Tài liệu Phân tích tình hình hình tài chính tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng ngọc tuấn

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Thanh Hóa, ngày..... tháng..... năm 2013 Giáo viên hướng dẫn (kí, ghi rõ họ tên) 1 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan bài báo cáo tốt nghiệp này là do bản thân em làm,dựa vào quá trình thực tập và sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn cùng thầy giáo thạch sỹ Lê Đức Thiện em đã hoàn thành bài báo cáo của mình. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến toàn thể công ty trong công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn và thầy hướng dẫn Lê Đức Thiện đã giuos em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.Trong quá trình thực tập vừa qua tuy chưa có kinh nghiệm thực tế và kiến thức con sơ sài nhưng được sự hướng dẫn tận tình của thầy và các anh chị trong công ty đã giúp đỡ em thấy bản thân mình trưởng thành hơn . Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy và toàn thể quý công ty. 2 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT, BẢNG BIỂU................................................................5 A. LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................6 1. Lý do chọn đề tài...............................................................................................6 2. Đối tượng nghiên cứu........................................................................................7 3. Mục đích nghiên cứu.........................................................................................8 4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu....................................................................8 5. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................8 6. Cấu trúc đề cương.............................................................................................9 B. PHẦN NỘI DUNG.......................................................................................10 Chương 1: Cơ sở lý luận chung............................................................................10 1.1. Khái niệm và vai trò của phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn........................................................................10 1.1.1. Khái niệm...................................................................................................10 1.1.2. Vai trò.........................................................................................................10 1.2. Nhiệm vụ , mục tiêu, và ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính.........12 1.2.1. Nhiệm vụ....................................................................................................12 1.2.2. Mục tiêu......................................................................................................13 1.2.3. Ý nghĩa........................................................................................................13 1.3. Đối tượng và phương pháp phân tích........................................................14 1.3.1. Đối tượng ...................................................................................................14 1.3.2. Phương pháp phân tích tình hình tài chính.............................................14 1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp...............................................15 3 1.4.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn................................................15 1.4.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán.......16 1.4.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh....................................................................................................16 1.4.4. Đánh giá khái quát mức độ độc lập của công ty....................................16 1.4.5. Đánh giá khái quát khả năng sinh lời.....................................................16 1.4.6. Phân tích tình hình công nợ của công ty.................................................16 1.4.7. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty...............................16 Chương 2. Thực trạng tình hình tài chính và hoạt động sản suất kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn giai đoạn 2010 – 2012...........17 2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn...17 2.2.1. Qúa trình hình thành và phát triển.................................................................17 2.