Tài liệu Phân tích thực trạng nguồn và sử dụng nguồn tài chính y tế thực hiện ở tphcm thời kỳ 2004 - 2007

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

BO GIAO D{)C vA DAO T~0 TRUONG D~I HQC KINH TE TP HCM BAo cAo TONG KET ::l. ' . . . DE TAl KHOA HOC VA CONG NGHE CAP BO ' "' - ;:;. - PIIAN TICH THUC TRANG NGUON VA sir DUNG NGUON TAI cHiNH Y TE THifC BIEN (J TP HCM THOI KY • • 2004-20 07 Ma s6:B 2009-09-81 Xac nhin ctia co- quan chti tri d~ tai Chti nhiem . d~ tai TS HOANG THI THU HONG B<) GIAO DlJC VA DAO T~O D~I HQC KINH TE TP HCM THONG TIN KET QUA NGHIEN CUu 1. Thong tin chung: - Ten d~ tai: Phan tich thl,Ic tqmg ngu6n va sir dt.mg ngu6n tai chinh y .t~ thl,Ic hi~n &TP HCM thai ky 2004 - 2007 - Ma s6: B 2009-09-81 - Chu nhi~m: TS Hoang Thj Thu H6ng - Ca quan chu tri: Truang DH Kinh t~ TP HCM - Thai gian thlJc hi~n: 24 thang, tir thang 5 nam 2009 d~n thang 5 nam 2011 2. My.c tieu: - Danh gia dung mire d9 xa h()i h6a y t~ thl,Ic hi~n &TP HCM nam 2006, 2007 - Phan anh qua trinh chu chuy~n cua cac ngu6n v6n dfiu tu cho y t~ nhfrng nam qua. - Phan tich, danh gia qua trinh sir dl)ng v6n trong ho~t d()ng y t~ nhfrng nam qua. - f)~ ra cac giai phap d~ sir dl)ng v6n co hi~u qua, thl,Ic hi~n cong b~ng xa h()i tren ph~m vi" TP HCM va so sanh v&i nhfrng thanh ph6, tinh khac tren ca nu&c. 3. Tinb m6i va sang tt1o: - D~ tai da neu len duqc SlJ cAn thi~t cua vi~c l~p tai khoan y t~ cho tinh, thanh ph6. - D~ xuilt cac phuang phap thu th~p thong tin va phuang phap tinh cac chi tieu trong h~ th6ng tai khoan y t~ tinh cho tinh, thanh ph6. - Tinh thir nghi~m va phan tich cho TP HCM tir 2004-2007. 4. K@t qua nghien crru: 1.D1Ja tren ca s& ly lu~n va phuang phap lu~n TKYTQG do WHO so~n thlto va da duqc thl,Ic hi~n tren ph~m vi ca nu&c, nh6m nghien ciru D~ tai da hinh thanh h~ th6ng chi tieu phan anh ngu6n va sir dung ngu6n tai chinh y t~ cua thanh ph6 HCM; xac djnh n()i dung ph~m vi, ngu6n thong tin d~ tinh toan tirng chi tieu; 2. Can cu vao t6 chuc nganh y t~, ca s& thong tin va h~ch toan k~ toan, th6ng ke da hinh thanh sa db t6 chuc thong tin cho thanh ph6; 3. Thu th~p thong tin va thl,IC hi~n tinh thir nghi~m cac chi tieu phan anh anh ngu6n va sir dvng ngu6n TCYT thl,Ic hi~n tren thanh ph6 HCM; 4.Hinh thanh phuang phap tinh cac chi tieu phan tich nh~m danh gia thl)"c tr~ng ngu6n va su dl)ng ngu6n TCYT cua thanh ph6. Can cu vao k~t qua tinh toan nh6m thl)"c hi~n. D~ tai da trinh bay m()t s6 nh~n xet v~ ngu6n va sir dl)ng ngu6n TCYT tren cac m~it chu y~u: -Phan anh quy mo v~ tf>ng ngu6n TC YT va binh quan dfiu nguai cua thanh phfi; -Phan anh Chuy~n djch ca cilu v~ ngu6n va sir dl)ng ngu6n TCYT qua 1 s6 nam; -r lHlll Ullll lU\.i uy lUll!:; V\J 1 UHI:; HI:;UUH VU ::IU Ul,llll:; HI:;UUH 1 vI 1, -Tinh m()t s6 chi tieu v~ cac quan h~ cy 1~ quan tn,mg phan anh tht.rc tqmg ngubn va sir dvng ngubn TCYT cua thanh ph6 so sanh v&i ca nu&c va nu&c ngoai. 