Tài liệu Phân tích tình hình doanh thu ở công ty tnhh kim anh

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Khoá luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 TÓM LƢỢC Phân công lao động xã hội phát triển đã quyết định một bộ phận lao động xã hội đƣợc tách ra khỏi quá trình sản xuất, chuyên làm nhiệm vụ lƣu thông hàng hóa, hình thành một ngành kinh tế riêng biệt - kinh tế thƣơng mại. Nhƣ vậy thƣơng mại là một ngành kinh tế độc lập có chức năng quan trọng là thực hiện quá trình lƣu thông hàng hóa đƣa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng do vậy góp phần gắn sản xuất với thị trƣờng, thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển. Cũng nhƣ các doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trƣờng có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp thƣơng mại cũng là một đơn vị kinh doanh, do vậy cũng phải hạch toán kinh tế, lấy thu bù đắp chi phí sao cho có lãi. Muốn quản lý kinh tế tốt và kinh doanh có hiệu quả các doanh nghiệp phải thƣờng xuyên phân tích tình hình thực hiện doanh thu của mình qua mỗi kỳ kinh doanh để tìm ra các biện pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng. Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng vì doanh thu chính là cơ sở để xác định số thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nƣớc, là khoản để bù đắp vốn kinh doanh và chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng đƣợc xác định từ doanh thu... Chỉ tiêu doanh thu nói lên tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó định hƣớng sự phát triển kinh doanh trong tƣơng lai. Ngoài ra, doanh thu là yếu tố khẳng định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng. Do đó việc phân tích để tìm ra nguyên nhân của sự tăng, giảm doanh thu trong các kỳ kinh doanh là rất quan trọng. Với tầm quan trọng của việc phân tích nhằm tìm ra các biện pháp để không ngừng tăng doanh thu bán hàng đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng, nhờ đƣợc nghiên cứu về tình hình doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Kim Anh, đƣợc sự hƣớng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo, tôi đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu đề tài: “Phân tích tình hình doanh thu ở Công ty TNHH Kim Anh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho mình. SV: Nguyễn Thị Thu Hường i GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 LỜI CẢM ƠN Qua quá trình học tập, tích luỹ tại trƣờng em đã có đƣợc những kiến thức cơ bản về công tác phân tích thống kê, tuy nhiên kinh nghiệm thực tế chƣa có dẫn đến việc nghiên cứu đề tài còn gặp phải một số khó khăn. Song với sự giúp đỡ nhiệt tình của kế toán trƣởng, đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của các anh, chị kế toán tại công ty TNHH Kim Anh giúp em có đƣợc những kiến thức thực tế về phân tích thống kê. Cùng với sự hƣớng dẫn chi tiết, chu đáo, tận tình của thầy giáo T.S Tạ Quang Bình em đã hoàn thành chuyên đề của mình. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý công ty trong thời gian thực tập vừa qua và thầy giáo đã hƣớng dẫn em trong thời gian thực hiện đề tài này. Tuy nhiên do còn những hạn chế về thời gian thực hiện cũng nhƣ kiến thức vì vậy bài chuyên đề của em không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận đƣợc sự đánh giá, nhận xét, ý kiến bổ sung của các thầy, cô giáo cùng các bạn để luận văn tốt nghiệp của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Thu Hường ii GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 MỤC LỤC TÓM LƢỢC .................................................................................................................i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii DANH MỤC BẢNG BIỂU .......................................................................................vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................... vii PHẦN MỞ ẦU .........................................................................................................1 1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu ...........................................1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................1 1.1.1 Về lý luận ...........................................................................................................1 1.1.1 Về thực ti n ........................................................................................................2 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài ...................................................2 3. ối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ..........................................................3 4. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài. ..............................................................................3 4.1. Phƣơng pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu: .........................................................3 4.1.1 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu ............................................................................3 4.1.2 Phƣơng pháp tổng hợp dữ liệu ...........................................................................4 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu ............................................................................4 5. ết cấu của khóa luận tốt nghiệp ............................................................................5 CHƢƠNG I: CƠ SỞ L LU N VỀ DOANH THU V PH N T CH DOANH THU .6 1.1. Những vấn đề cơ bản về doanh thu ......................................................................6 1.1.1. Một số khái niệm về doanh thu .........................................................................6 1.1.1.1. hái niệm: ......................................................................................................6 1.1.2. Một số vấn đề lý thuyết liên quan .....................................................................9 1.1.2.1 Nguyên tắc và phƣơng pháp xác định doanh thu ............................................9 1.1.2.2 nghĩa của việc tăng doanh thu ...................................................................11 1.1.2.3 Mục đích của việc phân tích doanh thu........................................................12 1.1.2.4 Nguồn tài liệu sử dụng trong phân tích doanh thu ........................................13 1.2. Nội dung phân tích doanh thu ............................................................................14 1.2.1 Phân tích sự biến động của doanh thu qua các năm.........................................14 1.2.1.1. Phƣơng pháp so sánh....................................................................................15 1.2.1.2. Phƣơng pháp thay thế liên hoàn. ..................................................................16 SV: Nguyễn Thị Thu Hường iii GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 1.2.2 Phân tích tiến độ tiêu thụ hàng hóa ..................................................................18 1.2.3 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu theo tổng mức và kết cấu .................19 1.2.3.1. Phân tích tình hình doanh thu theo phƣơng thức bán hàng ..........................19 1.2.3.2.Phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức thanh toán ........................20 1.2.3.3. Phân tích tình hình doanh thu theo các đơn vị trực thuộc: .........................................20 1.2.3.4. Phân tích tình hình doanh thu theo từng tháng, quý. ...................................21 1.2.4 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới sự biến động của doanh thu ...................22 1.2.4.1 Phân tích ảnh hƣởng của số lƣợng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu ............................................................................................................22 1.2.4.2 Phân tích ảnh hƣởng của số lƣợng lao động, thời gian lao động và NSL bình quân tới sự biến động của doanh thu: .............................................................. 23 CHƢƠNG II: PH N T CH THỰC TRẠNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIM ANH .................................................................................................................24 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng của nhânh tố môi trƣờng đến doanh thu tại công ty TNHH Kim Anh ...........................................................................................24 2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH im Anh ..........................................................24 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ................................................................ 24 2.1.1.2 ặc điểm hoạt động kinh doanh ...................................................................24 2.1.1.3 ặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán .................................25 2.1.1.4 hái quát về kết quả sản xuất kinh doanh đạt đƣợc qua một số năm ...........27 2.1.2. Ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng đến doanh thu tại Công ty TNHH Kim Anh ....................................................................................................................28 2.1.2.1 - Các nhân tố bên trong ................................................................................28 Các nhân tố chủ quan ảnh hƣởng tích cực đến doanh thu tại công ty nhƣ sau: ........28 2.2.2.2 Các nhân tố bên ngoài công ty. .....................................................................29 2.2. ết quả phân tích thực trạng doanh thu tại Công ty TNHH im Anh ..............30 2.2.1. Sử dụng phƣơng pháp điều tra phỏng vấn ......................................................30 2.2.1 Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu qua các năm ...................................30 2.2.1.1 Dựa vào phƣong pháp so sánh liên hoàn: .....................................................31 2.1.2 Dựa vào phƣơng pháp so sánh định gốc: .........................................................31 2.2.2. Phân tích doanh thu theo tổng mức kết cấu ....................................................32 SV: Nguyễn Thị Thu Hường iv GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 2.2.2.1. Phân tích doanh thu theo nhóm hàng ...........................................................32 2.2.2.3 Phân tích doanh thu theo hình thức thanh toán .............................................33 2.2.2.4 Phân tích tình hình doanh thu theo tháng, quý ..............................................33 2.2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu .............................................35 2.2.4.1 Ảnh hƣởng của số lƣợng và đơn giá tới sự biến động của doanh thu:..........36 CHƢƠNG III: CÁC ẾT LU N V Ề XUẤT NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIM ANH ...........................................................................39 3.1. Các kết luận và phát hiện qua phân tích doanh thu tại công ty TNHH im Anh .....39 3.1.1 Những kết quả đã đạt đƣợc của công ty. ..........................................................39 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ....................................................40 3.2. Các đề xuất, kiến nghị về vấn đề nghiên cứu.....................................................40 3.2.1 Sự cần thiết và yêu cầu của việc tăng doanh thu. ............................................41 3.2.2 Các giải pháp tăng doanh thu của công ty .......................................................42 3.2.2.1 Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật. .................................................................42 3.2.2.2 ào tạo và nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân viên trong công ty. ......................................................................................................................42 3.2.2.3 Cần xây dựng một Website bán hàng trực tuyến. .........................................42 3.2.2.4 Tăng cƣờng công tác quản lý chi phí kinh doanh và các khoản phải thu. ...43 3.2.2.5 Tổ chức công tác thống kê phân tích và dự báo doanh thu. .........................43 3.3. iều kiện thực hiện ............................................................................................44 3.3.1 ối với nhà nƣớc. .............................................................................................44 3.3.2 ối với công ty. ................................................................................................ 44 ẾT LU N ...............................................................................................................45 DANH MỤC T I LIỆU THAM HẢO ..................................................................46 SV: Nguyễn Thị Thu Hường v GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2. 1.1: Bảng tổng hợp tình hình kinh doanh của Công ty Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty Biểu 2.1: Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu qua các năm Biểu 2.2 - `Phân tích tình hình thực hiện doanh thu theo nhóm hàng Biểu 2.3: Phân tích doanh thu theo hình thức thanh toán Biểu 2.4: Phân tích sự biến động của doanh thu theo quý Biểu 2.5 Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán đến sự biến động của doanh thu Biểu: 2.6: Phân tích ảnh hưởng của của số lượng lao động và NSLĐ bình quân tới sự biến động của doanh thu SV: Nguyễn Thị Thu Hường vi GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ơ 1. DN : Doanh nghiệp 2. KD : Kinh doanh 3. NSL : Năng suất lao động 4. CPQLKD : Chi phí quản lý kinh doanh 5. DT : Doanh thu 6. TNDN : Thu nhập doanh nghiệp 7. DTH TC : Doanh thu hoạt động tài chính 8. CPTC : Chi phí tài chính 9. TSC : Tài sản cố định 10. LNHD TTC : Lợi nhuận hoạt động đầu tƣ tài chính 11. DTTC : Doanh thu tài chính 12. LNH D : Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 13. V TTC : Vốn đầu tƣ tài chính 14. TSLN/Tổng chi phí : Tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí SV: Nguyễn Thị Thu Hường vii GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 PHẦN MỞ ẦU 1.Tính cấp thi t v ngh a c a vi c phân tích doanh thu . . Tính cấp thi t c a t i 1.1.1. V l luận Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, là nơi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, để tạo ra của cải vật chất, là cơ sở tồn tại, phát triển của xã hội loài ngƣời. Trong nền kinh tế thị trƣờng đầy sôi động ngày nay, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với không ít những khó khăn và thách thức. Sự đào thải các doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả, không đủ khả năng cạnh tranh là điều tất yếu. ể tồn tại và phát triển thì bất kỳ doanh nghiệp sản xuất hay thƣơng mại nào cũng phải xây dựng và xác định cho mình chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn. Một trong những thƣớc đo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là doanh thu. Doanh thu của doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. ó là nguồn tài chính quan trọng để đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tái sản xuất giản đơn và mở rộng, là nguồn để các doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nƣớc. Doanh thu là chỉ tiêu phản ánh cụ thể, chính xác nhất kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh thu luôn là mục tiêu hàng đầu mà doanh nghiệp nào cũng muốn đạt đƣợc. ối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì không còn con đƣờng nào khác là phải tối đa hóa lợi nhuận. ể tối đa hóa lợi nhuận biện pháp tốt nhất là tăng doanh thu. iều này chứng tỏ đƣợc vị thế và uy tín của doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng, củng cố vị trí vững chắc cho doanh nghiệp. Doanh thu cao là mục tiêu đầu tiên mà doanh nghiệp nào cũng muốn đạt đƣợc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, phân tích thống kê doanh thu là rất quan trọng. Phân tích thống kê doanh thu nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu của doanh nghiệp cả về số lƣợng, kết cấu chủng loại và giá cả. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 1 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH im Anh. Em nhận thấy việc phân tích thống kê doanh thu là hết sức quan trọng và cần thiết. Bởi thông qua phân tích thống kê doanh thu, công ty sẽ nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó công ty có thể chủ động đề ra những giải pháp thích hợp khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy mặt tích cực và huy động tối đa các nguồn lực làm tăng doanh thu, lợi nhuận của công ty. 1.1.1 . V th c tiễn ể thu thập thông tin về tình hình doanh thu và phân phối doanh thu tại công ty, em đã phát ra 5 phiếu điều tra trắc nghiệm. ối tƣợng đƣợc điều tra là: Giám ốc công ty, kế toán trƣởng, các nhân viên phòng kế toán, … Sau khi phát phiếu điều tra và hẹn ngày nhận lại phiếu điều tra, em đã tổng hợp thông tin đã đƣợc thu thập về tình hình lợi nhuận và phân phối doanh thu tại DN. Nhƣ vậy nhìn vào bảng kết quả ta thấy doanh nghiệp đã đề ra các giải pháp nhằm tăng doanh thu nhƣng thực hiện các giải pháp đó chƣa hiệu quả, và doanh nghiệp cũng rất cần có một bộ phận chuyên trách phân tích kinh tế doanh nghiệp để phân tích KTDN nói chung và phân tích doanh thu nói riêng. 2. M c ti u c th t ra cần giải quy t trong t i Luận văn nghiên cứu nhằm đạt đƣợc ba mục tiêu cơ bản sau: Thứ nhất: Hệ thống hóa những lƣ luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu. ết quả phân tích doanh thu ở các kỳ kinh doanh là điều kiện, cơ sở và là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạch định chiến lƣợc phát triển và đƣa ra phƣơng án kinh doanh có hiệu quả. Thứ hai: hảo sát và phân tích thực trạng doanh thu và phân tích doanh thu tại công ty TNHH Kim Anh, từ đó đánh giá những kết quả đạt đƣợc và nhũng mặt còn tồn tại, tìm ra nguyên nhân tồn tại trong công tác phân tích, đƣa ra giải pháp khắc phục, đồng thời dự báo triển vọng và những định hƣớng tƣơng lai của công ty. Thứ ba: Từ các kết quả phân tích trên đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trên cơ sở tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 2 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp . i tƣ ng v phạ Lớp :K7HK1E2 vi nghi n c u c a t i ối tƣợng nghiên cứu: do đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là mua nguyên vật liệu sản xuất kính và bán gƣơng kính, công ty có rất ít hoạt động đầu tƣ tài chính và cung cấp dịch vụ. Vì thế trong luận văn em chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu và phân tích doanh thu bán hàng tại công ty TNHH im Anh, không nghiên cứu doanh thu tài chính và doanh thu cung cấp dịch vụ. Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống hóa những lý luận chung về doanh thu và đƣa ra các phƣơng pháp phân tích doanh thu. Vận dụng các phƣơng pháp thống kê để phân tích thực trạng doanh thu của công ty giai đoạn 2011 - 2012. Qua đó nhằm nắm băt và đánh giá toàn diện, khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu của công ty, hiệu quả hoạt động của công ty. ồng thời qua đó muốn thấy đƣợc những tồn tại và nguyên nhân ảnh hƣởng đến doanh thu, từ đó tìm ra những biện pháp tăng doanh thu thích hợp trong điều kiện kinh tế hiện nay. Phân tích thực trạng biến động doanh thu, thực trạng thống kê doanh thu và đƣa ra những đánh giá về thống kê doanh thu. Giới hạn về thời gian: Số liệu phân tích đƣợc giới hạn trong 2 năm 2011, 2012. Giới hạn về không gian nghiên cứu: tại công ty TNHH Kim Anh. 4. Phƣơng pháp nghi n c u tài. 4. . Phƣơng pháp thu thập và tổng h p dữ li u: 4.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu  Phƣơng pháp nghiên cứu dữ liệu ể thu thập dữ liệu cho khóa luận em đã nghiên cứu các tài liệu nhƣ giáo trình phân tích kinh tế, sách chuyên ngành, luận văn, chuyên đề, tài liệu trên internet. Ngoài ra, em còn đọc các tài liệu mƣợn đƣợc từ công ty mình thực tập để tìm hiểu tổng quan về công ty nhƣ bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính,  Phƣơng pháp điều tra Em đã chuẩn bị mẫu phiếu điều tra gồm một số câu hỏi điều tra và phát ra là 8 phiếu cho ban lãnh đạo công ty cùng kế toán trƣởng và các nhân viên kế toán khác. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 3 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 Các câu hỏi trong mẫu phiếu điều tra là những câu hỏi có liên quan đến công tác sử dụng vốn và những mặt đƣợc cũng nhƣ còn hạn chế của nó.  Phƣơng pháp phỏng vấn cá nhân. Em đã phỏng vấn ban lãnh đạo công ty cùng các nhân viên kế toán trong phòng tài chính kế toán chủ yếu xoay quanh vấn đề sử dụng vốn kinh doanh trong công ty.  Phƣơng pháp quan sát thực tế Bằng phƣơng pháp quan sát thực tế, em có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, quan sát một số vấn đề và tập trung tìm hiểu về công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. 4.1.2 Phương pháp tổng hợp dữ liệu Sau khi thu thập các tài liệu, em đã tiến hành phân loại các dữ liệu thành các tiêu chí khác nhau và tổng hợp chúng thành hệ thống các dữ liệu cần thiết nhất cho khóa luận của mình. 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ li u  Phƣơng pháp so sánh Phƣơng pháp so sánh dùng trong đề tài nhằm so sánh các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 so với năm 2012. Qua đó thấy đƣợc sự biến động tăng, giảm và từ đó xác định nguyên nhân của sự biến động. Trong quá trình phân tích cần tiến hành so sánh các số liệu thực hiện với các số liệu định mức hay kế hoạch, so sánh số liệu thực tế giữa các kỳ, các năm, so sánh số liệu hiện thực với các thông số kỹ thuật- kinh tế trung bình hoặc tiên tiến, trên cơ sở đó, đánh giá đƣợc các mặt phát triển hay kém phát triển, hiệu quả hay kém hiệu quả để tìm ra các giải pháp quản lý tối ƣu trong mỗi trƣờng hợp cụ thể.  Phƣơng pháp thay thế liên hoàn Phƣơng pháp thay thế liên hoàn đƣợc dùng trong đề tài để phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh thông qua việc thay thế các chỉ tiêu lợi nhuận, vốn kinh doanh từ kỳ gốc tới kỳ nghiên cứu SV: Nguyễn Thị Thu Hường 4 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2  Phƣơng pháp tỷ suất, hệ số Phƣơng pháp này đƣợc dùng để tính toán phân tích sự biến động tăng, giảm và mối liên hệ tác động phụ thuộc lẫn nhau của các chỉ tiêu nhằm thấy đƣợc hiệu quả quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của công ty.  Phƣơng pháp lập biểu mẫu Phƣơng pháp lập biểu mẫu đƣợc dùng để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích, để phản ánh mối quan hệ so sánh giữa các chỉ tiêu có mối liên hệ với nhau: so sánh giữa số năm nay với số cùng kỳ năm trƣớc hoặc so sánh giữa các chỉ tiêu cá biệt với chỉ tiêu tổng thể,… . t cấu c a h a uận t t nghi p Ngoài phần mở đầu và kết luận thì nội dung chính của đề tài khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chƣơng: Chƣơng I: Cơ sở lý luận về doanh thu và phân tích doanh thu. Chƣơng II: Phân tích thực trạng doanh thu tại công ty TNHH im Anh. Chƣơng III: Các kết luận và đề xuất nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH im Anh. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 5 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 CHƢƠNG I: CƠ SỞ L LU N V DOANH THU V PH N T CH DOANH THU 1.1. Những vấn cơ bản v doanh thu 1.1.1. M t số hái niệ v doanh thu 1.1.1.1. Khái niệm: Theo chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác và theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 48/2006QĐ-BTC ngày 14/9/2006: Doanh thu: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không đƣợc coi là doanh thu. Theo giáo t nh phân tích ho t động kinh doanh TS Phan Đức D ng- iảng vi n Đ Q thành phố ồ Chí Minh làm chủ bi n N B Thống K năm 2006 trang 60 thì: “Doanh thu bán hàng là toàn bộ tiền bán hàng hóa sảm phẩm dịch vụ đă đƣợc khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đă thu hay chƣa thu đƣợc tiền.” Theo giáo t nh tài chính doanh nghiệp 2008 của trư ng c iện Tài Chính trang 28: “ Doanh thu bán hàng là biểu hiện của tổng giá trị các loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đă bán ra trong một thời kỳ nhất định. ây là bộ phận chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.” Nhƣ vậy, có rất nhiều khái niệm về doanh thu khác nhau nhƣng em xin lấy khái niệm về DT theo cách hiểu của chuẩn mực kế toán để thuận tiện cho việc lấy số liệu và phân tích doanh thu theo các nội dung. Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Trong đó: Doanh thu bán h ng v cung cấp dịch v : đƣợc xác định theo giá trị hợp lƣ của các khoản đă thu đƣợc tiền hoặc sẽ thu đƣợc tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ, cung cấp SV: Nguyễn Thị Thu Hường 6 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) – Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định – iáo t nh Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương m i của trư ng Đ Thương M i xuất bản năm 2006. Chỉ tiêu doanh thu và cung cấp dịch vụ đƣợc xác định bằng công thức sau: M=  qi.pi Trong đó: M : Doanh thu tiêu thụ qi : hối lƣợng sản phẩm hàng hóa i đã tiêu thu trong kỳ pi : Giá bán đơn vị sản phẩm, hàng hóa i = 1,n : Số lƣợng mặt hàng sản phẩm, doanh nghiệp đã tiêu thụ trong kỳ. Doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi đồng thời thỏa măn cả 5 điều kiện: (a) Doanh nghiệp đă chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua; (b) Doanh nghiệp không cn nắm giữ quyền quản lƣ hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; (c) Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; (d) Doanh nghiệp đă thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; (e) Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Tổng doanh thu bán h ng: là tổng số tiền ghi trên hóa đơn bán hang, trên hóa đơn cung cấp dịch vụ, có thể là tổng giá thanh toán ( với DN tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp cũng nhƣ các đối tƣợng chịu thuế xuất khẩu, thuế TT B) hoặc giá không có VAT ( với DN tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ). Doanh thu thuần v bán h ng v cung cấp dịch v : là toàn bộ số tiền thu đƣợc xác định theo giá trị hợp lƣ của các khoản đă thu hoặc sẽ thu đƣợc từ bán thành phẩm, hàng hóa sau khi đă trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu nhƣ chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và các khoản thuế gián thu. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 7 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 Chỉ tiêu này phản ánh giá trị hàng hóa của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo Doanh thu thuần đƣợc xác định theo công thức sau: Doanh thu thuần v BH & CCDV = Tổng doanh thu BH & CCDV - Chi t hấu thƣơng ại - Giả giá hàng bán - Doanh thu hàng bán bị trả ại - Thu TT B, thu xuất hẩu, thu GTGT theo pptt Trong đó: ● Chiết khấu thƣơng mại: Là khoản mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho ngƣời mua hàng do ngƣời mua đã mua hàng của doanh nghiệp với số lƣợng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thƣơng mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết về mua, bán hàng (Trích giáo trình ế Toán Tài chính – ại Học Thƣơng Mại) ● Giảm giá hàng bán: ây là khoản giảm trừ đƣợc ngƣời bán chấp thuận một cách đặc biệt trên giá thoả thuận do hàng bán kém phẩm chất, không đúng quy cách phẩm chất hoặc thời gian quá hạn ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc hàng hóa bị lạc hậu thị hiếu (Trích giáo trình ế Toán Tài Chính – ại Học Thƣơng Mại). ● Hàng bán bị trả lại: ây là giá trị số sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, lao vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất không đúng chủng loại quy định (Trích giáo trình ế Toán Tài Chính – ại Học Thƣơng Mại)  Các khoản thuế