Tài liệu Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện hải lăng tỉnh quảng trị

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
youtubehot

Tham gia: 22/05/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG __________________________ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN HẢI LĂNG – QUẢNG TRỊ Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Thị Thương Huyền Sinh viên thực hiện : Dương Y Nhi MSSV: 1054030418 Lớp: 10DKNH02 TP. Hồ Chí Minh, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG __________________________ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN HẢI LĂNG – QUẢNG TRỊ Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Thị Thương Huyền Sinh viên thực hiện : Dương Y Nhi MSSV: 1054030418 Lớp: 10DKNH02 TP. Hồ Chí Minh, 2014 Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Hải Lăng – Quảng Trị không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014. Tác giả Dương Y Nhi GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền i SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh LỜI CẢM ƠN  Với lòng biết ơn chân thành, em xin gửi lời đến quý Thầy Cô trường Đại học Công Nghệ TP.HCM, cùng các Thầy Cô giảng dạy tại khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng nhiều năm đã truyền đạt, hướng dẫn để chúng em có những kiến thức hôm nay. Em đặc biệt cảm ơn ThS. Phan Thị Thương Huyền đã hết lòng hướng dẫn, đóng góp ý kiến giúp em trong việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài : ’’ Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất tại NNHo&PTNT Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị ’’. Và gửi lời cám ơn đến Ban Lãnh Đạo NHNo&PTNT Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị đã giúp đ ỡ em trong thời gian thực tập và thu thập thông tin làm khóa luận đã giúp em tích lũy đư ợc những kiến thức khoa học về kinh tế và nâng cao sự hiểu biết về thực tế và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn ! Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014. Sinh viên Dương Y Nhi GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền ii SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : Dương Y Nhi. MSSV : 1054030418. Khoá : 2010 – 2014. 1. Thời gian thực tập. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... Đơn vị thực tập . GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền iii SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014. Giảng viên hướng dẫn ThS. Phan Thị Thương Huyền GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền iv SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  ĐH Đại học NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triể n Nông thôn CN Chi nhánh PGD Phòng giao dịch HSX Hộ sản xuất NHNN Ngân hàng Nhà nước NH Ngân hàng UBND Ủy ban Nhân dân CBTD Cán bộ tín dụng KBNN Kho bạc Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng NHNo Ngân hàng Nông nghiệp KKH Không kì hạn TNHH Trách nhiệm hữu hạn DN Doanh nghiệp SXNN Sản xuất nông nghiệp CP Chính Phủ DSCV Doanh sô cho vay DSTN Doanh số thu nợ NĐ Nghị định CNH – HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa TSLĐ Tài sản lưu động TSCĐ Tài sản cố định SXKD Sản xuất kinh doanh GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền v SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG  Trang Bảng 2.1: Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng giai đoạn 2011 – 2013................................................................................................30 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng giai đoạn 2011 – 2013..............33 Bảng 2.3: Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng giai đoạn 2011 – 2013................37 Bảng 2.4: Tình hình cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng giai đoạn 2011 – 2013. ....42 Bảng 2.5: Tình hình cho vay hộ sản xuất theo thời hạn vay vốn giai đoạn 2011 – 2013................................................................................................46 Bảng 2.6: .Tình hình cho vay hộ sản xuất theo ngành nghề kinh tế giai đoạn2011 – 2013............................................................................................................50 Bảng 2.7: Tình hình cho vay hộ sản xuất theo tài sản đảm bảo giai đoạn 2011 – 2013................................................................................................55 Bảng 2.8: Vòng quay v ốn cho vay hộ sản xuất giai đoạn 2011 – 2013....................58 Bảng 2.9: Tỷ lệ dư nợ cho vay hộ sản xuất/ vốn huy động giai đoạn 2011 – 2013..59 Bảng 2.10: Hệ số thu nợ cho vay hộ sản xuất giai đoạn 2011 – 2013. .....................59 GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền vi SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ  Trang Sơ đồ 1.1: Quy trình cho vay tại Ngân hàng .............................................................15 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức hoạt động tại Ngân hàng ...................................................26 Biểu đồ 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng giai đoạn 2011 – 2013. 