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty............................................................18 2.2.1 . Chức năng...................................................................................................18 2.2.2. Nhiệm vụ.......................................................................................................18 2.3. Cơ cấu tổ chức cử công ty..............................................................................19 2.3.1. Bộ mát quản lý nhân su...............................................................................19 2.3.2. Thuyết minh hình thức tổ chức bộ máy công ty......................................21 2.3.3. Nhiệm vụ của các phòng ban......................................................................22 2. 3.4. Tổ chức bộ máy kế toán..............................................................................27 2.4. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức SXKD, tổ chức bộ máy của Công ty CP tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn ......................................................................30 2.4.1. Các ngành nghề kinh doanh chính:...........................................................30 2.4.2. Năng lực thiết bị công nghệ:.......................................................................30 4 2.4.3. Thống kê kinh nghiệm năng lực hoạt động của công ty..........................33 2.5. Thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn giai đoạn 2010 - 2012..................................................................................35 2.5.1. Khái quát tình hình tài chính của Công ty CP. TV. XD Ngọc Tuấn.....35 2.5.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán..........36 2.5.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....................................................................................45 2.5.4. Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn............................................................................................46 2.5.5. Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của công ty.......................48 2.5.6. Đánh giá khái quát khả năng sinh lời của doanh nghiệp........................52 2.5.7. Phân tích tình hình công nợ của công ty...................................................53 Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tài chính của công ty..............................................................................................64 3.1 . Mục tiêu định hướng đóng góp của công ty................................................64 3.1.1. Vị trí của công ty trong năm 2012...............................................................64 3.1.2. Phương hướng hoạt động năm 2013...........................................................64 3.2 . giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính.....................................................64 3.2.1. giải pháp về hoạt động tài chính..................................................................64 3.3. Một số kiến nghị..............................................................................................65 Kết luận..................................................................................................................67 Tài liệu tham khảo.................................................................................................68 5 DANH MỤC VIẾT TẮT, BẢNG BIỂU VCSH TSNH TSDH TSCĐ TSLĐ DTNH KTTC TGNH Vốn chủ sở hữu Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tài sản cố định Tài sản lưu động Doanh thu ngắn hạn Kế toán tài chính Tiên gửi ngắn hạn Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty BẢNG 1.1 Bảng tóm tắt tài sản nợ và tài sản có Bảng 2.1 Bảng phân tích cơ cấu tài sản Bảng 2.2 Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bang 2.7 Bảng đáng giá khái quát tình hình huy động vốn Bảng đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính Bảng đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính Bảng đánh giá khái quát khả năng sinh lời 6 A. LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Khi nền kinh tế chuyển mình từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường với nền kinh tế công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Và hơn thế nữa nước ta đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) . Thì nó đã làm thay đổi toàn bộ nền kinh tế nước ta. Từ chỗ các doanh nghiệp nhà nước làm ăn theo lối bao cấp kém hiệu quả, nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước thì nay nền kinh tế đã chuyển mình sang một nền kinh tế thị trường, độc lập và hiệu quả.Nhưng bên cạnh đó cũng gặp không ít những khó khăn. Nó cũng là động lực để các công ty phát triển và quan tâm hơn đến tình