gián thu bao gồm: Thuế GTGT (theo phƣơng pháp trực tiếp), thuế xuất khẩu, thuế TT B. + Thuế xuất khẩu là các loại thuế gián thu đánh vào các loại hàng hoá xuất khẩu (thuộc doanh mục hàng hoá bị đánh thuế) qua các cửa khẩu và biên giới Việt Nam (Trích giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp – ại Học Thƣơng Mại). + Thuế tiêu thụ đặc biệt: Là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hoá, dịch vụ nhất định (hàng hoá, dịch vụ đặc biệt). Thông thƣờng đây là những hàng hoá, dịch vụ cao cấp mà không phải bất cứ ai cũng có điều kiện sử dụng hay SV: Nguyễn Thị Thu Hường 8 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 hƣởng thụ do khả năng tài chính có hạn hoặc có thể là những hàng hoá, dịch vụ khá c có tác dụng không tốt đối với đời sống sức khoẻ con ngƣời, văn minh xã hội mà Chính phủ có chính sách hạn chế sản xuất, tiêu dung (Trích giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp – ại Học Thƣơng Mại). + Thuế GTGT (theo phƣơng pháp trực tiếp): ây là loại thuế gián thu đƣợc tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh qua mỗi khâu quá trình sản xuất kinh doanh và tổng số thuế thu đƣợc ở mỗi khâu bằng chính số thuế tính trên giá bán của ngƣời tiêu dùng cuối cùng (Trích giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp – ại Học Thƣơng Mại). Doanh thu hoạt ộng t i chính: phản ánh doanh thu tiền lăi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Thu nhập hác: Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. Những khoản thu nhập này phát sinh không thƣờng xuyên, doanh nghiệp không dự kiến trƣớc hoặc có dự kiến trƣớc nhƣng ít có khả năng thực hiện nhƣ: các khoản thu tiền phạt bồi thƣờng đƣợc hƣởng, thu hồi các khoản nợ khó đòi đã xử lý, nợ không xác đinh đƣợc chủ nợ để hoàn trả, thu nhƣợng bán hoặc thanh lý tài sản cố định. 1.1.2. M t số vấn l thu t li n quan 1.1.2.1 Nguy n t c và phương pháp xác định doanh thu .Với nguyên tắc ghi nhận doanh thu khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh khác nhau. Hiện nay, nguyên tắc thực hiện đang đƣợc áp dụng phổ biến và rộng rãi nhất trong các đơn vị kế toán. Tuy nhiên, cơ sở khoa học và việc vận dụng nguyên tắc này trong thực tế còn ít đƣợc đề cập đến. Hai vấn đề kế toán cơ bản đối với DT là ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán nào và mức DT đƣợc ghi nhận bằng bao nhiêu. Có ba nguyên tắc cơ bản để ghi nhận DT, đó là: nguyên tắc tiền mặt (ghi nhận DT khi thu đƣợc tiền); nguyên tắc phát sinh (ghi nhận DT tƣơng ứng với mức tăng giá trị của sản phẩm, dịch vụ); nguyên tắc thực hiện (ghi nhận DT khi nó đƣợc thực hiện). Mỗi nguyên tắc nói trên đều có những ƣu điểm và hạn chế nhất định. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 9 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 Cơ sở của nguyên tắc thực hiện: Theo nguyên tắc thực hiện, thời điểm để DT đƣợc xác định là “thực hiện” phải thỏa mãn hai điều kiện: DT đạt đƣợc và có thể xác định. Về cơ bản, doanh thu đƣợc coi là đạt đƣợc khi đơn vị kế toán hoàn thành hoặc gần nhƣ hoàn thành những công việc cần phải thực hiện đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sẽ cung cấp cho khách hàng để nhận đƣợc lợi ích kinh tế tƣơng ứng với DT; DT thu đƣợc coi là có thể xác định khi thu đƣợc tiền hàng hoặc có quyền pháp lý thu tiền tƣơng ứng với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán đƣợc. DT là biểu hiện số tiền tƣơng ứng với giá trị của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Do đó, quá trình tạo ra DT của một đơn vị kế toán, đồng thời cũng chính là quá trình tạo giá trị của sản phẩm mới của chính đơn vị đó. Thông thƣờng, những hoạt động này đối với loại hình đơn vị sản xuất bao gồm các giai đoạn: thiết kế, mua nguyên vật liệu, sản xuất sản phẩm, lƣu kho sản phẩm, bán sản phẩm cho khách hàng và thu tiền. Trong các hoạt động nói trên, theo nguyên tắc thực hiện, vào thời điểm hoạt động bán sản phẩm (giao hàng – chuyển quyền sở hữu) cho khách hàng đƣợc thực hiện là thời điểm ghi nhận DT. Việc ghi nhận DT ở những khâu trƣớc đó đồng nghĩa với việc phá vỡ nguyên tắc thực hiện. Việc lựa chọn hoạt động bán sản phẩm là thời điểm ghi nhận DT theo nguyên tắc thực hiện trên những căn cứ sau: tính khách quan khi xác định mức DT, tính xác thực của tài sản dùng để phân phối lợi nhuận và tính xác thực của việc ghi nhận chi phí tƣơng ứng với doanh thu nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp trong khi xác định lợi nhuận. Doanh thu đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu đƣợc. Doanh thu phát sinh từ giao dịch đƣợc xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó đƣợc xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thƣơng mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. ối với các khoản tiền hoặc tƣơng đƣơng tiền không đƣợc nhận ngay thì doanh thu đƣợc xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu đƣợc trong tƣơng lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi suất SV: Nguyễn Thị Thu Hường 10 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 hiện hành. Giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu đƣợc trong tƣơng lai. hi hàng hóa hoặc dịch vụ đƣợc trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tƣơng tự về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó không đƣợc coi là một giao dịch tạo ra doanh thu. hi hàng hóa hoặc dịch vụ đƣợc trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác không tƣơng tự thì việc trao đổi đó đƣợc coi là một giao dịch tạo ra doanh thu. Trƣờng hợp này doanh thu đƣợc xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tƣơng đƣơng tiền trả thêm hoặc thu thêm. hi không xác định đƣợc giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về thì doanh thu đƣợc xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tƣơng đƣơng tiền trả thêm hoặc thu thêm. 1.1.2.2 ngh a của việc tăng doanh thu Doanh thu tiêu thụ sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế cơ bản phản ánh mục đích kinh doanh cũng nhƣ kết quả về tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm. Tăng doanh thu là một trong những mục tiêu nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ồng thời tăng doanh thu có nghĩa là tăng lƣợng tiền về cho doanh nghiệp và tăng lƣợng hàng hoá tung ra trên thị trƣờng. Vì vậy việc tăng doanh thu vừa có ý nghĩa với xã hội và có ý nghĩa với doanh nghiệp. -Đối với xã hội: Tăng doanh thu bán hàng góp phần thoả mãn tốt hơn các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá cho xã hội, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trƣờng và mở rộng giao lƣu kinh tế giữa các vùng. Trong nền kinh tế thị trƣờng để đứng vững, tồn tại và phát triển đối với một doanh nghiệp không phải là điều d . Vì vậy doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện cơ cấu cũng nhu phƣơng thức sản xuất nhằm đƣa doanh nghiệp mình ngày một phát triển. Doanh thu tăng có nghĩa là doanh nghiệp đáp ứng đƣợc các nhu cầu về vật chất cho xã hội, làm cho đời sống nhân dân ngày càng đƣợc cải thiện, nhờ đó mà đời sống tinh thần cũng đƣợc nâng lên. ồng thời kho doanh thu của doanh nghiệp tăng SV: Nguyễn Thị Thu Hường 11 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp Lớp :K7HK1E2 cũng có nghĩa là doanh nghiệp đã có chỗ đứng vững trên thị trƣờng, đã chiếm đƣợc thị phần thu lợi nhuận, tạo vị thế và uy tín của mình trên thƣơng trƣờng. -Đối với doanh nghiệp: Tăng doanh thu bán hàng là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, bù đắp các chi phí sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc. Cụ thể: Doanh thu tăng giúp cho doanh nghiệp có điều kiện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình và là điều kiện để đạt đƣợc mục đích kinh doanh mà doanh nghiệp đề ra đồng thời nó là điều kiện cơ bản để tăng thu nhập nhằm tái mở rộng và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Doanh thu bán hàng là nguồn tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh góp phần đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp liên tục và tạo ra lợi nhuận. Do đó khi doanh thu tăng thì doanh nghiệp có khả năng tự chủ về vốn, không phải phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài và làm giảm chi phí về vốn. Việc tăng doanh thu sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết tốt những vấn đề tài chính nhƣ chi phí sản xuất kinh doanh đƣợc trang trải, vốn đƣợc thu hồi và góp phần tăng thu nhập cho các quỹ của doanh nghiệp từ đó mở rộng quy mô sản xuất. ồng thời doanh thu tăng tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Nhà nƣớc. Ngoài ra khi doanh thu của một doanh nghiệp tăng sẽ chứng tỏ đƣợc vị thế và uy tín của mình trên thƣơng trƣờng củng cố vị trí vững chắc cho doanh nghiệp, duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 1.1.2.3 M c đích của việc phân tích doanh thu Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Do vậy, phân tích tình hình doanh thu bán hàng là một nội dung quan trọng trong phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp. Phân tích tình hình doanh thu bán hàng nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ về số lƣợng, kết cấu chủng loại và giá cả hàng bán ... qua đó thấy SV: Nguyễn Thị Thu Hường 12 GVHD: TS. Tạ Quang Bình
- Xem thêm -