Tài liệu Phân tích tình hình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại văn phòng bảo hiểm khu vực vii - công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MSSV Họ và tên Tên đề tài Lớp Giáo viên hướng dẫn CQ462501 Vũ Thị Thảo Bảo Hiểm46B Phân tích tình hình khai thác ThS. Tôn Thị bảo hiểm vật chất xe cơ giới Thanh Huyền tại văn phòng Bảo hiểm khu vực VII - Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Vũ Thị Thảo 1 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục lục Các từ viết tắt........................................................................................................ 5 Danh mục sơ đồ, bảng biểu ................................................................................. 6 Lời mở đầu ............................................................................................................ 7 Chương I. Lý thuyết về khai thác bảo hiểm vật ................................................ 9 chất xe cơ giới. ...................................................................................................... 9 I. Nội dung lý thuyết cơ bản về bảo hiểm vật chất xe cơ giới. ..................... 9 1.Tai nạn giao thông đường bộ và ý nghĩa của bảo hiểm vât chất xe cơ giới... 9 1.1. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ. .................................................. 9 1.2. Ý nghĩa của bảo hiểm vật chất xe cơ giới ............................................. 11 2. Đối tượng, phạm vi của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. ................................ 13 2.1. Đối tượng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. ........................................ 13 2.2. Phạm vi bảo hiểm . ................................................................................ 15 3. Giá trị bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm, Phí bảo hiểm ....................................... 17 3.1. Giá trị bảo hiểm..................................................................................... 17 3.2. Số tiền bảo hiểm .................................................................................... 18 3.3. Phí bảo hiểm. ......................................................................................... 18 II. Hoặt động khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới ................................. 23 1. Vai trò của hoặt động khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới.............. 23 2. Quy trình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới...................................... 25 2.1. Quy trình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới. ............................ 25 2.2. Nhiệm vụ của khai thac viên bảo hiểm. ................................................ 30 3.Chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới. .......................................................................................................................... 30 3.1. Kết quả khai thác. .................................................................................. 30 Vũ Thị Thảo 2 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2. Hiệu quả khai thác ................................................................................. 32 Chương II. Phân tích tình hình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại văn phòng 7 – công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003-2007. . 33 I. Giới thiệu về công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO). ............... 33 1. Giới thiệu về PJICO. ................................................................................... 33 1.1. Quá trình thành lập và phát triển........................................................... 33 1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ( PJICO). .. 34 1.3. Tình hình hoặt động kinh doanh của PJICO giai đoạn 2005-2007....... 