31 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu huy động vốn phân theo đối tượng kinh tế giai đoạn 2011 – 2013. ......................................................................................................34 đồ 2.3: Cơ cấu huy động vốn phân th eo kỳ hạn giai đoan 2011 – 2013. .........35 Biểu Biểu đồ 2.4: Cơ cấu sử dụng vốn phân theo ngành và thành phần kinh tế giai đoạn 2011 – 2013. ..........................................................................................38 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu sử dụng vốn phân theo thời hạn giai đoạn 2011 – 2013. .........39 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng giai đoạn 2011 – 2013......43 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay hộ sản xuất theo thời hạn vay vốn giai đoạn 2011 – 2013 ...........................................................................................47 Biểu đồ 2.8: Cơ cấu nợ xấu cho vay hộ sản xuất theo thời hạn vay vố n giai đoạn 2011 – 2013. ..........................................................................................48 Biểu đồ 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay hộ sản xuất theo ngành nghề kinh tế giai đoạn 2011 – 2013. ..........................................................................................51 Biểu đồ 2.10: Cơ cấu nợ xấu cho vay hộ sản xuất theo ngành nghề kinh tế giai đoạn 2011 – 2013. ..........................................................................................53 Biểu đồ 2.11: Cơ cấu dư nợ cho vay hộ sản xuất theo tài sản đảm bảo giai đoạn 2011 – 2013. ..........................................................................................56 Biểu đồ 2.12: Cơ cấu nợ xấu cho vay hộ sản xuất theo tài sản đảm bảo giai đoạn 2011 – 2013. ..........................................................................................57 GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền vii SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh MỤC LỤC  Trang CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM – CN HUYỆN HẢI LĂNG – QUẢNG TR Ị..............................................................................................................5 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò và phân loại hộ sản xuất. .................................5 1.1.1 Khái niệm. ...............................................................................................5 1.1.2 Đặc điểm kinh tế hộ sản xuất. .................................................................5 1.1.3 Vai trò của kinh tế hộ sản xuất đối với nền kinh tế. ...............................6 1.1.4 Phân loại hộ sản xuất. .............................................................................7 1.2 Hoạt động cho vay hộ sản xuất......................................................................7 1.2.1 Khái niệm cho vay. .................................................................................7 1.2.2 Đặc điểm cho vay hộ sản xuất. ...............................................................7 1.2.3 Vai trò cho vay đối với phát triển kinh tế hộ sản xuất. ...........................8 1.2.4 Phân loại cho vay hộ sản xuất.................................................................9 1.3 Quy định cho vay đối với hộ sản xuất. ........................................................10 1.3.1 Về mục đích cho vay. ...........................................................................10 1.3.2 Về đối tượng cho vay. ...........................................................................10 1.3.3 Mức cho vay. ........................................................................................10 1.3.4 Điều kiện vay vốn. ................................................................................11 1.3.5 Những nhu cầu không vay được vốn. ...................................................12 1.3.6 Thời hạn cho vay. .................................................................................12 1.3.7 Lãi suất cho vay, phí và lệ phí. .............................................................13 1.3.8 Trả nợ gốc và lãi vốn vay. ....................................................................13 1.3.9 Hợp đồng tín dụng. ...............................................................................14 1.3.10 Quy trình cho vay .................................................................................15 1.4 Phân tích về hoạt động cho vay hộ sản xuất. ...............................................16 1.4.1 Các chỉ tiêu phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất. ..........................16 1.4.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay. ......................................................19 1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay hộ sản xuất. .................................20 1.5 Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ các Ngân hàng trong nước và quốc tế về hoạt động cho vay hộ sản xuất đối với CN Ngân hàng huyện Hải Lăng. ........22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ..................................................................................23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN HẢI LĂNG – QUẢNG TRỊ.........................................24 2.1 Giới thiệu về chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị. ..............................................................................................................24 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. ........................................................24 2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động của chi nhánh. .................................25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của chi nhánh của Ngân hàng. .....................................25 2.1.4 Mối quan hệ liên kết với các đơn vị trong hoạt động của chi nhánh. ...28 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng giai đoạn 2011 – 2013....29 GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền viii SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh 2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013. ........................29 2.2.2 Huy động vốn. .......................................................................................32 2.2.3 Tình hình sử dụng vốn ..........................................................................35 2.3 Chiến lược phát triển của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Hải Lăng trong tương lai. 2.4 Phân tích về hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị giai đoạn 2011 – 2013. ........................41 2.4.1 Tình hình cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng. ....................................41 2.4.2 Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất theo thời hạn vay vốn . ..........45 2.4.3 Phân tích tình hình cho vay theo ngành nghề kinh tế ...........................49 2.4.4 Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất theo tài sản đảm bảo. ............54 2.4.5 Phân tích vòng quay vốn cho vay hộ sản xuất......................................58 2.4.6 Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất ...............................59 2.5 Đánh giá chung về hoạt động cho vay hộ sản xuất .....................................60 2.5.1 Kết quả đạt được ...................................................................................60 2.5.2 Một số hạn chế và nguyên nhân ...........................................................60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ..................................................................................63 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM – CN HUYỆN HẢI LĂNG – QUẢNG TRỊ ....................................................................64 3.1 Những thuận lợi và khó khăn trong cho vay hộ sản xuất ............................64 3.2.1 Thuận lợi. ..............................................................................................64 3.2.2 Khó khăn...............................................................................................64 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng trong thời gian tới. ...............................................................................65 3.3.1 Tăng cường công tác huy động vốn tại địa phương. ............................65 3.3.2 Mở rộng cho vay đi đôi với quản lý tốt từng món vay. ........................66 3.3.3 Rút ngắn quy trình cho vay. ..................................................................66 3.3.4 Nghiên cứu khách hàng. .......................................................................67 3.3.5 Nâng cao nghiệp vụ của CBTD. ...........................................................67 3.3.