Tài liệu Phân tích, thiết kế phần mềm quản lý nhân sự tại công ty cổ phần giải pháp tích hợp quản lý thông tin(itms)

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, ë trªn thÕ giíi ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng vµ ®· cã rÊt nhiÒu øng dông trong thùc tÕ. ë ViÖt Nam ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin tèc ®é ph¸t triÓn cña nã kh¸ nhanh vµ cã rÊt nhiÒu øng dông mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi. §Æc biÖt ë ViÖt nam th× cã rÊt nhiÒu kiÓu c«ng ty võa vµ nhá, qu¶n lý cña c¸c c«ng ty ®ã cha cã tÝnh ®ång bé tõ trªn xuèng díi nªn khi ¸p dông tin häc vµo trong qu¶n lý th× sÏ gióp cho c«ng ty cã sù g¾n kÕt gi÷a c¸c bé phËn h¬n, gióp cho viÖc qu¶n lý chÆt h¬n, sÏ lµm t¨ng hiÖu qu¶ lªn rÊt nhiÒu. ViÖc ¸p dông tin häc vµo trong qu¶n lý sÏ lµm cho hiÖu qu¶ c«ng viÖc t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Vµ viÖc ¸p dông tin häc vµo qu¶n lý gióp cho ngêi qu¶n lý tiÕt kiÖm ®îc rÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc trong viÖc qu¶n lý h¬n rÊt nhiÒu so víi lµm viÖc thñ c«ng qu¶n lý trªn giÊy tê. ¸p dông tin häc vµo trong qu¶n lý nã gióp ngêi qu¶n lý thu hÑp kh«ng gian lu tr÷ vµ tÝnh b¶o mËt th«ng tin cao, gióp cho c«ng viÖc t×m kiÕm vµ xö lý th«ng tin nhanh ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. §èi víi mét x· héi th«ng tin mµ ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin lu«n biÕn ®æi tõng ngµy tõng giê, th× viÖc tin häc hãa trong qu¶n lý còng lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p tÝch hîp qu¶n lý th«ng tin (Tªn viÕt t¾t ITMS) lµ mét trong nh÷ng c«ng ty chuyªn viÕt phÇn mÒm øng dông tin häc vµo trong qu¶n lý, x©y dùng c¸c hÖ thèng m¹ng ®a ph¬ng tiÖn,c¸c hÖ thèng m¹ng ,qu¶n tri m¹ng, c¸c øng dông web… C«ng ty ®· cã nhiÒu phÇn mÒm gióp cho viÖc qu¶n lý mét c¸ch hiÖu qu¶. Môc tiªu cña c«ng ty lµ trë thµnh mét nhµ cung cÊp hµng ®Çu vÒ viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¶n lý . ViÖc qu¶n lý nguån nh©n lùc trong mét tæ chøc doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò rÊt quan träng. ChÝnh v× vËy nªn viÖc ¸p dông tin häc vµo trong qu¶n lý nh©n sù lµ rÊt cÇn thiÕt. V× vËy em lùa chän ®Ò tµi "Ph©n tÝch, thiÕt kÕ phÇn mÒm qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p tÝch hîp qu¶n lý th«ng tin(ITMS)”. Bè côc cña b¸o c¸o tæng hîp chuyªn ®Ò thùc tËp ®îc chia lµm ba phÇn: PhÇn1:Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn ITMS PhÇn11: C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty 1 PhÇn 111: Híng lùa chän ®Ò tµi Néi dung I . Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn phÇn mÒm ITMS 1. LÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn PhÇn ITMS ®îc thµnh lËp tõ n¨m 2004. Víi tinh thÇn quyÕt tiÕn vµ lu«n cè g¾ng hÕt m×nh “thêi gian kh«ng lµ thíc ®o n¨ng lùc” ITMS ®· liªn tôc ph¸t triÓn, c¹nh tranh m¹nh mÏ vµ dµnh ®îc c¸c hîp ®ång lín tõ phÝa kh¸ch hµng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, ®Þªn tö viÔn th«ng vµ t vÊn t¹i ViÖt Nam. Tuy míi thµnh lËp nhng víi mét ®éi ngò c¸c kü s vµ c¸c lËp tr×nh viªn cã tr×nh ®é vµ chuyªn m«n cao. C«ng ty chuyªn viÕt phÇn mÒm nh»m ®¸p øng nhu cÇu tin häc hãa cña c¸c c«ng ty. vÒ kinh doanh trong hai n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· dµnh ®îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc cña m×nh trong t¬ng lai trªn thÞ trêng ®Çy c¹nh tranh, ®ång thêi còng t¹o dùng ®îc c¸c mèi quan hÖ 2 bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c ®èi t¸c còng nh kh¸ch hµng lín trong níc vµ quèc tÕ. 2. Môc tiªu Môc tiªu chÝnh cña c«ng ty lµ trë thµnh mét c«ng ty hµng ®Çu trong viÖc ¸p dông tin häc hãa cho c¸c c«ng ty nh»m tháa m·n nhu cÇu qu¶n lý cña hä. KhÈu hiÖu cña c«ng ty lµ: “ Thµnh c«ng cña kh¸ch hµng lµ môc tiªu cña chóng t«i”. §©y chÝnh còng lµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña c«ng ty, ho¹t ®éng v× kh¸ch hµng. II. C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty 1. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 1.1 Phßng nghiªn có vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm: nhiÖm vô chñ yÕu cña phßng nµy lµ nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi trªn nÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn, më réng thªm c¸c chøc n¨ng nghiÖp vô còng nh n©ng cao kh¶ n¨ng ph©n tÝch qu¶n trÞ cña ch¬ng tr×nh. 1.2 Phßng cung cÊp gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp: nhiÖm vô chñ yÕu cña phßng nµy lµ t vÊn vµ x©y dùng hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c thêng xuyªn víi kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu, ®ång thêi chóng t«i th«ng tin víi kh¸ch hµng vÒ nh÷ng phÇn mÒm míi cña c«ng ty võ t¹o ra ®· ®îc n©ng cÊp cho phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, nhiªm vô lu«n l¾ng nghe nh÷ng th«ng tin tõ phÝa kh¸ch hµng trong qóa tr×nh cµi ®Æt ch¬ng tr×nh, híng dÉn sö dông vµ b¶o hµnh c¸c hÖ thèng ®· ®îc cµi ®Æt, n©ng cÊp theo yªu cÇu ph¸t triÓn cña kh¸ch hµng… Phßng cung cÊp gi¶i ph¸p cßn cã nhiÖm vô thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm “may ®o” theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 1.3 Phßng t vÊn vµ hç trî kh¸ch hµng: nhiÖm vô chñ yÕu cña phßng nµy lµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c, híng dÉn chi tiÕt c¸ch kh¾c phôc c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n qua ®iÖn tho¹i, fax, th ®iÖn tö vµ t¹i trô së cña kh¸ch hµng, víi khÈu hiÖu “ Thµnh c«ng cña kh¸ch hµng lµ môc tiªu cña c«ng ty” v× thÕ tuy míi thµnh lËp ®îc kho¶ng thêi gian ng¾n nhng ®îc kh¸ch hµng vµ ®ång nghiÖp ®¸nh gi¸ cao. 1.4. Phßng dù ¸n: nhiÖm vô chñ yÕu cña phßng nµy lµ triÓn khai vµ lËp tr×nh phÇn mÒm øng dông ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng. Nh»m tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong viÖc ¸p dông tin häc vµo trong qu¶n lý cña m×nh. Víi ®éi ngñ c¸n bé trÎ nhiÖt t×nh vµ lu«n häc hái s¸ng t¹o, l¹i ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng danh tiÕng t¹i ViÖt Nam lu«n t×m c¸ch ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p míi, phÇn mÒm míi ®¸p øng ®îc mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngoµi nh÷ng s¸ng t¹o ®Ó ®a ra phÇn mÒm míi chóng t«i thêng xuyªn n¾m b¾t, thu 3 thËp nh÷ng th«ng tin míi vÒ c«ng nghÖ míi cña ®ång nghiÖp trong níc vµ níc ngoµi ®Ó t¹o ra nh÷ng phÇn mÒm tèt nhÊt ®a tíi kh¸ch hµng. 4 S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phô tr¸ch ph¸t triÓn vµ triÓn khai Phã gi¸m ®èc Phô tr¸ch qu¶n lý Phßng qu¶n lý tµi chÝnh Phßng qu¶n lý nh©n lùc Phßng dù ¸n Phßng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm Phßng cung cÊp gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp Phßng t vÊn vµ hç trî kh¸ch hµng 1.5 Thùc tr¹ng tin häc ho¸ vµ c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù: C«ng ty cæ phÇn gi¶i ph¸p tÝch hîp qu¶n lý th«ng tin(ITMS) míi ®îc thµnh lËp n¨m 2004, do vậy việc quản lý nhân sự, tìm hiểu hồ sơ, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm ….là một điều hết sức quan trọng và cần thiết cho công ty. Do vậy khâu quản lý nhân sự hết sức phức tạp và phải qua nhiều bước như sau: - Khi một nhân viên mới vào công ty thì ta phải cập nhật hồ sơ của nhân viên đó. Sau đó, từ kho dữ liệu ta có thể lấy ra để xem xét các thông tin về nhân viên đó, nếu có sai sót hay có thay đổi thì đưa ra sửa chữa. - Trong quá trình công tác nếu có sự biến động thông tin của nhân viên như: chuyển phòng ban, thêm dữ liệu… thì phải cập nhật kịp thời, chính xác. -Thông tin nhân viên nghỉ hưu, chuyển đổi công tác khác hay bị sa thải phải được theo dõi trong kho lưu hồ sơ. 5 -Định kỳ (tháng, quý, năm) phải báo cáo phục vụ cho công tác của ban diều hành của ban lãnh đạo. -In ấn báo cáo dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào, về bất kỳ nhân viên nào theo yêu cầu của lãnh đạo. Và ngày nay nhu cầu đáp ứng thông tin cho các cán bộ quản lý đã trở nên phức tạp, đòi hỏi mức độ chi tiết và báo cáo nhanh hơn bao giờ. Điều này là một khó khăn, trở ngại lớn cho các cơ sở vẫn duy trì những biện pháp lưu trữ, thống kê báo cáo theo phương pháp thủ công giấy bút thông thường. Đặc biệt là một lĩnh vực quan trọng như quản lý kế toán - tài chính, quản lý cán bộ, nhân viên, quản lý nhân sự luôn luôn đòi hỏi chi tiết, chính xác và cập nhật thường xuyên, nhanh chóng. Chính vì thế đối với các hoạt động này, giải pháp duy nhất thích hợp là sử dụng phần mềm tin học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dữ liệu, đặc biệt vấn đề quản lý nhân sự là vô cùng quan trọng. Nó quyết định phần lớn sự thành công hay thất bại của công ty. Nhận thức được điều đó nên em đã chọn đề tài trªn làm chuyªn ®Ò tốt nghiệp đồng thời với mong muốn lấy nó nhằm trợ giúp cho công tác quản lý nhân sự trong công ty đạt hiệu quả cao hơn. 2. Nh÷ng ho¹t cña c«ng ty 2.1. Giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm - ViÕt c¸c phÇn mÒm øng dông tin häc trong qu¶n lý; - X©y dùng c¸c hÖ thèng m¹ng, qu¶n trÞ m¹ng, c¸c øng dông web; - S¶n xuÊt, gia c«ng, t vÊn kinh doanh, t vÊn trang thiÕt bÞ phÇn mÒm tin häc, viÔn th«ng; - Mua b¸n, chuyÓn giao c«ng nghÖ, vËt t, nguyªn liÖu trong lÜnh vùc tù ®éng ho¸, ®iÖn tö, tin häc, c¬ khÝ, viÔn th«ng; - §µo t¹o c«ng nghÖ tin häc;  Cung cÊp c¸c phÇn mÒm phôc vô doanh nghiÖp, nghiªn cøu ph¸t triÓn c¸c ng dông GIS.  Cung cÊp hÖ thèng m¸y chñ, hÖ ®iÒu hµnh m¹ng… cho kh¸ch hµng. 6  Cung cÊp thiÕt bÞ vµ gi¶i ph¸p trong lÜnh vùc viÔn th«ng tin häc.  Cung cÊp c¸c dÞch vô xuÊt nhËp khÈu uû th¸c, ®¹i lý ph©n phèi. 2.2. DÞch vô VÒ dÞch vô th× c«ng ty cã c¸c lo¹i dÞch vô sau: DÞch vô t vÊn, dÞch vô hç trî vµ b¶o tr×, dÞch vô ®µo t¹o, dÞch vô ph¸t triÓn phÇn mÒm may ®o.  DÞch vô t vÊn: C«ng ty cã nhiÒu chuyªn gia vÒ c¸c lÜnh vùc nh kinh tÕ, kÕ to¸n, lËp tr×nh…Cã kh¶ n¨ng t vÊn cho c¸c kh¸ch hµng ®a ra c¸c gi¶i ph¸p tèi u nh»m gióp cho kh¸ch hµng tháa m·n c¸c nhu cÇu vÒ viÖc x©y dùng c¸c phÇn mÒm míi hoÆc n©ng cÊp ph¸t triÓn phÇn mÒm cò ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh hiÖn thêi cña c«ng ty m×nh.  DÞch vô hç trî vµ b¶o tr×: Theo c¸c hîp ®ång ký kÕt gi÷a c«ng ty vµ c¸c doang nghiÖp vÒ dÞch vô hç trî vµ b¶o tr× hÖ thèng . Nh©n viªn cña c«ng ty lu«n s½n sµng vµ gi¶i quyÕt mäi khã kh¨n cña kh¸ch hµng th«ng qua ®iÖn tho¹i, Email, hoÆc trùc tiÕp t¹i trô së lµm viÖc cña c«ng ty.  DÞch vô ®µo t¹o: C«ng ty thùc hiÖn ®µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i cho c¸c ®¬n vÞ kh¸ch hµng.  DÞch vô ph¸t triÓn phÇn mÒm “may ®o” : Theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng th× c«ng ty sÏ thùc hiÖn kh¶o s¸t vµ x©y dùng c¸c phÇn mÒm may ®o theo ®Æc thï ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng c«ng ty. Víi mét ®éi ngò chuyªn viªn lËp tr×nh cã nhiÒu kinh nghiÖm sÏ thùc hiÖn c¸c dù ¸n lín mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶. 2.3. Kh¸ch hµng cña c«ng ty + Tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng vÒ nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh:  Bé t lÖnh th«ng tin  Bé bu chÝnh viÔn th«ng  V¨n phßng chÝnh phñ  Bé c«ng An 7  Bé tµi chÝnh bao gåm: (Tæng côc thuÕ, kho b¹c, tæng côc doanh nghiÖp, tæng côc ®Çu t...)  §µi truyÒn h×nh Hµ Néi  Mét sè trêng §¹i häc lín  Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi  Tæng c«ng ty S«ng M·  C«ng ty cæ phÇn dîc phÈm Hµ Néi  C«ng ty cæ phÇn dîc phÈm Nam Hµ  C«ng An Hµ Néi  Tæng c«ng ty S«ng §µ  C«ng An Lao Cai  UBND HuyÖn SaPa  UBND HuyÖn B¾c Hµ  C«ng ty vËn t¶i Hµ Néi  Kinh doanh nhµ Thanh Ho¸  C«ng ty ®êng B×nh §Þnh  C«ng ty NCI  C«ng ty phô tïng xe m¸y GMN  Nhµ m¸y ch¨n len Nam §Þnh  C«ng ty cao su §µ N½ng  C«ng ty m«i trêng H¹ Long  Së gi¸o dôc ®µo t¹o Nam §Þnh  C«ng ty Dîc VÜnh Phóc  Nhµ s¶n xuÊt b¶n ®å  Ngoµi ra, ITMS cßn tham gia vµo c¸c ch¬ng tr×nh Quèc Gia vÒ CNTT. 8 2.4. Trang web cña c«ng ty lµ ®©y lµ ®Þa chØ cung cÊp tÊt c¶ c¸c th«ng tin cña c«ng ty gióp kh¸ch hµng thuËn tiÖn trong viÖc tiÒm hiÓu vÒ c«ng ty râ h¬n ®ång thêi còng lµ ®Þa chØ mµ chóng t«i giíi thiÖu vÒ nh÷ng s¶n sÈm mµ c«ng ty chóng t«i cung cÊp, gióp cho h×nh ¶nh c«ng ty ®Õn ®îc víi nhiÒu kh¸ch hµng, gióp cho h¸ch hµng hiÓu h¬n vÒ c«ng ty vµ tin tëng h¬n vÒ c«ng ty. III. Híng lùa chän ®Ò tµi 1. Lý do lùa chän ®Ò tµi Qu¶n lý nh©n sù lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng trong mét c«ng ty. Mét c«ng ty ph¸t triÓn kh«ng ph¶i phô thuéc hoµn toµn vµo c¸c phßng kinh doanh, phßng Marketting, c¬ së s¶n xuÊt.. Mµ nã cßn phô thuéc vµo viÖc ph©n bæ nguån nh©n lùc cña c«ng ty ®ã ®· phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc cña tõng nh©n viªn hay cha. NÕu sù ph©n c«ng ®ã mµ kh«ng phï hîp th× dÉn ®Õn kÕt qu¶ lµ c«ng viÖc kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao, tr¸i l¹i nã g©y rÊt nhiÒu tæn thÊt lín cho c«ng ty nh: S¶n phÈm kÐm chÊt lîng, hiÖu suÊt s¶n xuÊt kÐm, kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng… ChÝnh v× vËy viÖc qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ rÊt quan träng. Mét c«ng ty mµ cã mét nguån nh©n lùc chÊt lîng cao th× kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty rÊt nhanh. §Æc biÖt trong thêi ®¹i ngµy nay xu thÕ c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®ang diÔn ra trªn toµn cÇu nªn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty lµ rÊt cao. ChÝnh v× thÕ viÖc ¸p dông tin häc hãa vµo trong qu¶n lý lµ rÊt quan träng. §Æc biÖt lµ viÖc ¸p dông tin häc vµo trong viÖc qu¶n lý nh©n sù. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn ITMS em ®· t×m hiÓu vÊn ®Ò qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty. Em nhËn thÊy ®©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng trong viÖc tæ chøc qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty. Nªn em lùa chän ®Ò tµi: “ Ph©n tÝch, thiÕt kÕ phÇn mÒm qu¶n lý nh©n sù”. 2. Môc ®Ých cña HTTT qu¶n lý nh©n sù - HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù lu tr÷ vµ qu¶n lý mét c¸ch ®Çy ®ñ, cã khoa häc c¸c th«ng tin vÒ c«ng nh©n viªn nh lý lÞch b¶n th©n, qu¸ tr×nh ®µo t¹o, c«ng t¸c, tr×nh ®é chÝnh trÞ … - HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh nh©n sù t¹i mäi thêi ®iÓm trî gióp thiÕt thùc cho ho¹t ®éng qu¶n lý. - HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù cung cÊp chøc n¨ng tra cøu nhanh hç trî cho ngêi qu¶n lý dÔ dµng t×m kiÕm c¸c th«ng tin vÒ mét CBCNVC cô thÓ. 9 - HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù hç trî cho viÖc t¹o b¸o c¸o nhanh chãng theo mét sè chØ tiªu hay c¸c b¸o c¸o tæng hîp khi cã nhu cÇu b¸o c¸o. §èi víi ngêi qu¶n lý nh©n sù nh÷ng th«ng tin thêng xuyªn quan träng ph¶i lµm bao gåm: + CËp nhËt th«ng tin: Khi cã nh©n viªn míi ®Õn, khi cã sù thay ®æi l¹i vÞ trÝ lµm viÖc cña c¸c nh©n viªn, khi cã sù t¨ng l¬ng… Th× nh©n viªn phßng nh©n sù ph¶i trùc tiÕp cËp nhËt. + XuÊt th«ng tin: Ph¶i ®a ra c¸c b¸o nh: b¸o c¸o tæng hîp cho gi¸m ®èc, b¸o c¸o nh©n sù cho c¸c phßng ban… Theo chu kú hµng th¸ng, qóy, n¨m lªn l·nh ®¹o c¸c phßng ban.  C¸c b¸o c¸o: Theo chu kú ho¹t ®éng cña c«ng ty th× hµng th¸ng, qóy, n¨m vµ theo yªu cÇu nhµ qu¶n lý th× in c¸c b¸o c¸o phôc vô cho viÖc qu¶n lý cña c¸c c¸n bé qu¶n lý. C¸c b¸o gåm c¸c lo¹i b¸o c¸o sau:  B¸o c¸o tæng hîp  B¸o c¸o nh©n viªn phßng ban  B¸o c¸o theo chøc danh  B¸o c¸o s¬ yÕu lý lÞch  T×m kiÕm: Khi c¸n bé qu¶n lý muèn biÕt th«ng tin vÒ mét nh©n viªn nµo ®ã th× nã gióp cho viÖc t×m kiÕm vÒ nh©n viªn mét c¸ch rÊt nhanh. Cã c¸c lo¹i t×m kiÕm nh sau:  T×m kiÕm theo phßng ban  T×m kiÕm theo chøc vô  T×m kiÕm theo tªn nh©n viªn  T×m kiÕm theo m· nh©n viªn + Cã thÓ sö dông ch¬ng tr×nh ®Ó tiÕn hµnh cËp nhËt hå s¬ nh©n viªn míi. + Xem danh s¸ch c¸c nh©n viªn theo tõng phßng ban, th«ng tin chi tiªt cña tõng nh©n viªn +Thªm, cËp nhËt khi cã tuyÓn dông nh©n viªn míi . + Xo¸ c¸c nh©n viªn ®· th«i viÖc trong c«ng ty. 10 + Lu hå s¬ lý lÞch cña tõng nh©n viªn. +T×m kiÕm nh©n viªn theo c¸c tiªu chuÈn. 3. Lîi Ých cña HTTT qu¶n lý nh©n sù - Gióp cho ngêi qu¶n lý nh©n sù: CËp nhËt ®îc nh÷ng th«ng tin míi, sù thay ®æi vÒ nh©n viªn còng nh thu thËp th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt, gióp cho vÖc qu¶n lý ®¬n gi¶n vµ gän nhÑ, ®ång thêi còng lµ n¬i b¶o mËt tèt mäi th«ng tin. Nh»m qu¶n lý th«ng tin ®Çu vµo, ®Çu ra mét c¸ch chÆt chÎ, ngoµi ra cßn gióp cho ngêi qu¶n lý nh©n sù th«ng b¸o hay b¸o c¸o lªn ban gi¸m ®èc mét c¸ch thêng xuyªn nhanh nhÊt khi cã sù thay ®æi nh©n sù trong c«ng ty. - Gióp ban gi¸m ®èc: + §©y lµ mét c¸ch qu¶n lý míi gióp cho ngêi l·nh ®¹o thêng xuyªn cËp nhËt ®îc nh÷ng th«ng tin vÒ nh©n viªn cña m×nh khi cã sù lu chuyÓn thay ®æi vÞ trÝ, sa th¶i, tuyÓn thªm... Nh»m qu¶n lý mét c¸ch tèt h¬n. + §©y lµ sù øng dông tin häc ho¸ nh»m n¨ng cao tr×nh ®é cña con ngêi trong qu¶n lý. + Tèi u ho¸ mäi chi phÝ vÒ nh©n c«ng. + Qu¶n lý nh©n viªn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. + N©ng cao t duy trong qu¶n lý phï hîp víi giai ®oan ph¸t triÓn cña c«ng ty. + Ph©n bæ nguån nh©n lùc mét c¸ch phï hîp víi yªu cÇu cña tõng nh©n viªn. + Nguån nh©n lùc chÊt lîng cao gióp kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cu¶ c«ng ty nhanh. + Gi¶i quyÕt nhanh ®îc nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ ngêi lao ®éng. + TiÕt kiÖm ®îc rÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc trong qu¶n lý. + Gióp ngêi qu¶n lý thu hÑp kh«ng gian lu tr÷ vµ tÝnh b¶o mËt th«ng tin cao. + Gióp cho c«ng ty cã sù g¨n kÕt gi÷a c¸c bé phËn dÔ qu¶n lý h¬n. 11 4. KÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi TiÕn ®å vÒ thêi gian. TuÇn c«ng viÖc 1. LËp kÕ ho¹ch vµ ®¸nh gi¸ yªi cÇu 2.Ph©n tÝch chi tiÕt 3.ThiÕt kÕ c¬ s¬ d÷ liÖu 4. X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n vµ gi¶i ph¸p 5.ThiÕt kÕ vËt