Tài liệu Phân tích tình hình lợi nhuận tại công ty nông sản thanh hoa

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Bé C«ng Th¬ng Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp tp.Hå ChÝ Minh C¬ Së Thanh Ho¸ Khoa Kinh TÕ B¸O C¸O THùC TËP §Ò tµi : Ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn t¹i c«ng ty N«ng S¶n Thanh Hoa GVHD: TH.S. Lª §øc ThiÖn SVTH: Lª HuyÒn Trang MSSV: 10023513 Líp : CDTD12TH Bé C«ng Th¬ng Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp tp.Hå ChÝ Minh C¬ Së Thanh Ho¸ – Khoa Kinh TÕ LêI CAM §OAN Bø¬c ch©n vµo ng«i trêng ®¹i häc c«ng nghiÖp tp Hå ChÝ Minh , em ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n khi lÇn ®Çu tiÕp cËn víi ch¬ng tr×nh häc , nhng sau 3 n¨m häc tËp rÌn luyÖn em ®· tÝch lòy ®îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc còng nh hiÓu biÕt vÒ cuéc sèng , thÇy c« trong trêng ®· tËn t×nh gióp ®ì em còng nh rÊt nhiÒu b¹n kh¸c trong qu¸ tr×nh häc tËp , khi ®i thùc tËp vµ viÕt b¸o c¸o thùc tËp KÕt thóc khãa häc , em ®· tÝch lòy ®îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc chuyªn nghµnh vµ thùc tÕ ®Ó s½n sµng bíc vµo cuéc sèng ®æi míi . §Ó cã ®îc kÕt qu¶ nµy ph¶i kÓ ®Õn c«ng ¬n to lín cña tËp thÓ gi¶ng viªn trêng ®¹i häc c«ng nghiÖp tp Hå ChÝ Minh. C¸c thÇy c« ®· tËn t×nh gióp ®ì em , d¹y b¶o em , trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng . §Æc biÖt lµ sù tËn t×nh gióp ®ì cña TS.Lª §øc ThiÖn khi em viÕt b¸o c¸o nµy Em xin ch©n thµnh c¶o ¬n tËp thÓ gi¶ng viªn khoa tµi ch×nh cña trêng ®¹i häc c«ng nghiÖp tp Hå ChÝ Minh vµ h¬n hÕt lµ TS.Lª §øc ThiÖn ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ giïp ®â em trong suèt thêi gian thùc tËp nµy . Em xin ch©n thµnh c¶n ¬n ! Em xin cam ®oan khi viÕt b¸o c¸o nµy hoµn toµn lµ do b¶n th©n em tù lµm , kh«ng sao chÐp bÊt cø tµi liÖu hay wesite nµo , nÕu sao chÐp em xin chÞu mäi hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tríc thÇy c« ! Sinh viªn thùc tËp Lª HuyÒn Trang MôC LôC Më ®Çu 1.Lý do chän ®Ò tµi................................................................................ 1 2. §èi tîng nghiªn cøu...........................................................................2 2.1 Môc tiªu chung ............................................................................... 2 2.2 Môc tiªu cô thÓ................................................................................ 2 3.PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU .......................................................... 2 3.1 Ph¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu tæng hîp ............................................ 2 3.2 ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chØ sè ..........................................................2 3.3 Ph¬ng ph¸p so s¸nh : ...................................................................2 3.4 Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ........................................................................2 4. PH¹M VI NGHI£N CøU....................................................................2 4.1 Ph¹m vi nghiªn cøu ......................................................................2 5. §èi T¦îNG Nghiªn CøU ..................................................................2 6. CÊU TRóc §Ò C¦¥NG ......................................................................2 NéI DUNG..............................................................................................3 CH¦¥NG 1 : C¥ Së Lý LUËN............................................................3 1.1Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn ................................................3 1.1.1 . Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn ............................................................3 1.1.2 .Vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi ngêi lao ®éng vµ x· héi .........3 1.2. Phong ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn ....................................................4 1.2.1 . X¸c ®Þnh l¬Þi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty n«ng s¶n thanh hoa ................................................................................4 1.2.2 . X¸c ®Þnh lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh..................................4 1.2.3 X¸c ®Þnh lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c ..........................................4 1.3 .Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng tíi lîi nhuËn cña c«ng ty....................4 1.3.1 . N¨ng su¸t lao ®éng cña c«ng ty..................................................4 1.3.2 .C«ng t¸c §iÒu hµnh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp ............................4 1.3.3 .ChÝnh s¸ch cña nhµ níc vµ m«i trêng kinh tÕ t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty CH¦¥NG 2 THùC TR¹NG VÒ T×NH H×NH THùC HIÖN LîI NHUËN Cña C¤NG TY N¤NG S¶N THANH HOA 5 2.1 GiíI THIÖU VÒ C¤NG TY N¤NG S¶N THANH HOA.............. 5 2.1.1. Tæng quan vÒ c«ng ty n«ng s¶n thanh hoa ...............................5 2.1.2.1 Chøc n¨ng cña c«ng ty .............................................................5 2.1.2.2 N hiÖm vô c«ng ty......................................................................6 2.1.3 . Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty .....................6 2.1.4 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty .......................................7 2.1.4.1 . N¨ng lùc cña c«ng ty ..............................................................7 2.1.4.2. N¨ng lùc m¸y mãc cña c«ng ty ...............................................8 2.1.4.3. N¨ng lùc tµi chÝnh ....................................................................8 2.1.5 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ..........................................9 2.2 Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i c«ng ty N«ng S¶n Thanh Hoa.............................................................................................12 2.2.1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn l¬i nhuËn t¹i c«ng ty N«ng S¶n Thanh Hoa giai ®o¹n 2010-2012..........................................................12 2.2.1.2 §¸nh gi¸ t×nh h×nh lîi nhuËn chung cña c«ng ty n¨m 2010. .13 2.2.1.2 T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2011...........15 2.2.1.3 T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2012...........18 2.2.2 Ph©n tÝch yÕu tè ¶nh hëng ®Õn viÖc t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp .................................................................................................................21 2.2.2.1 Ph©n tÝch c¸c lo¹i doanh thu trong n¨m 2011vµ 2012...............22 2.2.2.2 Ph©n tÝch tæng hîp chi phÝ qua 2 n¨m 2011vµ 2012...................23 2.2.3 . Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tû sè lîi nhuËn ......................................24 2.2.4 ph©n tÝch t×nh h×nh kh¶ n¨ng sinh lîi cña c«ng ty................... 25 2.2.5 Ph©n tÝch thùc hiÖn lîi nhuËn qua c«ng ty qua c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn........................................................................................... 27 2.2.5.1 ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t hiÖu qu¶ kinh doanh ...................27 2.2.5.1.1 Tû suÊt sinh lîi cña vèn(n¨m 2010) ........................................28 2.2.5.1.2 Tû suÊt sinh lîi cña vèn(n¨m 2011) .........................................29 2.2.5.1.3 Tû suÊt sinh lîi cña vèn(n¨m 2012) ........................................30 2.2.5.2.1 Tû suÊt sinh lîi cña VCSH (n¨m 2010) .................................. 31 2.2.5.2.2 Tû suÊt sinh lîi cña VCSH (n¨m 2011) ...................................32 2.2.5.2.3 Tû suÊt sinh lîi cña VCSH (n¨m 2012.....................................32 CH¦¥NG 3............................................................................................33 GI¶I PH¸P KH¾C PHôC KHã KH¡N Vµ N¢NG CAO LîI NHUËN T¹I C¤NG TY Cæ PHÇN N¤NG S¶N THANH HOA..............................33 3.1 Môc tiªu vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn..................................................33 3.1.1 §Çu t vµ ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh h¶i s¶n .................................................................................................................33 3.1.1.1. Liªn kÕt víi c«ng ty Th¸i B×nh D¬ng c¸c nhµ m¸y chÒ biÕn bét c¸ (Mét nguªn liÖu kh«ng thÓ thiÕu cña ngµnh thøc ¨n ch¨n nu«i ).33 3.1.1.2 §Çu t x©y dùng nhµ m¸y ®«ng l¹nh t¹i c¶ng c¸ L¹ch B¹ng ®Ó kinh doanh c¸ ®«ng l¹nh phôc vô thÞ trêng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu ...33 3.1.1.3 §Èu t nhµ m¸y chÕ biÕn thñy s¶n ............................................33 3.1.2 §Èu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt thøcc ¨n ch¨n nu«i giai ®o¹n 2 ......33 3.1.3 . §Çu t x©y dùng hÖ thèng trang tr¹i ch¨n nu«i c«ng nghiÖp quy m« võa ................................................................................................................. 33 3.1.4 X©y dùng lß giÕt mæ (gia sóc gia cÇm ) c«ng nghiÖp vµ siªu thÞ thùc phÈm s¹ch trªn ®Þa bµn thµnh phè Thanh hoa ..................................34 3.2 Khã kh¨n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n n©ng cao lîi nhuËn t¹i c«ng .................................................................................................................34 3.2.1.chi phÝ vÒ gi¸ vèn .........................................................................34 3.2.1.1 Nh÷ng ®Ò xu¸t nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ ..................................35 3.2.2 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ....................................................36 3.2.2.1 Gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ trong doanh nghiÖp :................37 KÕT LUËN .............................................................................................38 DANH MôC Tõ VIÕT T¾T 1 . TS: 2 .VCSH: 3 .NV: 4 . H§QT;’ 5 .G§ 6 .TSNH 7 .TSDH 8 .NPT 9 .KH 10 .TSC§ 11 .NDH 12 .CSH Tµi s¶n Vèn chñ së h÷u Nguån vèn Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Tµi s¶n ng¾n h¹n Tµi s¶n dµi h¹n Nî ph¶i tr¶ Kh¸ch hµng Tµi s¶n cè ®Þnh Nî dµi h¹n Chñ së h÷u S¬ ®å vµ b¶ng biÓu : S¥ §å 1 : Bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty B¶ng 1. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2010 B¶ng 1.2 T×nh h×nh lîi nhuËn t¹i c«ng ty n«ng s¶n thanh hoa qua n¨m 2010 B¶ng 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2011 B¶ng 2.1 T×nh h×nh lîi nhuËn t¹i c«ng ty n«ng s¶n thanh hoa qua n¨m 2011 B¶ng 3 .B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2012 B¶ng 3.1 T×nh h×nh lîi nhuËn t¹i c«ng ty n«ng s¶n thanh hoa qua n¨m 2012 B¶ng 4. Tæng hîp c¸c lo¹i doanh thu trong n¨m 2011vµ n¨m 2012 B¶ng 5 . Tæng hîp chi phÝ qua 2 n¨m B¶ng 6 KÕt qu¶ chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn B¶ng 7.§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t kh¶ n¨ng sinh lîi cña doanh nghiÖp n¨m 2011 so víi n¨m 2010 B¶ng 8.