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay đến hộ sản xuất. ...............................................................................................................67 3.3.7 Hiện đại hóa cơ sở vật chất ở Ngân hàng. ............................................67 3.3.8 Tăng cường công tác thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu, nợ xử lý rủi ro........68 3.3.9 Tiếp tục phát huy việc khoán chỉ tiêu cho từng cán bộ tín dụng. .........68 3.4 Kiến Nghị. ...................................................................................................69 3.4.1 Kiến nghị với Nhà nước. .......................................................................69 3.4.2 Kiến nghị với NHNo&PTNT Hải Lăng. ..............................................69 3.4.3 Kiến nghị với chính quyền địa phương các xã của huyện Hải Lăng. ...70 3.4.4 Kiến nghị với các hộ sản xuất...............................................................70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ..................................................................................71 KẾT LUẬN ..............................................................................................................72 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................74 PHỤ LỤC GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền ix SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh LỜI MỞ ĐẦU  1. Tính cấp thiết của đề tài. Trong những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại, nhằm đáp ứng đầy đủ nguồn vốn cho quá trình phát triển kinh tế khu vực Nông nghiệp Nông thôn và Nông dân. Điển hình như Nghị định 14-CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển Nông – Lâm – Ngư – Diêm nghiệp và kinh tế nông thôn và mới đây là Nghị định 41/2010/NĐ-CP, ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển Nông nghiệp Nông thôn, nhờ đó mà các Ngân hàng thương mại có đủ cơ sở pháp lý để mở rộng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế tại địa bàn Nông nghiệp Nông thôn, là cơ hội để các hộ sản xuất có điều kiện tốt hơn tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ , giúp cho bà con Nông dân có cơ hội thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất của quê hương. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là Ngân hàng thương mại Nhà Nước giữ vai trò chủ đạo đối với nền kinh tế, với định hướng tập trung vốn đầu tư phát triển kinh tế Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân, luôn đi đầu trong việc chấp hành và thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai thực hiện các chính sách ưư tiên, ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển N ông thôn chi nhánh huyện Hải Lăng thực hiên định hướng của Ngân h àng cấp trên, đã thực hiện việc mở rộng hoạt động cho vay đối với các hộ sản xuất trên địa bàn và bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tỷ trọng dư nợ cho vay hộ sản xuất chiếm trên 76% tổ ng dư nợ cho vay, thu lãi từ hoạt động cho vay hộ tăng trưởng qua từng năm. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có mức độ rủi ro rất cao do hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ chịu ảnh hưởng tác động của điều kiện tự nhiên, giá cả hàng nông sản không ổn định, được mùa g iá hạ đôi khi không tiêu thụ được, cùng với đó là một số rủi ro chủ quan khác. GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền 1 SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh Nhận thức được tầm quan trọ ng và yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, tôi chọn đề tài “Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị” để tìm hiểu , nghiên cứu, phân tích thực trạng cho vay hộ sản xuất từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao h iệ u quả hoạt động cho vay đến hộ sản xuất của chi nhánh Ngân hàng này. 2. Tình hình nghiên cứu. Qua khảo sát về nội dung nghiên cứu các luận văn trước đây có liên quan đến đề tài tại chi nhánh Ngân hàng. - Nguyễn Thị Như ( 2008). Đề tài: ‘‘ Phân tích hoạt động cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Hải Lăng – tỉ nh Quảng Trị’’ - Phan Thanh Long (2009). Đề tài: ‘‘ Mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị ’’. - Lê Thị Thu Thảo (2012). Đề tài : ‘‘ Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông Ngiệp và phát triển N ông thôn chi nhánh huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị’’. 