Tài liệu Phân tích thống kê doanh thu bán hàng tại công ty tnhh công nghệ ltv

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 620 |
  • Lượt tải: 1
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

1 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DOANH THU 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có những bước phát triển đáng kể về quy mô và loại hình kinh doanh với nhiều hình thức đa dạng, loại hình hoạt động phong phú, linh hoạt, các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng tạo nên một nền kinh tế thị trường năng động và ổn định. Và cũng trong cơ chế thị trường đầy sôi động ấy, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức và tính cạnh tranh khốc liệt. Nhiệm vụ đặt ra cho các nhà kinh doanh là phải tập trung mọi nguồn lực để duy trì và phát triển doanh nghiệp. Như vậy, nền kinh tế thị trường vừa là cơ hội và cũng là thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Để giữ vững vị thế, các doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nhận thức, đánh giá đúng các hoạt động kinh tế. Trên cơ sở đó có những biện pháp hữu hiệu và lựa chọn, đưa ra quyết định tối ưu cho quản lý kinh doanh. Một trong những chỉ tiêu quan trọng để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là chỉ tiêu doanh thu. Doanh thu không chỉ phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn là cơ sở để tính ra các chỉ tiêu chất lượng khách quan nhằm đánh giá đầy đủ hơn hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Để phân tích các hoạt động kinh doanh cần có công tác thống kê. Công tác thống kê có vai trò thiết thực trong việc ứng dụng vào thực tiễn. Thống kê là ngành có nhiệm vụ thu thập, xử lý và công bố thông tin về thực trạng của hiện Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 2 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho công tác quản lý các cấp, các ngành ở tầm vi mô và vĩ mô. Phân tích thống kê là khâu gần cuối cùng trong quá trình nghiên cứu thống kê. Nó xác định mức độ, nêu lên sự biến động, tính chất, tình hình và là cơ sở cho việc dự báo xu hướng phát triển của hiện tượng. Như vậy, công tác phân tích và thống kê có vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp, trong đó có phân tích và dự báo thống kê doanh thu. Phân tích thống kê doanh thu nói chung và doanh thu bán hàng nói riêng nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện, khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là tình hình tiêu thụ hàng hóa trong kỳ kinh doanh. Phân tích tình hình biến động doanh thu bán hàng để tìm ra những nhân tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng tới việc tăng, giảm doanh thu bán hàng, đồng thời xác định một cách tương đối chính xác các chỉ tiêu có liên quan từ đó đề ra những biện pháp khắc phục phù hợp hay rút ra kinh nghiệm cho các kỳ kinh doanh sau. Qua quá trình khảo sát và thực tập tại Công ty TNHH công nghệ LTV, em nhận thấy công tác phân tích thống kê chưa được chú trọng. Công ty muốn tăng DTBH nhưng lại không chú ý đến công tác thống kê, đến nguyên nhân tăng, giảm, đến các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình biến động DTBH tại Công ty… Chính điều đó đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty cũng như tình hình doanh thu trong năm vừa qua. Do đó, các doanh nghiệp nói chung đều cần phải quan tâm đến công tác phân tích thống kê DTBH cũng như các chỉ tiêu kinh tế khác như: lợi nhuận, chi phí, hiệu quả kinh doanh, tình hình sử dụng lao động,… Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 3 Trường Đại Học Thương Mại 1.2 Luận văn tốt nghiệp Xác lập và tuyên bố đề tài Trong thời gian học tập tại nhà trường, em đã được trang bị kiến thức nền tảng về kinh tế cũng như những nguyên lý cơ bản về thống kê. Đồng thời em cũng đã có thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty thực tập. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác phân tích thống kê doanh thu tại Công ty, trên cơ sở lý luận được trang bị trong quá trình học tập, em xin lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phân tích thống kê doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH công nghệ LTV” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. 1.3 Các mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa những lý luận chung về chỉ tiêu doanh thu, DTBH: khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng,… Hệ thống hóa lý luận về phân tích thống kê doanh thu cũng như những phương pháp sử dụng trong phân tích thống kê doanh thu. - Vận dụng các phương pháp phân tích thống kê để đi sâu tìm hiểu, phân tích chỉ tiêu doanh thu của Công ty từ đó đánh giá sự biến động, phát hiện những nguyên nhân tăng, giảm cũng như sự ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu. - Rút ra những ưu, nhược điểm còn tồn tại ở Công ty, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng và hoàn thiện công tác thống kê phân tích doanh thu cho Công ty. 1.4 Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: phân tích thống kê doanh thu bán hàng. - Không gian: tại Công ty TNHH công nghệ LTV. - Thời gian: từ ngày 15 tháng 03 năm 2010 đến ngày …………. Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 4 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp - Số liệu sử dụng cho đề tài nghiên cứu: chủ yếu lấy số liệu 2 năm 2008 2009. Do thời gian thực tập ngắn ngủi và sự hạn chế của người viết, bài viết không đi sâu vào chi tiết, chỉ đánh giá tình hình doanh thu qua số liệu thu thập được từ các báo cáo tài chính của Công ty. Bài viết cũng chỉ phân tích một số nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến tình hình biến động doanh thu. Từ đó, đưa ra một số giải pháp tăng DTBH. 1.5 Kết cấu luận văn Luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về phân tích thống kê doanh thu; Chương 2: Tóm lược một số vấn đề cơ bản về doanh thu và phân tích thống kê doanh thu bán hàng; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thống kê doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH công nghệ LTV; Chương4: Các kết luận và đề xuất nhằm tăng doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH công nghệ LTV. Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 5 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DOANH THU BÁN HÀNG 2.1 Một số khái niệm cơ bản về doanh thu 2.1.1 Khái niệm và ý nghĩa của việc tăng doanh thu 2.1.1.1 Khái niệm Theo chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”: Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần lamg tăng vốn chủ sở hữu. Trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ, DTBH và cung cấp dịch vụ là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh tổng doanh thu bán hàng, thành phẩm và doanh thu cung cấp dịch vụ. Các khoản lợi ích thu hộ bên thứ ba không là lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. Trong quá trình xác định doanh thu, vấn đề quan trọng là phải xác định đúng thời điểm ghi nhận doanh thu.  Nguồn hình thành doanh thu: Doanh thu bao gồm: DTBH, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác. - Doanh thu bán hàng là tổng số tiền mà doanh nghiệp đã thu về hoặc có quyền đòi về do việc bán sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ được xác định là đã hoàn thành trong một thời kỳ nhất định - Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản thu do hoạt động đầu tư tài chính hoặc kinh doanh về vốn mang lại, như: thu lãi cho vay, lãi được Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 6 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp chia từ liên doanh, liên