hình tài chính vì đây là vấn đề sống còn của toàn thể công ty .Nền kinh tế thị trường phát triển các doanh nghiệp đều phải nỗ lực hết sức để cạnh tranh trên thị trường, bắt buộc các doanh nghiệp phải năng động, tìm kiếm và khai thác mọi tiềm năng trong thị trường, biết tận dụng lợi thế của mình và vấn tài chính là một vấn đề được quan tâm hàng đầu. Bước vào nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến về mọi mặt để thích nghi với điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Đặc biệt là khi Việt Nam đã mở cửa ra thị trường quốc tế thì các doanh nghiệp trong nước đòi hỏi càng phải nâng cao hiệu quả hoạt động , các vấn đề về tài chính như khả năng độc lập tài chính , khả năng thanh toán, tỉ suất sinh lợi và tình hình huy động vốn được quan tâm .Để từ đó nâng cao lợi nhuận thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển . Trong suốt thời gian thực tập tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn cùng với các kiến thức của mình và được sự hướng dẫn của thầy Lê Đức Thiện cùng toàn thể công ty , bản thân em đã nắm bắt được tình hình hoạt động 7 cũng như tình hình tài chính của công ty. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn là đơn vị hoạch toán độc lập, chuyên tư vấn xây dựng các công trình, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị với cơ sở vật chất tương đối hiện đại, đội ngũ cán bộ công nhân viên được đánh giá có trình độ chuyên môn cao đã mang lại hiệu quả hoạt động cho công ty và có những đóng góp nhất đinh cho nền kinh tế. Nhưng bên cạnh đó công ty vẫn còn tồn tại nhiều nhược điểm cũng như chưa khai thác hết các tiềm lực sẵn có. Chính vì vậy, em chọn đề tài “Phân tích tình hình hình tài chính tại công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn” đề làm đề tài báo cáo tốt nghiệp để thấy được tình hình tài chính của công ty và giúp em có những kiến thức chuyên môn tốt để có thể làm việc thật tốt và hiệu quả cho sau này. 2. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng mà em chọn để làm báo cáo thực tập của mình là phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn ( giai đoạn 2010 -2012)        Phân tích tình hình tài chính qua phân tích báo cáo tài chính Phân tích hiệu quả tài chính qua phân tích hiệu quả kinh doanh Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của công ty Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của công ty Đánh giá khái quát khả năng sinh lợi Đánh giá khái quát khả năng thanh toán Đánh giá tác động của đoàn bẩy lên rủi ro sinh lời. 3. Mục đích nghiên cứu 8 Nhằm làm rõ thực trạng tình hình tài chính của công ty trong những năm gần đây. Tình hình của công ty là tốt hay xấu, khả quan hay bi quan thể hiện rõ nét chất lượng của toàn bộ hoạt động mà doanh nghiệp đã tiến hành. Đánh giá tình hình tài chính của công ty nhằm đưa ra những nhận định sơ bộ, ban đầu về thực trạng tài chính và sức mạnh tài chính của doanh nghiệp.Qua đó nắm được mức độ độc lập tài chính, về an ninh tài chính cùng những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đương đầu . Nắm được thông tin ,tình hình tài chính cũng như sức khỏe của doanh nghiệp. Để qua đó phát huy được những mặt mạnh và những điểm cần phát huy. Mạnh dạn đưa ra các giải pháp khắc phục để nâng cao tình hình tài chính của công ty trong giai đoạn 2010 - 2012. 4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ: phân tích để thấy rõ về tình hình tài chính của công ty trong những năm từ 2010 - 2012. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu trên thực tế, tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn trong giai đoạn 2010-2012, và qua quá trình tìm hiểu trên internet, các phương tiên thông tin đại chúng. 5. Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành bài báo cáo em đã sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau:  Phương pháp so sánh : so sánh trị số của các chỉ tiêu giữa ky phân tích so với kỳ gốc cả về số tuyệt đối và số tương đối và dựa vào ý nghĩa cũng như sự biến động của từng chỉ tiêu để đánh giá  Phương pháp tổng hợp, thống kê số liệu: Tập hơp các số lieu được cung cấp trong suốt quá trình thực tập. Chọn lọc các thông tin cần thiết vê tài chính của công ty. 9  Điều tra thống kê: lấy các số liệu trong phòng kế toán tài chính.  Phương pháp phỏng vấn: điều tra những người có trách nhiệm để hiểu rõ tình hình hoạt động và thông tin về đối tượng nghiên cứu.  Phương pháp tỉ số: là phương pháp dùng hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá. Dựa vào số liệu thu thập được để tính toán điều tra.  