3. Mục tiêu nghiên cứu. - Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về hoạ t động cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng. - Phân tích tình hình hoạt độn g kinh doanh trong 3 năm từ năm 2011 đến 2013 của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hải Lăng. - Dựa trên kết quả đánh giá để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hải Lăng trong thời gian tới. 4. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề về tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ xấu và các chỉ tiêu phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất của Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hải Lăng. GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền 2 SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh 5. Phạm vi nghiên cứu. - Về không gian: + Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hải Lăng. + Các hộ sản xuất đến vay vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Hải Lăng. - Về thời gian: + Số liệu được lấy tr ong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 của Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hải Lăng. + Thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu từ ngày 28/4/2014 đến 18 /7/2014. 6. Phương pháp nghiên cứu. - Thu thập thông tin: Số liệu được thu thập trực tiếp từ các báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp Hải Lăng, trên mạng internet, sách báo và các tài liệu có liên quan. - Xử lý thông tin: Các thông tin sau khi thu thập được phân tích, tổng hợp lại trên cơ sở chọn lọc sao cho dữ liệu phù hợp với nội dung nghiên cứu. + Phương pháp so sánh: là phương pháp dựa vào số liệu có sẵn để tiến hành so sánh, đối chiếu nhằm xác định xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu nghiên cứu. + Phương pháp tỷ số: dùng để đánh giá mối quan hệ giữa các chỉ tiê u kinh tế, biểu hiện bằng lần ( dư nợ trên vốn huy động ), vòng ( vòng quay vốn tín dụng)… 7. Nhiệm vụ nghiên cứu. Phân tích và đánh giá được hoạt động cho vay hộ sản xuất của NHNo&PTNT Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị. Qua đó có những giải pháp và kiến nghị cho quá trình vay và sử dụ ng vốn vay của Nông dân được hi ệu quả hơn. Cũng như tổ chức tín dụng nói chung và Ngân hàng nói riêng có những sản phẩm cho vay Nông nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầ u khách hàng. 8. Nội dung của khóa luận. GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền 3 SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh Nội dung khóa luận gồm 3 chương cụ thể: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 . Sinh viên thực hiện Dương Y Nhi GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền 4 SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM – CN HUYỆN HẢI LĂNG – QUẢNG TRỊ Khái niệm, đặc điểm, vai trò và phân loại hộ sản xuất. 1.1 1.1.1 Khái niệm. Hộ sản xuất là các hộ có phương tiện sống dựa trên ruộng đất, sử dụng chủ yếu lao động gia đình trong sản xuất chính, là những hộ sống ở nô ng thôn có ngành nghề chính là Nông nghiệp, nguồn thu nhập và sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Ngoài sản xuất Nông nghiệp hộ sản xuất còn tham gia các ngành nghề phụ khác để có thêm thu nhập. Hộ sản xuất là một đơn vị kinh tế cơ sở, vừa là đơn vị sản xuất vừa là đơn vị tiêu dùng. Tuy vậy, kinh tế hộ sản xuất thường nằm trong kinh tế lớn hơn, chủ yếu đặc trưng bởi sự tham gia cục bộ vào thị trường và có xu hướng hoạt động với mức độ không hoàn hảo cao. Như vậy hộ sản xuất không thể là một đơn vị kinh tế độc lập tuyệt đối và toàn năng và còn phải phụ thuộc vào hệ thống kinh tế lớn hơn của kinh tế quốc dân. Đặc điểm sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề nói trên đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hộ sản xuất. 1.1.2 Đặc điểm kinh tế hộ sản xuất. Hộ sản xuất được hình thành theo những đặc điểm tự nhiên, rất đa dạng. Tùy thuộc vào hình thức sinh hoạt ở mỗi vùng và địa phương mà hộ hình th ành một kiểu cách sản xuất, cách tổ chức riêng trong phạm vi gia đình. Các thành viên trong hộ quan hệ với nhau hoàn toàn theo cấp vị, có cùng sở hữu kinh tế. Trong mô hình sản xuất chủ hộ cũng là