Tài liệu Phân tích tình hình doanh thu ở công ty tnhh kim anh

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khoá luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp TÓM LƯỢC Phân công lao động xã hội phát triển đã quyết định một bộ phận lao động xã hội được tách ra khỏi quá trình sản xuất, chuyên làm nhiệm vụ lưu thông hàng hóa, hình thành một ngành kinh tế riêng biệt - kinh tế thương mại. Như vậy thương mại là một ngành kinh tế độc lập có chức năng quan trọng là thực hiện quá trình lưu thông hàng hóa đưa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng do vậy góp phần gắn sản xuất với thị trường, thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển. Cũng như các doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp thương mại cũng là một đơn vị kinh doanh, do vậy cũng phải hạch toán kinh tế, lấy thu bù đắp chi phí sao cho có lãi. Muốn quản lý kinh tế tốt và kinh doanh có hiệu quả các doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích tình hình thực hiện doanh thu của mình qua mỗi kỳ kinh doanh để tìm ra các biện pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng. Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng vì doanh thu chính là cơ sở để xác định số thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước, là khoản để bù đắp vốn kinh doanh và chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng được xác định từ doanh thu... Chỉ tiêu doanh thu nói lên tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó định hướng sự phát triển kinh doanh trong tương lai. Ngoài ra, doanh thu là yếu tố khẳng định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thương trường. Do đó việc phân tích để tìm ra nguyên nhân của sự tăng, giảm doanh thu trong các kỳ kinh doanh là rất quan trọng. Với tầm quan trọng của việc phân tích nhằm tìm ra các biện pháp để không ngừng tăng doanh thu bán hàng đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, nhờ được nghiên cứu về tình hình doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Kim Anh, được sự hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo, tôi đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu đề tài: “Phân tích tình hình doanh thu ở Công ty TNHH Kim Anh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho mình. SV: Nguyễn Thị Thu Hường i GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp LỜI CẢM ƠN Qua quá trình học tập, tích luỹ tại trường em đã có được những kiến thức cơ bản về công tác phân tích thống kê, tuy nhiên kinh nghiệm thực tế chưa có dẫn đến việc nghiên cứu đề tài còn gặp phải một số khó khăn. Song với sự giúp đỡ nhiệt tình của kế toán trưởng, đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của các anh, chị kế toán tại công ty TNHH Kim Anh giúp em có được những kiến thức thực tế về phân tích thống kê. Cùng với sự hướng dẫn chi tiết, chu đáo, tận tình của thầy giáo T.S Tạ Quang Bình em đã hoàn thành chuyên đề của mình. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý công ty trong thời gian thực tập vừa qua và thầy giáo đã hướng dẫn em trong thời gian thực hiện đề tài này. Tuy nhiên do còn những hạn chế về thời gian thực hiện cũng như kiến thức vì vậy bài chuyên đề của em không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự đánh giá, nhận xét, ý kiến bổ sung của các thầy, cô giáo cùng các bạn để luận văn tốt nghiệp của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Thu Hường ii GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp MỤC LỤC TÓM LƯỢC............................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................ii DANH MỤC BẢNG BIỂU......................................................................................vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT..................................................................................vii PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................................1 1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu..........................................1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................1 1.1.1 Về lý luận.........................................................................................................1 1.1.1 Về thực tiễn......................................................................................................2 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài..................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.........................................................3 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài..............................................................................3 4.