§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t kh¶ n¨ng sinh lîi cña doanh nghiÖp n¨m 2012 so víi n¨m 2011 B¶ng 9.§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t kh¶ n¨ng sinh lîi cña doanh nghiÖp n¨m 2012 so víi n¨m 2010 Më §ÇU 1.Lý do chän ®Ò tµi Lîi nhuËn cã vai trß trong viÖc ®¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp . N©ng cao lîi nhuËn lµ môc tiªu kinh tÕ hµng ®Çu cña doanh nghiÖp trong niÒn kinh tÕ thÞ trêng .Bëi trong ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng , lîi nhuËn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp . Lîi nhuËn t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ mäi mÆt cña doanh nghiÖp nh ®¶m b¶o t×nh h×nh tµi chÝnh v÷ng ch¾c , t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn , t¨ng tÝch lòy ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh ,n©ng cao uy tÝn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng Ngoµi ra lîi nhuËn cßn lµ nguån tÝch lòy c¬ b¶n lµ nguån ®Ó më réng t¸i s¶n xuÊt x· héi ,sau mçi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh , c¸c doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n lîi nhuËn ( hoÆc lç) råi tõ ®ã nép mét kho¶n tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc . Sù tham gia ®ãng gãp nµy cña doanh nghiÖp ®îc phÈn ¸nh ë sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· nép . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ mét sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc ®èi víi lîi nhuËn thu ®ùoc cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xu¸t kinh doanh , ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ ®éng viªn mét phÇn lîi nhuËn cña c¬ së kinh doanh cho ng©n s¸ch nhµ níc , ®¶m b¶o ®îc sù ®ãng gãp c«ng b»ng hîp lý gi÷ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ , kÕt hîp hµi hßa gi÷ lîi Ých cña nhµ níc vµ ngêi lao ®éng “C«ng ty cæ phÇn n«ng s¶n Thanh Hoa’’ Cã qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn víi nhiÖm chñ yÕu s¶n xuÊt – kinh doanh n«ng s¶n . C«ng ty N«ng S¶n lµ mét c«ng ty cã bÒ dµy thµnh tÝch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng N«ng S¶n . C«ng ty kh«ng ngõng ®ua ra nh÷ng biÖn ph¸p vïa h¹ thÊp chi phÝ nhng còng ®ång thêi t¨ng doanh thu lîi nhuËn ®Ó c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n trong thêi kú kinh tÕ nh hiÖn nay . Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®¹t ®îc nhiÒu hiÖu qu¶ ®îc biÓu hiÖn qua lîi nhuËn h»ng n¨m .V× ®ãi víi doanh nghiÖp lîi nhuËn lu«n lµ môc tiªu quan träng , møc lîi nhuËn cao lµ cµn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp , ®¶m b¶o cho ®êi sèng cña ngêi lao ®éng còng nh khuyÕn khÝch hä tËn tôy víi c«ng viÖc . qua ®ã còng lÊy ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng . Nhng trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña níc ta hiÖn nay , bªn c¹nh nh÷ng c¬ héi cßn cã nh÷ng th¸ch thøc vµ khã kh¨n ®ang ph¶i ®èi diÖn chÝnh v× vËy em chän ®Ò tµi : Ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn cña c«ng ty N«ng S¶N Thanh Hoa Trang1 2 Môc tiªu nghiªn cøu 2.1 Môc tiªu chung Ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn cña c«ng ty cæ phÇn N«ng S¶n Thanh Hoa vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p ph©n tÝch nh»m n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp 2.2 Môc tiªu cô thÓ §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh lîi nhuËn cña c«ng ty qua 3 n¨m 2010-20112012 Ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh lîi nhuËn tõ ®ã ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p gia t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp 3.Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 3.1 Ph¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu tæng hîp Th«ng tin vÒ doanh nghiÖp vµ sè liªu dïng ®Ó ph©n tÝch chñ yÕu lÊy tõ website cña c«ng ty qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh , t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp h»ng n¨m 3.2 ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chØ sè 3.3 Ph¬ng ph¸p so s¸nh : X¸c ®Þnh tèc ®é t¨ng trëng gi÷a c¸c n¨m víi nhau So s¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m 2010 víi n¨m 2011vµ n¨m 2012 3.4 Ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp 4. Ph¹m vi nghiªn cøu 4.1 Ph¹m vi nghiªn cøu Thêi gian nghiªn cøu sè liÖu tõ n¨m 2010 ®Õn 2012 5. §èi tîng nghiªn cøu T×nh h×nh lîi nhuËn t¹i c«ng ty N«ng S¶n Thanh Hoa 6. CÊu tróc ®Ò c¬ng B¸o c¸o cña em gåm 3 ch¬ng : Ch¬ng1 : C¬ së lý luËn Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i cty N«ng S¶n Thanh Hoa Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ n©ng cao lîi nhuËn t¹i cty N«ng S¶n Thanh Hoa MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng céng víi thêi gian thùc tËp Ýt ái cïng víi tr×nh ®é vµ hiÓu biÕt cña em cßn h¹n chÕ trªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt . Em rÊt mong ®îc sù gãp ý kiÕn cña thÇy c« nãi chung vµ thÇy gi¸o Lª §øc ThiÖn nãi riªng ®Ó em hoµn thiÖn b¸o c¸o nµy . Trang 2 NéI DUNG CH¦¥NG 1 : C¥ Së Lý LUËN 1.1 Lîi nhuËn , vai trß, ý nghÜa cña lîi nhuËn 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn Lîi nhuËn mµ phÇn tµi s¶n mµ nhµ ®Çu t nhËn thªm nhê ®Çu t sau kki ®· trõ ®i c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ®Çu t ®ã bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi . 1.1.2 .Vai trß cña lîi nhuËn 1.1.2.1. Vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp Lîi nhuËn cã vai trß trong viÖc ®¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp . N©ng cao lîi nhuËn lµ môc tiªu kinh tÕ hµng ®Çu cña doanh nghiÖp trong niÒn kinh tÕ thÞ trêng .Bëi trong ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng , lîi nhuËn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp Lîi nhuËn t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ mäi mÆt cña doanh nghiÖp nh ®¶m b¶o t×nh h×nh tµi chÝnh v÷ng ch¾c , t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn , t¨ng tÝch lòy ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh ,n©ng cao uy tÝn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng §Æc ®iÓm cña lîinhuËn lµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh nghiÖp phong phó vµ ®a d¹ng nªn lîi nhuËn ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu bé phËn kh¸c nhau . HiÓu râ néi dung ®Æc ®iÓm cña tõng bé phËn kh¸c nhau lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn lîi nhuËn bao gåm : Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng 1.1.2.2.Vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi ngêi lao ®éng vµ x· héi Lµ nguån tÝch lòy c¬ b¶n lµ nguån ®Ó më réng t¸i s¶n xuÊt x· héi ,sau mçi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh , c¸c doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n lîi nhuËn ( hoÆc lç) råi tõ ®ã nép mét kho¶n tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc . Sù tham gia ®ãng gãp nµy cña doanh nghiÖp ®îc phÈn ¸nh ë sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· nép . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ mét sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc ®èi víi lîi nhuËn thu ®ùoc cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xu¸t kinh doanh , ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ ®éng viªn mét phÇn lîi nhuËn cña c¬ së kinh doanh cho ng©n s¸ch nhµ níc , ®¶m b¶o ®îc sù ®ãng gãp c«ng b»ng hîp lý gi÷ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ , kÕt hîp hµi hßa gi÷ lîi Ých cña nhµ níc vµ ngêi lao ®éng Trang 3 1.1.3. ý nghÜa cña lîi nhuËn Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng bé phËn s¶n phÈm hµng hãa thÆng d do kÕt qu¶ lao ®éng mang l¹i Lîi nhuËn lµ chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp biÓu hiÖn toµn bé kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . Nã ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c mÆt sè lîng vµ chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp , ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña viÖc sñ dông c¸c yÕu tè c¬ b¶n s¶n xuÊt nh lao ®éng , tµi s¶n cè ®Þnh Lîi nhuËn lµ nguån vèn quan träng ®Ó tµi s¶n s¶n xuÊt kinh doanh më réng , lµ ®ßn bÈy n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Tõ nh÷ng néi dung trªn ta th¸y t×nh h×nh lîi nhuËn cã ý nghÜa quan träng vµ ®Ó cã thÓ ®a ra c¸c biÖn ph¸p nh»m kh«ng ngõng t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp 1.4. Phong ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn 1.4.1 . X¸c ®Þnh l¬Þ nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty N«ng S¶n Thanh Hoa X¸c ®Þnh lîi nhuËn qua doanh thu vµ chi phÝ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1.4.2 . X¸c ®Þnh lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh X¸c ®Þng lîi nhuËn tõ ho¹t ®«ng kinh doanh qua doanh thu vµ chÝ phÝ cñ c«ng ty 1.4.3 X¸c ®Þnh lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c X¸c ®Þnh lîi nhuËn tõ nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh hay nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty . 1.5 .Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng tíi lîi nhuËn cña c«ng ty 1.5.1 . N¨ng su¸t lao ®éng cña c«ng ty N¨ng suÊt lµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh , c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty mµ n¨ng suÊt ®ã lµ do chÝnh con ngêi t¹o ra . C¸c ban gi¸m ®èc , c«ng nh©n viªn chøc kh«ng ngõng lµm t¨ng n¨ng suÊt vµ lîi nhuËn cña c«ng ty . 1.5.2 .C«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý cña c«ng ty Sù ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý cña ban l·nh ®¹o c«ng ty lµ hÕt søc quan träng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty . cho nªn ù qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cÇn qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ vµ kh¸ch quan nh»m n¨ng cao lîi nhuËn cña c«ng ty §iÒu hµnh c¬ c¸u nguån vèn vµ c¬ c¸u tµi s¶n Nguån vèn vµ tµi s¶n lµ hai c¬ cÊu quan träng nhÊt ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÎn cña c«ng ty . C«ng ty cÇn ®iÒu chØnh sao cho c¬ cÊu nguån vèn vµ tµi s¶n phat tiÓn mét c¸ch hîp lý Trang 4 1.5.3 .ChÝnh s¸ch cña nhµ níc vµ m«i trêng kinh tÕ t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty Nhµ níc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý nh gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp gióp cho doanh nghiÖp cã thªm c¬ héi ph¸t triÓn trªn thÞ trêng , gióp doanh nghiÖp gi¶m bít nh÷ng chi phÝ vÒ thuÕ , gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n trong kinh doanh gióp doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn . Nhµ níc còng nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ gióp doanh nghiÖp cã ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt , mäi ph¬ng diÖn kinh tÕ võa gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vïa gióp cho nhµ níc cã thªm nhiÒu lîi Ých tõ c¸c doanh nghiÖp CH¦¥NG 2 THùC TR¹NG VÒ T×NH H×NH THùC HIÖN LîI NHUËN Cña C¤NG TY N¤NG S¶N THANH HOA 2.1 GiíI THIÖU VÒ C¤NG TY N¤NG S¶N THANH HOA 