người lao động trực tiếp, làm việc có trách nhiệm và hoàn t oàn tự giác. Sản xuất của hộ khá ổn định, vốn luân chuyển chậm so với các ngành khác. - Đối tượng sản xuất phát triển hết sức phức tạp và đa dạng, chi phí sản xuất thường là thấp, vốn đầu tư có thể rải đều trong quá trình sản xuất của hộ mang tính thời vụ, cùng một lúc có thể kinh doanh sản xuất nhiều loại cây trồng, vật nuôi hoặc tiến hành c ác ngành nghề khác lúc nhàn rỗi, vì vậy thu nhập cũng rải đều, đó là yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển toàn diện. GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền 5 SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp - ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh Trình độ sản sản xuất của các hộ ở mức thấp, chủ yếu là sản xuất thủ công, máy móc có chăng cũng còn ít, giản đơn, tổ chức sản xuất mang tính tự phát, quy mô nhỏ không được đào tạo bài bản. Hộ sản xuất hiện nay nói chung vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh theo tính chất truyền thống, thái độ lao động thường bị chi phối bởi tình cảm đạo đức gia đình và nếp sinh hoạt theo phong tục tập quán của làng quê. - Quy mô sản xuất của hộ thường nhỏ, hộ có sức lao động, có các điều kiện về đất đai, mặt nước nhưng thiếu vốn, thiếu hiểu biết về khoa học k ỹ thuật, thiếu kiến thức về thị trường nên sản xuất kinh doanh còn mang nặng tính tự cấp, tự túc. Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước về cơ chế chính sách, về vốn thì kinh tế hộ không thể chuyển sang sản xuất hàng hóa, không thể tiếp cận với cơ chế thị trư ờng. Với những đặc điểm trên của hộ sản xuất, ta thấy rằng: Đối tượng cho vay mang tính tổng hợp, bao gồm nhiều lĩnh vực, mức độ và hiệu quả sử dụng vốn của từng hộ cũng rất khác nhau. Chính vì vậy mà việc xem xét thẩm định cho vay đóng một vai trò hết sứ c quan trọng và là khâu quyết định đến sự an toàn vốn cũng như sự phát triển bền vững của các tổ chức tín dụng. 1.1.3 Vai trò của kinh tế hộ sản xuất đối với nền kinh tế. Trong các nền kinh tế đang phát triển, như Việt Nam chẳng hạn , hộ sản xuất mà chủ yếu là hộ Nông dân chiếm tỷ lệ đông trong tổng số hộ của toàn quốc. Hộ sản xuất là đơn vị kinh tế, đơn vị sản xuất kinh doanh đông đảo nhất trong nền kinh tế. Kinh tế hộ sản xuất phát triển đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ở nông thôn, tạo công ăn việc làm cho các lao động nhàn rỗi, góp phần giải quyết phần nào số lao động đang thất nghiệp. Ở một khía cạnh khác, kinh tế hộ còn đóng vai trò đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị xã hội, giảm bớt các tệ nạn trong xã hội do hành vi nhàn cư vi bất thiện gây ra. Không những thế, hộ sản xuất còn là người bạn hàng tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ của NHNo&PTNT. Hộ có mối quan hệ mật thiết với Ngân hàng Nông nghiệp và đó là thị trường rộng lớn, có nhiều tiềm năng để mở rộng đầu tư tín dụng. GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền 6 SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế hộ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Là động lực khai thác các tiềm năng, tận dụng các nguồn lực vốn, lao động, tài nguyên, đất đai đưa vào sản xuất nhằm tăng sản phẩm cho xã hội. Là đối tác cạnh tranh của kinh tế quốc doanh trong quá trình cùng vận động và phát triển. Hiệu quả đó gắn liền với sản xuất kinh doanh, tiết kiệm được chi phí, chuyển hướng sản xuất, tạo được quỹ hàng hóa cho tiêu dùng và xuất khẩu, tăng thu cho ngân sách nhà nước. 1.1.4 Phân loại hộ sản xuất. - Loại thứ nhất : Hộ có vốn, có kỹ thuật, kỹ năng lao động, có khả năng thích ứng, hoà nhập với thị trường. - Loại thứ hai: Hộ có sức lao động, cần mẫn, không có hoặc có ít tư liệu sản xuất, tiền vốn hoặc chưa có môi trường kinh doanh. - Loại thứ ba: Không có sức lao động, không tích cực lao động, không biết tính toán làm ăn. 1.2 Hoạt động cho vay hộ sản xuất. 1.2.1 Khái niệm cho vay. Cho vay trong hoạt động của NHTM được hiểu là giao dịch về tiền tệ giữa bên cho vay là Ngân hàng và bên đi vay là cá nhân, tổ chức, trong đó b ên cho vay chuyển giao tiền cho bên đi vay sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện cả gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. 