Phương pháp phân tích theo chiều ngang: phản anh sự biến động khác nhau của từng chỉ tiêu để làm nổi bật các xu thế và tạo nên mối quan hệ của các chỉ tiêu phản ánh trên cùng một dòng của báo cáo.  Phương pháp chi tiết hóa chỉ tiêu phân tích: để phân tích một cách sâu sắc các đối tượng nghiên cứu,không thể chỉ dựa vào các chỉ tiêu tổng hợp mà cần phải đánh giá theo các chỉ tiêu cấu thành của chỉ tiêu phân tích.Thông thường ttrong phân tích,việc chi tiết chỉ tiêu được tiến hành theo các hướng sau: - Chi tiết theo bộ phận cấu thành - Chi tiết theo thời gian - Chi tiết theo địa diểm 6. Cấu trúc đề cương Bài báo cáo thực tập gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tai công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn giai đoạn 2010- 2012. Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tài chính của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn. B. PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận chung. 1.1. Khái niệm và vai trò của phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn. 1.1.1. Khái niệm. Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản 10 lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà phân tích tài chính là đánh giá rủi ro phá sản tác động tới các doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng thanh toán, đánh giá khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những dự đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Nói cách khác, phân tích tài chính là cơ sở để dự đoán tài chính - một trong các hướng dự đoán doanh nghiệp. Phân tích tài chính có thể được ứng dụng theo nhiều hướng khác nhau : với mục đích tác nghiệp (chuẩn bị các quyết định nội bộ), với mục đích nghiên cứu, thông tin hoặc theo vị trí của nhà phân tích( trong doanh nghiệp hoặc ngoài doanh nghiệp ) 1.1.2. Vai trò Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là quá trình phân tich báo cáo tài chính của doanh nghiệp là quá trình kiểm tra đối chiếu, so sánh các số liệu tài liệu và tình hình tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như rủi ro trong tương lai .Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hinh tài sản vốn và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Do đó việc thường xuyên tiến hành , phân tích tình hình tài chính sẽ cung cấp thông tin cho người sử dụng từ góc độ khác nhau, vùa đánh giá toàn diện, vừa tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính, quyết định đầu tư và quyết định tài trợ phù hợp. Phân tích tình hình tài chính thông qua các báo 11 cáo tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm của nhiều người như các nhà đầu tư, các giám đốc, nhà tài chính… Phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy sẽ có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như : chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng... kể cả các cơ quan Nhà nước và người làm công, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau. Phân tích tài chính đóng một vai trò to lớn đối với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó quyết định tính độc lập, sự thành bại của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp thực hiện việc huy động vốn và đảm bảo kịp thời vốn cho các hoạt động của doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp hoạt động bình thường và liên tục. Phân tích tài chính doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tiết kiệm hiệu quả. Nhờ sự hoạt động của tài chính đóng góp phần nào việc lựa chọn các dự án đầu tư có hiệu quả cũng như các quyết định đầu tư đưa lại mức sinh lời cao. Mặt khác, nhờ vào tổ chức huy động vốn một cách có hiệu quả, doanh nghiệp có thể giảm được lượng vốn vay từ bên ngoài. Từ đó giảm bớt được lãi vay phải trả làm tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quan trọng và có hiệu quả để giám sát kiểm tra thường xuyên chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua việc thực hiện thu chi hàng ngày cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính, đồng thời thông qua các báo cáo tài chính 12 của doanh nghiệp như: Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mà giúp cho lãnh đạo công ty có thể xem xét đánh giá một cách kịp thời và tổng quát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Trong các quyết định của doanh nghiệp, vấn đề quan trọng cần giải quyết không chỉ là lợi ích của cổ đông, và nhà quản lý mà còn cả lợi ích của người lao động, khách hàng, nhà cung cấp. Đó là nhóm người có nhu cầu tiềm năng về các dòng tiền của doanh nghiệp. Giải quyết vấn đề này liên quan đến các quyết định đối với bộ phận trong doanh nghiệp và các quyết định giữa doanh nghiệp với các đối tác ngoài doanh nghiệp. Do vậy, nhà quản lý tài chính mặc dù có trách nhiệm nặng nề về hoạt động nội bộ của doanh nghiệp vẫn phải lưu ý đến sự nhìn nhận, đánh giá của người ngoài doanh nghiệp. 