Tài liệu Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu PhÇn I: qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ PhÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX. i . Kh¸i qu¸t vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. 1 . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 2 . C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. ii . Nh÷ng ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX. 1 . T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 2 . T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh. PHÇN ii . ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh CñA c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX 1 . KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. 2 . T×nh h×nh doanh thu cña c«ng ty. 3 . HiÖu qu¶ kinh doanh vµ c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. PhÇn iII : mét sè biÖn ph¸p vµ kiÕn nghÞ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX i . Nh÷ng môc tiªu ®Þnh h-íng vµ ph¸t triÓn cña ngµnh vµ c«ng ty : 1 . Môc tiªu vÒ lîi nhuËn. 2 . Môc tiªu vÒ thÕ lùc. 3 . Môc tiªu vÒ an toµn. II . mét sè gi¶i ph¸p , kiÕn nghÞ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX . * KÕt luËn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay, sù ®æi míi c¬ chÕ kinh tÕ cña nhµ n-íc ta ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng v-¬n lªn m¹nh mÏ trªn thÞ tr-êng trong n-íc, khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi, song chÝnh ®iÒu ®ã l¹i ®Èy c¸c doanh nghiÖp vµo thÕ c¹nh tranh khèc liÖt. Trong m«i tr-êng nh- vËy sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mçi doang nghiÖp, trong ®ã lîi nhuËn lµ ®éng lùc chÝnh, h-íng dÉn vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doang ngghiÖp. §Ó ®¹t ®-îc chØ tiªu ®ã doanh nghiÖp ph¶i th-êng xuyªn quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Trong sè c¸c doanh nghiÖp thµnh ®¹t trong kinh doanh ph¶i kÓ ®Õn c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX . Trong mÊy n¨m ho¹t ®éng d-íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn, cïng víi sù chuyÓn m×nh cña ®Êt n-íc b-íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c«ng ty lµ ®¬n vÞ kinh doanh víi nhiÖm vô chÝnh lµ cung øng x¨ng dÇu, vËn t¶i vµ söa ch÷a x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x¨ng dÇu. Do vËy viÖc tiªu thô ®-îc s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn, lµ c¬ së ®Ó c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc t¹i khoa qu¶n trÞ kinh doanh, tr-êng §¹i häc D©n LËp Ph-¬ng §«ng vµ ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o §inh Ngäc Quyªn - gi¸o viªn khoa qu¶n trÞ kinh doanh, em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dich vô petrolimex" Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o §inh Ngäc Quyªn ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò ¸n m«n häc nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn I : qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng . C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: PTS HA TAY ( Ha Tay Petrlimex Transportation and Service Joint - Stock Company ) Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i: Km 17- Quèc lé 6, §ång mai,Thanh Oai, Hµ T©y. * Chøc n¨ng: Lµm tæng ®¹i lý cho c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh * Ngµnh nghÒ kinh doanh: + Kinh doanh vËn t¶i x¨ng dÇu, c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu . + Kinh doanh x¨ng dÇu, gas vµ bÕp gas vËt t- thiÕt bÞ chuyªn dïng x¨ng dÇu. + DÞch vô söa ch÷a ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ hÖ thèng c«ng nghÖ cét b¬m. + X©y l¾p, trang trÝ néi ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh x¨ng dÇu vµ c¸c c«ng tr×nh d©n dông. i . kh¸i qu¸t vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty : 1 . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty : C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX lµ doanh nghiÖp ®-îc thµnh lËp d-íi h×nh thøc t¸ch mét bé phËn cña c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh (lµ xÝ nghiÖp vËn t¶i vµ dÞch vô) ®Ó cæ phÇn ho¸ ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 XÝ nghiÖp vËn t¶i vµ dÞch vô thuéc c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 397/Q§-TCT ngµy 24/09/1999 cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam vµ chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ ngµy 01/10/1999. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc lµ mét chñ tr-¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ N-íc nh»m môc ®Ých huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao søc c¹nh tranh, c¶i tiÕn ph-¬ng thøc qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng-êi lao ®éng cã cæ phÇn, thËt sù lµ chñ nh©n vµ tham gia qu¶n lý doanh nghiÖp nhµ n-íc. Môc tiªu cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc lµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, gãp phÇn t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ t¹o thªm viÖc lµm, ho¹t ®éng n¨ng ®éng h¬n, t¨ng thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. XÝ nghiÖp vËn t¶i vµ dÞch vô trùc thuéc c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh ®-îc Bé Th-¬ng M¹i vµ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam quyÕt ®Þnh chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng theo h×nh thøc qu¶n lý míi, ®a d¹ng ho¸ së h÷u, ho¹t ®éng n¨ng ®éng h¬n hiÖu qu¶ h¬n. C¨n cø vµo LuËt doanh nghiÖp nhµ n-íc ®-îc Quèc héi n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX th«ng qua ngµy 20/04/1995 C¨n cø vµo luËt doanh nghiÖp ®-îc quèc héi n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X th«ng qua ngµy 12/06/1999 C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh 44/1998 N§ - CP ngµy 29/06/1998 cña chÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ c¸c th«ng t- h-íng dÉn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vÒ c«ng t¸c cæ phÇn ho¸. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 1362/ QB / BTM ngµy 03/10/2000 cña Bé Tr-ëng Bé Th-¬ng M¹i vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn. C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX ®-îc chÝnh thøc ®-a vµo ho¹t ®éng 01/10/2000. C«ng ty cã mét chi nh¸nh t¹i Hoµ B×nh, cã 2 cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu, 1 tÇu b¸n dÇu trªn S«ng Hång, 2 cöa hµng b¸n Gas. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu vÒ hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp muèn cã vÞ trÝ trªn thi tr-êng cÇn cã nhiÒu mÆt hµng chÊt l-îng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. 2 . C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty : §Ó ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX ®-îc tæ chøc theo nguyªn t¾c tËp chung d©n chñ, t«n träng ph¸p luËt, thùc hiÖn chÕ ®é thue tr-ëng qu¶n lý, ®iÒu hµnh kinh doanh trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty gän nhÑ, tæ chøc ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng. §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó qu¶n lý c«ng ty theo nhiÖm kú, bÇu ban kiÓm so¸t ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖn gi¸m ®èc ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô ®-îc giao. Gióp viÖc cho gi¸n ®èc cã phã gi¸m ®èc. * S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty : Ban KiÓm so¸t §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phßng TCHC Phßng KD Phã Gi¸m ®èc Phßng QLKT Phßng KT 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §éi xe §éi c«ng tr×nh X-ëng söa ch÷a C¸c CHXD * C¬ së vËt chÊt kü thuËt : §-îc thµnh lËp tõ n¨m 1999, tr¶i qua 3 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ®Õn nay c«ng ty ®· cã mét chi nh¸nh ®Æt t¹i Hoµ B×nh, cã hai cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu, mét tÇu b¸n dÇu trªn s«ng hång, 2 cöa hµng b¸n gas. C¸c cöa hµng trùc thuéc c«ng tyhÇu hÕt ®-îc ph©n bè trªn c¸c trôc ®-êng chÝnh n¬i cã mËt ®é d©n c- qua l¹i nhiÒu. Tæng ®Çu xe hiÖn cã cña c«ng ty lµ 50 xi tÐc (390 m3 ph-¬ng tiÖn), 3 xe t¶i chë DMN vµ Gas (7,7 tÊn ph-¬ng tiÖn). X¸c ®Þnh ®-îc yÕu tè quan träng tr-íc tiªn ®Ó thu hót kh¸ch hµng mua hµng cña doanh nghiÖp (c«ng ty) lµ ph¶i cã mét c¬ së vËt chÊt kü thuËt