35 2. Giới thiệu về văn phòng bảo hiểm 7 – công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)......................................................................................... 39 2.1. Quá trình thành lập, phát triển và có cấu tổ chức của văn phòng 7. ..... 39 2.2. Tình hình kinh doanh của văn phòng BH khu vực 7 – PJICO giai đoạn 2005 – 2007. ................................................................................................. 40 II. Thực trạng khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại văn phòng BH khu vực 7 – công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003 – 2007. .......................................................................................................................... 43 1. Vài nét về tình hình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO giai đoạn 2003 – 2007............................................................................................. 43 2. Thực trạng hoạt động khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại văn phòng 7 – PJICO giai đoạn 2003 – 2007. ...................................................... 45 2.1. Thực hiện quy trình khai thác. .............................................................. 45 2.2. Kênh khai thác tại văn phòng BH 7. ..................................................... 54 2.3. Thực hiện kế hoạch khai thác. .............................................................. 57 2.4. Kết quả và hiệu quả khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại văn phòng 7 – PJICO giai đoạn 2003 – 2007. .................................................... 59 Vũ Thị Thảo 3 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4.1. Kết quả khai thác............................................................................ 59 2.4.2. Hiệu quả khai thác.......................................................................... 64 2.5. Đánh giá chung. .................................................................................... 67 Chương III. Giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại văn phòng BH khu vực 7 – PJICO. ................................................ 72 I. Phương hướng và mục tiêu hoặt động trong những năm tới của văn phòng 7. ........................................................................................................... 72 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiểu quả hoặt động của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới. ......................................................................... 73 1. Giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác BH vật chất xe cơ giới tại văn phòng bảo hiểm khu vực 7 – PJICO. .................................................. 73 1.1. Đối với khai thác viên: .......................................................................... 73 3.2. Đối với dịch vụ khách hàng: ................................................................. 77 2. Giải pháp đối với công ty cổ phần bảo hiểm Ptrolimex về việc khai thác BH vật chất xe cơ giới.. ................................................................................... 79 Kết luận ............................................................................................................... 84 Danh mục tài liệu tham khảo ............................................................................ 85 Vũ Thị Thảo 4 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các từ viết tắt BH : Bảo hiểm DNBH : Doanh nghiệp bảo hiểm KDBH : Kinh doanh bảo hiểm HĐBH : Hợp đồng bảo hiểm SPBH : Sản phẩm bảo hiểm KTX : Khai thác viên ĐLBH : Đại lý bảo hiểm GYCBH : Giấy yêu cầu bảo hiểm GCNBH : Giấy chứng nhận bảo hiểm DTBQ : Doanh thu bình quân HQKT : Hiệu quả khai thác. STBH : Số tiền bảo hiểm GTBH : Giá trị bảo hiểm Vũ Thị Thảo 5 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh mục sơ đồ, bảng biểu STT 1 Tên Trang Hình 1: Báo cáo tai nạn giao thông 10 tháng đầu năm từ năm 2003 9 - 2007 2 Hình 2: Quy trình khai thác BH vật chất xe cơ giới 24 3 Hình 3: Cơ cấu tổ chức của PJICO 33 4 Hình 4: Quy trình khai thác BH vật chất xe cơ giới tại PJICO 45 5 Hình 5: Tỷ trọng doanh thu phí BH vật chất xe cơ giới trong tổng 61 doanh thu phí tại văn phòng 7 – PJICO giai đoạn 2003 - 2007 6 Bảng 1: Kết quả hoặt động kinh doanh của PJICO giai đoạn 2005 – 35 2007. 