Tài liệu Phân tích tình hình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại văn phòng bảo hiểm khu vực vii - công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù ®æi míi s©u s¾c cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ më, nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp ®· thùc sù ph¶i vËn ®éng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn b»ng thùc lùc cña m×nh. Trong c¬ chÕ thÞ trêng doanh nghiÖp ph¶i thùc sù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh,ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh kÓ c¶ khi ho¹t ®éng kinh doanh gÆp thuËn lîi, ph¸t ®¹t còng nh khi cã nguy c¬ thua lç, ph¸ s¶n. Mét ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ã lµ tæ chøc nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh ®ung ®¾n kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh b¸n hµng ®ã. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô mua b¸n, dù tr÷ vµ b¶o qu¶n hµng ho¸. Mçi nghiÖp vô nµy ®Òu ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh, xong b¸n hµng lµ kh©u quyÕt ®Þnh trùc tiÕp. H¬n n÷a, tiªu thô hµng ho¸ cßn mang ý nghÜa sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp ®ang tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. MÆt kh¸c viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng lµ mét vÊn ®Ò ®îc ®Æc biÖt quan t©m v× nã lµ môc ®Ých ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ThÞ trêng võa lµ c¬ héi,võa lµ thö th¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong viÖc tiªu thô hµng ho¸ vµ nã ph¶n håi l¹i b»ng chÝnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp thu ®îc hay ph¶i tr¶ gi¸. XuÊt ph¸t tõ vai trß vµ tÇm quan träng cña doanh nghiÖp kinh doanh lµ ph¶i n©ng cao sè lîng hµng ho¸ b¸n ra, ®ång thêi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong kú nh»m b¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn kinh doanh. Trong thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty vËt t kü thuËt xi m¨ng Ha Néi kÕt hîp víi nghiªn cøu lý luËn vµ nh÷ng ®iÒu ®îc häc t¹i trêng em m¹nh d¹n chän chuyªn ®Ò : “ KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë c«ng ty vËt t kü thuËt xi m¨ng Hµ Néi.” ë chuyªn ®Ò nµy, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, bao gåm 3 ch¬ng : Ch¬ng 1 : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty vËt t kü thuËt xi m¨ng Hµ Néi. Ch¬ng 3 : Ph¬ng híng hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty vËt t kü thuËt xi m¨ng Hµ Néi. Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i. I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. 1 Kh¸i niÖm b¸n hµng vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c b¸n hµng. 1.1 Kh¸i niÖm b¸n hµng : Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp B¸n hµng lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña giai ®o¹n t¸i s¶n xuÊt, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¸n hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thu håi vèn, bï ®¾p chi phÝ, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc, ®Çu t ph¸t triÓn n©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. B¸n hµng lµ qu¸ tr×nh bao gåm hai mÆt :Doanh nghiÖp ®em b¸n s¶n phÈm hµng ho¸,cung cÊp dÞch vô ®ång thêi ®· thu ®îc tiÒn hoÆc ngêi mua nhËn tr¶ tiÒn. §èi víi doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n, gi¸ trÞ cña s¶n phÈm x©y l¾p thùc hiÖn th«ng qua c«ng t¸c bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh. Hµng ho¸ cung cÊp nh»m ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt x· héi gäi lµ b¸n ra ngoµi. Trêng hîp hµng ho¸ cung cÊp gi÷a c¸c ®¬n vÞ cïng mét c«ng ty, tæng c«ng ty, tËp ®oµn… ®îc gäi lµ b¸n hµng trong néi bé. Qu¸ tr×nh b¸n hµng thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh trao ®æi quyÒn së h÷u gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua trªn thÞ trêng ho¹t ®éng. ThÞ trêng ho¹t ®éng lµ thÞ trêng ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi ba ®iÒu kiÖn sau:< chuÈn mùc kÕ to¸n sè 14> C¸c s¶n phÈm ®îc b¸n trªn thÞ trêng cã tÝnh t¬ng ®ång. Ngêi mua vµ ngêi b¸n cã thÓ t×m thÊy nhau vao bÊt kú lóc nµo. Gi¸ c¶ ®îc c«ng khai. 1.2. ý nghÜa cña c«ng t¸c b¸n hµng -Th«ng qua qu¸ tr×nh b¸n hµng, ®ång vèn cña doanh nghiÖp míi trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu cña nã. Qu¸ tr×nh b¸n hµng hoµn tÊt sÏ h×nh thµnh kÕt qu¶ lµ doanh thu b¸n hµng, víi doanh thu nµy doanh nghiÖp sÏ trang tr¶i c¸c chi phÝ tiÕp tôc qu¸ tr×nh kinh doanh sau. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc tiªu lîi nhuËn doanh nghiÖp kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ngµy cµng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh s«i ®éng vµ quyÕt liÖt vµ ngîc l¹i nÕu qu¸ tr×nh kinh doanh kÐm sÏ kh«ng cã nguån thu nhËp ®Ó bï ®¾p c¸c chi phÝ bá ra, kh«ng cã vèn bá ra ®Ó tiÕp tôc kinh doanh. 2. Kh¸i niÖm doanh thu b¸n hµng, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng, nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng. 2.1. Kh¸i niÖm doanh thu b¸n hµng Lµ tæng gi¸ trÞ ®îc thùc hiÖn do viÖc b¸n hµng ho¸ cho kh¸ch hµng. 2.2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng gåm : - ChiÕt khÊu b¸n hµng : lµ sè tiÒn tÝnh trªn tæng sè doanh thu tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng gåm : + ChiÕt khÊu thanh to¸n : lµ kho¶n tiÒn thëng cho kh¸ch hµng do thanh to¸n tiÒn hµng tríc quy ®Þnh. +ChiÕt khÊu th¬ng m¹i : lµ kho¶n tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng < tiÒn thëng so trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®· tiÕn hµnh mua mét sè khèi lîng lín hµng ho¸ tÝnh theo tæng sè hµng ®· mua trong thêi gian ®ã hoÆc gi¶m trõ trªn gi¸ b¸n hµng th«ng thêng v× mua khèi lîng hµng ho¸ lín trong mét ®ît. Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp - Gi¶m gi¸ hµng b¸n : lµ sè tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng ngoµi ho¸ ®¬n hay hîp ®ång cung cÊp dÞch vô do c¸c nguyªn nh©n ®Æc biÖt nh : hµng kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng quy c¸ch giao hµng, kh«ng ®óng thêi gian ®Þa ®iÓm trong hîp ®ång. - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i : lµ sè lîng hµng ®· ®îc coi lµ tiªu thô nhng bÞ ngêi mua tõ chèi, tr¶ l¹i do kh«ng t«n träng hîp ®ång kinh tÕ nh ®· ký kÕt. 2.3 Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng. 2.3.1 Nguyªn t¾c x¸c ®inh doanh thu b¸n hµng : Doanh thu b¸n hµng ®îc ghi nhËn khi hîp ®ång tho¶ m·n c¶ 5 ®iÒu kiÖn sau : Doanh nghiÖp ®· trao toµn bé cho ngêi mua phÇn lín rñi ro còng nh lîi Ých cña viÖc së h÷u tµi s¶n ®ã. - Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸ nh ngêi së h÷u hµng ho¸ hoÆc kiÓm so¸t hµng ho¸ - Gi¸ trÞ cña doanh thu ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ch¾c ch¾n - T¬ng ®èi ch¾c ch¾n r»ng doanh nghiÖp sÏ thu ®îc c¸c lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch ®ã - X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng 2.3.2 KÕt qu¶ b¸n hµng KÕt qu¶ b¸n hµng hay kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ hiÖu sè gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ ®Ó t¹o ra thu nhËp C«ng thøc tæng qu¸t ®Ó s¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh : KÕt qu¶ kinh doanh = thu nhËp - chi phÝ KÕt qu¶ cña tõng ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc sau : KÕt qu¶ Doanh thu TrÞ gi¸ vèn Chi phÝ Chi phÝ ho¹t ®éng = b¸n hµng thùc tÕ + b¸n + QLDN b¸n hµng hµng b¸n hµng KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh KÕt qu¶ nghiÖp vô bÊt thêng = Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh = Thu nhËp nghiÖp vô bÊt thêng - Chi phÝ nghiÖp vô bÊt thêng 3.C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng vµ ph¬ng thøc thanh to¸n 3.1C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng viÖc tiªu thô hµng ho¸ ®îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu ph¬ng thøc kh¸c nhau .ViÖc chän vµ ¸p dông linh ho¹t c¸c ph¬ng thøc tiªu thô ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô hµng ho¸ cña doanh nghiÖp .HiÖn nay c¸c ®¬n vÞ th¬ng m¹i sö dông mét sè ph¬ng thøc chñ yÕu sau : 3.1.1 B¸n bu«n a. B¸n hµng qua kho Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp * Ph¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp Theo ph¬ng thøc nµy ngêi mua sÏ nhËn hµng trùc tiÕp t¹i kho cña ®¬n vÞ b¸n hµng vµ lµm thñ tôc thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n .Hµng ho¸ khi xuÊt kho giao cho ngêi mua th× ®îc coi lµ tiªu thô vµ ngêi b¸n mÊt QuyÒn së h÷u hµng ho¸ * Ph¬ng thøc chuyÓn hµng theo hîp ®ång Theo ph¬ng thøc nµy , bªn b¸n chuyÓn hµng cho bªn mua theo ®Þa ®iÓm ghi trong hîp ®ång .Sè hµng chuyÓn ®i nµy vÉn thuéc quyÒnsë h÷u cña doanh nghiÖp. Khi ngêi mua thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng chuyÓn giao (mét phÇn hay toµn bé ) th× sè hµng chÊp nhËn nµy ®îc coi lµ tiªu thô *Ph¬ng thøc tiªu thô qua c¸c ®¹i lý Theo ph¬ng thøc nµy ngêi b¸n sÏ giao hµng cho ®¹i lý ,n¬i ký göi theo sù tho¶ thuËn trong hîp ®ång gi÷a hai bªn , hµng chuyÓn ®i vÉn thuéc së h÷u cña ngêi b¸n ,chØ khi nµo nhËn ®îc th«ng b¸o cña c¬ së ®¹i lý ,ký göi hoÆc nhËn tiÒn do ®¹i lý thanh to¸n hoÆc ®Þnh kú thanh to¸n theo quy ®Þnh