Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống - quản lý số sách công ty cổ phần vận tải hà tiên

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ SỐ SÁCH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN I KHẢO SÁT : 1) Thực trạng công ty Công ty cổ phần vận tải Hà Tiên là công ty chuyên về hoạt động vận chuyển clinker và tất cả các loại hàng hóa theo đường thủy đi khắp các tỉnh thành trong đất nước Việt Nam ứng với đơn đặt hàng của chủ hàng .Với số lượng phương tiện thủy hùng hậu gồm:30 sà lan kéo với tải trọng từ 300 đến 350 tấn, 5 sà lan tự hành 600 tấn ,3 sà lan tự hành 1000 tấn, 10 tàu kéo 50 mã lực .Bài toán quản lý luôn là bài toán nan giải của công ty. Trong khi đó hiện nay công ty đang quản lý toàn bộ phương tiện thủy về mặt vật tư, hoạt động vận chuyển … trên giấy tờ sổ sách .Trong tình hình công ty ngày càng phát triển, vấn đề quản lý phương tiện thủy ngày càng trở nên cấp thiết. Do vậy nhu cầu thiết yếu của công ty là cần một phần mềm quản lý phương tiện 2) Mục tiêu Đưa tin học vào quản lý thay cho sổ sách, nhằm đạt hịêu quả cao trong công việc quản lý, tính toán nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian, sức lao động của cả công ty và khách hàng. Góp phần giúp cho doanh thu của công ty tăng và phát triển thành một công ty lớn mạnh. 3) Yêu cầu của công ty về vấn đề quản lý phương tiện thủy - Quản lý vật tư công cụ phục vụ vận chuyển ,lý lịch từng phưong tiện, kết quả họat động - Lưu trữ phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu sửa chữa của công ty. - Lưu trữ các thông tin có liên quan đến hoạt động điều phối phương tiện - Lưu trữ các thông tin có liên quan đến tình hình sửa chữa - Các thao tác nghiệp vụ: + Tìm kiếm hồ sơ nhân viên,phương tiện thủy,kho,vật tư, nhà cung cấp. + Cập nhật thông tin nhân viên ,phương tiện thủy,kho,vật tư, nhà cung cấp. ( thêm, xoá, sửa :do người có quyền ). + Lập phiếu nhập, phiếu xuất,phiếu sửa chữa ,phiếu mua vật tư 4) Mô tả - Mỗi kho đều có thủ kho. - Mỗi phương tiện đang họat động đều có thuyền viên.Và mỗi thuyền viên có thể làm việc ở nhiều phương tiện - Khi cần sừa chữa thì phải có người mô tả hư hỏng, người xác nhận và nhân viên sửa chữa trực tiếp - Mỗi lọai vật tư có thể thuộc nhiều kho - Mỗi họat động vận cuyển chỉ vận chuyển duy nhất một lọai hàng - Hạng mục sửa chữa có 2 lọai : Thay vật tư, sửa chữa ngòai vật tư (tức là không thay vật tư) MOÂ HÌNH ERD 1) Phaùt hieän thöc theå : 1.1) Thöïc theå : NHA_CUNG_CAP - Thuoäc tính : MSNCC, TenNCC, DChiNCC, SDTNCC 1.2) Thöïc theå : PHIEU_NHAP - Thuoäc tính : MSPN, Ngay 1.3) Thöïc theå : PHIEU_XUAT - Thuoäc tính : MSPX, Ngay, LyDoXK 1.4) Thöïc theå : VAT_TU - Thuoäc tính : MSVT, TenVT, DonVi, DinhMucVT 1.5) Thöïc theå : KHO - Thuoäc tính : MSK, TenK, DChiK 1.6) Thöïc theå : PHIEU_SUA_CHUA - Thuoäc tính : MSPSC, Ngay, MoTaHH 1.7) Thöïc theå : HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU - Thuoäc tính : MSHMSCNVT, TenHMSCNVT 1.8) Thöïc theå : NHAN_VIEN - Thuoäc tính : MSNV, TenNV, GioiTinh, SoCMND, NgaySInh, NoiSInh, DChiNV, SDTNV, BoPhan, ChucVu 1.9) Thöïc theå : PHUONG_TIEN_THUY - Thuoäc tính : MSPTT, TenPTT, NguyenGia, TaiTrong, NgayBDSD, TGianSD, THanDK 1.10) Thöïc theå : HANG - Thuoäc tính : MSH, TenH 1.11) Thöïc theå : HOAT_DONG_VAN_CHUYEN - Thuoäc tính TGianDKVCHT, : MSHDVC, TGianHT, CuLyKT, CuLyCT, LuongNLTH 2) Moâ hình ERD TGianDKBDVC, TGianCNH, TGianBDVCTT, DDiemNH, DDIemGH, 3) Chuyeån moâ hình ERD thaønh moâ hình quan heä  NHA_CUNG_CAP (MSNCC, TenNCC, DChiNCC, SDTNCC)  PHIEU_NHAP (MSPN, Ngay, MSNCC, MSK, MSNV_NVT, MSNV_L)  PHIEU_XUAT (MSPX, Ngay, LyDoXK, MSK, MSNV_NVT, MSNV_L)  VAT_TU (MSVT, TenVT, DonVi, DinhMucVT)  KHO (MSK, TenK, DChiK, MSNV_TK)  PN_VT (MSPN, MSVT, SL, ÑG)  PX_VT (MSPX, MSVT, SL)  VT_K (MSVT, MSK, SL)  NHAN_VIEN (MSNV, TenNV, GioiTinh, SoCMND, NgaySinh, NoiSinh, DChiNV, SDTNV, BoPhan, ChucVu)  PHIEU_SUA_CHUA (MSPSC, Ngay, MoTaHH, MSPTT, MSNV_MTHH, MSNV_XNHH, MSNV_L)  PHUONG_TIEN_THUY (MSPTT, TenPTT, NguyenGia, TaiTrong, NgayBDSD, TGianSD, THanDK)  PSC_NVSC (MSPSC, MSNV_SC)  PTT_NV (MSPTT, MSNV)  PSC_VT (MSPSC, MSVT, SL)  HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU TenHMSCNVT) (MSHMSCNVT,  PSC_HMSCNVT (MSPSC, MSHMSCNVT, ÑG)  HANG (MSH, TenH)  HOAT_DONG_VAN_CHUYEN (MSHDVC, TGianDKBDVC, TGianBDVCTT, TGianDKVCHT, TGianHT, TGianCNH, DDiemNH, DDiemGH, CuLyKT, CuLyCT, LuongNLTH, MSPTT, MSH, MSNV_GN) 4) Moâ taû chi tieát cho caùc quan heä : Teân quan heä:NHA_CUNG_CAP Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi Raøng giaù DL Buoäc 10 B PK Thuoäc DL Tính 1 MSNCC Maõ soá nhaø cung C Byte trò caáp 2 TenNCC Teân nhaø cung caáp C 30 B 3 DChiNCC Ñòa chæ nhaø cung C 40 B caáp 4 SDTNCC Soá ñieän thoaïi nhaø C 20 K cung caáp Toång soá 100 Teân quan heä:PHIEU_NHAP Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Tính DL 1 MSPN Maõ soá Byte Mieàn Loaïi Raøng giaù DL Buoäc PK trò phieáu C 10 B N 20 B nhaäp 2 Ngay Ngaøy 3 MSNCC Maõ soá nhaø cung C 10 B FK caáp 4 MSK Maõ soá kho C 10 B FK 5 MSNV_NVT Maõ soá nhaân vieân C 10 B FK 10 B FK Mieàn Loaïi Raøng giaù DL Buoäc nhaän vaät tö 6 MSNV_L Maõ soá nhaân vieân C laäp Toång soá 70 Teân quan heä:PHIEU_XUAT Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Tính DL Byte trò 1 MSPX Maõ soá phieáu xuaát C 10 B PK 2 Ngay Ngaøy N 20 B 3 LyDoXK Lyù do xuaát kho C 50 B 4 MSK Maõ soá kho C 10 B FK 5 MSNV_NVT Maõ soá nhaân vieân C 10 B FK 10 B FK nhaän vaät tö 6 MSNV_L Maõ soá nhaân vieân C laäp Toång soá Teân quan heä: VAT_TU Ngaøy: 10-6-08 110 STT Teân Dieãn Giaûi Kieåu Soá Thuoäc Tính DL Byte Mieàn Loaïi Raøng giaù DL Buoäc PK trò 1 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B 2 TenVT Teân vaät tö C 30 B 3 DonVi Ñôn vò tính C 10 B 4 DinhMucVT Ñònh möùc vaät tö S 20 B Toång soá 70 Teân quan heä: KHO Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi Raøng giaù trò DL Buoäc Tính DL Byte 1 MSK Maõ soá kho C 10 B 2 TenK Teân kho C 30 B 3 DChiK Ñòa chæ kho C 40 B 4 MSNV_TK Maõ nhaân C 10 B FK Mieàn Loaïi Raøng giaù DL Buoäc soá PK vieân thuû kho Toång soá 90 Teân quan heä: PN_VT (Phieáu nhaäp-Vaät tö) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Dieãn Giaûi Kieåu Soá Thuoäc Tính DL Byte trò 1 MSPN Maõ soá phieáu C 10 B PK PK nhaäp 2 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B 3 SL Soá löôïng S 10 B 4 DG Ñôn giaù S 20 B Toång soá 50 Teân quan heä: PX_VT (Phieáu xuaát-Vaät tö) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Dieãn Giaûi Kieåu Soá Thuoäc Tính 1 MSPX DL Maõ soá phieáu C Byte 10 Mieàn Loaïi Raøng giaù DL Buoäc B PK trò xuaát 2 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B 3 SL Soá löôïng S 10 B Toång soá PK 30 Teân quan heä: VT_K (Vaät tö-Kho) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Dieãn Giaûi Kieåu Soá Thuoäc Tính DL Byte Mieàn Loaïi Raøng giaù DL Buoäc trò 1 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B PK 2 MSK Maõ soá kho C 10 B PK 3 SL Soá löôïng S Toång soá 10 B 30 Teân quan heä: NHAN_VIEN Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi Raøng giaù trò DL Buoäc 10 B PK B Thuoäc DL Tính 1 MSNV Maõ soá nhaân C Byte vieân 2 TenNV Teân nhaân vieân C 30 3 GioiTinh Giôùi tính L 1 Yes/No B 4 SoCMND Soá chöùng minh C 10 B nhaân daân 5 NgaySinh Ngaøy sinh N 20 B 6 NoiSinh Nôi sinh C 30 K 7 DChiNV Ñòa chæ nhaân C 40 B 20 K vieân 8 SDTNV Soá ñieän thoaïi C nhaân vieân 9 BoPhan Boä phaän C 20 [thuyen, kho, B kó thuaät,...] 10 ChucVu Chöùc vuï C 20 [thuyen tröôûng, thuû B kho, ...] Toång soá 201 Teân quan heä:PHIEU_SUA_CHUA Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi Raøng giaù DL Buoäc 10 B PK Tính DL 1 MSPSC Maõ soá phieáu söûa C Byte trò chöõa 2 Ngay Ngaøy N 20 B 3 MoTaHH Moâ taû hö hoûng C 80 B 4 MSPTT Maõ phöông C 10 B soá FK tieän thuûy 5 MSNV_MTHH Maõ soá nhaân C 10 B FK 10 B FK 10 B FK Mieàn Loaïi Raøng giaù DL Buoäc vieân moâ taû hö hoûng 6 MSNV_XNHH Maõ soá nhaân C vieân xaùc nhaän hö hoûng 7 MSNV_L Maõ soá nhaân C vieân laäp Toång soá 150 Teân quan heä: PHUONG_TIEN_THUY Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Tính 1 MSPTT DL Maõ soá Byte trò phöông C 10 B Teân phöông tieän C 30 B tieän thuûy 2 TenPTT thuûy 3 NguyenGia Nguyeân giaù taøu S 20 B 4 TaiTrong Taûi troïng S 10 B 5 NgayBDSD Ngaøy baét ñaàu söû N 20 B B duïng 6 TGianSD Thôøi gian söû duïng S 10 7 THanDK Thôøi 10 haïn ñaêng S kieåm Toång soá 110 [1,12] B PK
- Xem thêm -