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu:........................................................3 4.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu...........................................................................3 4.1.2 Phương pháp tổng hợp dữ liệu..........................................................................4 4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu...........................................................................4 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp...........................................................................5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU. .6 1.1. Những vấn đề cơ bản về doanh thu.....................................................................6 1.1.1. Một số khái niệm về doanh thu........................................................................6 1.1.1.1. Khái niệm:....................................................................................................6 1.1.2. Một số vấn đề lý thuyết liên quan....................................................................9 1.1.2.1 Nguyên tắc và phương pháp xác định doanh thu...........................................9 1.1.2.2 Ý nghĩa của việc tăng doanh thu..................................................................11 1.1.2.3 Mục đích của việc phân tích doanh thu.......................................................12 1.1.2.4 Nguồn tài liệu sử dụng trong phân tích doanh thu.......................................13 1.2. Nội dung phân tích doanh thu...........................................................................14 1.2.1 Phân tích sự biến động của doanh thu qua các năm........................................14 1.2.1.1. Phương pháp so sánh..................................................................................15 SV: Nguyễn Thị Thu Hường iii GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp 1.2.1.2. Phương pháp thay thế liên hoàn..................................................................16 1.2.2 Phân tích tiến độ tiêu thụ hàng hóa.................................................................18 1.2.3 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu theo tổng mức và kết cấu.................19 1.2.3.1. Phân tích tình hình doanh thu theo phương thức bán hàng.........................19 1.2.3.2.Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán........................20 1.2.3.3. Phân tích tình hình doanh thu theo các đơn vị trực thuộc:........................................20 1.2.3.4. Phân tích tình hình doanh thu theo từng tháng, quý....................................21 1.2.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến động của doanh thu...................22 1.2.4.1 Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu........................................................................................................... 22 1.2.4.2 Phân tích ảnh hưởng của số lượng lao động, thời gian lao động và NSLĐ bình quân tới sự biến động của doanh thu:.............................................................23 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIM ANH...............................................................................................................24 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhânh tố môi trường đến doanh thu tại công ty TNHH Kim Anh.........................................................................................24 2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH Kim Anh.........................................................24 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển...............................................................24 2.1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh..................................................................24 2.1.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán................................25 2.1.1.4 Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh đạt được qua một số năm...........27 2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến doanh thu tại Công ty TNHH Kim Anh.................................................................................................................. 28 2.1.2.1 - Các nhân tố bên trong...............................................................................28 Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng tích cực đến doanh thu tại công ty như sau:........28 2.2.2.2 Các nhân tố bên ngoài công ty.....................................................................29 