5. San phim: - Bao cao t6ng k~t. - Bao cao tom t~t d~ tai nghien CUu. -Dang l.bai bao tren t~p chi Phat tri~n kinh t~ Tru. Sl! khong cong b~ng v~ dai s6ng, v~ hu6ng thv cac dich V\1, k€ ca dich Vl,l y t~. Chinh vi v~y, thlJc hi~n cong b~ng xa h<)i dang Ia vfin d~ duqc Dang, Chinh phil, cac nganh, cac cfip quan tam. D~c bi~t Ia trong linh VlJC cham s6c va bao v~ sire khoe nhan dan. Day Ia m<)t quan diem 16n cila Dang, Chinh phil va nganh y t~ nu&c ta cling nhu nhi~u qu6c gia tren th~ gi&i. Trong linh VlJC kinh t~ y t~ vfin d~ t~o ngu6n v6n va sir dvng hi~u qua ngu6n v6n d6 cho ho~t d<)ng y t~ Ia m<)t trong nhiing di~u ki~n tien quy~t d€ th\fc hi~n cac yeu cAu trong dinh hu&ng cong b~ng va c6 hi~u qua. Nhu v~y, vi~c tbng k~t cac ngu6n v6n y t~ du&i nhi~u tb chirc cung cfip v6n khac nhau va qua trinh sir dvng ngu6n v6n d6 cho cac d6i tuqng cho qu6c gia, timg vilng va thanh phi> rfit cAn thi~t va cfip bach. Tai kho{m Y t~ Qu6c gia (TKYTQG) n6i chung, TKYT l~p cho timg tinh, thanh ph6Ia m<)t cong cv hitu ich d€ mo ta m<)t each c6 h~ th6ng ngu6n tai chinh hinh thanh va vi~c sir dvng cac ngu6n v6n d6 d€ phvc V\1 cho cac ho~t d<)ng cila nganh y t~. T~i cac nu&c kinh t~ phat tri€n, TKYTQG da duqc dinh Icy tinh toan d€ phan tich th\fc tr~ng va xay dlJllg chinh sach tai chinh y t~ qu6c gia, dlJa tren "H~ th6ng Tai khoan Y t~ tieu chufin" do Tf> chirc cila cac nu&c kinh t~ phat tri€n - OECD va Tf> chirc y t~ th~ gi&i - WHO nghien ciru va th6ng nhfit ban hanh, hu6ng dfrn cho ca cac nu&c dang phat tri€n irng dvng. Nam 1998, B<) Y t~ Vi~t Nam duqc SlJ tai trq cila Ngan hang th~ gi&i phf>i hqp v&i cac B<), nganh hfru quan da IAn dAu tien ti~n hanh l~p thir nghi~m TKYTQG. Theo Quy~t dinh sf>: 1122/2002/QD-BYT do B<) Tru6ng B<) Y t~ Icy ngay 03/4/2002, TKYTQG ti~p tvc duqc nghien ciru va xay d\fllg m<)t each c6 h~ thf>ng hon, ca v~ phuong phap lu~n va vi~c tinh toan sf> li~u cv th€ cho cac tai khoan tbng hqp cling nhu chi ti~t cila cac nam tir 1998 d~n 2008. - 1- D~ thvc hi~n th~ ch~ hmi cong tac l~p TKYTQG tren ph~ vi ca nu6c cling nhu cho tinh, thanh ph6, ngay 24/1112005 Thu tu6ng Chinh phu kY Quy~t dinh s6: 305/2005/QD-TTg ban hanh H~ th6ng chi tieu Th6ng ke Qu6c gia; trong d6 da giao cho B() Y t~ cung v6i cac B() nganh, cac s& ban nganh trvc thu<)c UBND tinh thanh ph6 hang nam ti~n hanh thu th~p thong tin tinh chi tieu: "Chi cho ho~t d<)ng sv nghi~p Y t~"; phan theo ngubn v6n va khoan m1,1c chi tieu. Vi v~y, k~t qua tinh toan TKYTQG giai do~n 1998-2000 cling nhu 2001-2008 do V1,1 K~ ho~ch-Tai chinh B<) Y t~ bien so~n va cong b6 vdn Ia m<)t k~t qua nghien ctru, cung cdp s6 li~u th6ng ke phan tich v~ tinh