khang trang, thuËn tiÖn cho viÖc ®Õn vµ ®i cña kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy mµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt lµ khi nÒn kinh tÕ n-íc ta b-íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, vÊn ®Ò c¹nh tranh diÔn ra v« cïng g©y g¾t, th× c«ng ty ®· tiÕn hµnh n©ng cÊp vµ söa l¹i mét sè trang thiÕt bÞ ®Æc biÖt lµ c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn chë x¨ng dÇu ®Ó ®¸p øng 100 % nhu cÇu vËn chuyÓn cña c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh. ViÖc lµm nµy ®· mang l¹i hiÖu qu¶ to lín trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, hiÖn nay tÊt c¶ c¸c cöa hµng cña c«ng ty ®· hoµn toµn ®-îc n©ng cÊp, söa ch÷a míi ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. * Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty : 6 tû ®ång ViÖt Nam + Tû lÖ vèn nhµ n-íc lµ 30% vèn ®iÒu lÖ = 1.800 triÖu ®ång .( chia lµm 18.000 cæ phÇn ) + Tû lÖ vèn cæ phÇn b¸n cho ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp lµ 35% vèn ®iÒu lÖ = 2.100 triÖu ®ång .(chia lµm 18.900 cæ phÇn b¸n cho ng-êi lao ®äng trong doanh nghiÖp , cßn 1.300 cæ phÇn b¸n theo gi¸ -u ®·i cho ng-êi lao ®éng nghÌo tr¶ chËm ) 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Tû lÖ cæ phÇn b¸n cho c¸c ®è t-îng kh¸c ngoµi doanh nghiÖp lµ 35% vèn ®iÒu lÖ = 2.100 triÖu ®ång . TrÞ gi¸ 01 cæ phÇn thèng nhÊt lµ : 100.000 ®ång ii . nh÷ng ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX Chøc n¨ng chñ yÕu cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX lµ cung øng nhiªn liÖu x¨ng dÇu cho c¸c c¸ nh©n tæ chøc, thùc hiÖn xuÊt nhËp khÈu vËt t-, thiÕt bÞ phô tïng « t«, vËt t- thiÕt bÞ kinh doanh x¨ng dÇu, söa ch÷a ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ hÖ thèng c«ng nghÖ cét b¬m, c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ c¸c dÞch vô kh¸c, x©y l¾p, trang trÝ néi ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh x¨ng dÇu vµ c¸c c«ng tr×nh d©n dông. Tuy míi thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX ®· x©y dùng vµ tr-ëng thµnh v-ît qua nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn. 1 . T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX S¶n l-îng tiªu thô lµ mét chØ tiªu kinh tÕ quan träng ph¶n ¸nh râ nÐt t×nh h×nh tiªu thô cña doanh nghiÖp. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp lµ n¬i chøa ®ùng chi phÝ vµ viÖc tiªu thô s¶n phÈm sÏ mang l¹i doanh thu cho doanh nghiÖp qua ®ã quyÕt ®Þnh lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. S¶n l-îng tiªu thô mÆt hµng cña c«ng ty ( sè liÖu do phßng kinh doanh cung cÊp) ChØ tiªu Kinh doanh vËn t¶i kinh doanh x¨ng dÇu §VT N¨m 2001 N¨m 2002 % m3 . km 11.652.092 11.788.301 101,169 m3 9.556 11.579 121,17 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * VÒ kinh doanh vËn t¶i: do ®-îc thõa kÕ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp vËn t¶i vµ dÞch vô cho nªn c«ng ty cã thÞ tr-êng ®Çu ra vÒ vËn t¶i t-¬ng ®èi æn ®Þnh. C«ng ty thùc hiÖn nhiÖm vô vËn t¶i x¨ng dÇu, DMN vµ gas cho toµn bé c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh vµ cho x· héi. C«ng ty ®-îc Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam vµ c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬ B×nh -u ®·i vÒ gi¸ c-íc vµ thÞ phÇn vËn t¶i. Do ®ã n¨m 2002 s¶n l-îng vËn t¶i cã møc t¨ng tr-ëng 1,169% so víi n¨m 2001, tuy møc t¨ng tr-ëng kh«ng cao nh-ng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chung cña c«ng ty v× ®©y lµ mét trong hai mÆt hµng chÝnh cña c«ng ty. N¨m 2003 c«ng ty dù kiÕn më réng thªm thÞ tr-êng vËn t¶i cho Lai Ch©u. * VÒ kinh doanh x¨ng dÇu: §©y lµ mét thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶, víi kinh nghiÖm trong c«ng t¸c tæ chøc kinh doanh x¨ng dÇu vµ ph¸t huy lîi thÕ cña viÖc kinh doanh vËn t¶i x¨ng dÇu kÕt hîp víi b¸n bu«n chuyÓn th¼ng x¨ng dÇu. HiÖn t¹i c«ng ty cã 2 cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu: Cöa hµng §ång mai vµ thuª cöa hµng x¨ng dÇu QuÊt ®éng th-êng tÝn. C¸c cöa hµng ®-îc ph©n bè trªn c¸c trôc ®-êng cã mËt ®é d©n c- qua nhiÒu. N¨m 2002 s¶n l-îng tiªu thô x¨ng dÇu tang 21,17% so víi n¨m 2001. §©y lµ møc t¨ng tr-ëng cã tÝnh ®ét ph¸ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chunh cña c«ng ty. N¨m 2003 c«ng ty dù kiÕn ®Çu t- cöa hµng x¨ng dÇu trªn ®Þa bµn Hµ T©y (1CH), Hµ Néi (1CH), Hoµ B×nh (1CH). Vµ ®-a tµu b¸n dÇu trªn lßng hå S«ng §µ. * C¸c mÆt hµng kinh doanh kh¸c : + Kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ chuyªn dïng x¨ng dÇu, thiÕt bÞ phô tïng « t«, x©y l¾p trang trÝ néi ngo¹i thÊt c«ng tr×nh x¨ng dÇu: §©y lµ lÜnh vùc kinh doanh míi cã sù c¹nh tranh cao. Tr-íc m¾t c«ng ty chØ phôc vô nhu cÇu cña c«ng ty vµ khu vô trªn ®Þa bµn c«ng ty ®ãng. C«ng ty cæ phÇn tæ chøc cöa hµng kinh doanh vËt t- d-íi h×nh thøc lµm tæng ®¹i lý, b¸n ký göi, nhËp khÈu. N¨m 2002 kinh doanh vËt t- ®¹t 60,335 triÖu ®ång t¨ng 21% so víi n¨m 2001. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng chøng tá c«ng t¸c tæ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chøc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã nhiÒu tiÕn bé, v× trong thêi gian qua mÆt hµng nµy cã sù c¹nh tranh rÊt lín. Tuy møc t¨ng tr-ëng t¨ng so víi n¨m 2001 nh-ng c«ng ty ®· kh«ng ®¹t ®-îc kÕ ho¹ch ®Ò ra vÒ kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ phô tïng . + Kinh doanh x©y l¾p, c¶i t¹o, söa ch÷a: c«ng ty chñ yÕu phôc vô néi bä ngµnh. C«ng ty cæ phÇn cã ®éi c«ng tr×nh chuyªn lµm nhiÖm vô söa ch÷a, c¶i t¹o vµ x©y l¾p c«ng tr×nh, cã kinh nghiÖm gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng (KÓ tõ khi thµnh lËp c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh) víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ñ ®iÒu kiÖn chØ ®¹o thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x¨ng dÇu vµ c¸c c«ng tr×nh d©n dông. C«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh lµ c«ng ty cã nhu cÇu ®Çu t- míi, n©ng cÊp c¶i t¹o c«ng tr×nh kh¸ lín, ®Æc biÖt lµ ph¸t triÓn m¹ng l-íi cöa hµng x¨ng dÇu. N¨m 2002 doanh thu kinh doanh x©y l¾p t¨ng 4,58% so víi n¨m 2001. C«ng ty dù kiÕn doanh thu n¨m 2003 t¨ng 10% so víi n¨m 2002 (Doanh thu n¨m 2003 lµ 1.320 triÖu ®ång). B¶ng tû lÖ % HTKH tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX ChØ tiªu §VT N¨m 2001 KH S¶n l-îng vËn t¶i S¶n l-¬ng x¨ng dÇu Kinh doanh vËt t- TH N¨m 2002 % KH TH % m3.Km 14.000.000 11.652.092 -16,7 14.170.000 11.788.301 -16,8 m3 6.800 9556 1000® Kinh doanh x©y l¾p 1000® 40,5 10.000 400.000 600.00 1.720.000 11.579 15,8 60.335 -84 186 2.280.000 1.798.715 -21 Tõ b¶ng ph©n tÝch sè liÖu trªn ta thÊy, trong n¨m 2001 hÇu hÕt c¸c mÆt hµng kinh doanh kh«ng hoµn thµnh v-ît møc chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra, riªng cã s¶n l-îng x¨ng dÇu hoµn thµnh v-ît møc chØ tiªu kÕ ho¹ch víi møc lµ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15,8%. Tuy kh«ng hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra nh-ng so víi n¨m tr-íc th× c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Òu t¨ng. Chøng tá c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc tiÕn hµnh rÊt tèt, gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho c«ng ty. §Õn n¨m 2002 cã mét sè mÆt hµng s¶n l-îng tiªu thô kh«ng hoµn th¸nh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra, cô thÓ lµ: S¶n l-îng vËn t¶i gi¶m 16,8%, kinh doanh vËt t- gi¶m 84%, kinh doanh x©y l¾p gi¶m 21%. §iÒu nµy chøng tá c«ng t¸c nghiªn cøu, dù b¸o thÞ tr-êng cña c«ng ty ho¹t ®éng ch-a mÊy hiÖu qu¶, lµm ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh chung cña toµn c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã cã mÆt hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu ®Òu hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra. 2 . T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh : * Doanh thu tiªu thô : Doanh thu lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, nã quan hÖ mËt thiÕt víi s¶n l-îng tiªu thô hµng ho¸ vµ gi¸ b¸n hµng ho¸. Qua mÊy n¨m ho¹t ®éng d-íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX liªn tôc hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch chØ tiªu lîi nhuËn. N¨m 2002 lîi nhuËn cña c«ng ty lµ 1.141 