gi÷a hai bªn th× hµng ho¸ xuÊt kho míi chÝnh thøc ®îc coi lµ tiªu thô. Trong trêng hîp nµy doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n cho ®¹i lý mét kho¶n hoa hång b¸n hµng *Ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp §©y lµ ph¬ng thøc khi giao hµng cho ngêi mua th× lîng hµng chuyÓn giao ®îc coi lµ tiªu thô ,ngêi mua sÏ thanh to¸n lÇn ®Çu ngay t¹i thêi ®iÓm mua mét phÇn sè tiÒn ph¶i tr¶ chÞu mét tû lÖ l·i suÊt nhÊt ®Þnh .Th«ng thêng sè tiÒn tr¶ ë c¸c kú b»ng nhau ,trong ®ã bao gåm mét phÇn doanh thu gèc vµ mét phÇn l·i suÊt tr¶ chËm b, B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng : - Ban bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n th× doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc qu¸ tr×nh mua hµng, b¸n hµng thanh to¸n tiÒn mua, tiÒn hµng b¸n víi nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. - B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng kh«ng tham gia thanh to¸n, thùc chÊt lµ h×nh thøc m«i giíi trung gian trong quan hÖ mua b¸n, ®¬n vÞ chØ ®îc ph¶n ¸nh hoa hång m«i giíi cho viÖc mua hoÆc b¸n. 3.1.2 B¸n lÎ : B¸n lÎ t¹i c¸c quÇy hµng, cöa hµng ®îc thùc hiÖn díi hai h×nh thøc : - B¸n lÎ thu tiÒn t¹i chç th× ngêi b¸n hµng thùc hiÖn c¶ chøc n¨ng thu tiÒn cña thu ng©n. Cuèi ca b¸n kiÓm quÇy, kiÓm tiÒn b¸n hµng vµ nép cho kÕ to¸n b¸n lÎ. - B¸n lÎ thu tiÒn tËp chung cã ®Æc trng kh¸c vÒ mÆt tæ chøc quÇy b¸n so víi ph¬ng thøc thu tiÒn t¹i chç. T¹i ®iÓm b¸n nh©n viªn thu ng©n vµ nh©n viªn b¸n hµng thùc hiÖn chøc n¨ng ®éc lËp. Cuèi ca b¸n hµng, nh©n viªn b¸n hµng kiÓm quÇy, ®èi chiÕu së quÇy, lËp b¸o c¸o doanh thu trong ngµy. 3.1.3 C¸c trêng hîp ®îc tÝnh tiªu thô kh¸c : Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp Ngoµi c¸c ph¬ng thøc tiªu thô chñ yÕu trªn ®©y c¸c doanh nghiÖp cßn sö dông vËt t , hµng ho¸ s¶n phÈm ®Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ®Ó trao ®æi lÊy hµng ho¸ kh¸c… 3.2 C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n: Trong quan hÖ trao ®æi hµng tiÒn gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi mua th× thêi ®iÓm doanh nghiÖp cã thÓ ghi nhËn doanh thu b¸n hµng phô thuéc vµo ph¬ng thøc thanh to¸n mµ doanh nghiÖp ¸p dông. ¦ng víi mçi ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau th× hµng ho¸ khi chuyÓn ®i ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô : - Doanh nghiÖp giao hµng cho ngêi mua vµ ®· thu ®îc tiÒn ( cã thÓ b»ng tiÒn mÆt hoÆc sÐc…) th× sè hµng ho¸ ®· giao ®ã ®îc coi lµ tiªu thô. Trêng hîp nµy gåm hai kh¶ n¨ng : +Doanh nghiÖp giao hµng cho ngêi vµ thu ®îc tiÒn ngay t¹i thêi ®iÓm ®ã. +Ngêi mua øng tríc tiÒn hµng cho doanh nghiÖp. - Hµng ho¸ chuyÓn cho kh¸ch hµng vµ ®· ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n nhng hiÖn t¹i doanh nghiÖp vÉn cha nhËn ®îc tiÒn hoÆc giÊy b¸o cña ng©n hµng th× vÉn coi lµ tiªu thô. - Gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n theo kÕ ho¹ch th× khi göi hµng cho ngêi mua th× sè hµng ho¸ ®ã x¸c ®Þnh lµ tiÖu thô. Nh vËy do viÖc ¸p dông c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau nªn hµnh vi giao hµng vµ thu tiÒn cã nh÷ng kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian vµ kh«ng gian. NÕu xem xÐt vÒ mÆt sè lîng t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã th× doanh thu tiªu thôvµ sè tiÒn b¸n hµng thu ®îc lµ kh«ng trïng nhau, nhng tíi khi kÕt thóc mét vßng lu©n chuyÓn cña vèn lu ®éng th× doanh thu tiªu thô vµ tiÒn b¸n hµng thu ®îc lµ b»ng nhau. 4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 4.1 NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng : - Ghi chÐp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c t×nh h×nh b¸n hµng theo c¸c chØ tiªu doanh thu, sè lîng vµ chÊt lîng hµng b¸n theo tõng nhãm mÆt hµng vµ theo tõng lo¹i ho¹t ®éng. - TÝnh to¸n chung thùc chÝnh x¸c trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· tiªu thô. - Theo dâi vµ kkiÓm tra t×nh h×nh thu håi tiÒn b¸n hµng theo tõng kh¸ck hµng. - Cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt vÒ qu¸ tr×nh b¸n hµng cho c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp. 4.2 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ cña tõng ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc t×nh h×nh ph©n phèi kÕt qu¶.