hinh tai chinh y t~ cua Vi~t Nam trong nhtlng nam qua. Song, trong qua trinh bien so~n, nh6m nghien ctru da c6 g~ng thu th~p cac s6 li~u c6 d<) tin c~y cao v~ tai chinh cua toim nganh va timg dia phuong tir cac tai li~u th6ng ke chinh thuc dUQ'C cong b6, trong Nien giam th6ng ke da duqc xudt ban, cac k~t qua di~u tra cua T6ng C1,1c Th6ng ke v~ muc s6ng dan cu va chi tieu h<) gia dinh, cac s6 li~u do cac ca quan, don vi c6 lien quan cho sir d1,1ng; dbng thai ap d1,1ng cac phuang phap toan th6ng ke thong d1,1ng d~ suy r<)ng va l~p cac bi~u thu<)c TKYTQG cua cac nam. TKYTQG cac nam 2001-2008, ngoai vi~c l~p tren ph~m vi ca nu6c, con l~p cho 8 vling kinh t~, ti~n hanh nghien ctru sa db, t6 chuc thu th~p ngubn thong tin, xay dvng phuong phap tinh suy r<)ng l~p TKYT cho m<)t s6 tinh trQng di~m cua m6i mi~n: B~c, Trung, Nam d~ lam can cu, rut kinh nghi~m d~ m& r<)ng cho cac tinh khac tren ph~m vi ca nu6c trong thai gian t6i. Slf cdn thiit !tjp TKYT va tinh cac chi tieu phan tich vJ nguJn va sit d'{lng nguJn tai chinh YT tren ph(lm vi Thanh phb: a. Tinh, thanh ph6 6 VN la m<)t cdp quan ly kinh t~, co t6 chuc chinh quy~n, lanh d~o Dang, Nha nu6c, c6 ngubn NS, c6 k~ ho~ch phat tri~n kinh t~, xa h<)i, m1,1c tieu nang cao muc s6ng, phat tri~n v~ giao d1,1c, y t~, van hoa ... phu hqp v6i trinh d<) kinh t~, muac s6ng rieng. Cac nha lanh d~o tinh, thanh ph6 mu6n quan ly kinh t~ xa h<)i cua dia phuong minh cAn phai co thong tin chi ti~t va t6ng hqp cua tAt ca cac ho~t d9ng noi chung va nganh y t~ n6i rieng. b. T6 chuc ho~t d<)ng y t~ dia phuong tf\lc thu<)c UBND tinh, thanh ph6; do NSDP cdp va quan ly kinh phi. c.T6 chuc thong tin th6ng ke va k~ toan nganh y t~ theo cdp quan ly; trong d6 s& y t~ theo doi t6ng hqp bao cao cua cac don vi tf\IC thUQC dia phuong. Nhfmg vfin d~ chu y~u tren da tr& thfmh ti~n d~ quan trQng thvc hi~n l~p Tai khmin y t~ va tinh cac chi tieu phan tich v~ ngu6n va sir dvng ngu6n tai chinh y t~ tren ph~m vi Thanh phb, tinh. Thanh phb H6 Chi Minh Ia mc)t thanh phb 16n v6i sb luQ'llg dan cu dong due, hon nfra day ct1ng la thanh phb c6 nhfmg b~nh vi~n cling nhu trung tam y t~ 16n thu hut b~nh nhan tir cac vimg mi~n khac d~n. Ngu6n tai chinh y t~ thvc hi~n tren thanh phb bao g6m nhi~u lo~i: Tir NSNN, BHXH, tir ti~n rui cua HGD, tir cac doanh nghi~p, cac tb chuc tir thi~n ... Vi v~y, cfin c6 mc)t phan tich cv th~ v~ Tbng ngu6n va Sir dvng ngu6n tai chinh y t~, tir d6 danh gia thvc tr~ng v~ qua trinh chuy~n djch ca cfiu va tbc de) tang cua tirng ngubn va sir dvng ngu6n tai chinh cho ho~t dc)ng y t~; dbng thai tinh cac chi tieu phan anh mtrc de) cong bAng, hi~u qua va chfit luQ'llg trong cong tac cham soc sue khoe cc)ng d6ng trong nhfmg nam qua t~i Thanh phb Hf> Chi Minh. V6i nhfmg ly do tren, nh6m nghien ctru chung toi ch9n d~ tai: "Phan tich thvc tr~ng ngu6n va sir dvng ngu6n tai chinh y t~ thvc hi~n & Thanh phb H6 Chi Minh thai ky 2004-2007" lam d~ tai nghien ctru cua minh. Mvc tieu cua d~ tai bao g6m: 1. Danh gia dung muc de) xa hc)i h6a y t~ thvc hi~n t~i Tp H6 Chi Minh tir 2004 d~n 2007. 