1.2.2 Đặc điểm cho vay hộ sản xuất. - Chủ yếu là cho vay thời vụ. Đối tượng đầu tư chủ yếu của các hộ sản xuất là những cây, con có chu kỳ sinh trưởng ngắn (lúa, lợn) hay là việc đánh bắt thủy – hải sản theo mùa. Cụ thể: + Tính mùa, vụ trong sản xuất quyết định thời điểm cho vay và thu nợ của Ngân hàng. Nếu Ngân hàng tập trung cho vay vào các chuyên ngành hẹp như cho vay một số cây, con nhất định thì phải tổ chức cho vay tập trung vào một thời điểm nhất định trong năm, đầu vụ tiến hành cho vay, đến kỳ thu hoạch tiến hành thu nợ. GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền 7 SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh + Trong hoạt động cho vay đối với các hộ sản xuất đánh bắt thủy, hải sản thì thời điểm cho vay thường là đầu năm hoặc cuối năm, và thời điểm thu nợ là giữa hay cuối mùa. + Chu kỳ sống của cây, con là yếu tố chính để N gân hàng tính toán thời hạn cho vay. - Môi trường tự nhiên có ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng trả nợ của khách hàng. Nguồn trả nợ Ngân hàng chủ yếu là tiền thu từ bán các súc vật hay sản phẩm liên quan. Tu y nhiên, môi trường tự nhiên ở Nông thôn rất khắc nghiệt, chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết khí hậu, do đó nếu môi trường biến đổi t heo hướng không thuận lợi thì ảnh hưởng rất lớn đến khả năng trả nợ của khách hàng. - Chi phí cho vay cao. Đặc điểm cho vay hộ sản xuất là vốn ít, khách hàng đông và phân bổ không đồng đều, do đó, Ngân hàng phải tiến hành mở nhiều chi nhánh, phòng giao dịch, tổ lưu động cho vay tại xã. Ngoài ra, cho vay hộ sản xuất cũng gặp rất nhiều rủi ro cho nên chi phí dự phòng rủi ro là tương đối lớn. Việc này khiến Ngân hàng phải bỏ ra nhiều chi phí hơn so với cho vay với các đối tượng khác. 1.2.3 Vai trò cho vay đối với phát triển kinh tế hộ sản xuất. - Đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế hộ sản xuất mở rộng sản xuất, kinh doanh, mở rộng thêm ngành nghề. Khai thác các tiềm năng về lao động, đất đai, mặt nước và các nguồn lực vào sản xuất. Tăng sản phẩm cho xã hội và thu nhập cho hộ sản xuất. - Tạo điều kiện cho kinh tế hộ sản xuất tiếp cận và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tiếp cận với cơ chế thị trường và từng bước điều tiết sản xuất phù hợp với điều kiện thị trường. - Thúc đẩy kinh tế hộ sản xuất chuyển từ sản xuất tự cung, tự cấp sang nền kinh tế hàng hó a góp phần thực hiện CNH – HĐH Nông nghiệp và Nông thôn. - Thúc đẩy các hộ gia đình tính toán, hạch toán trong sản xuất kinh doanh, tính toán lựa chọn đối tượng đầu tư để đạt được hiệu quả cao nhất, tạo nh iều việc làm cho người lao động. - Là kênh truyền tải vốn tài trợ của Nhà nước, vốn ủy thác đầu tư nước ngoài đối với Nông nghiệp N ông thôn. GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền 8 SVTH: Dương Y Nhi Khóa luận tốt nghiệp - ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh Hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn… 1.2.4 Phân loại cho vay hộ sản xuất. - Theo thời hạn cho vay. + Cho vay ngắn hạn: Thời hạn cho vay đến một năm và được sử dụng để bổ sung, bù đắp thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của các cá nhân. + Cho vay trung hạn: Thời hạn ch o vay từ trên 1 năm đến 5 năm (theo quy định của Việt Nam) dùng để đầu tư mua sắm TSCĐ, cải thiện đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng SXKD, xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh. Bên cạnh đó nó còn được d ùng đầu tư vào TSLĐ thường xuyên của doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp mới thàn h lập. + Cho vay dài hạn: Thời hạn cho vay từ trên 5 năm, tối đa có thể lên đến 20, 30 thậm chí 40 năm. Loại tín dụng này dùng để đáp ứng các nhu cầu đầu tư dài hạn như xây dựng nhà ở, các thiết bị, phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng các xí nghiệp mới. - Theo ngành nghề. Hộ sản xuất nông , lâm, thuỷ sản, diêm nghiệp, tiểu thủ công, thương mại, dịch vụ. - Theo hình thức đảm bảo. + Cho vay có đảm bảo bằng tài sản, khoản vay phải có tài sản đảm bảo. + Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản, khoản vay tín ch ấp. - Theo phương thức cho vay. + Cho vay từng lần: Phương thức cho vay này áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn từng lần. Mỗi lần vay vốn, khách hà ng và Ngân hàng lập thủ tục vay vốn theo quy định và ký kết hợp đồng tín dụng. + Cho vay theo hạn mức tín dụng: Phương thức này áp dụng với khách hàng vay vốn ngắn hạn có nhu cầu vay vốn thường xuyên, kinh doanh ổn định. Phương thức này có ưu điểm là giảm được thủ tục giấy tờ và tạo cho khách hàng chủ động trong kinh doanh, giảm chi phí… + Cho vay theo dự án đầu tư: Ngân hàng cho vay trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án. GVHD: ThS. Phan Thị Thương Huyền 9 SVTH: Dương Y Nhi
- Xem thêm -