§«n ®èc kiÓm tra thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc. 5. KÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh b¸n hµng theo c¸c ph¬ng thøc b¸n chñ yÕu. §Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh b¸n hµng, kÕ to¸n sö dông mét sè tµi kho¶n sau : Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp 5.1. C¸c tµi kho¶n chñ yÕu : -TK 157 : Hµng göi ®i b¸n : + C«ng dông : Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· göi hoÆc chuyÓn ®Õn cho kh¸ch hµng,göi b¸n ®¹i lý, ký göi, trÞ gi¸ lao vô, dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng nhng cha ®îc thanh to¸n. + KÕt cÊu vµ néi dung : TK 157 : Hµng göi ®i b¸n - TrÞ gi¸ hµng ho¸, ®· göi cho hµng - TrÞ gi¸ hµng ho¸, dich vô ®· ®îc kh¸ch hoÆc göi b¸n ®¹i lý ký göi. hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. - TrÞ gi¸ dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng, nhng cha ®îc chÊp nhËn thanh - TrÞ gi¸ göi ®i bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i. to¸n. - KÕt chuyÓn ®Çu kú trÞ gi¸ hµng ho¸ ®· - KÕt chuyÓn cuèi kú trÞ gi¸ hµng ho¸ göi ®i cha ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn ®· göi ®i b¸n nhng cha ®îc kh¸ch thanh to¸n ( ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh nhËn thanh kú ). - hµng DCK chÊp trÞ gi¸ hµng ho¸ to¸n. ®· göi ®i, dÞch vô ®· cung cÊp cha ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n. - TK 632 : Gi¸ vèn hµng b¸n + C«ng dông : Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ho¸,dÞch vô ®· cung cÊp gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm x©y l¾p < ®èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p > ®· b¸n trong kú. + KÕt cÊu vµ néi dung :  Trêng hîp doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho, theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn : TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ho¸, - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña dÞch vô ®· cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô ®· b¸n hoµn thµnh ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.  Trêng hîp doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp TK 632 gi¸ vèn hµng b¸n - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm tån kho ®Çu kú. - TrÞ gÝa vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm s¶n xuÊt xong nhËp kho, dÞch vô ®· hoµn thµnh - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm tån kho cuèi kú. - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm, dÞch vô ®· b¸n trong kú vµ nî TK911 - x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. * TK 511 Doanh thu b¸n hµng : - C«ng dông : ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña doanh nghiÖp, thùc hiÖn trong mét kú kÕ to¸n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - KÕt cÊu vµ néi dung : TK 511 - Doanh thu b¸n hµng - Doanh thu b¸n hµng s¶n - Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, hoÆc thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép cña hµng b¸n trong kú kÕ phÈm, hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô cña doanh nghiÖp thùc to¸n. - TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kÕt chuyÓn hiÖn trong kú h¹ch to¸n. cuèi kú - Kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n kÕt chuyÓn cuèi kú - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vµo tµi kho¶n 911 “ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. * TK 511 cã bèn tµi kho¶n cÊp hai : TK 5111 : Doanh thu b¸n hµng ho¸ - TK 5112 : Doanh thu b¸n thµnh phÈm - TK5113 : Doanh thu cung cÊp dÞch vô TK 5114 :Doanh thu trî cÊp tr¬ gi¸ Tk 512- Doanh thu b¸n hµng néi bé -C«ng dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña mét sè s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô b¸n trong néi bé c¸c doanh nghiÖp. Doanh thu b¸n hµng néi bé lµ sè tiÒn thu ®îc do b¸n hµng ho¸, s¶n phÈm cung cÊp dÞch vô gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng mét c«ng ty, tæng c«ng ty… -KÕt cÊu néi dung:- Ph¶n ¸nh t¬ng tù nh tµi kho¶n; 511 TK 512 ®îc chia thµnh 3 tµi kho¶n cÊp hai TK 5121: Doanh thu b¸n hµng ho¸ TK 2221: Doanh thu b¸n s¶n phÈm Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp TK 5123: Doanh thu cung cÊp dÞch vô *TK 531-Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i T¸c dông: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh doanh thu cña mét sè hµng ho¸, thµnh phÈm lao vô, dÞch vô ®· b¸n nhng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do c¸c nguyªn nh©n Néi dung kÕt cÊu: - TK 531- Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i -TËp hîp c¸c kho¶n doanh thu cña - Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn doanh sè hµng ®· b¸n bÞ , doanh nghiÖp ®· tr¶ thu cña sè hµng bÞ tr¶ l¹i vµo bªn nî l¹i tiÒn cho ngêi mua hoÆc tÝnh trõ vµo sè TK511-Doanh thu b¸n hµng hoÆc TK512_ nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng Doanh thu b¸n hµng