Tài liệu Phân tích thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp học sinh - sinh viên tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex (pjico

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu §Êt n-íc cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng cña ng-êi d©n ngµy mét ®-îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn, cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã th× còng kÐo theo rñi ro lu«n r×nh dËp ®e do¹ ®èi víi tµi s¶n vµ tÝnh m¹ng cña con ng-êi. Do ®ã, con ng-êi cÇn ®-îc b¶o vÖ vµ ®-îc hç trî khi gÆp khã kh¨n, ®Æc biÖt trong t×nh h×nh ®Êt n-íc ta, hiÖn nay ®ang x©y dùng nÒn kinh tÕ tri thøc, trong ®ã con ng-êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh nhÊt. Ngoµi nhu cÇu b¶o vÖ cho b¶n th©n hä cßn cã nhu cÇu b¶o vÖ cho con c¸i hä ®Ó tr¸nh khái nh÷ng rñi ro ®ang ®e do¹. Do ®ã, nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn lµ rÊt cÇn thiÕt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. H¬n n÷a, c¸c em häc sinh lµ mÇm non cña ®Êt n-íc, lµ nh÷ng nh©n tè ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n-íc trong t-¬ng lai. Víi sù triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn, ®· gãp phÇn vµo sù nghiÖp gi¸o dôc mµ §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®ang thùc hiÖn. §èi víi mçi c«ng ty tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm trªn thÞ tr-êng. Ho¹t ®éng kinh doanh gåm nhiÒu kh©u kh¸c nhau. Nh-ng kh©u cã ý nghÜa, vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp lµ kh©u khai th¸c. NhËn thøc ®-îc ®iÒu nµy, trong thêi gian thùc tËp t¹i v¨n phßng khu vùc VII thuéc c«ng ty b¶o hiÓm PJICO. Em ®± ®i s©u nghiªn cøu ®Ò t¯i “ph©n tÝch thùc tr¹ng khai th¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO)”. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nh»m: Lµm râ vÒ sù cÇn thiÕt, t¸c dông vµ mét sè néi dung c¬ b¶n cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô nµy thùc tÕ t¹i PJICO. §-a ra nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ó tõ ®ã cã thÓ gióp cho c«ng ty n©ng cao ®-îc c«ng viÖc khai th¸c nghiÖp vô nµy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bµi viÕt nµy ®-îc chia ra thµnh 3 phÇn chÝnh. Ch-¬ng I: Lý luËn chung vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn. Ch-¬ng II: Ph©n tÝch t×nh h×nh khai th¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn. §Ó hoµn thµnh ®-îc bµi viÕt nµy em ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì rÊt tËn t×nh cña gi¸o viªn h-íng dÉn, c¸c thÇy c« trong khoa B¶o HiÓm cïng víi c¸c c¸n bé trong v¨n phßng khu vùc VII thuéc c«ng ty b¶o hiÓm PJICO. Tuy nhiªn, do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cßn ng¾n nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái ®-îc nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc ý kiÕn x©y dùng ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé trong c«ng ty, cïng toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn. xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I lý luËn chung vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn. I. sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn. 1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan. Trong cuéc sèng hµng ngµy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn con ng-êi ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®Êu tranh phßng ngõa nh÷ng rñi ro lu«n gÇn kÒ chóng ta. Tuy nhiªn, èm ®au, bÖnh tËt vµ tai n¹n l¹i cø lu«n Èn lÊp bªn c¹nh, s½n sµng hoµnh hµnh tíi cuéc sèng cña con ng-êi. BÊt cø ng-êi nµo trong x· héi, tõ lóc sinh ra ®Õn lóc giµ kh«ng ai l¹i ch¾c ch¾n kh«ng m¾c mét c¨n bÖnh nµo hay kh«ng gÆp rñi ro nµo g©y ¶nh h-ëng ®Õn tÝnh m¹ng vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ, nhÊt lµ ®èi t-îng trÎ em. §©y lµ ®èi t-îng trong x· héi cßn non trÎ vÒ søc khoÎ vµ kinh nghiÖm sèng. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi vµ m«i tr-êng sèng hiÖn nay th× trÎ em cÇn ®-îc quan t©m hµng ®Çu. Bëi v× trong cuéc sèng hµng ngµy cña c¸c em ngoµi nh÷ng rñi ro lµ bÖnh tËt cßn cã nh÷ng rñi ro vÒ tai n¹n cã thÓ ®Õn bÊt cø lóc nµo. Do vËy, c¸c em rÊt cÇn ®-îc b¶o vÖ ®Ó cho sù ph¸t triÓn ®Çy ®ñ sau nµy. B¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn còng lµ mét lo¹i h×nh b¶o hiÓm con ng-êi. Quü ®-îc h×nh thµnh tõ sù ®ãng gãp b»ng tiÒn cña cha mÑ häc sinh (gäi lµ phÝ b¶o hiÓm). Nguån tµi chÝnh nµy chñ yÕu ®-îc sö dông ®Ó chi tr¶ kÞp thêi nh÷ng thiÖt h¹i vÒ tÝnh m¹ng vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cho häc sinh - sinh viªn khi tai n¹n x¶y ra nh»m phôc håi søc khoÎ vµ cuéc sèng còng nh- häc tËp cho c¸c em. B¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn lµ mét nghiÖp vô b¶o hiÓm rÊt thiÕt thùc, gãp phÇn b¶o vÖ quyÒn lîi cho häc sinh – sinh viªn, gióp c¸c em cã thÓ häc tËp liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n do c¸c rñi ro g©y nªn. §Æc biÖt nã cã liªn quan ®Õn quyÒn con ng-êi vµ quyÒn trÎ em. V× vËy viÖc triÓn khai nghiÖp vô b¶o 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÓm nµy cho häc sinh – sinh viªn l¯ rÊt cÇn thiÕt. Víi Bé luËt “LuËt b°o vÖ ch¨m sãc v¯ gi²o dôc trÍ em”. T³i n­íc ta ®-îc Quèc héi th«ng qua ngµy 12/5/1991. Trong luËt nµy cã quy ®Þnh râ trÎ em cã quyÒn cã tµi s¶n, quyÒn thõa kÕ, quyÒn ®-îc h-ëng c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. MÆc dï trong ®iÒu kiÖn bén bÒ cña ®Êt n-íc ta hiÖn nay cÇn cã rÊt nhiÒu c¸c vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ x· héi cÇn gi¶i quyÕt, song §¶ng vµ Nhµ n-íc vÉn giµnh sù quan t©m cho thÕ hÖ trÎ. §iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn mét phÇn ë viÖc cho phÐp c¸c c«ng ty b¶o hiÓm triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn. §Êt n-íc ta lµ mét ®Êt n-íc ®ang ph¸t triÓn. Do ®ã, cÇn rÊt nhiÒu nguån vèn ®Çu t- c¶ trong vµ ngoµi n-íc. §Æc biÖt §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®ang x¸c ®Þnh vèn ngoµi n-íc lµ quan träng, nh-ng mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh h¬n l¹i lµ vèn trong n-íc. §Ó cã thÓ tËp trung ®-îc nhiÒu nguån vèn trong n-íc th× ®ßi hái ph¶i sö dông mäi biÖn ph¸p huy ®éng tõ nguån vèn nhµn rçi trong d©n c-. B¶o hiÓm còng lµ mét h×nh thøc nh- vËy, trong ®ã cã b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn. Nguån phÝ thu ®-îc kh«ng ®-îc dïng ®Ó chi tr¶ ngay cho nh÷ng ®èi t-îng gÆp ph¶i rñi ro mµ ®-îc tr¶i ra trong n¨m b¶o hiÓm ®ã nªn nguån vèn nµy sÏ ®-îc ®Çu t- b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau mµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thùc hiÖn. §iÒu nµy ta thÊy viÖc triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn lµ rÊt cÇn thiÕt. Nh×n chung, hÇu hÕt c¸c tr-êng häc n-íc ta, c«ng t¸c s¬ cÊp cøu ban ®Çu cßn rÊt h³n chÕ. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù h³n chÕ n¯y l¯ do “tð thuèc” ë c²c tr­êng häc kh«ng cã hoÆc l¯ cã nh­ng rÊt nghÌo l¯n vÒ chðng lo³i còng nh- vÒ tÝnh n¨ng ch÷a bÖnh. Víi ®Æc ®iÓm, ®Æc tr-ng cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn lµ sÏ trÝch mét tû lÖ nhÊt ®Þnh so víi phÝ ®Ó lËp quü h×nh thµnh nªn tñ thuèc tr-êng häc. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ ®· nªu trªn th× viÖc triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn cã thÓ gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn ®iÒu nµy. NghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm tù nguyÖn, phÝ b¶o hiÓm hoµn toµn do ng-êi tham gia ®ãng gãp vµ h×nh thµnh nªn mét quü lín dïng ®Ó chi tr¶ cho ®èi t-îng lµ häc sinh - sinh viªn khi gÆp tai n¹n, rñi ro, gióp cho häc sinh - sinh viªn cã ®iÒu kiÖn häc tËp tèt h¬n, gãp phÇn æn 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Þnh cuéc sèng cho c¸c gia ®×nh häc sinh - sinh viªn kh«ng may gÆp tai n¹n, rñi ro. §Æc biÖt ®èi víi nh÷ng gia ®×nh gÆp khã kh¨n vÒ kinh tÕ. Hä cho con em m×nh ®i häc còng lµ sù cè g¾ng lín råi, cho nªn khi con em hä gÆp rñi ro th× rÊt cã thÓ c¸c em ph¶i th«i häc. Do vËy, nghiÖp vô nµy ®· thÓ hiÖn tinh thÇn nh©n ®¹o, thÓ hiÖn tinh thÇn ®oµn kÕt, ®ïm bäc lÉn nhau cña cha «ng ta. B¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn còng ®¶m b¶o nguyªn t¾c c¬ b¶n “lÊy sè ®«ng bï sè Ýt”. §©y l¯ nguyªn t¾c cùc kú quan träng trong kinh doanh b¶o hiÓm. Theo nguyªn t¾c nµy, khi nghiÖp vô ®-îc triÓn khai mçi em ®ãng gãp mét kho¶n tiÒn (phÝ b¶o hiÓm) h×nh thµnh nªn mét quü b¶o hiÓm chung. Nh- vËy cã thÓ thÊy nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn lµ cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ viÖc triÓn khai nghiÖp vô nµy t¹i c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lµ rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn n-íc ta hiÖn nay. 2. T¸c dông Cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ n-íc ta nãi chung, c¸c nghµnh kinh tÕ nãi riªng. ThÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam ngµy cµng trë nªn s«i ®éng. Trong thêi gian qua ®· cã nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm ®-îc thµnh lËp d-íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau nh-: c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO), doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- 100% vèn n-íc ngoµi (Prudential, AIA). B¶n th©n c¸c c«ng ty b¶o hiÓm còng kh«ng ngõng më réng quy m«, ph¹m vi, lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh. B»ng c¸ch më réng viÖc thµnh lËp c¸c chi nh¸nh v¨n phßng khu vùc. Trong ®ã mét trong nh÷ng nghiÖp vô ®-îc triÓn khai vµ ®Èy m¹nh lµ nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng-êi. ChÝnh v× vËy mµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y, b¶o hiÓm con ng-êi ®-îc c¸c c«ng ty b¶o hiÓm tËp trung ®Æc biÖt bæ sung, hoµn thiÖn vµ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh lªn rÊt nhiÒu. Trong ®ã cã nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn. Chóng ta cã thÓ dÔ dµng thÊy ®-îc mét sè t¸c dông chñ yÕu cña nghiÖp vô nµy nh- sau: B¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó c¸c gia ®×nh æn ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ta ®ang ph¸t triÓn, ®êi sèng cña ng-êi d©n cßn khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi tÇng líp cã thu nhËp thÊp nh- n«ng d©n, c«ng nh©n, viªn chøc nhµ n-íc. Do ®ã, viÖc cã mét quü ®-îc 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h×nh thµnh do sù ®ãng gãp cña c¸c bªn nh»m trî gióp cho c¸c gia ®×nh cã con em ®i häc tham gia b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn lµ rÊt cÇn thiÕt. Víi nguyªn t¾c sè ®«ng bï sè Ýt, c¸c gia ®×nh cã con em ®i häc tham gia b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn víi mét chi phÝ thÊp. NÕu kh«ng may x¶y ra tai n¹n th× b¶o hiÓm sÏ ®øng ra chi tr¶ chi phÝ kh¸m, ®iÒu trÞ, c¸c gia ®×nh tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng r¾c rèi vÒ mÆt tµi chÝnh v× nhiÒu khi ®ã lµ chi phÝ lín tíi møc kh«ng thÓ tù trang tr¶i. Do ®ã, b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn lµ ng-êi b¹n ®¸ng tin cËy cho c¸c bËc phô huynh khi cã con em ®i häc. Ngoµi chøc n¨ng, nghÜa vô cña c«ng ty b¶o hiÓm lµ chi tr¶ khi rñi ro x¶y ra, c«ng ty b¶o hiÓm cßn cã nghÜa vô cïng víi bªn tham gia b¶o hiÓm ®Ò xuÊt ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro. Do vËy, b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn lµ lêi nh¾c nhë cho c¸c bËc cha mÑ vµ c¸c em häc sinh - sinh viªn lu«n cã ý thøc ®Ò phßng tai n¹n. Mét nguyªn t¾c bÊt di bÊt dÞch cña b¶o hiÓm lµ chØ b¶o hiÓm cho nh÷ng rñi ro bÊt ngê kh«ng l-êng tr-íc ®-îc chø kh«ng ph¶i tai n¹n do cè t×nh. Do ®ã, khi tham gia ngoµi tr¸ch nhiÖm cña chÝnh c¸c em lµ ph¶i tù b¶o vÖ m×nh th× phÇn tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh khi c¸c em ë nhµ vµ nhµ tr-êng khi c¸c em ë tr-êng lµ rÊt lín. C¸c bËc phô huynh cÇn ph¶i ®Ò ra thêi gian biÓu cho con em m×nh khi ë nhµ ®Ó tiÖn theo dâi, nhµ tr-êng cÇn ®Ò ra c¸c néi quy, quy t¾c chÆt chÏ cïng víi c¸c biÖn ph¸p kû luËt nÕu c¸c em vi ph¹m. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng, gãp phÇn vµo h¹n chÕ tai n¹n x¶y ra cho c¸c em, ®¶m b¶o cho c¬ thÓ ph¸t triÓn khoÎ m¹nh, kh«ng ngõng trao ®æi, rÌn luyÖn vÒ t- c¸ch ®¹o ®øc vµ khoa häc ®Ó phÊn ®Êu thµnh ng-êi cã Ých cho ®Êt n-íc. B¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn gãp phÇn gióp häc sinh - sinh viªn häc tËp tèt h¬n, tham gia häc tËp liªn tôc, ®Æc biÖt lµ ®èi t-îng häc sinh -sinh viªn con nhµ nghÌo kh«ng may gÆp tai n¹n rñi ro. §èi víi tÇng líp d©n c- cã thu nhËp cao th× vÊn ®Ò trang tr¶i cho chi phÝ kh¸m vµ ®iÒu trÞ th-¬ng tËt lµ kh«ng mÊy khã kh¨n. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn ®Êt n-íc ta hiÖn nay phÇn lín d©n ccã thu nhËp ë møc thÊp, ®Æc biÖt lµ d©n c- n«ng th«n, miÒn nói, cao nguyªn. §©y lµ líp ng-êi thùc sù khã kh¨n ngay c¶ trong viÖc duy tr× cho c¸c em theo häc, nªn khi gÆp rñi ro, tai n¹n c¸c em khã cã thÓ tiÕp tôc häc ®-îc. Do vËy, víi viÖc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tham gia b¶o hiÓm häc sinh - sinh viªn sÏ bï ®¾p nh÷ng chi phÝ ®iÒu trÞ ®Ó tõ ®ã gióp cho viÖc häc tËp cña c¸c em ®-îc liªn tôc vµ æn ®Þnh. Mét t¸c dông quan träng cña ho¹t ®éng b¶o hiÓm nãi chung vµ nghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh - sinh viªn nãi riªng ®ã lµ cã t¸c dông huy ®éng vèn cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. B¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn t¹o lËp quü tiÒn tÖ tËp trung lín, ngoµi phÇn bï ®¾p cho viÖc chi tr¶, chi tr¶ cßn gãp phÇn vµo ®Çu tph¸t triÓn kinh tÕ. B¶o hiÓm ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c "sè ®«ng bï sè Ýt" cã nghÜa lµ huy ®éng sù ®ãng gãp phÇn nhá cña nhiÒu ng-êi ®Ó chi tr¶ sè tiÒn lín cho sè Ýt ng-êi, nh÷ng ng-êi mµ hä gÆp ph¶i rñi ro. Th«ng qua nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy c«ng ty sÏ thu mét kho¶n phÝ (th-êng rÊt nhá) cña tõng ng-êi ®Ó t¹o quü b¶o hiÓm lín. Mét phÇn quü nµy ®-îc gi÷ l¹i cho viÖc chi tr¶ chi tr¶, phÇn cßn l¹i ®-îc ®Çu t- trë l¹i cho nÒn kinh tÕ tõ ®ã gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. NghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh - sinh viªn ph¸t sinh mèi quan hÖ gi÷a Gia ®×nh - Nhµ tr-êng - C«ng ty b¶o hiÓm. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy tõ kh©u khai th¸c ®Õn kh©u gi¶i quyÕt chi tr¶ vµ tiÕn hµnh chi tr¶ th× mèi quan hÖ ba bªn lu«n lu«n ®-îc bÒn chÆt. Trong qu¸ tr×nh khai th¸c ®Ó nghiÖp vô nµy ®Õn ®-îc víi c¸c em vµ ®Ó cho c¸c em hiÓu ®-îc nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy tõ ®ã tÝch cùc tham gia th× c¸n bé khai th¸c cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ph¶i th«ng qua nhµ tr-êng tæ chøc nh÷ng buæi tiÕp sóc víi c¸c em häc sinh ®Ó tõ ®ã cã thÓ gióp cho c¸c em hiÓu ®-îc vµ tõ ®ã xuÊt ph¸t nhu cÇu tham gia. Ng-êi quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc tham gia b¶o hiÓm l¹i lµ gia ®×nh cña c¸c em. Sau khi ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm th× c«ng ty b¶o hiÓm cßn ph¶i phèi hîp víi gia ®×nh vµ nhµ tr-êng ®Ó cïng nhau gióp c¸c em häc sinh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng rñi ro vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i (nÕu kh«ng may rñi ro x¶y ra) sao cho ®¹t kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt, kÞp thêi nhÊt. Nh- vËy th«ng qua nghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh - sinh viªn g¾n kÕt mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty b¶o hiÓm víi nhµ tr-êng vµ gia ®×nh, lµm tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ x· héi. §Ó c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ph¶i kh«ng ngõng më réng ph¹m vi vµ quy m« ho¹t ®éng cña m×nh. §Ó thùc hiÖn 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc ®iÒu nµy th× c«ng ty ph¶i t¨ng sè l-îng nh©n viªn khai th¸c.Tõ ®ã t¹o thªm viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ kh«ng ngõng c¶i thiÖn thu nhËp. II. Néi dung c¬ b¶n cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn 1. §èi t-îng vµ ph¹m vi b¶o hiÓm 1.1. §èi t-îng b¶o hiÓm §©y lµ nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn nªn ®èi t-îng b¶o hiÓm lµ tÝnh m¹ng vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña c¸c em häc sinh - sinh viªn. Ng-êi tham gia b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn lµ ng-êi ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm vµ nép phÝ b¶o hiÓm nh-ng kh«ng ph¶i nép cho chÝnh b¶n th©n m×nh mµ nép cho ng-êi thø ba (ng-êi ®-îc b¶o hiÓm). Ng-êi tham gia b¶o hiÓm lµ cha mÑ hay ng-êi ®ì ®Çu cã tr¸ch nhiÖm nu«i nÊng, ch¨m sãc c¸c em ®øng ra mua b¶o hiÓm cho con em m×nh. Tuy nhiªn, ë sinh viªn võa lµ ng-êi tham gia b¶o hiÓm, võa lµ ng-êi ®-îc b¶o hiÓm. Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm lµ häc sinh ®ang häc ë c¸c tr-êng nh-: nhµ trÎ, mÉu gi¸o, phæ th«ng c¬ së, phæ th«ng trung häc, trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ... lµ sinh viªn c¸c tr-êng cao ®¼ng, ®¹i häc, häc viÖn... bao gåm c¶ häc sinh ®ang theo häc t¹i c¸c tr-êng d©n lËp hay c«ng lËp. Häc sinh tham gia lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy vÉn ®-îc tham gia vµ h-ëng quyÒn lîi cña c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm kh¸c nÕu ký kÕt c¸c hîp ®ång ®éc lËp víi nhau. 1.2. Ph¹m vi b¶o hiÓm Trªn lý thuyÕt ph¹m vi b¶o hiÓm cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn gåm nh÷ng rñi ro sau: - BÞ chÕt trong mäi tr-êng hîp. - BÞ tai n¹n th-¬ng tËt. - BÞ èm ®au, bÖnh tËt ph¶i n»m viÖn ®iÒu trÞ phÉu thuËt. Tuy nhiªn vÉn cã mét sè tr-êng hîp sau ®©y kh«ng thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Häc sinh ®Õn tuæi thµnh niªn bÞ chÕt do tù tö, tiªm chÝch ma tuý... - Do hµnh ®éng cè ý cña ng-êi ®-îc b¶o hiÓm, ng-êi tham gia b¶o hiÓm hay ng-êi ®-îc h-ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm (trõ nh÷ng ng-êi ®-îc b¶o hiÓm ch-a ®Õn tuæi vÞ thµnh niªn). - §iÒu trÞ hoÆc phÉu thuËt c¸c bÖnh bÈm sinh, chØnh h×nh, thÈm mü, lµm ch©n tay gi¶, r¨ng gi¶... - ChiÕn tranh phãng x¹. Trong thùc tÕ ph¹m vi b¶o hiÓm cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm triÓn khai cã sù kh¸c nhau, cô thÓ ®èi víi c«ng ty b¶o hiÓm PJICO bao gåm: 1.2.1. Nh÷ng rñi ro ®-îc b¶o hiÓm §èi víi b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn, nh÷ng rñi ro ®-îc b¶o hiÓm lµ nh÷ng rñi ro trong l·nh thæ viÖt nam ®èi víi ng-êi ®-îc b¶o hiÓm nh- sau: - ChÕt do mäi nguyªn nh©n. - Th-¬ng tËt th©n thÓ do tai n¹n. - èm ®au, phÉu thuËt ph¶i n»m viÖn phÉu thuËt. Nh- vËy ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn ®-îc x©y dùng trªn c¸c quy t¾c b¶o hiÓm cã liªn quan ®· ®-îc ban hµnh: - Quy t¾c b¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n (ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 391/TC/Q§/BHXH ngµy 20/9/1991 cña Bé tµi chÝnh. - Quy t¾c b¶o hiÓm tai n¹n th©n thÓ häc sinh 24/24 giê (ban hµnh kÌm theo quy ®Þnh sè 256/TC/Q§/BHXH ngµy 22/7/1991 Bé tµi chÝnh) - Quy t¾c b¶o hiÓm n»m viÖn vµ phÉu thuËt (ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 466/TC/Q§/BH ngµy 2/7/1993 cña Bé tµi chÝnh). B¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm b¶o hiÓm cña PJICO, ra ®êi phï hîp víi t×nh h×nh thÞ tr-êng, nh»m ®¹t ®-îc môc ®Ých mÒm dÎo, linh ho¹t trong ho¹t ®éng. Häc sinh - sinh viªn trë thµnh ng-êi ®-îc b¶o hiÓm khi ®ãng phÝ ®Ó tham gia b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn. Häc sinh sinh viªn ®ã ®-îc h-ëng quyÒn lîi trong nh÷ng tr-êng hîp sau: Tr-êng hîp I: ChÕt hoÆc th-¬ng tËt th©n thÓ do tai n¹n. Tai n¹n thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm ®-îc cÊu thµnh bëi 3 yÕu tè: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Mét lùc tõ bªn ngoµi: lµ viÖc kh«ng l-êng tr-íc ®-îc, kh«ng mong ®îi x¶y ra, tai n¹n t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Nã diÔn ra trong mét thêi gian ng¾n, kh«ng ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh kÐo dµi. - Ngoµi ý muèn: cã nghÜa lµ ng-êi ®-îc b¶o hiÓm kh«ng g©y tai n¹n. - T¸c ®éng lªn th©n thÓ vµ lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp lµm cho ng-êi ®-îc b¶o hiÓm bÞ chÕt hoÆc bÞ th-¬ng tËt th©n thÓ. Ph¹m vi b¶o hiÓm cßn ®-îc më réng ®èi víi tr-êng hîp tai n¹n x¶y ra do ng-êi ®-îc b¶o hiÓm cã hµnh ®éng cøu ng-êi, tµi s¶n cña nhµ n-íc, cña nh©n d©n vµ chèng hµnh vi ph¹m ph¸p. Tr-êng hîp II: èm ®au, tai n¹n, ph¶i n»m viÖn, hay phÉu thuËt t¹i bÖnh viªn. ë ®©y bÖnh viÖn ®-îc hiÓu lµ mét c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh hîp ph¸p, ®-îc Nhµ n-íc c«ng nhËn, cã kh¶ n¨ng vµ ph-¬ng tiÖn chuÈn ®o¸n bÖnh, ®iÒu trÞ bÖnh vµ phÉu thuËt, cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®iÒu trÞ néi tró. N»m viÖn lµ ng-êi ®-îc b¶o hiÓm cÇn l-u tr÷ Ýt nhÊt 24 giê ë bÖnh viÖn ®Ó ®iÒu trÞ l©m sµng. Häc sinh ®-îc coi lµ phÉu thuËt khi tr¶i qua c¸c ca mæ ®Ó ®iÒu trÞ c¸c th-¬ng tËt hoÆc c¸c bÖnh tËt do c¸c phÉu thuËt viªn cã b»ng cÊp thùc hiÖn. §Ó ®-îc h-ëng nh÷ng rñi ro trªn x¶y ra th× ng-êi ®-îc b¶o hiÓm ph¶i cã thêi gian ®iÒu trÞ néi tró t¹i bÖnh viÖn hoÆc phÉu thuËt do èm ®au bÖnh tËt. VÝ dô: Häc sinh A tham gia b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn ph¶i phÉu thuËt do ®au ruét thõa. Do vËy b¶o hiÓm trî cÊp nh- sau: Trî cÊp n»m viÖn phÉu thuËt = Sè ngµy n»m viÖn  0,3% STBH Trî cÊp phÉu thuËt ®-îc h-ëng theo quy ®Þnh sè 446/TC/BHXH cña Bé tµi chÝnh ban hµnh ngµy 02/03/1993. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm: §©y lµ nh÷ng quy ®Þnh ph¹m vi, tr¸ch nhiÖm cña ng-êi b¶o hiÓm ®èi víi tæn thÊt cña ng-êi ®-îc b¶o hiÓm. §èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh - sinh viªn cã 3 ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm lµ: ChÕt do mäi nguyªn nh©n (§iÒu kiÖn b¶o hiÓm A) Th-¬ng tËt th©n thÓ do tai n¹n (§iÒu kiÖn b¶o hiÓm B) èm ®au, bÖnh tËt ph¶i n»m viÖn phÉu thuËt (®iÒu kiÖn b¶o hiÓm C) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  §iÒu kiÖn b¶o hiÓm A.  Theo ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm nµy sÏ b¶o hiÓm cho tr-êng hîp chÕt ro mäi nguyªn nh©n. Trõ tr-êng hîp chÕt do nguyªn nh©n tõ nh÷ng rñi ro kh«ng ®-îc b¶o hiÓm.  VÒ hiÖu lùc b¶o hiÓm: §èi víi tr-êng hîp chÕt do tai n¹n vµ c¸c hîp ®ång t¸i tôc liªn tôc. B¶o hiÓm cã hiÖu lùc ngay sau khi ng-êi tham gia b¶o hiÓm ®ãng phÝ ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh. §èi víi tr-êng hîp chÕt kh«ng do tai n¹n vµ hîp ®ång b¶o hiÓm kh«ng liªn tôc. B¶o hiÓm cã hiÖu lùc sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ®ãng phÝ b¶o hiÓm.  QuyÒn lîi cña ng-êi ®-îc b¶o hiÓm: tr-êng hîp ng-êi ®-îc b¶o hiÓm chÕt thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm. PJICO tr¶ toµn bé sè tiÒn b¶o hiÓm ghi trªn giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm.  §iÒu kiÖn b¶o hiÓm B.  Theo ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm nµy, sÏ b¶o hiÓm cho tr-êng hîp th-¬ng tËt th©n thÓ do tai n¹n. Trõ nh÷ng thiÖt h¹i do nguyªn nh©n tõ nh÷ng rñi ro kh«ng ®-îc b¶o hiÓm.  HiÖu lùc b¶o hiÓm: B¶o hiÓm cã hiÖu lùc kÓ tõ khi ®ãng phÝ b¶o hiÓm.  QuyÒn lîi cña ng-êi ®-îc b¶o hiÓm: Tr-êng hîp ng-êi ®-îc b¶o hiÓm bÞ th-¬ng tËt th©n thÓ thuéc ph¹m vi ®-îc b¶o hiÓm. PJICO tr¶ tiÒn b¶o hiÓm theo b¶ng tû lÖ tr¶ tiÒn b¶o hiÓm ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 05/TCBH ngµy 2/1/1993 cña Bé tµi chÝnh.  §iÒu kiÖn b¶o hiÓm C.  §iÒu kiÖn b¶o hiÓm nµy sÏ tr¶ tiÒn cho tr-êng hîp èm ®au, bÖnh tËt ph¶i n»m viÖn hoÆc phÉu thuËt. Trõ nh÷ng thiÖt h¹i do rñi ro kh«ng ®-îc b¶o hiÓm.  HiÖu lùc b¶o hiÓm: B¶o hiÓm cã hiÖu lùc sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ®ãng phÝ ®èi víi tr-êng hîp th-¬ng tËt. C¸c hîp ®ång t¸i tôc mÆc nhiªn cã hiÖu lùc ngay sau khi ký hîp ®ång vµ ®ãng phÝ cho thêi gian tiÕp theo.  QuyÒn lîi cña ng-êi ®-îc b¶o hiÓm: Tr-êng hîp ng-êi ®-îc b¶o hiÓm ph¶i n»m viÖn thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm, PJICO tr¶ trî cÊp mçi ngµy 0,3% sè tiÒn b¶o hiÓm nh-ng kh«ng qu¸ 60 ngµy/ n¨m b¶o hiÓm. Tr-êng hîp ng-êi ®-îc b¶o hiÓm ph¶i phÉu thuËt thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm. PJICO tr¶ trî cÊp theo b¶ng tû lÖ tr¶ tiÒn phÉu thuËt. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2 Nh÷ng rñi ro kh«ng ®-îc b¶o hiÓm Mét trong nh÷ng nguyªn t¾c cña b¶o hiÓm th-¬ng m¹i lµ chØ b¶o hiÓm cho nh÷ng rñi ro kh«ng l-êng tr-íc ®-îc. Chø kh«ng b¶o hiÓm cho nh÷ng g× ch¾c ch¾n x¶y ra, ®· x¶y ra. Rñi ro kh«ng l-êng tr-íc ®-îc lµ nh÷ng rñi ro kh«ng biÕt tr-íc ®-îc nã cã thÓ x¶y ra vµo thêi ®iÓm nµo, ë ®©u, kh«ng phô thuéc vµo ý muèn, nhËn thøc chñ quan cña con ng-êi. B¶o hiÓm ®-îc ®iÒu hµnh trªn c¬ së nhËn b¶o hiÓm lµnh m¹nh. §Ó trong thùc tÕ kh«ng cã rñi ro ®Ó ng-êi b¶o hiÓm kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n tr¸ch nhiÖm cña m×nh. ChÝnh v× thÕ trong b¶o hiÓm sÏ cã nh÷ng rñi ro lo¹i trõ. H¬n thÕ n÷a, nh÷ng ®iÓm lo¹i trõ ®-îc sö dông v× lý do sau ®©y:  Mét sù cè b¶o hiÓm cô thÓ kh«ng thÓ b¶o hiÓm ®-îc nh- chiÕn tranh, rñi ro h¹t nh©n.  Mét sù cè mµ c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng ®-îc hç trî b»ng h×nh thøc t¸i b¶o hiÓm.  Mét sù cè ®· ®-îc b¶o hiÓm theo hîp ®ång b¶o hiÓm kh¸c (tøc lµ kh«ng ®-îc phÐp b¶o hiÓm trïng). Tuy nhiªn, nÕu ®èi t-îng b¶o hiÓm lµ con ng-êi th× mét ng-êi cã thÓ ®-îc phÐp tham gia nhiÒu nghiÖp vô b¶o hiÓm ë c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau.  Mét sè rñi ro ®-îc lo¹i trõ v× yªu cÇu cho møc phÝ cña nã qu¸ cao ®èi víi kh¸ch hµng. Khi nh÷ng rñi ro nµy x¶y ra ®èi víi ng-êi ®-îc b¶o hiÓm trong nh÷ng tr-êng hîp sau PJICO kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm :  Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm cã hµnh ®éng cè ý g©y ra tai n¹n hoÆc bÞ tai n¹n do hµnh ®éng ph¹m téi cña ng-êi h-ëng tiÒn b¶o hiÓm.  Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm lµ häc sinh cÊp 2 trë lªn, vi ph¹m nghiÖm träng ph¸p luËt, c¸c quy ®Þnh cña nhµ tr-êng, chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng vµ c¸c tæ chøc x· héi kh¸c, vi ph¹m nghiªm träng luËt lÖ an toµn giao th«ng.  C¶m ®ét ngét, tróng giã bÖnh tËt hoÆc nh÷ng tai biÕn trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ g©y ra.  Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm bÞ ¶nh h-ëng cña bia, r-îu, ma tuý, hoÆc c¸c chÊt kÝch thÝch t-îng tù kh¸c. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  §iÒu trÞ vµ phÉu thuËt c¸c bÖnh bÈm sinh, nh÷ng th-¬ng tËt hoÆc nh÷ng chØ ®Þnh phÉu thuËt cã tõ tr-íc ngµy b¶o hiÓm.  §iÒu trÞ theo yªu cÇu cña ng-êi b¶o hiÓm mµ kh«ng liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu trÞ vµ phÉu thuËt b×nh th-êng do c¬ quan y tÕ quy ®Þnh.  T¹o h×nh thÈm mü, chØnh h×nh, phôc håi chøc n¨ng, lµm ch©n tay gi¶, r¨ng gi¶…  Ngé ®éc thøc ¨n, ®å uèng.  §iÒu trÞ hoÆc sö dông thuèc kh«ng theo quy ®Þnh cña c¬ quan y tÕ.  Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm lµ häc sinh cÊp 2 trë lªn tham gia trß ch¬i mang tÝnh chÊt nguy hiÓm nh- trÌo c©y, cét ®iÖn, m¸i nhµ…hoÆc nh÷ng ®å vËt nguy hiÓm nh- chÊt næ.  §éng ®Êt, nói löa, nhiÔm phãng x¹.  Rñi ro chiÕn tranh, néi chiÕn, ®×nh c«ng. 2. Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm Sè tiÒn b¶o hiÓm lµ h¹n møc tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty b¶o hiÓm ®-îc nghi râ trong hîp ®ång, lµ h¹n møc chi tr¶, chi tr¶ cao nhÊt cho ng-êi ®-îc b¶o hiÓm trong tr-êng hîp x¶y ra tæn thÊt thuéc ph¹m vi ®-îc b¶o hiÓm. Kh¸c víi nghiÖp vô b¶o hiÓm tµi s¶n, møc tr¸ch nhiÖm ®-îc x¸c ®Þnh dùa vµo gi¸ trÞ cña tµi s¶n. Trong b¶o hiÓm con ng-êi, gi¸ trÞ cña con ng-êi kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®-îc lµ bao nhiªu. Do ®ã, sè tiÒn b¶o hiÓm ®-îc quy ®Þnh theo sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. ViÖc ®Þnh ra h¹n møc tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o quyÒn lîi vËt chÊt cho häc sinh - sinh viªn, lîi nhuËn cho c«ng ty sau ®ã lµ ®Õn c¸c vÊn ®Ò x· héi. Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm ®Ò ra ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c chung lµ nguyªn t¾c réng r·i vµ ®¶m b¶o kinh doanh. Møc tr¸ch nhiÖm kh«ng phï hîp sÏ kh«ng khuyÕn khÝch ®-îc c¸c em häc sinh tham gia. Víi møc tr¸ch nhiÖm cao sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc ®ãng phÝ nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ®èi t-îng cã ®êi sèng cßn khã kh¨n. Tuy nhiªn, møc tr¸ch nhiÖm thÊp nã sÏ kh«ng ®ñ ®Ó trang tr¶i nh÷ng thiÖt h¹i khi kh«ng may gÆp rñi ro. Bªn c¹nh ®ã, sè tiÒn b¶o hiÓm lµ c¬ së quan träng ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn chi tr¶. §Ó lµm sao viÖc gi¶i quyÕt sè tiÒn chi tr¶ cho ng-êi ®-îc b¶o hiÓm lµ tho¶ ®¸ng gióp cho ng-êi tham gia b¶o hiÓm ®¶m b¶o ®êi sèng b×nh th-êng. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. phÝ b¶o hiÓm PhÝ b¶o hiÓm lµ mét kho¶n tiÒn do ng-êi tham gia ®ãng gãp cho c«ng ty b¶o hiÓm ®Ó h×nh thµnh nªn mét quü b¶o hiÓm chung. Quü nµy ®-îc dïng ®Ó chi tr¶ khi rñi ro x¶y ra. §Ó cã thÓ tÝnh to¸n ®-îc phÝ b¶o hiÓm, ng-êi ta ph¶i dùa vµo sè tiÒn b¶o hiÓm theo c«ng thøc: PhÝ b¶o hiÓm = Tû lÖ phÝ  Sè tiÒn b¶o hiÓm §èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn nÕu tham gia b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn nµo th× ¸p dông møc phÝ cho ®iÒu kiÖn Êy. NÕu tham gia kÕt hîp th× tû lÖ phÝ b»ng tû lÖ phÝ cña tõng ®iÒu kiÖn ®-îc kÕt hîp. Møc phÝ cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc: P= f + d trong ®ã: f  n n n i 1 i 1 n i 1  Ci  Vi   Pi H i 1 i f: PhÝ thuÇn d: Phô phÝ Ci: Tæng sè tiÒn chi tr¶ cho sè häc sinh – sinh viªn tham gia b¶o hiÓm bÞ chÕt trong n¨m i. Vi: Tæng sè tiÒn chi tr¶ cho häc sinh - sinh viªn tham gia b¶o hiÓm ph¶i n»m viÖn n¨m i. Pi: Tæng sè tiÒn chi tr¶ cho sè häc sinh – sinh viªn tham gia b¶o hiÓm ph¶i n»m viÖn phÉu thuËt n¨m i Hi: Tæng sè häc sinh – sinh viªn tham gia b¶o hiÓm n¨m i. PhÝ b¶o hiÓm cã thÓ tÝnh riªng cho tõng cÊp häc. HiÖn nay, khi triÓn khai nghiÖp vô nµy c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam ¸p dông biÓu phÝ do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh. Trong biÓu phÝ con ng-êi do Bé tµi chÝnh ban hµnh cã quy ®Þnh tû lÖ phÝ cho tõng lo¹i b¶o hiÓm. §èi víi lo¹i h×nh b¶o hiÓm con ng-êi víi møc tr¸ch 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiÖm tõ 4 triÖu ®Õn 20 triÖu. PJICO ¸p dông tû lÖ phÝ lµ 0,28%. Nh- vËy, trong ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm häc sinh - sinh viªn ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm A chÕt hoÆc th-¬ng tËt tai n¹n cã phÝ b¶o hiÓm 0,28% sè tiÒn b¶o hiÓm. Riªng tû lÖ phÝ b¶o hiÓm cña lo¹i h×nh b¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn phÉu thuËt ®-îc quy ®Þnh trong tõng ®é tuæi kh¸c nhau.  C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn phÝ b¶o hiÓm Còng nh- c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm nãi chung, viÖc tÝnh to¸n phÝ b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn còng ph¶i tu©n theo mét quy tr×nh tÝnh phÝ chung. Tr-íc hÕt, ph¶i x¸c ®Þnh tû lÖ phÝ b»ng thèng kª x¸c suÊt x¶y ra tai n¹n, sè tiÒn chi tr¶ b×nh qu©n…sau ®ã céng thªm tû lÖ phô phÝ ®Ó x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm toµn bé mµ ng-êi tham gia ph¶i ®ãng. Do tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn nªn cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh tÝnh phÝ vµ tuú vµo tõng tr-êng hîp cô thÓ. Bªn c¹nh ®ã viÖc x¸c ®Þnh ®óng tû lÖ phÝ cã ý nghÜa rÊt quan träng, nã cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù c¹nh tranh, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶ chi qu¶n lý…  YÕu tè thø nhÊt ¶nh h-ëng ®Õn phÝ b¶o hiÓm lµ sè tiÒn b¶o hiÓm. Nh- chóng ta ®· biÕt: PhÝ b¶o hiÓm = Tû lÖ phÝ  Sè tiÒn b¶o hiÓm. §èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy cø mçi sè tiÒn b¶o hiÓm kh¸c nhau th× ta cã møc phÝ ®ãng t-¬ng øng kh¸c nhau. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng møc tr¸ch nhiÖm (STBH) mµ ng-êi tham gia còng rÊt quan träng. Møc tr¸ch nhiÖm sao cho cã møc phÝ ®ãng phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ng-êi tham gia. C¸n bé khai th¸c cã thÓ ®-a ra nh÷ng sè tiÒn b¶o hiÓm kh¸c nhau vµ t-¬ng øng lµ møc phÝ ph¶i ®ãng ®Ó cho ng-êi tham gia cã thÓ lùa chän.  §iÒu kiÖn b¶o hiÓm: §©y còng lµ yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn phÝ b¶o hiÓm. Trong nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn cã 3 ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm:A ,B, C. Ng-êi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ lùa chän tham gia c¶ 3 ®iÒu kiÖn trong tr-êng hîp nµy møc phÝ ph¶i ®ãng sÏ lµ møc phÝ cña 3 ®iÒu kiÖn céng l¹i. HoÆc cã thÓ tham gia hai trong ba ®iÒu kiÖn. Møc phÝ b¶o hiÓm ph¶i ®ãng lµ tæng møc phÝ cña hai ®iÒu kiÖn ®· tham gia. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiªn, tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn tµi chÝnh vµ nhu cÇu b¶o hiÓm cña ng-êi tham gia víi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. Hä cã thÓ tham gia b¶o hiÓm chØ víi mét ®iÒu kiÖn. Ta thÊy ®iÒu kiÖn tham gia b¶o hiÓm kh¸c nhau th× møc phÝ còng kh¸c nhau.  Nh©n tè thø ba ¶nh h-ëng ®Õn phÝ b¶o hiÓm lµ ®é tuæi cña ng-êi ®-îc b¶o hiÓm. Theo b¶ng tû lÖ tö vong th× con ng-êi ë ®é tuæi cµng cao th× tû lÖ tö vong cµng lín. Do ®ã, nÕu ®èi t-îng ®-îc b¶o hiÓm cã ®é tuæi cao h¬n th× møc phÝ mµ hä ph¶i ®ãng còng cao h¬n. Trªn ®©y lµ ba nh©n tè chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn møc phÝ. Ngoµi ra cßn cã c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng t¸c ®éng ®Õn viÖc tÝnh phÝ b¶o hiÓm nh- lµ: §iÒu kiÖn kinh tÕ, c¬ së h¹ tÇng, kho¶ng c¸ch tõ nhµ ®Õn tr-êng, c¸c thiÕt bÞ an toµn. Do tÝnh kinh tÕ, ®Þa lý, khÝ hËu cña mçi vïng th× ®Òu cã c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c nhau nªn viÖc x¸c ®Þnh mét møc phÝ phï hîp kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n. ë c¸c thµnh phè, do cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ h¬n, nªn nhiÒu häc sinh ®-îc ®Õn tr-êng do ®ã viÖc x¸c ®Þnh phÝ ®¶m b¶o ®-îc quy luËt sè lín. MÆt kh¸c, trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm th× lu«n lu«n ph¶i thùc hiÖn nguyªn t¾c thu bï chi ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. Nªn ph¶i cã mét møc phÝ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o thu bï ®¾p chi. Tuy nhiªn còng cÇn ph¶i cã møc phÝ phï hîp ®Ó thu hót ®-îc ng-êi tham gia b¶o hiÓm. 4.Hîp ®ång b¶o hiÓm 4.1. Kh¸i niÖm Hîp ®ång b¶o hiÓm lµ cam kÕt tr¸ch nhiÖm gi÷a ng-êi b¶o hiÓm (c«ng ty b¶o hiÓm) vµ ng-êi tham gia b¶o hiÓm. Néi dung cña hîp ®ång b¶o hiÓm th-êng ghi râ nh÷ng ®iÒu mµ hai bªn cïng tho¶ thuËn víi nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý trong lóc thùc hiÖn hîp ®ång. §èi víi b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn, hîp ®ång th-êng ®-îc ký kÕt vµo ®Çu n¨m häc. Ng-êi tham gia b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh viªn lµ bè mÑ, ng-êi ®ì ®Çu, ng-êi cã quan hÖ hä hµng, ng-êi th©n thÝch cã quan hÖ nu«i nÊng vµ ch¨m sãc c¸c em hoÆc thÇy c« gi¸o ë tr-êng häc mµ häc sinh ®ang theo häc ®øng ra ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh – sinh 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viªn. Ng-êi tham gia b¶o hiÓm kh«ng bÞ h¹n chÕ vÒ tuæi t¸c, møc ®é th©n thÝch hay møc ®é tµn tËt. 4.2. C¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång b¶o hiÓm Trong ho¹t ®éng giao dÞch b¶o hiÓm trªn thÞ tr-êng thÕ giíi cã 2 lo¹i nguyªn t¾c b¶o hiÓm ®-îc ¸p dông lµ nh÷ng nguyªn t¾c ngÇm ®Þnh vµ nh÷ng nguyªn t¾c minh thÞ. Nh÷ng nguyªn t¾c ngÇm ®Þnh lµ nh÷ng nguyªn t¾c kh«ng thÓ hiÖn trong hîp ®ång song theo ph¸p luËt th× hiÓu lµ mÆc nhiªn rµng buéc mµ hai bªn ph¶i tu©n thñ tr-íc vµ trong thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång. Nh÷ng nguyªn t¾c minh thÞ ®-îc thÓ hiÖn thµnh v¨n b¶n trong hîp ®ång. Th«ng th-êng hîp ®ång th-êng cã nh÷ng ®iÒu kho¶n chñ yÕu sau:  §èi t-îng ®-îc b¶o hiÓm: lµ häc sinh, sinh viªn ®ang theo häc t¹i c¸c tr-êng häc.  Sè tiÒn b¶o hiÓm: Ng-êi tham gia b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn cã thÓ lùa chän c¸c møc phÝ cã sè tiÒn b¶o hiÓm phï hîp.  PhÝ b¶o hiÓm: §-îc ®Æt ra t-¬ng øng víi sè tiÒn b¶o hiÓm vµ ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm.  §iÒu kiÖn b¶o hiÓm: Ng-êi tham gia b¶o hiÓm tuú ý lùa chän tham gia c¸c ®iÒu kiÖn. Trªn thùc tÕ ng-êi ta th-êng lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn kÕt hîp B vµ C víi møc phÝ 0,5% sè tiÒn b¶o hiÓm.  Thêi h¹n b¶o hiÓm: Hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn cã thêi h¹n 1 n¨m tõ 0 giê ngµy nép phÝ ®Õn 0 giê cïng ngµy n¨m sau. Hîp ®ång b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn vÉn cã hiÖu lùc khi ng-êi tham gia chuyÓn tr-êng, chuyÓn chç ë. Tuy nhiªn, ph¶i th«ng b¸o thay ®æi cho c«ng ty b¶o hiÓm biÕt.  QuyÒn lîi cña ng-êi tham gia b¶o hiÓm: Khi rñi ro, tai n¹n, èm ®au, bÖnh tËt thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm x¶y ra, ng-êi tham gia b¶o hiÓm sau khi ®· ®ãng phÝ ®Çy ®ñ sÏ ®-îc h-ëng chÕ ®é chi tr¶ cña b¶o hiÓm cô thÓ:  NÕu tham gia kÕt hîp c¶ 3 ®iÒu kiÖn A, B, C  Tr-êng hîp chÕt theo ®iÒu kiÖn A. Ng-êi ®-îc h-ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm sÏ ®-îc h-ëng sè tiÒn chi tr¶. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sè tiÒn chi tr¶ = STBH kÕt hîp c¶ 3 ®iÒu kiÖn  Tr-êng hîp tai n¹n (møc tr¸ch nhiÖm  20 triÖu ®ång). Sè tiÒn chi tr¶ = Tû lÖ chi tr¶  STBH  Tr-êng hîp n»m viÖn phÉu thuËt do èm ®au, bÖnh tËt. Sè tiÒn chi tr¶ = Tû lÖ n»m viÖn  STBH  Sè ngµy n»m viÖn + Tû lÖ phÉu thuËt  STBH Tuy nhiªn, Sè tiÒn chi tr¶  Sè tiÒn b¶o hiÓm.  