Tài liệu PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 159 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15842 tài liệu

Mô tả:

Phân tích thiêt kế hệ thống ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Tên đề tài: QUẢN LÍ NHÂN SỰ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Quyết Lớp : CĐTHK15 Thái Nguyên,Tháng 4 năm 2009 Page 1 Phân tích thiêt kế hệ thống BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ BÀI : THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………….. 2 I. 1. 2. 3. 4. II. III. IV. KHẢO SÁT HỆ THỐNG……………………………………...3 Mô tả hệ thống…………………………………………………. Chức năng của hệ thống……………………………………….. Phê phán ………………………………………………………. Giải pháp hệ thống mới ……………………………………… PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ CHỨC NĂNG……………..... THIẾT KẾ HỆ THỐNG………………………………………. CÀI ĐẶT………………………………………………………. LỜI NÓI ĐẦU Page 2 Phân tích thiêt kế hệ thống Trong thời đại công nghiệp hóa ngày nay chúng ta đang đứng trước sự thay đổi không ngừng về mọi lĩnh vực, đặc biệt là CNTT. Đứng trước sự thay đổi đó chúng ta phải có một lượng thông tin kiến thức tối thiểu để có thể nắm bắt được nó. Thế kỉ XXI, thế kỉ của tin học và tự động hóa việc đẩy mạnh ứng dụng tin học vào công việc hàng ngày là một mục tiêu được nhà nước quan tâm và phát triển. Trong những năm gần đây, đi đôi với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tin học đã đi sâu vào mọi ngành nghề và mọi lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Sự phát triển của xã hội làm cho công việc quản lí ngày càng trở lên phức tạp. Cách quản lí dựa trên kinh nghiệm, trực giác đã không còn đem lại hiệu quả như mong muốn do đó phải thiết lập một phương thức quản lí mới hiện đại hơn. Là một sinh viên khoa CNTT, em khao khát được tìm hiểu và tiếp thu kiến thức chuyên ngành để vận dụng vào thực tế. Qua một thời gian tìm hiểu với sự giúp đỡ của cô Lê Thu Trang, em đã vận dụng những kiến thức đã học để viết chương trình quản lí nhân sự. Mặc dù đã có những cố gắng, cùng với sự tận tình giúp đỡ chỉ bảo của các cô, song do thời gian và lượng kiến thức có hạn, cộng với việc em mới bước đầu làm quen với môn học nên trương trình này mới chỉ có một số thao tác đơn giản, chưa phải là một trương trình đầy đủ để có thể đưa vào sử dụng quản lý tốt. Em rất mong nhận được những nhận xét. Giúp đỡ của các thầy cô và các bạn để trương trình của em được hoàn thiện hơn. Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Quyết I. KHẢO SÁT HỆ THỐNG  Địa điểm khảo sát:Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh  Địa chỉ:Số 32-Dốc Vân – Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội Page 3 Phân tích thiêt kế hệ thống  Tel:(844)9610170 - (844)9611523  Fax :(844)9611523 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần nồi hơi Việt Nam C«ng ty cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam, tªn giao dÞch tiÕng Anh lµ Vietnam boiler joint stock company vµ tªn viÕt t¾t lµ VBC, cã trô së t¹i khèi 3A thÞ trÊn §«ng Anh-HuyÖn §«ng Anh-Hµ Néi. TiÒn th©n cña c«ng ty lµ Nhµ m¸y c¬ khÝ C70 ®îc thµnh lËp ngµy 20/8/1968 theo quyÕt ®Þnh sè 741/CNN-TCCB-Q§ cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ. Trô së t¹i Gi¶ng Vâ-Ba §×nh-Hµ Néi. Nhµ m¸y