2.1.1. Tæng quan vÒ c«ng ty n«ng s¶n thanh hoa C«ng ty N«ng S¶n Thanh hoa n»m ë l« D – khu c«ng nghiÖp Lª M«n thuéc ®Þa bµn x· Qu¶ng Hng Thµnh Phè Thanh Hoa Víi diÖn tÝch tæng thÓ lµ 28800m vu«ng . C«ng ty ®· x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt ®¶n b¶o cho c«ng t¸c qu¶n lý còng nh ho¹t ®éng s¶n xu¸t víi ®Çy ®ñ nhµ ®iÒu hµnh , xëng s¶n xuÊt , kho chóa thµnh phÈm , xëng in bao b× . C«ng ty cæ phÇn N«ng S¶n ®îc thµnh lËp Thµnh lËp c«ng ty ngµy 05/09/2002 theo giÊy phÐp kinh doanh sè ; 2603000212 cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t tinh thanh hãa , vµ cÊp l¹i ngµy 18/10/2020 víi tæng møc ®iªï lÖ trªn 45 tû ®ång C«ng ty lÊy tªn th¬ng m¹i lµ Nasaco §Þa ®iÓm v¨n phßng :L« D – khu c«ng nghiÖp LÔ M«n – Thµnh phè Thanh Hãa Sè §iÖn tho¹i giao dÞch : 0373.912.495 Pax: 0373.911.438 Email : nongsanthanhhoa@gmail.com Website: http://nongsanthanhhoa.com.vn/ Sè tµi kho¶n ;431101000855 t¹i NHNN& PTNT Thanh Hãa Sè cæ ®«ng s¸ng lËp :11 Vèn ®iÒu lÖ : 18599000000VN§ Trang 5 Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty : ¤ng L£ Qóy ViÖt Nghµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh S¶n xuÊt , chÕ biÕn vµ kinh n«ng s¶n , thñy s¶n S¶n xu¸t , chÐ biÕn vµ kinh doanh thøc ¨n ch¨n nu«i Tæ chøc nu«i c«ng nghiÖp Tæ chøc chÕ biÕn vµ kinh doanh thùc phÈm 2.1.2 . Chøc n¨ng nhiÖm vô c«ng ty 2.1.2.1 Chøc n¨ng cña c«ng ty ë m«Ü giai ®o¹n cña c«ng ty cã nh÷ng chøc n¨ng vµ môc tiªu kh¸c nhau , nhng chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n , ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong vµ ngoµi níc S¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i gia sóc cao cÊp , ch¨n nu«i c«ng nghiÖp s¶n xuÊt bét c¸m ChÕ biÕn c¸ lo¹i h¶i s¶n , kinh doanh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng s¶n h¶i s¶n 2.1.2.1 .NhiÖm vô cña c«ng ty C«ng ty lu«n chó träng ®Õn viÖc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®Æt ra lµ : Tu©n thñ chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ nhµ níc Lµm tèt c«ng t¸c b¶o hé , an toµn lao ®éng , trËt tù x· héi b¶o vÖ m«i trêng Lµm tèt c«ng t¸c båi dìng n©ng cao chÊt lîng hµng hãa , më réng thÞ trêng Qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn , ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt , lµm trßn nghÜa vô thuÕ víi nhµ níc N¾m b¾t kh¶ n¨ng , nhu cÇu cña thÞ trêng ®Ó ®a ra biÖn ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao nhÊt . ChÊp hµnh vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ , chÝnh s¸ch chÕ ®é ph¸p luËt cña nhµ níc vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cña ngêi lao ®éng . 2.1.3 . Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Víi mong muèn tËn dông tiÒm n¨ng s½n cã cña ®Þa ph¬ng , gãp phÇn n©ng cao gi¸ trÞ s¶n phÈm n«ng l©m thñy h¶i s¶n , ngay tõ khi thµnh lËp , C«ng ty cp N«ng S¶n Thanh Hoa (nasaco) ®É ®Þnh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh chiÕn lîc lµ : ®a d¹ng c¸c lÜnh vùc chÝnh cña c«ng ty N¨m 2003 nhµ m¸y chÐ biÕn thøc ¨n ch¨n nuéi cao cÊp t¹i khu c«ng nghiÖp lÔ m«n chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ §µi Loan . D©y chuyÒn cã c«ng suÊt 40000 tÊn s¶n phÈm 1 n¨m Trang 6 Sau 7 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng , th¸ng 6/2010 , c«ng ty cp N«ng S¶n Thanh Hoa ®· ®a d©y chuyÒn s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i II vµo ho¹t ®äng t¹i nhµ m¸y thøc ¨n ch¨n nu«i cao cÊp phó gia D©y chuyÒn nµy ®îc ®Çu t víi sè vèn 60 tû ®ång trªn diÖn tÝchd nhµ xëng 11 ngµn mÐt vu«ng . Trong ®ã , 30 tû ®Çu t cho m¸y mãc thiÕt bÞ , cßn l¹i ®Ó x©y dùng nhµ xëng . D©y chuyÒn míi cã c«ng su¸t 20 tÊn thøc ¨n ch¨n nu«i / 1 giê , t¨ng gÊp 3 lÇn so víi d©y chuyÒn cò . HiÖn nay , nhµ m¸y s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nuéi Phó Gia ®ang s¶n xuÊt bèn dßng s¶n phÈm thøc ¨n ch¨n nuéi cao cÊp víi 40 lo¹i s¶n phÈm §Ó kh¼ng ®Þnh th¬ng hiÖu thøc ¨n ch¨n nuéi mang th¬ng hiÖu phó gioa trªn thÞ trßng , nhµ m¸y ®· x©y dùng mét quy tr×nh kiÓm so¸t chÊt lîng tõ ®Çu vµo ®Õn ®Çu ra VíÝ quy tr×nh s¶n xuÊt ®îc chuÈn hãa , d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ång bé vµ tù ®éng hãa trong ph©n phèi chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm thøc ¨n ch¨n nu«i mang th¬ng hiÖu Phó Gia ®· nhanh chãng x©m nhËp thÞ trêng Thanh Hãa vµ c¸c tØnh l©n cËn . s¶n phÈm thøc ¨n ch¨n nu«i cao cÊp mang th¬ng hiÖu phó gia ngµy cµng ®îc ®¸nh gi¸ cao vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ c¶ hîp lý vµ cã søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng 2.1.4 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty Tæ chøc s¶n xuÊt víi quy m« réng lín trªn nhiÒu vïng trong c¶ níc , vµ s¶n xuÊt nhiÒu nghµnh kh¸c nhau Nh»m ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt cho nhu cÇu thÞ trêng tiªu thô . HiÖn nay hÖ thèng ph©n phèi s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm thøc ¨n ch¨n nu«i chñ yÕu lµ trong 8 tuyÕn b¸n hµng lµ huyÖn ®Çu mèi ngoµi ra cßn ph¸t triÓn réng ra c¸c tØnh nh : Q u¶ng B×nh , Hµ TØnh , NghÖ An ,Ninh B×nh ,Hµ Nam , Th¸i B×nh , Hng Yªn … Ngoµi trô së chÝnh , c«ng ty cßn cã mét trùc thuéc lµ: Nhµ m¸y chÕ biÕn h¶i s¶n L¹ch B¹ng –TØnh Gia víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt bét c¸ ®ång bé tù ®éng hãa cña NhËt B¶n víi c«ng suÊt 70tÊn c¸ t¬i/ ngµy . Nhµ m¸y cã nhiÖm vô s¶n xuÊt bét c¸ lµ nguyªn vË liÖu cho s¶n xuÊt s¶n phÈm thøc ¨n ch¨n nu«i cña c«ng ty vña s¶n xuÊt bét c¸ ®Ó kinh doanh T¹i trô së chÝnh , c«ng ty cßn x©y dùng hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ chÕ biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i víi d©y chuyÓn ®ång bé hoµn toµn tù ®éng hãa trong phèi chÕ , c«ng nghÖ nµy ®îc chuyÓn giao tõ c¸c chuyªn gia §µi Loan víi c«ng suÊt 40000 tÊn /n¨m .Kh«ng nh÷ng thÕ s¶n phÈm thøc ¨n ch¨n nu«i ®· x©y dùng ®îc th¬ng hiÖu s¶n ph¶m vµ ®îc côc së h÷u trÝ tuÖ Viªt Nam cÊp giÊy ghøng nhËn ®¨ng ký quyÒn së h÷u nh·n hiÖu ‘’Phó Gia ’’ S¶n phÈm thøc ¨n nu«i ‘Phó Gia’®îc ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi tØnh tÝn nhiÖm ; Trang 7 Thøc ¨n ®Ëm ®Æc cho lîn PG-511A Thøc ¨n hçn hîp cho lîn n¸i ngo¹i PG-527 A.B.C.D Thøc ¨n hçn hîp cho lîn th¬ng phÈm PG-525 A.B.C Thøc ¨n hçn hîp cho vÞt ®Î PG-721 A.B Thøc ¨n cho gµ thÞt PG821.822.823 Thøc ¨n cho gµ siªu trøng PG-824 Thøc ¨n cho c¸ r« ®¬ tÝnh PG 622 B.C Thøc ¨n tinh cho ®¹i gia sóc PG 921 A.B.C Kh«ng nh÷ng thÕ c«ng ty cßn ph¸t triÓn m¹nh hÖ thèng trang tr¹i vµ hîp t¸c xÊ nh ®· x©y dùng vµo ho¹t ®éng ch¨n nu«i t¹i Thä Xu©n , Th¹ch Thµnh , Phó S¬n c¸c hîp t¸c x· liªn kÕt víi c«ng ty víi c¸c tæ chøc x· héi ; HTX ch¨n nu«i Nga Thµnh – Nga S¬n Ngoµi ra c«ng ty cßn liªn kÐt víi mét sè c«ng ty trong vµ ngoµi tØnh ®Ó tiªu thô s¶n phÈm còng nh ®Çu t thªm thiÕt bÞ hiÖn ®¹i n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng Dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhng ban gi¸m ®èc , toµn thÓ c«ng nh©n trong c«ng ty lu«n chung søc ®ång lßng , d¸m ngÜ d¸m lµm ®Î cïng nhau ph¸t triÓn c«ng ty h¬n nòa .Sù cè g¾ng ®ã thÓ hÞªn nh sau 2.1.4.1 N¨ng lùc c«ng ty Lao ®éng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn doanh thu , lîi nhuËn cña c«ng ty Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè chñ yÕu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë bÊt kú mét c«ng ty nµo nÕu thiÐu lao ®éng th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s· kh«ng thÓ tiÕn hµnh mét c¸ch b×nh thêng . Nh©n tè lao ®éng gåm hai mÆt sau sè lao ®éng nhiÒu hay Ýt , chÊt lîng lao ®éng thÊp hay cao trùc tiÕp quyÕt ®Þng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt doanh ngiÖp Tæng sè lao ®éng hiÖn cã :192 ngêi C¸n bé l·nh ®¹o : Cö nh©n kinh tÕ 3 ngêi C¸n bé qu¶n lý :9 ngêi Cö nh©n kinh tÕ: 2 ngêi Kü s tù ®éng hãa : 1 ngêi Kü s chÕ t¹o m¸y : 2 ngêi Kü s ch¨n nu«i c¬ khÝ n«ng nghiÖp : 1 ngêi Kü s ch¨n nu«i – thó y : 1 ngêi Qu¶n trÞ kinh doanh :1 ngêi Kü s trång trät – b¶o qu¶n n«ng s¶n C¸n bé khoa häc kü thuËt : 21 ngêi Trang 8 TiÕn sÜ dinh dìng häc :1 ngêi Th¹c sÜ thó y – ch¨n nu«i : 1 ngêi Kü s thó y – ch¨n nu«i : 8 ngêi Kü s trång trät : 2 ngêi §¹i häc thñy s¶n :1 ngêi Cö nh©n kinh tÕ :5 ngêi Kü s hãa ph©n tÝch :1 ngêi Cö nh©n sinh häc : 1 ngêi Kü s ®iÖn c«ng nghiÖp : 1 ngêi §éi ngò nh©n viªn vµ thî lµnh nghÒ Tèt nghiÖp trung häc chuyªn nghiÖp: 3 ngêi Thî lµnh nghÒ bËc 3/7 trë lªn : 25 ngêi Tèt nghiÖp c¸c trêng d¹y nghÒ : 52 ngêi 2.1.4.2 .N¨ng lùc m¸y mãc , thiÕt bÞ nhµ xëng vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt §èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo th× c¬ së vËt chÊt kü thuËt lu«n ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xu¸t kinh doanh cña m×nh . Nh÷ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ngµy cµng hoµn thiÖn vµ phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt lao ®éng t¨ng khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt , tiÕt kiÖm ®îc c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt th× nã sÏ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt d·n ®Õn t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty C¬ së vËt chÊt ®îc thÓ hiÖn nh sau : HÖ thèng thøc an ch¨n nu«i C«ng suÊt chÕ biÕn : 40000 tÊn / n¨m D©y chuyÒn ®ång bé hoµn toµn tù ®éng hãa trong phèi chÕ HÖ thèng m¸y chÕ biÕn bét c¸ C«ng suÊt chÕ biÕn :70 tÊn c¸ t¬i /nagý/ bé D©y chuyÒn ®ång bé tù ®éng hãa cña NhËt B¶n HÖ thèng nhµ kho vµ nhµ xëng Nhµ s¶n xuÊt chÝnh :3000m2 Kho nguyªn liÖu – n«ng s¶n : 2500m2 HÖ thèng xö lý nguyªn liÖu HÖ thèng xö lý nguyªn liÖu d¹ng h¹t , c«ng suÊt 100t¸n/ ngµy HÖ thèng xö lý nguyªn liÖu d¹ng bét , c«ng suÊt 30 tÊn/ ngµy HÖ thèng trang tr¹i ch¨n nu«i c«ng ngiÖp :2 trang tr¹i Trang 9 2.1.4.3 N¨ng lùc tµi chÝnh : Vèn gãp cæ ®«ng :18.599.000.000VN§ Trong ®ã : Vèn cè ®Þnh : 16.599.000.000VN§ Vèn lu ®éng : 2.000.000.000VN§ Vèn vay vµ huy ®éng kh¸c :20.000.000.000 C«ng ty ra ®êi ®· tiªu thô ®îc mét lîng n«ng s¶n lín trong tØnh ( lóa, ng« ,s¾n) Nhng vÉn cha ®ñ ngoµi bé phËn thu mua cña c«ng ty lu«n lu«n ph¶i tiÒm kiÕm nguån hµng míi vña ®¶m b¶o chÊt lîng mµ gi¸ thµnh l¹i kh«ng qu¸ cao ë nh÷ng n¬i xa h¬n nh : vïng lóa ®ång b»ng S«ng Cöu Long , Gia Lai , KonTum hay sang c¶ Lµo C«ng ty cßn ph¸t triÓn hÖ thèng trang tr¹i vµ hîp t¸c x· nh ®· x©y dùng vµ ®a vµo ho¹t ®éng ch¨n nuéi lîn , c¸c hîp t¸c x· … Kh«ng nh÷ng thÕ c«ng ty cßn liªn kÕt víi mét sè c«ng ty trong vµ ngoµi tØnh ®Ó tiªu thô s¶n phÈm còng nh ®Çu t thªm thiÕt bÞ hiÖn ®¹i n¨ng cao ch¸t lîng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng cµ thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng 2.1.5 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty C«ng ty Cæ PhÇn Thah Hoa lµ mét doanh nghiÖp t nh©n víi chøc n¨ng chñ yÕu lµ s¶n xuÊt nªn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng . Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc chia thµnh c¸c bé phËn , phßng ban cã chøc n¨ng phï hîp víi yeu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty . C¸c bé phËn phßng ban ®îc thµnh lËp ®Î thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ vµ chÞu sù chØ ®ao qu¶n lý thèng nhÊt cña toµn bé c«ng ty Mäi ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn thùc hiÖn theo ph¬ng ch©m tù chñ tù qu¶n Lµ mét doanh nghiÖp Cæ phÇn , c«ng ty cæ phÇn N«ng S¶n Thanh Hoa ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý linh ho¹t , gon nhÑ thèng nhÊt tõ trªn xuèng díi nh»m ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng bÞ chång chÐo . Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc s¾p xÕp theo s¬ ®å : Trang 10 S¥ §å 1 : Bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty H§QT Chñ tÞch H§QT kiªm gi¸m ®èc ®iÒu hµnh G§ ®¬n cÞ phó s¬n G§ ®¬n vÞ sx TACN G§ ®¬n vÞ sx bét c¸ Bé phËn hµnh chÝnh Bé phËn hµnh chÝnh Bé phËn kÕ to¸n Bé phËn kÕ to¸n Bé phËn kÕ to¸n Bé phËn kd mãc hµm Bé phËn kü thuËt Bé phËn kü thuËt Bé phËn ch¨n nu«i Bé phËn s¶n xuÊt Bé phËn s¶n xuÊt Bé phËn thu nî Bé phËn kinh doanh Bé phËn kinh doanh G§ phô tr¸ch hÖ thèng trang tr¹i Bé phËn ch¨n nuéi Bé phËn thu nî G§ ®¬n vÞ c¬ khÝ Bé phËn kÕ to¸n Bé phËn s¶n xuÊt Bé phËn kinh doanh Trang 11 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban Héi ®ång qu¶n trÞ : Bao gåm nh÷ng cæ ®«ng cã sè vèn gãp cao nhÊt trong c«ng ty . HiÖn nay , héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn N«ng S¶n Thanh Hoa cã 11 ngêi , cã tr¸ch nhiÖm ®Ò ra nh÷ng ph¬ng híng , kÕ ho¹ch s¶n s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty , biÖn ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Õ liªn quan ®Õn tµi chÝnh , c«ng nghÖ . Chñ tÞch H§QT kiªm gi¸m ®èc c«ng ty Lµ ngêi ®¹i diÖn cña H§QT Trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty còng nh ®¶m b¶o viÖc lµm vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng , chÞu mäi tr¸ch nhiÖm cao nhÊt trong viÖc qu¶n lý c«ng ty Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ : ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh t×nh h×nh tµi chÝnh , qui tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ®¬n vÞ m×nh Phßng hµnh chÝnh : Lµ c¬ quan tham mu c«ng ty , gióp gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp trong c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh : Tæ chøc bé m¸y nh©n sù , lao ®éng , - tiÒn l¬ng , ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc , gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng , c«ng t¸c v¨n th lu tr÷ , hµnh chÝnh - ®êi sèng , qu¶n trÞ , b¶o vÖ ngo¹i giao , ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt , kü thuÖt , th«ng tin liªn l¹c cho mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty Phßng kÕ to¸n ; Lµ c¬ quan tham mu cho c«ng ty cæ phÇn N«ng S¶n Thanh Hoa , gióp gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp trong lÜnh vù tµi chÝnh , thèng kª , tæng hîp Tæ chøc bé m¸y : Bao gåm 7 ngêi L·nh ®¹o ; K Õ to¸n trëng kiªm trëng phßng ;1 ngêi KÕ to¸n viªn ; 5 c¸n bé Thñy quü ;1 c¸n bé Phßng kü thuËt ; Lµ c¬ quan tham mu cña c«ng ty cæ phÇn n«ng s¶n thanh hoa , gióp gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp trong lÜnh vùc sau : S¸ng chÕ ra s¶n phÈm , chuyÓn giao c«ng nghÖ , c¶i tiÕn kü thuËt Tæ chøc bé m¸y bao gåm 22 ngêi L·nh ®¹o : Trëng phßng :1 c¸n bé Phã phßng : 1 c¸n bé Trang 12 Bé phËn s¶n xuÊt : Lµ c¬ quan tham mu cña c«ng ty cæ phÇn N«ng S¶n Thanh Hoa , gióp gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp trong lÜnh vùc sau : KÕ ho¹ch s¶n xuÊt , theo dâi qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ , chuyÓn giao c«ng nghÖ , c¶i tiÕn kü thuËt ch¸t lîng , sè lîng s¶n phÈm Tæ chøc bé m¸y : bao gåm 22 ngêi L·nh ®¹o : 1 trëng phßng C¸n bé ®iÒu khiÓn , vËn hµnh : 3 ngêi Tæ c¬ khÝ :5 ngêi Tæ ®iÖn níc :2 ngêi C«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp : 2 tæ gåm 10 ngêi Phßng kinh doanh : Lµ c¬ quan tham mu cña tæng c«ng ty N«ng s¶n Thanh Hoa , gióp gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp trong lÜnh vùc sau : chiÕn lîc , kÕ to¸n kinh doanh , ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ , chÝnh s¸ch sau b¸n hµng . Tæ chøc bé m¸y bao gåm 13 ngêi L·nh ®¹o ; 1 trëng phßng Phô tr¸ch ®Þa bµn tØnh :8 c¸n bé Phô tr¸ch ®Þa bµn ngoµi tØnh : 5 c¸n bé 2.2 Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i c«ng ty N«ng S¶n Thanh Hoa 2.2.1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn l¬i nhuËn t¹i c«ng ty N«ng S¶n Thanh Hoa giai ®o¹n 2010-2012 2.2.1.1 T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2010 Trang 13 B¶ng 1. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2010 tÝnh:VN§ N¡M 2010 ChØ tiªu Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép vÌ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh §¬n vÞ Chªnh lÖch Sè cuèi kú Sè ®Çu kú TuyÖt ®èi % 2479505775 2043081456 436424319 1.213611 2149616513 1670680009 478936504 1.286672 319889262 372401447 -52512185 0.85899 305668423 360970056 -55301633 0.846797 Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 24220839 11431391 12789448 2.118801 6055210 2000493 4054717 3.026859 18165629 9430898 8734731 1.926182 Tõ b¶ng1 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2010 ta thÊy : Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña cuèi kú so víi ®Çu kú t¨ng lªn cô thÓ lµ t¨ng 12789448(VN§) Lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ cuèi kú so víi ®Çu kú t¨ng 12789448(VN§) Lîi nhuËn tríc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cuèi kú so víi ®Çu kú t¨ng 8734731(VN§) Tuy nhiªn lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô l¹i gi¶m ®¸ng kÓ cô thÓ lµ gi¶m 52512185(VN§) Trang 14 2.2.1.2 §¸nh gi¸ t×nh h×nh lîi nhuËn chung