Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống - hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

ĐỀ TÀI: Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách Phần I: Phạm vi – Mục tiêu đồ án 1. Mục tiêu: Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách bao gồm từ khâu nhập sách từ các nhà xuất bản, bán sách và thanh toán với nhà xuất bản. Quản lý các hoạt động kiểm kê sổ sách và công nợ cuối mỗi tháng của cửa hàng. 2. Phạm vi đồ án:  Phạm vi thực hiện đồ án dựa trên những kiến thức thu được từ môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin do Thạc sĩ Nguyễn Gia Tuấn Anh giảng dạy và tham khảo thêm một số tài liệu bên ngoài để bổ sung thêm kiến thức nhằm hoàn thiện đồ án hơn, đáp ứng được mục tiêu đề án.  Ứng dụng này khi được phát triển hoàn chỉnh (coding) có thể được áp dụng trong thực tế, giúp tăng hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm chi phí cho các cửa hàng sách 2 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách Phần II: Phân tích – Thiết kế 3. Phân tích: 3.1 Phát hiện thực thể: 1. Thực thể 1: HOADON - Thực thể tượng trưng cho một khách hàng khi tới mua sách của cửa hàng. - Các thuộc tích: SOHD, NGAYHD, HOTENKH. 2. Thực thể 2: CT_HOADON - Thực thể cho biết thông tin chi tiết của hoá đơn khi khách mua sách của cửa hàng. - Các thuộc tính: STTCTHD, SLBAN, GIABAN. 3. Thực thể 3: SACH - Thực thể chứa thông tin của những cuốn sách cửa hàng đã nhập của nhà xuất bản. - Các thuộc tính: MASACH, TENSACH, GIABIA, TLCK. 3 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 4. Thực thể 4: THELOAI - Thực thể chứa thông tin về các thể lọai sách như: giáo khoa, tiểu thuyết, văn học, khoa học … - Các thuộc tính : MATL, TENTL. 5. Thực thể 5: PHIEUNHAP - Thực thể tượng trưng cho cửa hàng mỗi khi cần nhập sách của một nhà xuất bản nào đó để bán. - Các thuộc tính: SOPN, NGAYNHAP. 6. Thực thể 6: CT_PHIEUNHAP - Thực thể cho biết thông tin chi tiết của từng phiếu nhập sách của cửa hàng từ một nhà xuất bản. - Các thuộc tính: STTCTPN, SLNHAP, GIANHAP. 7. Thực thể 7: NHAXUATBAN - Mỗi thực thể tượng trưng cho một nhà xuất bản mà cửa hàng nhập sách. 4 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách - Các thuộc tính: MANXB, TENNXB, DIACHI, DIENTHOAI. 8. Thực thể 8: KIEMKE - Thực thể tượng trưng cho việc kiểm tra số lượng sách của cửa hàng để nắm nhu cầu cho tháng tới. - Các thuộc tính: STTPKKE, NAMTHANG, SLTHEOSO, SLTHUCTE. 9. Thực thể 9: CONGNO - Thực thể tượng trưng cho công nợ đối với các nhà xuất bản để đánh giá tình hình kinh doanh của cửa hàng. - Các thuộc tính: STTCN, NAMTHANG, NODK, NOCK, PHATSINH, CHITRA. 10. Thực thể 10: PHIEUCHI - Thực thể tượng trưng cho việc thanh tóan tiền cho các nhà xuất bản dựa trên số tiền cửa hàng đang nợ của nhà xuất bản - Các thuộc tính: SOPC,NGAYCHI,SOTIENCHI,LIDOCHI 3.2 Mô hình ERD: Sau khi phân tích các mối kết hợp giữa các thực thể ta có mô hình dữ liệu mức quan niệm (mô hình ERD) như sau : 5 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 3.3 Mô tả thực thể : 6 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 3.3.1 Thực thể HOADON : Tên thực thể : HOADON Tên thuộc Diễn giải tính SOHD Ngày lập hóa đơn NGAYHD Số hóa đơn HOTENKH Họ tên khách hàng 3.3.2 Thực thể THELOAI : 7 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách Tên thực thể : THELOAI Tên thuộc Diễn giải tính MATL Mã thể lọai TENTL Tên thể lọai 3.3.3 Thực thể