7 Bảng 2: Cơ cấu doanh thu BH gốc của PJICO qua các năm 2005 – 37 2007. 8 Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của văn phòng 7 – PJICO 39 giai đoạn 2005 – 2007. 9 Bảng 4: Cơ cấu doanh thu BH gốc qua các năm 2005 – 2007 của 41 văn phòng 7 – PJICO. 10 Bảng 5: Kết quả khai thác BH vật chất xe cơ giới tại PJICO và văn 43 phòng 7 giai đoạn 2003 – 2007. 11 Bảng 6: Tình hình thực hiện kế hoạch khai thác BH vật chất xe cơ 56 giớ tại văn phòng 7 – PJICO giai đoạn 2003 – 2007. 12 Bảng 7: Kết quả khai thác BH vật chất xe cơ giới tại văn phòng 7 – 58 PJICO giai đoạn 2003 – 2007. 13 Bảng 8: Tỷ lệ doanh thu phí BH vật chất xe cơ giới so với tổng 61 doanh thu phí tại văn phòng 7 – PJICO giai đoạn 2003 – 2007. 14 Bảng 9: Hiệu quả khai thác BH vật chất xe cơ giới tại văn phòng 7 – PJICO giai đoạn 2003 – 2007. Vũ Thị Thảo 6 Lớp : Bảo hiểm 46B 64 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã có nhiều thay đổi lớn về mọi mặt kinh tế - chính trị - văn hoá và xã hội. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Nhằm phục vụ cho hoạt động buôn bán, giao lưu, của mọi người trong nước và nươc ngoài - một nhu cầu bức thiết của xã hội là phải phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là sơ sở hạ tầng về giao thông. Vì thế mà hệ thống đường xá, cầu cống đã không ngừng được mở rộng nhiều hơn, nâng cấp hơn, và đạt chất lượng cao hơn. Nhưng do sự tăng lên quá nhanh của các phương tiện giao thồng đặc biệt là xe cơ giới nên mặc dù sơ sở hạ tầng giao thông đã có sự phát triển hơn nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn là bài toán khó cho toàn xã hội. Tai nạn xảy ra kéo theo nhiều tổn thất về người và của, điều đó chẳng những gây thiệt hại về tinh thần mà còn làm thiệt hại về kinh tế cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy mà bảo hiểm vật chất xe cơ giới ra đời để giúp đỡ phần nào về mặt tài chính cho các chủ xe mỗi khi phương tiện của họ không may gặp rủi ro, sự cố; đồng thời cũng góp phần bảo vệ sự an toàn chung cho toàn xã hội. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là số lượng xe tham gia bảo hiểm vật chất xe cơ giới còn tương đối thấp so với tổng số lượng xe cơ giới hiện đang lưu hành trên thị trường. Điều này có thể là do nhiều nguyên nhân như: Các sản phẩm còn xa lạ với người dân, hay là do vấn đề thu nhập, hoặc do các sản phẩm này chưa thực sự hấp dẫn người tiêu dùng, hoặc do hoạt động khai thác của công ty bảo hiểm chưa đáp ứng được mong muốn của khách hàng, gây mất lòng tin cho khách hàng… Vì vậy, cần phải có những biện pháp hữu hiệu để khai thác được tối đa nghiệp vụ BH hiểm này. Chính vì thế mà em quyết định chọn đề tài: Vũ Thị Thảo 7 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 “ Phân tích tình hình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại văn phòng bảo hiểm khu vực 7 – công ty cổ phần Petrolimex giai đoạn 2003 – 2007”, Bài viêt của em gồm 3 chương: Chương I. Lý thuyết về khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới. Chương II. Phân tích tình hình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại văn phòng 7 – công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003-2007. Chương III. Giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại văn phòng 7 – PJICO. Em xin chân thành cảm ơn cô Ths. Tôn Thị Thanh Huyền, giáo viên hướng dẫn em đã giúp đỡ em, truyền đạt cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu giúp em hoàn thiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn quý anh, chị ở văn phòng Bảo hiểm khu vực 7 – PJICO đã giúp đỡ em rất nhiều để em có thể hoàn thiện được chuyên để thực tập tốt nghiệp của mình. Trong quá