2. Phan anh qua trinh chu chuy~n cua cac ngubn vbn ddu tu cho Y t~ nhfmg nam qua. 3. Phan tich danh gia qua trinh sir dvng vbn trong ho~t dc)ng Y t~ tir 2004 - 2007. 4. D~ ra cac giai phap d~ sir dvng vbn c6 hi~u qua, thvc hi~n cong bAng xa hc)i tren ph~m vi Thanh phb Hf> Chi Minh va so sanh v6i nhfmg thanh phb, tinh khac tren canu6c. Phuong phap nghien ctru, Ph~m vi nghien ctru: - Nghien ctru cac kinh nghi~m v~ l~p TKYTQG & cac nu6c tren th~ gi6i, t~p trung vao cac nu6c c6 giai do~n phat tri~n kinh t~ thi truang tuong duong Vi~t nam. Tir vi~c nghien ctru cac kinh nghi~m d6, se xay dvng m()t h~ thbng tb chuc thong tin, quy djnh cac chi tieu bao cao ... nhAm phvc vv cho l~p TKYTQG & Vi~t Nam. D~ xufit cac phuong phap phan tich nen duqc trng dvng ~i Vi~t Nam d~ danh gia thvc tr~ng v~ ngu6n tai chinh va sir dvng ngu6n tai chinh y t~ . - 3- De xucit cac dieu chinh cftn thi€t d€ ung dt,mg co hi~u qua cac phuong phap l~p cling nhu phan tich TKYTQG a cac thanh ph6, tinh. Ben c~nh do, tinh cac chi tieu nh~m phan anh cac quan h~ cy 1~ quan tn;mg, phan anh hi~u qua va cong b~ng xa h(>i trong qua trinh t~o ngu6n tai chinh va sir dvng tai chinh trong nganh y t€. Trong qua trinh thvc hi~n de tai, nhom de tai da c6 gi\ng thu th~p tai li~u co d(> tin c~y cao ve Ngu6n va Sir dvng ngu6n tai chinh y t€ aThanh ph6 HCM. Tren ca sa cac thong tin thu th~p duqc, nhom de tai da v~n dvng nhfmg phuong phap tinh toan, phan tich cua khoa hQc th6ng ke d€ danh gia thvc tr~ng ngu6n va sir dvng ngu6n tai chinh y t€ Thanh ph6 HCM, phan tich cv th€ a a b~nh vi~n Tir Dii la m(>t b~nh vi~n 16n cua Thanh ph6 nh~m dua ra cac bi~n phap hfru hi~u gop phftn quan ly hi~u qua cac ngu6n tai chinh y t€, thvc hi~n mvc tieu cong b~ng, chclt luqng va hi~u qua trong cong tac cham soc sue khoe cho c(>ng d6ng. Phin m{)t KHAI NI:tM co BAN VE TKYTQG v A CO cAu TO CHUC QUAN LY CUA H:t THONG Y TE VI:tT NAM A. cAc KHAI NI:tM CO BAN D~ tinh cac chi tieu phan tich nh&m danh gia th\fc tr~ng Ngubn tai chinh y t8 (TCYT) va Sir d\lng ngubn TCYT cua thanh phfi HCM dn phai d\fa tren ca sa ly lu~n va phuang phap lu~n cua H~ thfing Tai khoan y t8 Qufic gia (TKYTQG) do T6 chuc Y t8 th8 gi&i so~n thao va da duqc th\fc hi~n aVi~t Nam trong nhi€u nam qua. I. Khai ni~m cua TKYTQG - TKYTQG Ia mQt bQ ph~n cAu thanh cua h~ th6ng Tai khoan qu6c gia (System of National Accuonts - SNA). Tai khoan Y t8 qu6c gia duqc phien djch tir chfr "National Health Accuont - vi8t tit Ia NHA" Ia mQt h~ thfing cac chi tieu kinh