CT_HOADON : Tên thực thể : CT_HOADON Tên thuộc Diễn giải tính STTCTHD Số thứ tự chi tiết hóa đơn SLBAN Số lượng bán 8 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách GIABAN Giá bán 3.3.4 Thực thể SACH : Tên thực thể : SACH Tên thuộc Diễn giải tính MASACH Mã số sách TENSACH Tên sách GIABIA Giá bìa 9 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách TLCK Tỉ lệ chiết khấu 3.3.5 Thực thể CT_PHIEUNHAP : Tên thực thể : CT_PHIEUNHAP Tên thuộc Diễn giải tính STTCTPN Số thứ tự chi tiết phiếu nhập SLNHAP Số lượng nhập GIANHAP Giá nhập 3.3.6 Thực thể PHIEUNHAP : 10 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách Tên thực thể : PHIEUNHAP Tên thuộc Diễn giải tính SOPN Số phiếu nhập NGAYNHAP Ngày nhập sách 3.3.7 Thực thể KIEMKE : 11 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách Tên thực thể : KIEMKE Tên thuộc tính Diễn giải STTPKKE Số thứ tự phiếu kiểm kê NAMTHANG Năm và tháng lập phiếu SLTHEOSO Số lượng theo sổ SLTHUCTE Số lượng thực tế 3.3.8 Thực thể NHAXUATBAN : Tên thực thể : NHAXUATBAN Tên thuộc Diễn giải tính 12 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách MANXB Mã nhà xuất bản TENNX Tên nhà xuất bản DIACHI Địa chỉ của nhà xuất bản DIENTHOAI Điện thoại của nhà xuất bản 3.3.9 Thực thể PHIEUCHI : 13 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách Tên thực thể : PHIEUCHI Tên thuộc Diễn giải tính SOPC Số phiếu chi NGAYCHI Ngày chi SOTIENCHI Số tiền chi LIDOCHI Lí do chi 3.3.10 Thực thể CONGNO : Tên thực thể : CONGNO 14 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách Tên thuộc tính Diễn giải STTCN Số thứ tự công nợ NAMTHANG Năm tháng KNOD Nợ đầu kì NOCK Nợ cuối kì PHATSINH Phát sinh CHITRA Chi trả 15 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 3.4. Mô hình DFD 3.4.1. Mô hình ERD mức 0 (1) NV (2) (3) KH Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách (4) (5) (6) CCH (7) (8) NXB Chú thích:  NV: Nhân viên 16 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách  KH: Khách hàng  CCH: Chủ cửa hàng  NXB: Nhà xuất bản Chú thích dòng dữ liệu:  (1): Thông tin cung cấp từ nhân viên (phiếu nhập, hóa đơn …)  (2): Thông báo đã thực hiện hoặc cập nhật thành công  (3): Thông tin yêu cầu hóa đơn  (4): Thông tin đáp trả yêu cầu của khách hàng  (5): Yêu cầu báo cáo (doanh thu, công nợ …)  (6): Thông tin báo cáo đáp trả  (7): Yêu cầu thông tin phiếu nhập  (8): Đáp trả yêu cầu 3.4.2 DFD của chức năng lập phiếu nhập sách Lập phiếu nhập 17 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách SACH sá ch Nhân viên Manager TT TT về sách, số lượng, Tên NXB về th ể TT lo ại về THELOAI 1.1 Thống kê và kiểm tra Các loại sách, Và cập nhật thông tin bìa giá K ề C v TT à tỉ lệ v Th Manager NXB SACH ỏa 1.2 Tính tổng tiền, tiền chiết khấu, đối chiếu ỏa Th 1.3 TT ph iế u nh ập Lập phiếu nhập mới Tờ PN 1.4 In phiếu nhập Manager Nhân viên PHIEUNHAP CTPHIEUNHAP 3.4.3 DFD của chức năng lập hóa dơn 18 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách Lập hóa đơn về THELOAI HOADON hó TT a về đơ n TT SACH ch sá th ể về TT loại 2.1 Thống kê sách và tính tổng tiền 2.2 Thông tin về tổng tiền TT về chi tiết hóa đơn Lập hóa đơn mới TT hóa đơn Manager Nhân viên CTHOADON Tờ hóa đơn 2.3 In hóa đơn Manager Khách hàng 19 Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 3.4.4 DFD của chức năng lập phiếu chi TT về ph iếu ch i Lập phiếu chi Manager Nhân viên Nhân viên Manager 20
- Xem thêm -