trình thực hiện em đã cố gắng tham khảo tài liệu tại trường, thư viện cũng như tại đơn vị thực tập , tuy nhiên do vốn kiến thức và thời gian có hạn nên bài viết của em vẫn còn nhiều thiếu sót rất mong quý thầy, cô; các anh chị trong văn phòng BH 7 chỉ bảo để em có thể nâng cao vốn hiểu biết của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Vũ Thị Thảo 8 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương I. Lý thuyết về khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới. I. Nội dung lý thuyết cơ bản về bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 1.Tai nạn giao thông đường bộ và ý nghĩa của bảo hiểm vât chất xe cơ giới. 1.1. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ. Trong những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ 20 có một chiếc xe gắn máy là niềm mơ ước của nhiều gia đình Việt nam. Khi đó tai nạn giao thông đường bộ không phải là một vấn nạn. Khi nền kinh tế mở cửa, cơn lốc hàng hoá tiêu dùng ập vào Việt nam, người dân có quyền lựa chọn nhiều mặt hàng mà mình yêu thích. Nền kinh tế Việt nam bắt đầu phát triển, đời sống người dân được nâng cao, việc mua một chiếc xe máy không phải là một điều quá khó khăn. Sự tăng nhanh không kiểm soát về số lượng của những chiếc xe gắn máy, cộng với ý thức không tốt của người tham gia giao thông cùng với cơ sở hạ tầng giao thông đô thị yếu kém… là những nguyên nhân chính khiến tai nạn giao thông tăng nhanh. Tai nạn giao thông hiện nay đã trở thành vấn đề nhức nhối không chỉ đối với đời sống dân sinh đô thị nói riêng mà nó còn ảnh hưởng tới toàn bộ người dân Việt nam. Điều đó được thể hiện ở số vụ tai nạn giao thông mỗi ngày được tăng thêm và số người chết, người bị thương ngày càng nhiều. Thực sự người dân Việt nam đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh dân sự - một cuộc chiến về “ giao thông”. Mỗi năm trung bình tại Việt nam, tai nạn giao thông khiến 12.000 người chêt và gần 30.000 người bị chấn thương sọ não với nhiều di chứng để lại. Theo số liệu của Uỷ Ban An Toàn Giao Thông quốc gia cho biết Việt nam có tỉ Vũ Thị Thảo 9 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lệ các vụ tử vong vì tai nạn giao thông cao nhất thế giới với 33 trường hợp tử vong mỗi ngày, ước tính hàng năm Việt nam thiệt hại khoảng 850 triệu đô la vì các vụ tai nạn giao thông và đặc biệt với một quốc gia nghèo như chúng ta thì đó là một con số khổng lồ. Đáng chú ý nhất là các vụ tai nạn giao thông tại các đô thị ngày càng tăng theo tỷ lệ thuận với quá trình đô thị hoá đang diễn ra nhanh chónh tại các đô thị. Để hiểu rõ hơn về tình hình tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương tai hãy xem biểu đồ sau. Hình 1. Báo cáo tai nạn giao thông 10 tháng đầu năm từ năm 2003 - 2007 20000 15000 Số vụ Số người chết 10000 Người bị thương 5000 0 2003 2004 2005 2006 2007 (nguồn số liệu uỷ ban an toàn giao thông quốc gia) Qua biểu đồ trên ta có thể thấy rằng, năm 2007 tai nạn giao thông diễn ra rất phức tạp; trong 10 tháng đầu năm 2007, tai nạn giao thông có phần ngày càng trầm trọng hơn. Trong 3 năm 2003-2005, số người chết trong các vụ tai nạn giao thông đã giảm, sau đó lại tiếp tục tăng trong năm 2006 và cao nhất là năm 2007. Trong vòng 5 năm từ 2003-2007, số các vụ tai nạn giao thông có phần giảm nhưng số người thiệt mạng đặc biệt là năm 2007 từ các vụ tai nạn giao thông vẫn Vũ Thị Thảo 10 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 không giảm, thậm chí có phần tăng, điều này cho thấy các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng diễn ra ngày càng tăng và chủ yếu là tai nạn giao thông đường bộ. Số liệu thống kê cho thấy cứ 10.000 phương tiện giao thông vận tải đường bộ có 3,47 vụ tai nạn giao thông; 3,16 người chết và 2,7 người bị thương. Vậy phải đòi hỏi một chính sách cứng rắn hơn đối với vấn đề giao thông đô thị nói riêng và giao thông cả nước nói chung. Quả thật tình hình giao thông vận tải hiện nay đang là nỗi nhức nhối đối với nhân