néi bé *TK 532- Gi¶m gi¸ hµng b¸n -C«ng dông; Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n thùc tÕ ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n -KÕt cÊu vµ néi dung. TK 532- Gi¶m gi¸ hµng b¸n. -TËp hîp c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng - Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn c¸c kho¶n b¸n ®· chÊp thuËn cho ngêi mua trong kú, gi¶m gi¸ hµng b¸n vµo bªn nî Tk511doanh nghiÖp ®· tr¶ l¹i tiÒn cho ngêi mua Doanh thu b¸n hµng hoÆc tÝnh trõ vµo sè nî ph¶i thu cña - Tk512-Doanh thu b¸n hµng néi bé kh¸ch hµng 5.2. KÕ to¸n c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu 5.2.1. KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp B¸n hµng trùc tiÕp lµ ph¬ng thøc giao hµng cho ngêi mua trùc tiÕp t¹i kho( hay trùc tiÕp t¹i c¸c ph©n xëng kh«ng qua kho) cña doanh nghiÖp. Sè hµng nµy khi giao cho ngêi mua ph¶i tr¶ tiÒn ngay hoËc chÊp nhËn thanh to¸n, v× vËy s¶n phÈm xuÊt b¸n ®îc coi lµ ®· b¸n hoµn thµnh *Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng ho¸ dÞch vô xuÊt b¸n trùc tiÕp kÕ to¸n ghi Nî TK632-Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK154 - XuÊt trùc tiÕp t¹i ph©n xëng - Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp Nî TK : 111,112 - Sè ®· thu b»ng tiÒn Nî TK : 131 - Sè b¸n chÞu cho kh¸ch hµng. Cã TK : 3331 ( 33311 ) - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép Cã TK: 511, 512 - Doanh thu b¸n hµng - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, bít gi¸, håi khÊu chËp nhËn cho kh¸ch hµng (nÕu cã ) Nî TK : 532 - Sè gi¶m gi¸ hµng b¸n kh¸ch hµng ®îc hëng Cã TK : 111,112 - Trõ vµo sè tiÒn ph¶i thu ë ngêi mua Cã TK : 338(3388) - Sè gi¶m gi¸ chÊp nhËn nhng cha thanh to¸n cho ngêi mua. - Ph¶n ¸nh sè chiÕt khÊu thanh to¸n ph¸t sinh trong kú ( nÕu cã ) Nî TK 811 - TËp hîp chiÕt khÊu thanh to¸n Cã TK liªn quan ( 111,112,131,3388 ) - Trêng hîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i : + Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK : 157 - Göi l¹i kh« ngêi mua Nî TK : 138(1381) - Gi¸ trÞ chê xö lý Cã TK : 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + Ph¶n ¸nh gi¸ thanh to¸n cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK : 531 - Doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK : 3331(33311) - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Cã TK liªn quan : ( 111,112,131,3388 ) - Cuèi kú kÕt chuyÓn toµn bé c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK : 511- Doanh thu b¸n hµng Cã TK : 531 - KÕt chuyÓn doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Cã TK : 532 - KÕt chuyÓn sè gi¶m gi¸ hµng b¸n - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Nî TK : 511 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK : 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ -KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK : 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ Cã TK : 632 - GÝ vèn hµng b¸n S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp b¸n hµng theo ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp. TK :111,112 TK : 3331 TK : 111,112 TK : 531,532 Ph¹m ThÞ Lý TK 511,512 TK 131,1388 Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp TK : 911 * KÕ to¸n b¸n hµng theo hµng theo ph¬ng thøc göi hµng ®i b¸n - B¸n hµng theo ph¬ng thøc göi hµng ®i b¸n lµ ph¬ng thøc mµ bªn b¸n göi hµng ®i cho kh¸ch hµng theo c¸c ®iÒu kiÖn ghi trong hîp ®ång. Sè hµng chuyÓn ®i nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña bªn b¸n, khi kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng ®· chuyÓn giao th× sè hµng nµy ®îc coi lµ ®· b¸n vµ bªn b¸n ®· mÊt quyÒn së h÷u sè hµng ®ã. + Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu (1)TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng göi ®i cho kh¸ch hµng Nî TK 157 - Hµng göi b¸n Cã TK 154 - XuÊt trùc tiÕp tõ c¸c ph©n xëng (2)TrÞ gi¸ thùc tÕ dÞch vô cung cÊp hoµn thµnh cho kh¸ch hµng nhng cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n Nî TK 157 - Hµng göi b¸n Cã TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (3) Kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n ( mét phÇn hay toµn bé ) (3.1) Doanh thu b¸n hµng cña sè hµng ®· ®îc chÊp nhËn thanh to¸n Nî TK liªn quan ( 111,112,131…)- Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511 - Doanh thu cña sè hµng ®îc chÊp nhËn Cã TK 3331 (33311) - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra ph¶i nép cho hµng tiªu thô (3.2) Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña hµng ®îc chÊp nhËn thanh to¸n Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 157 - Hµng göi b¸n (4)TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng b¸n tr¶ l¹i. Nî TK 138( 1388), 334 - Sè b¾t båi thêng Nî TK 152 - Sè nhËp kho phÕ liÖu Nî TK 138(1) - Gi¸ trÞ s¶n phÈm háng chê xö lý Cã TK 157 - TrÞ gia vèn cña hµng gØ b¸n bÞ tr¶ l¹i (5) C¸c nghiÖp vô kinh tÕ cßn l¹i nh : + Hµng ®· b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, chiÕt khÊu b¸n hµng. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng b¸n + KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §îc ghi sæ kÕ to¸n t¬ng tù nh ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp. Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp C¸c nghiÖp vô kinh tÕ c¬ b¶n liªn quan ®Õn kÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc hµng göi b¸n ®îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å kÕ to¸n sau: S¬ ®å kÕ to¸n hµng göi ®i b¸n. TK154 TK157 TK632 TK911 TK511 TK111,112,131 (1) (2.1) (4) (3) (2.2 TK331 Gi¶i thÝch s¬ ®å: (1) TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng göi b¸n (2.1) TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng göi b¸n ®· b¸n ) (2.2) Doanh thu cña hµng göi b¸n ®· b¸n hoÆc ®îc chÊp nhËn thanh to¸n (3) Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh (4) Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh * KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc göi ®¹i lý ký göi : + KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu : - H¹ch to¸n t¹i ®¬n vÞ giao ®¹i lý (chñ hµng) (1) Gi¸ vèn hµng chuyÓn giao cho c¬ së nhËn lµm ®¹i lý hay nhËn b¸n hµng ký göi, kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho. Nî TK 157 - Hµng göi b¸n Cã TK 154 (2.1) KÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng kª ho¸ ®¬n b¸n ra cña hµng ho¸ ®· b¸n do c¸c ®¹i lý hëng hoa hång göi vÒ ®Ó theo dâi doanh thu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng giao cho c¬ së b¸n ®¹i lý, nhËn ký göi ®· b¸n ®îc. Nî TK :111,112,131 - Tæng gi¸ thanh to¸n ( c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ) Cã TK 511 - Doanh thu cña hµng ®· b¸n CãTK 3331(33311) - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ®· b¸n. (2.2) TrÞ gi¸ vèn cña hµng ®¹i lý, ký göi ®· b¸n. TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 157 - Hµng göi b¸n (3).Ph¶n ¸nh hoa hång tr¶ cho c¬ së nhËn b¸n hµng ®¹i lý ký göi Nî TK 641 - Hoa hång tr¶ cho ®¹i lý, ký göi. Cã TK : 111,112,131 - Tæng sè hoa hång (4) Khi nhËn tiÒn do c¬ së nhËn b¸n hµng ®¹i lý, ký göi thanh to¸n Nî TK : 111,112 - Sè tiÒn ®· nhËn Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng, sè tiÒn ®· thu C¸c nghiÖp vô kinh tÕ c¬ b¶n liªn quan ®Õn kÕ to¸n hµng göi b¸n ®¹i lý ®îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å kÕ to¸n sau : Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp S¬ ®å kÕ to¸n b¸n hµng th«ng qua ®¹i lý. TK154 (1) TK157 TK632 (2.2) TK911 (5) TK511 TK111,11 (4) (2.1) TK641 (3) TK333,111 Gi¶i thÝch s¬ ®å : (1): TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng göi b¸n ®¹i lý (2.1) :TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng göi b¸n ®¹i lý ®· b¸n (2.2) : Doanh thu cña hµng göi b¸n ®¹i lý ®· b¸n. (3) : Hoa hång tr¶ cho ®¬n vÞ nhËn ®¹i lý. (4) : Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh. (5) : Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. + T¹i ®¬n vÞ nhËn ký göi ®¹i lý. Khi nhËn hµng c¨n cø vµo gi¸ ghi trong hîp ®ång kÕ to¸n ghi nî tµi kho¶n 003 - Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, ký göi. - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n ( Gi¸ trÞ gia t¨ng ) hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ c¸c chøng tõ liªn qua, kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn b¸n hµng ®¹i lý ph¶i tr¶ cho bªn giao hµng, kÕ to¸n ghi Nî TK : 111,112,131…- Tæng sè tiÒn hµng Cã TK 331 - Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho chñ hµng - KÕ to¸n ghi nhËn doanh thu b¸n hµng ®¹i lý,ký göi ®îc hëng theo hoa hång ®· ®îc tho¶ thuËn gi÷a bªn giao vµ bªn nhËn ®¹i lý ký göi. Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Cã TK 551 - Doanh thu b¸n hµng ( hoa hång b¸n hµng ®¹i lý ) - Tr¶ tiÒn b¸n hµng ®¹i lý cho bªn giao hµng ®¹i lý ký göi Nî TK 331 - Sè tiÒn b¸n hµng ®· thanh to¸n Cã TK : 111,112… Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp bªn nhËn ®¹i lý. TK003 - NhËn hµng ®¹i lý ký göi - XuÊt b¸n hoÆc tr¶ l¹i hµng cho bªn giao hµng TK 511 TK 331 Hoa hång b¸n ®¹i lý TK 131 Sè tiÒn b¸n hµng ®¹i lý TK 111,112 * KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc b¸nTr¶ hµng gãp tiÒntr¶ b¸n hµng ®¹i lý B¸n hµng tr¶ gãp : lµ ph¬ng thøc b¸n hµng thu tiÒn nhiÒu lÇn,ngêi mua thanh to¸n lÇn ®Çu ngay t¹i thêi ®iÓm mua. Sè tiÒn cßn l¹i ngêi mua chÊp nhËn tr¶ dÇn ë c¸c kú tiÕp theo vµ ph¶i chÞu mét tû lÖ l·i xó©t nhÊt ®Þnh. Doanh nghiÖp chØ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 511 ( doanh thu b¸n hµng ), phÇn doanh thu b¸n hµng th«ng th êng ( b¸n hµng thu tiÒn mét lÇn ). PhÇn l·i tr¶ chËm ®îc coi nh mét kho¶n thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n vµo bªn cã tµi kho¶n 711- thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh. Theo ph¬ng thøc b¸n hµng nµy,vÒ mÆt kÕ to¸n khi giao hµng cho kh¸ch hµng coi lµ ®· b¸n nhng thùc chÊt chØ khi nµo ngêi mua thanh to¸n hÕt tiÒnhµng th× doanh nghiÖp míi mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng ®· b¸n tr¶ chËm. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu : + TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n theo ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp Nî TK632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK liªn quan : 154,156 + Doanh thu b¸n tr¶ gãp Nî TK : 111,112 - Sè tiÒn ngêi mua thanh to¸n lÇn ®Çu Nî TK 131 - Tæng sè tiÒn cßn ph¶i thu ë ngêi mua Cã TK 511 - Doanh thu tÝnh theo gi¸ b¸n tr¶ mét lÇn Cã TK 3331(1) - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép tÝnh trªn gi¸ b¸n tr¶ mét lÇn Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp Cã TK 711 - Tæng sè l·i b¸n hµng tr¶ chËm + Ngêi mua thanh to¸n c¸c kú sau ( doanh thu gèc vµ l·i suÊt tr¶ chËm ) Nî TK : 111,112… sè tiÒn kh¸ch hµng tr¶ dÇn Cã TK 131 - ph¶i thu cña kh¸ch hµng II. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng 1.1.Kh¸i niÖm vµ néi dung chi phÝ b¸n hµng 1.1.1 Kh¸i niÖm chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng lµ c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô bao gåm c¸c chi phÝ chµo hµng, giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng c¸o s¶n phÈm, hoa hång b¸n hµng, chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm ( hµng ho¸, c«ng tr×nh x©y dùng ), chi phÝ b¶o qu¶n, ®ãng gãi , vËn chuyÓn… 1.1.2. Néi dung chi phÝ b¸n hµng : Chi phÝ b¸n hµng®îc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n theo c¸c yÕu tè chi phÝ : - Chi phÝ nh©n viªn : lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn ®ãng gãi, b¶o qu¶n… bao gåm tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp… - Chi phÝ vËt liÖu bao b× : ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vËt liÖu bao b× xuÊt dïng cho viÖc gi÷ g×n tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô nh : chi phÝ hµng ho¸,chi phÝ vËt liÖu dïng cho b¶o qu¶n… - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh : lµ chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho bé phËn b¸n hµng ( nhµ cöa, kho tµng, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn…) - Chi phÝ b¶o hµnh : ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc b¶o hµnh hµng ho¸, tiªu thô nh chi phÝ söa ch÷a, thay thÕ… - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : bao gåmnh÷ng dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho c«ng t¸c b¸n hµng nh : chi phÝ thuª ngoµi söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, thuª bèc v¸c… - C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : gåm nh÷ng chi phÝ cha kÓ ë trªn ph¸t sinh trong kh©u b¸n hµng nh chi phÝ giíi thiÖu, qu¶ng c¸o… + Ph¬ng ph¸p kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng : §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chu kú kinh doanh dµi, trong kú kh«ng cã hoÆc cã Ýt doanh thu b¸n hµng th× cuèi kú kÕ to¸n cã thÓ ®Ó toµn bé hoÆc mét phÇn chi phÝ b¸n hµng ®îc kÕt chuyÓn vµo TK 142(2) - Chi phÝ chê kÕt chuyÓn, ®Ó chê kÕt chuyÓn vµo bªn nî TK911 - x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh b¸n hµng. Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp 1.2. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông : TK 641 - chi phÝ b¸n hµng - C«ng dông : tµi kho¶n nµy tËp hîp vµ kÕt chuyÓn c¸c chi phi thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ trinh b¸n hµng ho¸ - KÕt cÊu vµ néi dung : Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp -C¸c chi phÝ vÒ dông cô, ®å dïng phôc vô choviÖc tiªu thô. Nî Tk641(6413) Cã Tk1421- Víi gi¸ trÞ lín ph©n bæ nhiÒu lÇn. Cã Tk153- XuÊt dïng víi gi¸ trÞ nhá -TrÝch khÊu hao TSC§ ë bé phËn b¸n hµng. Nî Tk641 Cã Tk214 -Chi phÝ b¶o hµng thùc tÕ ph¸t sinh. Nî Tk641(6415) Cã Tk111,112-Chi phÝ b¸n hµng b»ng tiÒn Cã Tk152- Chi phÝ vËt liÖu söa ch÷a. Cã Tk334,338…C¸c chi phÝ kh¸c. -Gi¸ trÞ dÞch vô