t8 cung cac phan lo~i khac nhau, duqc cAu true thanh nhfrng bang, bi~u nh&m mota mQt ben Ia Ngubn tai chinh y t8 (TCYT) va mQt ben Ia Sir d\lng ngubn TCYT cho cac dfii tuqng cua ho~t dQng y t8 tren ph~m vi ca nu&c, vilng lanh th6, tinh thanh ph6; tra Uri cau hoi: "Ngubn TCYT do Ai chi?" va "Ngubn TCYT da chi cho ai, chi cho m\lc dich va linh V\fC ho~t ~ dQng , ' ?" y t"e nao .... - XuAt phat tir yeu cfiu quan ly va phan tich ngubn va sir d\lng ngubn tai chinh y t8 a sa thong tin va di€u ki~n h~ch toan th6ng ke, k8 toan hi~n hanh; dbng thai d\fa tren ca sa phuang phap lu~n v€ TKYTQG cua T6 chuc y t8 th8 gi&i; h~ thfing TKYTQG ap d\lng a Vi~t Nam nh&m ph\lc V\1 cho vi~c phan tich, danh Vi~t Nam; can cu vao CO' gia th\fc tr~ng ngubn va sir d\lng ngubn tai chinh YT; lam can cu ho~ch djnh chinh sach YT tren ph~m vi ca nu&c cling nhu vung lanh th6, tinh thanh ph6. TKYTQG Ia mQt trong nhfrng din cu phan anh qua trinh th\fc hi~n nhi~m V\1 chi8n luqc cham SOC SUC khoe CQng dbng CUa nganh y t8 dam bao cong b&ng, hi~U qua Va phat •A tnen. II. Nqi dung TKYTQG N(Ji dung ca bim cua h~ thdng bimg, bidu va cac phiin lo(li trong TKYTQG nh&m tra loi cac cau hoi: - 5- -Ai tra ti8n va tra bao nhieu cho y t~ ? -Ai giu vai tro quan tn;mg trong vi~c dieu hanh ngu6n va phan phbi ngu6n tai chinh cho cac ho~t d<)ng y t~ ? -Ai duqc hu6ng quyen 1qi tir cac khoan chi tir ngu6n tai chinh y t~? -B~ng each nao d~ phan chia cac ngu6n tai chinh cho ho~t d<)ng y t~ th\fc hi~n cong b~ng, hi~u qua va phat tri~n ? TKYTQG g6m 9 bi~u chinh tht'rc; ngoai ra con b6 sung bi~u "T6ng hqp ngu6n Tai chinh y t~" theo yeu cdu cua 1u~t NSNN Vi~t Nam va 1 sf> ph\l bi~u nh~m mota chi ti~t phl,lc V\1 cho yeu cdu nghien ct'ru va phan tich chinh sach ve TCYT. -Bi~u sa 1: "Ngu6n tai chinh y t~ cua cac T6 cht'rc tai chinh trung gian" Ml,lc tieu ca ban cua bi~u 1: Phan anh Tf>ng ngu6n TCYT toan xa h<)i va tirng ngu6n TCYT: tir NSNN, ngoai NSNN va cua nu&c ngoai (theo c<)t); d6ng thai, phan anh Tf>ng TCYT cua tirng "T6 cht'rc tai chinh trung gian-TCTCTG": T6 cht'rc nha nu&c, T6 cht'rc ngoai nha nu&c (theo dong). N<)i dung bi~u sf> 1 Tra 1ai cau hoi "Ngu6n TCYT do Ai chi?". Bi~u sf> 1 cung cdp thong tin d~ phan tich ca cdu ngu6n TCYT tir NSNN tir ngoai NSNN; d~c bi~t xac dinh ngu6n TCYT chi ra tir ti8n tui cua HGD so v&i t6ng ngu6n TCYT toan xa h<)i. - Bi~u sa 2 "Ngu6n tai chinh y t~ cua TCTCTG phan theo 1o~i ho~t d<)ng y t~". Ml,lc tieu ca ban cua bi~u 2: Mota ngu6n tai chinh cua cac TCTCTG da chi cho tirng 1o~i ho~t d<)ng y t~; tren ca s& d6 phan tich ca cdu ngu6n TCYT cua tirng 1o~i ho~t d<)ng: kham chua b~nh; phong b~nh; phl,lc h6i chuc nang; v~ sinh moi truaang; quan 1y hanh chinh; giao dl,lc, dao t~o; nghien ct'ru khoa hQc so v&i t6ng ngu6n TCYT. D~c bi~t quan h~ cy 