loại và đang rất cần một lời giải cho bài toán khó này. Tai nạn giao thông vận tải đang ngày càng cướp dần đi sinh mạng của nhiều người, ngoài ra nó còn để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt hơn có những vụ tai nạn giao thông mà gây ảnh hưởng đến nhiều bên: +, Bên chủ phương tiện: tai nạn giao thông có thể làm cho xe của mình bị hư hỏng mất rất nhiều thời gian, tiền bạc, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, thậm chí còn phải ngừng sản xuất kinh doanh,… +, Đối với người thứ ba: tai nạn giao thông cũng gây thiệt hại cho người thứ ba (người có liên quan), nếu không được đền bù thoả đáng thì thậm chí còn gây tranh cãi, kiện tụng,.. +, Đối với xã hội: ngày càng căng thẳng hơn, ngày càng mất sự yên ổn hơn, ngày càng phải chứng kiến nhiều vụ thương tâm,… Đối với các chủ phương tiện thì lúc đó rất cần có biện pháp để khắc phục, rất cần được ổn định sản xuất kinh doanh như ban đầu. Và bảo hiểm vật chất xe cơ giới là một trong những biện pháp hiệu quả giúp cho chủ xe cớ giới thoát khỏi tình cảnh đó. 1.2. Ý nghĩa của bảo hiểm vật chất xe cơ giới Vũ Thị Thảo 11 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cũng như các ngành kinh doanh khác thì bảo hiểm nói chung và bảo hiểm vật chất xe cơ giới nói riêng cũng đều đem lại những ý nghĩa thiết thực cho nền kinh tế xã hội. Cụ thể bảo hiểm vật chất xe cơ giới có những ý nghĩa sau: Thứ nhất, bảo vệ lợi ích của chủ phương tiên: Khi rủi ro xảy ra,tuỳ vào mức độ nặng nhẹ mà xe sẽ bị tổn thất nhiều hay ít. Nhưng dù nhiều hay ít thì cũng điều gây nhứng thiệt hại đáng kể cho chủ xe như: phải mất thời gian sửa chữa thay thế các phu tùng hư hỏng cho phương tiện, mấy thời gian và tiền bạc, ảnh hưởng tới đời sống, công việc, đặc biệt là những xe dùng cho mục đích kinh doanh, thậm chí có những thiệt hại lớn làm cho chủ xe phải ngừng sản xuất kinh doanh. Như đã phân tích ở trên, với việc tham gia bảo hiểm vật chất xe cơ giới thì khi gặp rủi ro chủ xe sẽ được các doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng tiến hành xử lý bồi thường thiệt hại, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp về những thiệt hại về tài sản, giúp chủ xe khắc phục hậu quả tài chính, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế xã hội. Thứ hai, đẩy mạnh hoặt động đề phòng và hạn chế tổn thất, góp phần làm giảm bớt tai nạn giao thông và giảm thiểu tổn thất. Bởi vì, khi chủ phương tiện tham gia bảo hiểm vật chất xe tại các công ty bảo hiểm thì khi đó chủ xe sẽ được các công ty bảo hiểm hướng dẫn thực hiện công tác đề phòng và hạn chế tổn thất, ngoài ra còn có tác dụng giúp các doanh nghiệp bảo hiểm và các khách hàng phối hợp với ngành công an, các cơ quan có liên quan tuyên truyền về an toàn giao thông, thành lập ban chỉ đạo an toàn giao thông, phát động phong trào lái xe an toàn,…Từ đó tạo cho xã hội ngày một an toàn hơn, văn minh hơn, tốt đẹp hơn,…. Thứ ba, gớp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước từ đó tạo điều kiện nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng giao thông, tạo công ăn việc làm cho Vũ Thị Thảo 12 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 người lao động. Vì khi các công ty bảo hiểm hoặt động, hàng năm có doanh thu và lợi nhuận, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các công ty bảo hiểm phải hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước, điều này góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước ngày một tăng thêm. Chính từ đó mà nhà nước có thêm một nguồn thu và cũng chính từ đó mà các công trình hạ tầng, các công trình giao thông có cơ hội được tu sửa, xây dựng mới,… Và điều nay giúp cho việc giao thông đi lai được thuận tiện hơn, dễ dàng hơn, giảm bớt sự ùn tắc giao thông cũng như tai nạn giao thông. Thứ tư, có lợi cho sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và các cá nhân: Khi ngành bảo hiểm phát triển điều đó cũng đồng nghĩa với nhiều công ty bảo hiểm cũng được ra đời thêm từ đó giúp cho ngành bảo hiểm có vị trí vững chắc so với các ngành kinh tế khác, giúp cho các công ty bảo hiểm có sự cạnh tranh lành mạnh. Ngành bảo hiểm ra đời tạo điều kiện cho sự phối hợp chặt chẽ giưa công ty bảo hiểm và các phòng ban có liên quan như công an, toà án, bệnh viện… từ đó tạo ra sự hài hoà giữa các bên. Sự ra đời của nhiêu công ty bảo hiểm còn giúp tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, giúp cho thu nhập của người lao động được tăng lên và ngày càng được cải thiện hơn. 2. Đối tượng, phạm vi của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 2.1. Đối tượng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. Trước hết, xe cơ giới có thể hiểu là tất cả các loại xe tham gia giao thông trên đường bộ bằng động cơ của chính chiếc xe đó, bao gồm ô tô, mô tô, xe máy. Khác với bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách trên xe và đối với người thứ ba được áp dụng bắt buộc bằng pháp luật đối với các Vũ Thị Thảo 13 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chủ xe. Bảo hiểm vật chất xe cơ giới là loại hình bảo hiểm tài sản và nó được thực hiện dưới hình thức bảo hiểm tự nguyện. Đối tượng bảo hiểm vật chất xe cơ giới là bản thân những chiếc xe còn giá trị và được phép lưu hành trên lãnh thổ quốc gia. Đối với xe mô tô, xe máy thường các chủ xe tham gia bảo hiểm toàn bộ vật chất thân xe. Đối với xe ô tô, các chủ xe có thể tham gia toàn bộ hoặc cũng có thể từng bộ phận của xe ( tổng thành xe). Xe ô tô thường có các tổng thành: Thân vỏ, động cơ, hộp số,… Về cách thức tham gia của loại hình bảo hiểm này gồm có: bảo hiểm giá trị thực tế của xe ( bảo hiểm ngang giá trị); bảo hiểm dưới giá trị; ngoài ra còn có các điều khoản mở rộng áp dụng cho từng đối tượng cụ thể như điều khoản bảo hiểm bồi thường theo giới hạn trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm không trừ khấu hao thay thế mới vật tư, điều khoản bảo hiểm có áp dụng mức miến thường,… Các phương tiện giao thông tham gia bảo hiểm vật chất xe cơ giới trên thị trường chủ yếu gồm có: Xe con chở người: - Xe có từ 5 chỗ ngồi trở xuống - Xe có từ 5 đến 15 chỗ ngồi - Xe có từ 15 đến 24 chỗ ngồi - Xe có từ trên 24 chỗ ngồi. Xe tải - Xe tải dưới 3 tấn - Xe tải từ 3 đến 8 tấn - Xe tải trên 8 tấn. Xe vừa chở người vừa trở hàng. Vũ Thị Thảo 14 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đầu kéo các loại Xe có thiết bị đặc biệt chuyên dùng như thiết bị nâng bốc hàng, làm vệ sinh,… 2.2. Phạm vi bảo hiểm . Trong hợp đồng bảo hiểm vật chất xe cơ giới, các rủi ro được bảo hiểm thông thường bao gồm: Tai nạn do đâm va lật đổ; cháy, nổ, bão lụt, sét đánh, động đất, mưa đá; mất cắp toàn bộ xe và các tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên. Ngoài việc được bồi thường những thiệt hại vật chất xảy ra cho chiếc xe được bảo hiểm trong những trường hợp trên, các công ty bảo hiểm còn thanh toán cho chủ xe tham gia bảo hiểm những chi phí cần thiết và hợp lý như: Chi phí bảo vệ xe và kéo xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất; chi phí giám định tổn thất nếu thuộc trách nhiệm của bảo hiểm; ngoài ra còn có các chi phí nhằm ngăn ngừa và hạn chế tổn thất phát sinh thêm khi xe bị thiệt hại do các rủi ro được bảo hiểm. Bên cạnh các rủi ro được bảo hiểm trên thì công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất của xe gây ra bởi: Hư hỏng do khuyết tật, mất giá trị, giảm dần chất lượng cho dù có Giất chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tổn thất đối với xăm lốp, đề can, chụp đầu chục bánh xe, chắn bùn, chữ nhãn hiệu, biểu tượng nhà sản xuất trừ trường hợp tổn thất này xảy ra do cùng một nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một vụ tai nạn. Hoặc các thiết bị lắp thêm trên xe ngoài các thiết bị của nhà sản xuất đã lắp ráp hoặc trừ khi có thoả thuận bổ sung bảo hiểm phần giá trị thiết bị lắp ráp thêm. Vũ Thị Thảo 15 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoài ra, trường hợp tổn