c¬ khÝ C70 lµ nhµ m¸y trùc thuéc Bé l¬ng thùc- thùc phÈm ho¹t ®éng trong lÜnh vùc chÕ t¹o & söa ch÷a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ c¬ khÝ chÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm trong ngµnh. Do yªu cÇu cña thÞ trêng vÒ c¸c chñng lo¹i thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc vµ c¸c lß h¬i cÇn thiÕt ph¶i cã qui m« s¶n xuÊt ngµy cµng lín, cho nªn ®Õn n¨m 1976 Bé chñ qu¶n cho phÐp ®æi tªn Nhµ m¸y C70 thµnh nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ¸p lùc §«ng Anh. Trô së t¹i ThÞ TrÊn §«ng Anh-HuyÖn §«ng Anh-Hµ Néi. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 388/H§BT ngµy 20/11/1991 cña Héi §ång Bé Trëng vµ NghÞ ®Þnh sè 165/CP/H§BT ngµy 07/5/1992 cña ChÝnh Phñ, Nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ¸p lùc §«ng Anh ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 318/NN-TCCB-Q§ ngµy 07/05/1993 cña Bé N«ng NghiÖp vµ C«ng NghiÖp thùc phÈm vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty Nåi h¬i ViÖt Nam. Theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 110/TTG-Q§ ngµy 04/02/2002 chuyÓn C«ng ty Nåi h¬i ViÖt Nam thµnh C«ng ty cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam, kÓ tõ ngµy 01/07/2003 c«ng ty cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp. C«ng ty cã V¨n phßng ®¹i diÖn Hµ Néi: 218 NguyÔn Tr·i-§èng §a-Hµ Néi; Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh ë 115 §iÖn Biªn Phñ, phêng §a Kao, quËn 1, thµnh phè Hå ChÝ Minh, Trung t©m giíi thiÖu vµ b¶o hµnh s¶n phÈm ë 174 khu phè Hoµ Long, thÞ trÊn L¸i Thiªu, huyÖn ThuËn An, tØnh B×nh D¬ng. TÝnh ®Õn ngµy 01/01/2007 tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty lµ 351 ngêi, trong ®ã:  C¸n bé cã tr×nh ®é §¹i häc vµ trªn §¹i häc lµ 79 ngêi. Page 4 Phân tích thiêt kế hệ thống  C¸n bé cã tr×nh ®é Trung cÊp vµ Cao ®¼ng lµ 32 ngêi.  C«ng nh©n kü thuËt lµ 211 ngêi.  Cßn l¹i lµ lao ®éng phæ th«ng s¬ cÊp. Qua nhiÒu n¨m ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ thêi kú nÒn kinh tÕ níc ta b¾t ®Çu chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi m«ii trêng kinh doanh hoµn toµn míi, C«ng ty ®· ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n tríc sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· chñ ®éng kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn.ChÝnh nhê sù cè g¾ng kh«ng ngõng ®ã, C«ng ty ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh, gi¶i quyÕt ®îc viÖc lµm vµ n©ng cao ®îc ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tr¶i qua gÇn 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ ®Çu ngµnh trong lÜnh vùc chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ ¸p lùc vµ lß h¬i cña c¶ níc vµ cã uy tÝn lín trong thÞ trêng trong níc vµ khu vùc. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty, ta xem xÐt sè liÖu sau: §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu 1.Tæng doanh thu 2.L·i thùc hiÖn 3.Nguyªn gi¸ TSC§ 4.Vèn kinh doanh 5.Nép ng©n s¸ch 6.Thu nhËp b×nh qu©n/ngêi N¨m 2007 65159700 4135250 38970659 18597600 2100159 2110 N¨m 2008 70345500 55453750 40059750 20129570 2597760 2959 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ cña C«ng ty Cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam. Tr¶i qua gÇn 40 n¨m phÊn ®Êu vµ trëng thµnh, C«ng ty Cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam ®· dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh ë trong níc còng nh trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, C«ng ty ngµy cµng më réng qui m« s¶n xuÊt vµ ph¹m vi ho¹t ®éng, chñ ®éng t×m kiÕm thÞ trêng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu thÞ trêng, n©ng cao uy tÝn. Theo giÊy phÐp ®¨ng kÝ kinh doanh sè 0103001114 cÊp ngµy 07/6/2002, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty Cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam ®ã lµ:  ThiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c lo¹i nåi h¬i, thiÕt bÞ ¸p lùc, kÕt cÊu thÐp siªu trêng, siªu träng, vµ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ kh¸c. Page 5 Phân tích thiêt kế hệ thống  Kh¶o s¸t, t vÊn, thiÕt kÕ, vËn chuyÓn, thi c«ng l¾p ®Æt nåi h¬i, thiÕt bÞ ¸p lùc vµ c¸c c«ng tr×nh c¬ khÝ.  Söa ch÷a, c¶i t¹o, phôc chÕ nåi h¬i, thiÕt bÞ ¸p lùc, thiÕt bÞ c¬ khÝ c¸c lo¹i.  Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nåi h¬i, thiÕt bÞ ¸p lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu( thÐp tÊm, thÐp èng) , phô tïng( b¬m, qu¹t, vßi ®èt dÇu, c¸c lo¹i van) chuyªn ngµnh.  Hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt vµ lµm ®¹i lý cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi níc ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty lu«n lu«n gi÷ ®îc ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng trªn thÞ trêng, c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt ra ®Õn ®©u tiªu thô ngay ®Õn ®ã, Ýt bÞ ø ®äng tån kho cho nªn c«ng ty cã kh¶ n¨ng quay vßng vèn nhanh, thu håi vèn ®ñ vµ kinh doanh ngµy cµng cã l·i, thu nhËp cña ngêi lao ®éng ngµy cµng t¨ng lªn. Page 6 XN XN Kinh Kinh Chi Chi doanh doanh nhánh XNK nhánh XNK HCM HCM Trung Trung Trung Trung tâm tâm tâm tâm GTSP Thiết GTSP Thiết Bình kế xây Bình kế xây Dương Dương lắp lắp Phòng Phòng Công Công nghệnghệSản Sản xuất xuất (Phíanam) nam) (Phía Phòng XN XN Phòng Kiểm Cơ khí Kiểm Cơ khí traCL CL tạo tạo tra đo phôi đo phôi lường lường II XN XN Lắp Lắp máy máy XN XN Lắp Lắp máy máy II II XN XN LR LR Hoàn Hoàn thiện thiện PhóGĐ GĐSản Sản Phó xuất xuất Phòng Phòng Phòng Phòng Tài Kinh Tài Kinh Phòng Phòng Văn Văn Đội Đội chính Phòng doanh doanh Phòng chính Dự Vật tư phòng Bảo Dự kế tiếp Vật tư phòng Bảo kế tiếp án tổng vệ án tổng vệ toán thị toán thị hợp hợp PhóGĐ GĐKinh Kinhtế tế Kếtoán toántrưởng trưởng Phó Kế Giámđốc đốccông côngty ty Giám Hộiđồng đồngquản quảntrị trị Hội C¬ cÊu tæ chøc ®iÒu hµnh cña C«ng ty PhóGĐ GĐĐại Đạidiện diện Phó Bankiểm kiểmsoát soát Ban Đạihội hộiđồng đồngcổ cổđông đông Đại Phòng Phòng Tổ Tổ chức chức PhóGĐ GĐQuản Quản Phó trịhành hànhchính chính trị Phân tích thiêt kế hệ thống 2.1.3.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y c«ng ty. Page 7 Phân tích thiêt kế hệ thống Trong c¬ cÊu tæ chøc ®iÒu hµnh cña C«ng ty Cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam mçi mét vÞ trÝ ®Òu cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau.  §¹i héi ®ång cæ ®«ng: lµ c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn cao nhÊt cña C«ng ty Cæ phÇn gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt. §¹i héi ®«ng cæ ®«ng cã quyÒn: ph¸t hµnh cæ phiÕu; ®Çu t ph¸t triÓn C«ng ty; x©y dùng ®iÒu lÖ C«ng ty.  Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý cña C«ng ty cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi chñ tr¬ng, ®êng lèi theo LuËt doanh nghiÖp vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty, mäi vÊn ®Ò quyÒn lîi cña cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ gåm chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, phã chñ tÞch vµ c¸c uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ( gåm 7 ngêi, nhiÖm kú 3 n¨m).  Ban kiÓm so¸t: lµ tæ chøc thay mÆt c¸c cæ ®«ng kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Ban kiÓm so¸t gåm 3 ngêi, nhiÖm kú 3 n¨m.  Gi¸m ®èc C«ng ty: lµ ngêi cã quyÒn l·nh ®¹o cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ trùc tiÕp ®iÒu khiÓn viÖc qu¶n lý cña C«ng ty th«ng qua c¸c Trëng phßng.  Phã gi¸m ®èc ®¹i diÖn( phÝa Nam) lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh t¹i Hå ChÝ Minh vµ Trung t©m giíi thiÖu s¶n phÈm ë B×nh D¬ng.  Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ c¸c ch¬ng tr×nh nghiªn cøu s¶n phÈm míi.  Phã gi¸m ®èc kinh tÕ: phô tr¸ch vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty tõ viÖc t×m nguån hµng, x©y dùng c¸c dù ¸n, ®Õn viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, t×m kiÕm nguån tiªu thô.  Phã gi¸m ®èc qu¶n trÞ hµnh chÝnh: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®èi néi, ®èi ngo¹i cña C«ng ty.  KÕ to¸n trëng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vµ h¹ch to¸n kinh tÕ t¹i C«ng ty.  XÝ nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: cã nhiÖm vô kinh doanh vËt t, phô tïng, phô kiÖn chuyªn ngµnh. Page 8 Phân tích thiêt kế hệ thống  Chi nh¸nh Hå ChÝ Minh vµ Trung t©m giíi thiÖu s¶n phÈm B×nh D¬ng: giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm; tæ chøc thùc hiÖn l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh phÝa Nam.  Trung t©m thiÕt kÕ kü thuËt vµ l¾p r¸p: cã nhiÖm vô thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm, x©y dùng qui tr×nh c«ng nghÖ, chÕ t¹o s¶n phÈm vµ l¾p ®Æt.  Phßng c«ng nghÖ s¶n xuÊt: qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña phßng kinh doanh giao, cung cÊp vËt t phôc vô s¶n xuÊt.  Phßng kiÓm tra chÊt lîng & ®o lêng s¶n phÈm: cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt lîng toµn bé s¶n phÈm t¹i c«ng ty chÕ t¹o vµ c¸c s¶n phÈm c«ng ty l¾p ®Æt bªn ngoµi. KiÓm tra chÊt lîng vËt t, nguyªn vËt liÖu nhËp vÒ.  Bèn xÝ nghiÖp chÕ t¹o & l¾p m¸y: xÝ nghiÖp c¬ khÝ t¹o ph«i, xÝ nghiÖp x©y l¾p m¸y I, xÝ nghiÖp x©y l¾p m¸y II vµ xÝ nghiÖp l¾p r¸p hoµn thiÖn s¶n phÈm. C¸c xÝ nghiÖp nµy cã c¸c tæ s¶n xuÊt, mçi tæ cã tæ trëng ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Bèn xÝ nghiÖp nµy cã nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch ®Ò ra.  Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: thùc hiÖn h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong toµn c«ng ty, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, toµn diÖn kÕt qu¶ s¶n xuÊt, cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho l·nh ®¹o, c¸c bé phËn cã liªn quan vµ nh÷ng ®èi tîng cã nhu cÇu th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, gióp nhµ qu¶n lý ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp.Phßng dù ¸n: cã nhiÖm vô nghiªn cøu, ®Ò ra c¸c dù ¸n ph¸t triÓn C«ng ty.  