1~ giua TCYT chi cho KCB so v&i phong b~nh, phong dich c6 y nghia quan trQng trong cong tac cham soc sue khoe c<)ng d6ng. Bi~u sa 3 "Ngu6n tai chinh y t~ cua TCTCTG da chi cho cac cac dan vi cung cdp dich V\1 y t~". Mo ta ngu6n TCYT cua tirng TCTCTG da chi cho cac 1o~i hinh dan vi cung cdp dich V\1 y t~. D~c bi~t xac dinh mf>i quan h~ giua chi cho cac dan vi thu<)c y t~ cong 1~p va ngoai cong 1~p, HGD chi mua thuf>c v~t tu y t~ d~ W chua b~nh. - 6- Bi@u sA 4 "Ngubn tai chinh y t~ cua cac don vi cung cAp dich vv y t~ da cho cho timg lo1:1i ho1:1t dt)ng y t~". Mvc tieu ca ban cua bi€u 4 Mo ta nt)i dung chi theo lo1:1i ho1:1t dt)ng y t~ cua cac lo1:1i hinh don vi cung cAp dich vv y t~, phvc vv t6t cho vi~c phan tich da chi~u, Ia mt)t phuaang phap ca ban khi l~p TKYTQG. Bi@u sA 5 "Ngubn tai chinh y t~ cua TCTCTG phan theo vilng kinh t~ ". Mvc tie~ ca ban cua bi€u 5 Mo ta ngubn tai chinh tir cac TCTCTG da chi trong 8 vilng kinh t~, nh&m danh gia ngubn tai chinh da chi cho tirng vilng, sg khac nhau v~ gia tri tuy~t d6i va Cn tai chinh chi YT duqc t6 chuc Nha nu&c hay cac t6 chuc ngoai nha nu&c chi tra, va duqc mo ta theo n()i dung sau: TflngTCYTQG = Chi til' NSNN cho ho,tdqngYT a.l Chi tir NSNN cho ho~t d()ng YT gbm: +Chi tfl)'c ti~p tir NSNN; + NSNN chi BHYT; + NSNN chi tir vi~n tr<;r, vay nu&c ngoai. a.2 Chi tir ngoai NSNN cho ho~t d()ng YT gbm: + Chi tfl)'c ti~p tir ti~n tui cua HGD; + Chi tir BHYT tu nhan ; + Chi tfl)'c ti~p tir cac t6 chuc xa h()i. - 8- + Chi til' ngoai NSNN cho ho,t dqng YT b- Can cu vao noi dung chi ti€t cua chi tir NSNN, chi tir ngoai NSNN cho hoat dong y t€, chung ta c6 th~ thgc hi~n nhfrng phan lo~i khac d~ phvc V\1 cho mvc dich nghien c(ru cv th~ nhdt dinh nhu: b.l. Nghien c(ru m6i quan h~ ngu6n tai chinh YT tir trong nu&c va tir nu&c ngoai, tAng TCYTQG duqc chia thanh: *Chi tir ngu6n trong nu&c cho ho~t d()ng YT -Chi tflJc ti€p tir NSNN trong nu&c + Chi tflJc ti€p tir NSNN ; + NSNN chi BHYT. -Chi tflJC ti€p tir ngoai NSNN +Chi tflJc ti€p tir ti€n tui cua HGD; + Chi BHYT tu nhan; + Chi tflJC ti€p cua cac tA chuc xa h()i . *Chi tir ngu6n nu&c ngoai (chi tir ngu6n ODA, ngu6n nu&c ngoai khac) cho ho~t d()ngYT + Vi~n trq nu&c ngoai; + Vay nu&c ngoai; +Ngu6n nu&c ngoai khac. b.2. Nghien c(ru m6i quan h~ gifra 3 ngu6n tai chinh trong qua trinh thgc hi~n Xa h()i hoa ngu6n lgc tai chinh YT: Chi tir NSNN, chi tf\fc ti€p tir ti€n mi cua HGD, chi tir cac tA chuc xa h()i; TAng TCYTQG duqc phan thanh: *Chi tir NSNN cho ho~t d()ng YT +Chi tf\fc ti€p tir NSNN ; + NSNN chi BHYT; + NSNN chi tir vi~n trq, vay nu&c ngoai. * Chi tflJC ti€p tir ti€n mi cua HGD *Chi tflJc ti€p tir cac tA chuc xa h()i - 9- c- Dung tren g6c do nha quan ly tai chinh YT "T6 chl:rc tai chinh trung gian" Phan lo~i nay, thu - Xem thêm -