thất xảy ra khi xe bị ngập nước và động cơ đã ngừng hoạt động, lái xe không thực hiện các biện pháp hạn chế tổn thất như: kéo, đẩy xe ra khỏi vùng ngập nước hoặc không gọi xe cứu hộ… mà khởi động lại động cơ gây nên hiện tượng thuỷ kích phá hỏng động cơ xe ( trừ khi có thoả thuận khác). Mất cắp bộ phận của xe; thiệt hại mang tính chất hậu quả gián tiếp như: Giảm giá trị thương mại, làm đình trệ sản xuất kinh doanh; thiệt hại do chiến tranh, khủng bố và các nguyên nhân tương tự như chiến tranh như: nội chiến, bạo động, đình công; hay tai nạn xảy ra ngoải lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ khi có thoả thuận khác) cũng đều không được bảo hiểm. Bên cạnh đó để tránh nguy cơ đạo đức, lợi dụng bảo hiểm những thiệt hại, tổn thất xảy ra trong những trường hợp sau cũng se không được bồi thường: như hành đọng cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe; Xe không đủ điều kiện kỹ thuật và thiết bị an toàn để lưu hành theo quy định của Luật an toàn giao thông đường bộ; Lái xe không có Giấy phép lái xe (đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe) hoặc có nhưng không hợp lệ. Ngoải ra, còn tai nạn xảy ra do Lái xe có nồng độ cồn, rượu, bia vượt quá quy định của pháp luật hiện hành, khi có kết luận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có chất ma tuy và các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. Bên cạnh đó, xe vận chuyển hàng trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển, xếp dỡ hàng theo quy định của pháp luật; xe sử dụng đua thể thao, đua xe trái phép, chạy thử sau khi sửa chữa (trừ khi có thoả thuận khác); hoặc xe đi vào đường cấm, khu vực cấm, vườt đèn đỏ hoặc không chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, xe đi đêm không có đèn chiếu sáng theo quy định. Vũ Thị Thảo 16 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong bảo hiểm nói chung và bảo hiểm vật chất xe cơ giới nói riêng thì cần lưu ý một số điểm cụ thể sau: trong mọi trường hợp mà đối tường được bảo hiểm gặp một trong các rủi ro trên thì tổng số tiền bồi thường của công ty bảo hiểm là không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trên đơn hay giấy chứng nhận bảo hiểm. Ngoài ra trong thời hạn bảo hiểm, nếu chủ xe chuyển quyền sở hữu xe cho chủ xe khác thì quyền lợi bảo hiểm vẫn có hiệu lực đối với chủ xe mới; tuy nhiên, nếu chủ xe cũ không chuyển quyền lợi bảo hiểm cho chủ xe mới thì công ty bảo hiểm sẽ hoàn lại phí cho họ và làm thủ tục bảo hiểm cho chủ xe mới nếu họ có yêu cầu. 3. Giá trị bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm, Phí bảo hiểm 3.1. Giá trị bảo hiểm Giá trị bảo hiểm của xe cơ giới là giá trị thực tế trên thị trường của xe tại thời điểm người tham gia bảo hiểm mua bảo hiểm. Việc xác định đúng giá trị của xe tham gia bảo hiểm là rất quan trọng vì đây là cơ sở để bồi thường. Việc xác định giá trị xe trên thị trường gặp rất nhiều khó khăn vì giá xe trên thị trường luôn có những biến động và có thêm nhiều chủng loại xe mới tham gia giao thông. Chính vì thế mà các công ty bảo hiểm thường dựa trên các nhân tố sau để xác định giá trị xe: - Loại xe - Năm sản xuất - Mức độ mới, cũ của xe - Thể tích làm việc của xi lanh… Một phương pháp xác định giá trị bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm hay áp dụng đó là căn cứ vào giá trị ban đầu của xe và mức khấu hao. Cụ thể: Giá trị bảo hiểm = Giá trị ban đầu - Khấu hao ( nếu có) Vũ Thị Thảo 17 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ví dụ: Một chiếc xe ô tô mua ngày 01/01/2000 với 800 triệu đồng, mua bảo hiểm vật chất xe vào ngày 15/03/2002. Công ty bảo hiểm đánh giá tỉ lệ khấu hao là 12%/năm, mức khấu hao được tính cho từng tháng,niếu mua bảo hiểm trước ngày 16 trở đi thì tháng đó không phải tính khấu hao, còn nếu mua từ ngày 16 trở đi thì tháng đó phải tính khấu hao. Trong trường hợp này, giá trị bảo hiểm sẽ được tính như sau: Khấu hao năn 2000: 0,12  800.000.000 = 96.000.000 đ Khấu hao năm 2001: 