1.2. Nhiệm vụ , mục tiêu, và ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính. 1.2.1. Nhiệm vụ. Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá chính xác, đầy đủ tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn vạch rõ các khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp trên cơ sở đó nhằm vạch ra chiến lược, biện pháp nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Để có những thông tin chính xác các nhà quản lý cần phải xem xét các vấn đề sau: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, nguồn vốn: xem xét việc phân bổ vốn, nguồn vốn có hợp lý không? Xem xét mức độ bảo toàn vốn, nguyên nhân thừa thiếu vốn. Đánh giá tình hình khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tình hình chấp hành các chế độ, chính sách tài chính tín dụng của Nhà nước. Tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.2.2. Mục tiêu. 13 Tùy theo vị trí của nhà phân tích mà mục tiêu cơ bản của phân tích được xác định như sau: Đối với nhà quản trị doanh nghiệp việc phân tích tài chính nhằm các mục đích cơ bản sau: Đánh giá tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn thỏa mãn nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đánh giá khả năng sinh lời. Đánh giá tình hình công nợ, tìm kiếm cách thức thu hồi công nợ và trả nợ. Đối với nhà đầu tư, ngân hàng và các tổ chức tín dụng việc phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhằm đánh giá triển vọng hoạt động của doanh nghiệp trên các mặt thời gian hoàn vốn, điểm hòa vốn, khả năng thanh toán vốn… để đưa ra quyết định đầu tư hoặc cho vay vốn. 1.2.3. Ý nghĩa. Phân tích tình hình tàì chính cho vai trò vô cùng to lớn đối với công ty giúp cho các nhà phân tích có những nhận định đúng đắn về tình hình tài chính cũng như sức khỏe của công ty. Nó cung cấp các thông tin cần thiết nhất về tất cả các mặt kinh tế, quá trình phân tích giúp cho thấy được thực trạng về tình hình độc lập tài chính, về khả năng thanh toán, về chỉ số khả năng sinh lời và về tình hình huy động vốn của công ty. Nắm được kịp thời những điểm mạnh cần phát huy và khó khăn mà công ty đang gặp phải để nhanh chóng có biện phát kịp thời để khắc phục. 1.3. Đối tượng và phương pháp phân tích. 1.3.1. Đối tượng . 14 Đối tượng mà phân tích tình hình tài chính hướng đến là các mối quan hệ giữa công ty với các chủ thể kinh tế khác trong thị trường. Quan hệ của công ty với thị trường gồm: Quan hệ giữa công ty với công ty khác. Quan hệ với nhà đầu tư, bạn hàng, khách hàng thông qua việc thanh toán mua bán, thanh toán vật tư, hàng hóa tiền công, tiền lãi cổ tức. Quan hệ giữa công ty với Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, thông qua hoạt động cho vay, trả nợ vay, lãi. Quan hệ kinh tế trong nội bộ công ty: Quan hệ công ty với các phòng ban, phân xưởng, tổ sản xuất.. Giữa công ty với cán bộ công nhân viên thông qua trả lương, tiền thưởng, phạt… Tài chính doanh nghiệp là các mối quan hệ tiền tệ gắn liền với việc hình thành vốn phân phối, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hay nói cách khác, tài chính doanh nghiệp là tất cả các mối quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức tiền tệ phát sinh trong quá trình hình thành, phân phối và sử dụng quản lý vốn trong quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp. 1.3.2. Phương pháp phân tích tình hình tài chính.  Phương pháp so sánh  Phương pháp tỉ lệ  Phương pháp tổng hợp 1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 1.4.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn 15 Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty trong năm 2010 Đơn vị tính:( triệu đồng) Chỉ têu Đầầu năm cuốối năm biếến động ST % 465 2.72 I. Tài sản A. TSLĐ và DTNH B. TSCĐ và DTDH 17.104 17.569 15.126 15.475 331 2.19 1.978 2.112 6.77 II. Nguốần vốốn A. Nợ phải trả B. Vốốn chủ sở hữu 17.104 16.385 17.569 16.800 134 456 8.27 415 719 760 50 6.95 2.53 Bảng 1.1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty trong năm 2010 Nhận xét. Đến cuối năm 2010, quy mô doanh nghiệp được mở rộng với tổng giá trị 17.569 triệu đồng, tăng 465 triệu tương ứng với 2.72%. Trong đó TSLĐ và DTNH tăng 331 triệu. Tương đương 2.19% vẫn cao hơn TSCĐ và DTDH với xu hướng biến động như vậy là tích cực hay tiêu cực còn tùy thuộc vào sự phân bố tối ưu giữa các loại tài sản trong từng chỉ tiêu và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Với quy mô mở rộng thì mức độ huy động vốn cũng tăng lên tương ứng để đảm bảo vốn cho quy trình sản xuất kinh doanh, Trong đó nợ phải trả tăng them 415 triệu, tương đương 2.53% và nguồn vốn CSH tăng them 50 triệu 16 tương đương với 6.95%. Điều này cho thấy là trong năm 2010 công ty đã tập trung mở rộng quy mô sản xuất để tạo tiền đề cho các năm tiếp. 1.4.