2.2. Kết quả phân tích thực trạng doanh thu tại Công ty TNHH Kim Anh..............30 2.2.1. Sử dụng phương pháp điều tra phỏng vấn.....................................................30 2.2.1 Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu qua các năm...................................30 2.2.1.1 Dựa vào phưong pháp so sánh liên hoàn:....................................................31 SV: Nguyễn Thị Thu Hường iv GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp 2.1.2 Dựa vào phương pháp so sánh định gốc:........................................................31 2.2.2. Phân tích doanh thu theo tổng mức kết cấu...................................................32 2.2.2.1. Phân tích doanh thu theo nhóm hàng..........................................................32 2.2.2.3 Phân tích doanh thu theo hình thức thanh toán............................................33 2.2.2.4 Phân tích tình hình doanh thu theo tháng, quý.............................................33 2.2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu............................................35 2.2.4.1 Ảnh hưởng của số lượng và đơn giá tới sự biến động của doanh thu:.........36 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIM ANH..........................................................................39 3.1. Các kết luận và phát hiện qua phân tích doanh thu tại công ty TNHH Kim Anh.....39 3.1.1 Những kết quả đã đạt được của công ty..........................................................39 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân...................................................40 3.2. Các đề xuất, kiến nghị về vấn đề nghiên cứu....................................................40 3.2.1 Sự cần thiết và yêu cầu của việc tăng doanh thu.............................................41 3.2.2 Các giải pháp tăng doanh thu của công ty.......................................................42 3.2.2.1 Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật.................................................................42 3.2.2.2 Đào tạo và nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân viên trong công ty..................................................................................................................... 42 3.2.2.3 Cần xây dựng một Website bán hàng trực tuyến.........................................42 3.2.2.4 Tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh và các khoản phải thu....43 3.2.2.5 Tổ chức công tác thống kê phân tích và dự báo doanh thu.........................43 3.3. Điều kiện thực hiện...........................................................................................44 3.3.1 Đối với nhà nước............................................................................................44 3.3.2 Đối với công ty...............................................................................................44 KẾT LUẬN.............................................................................................................45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................46 SV: Nguyễn Thị Thu Hường v GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2. 1.1: Bảng tổng hợp tình hình kinh doanh của Công ty Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty Biểu 2.1: Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu qua các năm Biểu 2.2 - `Phân tích tình hình thực hiện doanh thu theo nhóm hàng Biểu 2.3: Phân tích doanh thu theo hình thức thanh toán Biểu 2.4: Phân tích sự biến động của doanh thu theo quý Biểu 2.5 Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán đến sự biến động của doanh thu Biểu: 2.6: Phân tích ảnh hưởng của của số lượng lao động và NSLĐ bình quân tới sự biến động của doanh thu SV: Nguyễn Thị Thu Hường vi GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ơ 1. DN : Doanh nghiệp 2. KD : Kinh doanh 3. NSLĐ : Năng suất lao động 4. CPQLKD : Chi phí quản lý kinh doanh 5. DT : Doanh thu 6. TNDN : Thu nhập doanh nghiệp 7. DTHĐTC : Doanh thu hoạt động tài chính 8. CPTC : Chi phí tài chính 9. TSCĐ : Tài sản cố định 10. LNHDĐTTC : Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính 12. LNHĐKD: Doanh thu tài chính : Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 11. DTTC 13. VĐTTC : Vốn đầu tư tài chính 14. TSLN/Tổng chi phí : Tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí SV: Nguyễn Thị Thu Hường vii GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1.1.1. Về lý luận Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, là nơi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, để