NÕu tham gia b¶o hiÓm kÕt hîp hai ®iÒu kiÖn B + C  Tr-êng hîp tai n¹n: Sè tiÒn chi tr¶ = Tû lÖ chi tr¶  STBH  Tr-êng hîp n»m viÖn phÉu thuËt do èm ®au bÖnh tËt Sè tiÒn chi tr¶ = Tû lÖ n»m viÖn  STBH + Tû lÖ phÉu thuËt  STBH (Sè tiÒn chi tr¶  Sè tiÒn b¶o hiÓm)  Tr-êng hîp tai n¹n ph¶i n»m viÖn phÉu thuËt. Sè tiÒn chi tr¶ = Tû lÖ chi tr¶  STBH + Tû lÖ n»m viÖn  Sè ngµy n»m viÖn  STBH + Tû lÖ phÉu thuËt  STBH Sè tiÒn chi tr¶  Sè tiÒn b¶o hiÓm (B+C)  Tr-êng hîp chÕt: Do tai n¹n: sè tiÒn chi tr¶ = sè tiÒn b¶o hiÓm. Do ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn. Sè tiÒn chi tr¶ = Tû lÖ n»m viÖn  Sè ngµy n»m viÖn  STBH + Tû lÖ phÉu thuËt  STBH + Chi phÝ mai t¸ng + STBH  NÕu tham gia b¶o hiÓm kÕt hîp A +C.  Tr-êng hîp chÕt do mäi nguyªn nh©n. Sè tiÒn chi tr¶ = Sè tiÒn b¶o hiÓm  Tr-êng hîp n»m viÖn phÉu thuËt do èm ®au bÖnh tËt Sè tiÒn chi tr¶ = Tû lÖ n»m viÖn  Sè ngµy n»m viÖn  STBH.  Tr-êng hîp chÕt trong thêi gian ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sè tiÒn chi tr¶ = STBH + tû lÖ n»m viÖn  sè ngµy n»m viÖn  sè tiÒn chi tr¶ + tû lÖ phÉu thuËt  STBH + mai t¸ng phÝ. Quy ®Þnh chung ®-îc PJICO quy ®Þnh nh- sau:  Sè ngµy n»m viÖn kh«ng qu¸ tèi ®a 60 ngµy trong mét n¨m hîp ®ång ng¾n h¹n d-íi 1 n¨m th× sè ngµy n»m viÖn tèi ®a ®-îc tÝnh theo tû lÖ t-¬ng ®-¬ng.  Trî cÊp mai t¸ng phÝ kh«ng qu¸: 300.000®.  Tû lÖ n»m viÖn. 0,2% sè tiÒn b¶o hiÓm ®èi víi tr-êng hîp g·y x-¬ng ph¶i bã bét nh-ng ®iÒu trÞ ngo¹i tró. Tèi ®a kh«ng qu¸ 7 ngµy cho mét lÇn 0,3% sè tiÒn b¶o hiÓm/ ngµy ®èi víi c¸c tr-êng hîp n»m viÖn do c¶m cóm, sèt vi trïng, suy nh-îc c¬ thÓ, viªm phÕ qu¶n, ngé ®éc thøc ¨n, ®iÒu trÞ ®«ng y, c¸c bÖnh ung th-, bÖnh ngoµi da, d-ìng thai… 0,5% sè tiÒn b¶o hiÓm/ ngµy ®èi víi c¸c tr-êng hîp cßn l¹i. Trong thùc tÕ, ®èi víi b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th-êng tiÕn hµnh lo¹i h×nh b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn víi ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm lµ ®iÒu kiÖn kÕt hîp B +C ( chÕt hoÆc th-¬ng tËt th©n thÓ do tai n¹n, trî cÊp n»m viÖn phÉu thuËt). 4.3. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i Khi rñi ro kh«ng may x¶y ra g©y tæn thÊt, thiÖt h¹i cho ®èi t-îng ®-îc b¶o hiÓm th× bªn tham gia b¶o hiÓm thùc hiÖn viÖc khiÕu n¹i c«ng ty b¶o hiÓm, ®Ó ®-îc gi¶i quyÕt chi tr¶. Trªn c¬ së hå s¬ khiÕu n¹i cña bªn tham gia b¶o hiÓm c«ng ty b¶o hiÓm tiÕn hµnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. C«ng viÖc nµy bao gåm: c«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ c«ng t¸c chi tr¶. 4.3.1 C«ng t¸c gi¸m ®Þnh §èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng-êi nãi chung, nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp häc sinh - sinh viªn nãi riªng, kh«ng cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh trùc tiÕp t¹i hiÖn tr-êng mµ trªn c¬ së c¸c chøng tõ y tÕ, c¸c giÊy tê kh¸c cã liªn quan, c¸c c¸n bé phô tr¸ch, c¸c ®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm tiÕn hµnh x¸c minh. C¸c néi dung khi tiÕn hµnh x¸c minh  X¸c ®Þnh nguyªn nh©n tai n¹n cã thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm hay kh«ng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  C¸c chøng y tÕ vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan. Cã ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p, hîp lý hay kh«ng. Biªn b¶n x¸c minh tai n¹n lµ v¨n b¶n mang tÝnh ph¸p lý quan träng. Do vËy c¸n bé x¸c minh ph¶i chÞu hoµn toµn vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc, kh¸ch quan vÒ nguyªn nh©n tai n¹n, møc ®é tæn th-¬ng thùc tÕ ®· nghi nhËn trong biªn b¶n. C¸c b-íc tiÕn hµnh x¸c minh.  Sau khi nhËn ®-îc hå s¬ tai n¹n, c¸n bé x¸c minh ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu víi hîp ®ång vµ danh s¸ch tham gia b¶o hiÓm ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é tr¸ch nhiÖm, lo¹i h×nh b¶o hiÓm, kh¸ch hµng tham gia, tªn kh¸ch hµng trong danh s¸ch ®· cã trong danh s¸ch tham gia b¶o hiÓm hay ch-a, ®· nép phÝ ch-a.  KiÓm tra biªn b¶n tai n¹n (nÕu lµ tai n¹n), c¸c chøng tõ y tÕ ®Ó x¸c ®Þnh theo thêi gian x¶y ra tai n¹n, x¸c ®Þnh râ rµng th-¬ng tÝch, cã n»m viÖn hay kh«ng, nÕu cã th× thêi gian lµ bao l©u, cã phÉu thuËt hay kh«ng…tr-êng hîp cã nghi vÊn ph¶i x¸c minh t¹i bÖnh viÖn vµ n¬i x¶y ra tai n¹n.  C¸c chøng tõ y tÕ bao gåm: giÊy chøng nhËn ra viÖn, phiÕu mæ, phim chôp, sæ y b¹, ®¬n thuèc…ph¶i cã dÊu x¸c nhËn cña bÖnh viÖn n¬i ng-êi ®-îc b¶o hiÓm ®iÒu trÞ.  LËp biªn b¶n x¸c minh theo mÉu cña c«ng ty. C¸n bé x¸c minh ph¶i ghi râ hä tªn vµ ký tªn. Néi dung chñ yÕu cña biªn b¶n x¸c minh gåm: ng-êi bÞ tai n¹n, ®Þa chØ, sè tiÒn b¶o hiÓm, sè hîp ®ång, sæ danh s¸ch, ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm, thêi ®iÓm x¶y ra tai n¹n, ®Þa ®iÓm x¶y ra tai n¹n…vµ x¸c nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Biªn b¶n x¸c minh nÕu thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c sÏ gióp c«ng ty b¶o hiÓm tr¸nh ®-îc nh÷ng sai xãt trong kh©u chi tr¶ kh«ng tho¶ ®¸ng cho kh¸ch hµng hay bÞ nh÷ng kÎ xÊu trôc lîi cè ý g©y tai n¹n ®Ó h-ëng tiÒn b¶o hiÓm hoÆc mua b¶o hiÓm sau khi ®· g©y tai n¹n. 4.3.2 C«ng t¸c chi tr¶ Chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm lµ ho¹t ®éng träng t©m cña ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. Bëi v× khi mua b¶o hiÓm, cã nghÜa lµ kh¸ch hµng ®· tr¶ tiÒn cho c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm vµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm cam kÕt tr¶ tiÒn b¶o hiÓm mét c¸ch nhanh chãng vµ ®Çy ®ñ nÕu kh«ng may hä bÞ tæn thÊt. ChÝnh vµo thêi ®iÓm tæn 20
- Xem thêm -