kết, lãi kinh doanh chứng khoán, thu về cho thuê tài sản cố định,… - Doanh thu khác là những khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính trước hoặc không mang lại tài chính thường xuyên như: thu tiền phạt do vi phạm hợp đồng, thu hồi các khoản nợ khó đòi đã xử lý, thu từ nhượng bán hoặc thanh lý tài sản cố định,… 2.1.1.2 Các chỉ tiêu phản ánh doanh thu - Tổng doanh thu: là tổng các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: là tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ và các loại thuế gián thu. Các khoản giảm trừ bao gồm: chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các loại thuế gián thu bao gồm: thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (tính theo phương pháp trực tiếp). 2.1.1.3 Ý nghĩa của việc tăng doanh thu Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, DN có tồn tại và phát triển được hay không, điều đó phụ thuộc vào việc DN có tạo ra được lợi nhuận hay không. Tuy nhiên, lợi nhuận lại phụ thuộc vào hai nhân tố cơ bản đó là doanh thu thu được và chi phí bỏ ra. Doanh thu chính là nguồn để bù đắp chi phí đã bỏ ra và đem lại lợi nhuận. Việc tăng doanh thu là một trong những mục tiêu chính nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của DN. Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 7 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp Tăng doanh thu bán hàng thực chất là tăng lượng hàng hóa bán ra trên thị trường. Vì vậy việc việc tăng doanh thu có ý nghĩa đối với xã hội và với DN thể hiện ở các mặt sau:  Đối với xã hội: Khi doanh thu của DN tăng lên cho thấy sản phẩm, hàng hóa của DN đã có chỗ đứng trên thị trường, và cũng đồng nghĩa với việc DN đã góp phần thỏa mãn cung cầu hàng hóa trên thị trường, khuyến khích tiêu dùng, giúp đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Việc tăng doanh thu của các DN còn là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước, kích thích nền kinh tế không ngừng đi lên, thực hiện tốt chu kỳ tái sản xuất xã hội.  Đối với bản thân DN: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là nguồn tài chính quan trọng giúp DN trang trải các khoản chi phí trong quá trình hoạt động, đảm bảo cho những kỳ kinh doanh tiếp theo được tiến hành liên tục và có hiệu quả. Doanh thu tiêu thụ hàng hóa tăng lên giúp DN có khả năng tự chủ được về nguồn vốn, mở rộng cơ hội tái sản xuất kinh doanh, đồng thời cải thiện thu nhập cho người lao động. Việc doanh thu tăng lên sẽ chứng tỏ được uy tín cũng như vị thế của DN trên thị trường, và cũng là động lực thúc đẩy DN không ngừng nỗ lực hoàn thiện hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa cung ứng ra thị trường. 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu 2.1.2.1 Các nhân tố định tính Nhân tố định tính bao gồm: nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan. Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 8 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp  Nhân tố khách quan: là những nhân tố thuộc môi trường kinh doanh mà DN và các nhà quản lý phải thường xuyên phân tích, nghiên cứu. Bao gồm: - Thị trường: gồm có thị trường đầu ra và thị trường đầu vào cuả sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Nhân tố thị trường có ý nghĩa quyết định đến DTBH của DN. - Chính sách kinh tế - xã hội: các chính sách về kinh tế - xã hội của Chính phủ luôn có hai mặt : thúc đẩy >< hạn chế sự phát triển của các DN. - Môi trường chính trị, pháp luật: sự tác động này chi phối khá nhiều đến hoạt động kinh doanh của các DN thông qua sự tác động, can thiệp bằng văn bản, luật định của các chủ thể quản lý kinh tế vĩ mô. - Môi trường văn hóa - xã hội: Môi trường văn hóa - xã hội có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng, qua đó ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ của các DN. Văn hóa hình thàn nên thói quen, sở thích trong tiêu dùng của các nhóm dân cư, từ đó sẽ hình thành nên các thói quen, thị hiếu và cách ứng xử của người tiêu dùng trên thị trường mà buộc các DN phải thích ứng.  