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán. 1.4.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 1.4.4. Đánh giá khái quát mức độ độc lập của công ty 1.4.5. Đánh giá khái quát khả năng sinh lời. 1.4.6. Phân tích tình hình công nợ của công ty. 1.4.7. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty. 17 Chương 2. Thực trạng tình hình tài chính và hoạt động sản suất kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn giai đoạn 2010 – 2012. 2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn. 2.2.1. Qúa trình hình thành và phát triển. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn là một doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, là một đơn vị chuyên ngành xây dựng, tư vấn giám sát, thiết kế các công trình xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình. Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, dầy dặn kinh nghiệm nhiều năm về các lĩnh vực xây dựng, tư vấn, có đầy đủ máy móc thiết bị đáp ứng các yêu cầu đã được nhiều đối tác tín nhiệm. Tên tiếng Việt: Tên tiếng Anh: công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn Ngoc Tuan joint stock company Tên viết tắt công ty: Công ty Ngoc tuan.., jsc Địa chỉ: Số: 75A đường Lê Thánh Tông - phường Đông Vệ - TP. T.Hoá. Điện thoại: 0373.954.539 - Fax: 0373.954.539 - Di động: 0989.084.888 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn được thành lập theo Giấy phép thành lập doanh nghiệp: Số 2603000405 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp, thay đổi lần 1, đăng ký ngày 04/05/2009. Qua thời gian xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ lãnh đạo công nhân viên ngày càng lớn mạnh. Công ty đã tham gia dự thầu và thắng thầu nhiều công trình có quy mô và giá trị lớn. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới công ty đã tìm ra nhiều biện pháp tích cực như : Sắp xếp lại bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất, đầu tư thêm thiết bị và công nghệ. Khắc phục khó khăn, phát huy nội lực đến nay đã cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả 18 cao, công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách Nhà nước, vốn kinh doanh ngày càng mở rộng hứa hẹn sự phát triển đi lên của doanh nghiệp. 2.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 2.2.1 . Chức năng. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn là đơn vị hoạch toán độc lập, chuyên tư vấn xây dựng các công trình, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cung cấp một khối lượng vật lieu lớn cho các công trình xây dựng lớn nhỏ, công ty đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc xây dựng bộ mặt của thành phố. Chức năng của tổ chức công ty xây dựng  Tư vấn tổng hợp  Tư vấn thiết kế  Tư vấn giám sát  Tư vấn quản lý dự án  Tư vấn quản lý chi phí 2.2.2. Nhiệm vụ. Trách nhiệm tư vấn xây dựng luôn là tiêu chí hàng đầu của toàn thể công ty.Đảm bảo kịp thời các nguyên vật liệu cần thiết phục vụ xây dựng.Tư vấn đúng lúc và kịp thời các kinh nghiệm xây dựng. Tư vấn xây dựng là một loại hình tư vấn đa dạng trong công nghiệp xây dựng, kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn... có quan hệ chặt chẽ với tư vấn đầu tư, thực hiện phần việc tư vấn tiếp nối sau việc của tư vấn đầu tư. 19 Tư vấn xây dựng giúp cho khách hàng - chủ đầu tư xây dựng - tổ chức việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng và tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị đầu tư, đấu thầu xây lắp công trình, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công việc đã hoàn thành. Thông thường, đối với các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉ có một công ty tư vấn đầu tư và xây dựng đảm nhiệm công việc từ đầu đến cuối. Kỹ sư tư vấn xây dựng là người có đủ trình độ, chuyên môn để thực hiện công tác tư vấn xây dựng. Ở Việt Nam, để được hành nghề Kỹ sư tư vấn xây dựng cần phải có chứng chỉ hành nghề, phải có tối thiểu 5 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và số lượng công trình đã tham gia phải đủ lớn. Tổ chức tư vấn xây dựng là những đơn vị chuyên ngành, hoạt động độc lập về mặt pháp lý và phục vụ khách hàng theo hợp đồng. Ở các nước trên thế giới, các tổ chức này phần lớn thuộc Hiệp hội Tư vấn xây dựng 2.3. Cơ cấu tổ chức cử công ty. 2.3.1. Bộ mát quản lý nhân su Hội đồng quản trị Giám đốc công ty Các phó giám đốc 20
- Xem thêm -