thị trường, kỳ hạn giao hàng và khối lượng vật tư được cung cấp mỗi lần giao hàng. 2.1.3.2.2 Các nhân tố về mặt sản xuất như: đặc điểm, kỹ thuật, công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, mức độ phức tạp của sản phẩm chế tạo, độ dài của chu kỳ sản xuất, trình độ tổ chức quá trình sản xuất. 2.1.3.2.3 Các nhân tố về mặt thanh toán như: phương thức thanh toán được lựa chọn theo các hợp đông thanh toán bán hàng, thủ tục thanh toán, việ chấp hành hợp đồng thanh toán giữa cac doanh nghiệp với nhau. Kết cấu vốn ngắn hạn trong mõi doanh nghiệp đều chịu tác động của ba nhóm nhân tố trên. Trong từng giai đoạn, tùy thuộc vào khả năng và điều kiện của mình, mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn cho mình kết cấu hợp lý nhất, đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 2.2 Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Ngắn Hạn. 2.2.2 Ý Nghĩa Của Hoạt Động Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Ngắn Hạn . Vốn ngắn hạn trong doanh ngiệp luôn vận động không ngừng. trong quá trình vận động ấy, vốn ngắn hạn tham gia vào các giai đoạn khác nhau vốn ngắn hạn cũng có những ảnh hưởng khác nhau đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của giai đoạn đó. Như vậy có thể khẳng định vốn ngắn hạn có vai trì rất quan trọng đối với từng giai đoạn sản xuấ kinh doanh và là nhân tố tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của toàn doanh nghiệp. Vì thế việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn có ý nghĩa quan trọng trong công tác sử dụng vốn của doanh nghiệp. SV: Trương Thị Trúc Page 17 Hoạt động phân tích hiệu quả sư dụng vốn ngắn hạn giúp các nhà quản lý đánh giá được tình hình sử dụng vốn, nghiên cứu những nhân tố khác quan và chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả sư dụng vốn ngắn hạn. Trên cơ sơ đó, đề ra những biên pháp khắc phục những nhân tố ảnh hưởng xấu, ohats huy những nhân tố thuận lợi nhằm nâng cao hiệu quả sư dụng vốn ngắn hạn, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 2.3 Tổng Quan Về Công Ty 2.3.1 Giới thiệu về công ty cp nông sản thanh hoa tên giao dịch: CÔNG TY CP NÔNG SẢN THANH HÓA Tên viết tắt: Nasaco Tên giao dich quốc tế: Thanh Hoa Agricutural Producs Joinstock company Lĩnh vực kinh doanh : sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc cao cấp, chăn nuôi công nghiệp sản xuất bột cám chế biến các loại hải sản, kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng nông sản hải sản Địa chỉ: Lô D_ Khu công nghiệp lễ môn_ Thành Phố Thanh Hóa Số Điện thoại: 0373.912.495 Pax: 0373.911.438 Email: nongsanthanhhoa@gmail.com Website: http://nongsanthanhhoa.com.vn/ Ngày cấp: 28/02/2003 Người đại diện: Lê Quý Việt Thành lập công ty ngày: 05/09/2002 theo giấy phép kinh doanh số 2603000212cuar sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa, và cấp lại ngày: 18/10/2020 với tổng mức điều lệ trên 45 tỷ đồng. SV: Trương Thị Trúc Page 18 2.3.2 Chức Năng Nhiệm Vụ Công Ty. Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc cao cấp, chăn nuôi công nghiệp sản xuất bột cám chế biến các loại hải sản, kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng nông sản hải sản. 2.3.3 Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty. Với mong muốn tận dụng tiềm năng sẵn có của địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản, ngay từ khi thành lập, công ty cổ phần nông sản thanh hoa (nasaco) đã định hình sản xuất kinh doanh chiến lược là: đa dạng các lĩnh vực chính của công ty năm 3003 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp của Khu công nghiệp lễ môn chính thức đi vào hoạt động trên dây chuyền sản xuất theo công nghệ Đài Loan. Dây chuyền có công suất 40000 tấn sản phẩm một năm. Sau bảy năm đi vào hoạt động, tháng 6 năm 2010, công ty cỏ phần nông sản thanh hoa đã đưa dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi II vào hoạt động tại nhà máy thức ăn chăn nuôi cao cấp Phú Gia . Dây chuyền này được đầu tư với số vốn 60 tỷ đồng trên diện tích nhà xưởng 11 ngàn mét vuông. Trong đó, 30 tỷ đầu tư cho máy móc thiết bị, còn lại để xây dựng nhà xưởng. Dây chuyền mới có công suất 20 tấn thức ăn chăn nuôi trên 1 giờ, tăng gấp ba lần sovowis dây chuyền cũ. Hiện nay, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Phú Gia đang sản xuất bốn dòng sản phẩm thức ăn chăn nuôi cao cấp với 40 loại sản phẩm. Để khẳng định thương hiệu thức ăn chăn nuôi mang thương hiệu Phú Gia trên thị trường, nhà máy đã xây dựng một quy trình kiểm soát chất lượng từ đầu vào cho đến đầu ra vơi quy trình sản xuất được chuẩn hóa trong phân phối chế biến các sản phẩm thức ăn chăn nuôi mang thương hiệu Phú Gia đã nhanh chóng thậm nhập vào thi trường thanh hoa và các tỉnh lân cận. SV: Trương Thị Trúc Page 19 Sản phẩm thức ăn chăn nuôi cao cấp mang thương hiệu Phú Gia ngày càng được dánh giá về chất lược sản phẩm, giá cả hợp lý và có sức cạnh tranh trên thi trường . 2.3.4 Đặc Điểm Tổ Chức Sản Xuất Tại Công Ty. Tổ chức sản xuất với quy mô rộng lớn trên nhiều vùng trên cả nước, và sản xuất trên nhiều ngành khác nhau: Nhà máy thức ăn chăn nuôi Phú Gia Nhà máy chế biến bột cá lạch bạng Nhà máy chế biến bột cá Quảng Bình Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy hải sản thanh hoa. 2.3.5 Quy Trình Sản Xuất. Vấn đề quyết định năng suất, chất lượng sản lượng sản phẩm của một doanh nghiệp sản xuất có cao hay thấp phụ thuộc vào việc tổ chức công nghệ sản ất, chế tạo sản phẩm có kế hoach và hợp lý không. Tuy nhiên do điều kiện cụ thể của một doanh nghiệp mà có thẻ tổ chức quy trình công nghệ phù hợp. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở công ty cổ phần nông sản thanh hoa là một quy trình sản xuất liên tục với chu kỳ sản xuất ngắn. Để tạo ra một sản phẩm thức ăn chăn nuôi đòi hỏi phải trải qua rất nhiều công đoạn sản xuất. 2.3.6 Đặc Điểm Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thanh Hóa. Công ty cổ phần nông sản thanh hoa là một doanh nghiệp tư nhân với chức năng chủ yếu là sản xuất nêm bộ máy tổ chức bộ máy quản lý của công ty theo kiểu trực tuyến chức năng. Bộ máy tổ chức của công ty được chia thành các bộ phận, phòng ban các chức năng phù hợp vói yều cầu quản lý của công ty. Các bộ phận phòng ban được thành lập để thực hiện một số chức năng phù hợp nhiệm vụ cụ thể và chịu sự quản lý thống nhất của toàn công ty. Mọi hoạt động SV: Trương Thị Trúc Page 20
- Xem thêm -