mua ngoµi liªn quan ®Õn b¸n hµng. +§èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Nî Tk641(6417): Gi¸ trÞ dÞch vô mua ngoµi( kh«ng cã VAT). Nî Tk133(1331):VAT ®îc khÊu trõ. Cã Tk331: Tæng gi¸ thanh to¸n. +§èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc ®èi víi c¸c mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hay thuÕ xuÊt khÈu. Nî Tk641(6417): Gi¸ trÞ dÞch vô mua vµo ngoµi(bao gåm c¶ thuÕ). Cã Tk 331: Tæng gi¸ thanh to¸n. - Chi phÝ theo dù to¸n tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng kú nµy. Nî Tk641 Cã Tk142(1421): Ph©n bæ dÇn chi phÝ tr¶ tríc. Cã Tk335: TrÝch tríc chi phÝ ph¶i tr¶ theo kÕ ho¹ch vµo chi phÝ b¸n hµng. -C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh trong kú. Nî Tk641(6418) Cã Tk111,112 - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ b¸n hµng ( phÕ liÖu thu håi, vËt t xuÊt dïng kh«ng hÕt…) Nî Tk111,138 Cã Tk641 - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã chu kú kinh doanh ng¾n, doanh thu ®îc h×nh thµnh thêng xuyªn th× chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú h¹ch to¸n nµo sÏ tÝnh trõ trùc tiÕp vµo thu nhËp cña kú ®ã, kÕ to¸n ghi. Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp Nî Tk911 Cã Tk641 §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã chu kú kinh doanh dµi, doanh thu chØ h×nh thµnh ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh th× ë nh÷ng kú cha cã doanh thu, chi phÝ b¸n hµng ph¶i chê kÕt chuyÓn. Nî Tk 1422: Chi phÝ chê kÕt chuyÓn. Cã Tk641 Khi cã doanh thu kÕ to¸n míi kÕt tiÕn hµnh kÕt chuyÓn vµo thu nhËp ®Ó x¸c ®Þnhvµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nî Tk911 Cã Tk 1422 Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ b¸n hµng TK 334,338 TK641 TËp hîp CP nh©n viªn b¸n hµng TK111,152,1388 C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m chi phÝ b¸n hµng TK 152,153 TK911 TËp hîp CP vËt liÖu, dông cô KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng TK 1422 TK 1421 Ph©n bæ dÇn CP tr¶ tríc Chê KiÕt chuyÓn KÕt chuyÓn TK 335 TrÝch tríc CP theo kÕ ho¹ch TK 111,112,331 C¸c CP liªn quan kh¸c Gi¸kh«ng thuÕ GTGT TK1331 ThuÕ GTGT Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tèt nghiÖp 2. KÕ to¸n ghi gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 2.1 Kh¸i niÖm vµ néi dung chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp *Kh¸i niÖm : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn toµn bé ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp mµ kh«ng t¸ch riªng ra ®îc cho bÊt kú ho¹t ®éng nµo. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåmnhiÒu lo¹i nh : Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ chi phÝ chung kh¸c *Néi dung chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp -TiÒn l¬ng,tiÒn ¨n ca,c¸c kho¶n trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn thuéc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. -Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô, ®å dïng v¨n phßng. - Chi phÝ khÊu hao nhµ cöa vËt kiÕn tróc… - Chi phÝ söa ch÷a, b¶o dìng… - Trêng hîp ®Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt kinh doanh dµi, trong kú kh«ng cã s¶n phÈm tiªu thô th× cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo bªn nî TK 142 - chi phÝ tr¶ tríc ( 1422 - chi phs chê kÕt chuyÓn) 2.2 Tµi kho¶n sö dông : TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - C«ng dông : Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh vµ kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ chi phÝ chung kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp. - KÕt cÊu vµ néi dung : TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - c¸c chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ doanh nghiÖp Sè chi phÝ qu¶n lý ®îc kÕt chuyÓn vµo TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh hoÆc TK 1422 - Chi phÝ chê kÕt chuyÓn. TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cã 8 TK cÊp hai. + TK6421 - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý + TK6422 - Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý + TK6423 - Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng + TK6424 - Chi phÝ khÊu hao TSC§ + TK6425 - ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ + TK6426 - Chi phÝ dù phßng + TK6427 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + TK6428 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 2.3 KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp h¹ch to¸n t¬ng tù nh kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng, cô thÓ : Ph¹m ThÞ Lý Líp A24 - K35
- Xem thêm -