tạo ra của cải vật chất, là cơ sở tồn tại, phát triển của xã hội loài người. Trong nền kinh tế thị trường đầy sôi động ngày nay, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với không ít những khó khăn và thách thức. Sự đào thải các doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả, không đủ khả năng cạnh tranh là điều tất yếu. Để tồn tại và phát triển thì bất kỳ doanh nghiệp sản xuất hay thương mại nào cũng phải xây dựng và xác định cho mình chiến lược kinh doanh đúng đắn. Một trong những thước đo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là doanh thu. Doanh thu của doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Đó là nguồn tài chính quan trọng để đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tái sản xuất giản đơn và mở rộng, là nguồn để các doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước. Doanh thu là chỉ tiêu phản ánh cụ thể, chính xác nhất kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh thu luôn là mục tiêu hàng đầu mà doanh nghiệp nào cũng muốn đạt được. Đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì không còn con đường nào khác là phải tối đa hóa lợi nhuận. Để tối đa hóa lợi nhuận biện pháp tốt nhất là tăng doanh thu. Điều này chứng tỏ được vị thế và uy tín của doanh nghiệp trên thương trường, củng cố vị trí vững chắc cho doanh nghiệp. Doanh thu cao là mục tiêu đầu tiên mà doanh nghiệp nào cũng muốn đạt được trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, phân tích thống kê doanh thu là rất quan trọng. Phân tích thống kê doanh thu nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu của doanh nghiệp cả về số lượng, kết cấu chủng loại và giá cả. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 1 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Kim Anh. Em nhận thấy việc phân tích thống kê doanh thu là hết sức quan trọng và cần thiết. Bởi thông qua phân tích thống kê doanh thu, công ty sẽ nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó công ty có thể chủ động đề ra những giải pháp thích hợp khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy mặt tích cực và huy động tối đa các nguồn lực làm tăng doanh thu, lợi nhuận của công ty. 1.1.1. Về thực tiễn Để thu thập thông tin về tình hình doanh thu và phân phối doanh thu tại công ty, em đã phát ra 5 phiếu điều tra trắc nghiệm. Đối tượng được điều tra là: Giám Đốc công ty, kế toán trưởng, các nhân viên phòng kế toán, … Sau khi phát phiếu điều tra và hẹn ngày nhận lại phiếu điều tra, em đã tổng hợp thông tin đã được thu thập về tình hình lợi nhuận và phân phối doanh thu tại DN. Như vậy nhìn vào bảng kết quả ta thấy doanh nghiệp đã đề ra các giải pháp nhằm tăng doanh thu nhưng thực hiện các giải pháp đó chưa hiệu quả, và doanh nghiệp cũng rất cần có một bộ phận chuyên trách phân tích kinh tế doanh nghiệp để phân tích KTDN nói chung và phân tích doanh thu nói riêng. 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài Luận văn nghiên cứu nhằm đạt được ba mục tiêu cơ bản sau: Thứ nhất: Hệ thống hóa những lư luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu. Kết quả phân tích doanh thu ở các kỳ kinh doanh là điều kiện, cơ sở và là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạch định chiến lược phát triển và đưa ra phương án kinh doanh có hiệu quả. Thứ hai: Khảo sát và phân tích thực trạng doanh thu và phân tích doanh thu tại công ty TNHH Kim Anh, từ đó đánh giá những kết quả đạt được và nhũng mặt c còn tồn tại, ttìm ra nguyên nhân tồn tại trong công tác phân tích, đưa ra giải pháp khắc phục, đồng thời dự báo triển vọng và những định hướng tương lai của công ty. Thứ ba: Từ các kết quả phân tích trên đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trên cơ sở tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 2 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu: do đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là mua nguyên vật liệu sản xuất kính và bán gương kính, công ty có rất ít hoạt động đầu tư tài chính và cung cấp dịch vụ. Vì thế trong luận văn em chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu và phân tích doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Kim Anh, không nghiên cứu doanh thu tài chính và doanh thu cung cấp dịch vụ. Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống hóa những lý luận chung về doanh thu và đưa ra các phương pháp phân tích doanh thu. Vận dụng các phương pháp thống kê để phân tích thực trạng doanh thu của công ty giai đoạn 2011 - 2012. Qua đó nhằm nắm băt và đánh giá toàn diện, khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu của công ty, hiệu quả hoạt động của công ty. Đồng thời qua đó muốn thấy được những tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến doanh thu, từ đó tìm ra những biện pháp tăng doanh thu thích hợp trong điều kiện kinh tế hiện nay. Phân tích thực trạng biến động doanh thu, thực trạng thống kê doanh thu và đưa ra những đánh giá về thống kê doanh thu. Giới hạn về thời gian: Số liệu phân tích được giới hạn trong 2 năm 2011, 2012. Giới hạn về không gian nghiên cứu: tại công ty TNHH Kim Anh. 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài. 4.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu: 4.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu  Phương pháp nghiên cứu dữ liệu Để thu thập dữ liệu cho khóa luận em đã nghiên cứu các tài liệu như giáo trình phân tích kinh tế, sách chuyên ngành, luận văn, chuyên đề, tài liệu trên internet. Ngoài ra, em còn đọc các tài liệu mượn được từ công ty mình thực tập để tìm hiểu tổng quan về công ty như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính,  Phương pháp điều tra SV: Nguyễn Thị Thu Hường 3 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp Em đã chuẩn bị mẫu phiếu điều tra gồm một số câu hỏi điều tra và phát ra là 8 phiếu cho ban lãnh đạo công ty cùng kế toán trưởng và các nhân viên kế toán khác. Các câu hỏi trong mẫu phiếu điều tra là những câu hỏi có liên quan đến công tác sử dụng vốn và những mặt được cũng như còn hạn chế của nó.  Phương pháp phỏng vấn cá nhân. Em đã phỏng vấn ban lãnh đạo công ty cùng các nhân viên kế toán trong phòng tài chính kế toán chủ yếu xoay quanh vấn đề sử dụng vốn kinh doanh trong công ty.  Phương pháp quan sát thực tế Bằng phương pháp quan sát thực tế, em có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, quan sát một số vấn đề và tập trung tìm hiểu về công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. 4.1.2 Phương pháp tổng hợp dữ liệu Sau khi thu thập các tài liệu, em đã tiến hành phân loại các dữ liệu thành các tiêu chí khác nhau và tổng hợp chúng thành hệ thống các dữ liệu cần thiết nhất cho khóa luận của mình. 4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu  Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh dùng trong đề tài nhằm so sánh các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 so với năm 2012. Qua đó thấy được sự biến động tăng, giảm và từ đó xác định nguyên nhân của sự biến động. Trong quá trình phân tích cần tiến hành so sánh các số liệu thực hiện với các số liệu định mức hay kế hoạch, so sánh số liệu thực tế giữa các kỳ, các năm, so sánh số liệu hiện thực với các thông số kỹ thuật- kinh tế trung bình hoặc tiên tiến, trên cơ sở đó, đánh giá được các mặt phát triển hay kém phát triển, hiệu quả hay kém hiệu quả để tìm ra các giải pháp quản lý tối ưu trong mỗi trường hợp cụ thể.  Phương pháp thay thế liên hoàn Phương pháp thay thế liên hoàn được dùng trong đề tài để phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh thông qua việc thay thế các chỉ tiêu lợi nhuận, vốn kinh doanh từ kỳ gốc tới kỳ nghiên cứu SV: Nguyễn Thị Thu Hường 4 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp  Phương pháp tỷ suất, hệ số Phương pháp này được dùng để tính toán phân tích sự biến động tăng, giảm và mối liên hệ tác động phụ thuộc lẫn nhau của các chỉ tiêu nhằm thấy được hiệu quả quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của công ty.  Phương pháp lập biểu mẫu Phương pháp lập biểu mẫu được dùng để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích, để phản ánh mối quan hệ so sánh giữa các chỉ tiêu có mối liên hệ với nhau: so sánh giữa số năm nay với số cùng kỳ năm trước hoặc so sánh giữa các chỉ tiêu cá biệt với chỉ tiêu tổng thể,… 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu và kết luận thì nội dung chính của đề tài khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về doanh thu và phân tích doanh thu. Chương II: Phân tích thực trạng doanh thu tại công ty TNHH Kim Anh. Chương III: Các kết luận và đề xuất nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH Kim Anh. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 5 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU 1.1. Những vấn đề cơ bản về doanh thu 1.1.1. Một số khái niệm về doanh thu 1.1.1.1. Khái niệm: Theo chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác và theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 48/2006QĐ-BTC ngày 14/9/2006: Doanh thu: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. Theo giáo tŕnh phân tích hoạt động kinh doanh, TS Phan Đức Dũng- Giảng viên ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh, làm chủ biên, NXB Thống Kê năm 2006, trang 60 thh ì: “Doanh thu bán hàng là toàn bộ tiền bán hàng hóa sảm phẩm dịch vụ đă được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đă thu hay chưa thu được tiền.” Theo giáo tŕnh tài chính doanh nghiệp 2008 của trường Học Viện Tài Chính, trang 28: “ Doanh thu bán hàng là biểu hiện của tổng giá trị các loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đă bán ra trong một thời kỳ nhất định. Đây là bộ phận chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.” Như vậy, có rất nhiều khái niệm về doanh thu khác nhau nhưng em xin lấy khái niệm về DT theo cách hiểu của chuẩn mực kế toán để thuận tiện cho việc lấy số liệu và phân tích doanh thu theo các nội dung. Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: SV: Nguyễn Thị Thu Hường 6 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: được xác định theo giá trị hợp lư của các khoản đă thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) – Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/QĐBTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định – Giáo tŕnh Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại của trường ĐH Thương Mại xuất bản năm 2006. Chỉ tiêu doanh thu và cung cấp dịch vụ được xác định bằng công thức sau: M =  qi.pi Trong đó: M : Doanh thu tiêu thụ qi : Khối lượng sản phẩm hàng hóa i đã tiêu thu trong kỳ pi : Giá bán đơn vị sản phẩm, hàng hóa i = 1,n : Số lượng mặt hàng sản phẩm, doanh nghiệp đã tiêu thụ trong kỳ. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa măn cả 5 điều kiện: (a) Doanh nghiệp đă chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; (b) Doanh nghiệp không c cn nắm giữ quyền quản lư hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; (c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; (d) Doanh nghiệp đă thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; (e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Tổng doanh thu bán hàng: là tổng số tiền ghi trên hóa đơn bán hang, trên hóa đơn cung cấp dịch vụ, có thể là tổng giá thanh toán ( với DN tính thuế GTGT theo SV: Nguyễn Thị Thu Hường 7 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp phương pháp trực tiếp cũng như các đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế TTĐB) hoặc giá không có VAT ( với DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền thu được xác định theo giá trị hợp lư của các khoản đă thu hoặc sẽ thu được từ bán thành phẩm, hàng hóa sau khi đă trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và các khoản thuế gián thu. Chỉ tiêu này phản ánh giá trị hàng hóa của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo  Doanh thu thuần được xác định theo công thức sau: Doanh thu thuần về BH & CCDV Tổng doanh = thu BH & CCDV Chiết khấu Giảm giá - thương mại - hàng bán - Doanh thu hàng bán bị trả lại Thuế - TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo pptt Trong đó: ● Chiết khấu thương mại: Là khoản mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do người mua đã mua hàng của doanh nghiệp với số lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết về mua, bán hàng (Trích giáo trình Kế Toán Tài chính – Đại Học Thương Mại) ● Giảm giá hàng bán: Đây là khoản giảm trừ được người bán chấp thuận một cách đặc biệt trên giá thoả thuận do hàng bán kém phẩm chất, không đúng quy cách phẩm chất hoặc thời gian quá hạn ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc hàng hóa bị lạc hậu thị hiếu (Trích giáo trình Kế Toán Tài Chính – Đại Học Thương Mại). ● Hàng bán bị trả lại: Đây là giá trị số sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, lao vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất không đúng chủng loại quy định (Trích giáo trình Kế Toán Tài Chính – Đại Học Thương Mại)  Các khoản thuế gián thu bao gồm: Thuế GTGT (theo phương pháp trực tiếp), thuế xuất khẩu, thuế TTĐB. + Thuế xuất khẩu là các loại thuế gián thu đánh vào các loại hàng hoá xuất SV: Nguyễn Thị Thu Hường 8 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp khẩu (thuộc doanh mục hàng hoá bị đánh thuế) qua các cửa khẩu và biên giới Việt Nam (Trích giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp – Đại Học Thương Mại). + Thuế tiêu thụ đặc biệt: Là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hoá, dịch vụ nhất định (hàng hoá, dịch vụ đặc biệt). Thông thường đây là những hàng hoá, dịch vụ cao cấp mà không phải bất cứ ai cũng có điều kiện sử dụng hay hưởng thụ do khả năng tài chính có hạn hoặc có thể là những hàng hoá, dịch vụ khá c có tác dụng không tốt đối với đời sống sức khoẻ con người, văn minh xã hội mà Chính phủ có chính sách hạn chế sản xuất, tiêu dung (Trích giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp – Đại Học Thương Mại). + Thuế GTGT (theo phương pháp trực tiếp): Đây là loại thuế gián thu được tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh qua mỗi khâu quá trình sản xuất kinh doanh và tổng số thuế thu được ở mỗi khâu bằng chính số thuế tính trên giá bán của người tiêu dùng cuối cùng (Trích giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp – Đại Học Thương Mại). Doanh thu hoạt động tài chính: phản ánh doanh thu tiền lăi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Thu nhập khác: Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. Những khoản thu nhập này phát sinh không thường xuyên, doanh nghiệp không dự kiến trước hoặc có dự kiến trước nhưng ít có khả năng thực hiện như: các khoản thu tiền phạt bồi thường được hưởng, thu hồi các khoản nợ khó đòi đã xử lý, nợ không xác đinh được chủ nợ để hoàn trả, thu nhượng bán hoặc thanh lý tài sản cố định. 1.1.2. Một số vấn đề lý thuyết liên quan 1.1.2.1 Nguyên tắc và phương pháp xác định doanh thu .Với nguyên tắc ghi nhận doanh thu khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh khác nhau. Hiện nay, nguyên tắc thực hiện đang được áp dụng phổ biến và rộng rãi nhất trong các đơn vị kế toán. Tuy nhiên, cơ sở khoa học và việc vận dụng nguyên tắc này trong thực tế còn ít được đề cập đến. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 9 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp Hai vấn đề kế toán cơ bản đối với DT là ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán nào và mức DT được ghi nhận bằng bao nhiêu. Có ba nguyên tắc cơ bản để ghi nhận DT, đó là: nguyên tắc tiền mặt (ghi nhận DT khi thu được tiền); nguyên tắc phát sinh (ghi nhận DT tương ứng với mức tăng giá trị của sản phẩm, dịch vụ); nguyên tắc thực hiện (ghi nhận DT khi nó được thực hiện). Mỗi nguyên tắc nói trên đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Cơ sở của nguyên tắc thực hiện: Theo nguyên tắc thực hiện, thời điểm để DT được xác định là “thực hiện” phải thỏa mãn hai điều kiện: DT đạt được và có thể xác định. Về cơ bản, doanh thu được coi là đạt được khi đơn vị kế toán hoàn thành hoặc gần như hoàn thành những công việc cần phải thực hiện đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sẽ cung cấp cho khách hàng để nhận được lợi ích kinh tế tương ứng với DT; DT thu được coi là có thể xác định khi thu được tiền hàng hoặc có quyền pháp lý thu tiền tương ứng với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán được. DT là biểu hiện số tiền tương ứng với giá trị của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Do đó, quá trình tạo ra DT của một đơn vị kế toán, đồng thời cũng chính là quá trình tạo giá trị của sản phẩm mới của chính đơn vị đó. Thông thường, những hoạt động này đối với loại hình đơn vị sản xuất bao gồm các giai đoạn: thiết kế, mua nguyên vật liệu, sản xuất sản phẩm, lưu kho sản phẩm, bán sản phẩm cho khách hàng và thu tiền. Trong các hoạt động nói trên, theo nguyên tắc thực hiện, vào thời điểm hoạt động bán sản phẩm (giao hàng – chuyển quyền sở hữu) cho khách hàng được thực hiện là thời điểm ghi nhận DT. Việc ghi nhận DT ở những khâu trước đó đồng nghĩa với việc phá vỡ nguyên tắc thực hiện. Việc lựa chọn hoạt động bán sản phẩm là thời điểm ghi nhận DT theo nguyên tắc thực hiện trên những căn cứ sau: tính khách quan khi xác định mức DT, tính xác thực của tài sản dùng để phân phối lợi nhuận và tính xác thực của việc ghi nhận chi phí tương ứng với doanh thu nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp trong khi xác định lợi nhuận. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 10 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. Đối với các khoản tiền hoặc tương đương tiền không được nhận ngay thì doanh thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu được trong tương lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi suất hiện hành. Giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu được trong tương lai. Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu. Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác không tương tự thì việc trao đổi đó được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu. Trường hợp này doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu thêm. Khi không xác định được giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về thì doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu thêm. 1.1.2.2 Ý nghĩa của việc tăng doanh thu Doanh thu tiêu thụ sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế cơ bản phản ánh mục đích kinh doanh cũng như kết quả về tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm. Tăng doanh thu là một trong những mục tiêu nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời tăng doanh thu có nghĩa là tăng lượng tiền về cho doanh nghiệp và tăng lượng hàng hoá tung ra trên thị trường. Vì vậy việc tăng doanh thu vừa có ý nghĩa với xã hội và có ý nghĩa với doanh nghiệp. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 11 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khóa luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp -Đối với xã hội: Tăng doanh thu bán hàng góp phần thoả mãn tốt hơn các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá cho xã hội, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng. Trong nền kinh tế thị trường để đứng vững, tồn tại và phát triển đối với một doanh nghiệp không phải là điều dễ. Vì vậy doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện cơ cấu cũng nhu phương thức sản xuất nhằm đưa doanh nghiệp mình ngày một phát triển. Doanh thu tăng có nghĩa là doanh nghiệp đáp ứng được các nhu cầu về vật chất cho xã hội, làm cho đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nhờ đó mà đời sống tinh thần cũng được nâng lên. Đồng thời kho doanh thu của doanh nghiệp tăng cũng có nghĩa là doanh nghiệp đã có chỗ đứng vững trên thị trường, đã chiếm được thị phần thu lợi nhuận, tạo vị thế và uy tín của mình trên thương trường. -Đối với doanh nghiệp: Tăng doanh thu bán hàng là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, bù đắp các chi phí sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Cụ thể: Doanh thu tăng giúp cho doanh nghiệp có điều kiện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình và là điều kiện để đạt được mục đích kinh doanh mà doanh nghiệp đề ra đồng thời nó là điều kiện cơ bản để tăng thu nhập nhằm tái mở rộng và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Doanh thu bán hàng là nguồn tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh góp phần đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp liên tục và tạo ra lợi nhuận. Do đó khi doanh thu tăng thì doanh nghiệp có khả năng tự chủ về vốn, không phải phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài và làm giảm chi phí về vốn. Việc tăng doanh thu sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết tốt những vấn đề tài chính như chi phí sản xuất kinh doanh được trang trải, vốn được thu hồi và góp phần tăng thu nhập cho các quỹ của doanh nghiệp từ đó mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời doanh thu tăng tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước. SV: Nguyễn Thị Thu Hường 12 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Khoá luận tốt nghiệp :K7HK1E2 Lớp Ngoài ra khi doanh thu của một doanh nghiệp tăng sẽ chứng tỏ được vị thế và uy tín của mình trên thương trường củng cố vị trí vững chắc cho doanh nghiệp, duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 1.1.2.3 Mục đích của việc phân tích doanh thu Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Do vậy, phân tích tình hình doanh thu bán hàng là một nội dung quan trọng trong phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp. Phân tích tình hình doanh thu bán hàng nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ về số lượng, kết cấu chủng loại và giá cả hàng bán ... qua đó thấy được mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Đồng thời qua phân tích cũng nhằm thấy được những mâu thuẫn tồn tại và những nguyên nhân ảnh hưởng khách quan cũng như chủ quan trong khâu bán hàng để từ đó tìm ra được những chính sách, biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh bán hàng tăng doanh thu. Những số liệu, tài liệu phân tích doanh thu bán hàng là cơ sở, căn cứ để phân tích các chỉ tiêu kinh tế khá như: Phân tích tình hình mua hàng, phân tích tình hình chi phí hoặc lợi nhuận (kết quả) kinh doanh. Ngoài ra doanh nghiệp cũng sử dụng các số liệu phân tích doanh thu bán hàng để làm cơ sở, căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho kỳ sau. 1.1.2.4 Nguồn tài liệu sử dụng trong phân tích doanh thu *Tài liệu bên trong: Bao gồm: Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ. Các chỉ tiêu doanh thu bán hàng của doanh nghiệp được xây dựng tuỳ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như căn cứ vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Doanh thu bán hàng có thể được xây dựng theo các nghiệp vụ kinh doanh như: Doanh thu bán hàng hoá (kinh doanh thương mại), doanh thu bán hàng thành phẩm (hoạt động sản xuất), doanh thu dịch vụ... Ngoài ra doanh thu bán hàng có thể được xây dựng kế hoạch theo ngành, nhóm SV: Nguyễn Thị Thu Hường 13 GVHD: TS. Tạ Quang Bình
- Xem thêm -