0,12  800.000.000 = 96.000.00 đ Khấu hao năm 2002: (0,01  2)  800.000.000 =16.000.000 đ Tổng khấu hao : 208.000.000 đ Giá trị ban đầu : 800.000.000 đ Như vậy giá trị bảo hiểm sẽ là: 800.000.000 – 208.000.000 =592.000.000 đ 3.2. Số tiền bảo hiểm Trên cơ sở của giá trị bảo hiểm đã được xác định ở trên, chủ xe có thể tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm nhỏ hơn, hoặc bằng, hoặc lớn hơn giá trị thực tế của xe. Việc quyết định tham gia bảo hiểm với số tiền là bao nhiêu là tuỳ thuộc vào chủ của phường tiện và cũng là cơ sở để xác định Số tiền bồi thường khi có tổn thất xảy ra. 3.3. Phí bảo hiểm. Việc xác định phí bảo hiểm cho từng đối tượng tham gia bảo hiểm cụ thể, các công ty bảo hiểm thường căn cứ và những nhân tố sau: Loại xe: Do mỗi loại xe có những đặc điểm kỹ thuật khác nhau, có mức độ rủi ro khác nhau nên phí bảo hiểm vật chất xe được tính riêng cho từng loại xe. Thông thường các công ty bảo hiểm đưa ra các biểu phí bảo hiểm được xác định phù hợp cho hầu hết các xe thông dụng thông qua việc phân loại xe thành Vũ Thị Thảo 18 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 các nhóm. Việc phân loại này dựa trên cơ sở tốc độ tối đa của xe, tỷ lệ gia tốc, chi phí và mức độ khó khăn khi sửa chữa và sự khan hiếm của phụ tùng xe. Đối với các xe hoặt động không thông dụng như xe kéo rơ moóc, xe chở hàng nặng.. do có mức độ rủi ro cao nên phí bảo hiểm thường được cộng thêm một tỉ lệ nhất định dựa trên mức phí cơ bản. Giống như cách tính phí bảo hiểm nói chung, phí bảo hiểm phải đóng cho mỗi đầu xe đối với mỗi loại xe được tính theo công thức sau: P=f+d Trong đó: P – Phí thu mỗi đầu xe d - Phụ phí f – Phí thuần Theo công thức trên, việc xác định phí bảo hiểm phụ thuộc vào các nhân tố sau: Tình hình bồi thường tổn thất của những năm trước đó. Căn cứ vào số liệu thống kê, công ty bảo hiểm sẽ tính toán được phần phí thuần f cho mối đầu xe. Cụ thể: n f =  Si  Ti i 1 n  Ci i 1 ( Với i =1,2,…,n) Trong đó: Si : Số vụ tai nạn xảy ra trong năm thứ I, Ti : Thiệt hại bình quân một vụ trong năm thứ i, Ci : Số xe hoặt động thực tế trong năm thứ i. Vũ Thị Thảo 19 Lớp : Bảo hiểm 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các chi phí khác, hay còn gọi là phần phụ phí (d), bao gồm các chi phí như chi đề phòng hạn chế tổn thất, chi quản lý… Khu vực giữ xe và để xe: Khu vực giữ xe và để xe có ảnh hưởng tới xác suất xảy ra rủi ro. Nơi giữ xe hay để xe an toàn hơn như nhà riêng, các điểm trong giữ xe,.. thì xác suất rủi ro xảy ra se thấp hơn khu để xe không an toàn như ngoài đường phố,… Trong thực tế không phải công ty bảo hiểm nào cũng quan tâm đến nhân tố này. Tuy nhiên, cũng có một số công ty bảo hiểm tính phí bảo hiểm dựa theo khu vực giữ xe, để xe rất chặt chẽ. Mục đích sử dụng xe: Có thể nói đây là một nhân tố rất quan trọng khi xác định phí bảo hiểm. Nó giúp công ty bảo hiểm biết được mức độ rủi ro có thể xảy ra. Xe lăn bánh trên đường càng nhiều, rủi ro tai nạn xảy ra càng lớn. Chẳng hạn, một chiếc xe do một người về hưu sử dụng cho mục đích đi lại đơn thuần chắc chắn sẽ đóng phí bảo hiểm thấp hơn so với chiếc xe do một người lái của một hãng kinh doanh taxi hay xe do một thương gia sử dụng để đi lại trong những khu vực rộng lớn. Một số công ty bảo hiểm sử dụng những nhóm truyền thống sau: Sử dụng xe loại A: dành cho mục đích xã hội, nội bộ và giải trí và do đích thân người chủ phương tiện được bảo hiểm sử dụng có liên quan tới nghề nghiệp của người đó ngoại trừ sử dụng với mục đích cho thuê, vận chuyển cho mục đích thương mại, hay bất cứ một mục đích nào có liên quan đến kinh doanh xe cơ giới, và sử dụng xe để đua xe, thi tài hoặc thử xe. Một số công ty bảo hiểm đồng ý giảm phí bảo hiểm nếu phạm vi bảo hiểm chỉ giành cho mục đích xã hội và nôi bộ. Định nghĩa này vẫn cho phép người sở hữu đơn bảo hiểm dùng xe đi lại nơi làm việc của mình bởi vì nó gộp cả vào cụm từ “ xã hôi, nội bộ và giải trí”. Vũ Thị Thảo 20 Lớp : Bảo hiểm 46B
- Xem thêm -