cña c«ng ty n¨m 2010 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh lîi nhuËn gióp chóng ta ®¸nh gi¸ ®îc sù biÕn ®éng cña lîi nhuËn cña n¨m nay so víi n¨m tríc , cña kú nµy so víi kú tríc cña c«ng ty nh»m thÊy ®îc kÕt qu¶ t×nh h×nh lîi nhuËn vµ biÕt ®îc møc ®ãng gãp cña c¸c lîi nhuËn thµnh phÇn nh thÕ nµo ? B¶ng 1.2 T×nh h×nh lîi nhuËn t¹i c«ng ty n«ng s¶n thanh hoa qua n¨m 2010 N¨m Chªnh lÖch ChØ tiªu Tæng doanh thu Cuèi kú §Çu kú TuyÖt ®èi % 2479505775 2043081456 436424319 1.21 Tæng chi phÝ 311723633 362970549 (51246916) 0.85 Lîi nhuËn tríc thuÕ 24220839 11431391 12789448 2.12 ( Nguån : tÝnh tõ b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ nh©n tè quan träng ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp nhng do thuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp b¾t buéc vµ cè ®Þnh theo luËt quy ®Þnh nªn thuÕ kh«ng n»m trong ph¹m vi diÒu chØnh chñ quan cho lîi nhuËn cña doanh nghiÖp do trong bµi ph©n tÝch nµy em chØ ph©n tÝch lîi nhuËn truíc thuÕ cña c«ng ty Trang 15 Lîi nhuËn tríc thuÕ = DT b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô – c¸c kho¶n gi¶m trõ – gi¸ vèn hµng b¸n – chi phÝ b¸n hµng +(-) l·i lç ho¹t ®éng tµi chÝnh +(-) l·i lç ho¹t ®éng kh¸c Dùa vµo b¶ng 2 ta thÊy : Doanh thu cuèi kú so víi ®Çu kú t¨ng cô thÓ lµ t¨ng 436424319 vµ chªnh lÖch tû träng lµ 12,1% nguyªn nh©n lµ do : chi phÝ vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp còng nh chi phÝ vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp gi¶m dÉn ®Õn doanh thu t¨ng do vËy c«ng ty nªn ph¸t huy lîi thÕ nµy . Tæng chi phÝ gi¶m cô thÓ lµ (51246916) vµ chªnh lÖch tû träng lµ 8.5% . con så nµy t¬ng ®èi thÊp , lîi nhuËn t¨ng nhiÒu lµ do lîi nhuËn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô chiÕm tû träng lín trong lîi nhuËn trong lîi nhuËn tríc thuÕ Nh vËy c«ng ty ®· thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn trong khi ®ã chi phÝ l¹i gi¶m . §iÒu nµy rÊt tèt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty N«ng S¶n thanh hoa . C«ng ty nªn tiÐp tôc ¸p dông vµ ph¸t huy tiÒm n¨ng ®ã . Tuy nhiªn ë ®Çu kú chi phÝ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi tæng doanh thu ®iÒu nµy rÊt bÊt lîi cho c«ng ty . C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p lµm gi¶m chi phÝ ®Ó n©ng cao doanh thu h¬n n÷a ë cuèi kú nh×n chung c«ng ty ®· gi¶m chi phÝ vµ t¨ng doanh thu h¬n so víi ®Çu n¨m nhng con sè nµy l¹i kh«ng ®¸ng kÓ cho nªn c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a nh÷ng biÖn ph¸p nh»m t¨ng doanh thu Nh×n chung lîi nhuËn cña c«ng ty cuèi n¨m 2010 so víi ®Çu n¨m 2010 t¨ng gÊp ®oi ®iÒu nµy rÊt ®¸ng mõng cho c«ng ty . C«ng ty nªn kh«ng ngõngph¸t triÓn thµnh qu¶ nµy Trang 16 2.2.1.2 T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2011 B¶ng 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2011 chØ tiªu 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 4. GÝa vèn hµng b¸n 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 7. Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã chi phÝ l·i vay 8. Chi phÝ b¸n hµng 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 11. Thu nhËp kh¸c Cuèi n¨m §Çu n¨m Chªnh lÖch 607310866180 422839053733 184471812400 10357752650 522072991 9835679659 596953113530 422316980742 174636132800 557626500700 377634564257 179991936500 39326612830 44682416485 -5355803655 10175971046 15004147484 12855816324 10891688799 -2679845278 4112458685 12388441333 13711325682 9114057785 9399709501 3274383548 4311616181 11293129621 15957034729 -4663905108 9493981089 1797065874 21289799780 665843853 -11795818691 1131222021 12. Chi phÝ kh¸c 13 . Lîi nhuËn kh¸c 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ 15. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 16. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 333986845 1463079029 137740828 528103025 196246017 934976004 10957060118 21817902805 -10860842687 839394260 3609685140 -2770290880 10117665858 18208217665 -8090551807 Trang 17 Tõ b¶ng 2 : b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2011 ta thÊy : Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña cuèi kú so víi ®Çu kú gi¶m cô thÓ lµ gi¶m 11795818691(VN§) Lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ cuèi kú so víi ®Çu kú gi¶m 10860842687(VN§) Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cuèi kú so víi ®Çu kú gi¶m 27702901880(VN§) lµ do : chi phÝ vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp rÊt cao dÉn lîi nhuËn sau thuÕ gi¶m ë ®Çu kú so víi cuèi kú Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô l¹i gi¶m ®¸ng kÓ cô thÓ lµ gi¶m 5355803655(VN§) Lµ do : gi¸ vèn hµng b¸n cña cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m lµ rÊt cao do ®ã lîi nhuËn gép vÒ doanh thu vµ cung cÊp dÞch vô gi¶m Tuy nhiªn lîi nhuËn kh¸c cña c«ng ty cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m t¨ng m¹nh cô thÓ lµ 934976004 §¸nh gi¸ t×nh h×nh lîi nhuËn chung cña c«ng ty n¨m 2011 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh lîi nhuËn gióp chóng ta ®¸nh gi¸ ®îc sù biÕn ®éng cña lîi nhuËn cña n¨m nay so víi n¨m tríc , cña kú nµy so víi kú tríc cña c«ng ty nh»m thÊy ®îc kÕt qu¶ t×nh h×nh lîi nhuËn vµ biÕt ®îc møc ®ãng gãp cña c¸c lîi nhuËn thµnh phÇn nh thÕ nµo ? B¶ng 2.1 T×nh h×nh lîi nhuËn t¹i c«ng ty n«ng s¶n thanh hoa qua n¨m 2011 N¨m Chªnh lÖch ChØ tiªu Cuèi kú §Çu kú TuyÖt ®èi % Tæng doanh thu 1214439951000 8580118507000 3564281003000 0.14 Tæng chi phÝ 403425896300 363861738400 39564157900 1.11
- Xem thêm -