Tài liệu Phân tích tình hình lợi nhuận tại công ty cp thương mại và tổng hợp i hà tây

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thÕ khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ vÒ kinh tÕ, c¹nh tranh trªn thÞ trêng cµng trë nªn quyÕt liÖt, chÊt lîng s¶n phÈm sÏ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸c doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, ®êi sèng x· héi ngµy cµng n©ng cao, nhu cÇu cña con ngêi ®èi víi hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng kh«ng ngõng vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i nç lùc, cè g¾ng t×m kiÕm c¸c ph¬ng ph¸p tèi u nhÊt ®Ó s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao nhÊt víi gi¸ thµnh hîp lý nhÊt. §ã chÝnh lµ con ®êng chñ yÕu ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi. ChÊt lîng s¶n phÈm thùc sù trë thµnh mét nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i trong kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh sù thµnh c«ng hay tôt hËu cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc. §¶m b¶o n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ yªu cÇu kh¸ch quan gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®ãng gãp vµo viÖc n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ®îc tù chñ trong kinh doanh, h¹ch to¸n ®éc lËp vµ tù do c¹nh tranh trong khu«n khæ ph¸p luËt. Nh÷ng doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ®ang c¹nh tranh gay g¾t ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. H¬n n÷a, tõ khi chÝnh s¸ch më cöa, søc Ðp cña hµng ngo¹i nhËp, cña ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi níc. §iÒu ®ã buéc c¸c nhµ kinh doanh còng nh c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i hÕt søc coi träng vÊn ®Ò ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng, bëi chÊt lîng s¶n phÈm lµ vò khÝ c¹nh tranh lîi h¹i cña doanh nghiÖp. Công ty TNHH thiết bị giáo dục và đào tạo Ánh Dương tuy mới thành lập năm 2005 nhưng đã xác định rõ mục tiêu kinh doanh là chất lượng sản phẩm, công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào quá trình sản xuất sản phẩm của mình. Công ty đã có một hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình quản trị chất lượng rất rõ ràng, được phổ biến và thực hiện trong tất cả các phòng ban. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều tồn tại trong việc áp dụng hệ thống. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH thiết bị giáo dục và đồ chơi Ánh Dương, víi sù gióp ®ì cña cô giáo: Ths.Đỗ Thị Đông, em ®· chän ®Ò tµi: “Hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm ở Công ty TNHH thiết bị Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giáo dục và đồ chơi Ánh Dương” , lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp, nh»m ph©n tÝch thùc tr¹ng chÊt lîng s¶n phÈm vµ qu¶n trÞ chÊt lîng s¶n phÈm, ®ång thêi ®a ra nh÷ng quan ®iÓm, gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty. Về mặt kết cấu, chuyên đề tốt nghiệp được chia làm ba phần: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH thiết bị giáo dục và đồ chơi Ánh Dương. Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị chất lượng tại công ty TNHH thiết bị giáo dục và đồ chới Ánh Dương. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng tại công ty TNHH thiết bị giáo dục và đồ chơi Ánh Dương. Do nhận thức và thời gian thực tập thực tế có hạn nên chuyên đề còn nhiều thiếu sót. Do vậy em mong được sự góp ý, hướng dẫn của cô giáo và nhận xét của ban lãnh đạo công ty giúp em hoàn thành tốt hơn chuyên đề này. Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI ÁNH DƯƠNG Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1. - Giới thiệu về công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Ánh Dương Tên công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI ÁNH DƯƠNG Tên giao dịch quốc tế: ANH DUONG EDUCATIONAL EQUIPMENT AND TOY COMPANY LIMITED Tên viết tắt: ANH DUONG EET CO., LTD. Loại hình công ty: Công ty TNHH nhiều thành viên Địa chỉ trụ sở chính: 34 ngõ 20 Nguyễn Viết Xuân, Phường Phương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 04 5655063 Fax: 04 5655063 Email:anhduongeet@yahoo.com Số đăng ký kinh doanh:0102019471 Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng( Hai tỷ đồngVN) Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em( trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội), thiết bị nội thất, văn phòng. Mua bán vật liệu xây dựng Kinh doanh dịch vụ công viên vườn thú Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh Danh sách thành viên góp vốn: STT Nơi đăng ký hộ Giá trị vốn góp Phần vốn góp Tên khẩu thường trú (đồng) (%) thàn đối với cá nhân h hoặc địa chỉ trụ viên sở chính đối với tổ chức 1 NGUYỄN DUY 34 ngõ 20 Nguyễn Viết 1.200.000.000 60 CHUNG Xuân, Phường Phương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2 Đội II, thôn Quế 800.000.000 40 NG Ổ, xã Chi Lăng, UY huyện Quế Võ, ỄN tỉnh Bắc Ninh HỮ U PH ÚC Người đại diện theo pháp luật của công ty: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Họ và tên: NGUYỄN DUY CHUNG Chức danh: Giám đốc 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty TNHH thiết bị giáo dục và đồ chơi Ánh Dương được thành lập theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0102019471 do sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17 tháng 3 năm 2005 với vốn điều lệ ban đầu là 2.000.000.000 VND. Năm 2005, công ty ngay sau ngày thành lập, các hoạt động xây dựng nhà xưởng, mua sắm và lắp đặt dây chuyền sản xuất, nghiên cứu thị trường và xây dựng kênh phân phối, xây dựng đội ngũ nhân sự chủ chốt, tuyển dụng và đào tạo lao động đã gấp rút được tiến hành để đưa Công ty đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh Ban đầu mới thành lập nên việc kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn nhằm tạo dựng hình ảnh công ty đối với người tiêu dùng, nhưng với nỗ lực cố gắng của toàn bộ công ty đã có được thành quả ngay trong những năm đầu thành lập, doanh thu năm 2005, 2006 lần lượt là 968.782.740 và 1.032.986.827(VND) với tổng lợi nhuận sau thuế là 12.774.925 và 40.592.463(VND). Năm 2007, do yêu cầu của thị trường công ty đã đầu tư thêm nhiều trang thiết bị, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên năng động, có kỹ thuật và lành nghề đưa công ty ngày càng tiến mạnh vào thị trường, khẳng định vị thế của mình. Công ty đầu tư mua nhiều ô tô tải lớn, nhỏ, các loại máy móc thiết bị mới nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác vận chuyển hàng đến với các khách hàng ở thị trường miền Trung và miềm Nam. Với nỗ lực của toàn công ty tuy mới chỉ thành lập nhưng đã mở rộng thị trường ra toàn quốc. sản phẩm của công ty được tiêu thụ tại cả 3 thị trường miền Bắc, Miền Trung, miền Nam, chủ yếu cho các sở, phòng giáo dục và các trường mầm non như: L©m §ång,H¶i Phßng,Gia Lai, Qu¶ng Ng·, Qu¶ng B×nh,§¾k N«ng,Kon Tum,NghÖ An,B¾c Ninh,Thanh Ho¸, Huế, Hưng Yên…và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước 1.3. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty 1.3.1. Sản phẩm và thị trường * Sản phẩm của công ty rất đa dạng với rất nhiều mặt hàng khác nhau được phân loại theo tính năng của sản phẩm: - Thiết bị đồ chơi ngoài trời: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + các loại khu liên hoàn – nhà chơi – cầu trượt: khu liên hoàn nhiều khối, nhà chơi hình lục giác,nhà chơi nhiều cầu trượt, nhà chòi, thang leo… + Các loại mâm quay, đu quay: các loại mâm quay con giống, mâm quay thể lực, đu quay, chén quay,đu đạp chân… + Các loại xích đu, đu treo: xích đu nhiều chỗ, xích đu đa năng, đu treo tầu hỏa, đu treo ô tô… + Các loại thú nhún,bập bênh: con giống nhún, máy bay nhún, tam mã, bập bênh con giống, bập bênh lò xo… + Thiết bị rèn thể lực: thang chui, thang leo, xà, cầu thăng bằng, khu thể chất, bóng rổ,cầu mây… + Các loại nhà banh cầu trượt: nhà banh cầu trượt, bể bơi, bể bóng, máy bay cầu trượt… - Thiết bị vận động rèn luyện thể chất: bóng nhựa, cột, cung, gậy, vòng thể dục… - Đồ chơi ngoại nhập: bể bóng, xe đạp, nhà chơi, khu vui chơi đa năng… - Thiết bị nội thất và chăm sóc nuôi dưỡng : + Thiết bị nội thất: bàn, ghế, bảng, giá đồ chơi, giá sách, tủ đồ… + Thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng: bình ủ, giường, phản, tủ để cốc và thức ăn… - Thiết bị văn phòng, bàn ghế phổ thông: cân đo sức khỏe, tủ thuốc y tế,bàn, bảng , bút… - Thiết bị đồ chơi trong nhà phục vụ các góc : + Góc học tập: góc làm quen với toán,chữ cái, tiếng việt, kể chuyện, với môi trường xung quanh… + Góc xây dựng: đồ chơi xếp hình, xâu dây, kéo dây, đồ chơi xếp hình, xây dựng… + Góc nghệ thuật: gồm hoạt động tạo hình như đất nặn, bút mầu, keo, giấy mầu…và hoạt động âm nhạc như đàn, sáo, mõ, kèn, quạt, trống… + Góc phân vai theo chủ đề: chủ đề gia đình có ba lô, vỉ, rổ, giường.. và chủ đề xã hội có trang phục các ngành nghề Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Góc thiên nhiên - Danh mục thiết bị tối thiểu trang bị các nhóm lớp (thí điểm theo trương trình đổi mới): + Góc học tập + Góc xây dựng + Góc nghệ thuật + Góc phân vai theo chủ đề + Góc thiên nhiên Ngoài sản xuất theo mẫu có sẵn, công ty còn nhận thiết kế, thi công các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng * Thị trường Thị trường của công ty chủ yếu là thị trường trong nước, công ty chưa có sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Tuy mới chỉ được thành lập chưa lâu nhưng công ty đã có thị trường trên toàn quốc. Thị trường được phân làm 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Thị trường của doanh nghiệp mở rộng,§Þa bµn kh¸ch hµng phôc vô tr¶i réng trªn 16 tØnh thµnh trªn toµn quèc bao gåm c¶ c¸c thµnh phè lín, c¸c tØnh ®ång b»ng vµ t©y nguyªn nh: Thanh Ho¸, Hng Yªn, B¾c Ninh, Th¸i B×nh, H¶i Phßng, HuÕ, L©m §ång, Qu¶ng Ng·i, Kontum... Kh¸ch hµng kh«ng chØ thuéc c¸c khèi giáo dôc, ch¨m sãc trÎ em, c¸c C«ng ty mµ cßn c¸c tæ chøc quèc tÕ nh tæ chøc tÇm nh×n thÕ giíi t¹i ViÖt Nam. Công ty cung cấp sản phẩm cho 3 loại đối tượng khách hàng chủ yếu: - Một là, khách hàng lẻ: khách hàng lẻ của công ty là tất cả các cá nhân trên cả nước có nhu cầu mua sản phẩm của công ty, nhưng khách hàng lẻ tập trung chủ yếu là ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đây là đối tượng khách hàng có nhu cầu phong phú nhất, mua rất nhiều chủng loại mặt hàng là thiết bị giáo dục và đồ chơi trẻ em. Ngoài những sản phẩm mà công ty sản xuất được, công ty còn mua các loại mặt hàng mà mình không sản xuất được để thỏa mãn nếu những khách hàng đó có nhu cầu. - Hai là, khách hàng là các tổ chức: đây là nhóm đối tượng khách hàng lớn nhất và quan trọng nhất đối với công ty. Các tổ chức là Sở giáo dục và đào tạo tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ,Phòng Lao động thương binh xã hội,các trường Mầm non, ủy ban nhân dân các tỉnh, ủy ban dân số gia đình và trẻ em, các chương trình phát triển vùng. Đối tượng khách hàng này là quan trọng nhất đối với công ty vì các hợp đồng ký kết với Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 các tổ chức này thường với số lượng lớn, giá trị hợp đồng cao nên được công ty hết sức chú trọng. - Ba là, khách hàng là các công ty thương mại: đối tượng khách hàng này tuy chỉ chiếm một tỷ lệ không lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng và là đối tượng khách hàng tiềm năng của công ty 1.3.2. Cơ cấu và tổ chức * Mô hình tổ chức của công ty: Hình 1.1. Cơ cấu tổ chức của công ty (Nguồn: lấy từ sổ tay chất lượng của công ty Ánh Dương)      Ban giám đốc: Giám đốc Công ty Giám đốc điều hành Công ty Giám đốc Nhà máy Phó Giám đốc Công ty. Khối văn phòng: Phòng hành chính nhân sự  Phòng kế toán  Phòng kinh doanh Nhà máy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Bộ phận Xưởng  Bộ phận vật tư và kho. 1.3.3. Nguồn nhân lực Đối với công ty thì nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng góp phần tạo lợi thế cạnh tranh so với các công ty khác, đặc biệt là trong cùng ngành. Yếu tố chất lượng nguồn nhân lực góp phần làm tăng chất lượng sản phẩm, đặc biệt là với công ty chuyên sản xuất thiết bị giáo dục và đồ chơi. Do là công ty TNHH mới được thành lập từ năm 2005 với số vốn và quy mô chưa lớn nên số lượng công nhân của công ty chỉ là 125 người, số lượng thường xuyên là 90 người, còn lại là lao động thời vụ. Bảng 1.1. Bảng kê khai số lượng nhân viên tại các bộ phạn trong công ty Bé phËn V¨n phßng Nhµ m¸y s¶n xuÊt Sè lîng thêng xuyªn (ng- 20 70 êi) Sè lîng thêi vô (ngêi) 35 35 0 Tæng (ngêi) 20 105 (Nguồn: Từ hồ sơ năng lực của công ty Ánh Dương) Tæng 90 125 Chất lượng của công nhân công ty qua các bảng kê khai năng lực: Bảng 1.2. Bảng kê khai năng lực cán bộ chuyên môn và kỹ thụât của doanh nghiệp TT Cán bộ chuyên môn Số lượng Theo thâm niên và Dưới 1 năm 1-2 năm Trên 3 năm kỹ thuật 1 KS thiÕt kÕ 01 01 2 KS c¬ khÝ 01 01 3 Cö nh©n Mü ThuËt 01 01 4 KS kÕt cÊu x©y dùng 01 01 5 01 01 KS Điện 6 7 8 Cö nh© KS hãa 01 KS c«ng nghÖ th«ng 01 tin (chuyªn lËp tr×nh) 02 01 02 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n c¬ khÝ chÕ t¹o 09 Cö nh©n tµi chÝnh kÕ 02 to¸n 10 Cử nhân kinh tế 07 11 Trung cấp c¬ khÝ chÕ 02 t¹o Tổng cộng 20 0 (Nguồn: Từ hồ sơ năng lực của công ty Ánh Dương) 02 05 02 02 18 Hình 1.2. Tỷ lệ phần trăm năng lực chuyên môn kỹ thuật theo thâm niêm Ngoµi ra C«ng ty thêng xuyªn cã ®îc sù céng t¸c cña c¸c chuyªn gia hµng ®Çu lµm viÖc trong lÜnh vùc gi¸o dôc mÇm non vµ nghiªn cøu t©m lý trÎ em ®Ó ®a ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, thÓ chÊt vµ t©m lý trÎ nhá. Bảng 1.3. Bảng kê khai công nhân kỹ thuật TT Công nhân theo nghề SL BËc 3/7 1 Thợ s¬n 10 10 2 Thợ sắt 05 2 3 Thợ hàn 15 5 Bậc 4/7 Bậc 5/7 Bậc 6/7 2 5 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 Thî tiÖn 01 5 Thợ mộc 15 6 Thợ máy 01 7 Thî nhùa 10 10 8 Thî khu«n 02 02 9 Thî ®iÖn 01 01 10 Lao động phæ th«ng 10 Tổng cộng 70 01 5 5 5 3 (nguồn: từ hồ sơ năng lực của công ty Ánh Dương Hình1.3.. Tỷ lệ phần trăm công nhân kỹ thuật theo bậc 1.3.