Nhân tố chủ quan: - Mặt hàng kinh doanh: là nhân tố quan trọng quyết định sự thắng - bại của mỗi DN. Trước khi bắt tay vào con đường kinh doanh, DN phải trả lời cho những câu hỏi cơ bản: bán gì? bán cho ai? bán như thế nào? và bán ở đâu? Việc lựa chọn kinh doanh đúng mặt hàng thị trường cần sẽ giúp DN đẩy nhanh quá trình tiêu thụ, rút ngắn vòng quay vốn lưu động. Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 9 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp - Thị trường kinh doanh: việc hoạch định một kênh phân phối hiệu quả pahir bắt đầu bằng việc xác định rõ thị trường trọng điểm mà công ty hướng đến và mục tiêu cụ thể tại thị trường đó. - Uy tín, thương hiệu của DN. - Hệ thống tổ chức và quản lý DN: bộ máy quản lý gọn nhẹ, phù hợp sẽ giúp cho hoạt động của DN được thông suốt, cũng nhờ đó mà hoạt động tiêu thụ hàng hóa đạt được hiệu quả. - Cơ sở vật chất và vốn của DN: bao gồm vốn chủ sở hữu, nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, cửa hàng, thiết bị quảng cáo,... Nguồn lực này càng dồi dào thì hoạt động kinh doanh của DN càng được đảm bảo. - Nguồn lao động: là nhân tố quan trọng không chỉ tạo ra giá trị và giá trị mới cho sản phẩm, hàng hóa mà còn tạo ra giá trị tinh thần cho DN, là sức mạnh của DN. 2.1.2.2 * Các nhân tố định lượng Ảnh hưởng của nhân tố giá và lượng hàng hóa: DTBH có hai nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đó là số lượng hàng bán và đơn giá bán. Mối liên hệ giữa ba chỉ tiêu này được thể hiện qua công thức: Doanh thu bán hàng = Số lượng hàng bán * Đơn giá bán M = q * p Nhìn vào công thức trên cho thấy: khi lượng hàng hóa thay đổi hoặc giá hàng hóa thay đổi hoặc cả hai nhân tố thay đổi đều làm cho doanh thu thay đổi. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của hai nhân tố này tác động đến doanh thu là không giống nhau. - Lượng hàng hóa tiêu thụ trong kỳ tỷ lệ thuận với doanh thu. Lượng hàng hóa được coi là nhân tố chủ quan tác động đến doanh thu vì lượng hàng hóa bán ra thị trường là do DN quyết định, DTBH có thể kiểm soát được. Vì vậy, khi Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 10 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp đánh gí chỉ tiêu doanh thu nên chú trọng đến các biện pháp điều chỉnh lượng hàng bán ra thích hợp trong kỳ. - Đơn giá bán cũng ảnh hưởng không nhỏ đến DTBH. Khi giá bán tăng dẫn tới doanh thu tăng và ngược lại. Tuy nhiên sự thay đổi của giá được coi là nhân tố khách quan, nằm ngoài tầm kiểm soát của DN. Nhân tố giá chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác như: giá trị của hàng hóa, cung cầu hàng hóa trên thị trường,... * Ảnh hưởng năng suất lao động và số lượng lao động: Trong các DN, số lượng LĐ và NSLĐ bình quân cũng là những nhân tố tác động trực tiếp đến doanh thu. Doanh thu = Tổng số LĐ * NSLĐ bình quân M = T * W Khi một trong hai nhân tố thay đổi hoặc cả hai nhân tố thay đổi đều kéo theo sự thay đổi của DTBH. * Ảnh hưởng của tốc độ chu chuyển vốn và vốn kinh doanh bình quân trong kỳ: Mối quan hệ giữa doanh thu với tổng vốn kinh doanh và tốc đọ chu chuyển vốn được xác định bởi công thức: Doanh thu = Tốc độ chu chuyển vốn * Vốn kinh doanh bình quân 2.2 Một số lý thuyết về phân tích thống kê doanh thu 2.2.1 Ý nghĩa và nhiệm vụ của việc phân tích thống kê doanh thu * Ý nghĩa: Doanh thu phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau, do đó, để có thể khai thác các tiềm năng nhằm tăng doanh thu cần tiến hành phân tích thống kê thường xuyên chỉ tiêu này. Việc đánh giá đúng đắn, kịp thời tình hình doanh thu tiêu thụ về mặt số lượng, chất lượng, mặt hàng giúp cho các nhà quản lý DN thấy được Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 11 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện doanh thu và phát hiện những nhân tố nào làm tăng, giảm doanh thu. Từ đó, có giải pháp hạn chế ảnh hưởng của nhân tố tiêu cực, tận dụng hiệu quả nhân tố tích cực, phát huy thế mạnh của DN nhằm không ngừng tăng doanh thu, nâng cao lợi nhuận. Thông qua công tác thống kê doanh thu của DN sẽ chỉ ra được những biến động và xu hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cơ sở cho khâu lựa chọn các giải pháp phát triển kinh doanh một cách hiệu quả. Những số liệu, tài liệu từ việc phân tích thống kê doanh thu là cơ sở phân tích các chỉ tiêu kinh tế khác như: phân tích tình hình mua, dự trữ, bán hàng; phân tích lợi nhuận,... Ngoài ra, DN cũng sử dụng các kết quả phân tích thống kê doanh thu để làm căn cứ tin cậy cho các cấp lãnh đạo khi đưa ra những quyết định trong việc chỉ đạo kinh doanh đồng thời làm cơ sở xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các kỳ sau. Xác định chính xác doanh thu là cơ sở để đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN, giúp DN có phương hướng phấn đấu phù hợp với khả năngvaf phát huy các mặt mạnh, hạn chế các mặt yếu. * Nhiệm vụ: - Thu thập các số liệu thống kê có liên quan đến doanh thu từng hoạt động kinh doanh của DN. - Nghiên cứu, phân tích các mức độ ảnh hưởng đến doanh thu của DN như: kết cấu số lượng, chủng loại hàng hóa; yếu tố giá cả; các nhân tố chủ quan, khách quan,... - Nghiên cứu xu thế phát triển, tính quy luật và trình độ phổ biến của các hiện tượng kinh tế diễn ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của DN. Cung cấp các thông tin, số liệu chính xác về doanh thu phục vụ công tác quản trị DN. Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 12 Trường Đại Học Thương Mại - Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu mối quan hệ biến động giữa doanh thu với các nhân tố khác để phục vụ cho việc phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu và dự báo tình hình kinh doanh kỳ kế tiếp. 2.2.2 Hệ thống chỉ tiêu phân tích thống kê doanh thu 2.2.2.1 - Yêu cầu và nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu Yêu cầu: Hệ thống chỉ tiêu thống kê phân tích doanh thu phải đảm bảo yêu cầu phản ánh chính xác, toàn diện và khách quan tình hình doanh thu của doanh nghiệp qua các năm. Đồng thời phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về thống kê. Thông thường hệ thống chỉ tiêu đó gồm hai loại chỉ tiêu là chỉ tiêu cơ bản và chỉ tiêu chi tiết. Những chỉ tiêu cơ bản phản ánh một cách tổng hợp nhất tình hình doanh thu của doanh nghiệp. Còn những chỉ tiêu chi tiết phản ánh về từng mặt nào đó của doanh thu. - Nguyên tắc: Khi tính toán các kết quả sản xuất kinh doanh nói chung, doanh thu nói riêng phải quán triệt nguyên tắc cơ bản sau đâu: + Các chỉ tiêu này phải tính toán pheo phương pháp mà Nhà nước đã quy định thống nhất để đảm bảo yêu cầu. + Phạm vi tính toán phải được quy định rõ ràng bao gồm cả phạm vi không gian và thời gian. + Đơn vị tính phải thống nhất. + Việc tính toán phải phù hợp với trình độ của cán bộ, điều kiện hạch toán và thu thập số liệu của doanh nghiệp. + Đảm bảo tính hệ thống: Điều này có nghĩa là các chỉ tiêu trong hệ thống phải có mối quan hệ hữu cơ với nhau, được xắp xếp một cách khoa học. Điều này liên quan đến việc chuẩn hóa thông tin. Phải bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu, Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 13 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp thứ yếu, các chỉ tiêu tổng hợp và các chỉ tiêu bộ phận phản ánh từng mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và từng nhân tố. + Đảm bảo tính khả thi: Hệ thống chỉ tiêu cần gọn và từng chỉ tiêu cần có chỉ tiêu rõ ràng, dễ thu thập thông tin, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. + Hệ thống chỉ tiêu phải có tính ổn định cao đồng thời phải có tính linh hoạt. Mặt khác hệ thống chỉ tiêu cần thường xuyên được hoàn thiện theo sự phát triển của yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. + Đáp ứng yêu cầu với đúng đới tượng cần cung cấp thông tin nhằm đảm bảo tính thiết thực trong quả lý. 2.2.2.2 - Hệ thống chỉ tiêu phân tích thống kê doanh thu của doanh nghiệp Tổng doanh thu tiêu thụ: Là tổng giá trị hàng hóa tiêu thụ của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ giá trị hàng hóa tiêu thụ mà doanh nghiệp đã bán và thu được tiền trong kỳ báo cáo. Tổng doanh thu tiêu thụ bao gồm: + Giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ hoàn thành đã tiêu thụ ngay trong kỳ báo cáo. + Giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ hoàn thành trong các kỳ trước được tiêu thụ trong kỳ báo cáo. + Giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ hoàn thành đã giao cho người mua trong các kỳ trước và nhận thanh toán trong kỳ báo cáo. + Nguyên tắc tính: Tính theo giá thị trường hoặc tính theo thời điểm tiêu thụ tức là sản phẩm được tiêu thụ trong thời kỳ nào thì được tính vào thời kỳ đó. + Phương pháp tính: Tổng doanh thu tiêu thụ được tính khi sản xuất sản phẩm ra trong kỳ được người mua chấp nhận thanh toán trong kỳ báo. Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 14 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp Công thức tính: M =∑ pi x qi Trong đó: M : Tổng doanh thu. pi : Giá bán một đơn vị sản phẩm i qi : Khối lượng đơn vị sản phẩm i tiêu thụ Nguồn số liệu: Được lấy từ báo cáo thống kê kết quả sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ của doanh nghiệp. - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là tổng doanh thu tiêu thụ thu được sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ của doanh nghiệp. Công thức tính: ∑ DT thuần = ∑(pi – ti) x qi Trong đó : ∑ DT thuần : Tổng doanh thu thuần. pi : Giá bán một đơn vị sản phẩm i. qi : Khối lượng sản phẩm i tiêu thụ. ti : Các khoản giảm trừ tính trên một đơn vị sản phẩm i tiêu thụ. Các khoản giảm trừ bao gồm: chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, các loại thuế gián thu. 2.2.3 Nội dung phân tích thống kê doanh thu 2.2.3.1 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 15 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp Việc phân tính tình hình THKH doanh thu nhằm mục đích đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch của năm thực hiện so với năm kế hoạch. Qua kết quả đánh giá đó, các nhà quản lý sẽ đề ra kế hoạch cho năm kế tiếp. Để phân tích tình hình THKH doanh thu: sử dụng phương pháp so sánh để đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế đã được lượng hóa có cùng một nội dung, một tính chất tương tự để xác định xu hướng và mức độ biến động của các chỉ tiêu đó. Phương pháp này cho phép tổng hợp được những nét chung, tách ra được những nét riêng của các hiện tượng kinh tế đưa ra so sánh, trên cơ sở đó đánh giá được các mạt phát triển hay kém phát triển, hiệu quả hay kém hiệu quả để có biện pháp khắc phục phù hợp. 2.3.3.2 Phân tích sự biến động doanh thu theo thời gian Phân tích sự biến động doanh thu theo thời gian để nghiên cứu sự biến động doanh thu của Công ty qua các thời kỳ. Để phân tích sự biến động này có thể áp dụng hai phương pháp: - Phương pháp dãy số thời gian cho phép nghiên cứu các đặc điểm về sự biến động của hiện tượng qua thời gian, nó vạch rõ xu hướng và tính quy luật của sự phát triển đồng thời để dự đoán mức độ của hiện tượng trong tương lai. - Phương pháp hồi quy sử dụng hàm xu thế (hàm hồi quy) cũng cho thấy rõ xu hướng biến động doanh thu qua thời gian (thường tính theo năm). 2.3.3.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu Phương pháp hệ thống chỉ số là phương pháp phổ biến được áp dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu. Hệ thống chỉ số là tập hợp nhiều chỉ số có quan hệ với nhau và lập thành một đẳng thức nhất định. Qua phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố (năng suất lao động, số lượng lao động, tốc Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 16 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp độ chu chuyển vốn, tổng vốn kinh doanh) tới doanh thu ( DTBH) sẽ giúp Công ty có những giải pháp tăng cường hoặc hạn chế sự tác động đó. 2.3.3.4 Dự báo thống kê ngắn hạn Dự báo thống kê ngắn hạn nhằm xác định các thông tin chưa biết có thể xảy ra trong tương lai gần của hiện tượng nghiên cứu. Một số phương pháp giản đơn để dự đoán thống kê ngắn hạn dựa trên cơ sở dãy số thời gian: - Dự báo dựa vào mức tăng giảm tuyệt đối trung bình: phương pháp này được vận dụng dự đoán đối với hiện tượng nghiên cứu phát triển tương đối ổn định, có mức độ tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau. - Dự báo tốc độ phát triển trung bình: sử dụng để dự đoán các hiện tượng nghiên cứu có nhịp độ phát triển đều đặn, tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau. - Dự báo dựa vào phương trình hồi quy: định mức độ dự đoán thông qua phương trình hồi quy tương quan theo thời gian. 2.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước Phân tích thống kê doanh thu là đề tài được nhiều sinh viên chú ý, tìm tòi và nghiên cứu. * Đối với những đề tài năm trước: qua tham khảo hai luận văn: "Phân tích và dự báo thống kê doanh thu bán hàng tại Công ty cổ phần công nghệ Vĩnh Hưng"- sinh viên Phạm Phương Hồng lớp HK1C-K3 - Giáo viên hướng dẫn: CN. Nguyễn Văn Giao, thực hiện năm 2009 - Trường đại họ Thương mại. “Phân tích và dự báo thống kê doanh thu bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Phong”- sinh viên Phạm Thị Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 17 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp Khánh Hoa lớp K41D2 - Giáo viên hướng dẫn: CN. Nguyễn Văn Giao, thực hiện năm 2009 - Trường đại học Thương mại. Hai luận văn đã nêu lên được tình hình doanh thu bán hàng ở những thời điểm cụ thể tại DN mà anh chị thực tập. Mỗi luận văn có một cách đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề khác nhau nhưng đều dựa trên nền tảng về học thuyết kinh tế cũng như nền tảng về nguyên lý thống kê. Từ đó luận văn đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm tăng doanh thu bán hàng cho DN ứng với thực trạng tại mỗi DN. Như đối với luận văn: “Phân tích và dự báo thống kê doanh thu bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Phong”sinh viên Phạm Thị Khánh Hoa đã đi sâu phân tích thống kê doanh thu bán hàng tại DN tư nhân Thành Phong: phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu theo nguồn hình thành; phân tích thống kê sự biến động DTBH theo thời gian bằng phương pháp dãy số thời gian; phân tích thống kê sự biến động doanh thu bán hàng theo ảnh hưởng của năng suất lao động và số lượng lao động,… Từ đi sâu phân tích thực trạng tại DN để đưa ra những giải pháp gắn với DN: xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm, chính sách về vốn,… Tuy nhiên, trong khi phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới DTBH của DN, luận văn chưa đề cập đến nhân tố tốc độ chu chuyển vốn và tổng vốn kinh doanh. Hai nhân tố này tác động trực tiếp đến DTBH, xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố trong hai nhân tố này đến DTBH DN sẽ có những chính sách về vốn kinh doanh một cách phù hợp. Ngoài ra, bên cạnh phương pháp dãy số thời gian còn có phương pháp hồi quy nhằm phản ánh sự biến động DTBH theo thời gian mà luận văn của sinh viên Hoa chưa đề cập đến. * Đối với những đề tài đã nghiên cứu tại Công ty: Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 18 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp Công ty TNHH công nghệ LTV cũng đã có nhiều sinh viên thuộc các khối ngành kinh tế đến thực tập. Tuy nhiên là một Công ty hoạt động theo mô hình của 1 DN vừa và nhỏ, nên phần nào công tác phân tích thống kê không thực sự được chú trọng như công tác kế toán. Bởi vậy, các sinh viên đến thực tập thời gian trước đều chọn nghiên cứu những đề tài liên quan đến công tác kế toán của Công ty như: “hoàn thiện kế toán bán hàng”; “kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh”;… mà chưa có đề tài nào liên quan đến công tác phân tích thống kê. Do đó, kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được của các công trình nghiên cứu trước, với sự quan tâm của bản thân đến công tác phân tích thống kê đặc biệt là phân tích thống kê doanh thu bán hàng mà em lựa chọn nghiên cứu và hoàn thành đề tài này. Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 19 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LTV 3.1 Phương pháp nghiên cứu 3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu  Phương pháp phiếu điều tra: Là phương pháp sử dụng một hệ thống câu hỏi được chuẩn bị sẵn nội dung hợp thành một phiếu điều tra và phát cho những người được hỏi trả lời trong một khoảng thời gian nhất định. Trong quá trình thu thập dữ liệu cho bài luận văn, em đã xây dựng phiếu điều tra khảo sát và tiến hành điều tra tại Công ty LTV. Mẫu phiếu điều tra được đính kèm trong phần phụ lục và kết quả điều tra được trình này trong mục 3.3.  Phương pháp phỏng vấn: Là phương pháp dùng một hệ thống câu hỏi miệng để người được phỏng vấn trả lời luôn bằng miệng, qua đó cho thấy được những thông tin nói lên nhận thức hoặc thái độ của từng cá nhân đối với một sự kiện hoặc vấn đề được hỏi. Đối tượng được phỏng vấn là các nhà quản lý Công ty, các nhân viên ở các phòng, ban khác nhau.  Sử dụng hệ thống báo cáo của Công ty: Bao gồm: - Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính,… - Báo cáo thống kê định kỳ: Báo cáo thống kê doanh thu, thống kê chi phí, bảng phân tích hiệu quả kinh doanh,… Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4 20 Trường Đại Học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp 3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu - Phương pháp phân tổ thống kê: Phân tổ thống kê là căn cứ vào một hay một số tiêu thức nào đó tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ có tính chất khác nhau. Đây là phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp thống kê. - Phương pháp chỉ số: Chỉ số là chỉ tiêu tương đối, phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa hai mức độ của hiện tượng theo thời gian hoặc không gian. Phương pháp chỉ số có đặc điểm là khi muốn so sánh các mức độ của hiện tượng kinh tế phức tạp trước hết phải chuyển các đơn vị hoặc phần tử có tính chất khác nhau thành dạng giống nhau để có thể trực tiếp cộng chúng lại. - Phương pháp số tuyệt đối: Số tuyệt đối trong thống kê biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện tượng trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. Số tuyệt đối là cơ sở đầu tiên để tiến hành phân tích thống kê đồng thời là cơ sở để tính số tương đối và số trung bình. Có hai loại số tuyệt đối : Số tuyệt đối thời điểm; Số tuyệt đối thời kỳ. - Phương pháp số tương đối: Số tương đối trong thống kê biểu hiện quan hệ tỷ lệ gaga hai mức độ của hiện tượng nghiên cứu. Các loại số tương đối: Số tương đối động thái; Số tương đối kế hoạch; Số tương đối so sánh; Số tương đối kết cấu; Lê Thị Thanh Tâm Lớp HK1A - K4
- Xem thêm -