triÖu ®ång, ®¹t 142% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2002 vµ t¨ng 25% so víi n¨m 2001. N¨m 2003 c«ng ty dù kiÕn lîi nhuËn cã thÓ ®¹t ®-îc lµ 1.150 triÖu ®ång, t¨ng 1% so víi n¨m 2002. §iÒu nµy chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX rÊt cã hiÖu qu¶. §Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ nµy chñ yÕu phô thuéc vµo l-u l-îng ph-¬ng tiÖn ®i l¹i trªn ®Þa bµn vµ ®-îc c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh b¶o hé thÞ phÇn c-íc vËn t¶i t¹o nguån cho hai tØnh Hoµ B×nh vµ S¬n La. C¸c dÞch vô söa ch÷a x©y l¾p cña c«ng ty chñ yÕu lµm cho c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh vµ phôc vô néi bé c«ng ty. B¶ng chØ tiªu l¬i nhuËn qua c¸c n¨m 2001-2002 ChØ tiªu §VT N¨m 2000 N¨m 2001 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KH Lîi nhuËn Tr® 680 TH 913 % KH TH 134 1.168 1.141 97,7 Tèc ®é t¨ng tr-ëng % % 125 BiÓu ®å thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn 2000-2001 1200 1000 800 600 lîi nhuËn 400 200 0 n¨m 2000 n¨m 2001 iii . ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX 1 . KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty : Môc tiªu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp khi tham gia vµo thÞ tr-êng lµ t×m kiÕm lîi nhuËn, s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh vµ cã xu h-íng gia t¨ng trong c¸c n¨m tiÕp theo. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX lµ kinh doanh x¨ng dÇu vµ vËn t¶i x¨ng dÇu phôc vô c¸c tØng l©n cËn (Hoµ B×nh , S¬n la). Sau hai n¨m ho¹t ®éng d-íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX ®· thùc hiÖn v-ît møc c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng ®Òu t¨ng, nghÜa lµ s¶n l-îng tiªu thô hµng ho¸ t¨ng, n¨ng suÊt vËn t¶i t¨ng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty ®· chó träng vµo viÖc sö dông linh ho¹t c¸c nguån vèn bæ xung th-êng xuyªn vµ c¸c nguån vèn cè ®Þnh, vèn l-u ®éng. Víi quyÒn tù chñ vÒ tµi chÝnh trong c¬ chÕ qu¶n lý míi, c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX ®· sö dông c¸c nguån vèn hiÖn cã ®Ó lùa chän ph-¬ng ¸n kinh doanh tæng hîp ®Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ cao nhÊt. Lîi nhuËn mµ c«ng ty ®¹t ®-îc ®Òu t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. * Kinh doanh x¨ng dÇu : + S¶n l-îng : Tiªu thô s¶n phÈm la ®iÒu kiÖn sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp míi hoµn thµnh c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh. S¶n l-îng s¶n phÈm tiªu thô thÓ hiÖn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. BiÓu b¶ng s¶n l-îng doanh thu kinh doanh x¨ng dÇu (sè liÖu do phßng kinh doanh c«ng ty cung cÊp) ChØ tiªu S¶n l-îng Doanh thu §VT N¨m 2000 N¨m 2001 (01/00)% N¨m2002 m3 9.556 11.579 121,17 12.00 Tr® 43.276 45.779 105,78 41.065 Qua biÓu b¶ng vÒ s¶n l-îng tiªu thô x¨ng dÇu ta thÊy vÒ tæng thÓ s¶n l-îng x¨ng dÇu b¸n ra cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX hµng n¨m ®Òu t¨ng. Thùc hiÖn v-ît møc kÕ ho¹ch s¶n l-îng x¨ng dÇu b¸n ra n¨m 2001 t¨ng 21,17% so víi n¨m 2000. + Doanh thu: Kh¸ch hµng chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n , kh¸ch qua l¹i trªn trôc ®-êng 6. KÕt qu¶ kinh doanh x¨ng dÇu cña c«ng ty qua hai n¨m rÊt kh¶ quan. N¨m 2001 doanh thu t¨ng 33,74% so víi kÕ ho¹ch vµ t¨ng 5,78% so víi n¨m 2000. Qua biÓu ®å doanh thu b¸n x¨ng dÇu ta thÊy doanh thu b¸n x¨ng dÇu cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 2000 tèc ®é t¨ng tr-ëng ®¹t 3,4% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2000. N¨m 2001 tèc ®é t¨ng tr-ëng ®¹t 33,74 % so víi kÕ ho¹ch n¨m 2001 vµ t¨ng 5,78% so víi n¨m 2000 . ChÝnh nhê s¶n l-îng tiªu thô x¨ng dÇu cña c«ng ty ®· lµm cho lîi nhuËn chung cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. C«ng ty dù kiÕn doanh thu x¨ng dÇu n¨m 2002 chØ b»ng 89,7% so víi n¨m 2001. * Kinh doanh vËn t¶i : + S¶n l-îng: C«ng ty cæ phÇn ®-îc thõa kÕ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp vËn t¶i vµ dÞch vô víi ngµnh nghÒ vµ thÞ tr-¬ng kinh doanh æn ®Þnh , ®-îc Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam vµ c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh b¶o hé vÒ gi¸ c-íc vµ thÞ phÇn vËn t¶i . BiÓu s¶n l-îng vËn t¶i cña c«ng ty ChØ tiªu §VT N¨m 2000 N¨m 2001 01/00(%) N¨m 2002 02/01(%) S¶n l-îng m3.km 10.739.255 11.652.092 108,5 Doanh thu 105,1 Tr® 8.969 9.425 11.788.301 101,17 10.496 111,4 Qua biÓu b¶ng vÒ vËn chuyÓn x¨ng dÇu ta thÊy s¶n l-îng vËn t¶i cña c«ng ty t¨ng lªn theo tõng n¨m. N¨m 2001 t¨ng 8,5% so víi n¨m2000, n¨m 2002 s¶n l-îng vËn t¶i t¨ng kh«ng cao do ph¶i c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c vµ do ph-¬ng tiÖn cña c«ng ty qu¸ l¸c hËu kh«ng ®¹t tèi ®a ho¸ c«ng suÊt, hao hôt nhiÒu ph¶i thuª ph-¬ng tiÖn x· héi víi gi¸ cao. V× vËy c«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c kÞp thêi nh-: n©ng cÊp, söa ch÷a míi ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó duy tr× møc t¨ng tr-ëng, dï lµ nhá cña ngµnh hµng nµy. Tõ ®ã t¨ng s¶n l-îng qua ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cu¶ c«ng ty. C«ng ty dù kiÕn s¶n l-îng vËn t¶i n¨m 2003 sÏ lµ 14.976.000 m3.km t¨ng 27,04% so víi n¨m 2002. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Doanh thu kinh doanh vËn t¶i : Qua biÓu ®å doanh thu vËn t¶i x¨ng dÇu ta thÊy doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn râ rÖt qua c¸c n¨m. N¨m 2001 b»ng 83,64 so víi kÕ ho¹ch, tèc ®é t¨ng tr-ëng doanh thu ®¹t 5,1 so víi n¨m2000. N¨m 2002 b»ng 92% so víi kÕ ho¹ch, tèc ®é t¨ng tr-ëng doanh thu ®¹t 11,4% so víi n¨m 2001. Tuy kh«ng hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra nh-ng møc t¨ng tr-ëng hµng n¨m ®Òu t¨ng, ®iÒu nµy gãp phÇn rÊt lín vµo viÖc duy tr× tiÕn ®é t¨ng dÇn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong khi mét sè mÆt hµng kh¸c gi¶m xuèng kh«ng ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. Sang n¨m 2003 c«ng ty dù kiÕn doanh thu kinh doanh vËn t¶i sÏ ®¹t 12.055 triÖu ®ång t¨ng 14,85% so víi n¨m 2002. * kinh doanh x©y l¾p , söa ch÷a vµ c¶i t¹o c«ng tr×nh : C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, ®ãng t¹i ®Þa bµn thÞ x· Hµ §«ng gi¸p danh víi thµnh phè Hµ Néi, ®©y lµ thÞ tr-êng cã nhu cÇu ®Çu t- c¬ së vËt chÊt kü thuËt lín. Trong khi ®ã c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh lµ ®¬n vÞ cã nhu cÇu ®Çu t- míi, n©ng cÊp c¶i t¹o c¬ së h¹ tÇng kh¸ lín, ®Æc biÖt lµ ph¸t triÓn m¹ng l-íi kinh doanh x¨ng dÇu cña c«ng ty. BiÓu doanh thu kinh doanh x©y l¾p 2001-2003 ChØ tiªu §VT N¨m 2001 Doanh thu Tr® 1.720 N¨m 2002 1.799 01/00(%) N¨m 2003 104,6 2.488 Qua biÓu b¶ng ta thÊy doanh thu kinh doanh x©y l¾p, söa ch÷a c«ng tr×nh t¨ng lªn theo tõng n¨m cô thÓ lµ: N¨m 2002 doanh thu ®¹t 1.799 triÖu ®ång t¨ng 43,3% so víi kÕ ho¹ch , t¨ng 4,6% so víi n¨m 2001 . N¨m 2003 c«ng ty dù kiÕn doanh thu t¨ng 38,3 % so víi n¨m 2002 . §©y lµ ®iÒu rÔ hiÓu v× nhu cÇu x©y dùng, söa ch÷a cña c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh lµ kh¸ cao. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ phô tïng : §©y lµ lÜnh vùc kinh doanh míi, cã sù c¹nh tranh cao. C«ng ty tæ chøc cöa hµng kinh doanh d-íi c¸c h×nh thøc nh- lµm tæng ®¹i lý, b¸n ký göi, nhËp khÈu……. Chñ yÕu phôc vô néi bé c«ng ty vµ phôc vô nhu cÇu x· héi trªn ®Þa bµn khu vùc. C¸c mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu lµ: X¨m, lèp, b×nh ®iÖn, vËt t- phô tïng « t« ……. BiÓu kÕt qu¶ kinh doanh vËt t- phô tïng 2001-2003 ChØ tiªu §VT N¨m 2001 N¨m 2002 01/00(%) N¨m 2003 Doanh thu Tr® 20,8 60,335 290 500 Qua biÓu ®å ta thÊy kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ phô tïng « t« tuy lµ mÆt hµng míi nh-ng nh×n vµo b¶ng doanh thu cña c«ng ty ta thÊy më ra ph-¬ng h-íng kinh doanh thuËn lîi h¬n cho c«ng ty cô thÓ lµ. N¨m 2002 ®¹t 60,335 triÖu ®ång, møc t¨nh tr-ëng tuyÖt ®èi lµ 31,5 triÖu ®ång, møc t¨ng tr-ëng t-¬ng ®èi lµ 190% so víi n¨m 2001. C«ng ty dù kiÕn doanh thu kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ phô tïng n¨m 2003 lµ 500 triÖu ®ång, møc t¨ng tr-ëng tuyÖt ®èi lµ 439,665 triÖu ®ång so víi n¨m 2002. NÕu thùc hiÖn ®-îc ®iÒu nµy th× mÆt hµng nµy còng gãp phÇn kh«ng nhá lµm cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng cã hiÖu qu¶. (v× ®©y lµ møc t¨ng ®ét biÕn cña kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ) 2 . T×nh h×nh doanh thu cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX ChØ tiªu §VT N¨m 2001 N¨m 2002 % N¨m 2003 X¨ng dÇu Tr® 43.276 45.779 105,8 41.065 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VËn t¶i Tr® 9.425 10.496 111,4 12.055 VËt t- Tr® 20,8 60,335 290 500 X©y l¾p Tr® 1720 1799 104,6 20488 Tæng Tr® 54.441 106,78 58.108 58.134 T×nh h×nh doanh thu theo mÆt hµng cña c«ng ty Tõ biÓu ®å doanh thu nãi chung vµ b¶ng doanh thu theo mÆt hµng cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX nãi riªng, ta cã mét sè nhËp xÐt sau: Tr-íc hÕt ph¶i thÊy ®-îc sù t¨ng tr-ëng cña doanh thu ®ét biÕn n¨m 2002 so víi n¨m tr-íc ®ã. N¨m 2001 tõ 54,4 tû ®ång ®Õn n¨m 2002 ®· t¨ng lªn 58,1 tû ®ång t-¬ng ®-¬ng víi møc t¨ng doanh thu lµ 6,8%. §©y lµ mét kÕt qu¶ v« cïng tèt ®Ñp víi c«ng ty ®Æc biÖt lµ sau khi chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp v¬Ý nhiÒu thö th¸ch vµ khã kh¨n. Cã thÓ nãi, ®¹t ®-îc kÕt qu¶ trªn lµ nhê vµo toµn bé sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o còng nh- tËp thÓ CBCNV cña c«ng ty trong viÖc ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr-ëng tiªu thô hµng ho¸ vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. N¨m 2002 lµ n¨m mµ c«ng ty ngÆt h¸i ®-îc nhiÒu thµnh c«ng nhÊt, møc tiªu thô s¶n l-îng x¨ng dÇu vµ vËn t¶i ®Òu ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng cao. Víi 45.779 triÖu ®ång mµ kinh doanh x¨ng dÇu manh l¹i ®· ®ãng gãp 78% trong tæng sè 58.134 triÖu ®ång doanh thu cña n¨m 2002. Tuy s¶n l-îng tiªu thô x¨ng dÇu hµng n¨m t¨ng chËm, nh-ng ®©y lµ mÆt hµng kinh doanh l©u n¨m cña c«ng ty nªn nã vÉn chøng tá thÕ m¹nh vµ sù cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. N¨m 2001 c«ng ty ®· ®Çu t- mua s¾m míi mét sè ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó ®¸p øng víi nhu cÇu vËn chuyÓn cña c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh. C«ng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX ®· ký kÕt ®¸p øng 100% nhu cÇu vËn chuyÓn cña c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh. Víi ®µu t- nh- vËy, n¨ng lùc vËn t¶i cña c«ng ty cæ phÇn n¨m 2002 xÊp sØ 14.000.000 m3.km/n¨m. Tuy nhiªn, tr-íc mét c¬ chÕ thÞ tr-êng ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX dù kiÕn doanh thu kinh doanh x¨ng dÇu cua c«ng ty n¨m 2003 lµ 90,7% so víi n¨m 2002. Møc t¨ng tr-ëng dù kiÕn cña c¸c ngµnh kh¸c nh- sau: + kinh doanh vËn t¶i t¨ng 15,8% + kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ phô tïng t¨ng 738,7% + kinh doanh x©y l¾p , söa ch÷a t¨ng 48,3 % 3 . HiÖu qu¶ kinh doanh vµ c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty a . HiÖu qu¶ kinh doanh : Lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh. BiÓu hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 2001-2002 ChØ tiªu §VT N¨m 2001 N¨m 2002 Tr® 54.441 58.134 2002/2001 (%) 106,8 Tæng doanh thu Tæng chi phÝ(Vèn) Tr® 4.796 6.000 125,1 Lîi nhuËn Tr® 806 913 113,3 Nép ng©n s¸ch Tr® 162 275 170 1,416 1,738 122,7 thu nhËp b×nh qu©n Tr® (ng-êi /th¸ng) 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX cã mét sè nhËn xÐt sau : + VÒ doanh thu: Tæng doanh thu n¨m 2002 t¨ng 6,8% so víi n¨m 2001. N¨m 2003 c«ng ty dù kiÕn doanh thu ®¹t 97,5% so víi n¨m 2002. + VÒ chi phÝ vèn: Tæng møc vèn kinh doanh cña c«ng ty bá ra còng cã sù t¨ng tr-ëng m¹nh do huy ®éng vèn cña CBCNV b»ng ph-¬ng ph¸p b¸n cæ phÇn cho CBCNV c«ng ty. §Æc biÖt n¨m 2002 víi møc t¨ng tr-ëng lµ 25,1% so víi n¨m 2001. §©y lµ møc t¨ng kh«ng hîp lý, thÓ hiÖn thùc tÕ tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ cña c«ng ty ch-a hiÖu qu¶. Sang n¨m 2003 c«ng ty dù kiÕn tû lÖ nµy t¨ng thÊp h¬n so víi møc t¨ng cña doanh thu. NÕu thùc hiÖn ®-îc ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· cã sù ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn hiÖu qu¶ h¬n. + VÒ lîi nhuËn: Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ thu ®-îc sau khi trõ ®i phÇn chi phÝ. Do ®ã lîi nhuËn phô thuéc rÊt lín vµo 2 yÕu tè trªn . N¨m 2002 , tuy tèc ®é t¨ng doanh thu nhá h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ vèn, nh-ng kÕt hîp víi møc t¨ng tr-ëng kh¸ ®Òu cña doanh thu ®· t¹o ra møc t¨ng tr-ëng tèt vÒ lîi nhuËn cña c«ng ty. MÆc dï tû lÖ t¨ng tr-ëng cña doanh thu chØ lµ 6,8% so víi n¨m 2001 nh-ng c«ng ty vÉn duy tr× tèc ®é t¨ng tr-ëng lîi nhuËn ë møc t¨ng 13,3% so víi n¨m 2001. + VÒ chØ tiªu nép ng©n s¸ch nhµ n-íc: trong hai n¨m møc nép ng©n s¸ch mçi n¨m mét t¨ng, N¨m 2002 t¨ng 70% so víi n¨m 2001. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ®ãng gãp vÒ mÆt x· héi cña c«ng ty ngµy cµng ®-îc n©ng cao. + VÒ thu nhËp cña CBCNV: Cïng víi møc t¨ng tr-ëng cña doanh thu trong c¸c n¨m gÇn ®©y, kÕt hîp víi viÖc n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông vèn ngµy cµng cã hiÖu qu¶, ®· gãp phÇn rÊt lín trong viÖc n©ng cao hiÖu qña kinh doanh cña toµn c«ng ty. Lµm ¨n cã l·i, c«ng ty kh«ng quªn quan t©m ®Õn ®êi sèng CBCNV. Hµng n¨m thu nhËp cña CBCNV ®Òu t¨ng, n¨m 2002 t¨ng 22,7% so víi n¨m 2001. C«ng ty dù kiÕn thu nhËp 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña CBCNV n¨m 2003 t¨ng 0,5% so víi n¨m2002. §©y lµ mét cè g¾ng rÊt lín cña c«ng ty trong viÖc n©ng cao ®êi sèng cña ®éi ngò CBCNV nãi riªng còng nh- hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung. B¶ng hiªu qu¶ sö dông vèn kinh doanh (2000-2001) ChØ tiªu §VT N¨m 2001 N¨m 2002 02/01 Møc % Tæng doanh thu Tr® 54.441 58.134 3.693 106,8 Lîi nhuËn Tr® 806 913 107 113,3 Tæng vèn kinh doanh Tr® 7.370 7.770 400 105,4 Vèn cè ®Þnh Tr® 5.170 5.170 0 100 Vèn l-u ®éng Tr® 1.700 1.900 200 111,8 Vßng quay vèn KD Vßng 7,38 7,48 0,1 101,4 Vßng quay VL§ Vßng 32 30,6 Doanh lîi vèn Tr® 0,109 0,117 0,008 107,34 Søc sinh lêi vèn KD Tr® 0,11 0,117 0,007 106,37 Søc sinh lêi VC§ Tr® 0,156 0,176 0,02 112,8 Søc sinh lêi VL§ Tr® 0,47 0,48 0,01 102,1 0,015 0,016 0,001 106,67 Lîi nhuËn / Doanh thu §i s©u vµo nghiªn cøu hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX ta cã mét sè nhËn xÐt sau : 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + VÒ doanh lîi vèn: N¨m 2001 doanh lîi vèn cña c«ng ty ®¹t 10,9% tøc lµ cø bá 1 triÖu ®ång vèn kinh doanh th× c«ng ty thu ®-îc 109.000® lîi nhuËn. Doanh lîi vèn t¨ng lªn trong n¨m 2002 lµ 117.000® lîi nhuËn trªn 1 triÖu ®ång vèn, t¨ng 8.000® so víi n¨m 2001 hay t¨ng 7,34%. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty lµm ¨n rÊt cã hiÖu qu¶ trong n¨m 2002, mÆc dï vèn kinh doanh t¨ng chËm nh-ng vÉn t¨ng nhanh vÒ lîi nhuËn . + Søc sinh lêi Vèn cè ®Þnh: N¨m 2002, cø 1 triÖu ®ång vèn cè ®Þnh bá vµo kinh doanh th× c«ng ty thu ®-îc 176.000® lîi nhuËn, t¨ng 20.000® so víi n¨m 2001 hay t¨ng 12,8%. N¨m2002 c«ng ty ®· ®Çu t- míi mét sè ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, n©ng cÊp söa ch÷a mét sè cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu b»ng ph-¬ng ph¸p dïng nguån vèn khÊu hao 1,5 tû ®ång ®Ó ®Çu t-, do ®ã lµm cho lîi nhuËn t¨ng lªn 13,3% so víi n¨m 2001. N¨m 2002 do vèn cè ®Þnh kh«ng t¨n nh-ng c«ng ty ®· sö dông kha hiÖu qu¶ sè tiÒn khÊu hao TSC§ ®Ó ®Çu t- söa ch÷a míi. + Søc sinh lêi vèn l-u ®éng: N¨m 2002 cø 1 triÖu ®ång vèn l-u ®éng t¹o ra ®-îc 480.000® lîi nhuËn. Doanh lîi vèn l-u ®éng n¨m 2002 t¨ng 10.000® so víi n¨m 2001. N¨m 2002 doanh lîi vèn l-u ®éng t¨ng 2,1%. C«ng ty dù kiÕn n¨m 2003 doanh lîi vèn l-u ®éng sÏ t¨ng 10,5% so víi n¨m 2002. NÕu lµm ®-îc ®iÒu nµy th× c«ng ty ®· sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n nguån vèn l-u ®éng. + Vßng quay cña vèn kinh doanh: N¨m 2002 vßng quay vèn kinh doanh cã t¨ng so víi n¨m 2001. §©y lµ kÕt qu¶ cña c«ng ty trong qu¶n l¸y vµ sö dông vèn mçi n¨m mét hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn vßng quay cña vèn l-u ®éng cã xu h-íng gi¶m xuèng. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña sù gi¶m sót lµ do tèc ®é t¨ng vèn l-u ®éng nhanh h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu. + VÒ lîi nhuËn / Doanh thu: Sau hai n¨m ho¹t ®éng d-íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn. C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX ®· thu 20
- Xem thêm -