lý ngoµi 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 1 1 9 9 10 11 1 1 12 13 14 1 12 15 6.LËp tr×nh vµ thö nghiÖm hÖ thèng 7.Khai th¸c vµ b¶o tr× Môc lôc Lêi më ®Çu.......................................................................................................... 1........................................................................................................................... ................................................................................................................ ............................................................................................................. 1 I. Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn ITMS ............................................................ 3 1. LÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty........................................................................ 3 2. Môc tiªu.......................................................................................................... 3 II. C¬ cÊu tæ chøc vµ nh÷ng ho¹t ®éng cña c«ng ty......................................... 3 1. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty............................................................................ 3 1.1 Phßng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm................................................. 3 1.2 Phßng cung cÊp gi¶i ph¸p cho doanh nghiÖp............................................. 4 1.3 Phßng t vÊn vµ hç trî kh¸ch hµng .............................................................. 4 1.4 Phßng dù ¸n.................................................................................................. 4 13 1.5 Thùc tr¹ng tin häc ho¸ vµ c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù................................. 5 2. Nh÷ng ho¹t ®éng cña c«ng ty........................................................................ 6 2.1 Giíi thiÖu s¶n phÈm..................................................................................... 6 2.2 DÞch vô.......................................................................................................... 7 2.3 Kh¸ch hµng................................................................................................... 8 2.4 Trang web..................................................................................................... 9 III. Híng lùa chän ®Ò tµi................................................................................... 9 1. Lý do lùa chän ®Ò tµi...................................................................................... 9 2. Môc ®Ých cña HTTT qu¶n lý.......................................................................... 10 3. Lîi Ých cña HTTT qu¶n lý nh©n sù............................................................... 11 4. KÕ ho¹ch thùc hiÖn ®Ò tµi............................................................................... 13 14
- Xem thêm -