Phßng kinh doanh tiÕp thÞ: qu¶n lý, ®iÒu hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp toµn c«ng ty, thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp thÞ, thÞ trêng, tiªu thô s¶n phÈm.  Phßng vËt t: chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸, cung cÊp vËt t theo yªu cÇu cña phßng s¶n xuÊt.  V¨n phßng tæng hîp: qu¶n lý c«ng t¸c hµnh chÝnh cña c«ng ty vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng.  §éi b¶o vÖ: chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý t×nh h×nh an toµn trËt tù toµn c«ng ty.  Phßng tæ ch: qu¶n lý t×nh h×nh nh©n sù cña c«ng ty. Page 9 Phân tích thiêt kế hệ thống Mçi phßng ban ®Òu cã chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng, xong môc ®Ých chung vµ cuèi cïng lµ phôc vô lîi Ých chung cña toµn C«ng ty. Gi÷a ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c phßng ban lu«n lu«n tån t¹i mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau. Mèi quan hÖ nµy kh«ng ngõng ®îc cñng cè vµ ph¸t huy ®Ó t¨ng cêng sù qu¶n lý thèng nhÊt trong toµn C«ng ty. Sù ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, ®ång søc, ®ång lßng cña toµn bé tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty chÝnh lµ mét nh©n tè quan träng mang l¹i thµnh c«ng cña C«ng ty h«m nay vµ còng lµ nh©n tè quan träng ®¶m b¶o nh÷ng bíc tiÕn v÷ng ch¾c cña C«ng ty trong t¬ng lai. 1. .Mô tả hệ thống Khi công ty thiếu lao động (do lao động về hưu,nhỉ việc,cần thêm lao đông cho việc phát triên sản xuất của công ty).Ban lãnh đạo và Phòng tổ chức lao động sẽ tiến hành tuyển lao đông.Khi lao động dược tuyển sẽ được phân về các phòng ban hoặc phân xưởng để thử việc.Nếu quá trình thử việc tốt công ty sẽ tiến hành kí hợp đồng lao động và hồ sơ của lao đông sẽ được lưu vào hệ thống.Khi đó lao động sẽ được hưởng đầy đủ chính sách của nhà nước về mức lương,phụ cấp tiền lương,chế độ bảo hiểm và bảo hộ lao động.Tùy thuộc vào hiệu quả sản xuất mà lao động được xét khen thưởng hay kỉ luận.Bộ phận quản lí sẽ theo dõi quá trinh làm việc của lao động.Khi lao động đến tuổi nghỉ việc nghỉ hưu Bộ phân quản lí sẽ cập nhật và báo cáo lên lãnh đạo.Khi lãnh đạo có yêu cầu tìm kiếm hay điều động nhân lực bô phận quản lí phải thưc hiện được yêu cầu và báo cáo lên lãnh đạo.Ngoài ra bộ phận quản lí phải theo dõi viêc chấm công để chuyển số liệu cho phòng kế toán tính và trả lương cho nhân viên.Hàng quý bộ phận quản lí phải báo cáo lên lãnh đạo về số lao động và số người nghỉ hưu,số hợp đồng lao động mới kí. Công ty có nhiều chi nhánh mà mỗi chi nhánh lại có cách quản lí riêng không thống nhât vì vậy viêc báo cáo lên lãnh đạo còn chậm và hay xảy ra sai sót.Khi triển khai kế hoạch mới thường mất nhiêu thời gian và không đáp ứng được yêu cầu phát triển công ty. HỒ SƠ XIN VIỆC: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Page 10 Phân tích thiêt kế hệ thống Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN 1. Họ và tên: …………………………………………2. Nam / Nữ:...................... 3. Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................ 4. Thường trú tại số:……………………………………..Đường:.......................... Phường (xã)……………………………Quận (Huyện):.................................... Thành phố (tỉnh).................................................................................................. 5. Địa chỉ liên lạc:.................................................................................................... 6. Số điện thoại:....................................................................................................... 7. Dân tộc:……………………………………… Tôn giáo:................................... 8. Trình độ học vấn: ................................................................................................ Ngoại ngữ:………………………………………………Bằng:......................... Chuyên môn:…………………………………….. …….Bằng:.......................... 9. Ngày tham gia tổ chức Công Đoàn ……………………………Tại:.................. 10. Ngày tham gia Đoàn thanh niên CS HCM, Đảng CSVN.................................. Tại:…………….. 11. Tình trạng sức khỏe ………………Chiều cao:………Cân nặng:.................... Dị tật bẩm sinh (nói, nghe, nhìn, chân tay v.v…).............................................. Dấu vết riêng (vết sẹo, hình săm v.v…)............................................................. Quá trình hoạt động của bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay học trường nào, làm gì ở đâu THỜI GIAN Từ tháng, năm Đến tháng, năm NƠI HỌC HAY CÔNG TÁC Page 11 Phân tích thiêt kế hệ thống PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 10. Họ và tên cha:………………………………Sinh năm………………… Nghề ngiệp: ………………………………............................................. 11.Họ tên mẹ:…………………………………..Sinh năm:………………… Nghề ngiệp:……………………………………………………………... 12. Họ và tên anh chị em ruột, năm sinh, nghề nghiệp. STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NGHỀ NGHIỆP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Họ và tên vợ (chồng):………………………Sinh năm:………………… Page 12 Phân tích thiêt kế hệ thống Nghềnghiệp:………………………………............................................. 14. Họ tên các con, năm sinh, làm gì: STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NGHỀ NGHIỆP 1. 2. 3. Tôi cam kết bản lý lịch khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và kỷ luật theo Nội quy Công ty. ……………ngày………tháng……..năm………. NGƯỜI KHAI XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Nội dung xác nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai, nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào (có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người xin việc) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………….…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Ngày……tháng……năm…….. UBND phường xã:………….. Page 13 Phân tích thiêt kế hệ thống 2. Mục tiêu của hệ thống  Cập nhật lí lịch của lao động  Tìm kiếm báo cáo thông tin về lao động theo yêu cầu của lãnh đạo  Thống kê báo cáo 3. Đánh giá thuận lợi và khó khăn của hệ thống Thuận lợi: - Công ty có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng được công tác sản xuất và phát triển - Có đội ngũ cán bộ có tay nghề và nhiệt tình với công việc Phê phán hệ thống - Thiếu vắng về trang thiết bị:Đa phần hệ thống quản lí thủ công chưa áp - dụng tin hoc vào quá trình quản lí. Thừa nhân lực quản lí Cơ cấu tổ chức bất hợp lí luân chuyển thông tin chậm long vòng Ùn tắc quá tải về dữ liệu,xử lí thông tin chập thiếu chính xác Lãng phí tiền bạc chi phí cho công tác quản lí. Chưa đáp ứng được vấn đề bảo mật thông tin. Sổ sách báo cáo trình bày chưa khoa học 4. Giải pháp  Đưa tin học vào hệ thống để giảm bớt nhân lực cho hệ thông quản lí Và cải thiện vấn đề bảo mật  Cải tiến cơ cấu tổ chức II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG  Chức năng - Cập nhật lý lịch nhân viên: Dùng để cập nhật nhân viên mới vào trong tập tin hồ sơ nhân viên, trong đó có lương cơ bản và phụ cấp chức vụ (nếu có) - Xem lý lịch nhân viên theo mã số nhân viên: Cho phép xem được lý lịch của bất kỳ một nhân viên nào trong công ty theo mã số phòng ban của nhân viên đang làm việc. - Thống kê báo cáo: Thông tin nhập: Lý lịch nhân viên, danh mục phòng ban, danh mục chức vụ,hợp đồng lao dộng. Thông tin xuất: Các báo cáo thông tin lý lịch về nhân viên, về phòng ban, về chức vụ,về hợp đồng lao động,một số thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo. Page 14 Phân tích thiêt kế hệ thống BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG QL NHÂN SỰ CẬP NHẬT DL THỐNG KÊ CN hồ sơ Số hợp đồng LĐ kí CN HĐLĐ CNDM phòng CNDM chức vụ Thông NV theo trình độ TÌM KIẾM Tim kiếm NV theo phòng Tìm kiếm NV theo cvụ Tìm kiếm NV thêo tên,mã nv Thống kê Đảng Viên BIỂU ĐỒ LUỒNG MỨC KHUNG CẢNH Thông tin cập nhật BPHẬN QUẢN LÍ QUẢN LÍ NHÂN SỰ Thông tin trả lời Page 15 Phân tích thiêt kế hệ thống MỨC ĐỈNH NV BỘ PHẬN QUẢN LÍ CẬP NHẬT LLNV DMCVU DMĐLD D DMPHONG TÌM KIẾM THỐNG KÊ,BC BỘ PHẬN QUẢN LÍ MỨC DƯỚI ĐỈNH CHỨC NĂNG CẬP NHẬT CN C. VỤ DMCHỨCVU J DMPHONG 1, 2 CN HSNV CN PHONG BỘ PHẬN QUẢN LÍ 1, 2 DMNVIEN 1, 2 1, 2 1, 2 CN HĐLĐ DMHDLD Page 16 Phân tích thiêt kế hệ thống MỨC DƯỚI ĐỈNH CHỨC NĂNG TÌM KIẾM BỘ PHẬN QUẢN LÍ TKNV THEO PHÒNG DMNVIEN 3, 4 DMPHONG DMCHỨCVU J TKNV THEO MÃ,TÊN TKNV THEO CVỤ 3, 4 3, 4 BỘ PHẬN QUẢN LÍ MƯC DƯỚI ĐỈNH CHỨC NĂNG BÁO CÁO 3, 4 3, 4 BỘ PHẬN QUẢN LÍ TK NV THEO TRÌNH ĐỘ TK NV NGHI HƯU DMHDLD DMNVIEN 3, 4 TK HĐLĐ Đà KÍ TK HĐLĐ Đà KÍ Page 17 BỘ PHẬN QUẢN LÍ Phân tích thiêt kế hệ thống 1.Cập nhật ,hiệu chỉnh 2.Trả lời 3.Yêu cầu 4.Trả lời dl  PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU  Dựa vào mô hình thực thể liên kết H Đ LĐ NHÂN VIÊN PHÒNG BAN CHỨC VỤ Page 18 Phân tích thiêt kế hệ thống  Dựa vào mô hình quan hệ Trường 1NF 2NF 3NF Page 19 Phân tích thiêt kế hệ thống # Mã nhân viên #Mã nhân viên #Mã nhân viên #Mã nhân viên Tên nhân viên Tên nhân viên Tên nhân viên Tên nhân viên Ngày sinh Ngày sinh Ngày sinh Ngày sinh Giới tính Giới tính Giới tính Giới tính Số CMTND Số CMTND Số CMTND Số CMTND Địa chỉ Địa chỉ Địa chỉ Địa chỉ Điện thoại Điện thoại Điện thoại Điện thoại Trình độ văn hóa Trình độ văn hóa Trình độ văn hóa Trình độ văn hóa Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Đảng viên Đảng viên Đảng viên Đảng viên Tôn giáo Tôn giáo Tôn giáo Tôn giáo Mã phòng Mã phòng Mã phòng @Mã phòng Tên phòng Tên phòng Tên phòng @Mã chức vụ Mã chức vụ Mã chức vụ Mã chức vụ @Mã HĐLĐ Tên chức vụ Tên chức vụ Tên chức vụ Mã HĐLĐ Mã HĐLĐ Mã HĐLĐ #Mã phòng Tên phòng Page 20
- Xem thêm -