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị Quy m« nhµ m¸y: - DiÖn tÝch mÆt b»ng nhµ xëng: 2.000m2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Gåm 4 xÝ nghiÖp chÝnh: C¬ khÝ, Méc, Nhùa composite, S¬n. D©y chuyÒn s¶n xuÊt: Bảng 1.4.Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công xưởng cơ khí TT Tên thiết bị Giá trị% Nước Đơn vị Số lượng xuất sản 1 M¸y hµn Mix-Max ChiÕc 05 80 NhËt B¶n, Trung Quèc 2 M¸y hµn hå quang ChiÕc 10 85 ViÖt Nam 3 M¸y uèn èng thñy lùc ChiÕc 02 90 Trung Quèc 4 M¸y c¾t thÐp ChiÕc 04 80 ViÖt Nam 5 M¸y uèn t¹o h×nh CNC ChiÕc 01 90 Trung Quèc 6 ChiÕc 10 75 §øc vµ Trung Quèc 7 M¸y khoan ChiÕc 10 70 §øc vµ Trung Quèc 8 M¸y dËp t«n ChiÕc 01 95 Trung Quèc 9 M¸y tiÖn ChiÕc 01 70 Nga M¸y mµi Bảng 1.5.Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công xưởng mộc Giá trị% TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Nước sản xuất 1 M¸y ca gç bµn ChiÕc 02 70 Trung Quèc 2 M¸y c¾t gç ChiÕc 04 85 Trung Quèc 3 M¸y c¾t gãc chiÕc 02 80 §øc 3 M¸y khoan bµn ChiÕc 02 90 ViÖt Nam 4 M¸y soi ChiÕc 05 85 §øc 5 M¸y dung ChiÕc 05 75 §øc 6 Sóng b¾n ®inh ChiÕc 06 80 Trung Quèc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 1.6.Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công xưởng nhựa composite TT Tên thiết bị Đơn vị Số Giá trị% Nước lượng xuất 1 M¸y phun Zencèt ChiÕc 04 90 NhËt B¶n 2 M¸y khoan ChiÕc 06 85 ViÖt Nam 3 M¸y mµi ChiÕc 05 95 §øc 4 M¸y ®¸nh bãng ChiÕc 03 95 ViÖt nam 5 Sóng phun Zencèt ChiÕc 04 95 NhËt B¶n Bảng 1.7.Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công phân xưởng sơn TT Tên thiết bị Đơn vị Số Giá trị% Nước lượng xuất 1 M¸y nÐn khÝ ChiÕc 05 85 NhËt B¶n 2 Sóng phun s¬n ChiÕc 20 90 NhËt B¶n 3 Bé 01 80 ViÖt Nam 4 Buång s¬n tÜnh ®iÖn C¸i 04 80 NhËt B¶n 5 Lß sÊy s¬n ChiÕc 04 75 ViÖt Nam 6 HÖ thèng bÓ läc Bé 01 80 ViÖt Nam HÖ thèn g läc vµ d©y truyÒ n khö mïi sản sản 1.3.5. Công nghệ và quá trình sản xuất Công nghệ và quá trình sản xuất tương ứng với 3 phân xưởng khác nhau của công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a. Xưởng cơ khí và sơn Bảng1.8.Bảng quy trình sản xuất tại xưởng cơ khí và sơn Tt Các bước thực hiện Người hiện thực Thông số kiểm Biểu mẫu, Phương tiện s soát/ Phạm vi dụng cho phép 1 Nhận Lệnh sản xuất Quản đốc 2 Nhận Nguyên vật liệu Quản đốc, thủ Số, khối lượng kho ( Ống hộp thép, U, V, Z, Trục, vật tư phụ ...) 3 Giao việc cho công nhân Quản đốc - BM 04-04/QT Sổ nhật ký sản xuất (BM 07-01/QT) Theo lệnh sản Quản đốc xuất Sổ giao việc (BM 07-04/QT) 4 Cắt, uốn, dựng, hàn đính Công nhân lên khung sản phẩm Kích thước 5 Hàn quét hoàn chỉnh sản Công nhân phẩm Bề mặt, Que hàn Bản vẽ/hình ảnh 6 Mài Công nhân Bề mặt 7 Quản đốc Bề mặt, Kích Sổ kiểm tra SP Quản đốc thước BM 07-02/QT (Theo bản vẽ/hình ảnh), 100% Làm sạch bề mặt Công nhân Kiể m tra ( K T 1) 8 Bề mặt Bản vẽ/hình ảnh, dưỡn định mức vật tư Ngoại quan Ngoại quan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 Sơn Công nhân Pha màu theo Bảng mầu (công thức ph bảng màu theo tỷ lệ do Công ty tự qu Màu sản phẩm định) Sổ nhật ký sản xuất (BM 07-01/QT) 10 Lắp ráp tổng thể Công nhân Theo bản hình ảnh 11 Kiểm tra ( KT 2) Quản đốc Sổ kiểm tra SP Quản đốc BM 07-02/QT Bề mặt, Kích thước, độ chính xác (Theo bản vẽ/hình ảnh, định mức vật tư) Màu sơn, Bề mặt. 100% vẽ/ Sổ nhật ký sản xuất (BM 07-01/QT) (Nguồn: từ quy trình sản xuất tại xưởng cơ khí và sơn của công ty Ánh Dương) Hình 1.4.Sơ đồ quy trình sản xuất tại xưởng cơ khí và sơn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. Xưởng mộc Bảng 1.9.Bảng quy trình sản xuất tại xưởng mộc Tt Các bước thực hiện Người thực hiện Thông số kiểm Biểu mẫu, Phương tiện soát/ Phạm vi sư dụng cho phép 1 Nhận Lệnh sản xuất Quản đốc - 2 Nhận Nguyên vật liệu Quản kho (Gỗ, vật tư, phụ kiện...) đốc, thủ Số, khối lượng BM 04-04/QT Sổ nhật ký sản xuất (BM 08-01/QT) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Quản đốc giao việc Quản đốc Theo lệnh sản Sổ giao việc (BM 08 xuất 04/QT) 4 Pha gỗ Công nhân Kích thước 5 Soi (nếu cần) Công nhân Kích thước Bản vẽ/hình ảnh, dưỡng định mức vật tư Dưỡng 6 Dựng (Dán keo, chốt, Công nhân bắn đinh) Kích thước Bản vẽ/hình ảnh 5cm/đinh 7 Mài và đánh giấy ráp Công nhân Bề mặt(Dựng Ngoại quan sau 3h mới được mài) 8 Kiểm tra (KT 1) Quản đốc Bề mặt, Kích Sổ kiểm tra SP thước( Theo bản BM 07-02/QT vẽ/ hình ảnh ), 100% 9 Sơn lót Công nhân Pha màu trắng 10 Đánh giấy ráp Công nhân Bề mặt (sau khi Ngoại quan khô lớp sơn lót) 11 Sơn mầu Công nhân Bảng mầu (pha Ngoại quan mầu theo tỷ lệ do Công ty quy định) 12 Kiểm tra (KT 2) Quản đốc Bề mặt, Màu Sổ kiểm sơn. 100% BM 07-02/QT 13 Sơn bóng Công nhân Chỉ sơn sau khi Ngoại quan sơn mầu 2 giờ Màu sản phẩm 14 Đóng gói thành phẩm Công nhân (nếu có) Ngoại quan Theo hướng dẫn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tra SP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (nguồn: từ quy trình sản xuất tại xưởng mộc của công ty Ánh Dương Hình1.4.quy trình sản xuất tại xưởng composit Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 1.10.Bảng quy trình hoạt động của xưởng composit Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tt Các bước thực hiện Người thực hiện 1 Nhận Lệnh sản xuất Quản đốc 2 Nhận vật tư, liệu Thông số kiểm soát/ Biểu mẫu, Phương tiện Phạm vi cho phép sư dụng - vật Quản đốc, thủ Số, khối lượng kho BM 04-04/QT Sổ nhật ký sản xuấ (BM 09-01/QT) (khuôn, vật tư, vật tư phụ ...) 3 Giao việc cho công Quản đốc nhân Theo lệnh sản xuất Sổ giao việc (BM 09 04/QT) 4 Chuẩn bị khuôn/sưa Công nhân khuôn (nếu cần) - Mã sản phẩm - 5 Làm sạch khuôn, Công nhân đánh khuôn Bằng WAX - 6 Phun Zemcốt (nếu Công nhân cần) - Pha Buntcnox, SM, Định mức vật tư nhựa theo bảng định mức 7 Rải Mat Công nhân Đều mặt khuôn 8 Chấm nhựa Công nhân Bề mặt, độ dầy mỏng Định mức vật tư theo phần chịu lực Công nhân Thời gian để đông Sổ nhật ký sản xuấ cứng tối thiểu 2 tiếng (BM 09-01/QT) Cô Để đông cứng ng nhâ n-9 Định mức vật tư Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 11 Cắt Bavia Ra khu ôn Công nhân Bề mặt Ngoại quan 10 12 Đắp chân, tay (nếu Công nhân cần) 13 Đánh giấy ráp (nếu Công nhân cấn) Bề mặt Ngoại quan 14 Kiểm tra ( KT 1) Ngoại quan Sổ kiểm tra SP Quản đốc Ngoại quan BM 07-02/QT (Nguồn: từ quy trình sản xuất tại xưởng composit) Hình 1.5.sơ đồ quy trình sản xuất tại xưởng composit 1.3.6. Các hoạt động quản trị Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -