Tài liệu Phân tích thống kê chuỗi thời gian dừng

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 140 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ----------------------------- TRẦN THỊ HẰNG PHÂN TÍCH THỐNG KÊ CHUỖI THỜI GIAN DỪNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ NỘI – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ----------------------------- TRẦN THỊ HẰNG PHÂN TÍCH THỐNG KÊ CHUỖI THỜI GIAN DỪNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60 46 01 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Mạnh Cường HÀ NỘI – 2014
- Xem thêm -