Tài liệu Phân tích thị trường và các chính sách marketing

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi Nãi §Çu Trong thêi gian häc tËp t¹i trêng §¹i Häc Kinh Doanh vµ C«ng NghÖ Hµ Néi em ®¨ ®i lµm thªm t¹i C«ng Ty TNHH Kú NghØ §Þa Lý ViÖt Nam (Geographic Holiday), víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc céng víi kinh nghiÖm lµm viÖc trong m«i trêng kinh doanh du lÞch em thÊy m×nh cã thÓ ¸p dông nã vµo bµi luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Víi sù say mª kinh doanh vµ niÒm yªu thÝch víi bé m«n Khëi Sù Kinh Doanh cña khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp em thÊy ®©y lµ lóc thÝch hîp nhÊt ®Ó cã thÓ ®a ra nh÷ng ý tëng kinh doanh cña m×nh. Tõ l©u em ®· nghiªn cøu dù ¸n kinh doanh thµnh lËp mét c«ng ty du lÞch riªng cho m×nh dùa trªn sù vËn dông tæng hîp c¸c kiÕn thøc qu¶n lý, marketing, tµi chÝnh… Bµi luËn v¨n cña em cã kÕt cÊu gåm ba phÇn: PhÇn I – Môc tiªu cña kÕ ho¹ch kinh doanh PhÇn II – Ph©n tÝch thÞ tr êng vµ c¸c chÝnh s¸ch Marketing PhÇn III – C¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh Trong bµi luËn v¨n ®· hoµn thµnh ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ nhîc ®iÓm do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ kiÕn thøc. Em mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn chØ b¶o cña c¸c thÇy, c« ®Ó dù ¸n kinh doanh cña em ®îc thµnh c«ng. Qua ®©y em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi tÊt c¶ c¸c thÇy, c« gi¸o trêng §¹i häc Kinh Doanh vµ C«ng NghÖ Hµ Néi ®· tËn t×nh d×u d¾t em trong nh÷ng n¨m häc võa qua t¹i trêng.Cho phÐp em ®îc göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ th¹c sü TrÇn TuyÕt Trang, c« ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh lµm luËn v¨n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! §oµn Hoµng HiÖp 1 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn I. Môc tiªu cña kÕ ho¹ch kinh doanh  Kinh doanh: - Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc cung øng dÞch vô trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých sinh lêi. - NÒn t¶ng cña sù kinh doanh lµ theo quy luËt cung cÇu cña thÞ trêng, cã nghÜa lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ b¸n nh÷ng g× thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n nh÷ng g× m×nh thÝch. - Khëi sù mét c«ng viÖc kinh doanh, dï chØ lµ mét c«ng viÖc rÊt nhá, nhng ®ã l¹i lµ mét quyÕt ®Þnh rÊt quan träng v× nã kh«ng nh viÖc b¹n tham gia vµo mét chuyÕn du lÞch b»ng xe ®¹p vßng quanh thÕ giíi hay lµ lµm nh÷ng viÖc kh¸c, nã còng kh«ng ph¶i lµ mét h×nh thøc gi¶i trÝ cã thëng. Bëi v× ngêi tham gia thêng biÕt ®îc “®Ých” cÇn ®Õn vµ cã thÓ rêi bá bÊt cø lóc nµo . - Tuy nhiªn, viÖc khëi sù mét c«ng viÖc kinh doanh cho riªng m×nh cã thÓ mang ®Õn nh÷ng c¬ héi, biÕt ®îc nh÷ng ®iÒu kh«ng thÓ cã ®îc khi lµm viÖc cho ngêi kh¸c. Trong ®ã cã thÓ cã nh÷ng phÇn thëng ®¸ng gi¸ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho sù m¹o hiÓm, lßng dòng c¶m vµ sù s¸ng suèt. ViÖc khëi sù mét c«ng viÖc kinh doanh cña riªng m×nh chøa ®ùng c¶ nh÷ng c¬ may vµ rñi ro. Lîi Ých cña viÖc cã ®îc mét c«ng viÖc kinh doanh cña riªng m×nh kh«ng chØ lµ lîi nhuËn – phÇn thëng cho viÖc chÊp nhËn m¹o hiÓm vµ viÖc ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Mét c«ng viÖc kinh doanh ®îc qu¶n lý tèt cã thÓ t¹o ra ®îc nhiÒu gi¸ trÞ cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ nh÷ng ngêi cã liªn quan kh¸c nh kh¸ch hµng, ngêi lao ®éng, ngêi cung øng, ngêi cho vay vèn, sù ph¸t triÓn cña ngµnh vµ phóc lîi x· héi. §èi víi b¶n th©n ngêi chñ, ngoµi nh÷ng lîi Ých vËt chÊt ®îc, quan träng h¬n lµ c¶m gi¸c tho¶i m¸i g¾n liÒn víi suy nghÜ “®îc lµm chñ chÝnh b¶n th©n m×nh”. §Ó cã ®îc c¸u nh×n râ nÐt h¬n vÒ c«ng viÖc kinh doanh cña mét c«ng ty l÷ hµnh tríc khi ®i vµo x©y dùng ®Ò ¸n kinh doanh, díi ®©y lµ mét sè ho¹t ®éng c¬ b¶n cña mét c«ng ty l÷ hµnh. Do xu híng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, thu nhËp cña mäi tÇng líp x· héi t¨ng lªn, ngêi ta ®· nghÜ tíi viÖc vui ch¬i, gi¶i trÝ. Mét trong §oµn Hoµng HiÖp 2 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp nh÷ng ho¹t ®éng ®ã lµ du lÞch. Khi ®· cã tiÒn ®Ó ®i du lÞch th× ngêi ta lu«n yªu cÇu ®îc phôc vô chu ®¸o. X· héi ph¸t triÓn th× con ngêi cµng c¶m thÊy quý thêi gian, khi muèn ®i du lÞch th× hä chØ cÇn chuÈn bÞ tiÒn, cßn tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc cßn l¹i th× ph¶i cÇn cã sù s¾p sÕp chuÈn bÞ cña c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch. Do vËy cÇn mét t¸c nh©n lµm nhiÖm vô liªn kÕt gi÷a cung vµ cÇu du lÞch, ®ã chÝnh lµ c¸c c«ng ty l÷ hµnh. Do vËy c¸c c«ng ty l÷ hµnh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sau:  Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trung gian, b¸n vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch. HÖ thèng c¸c ®iÓm b¸n, c¸c ®¹i lý du lÞch t¹o thµnh m¹ng líi ph©n phèi s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp du lÞch. Trªn c¬ së ®ã rót ng¾n hoÆc xo¸ bá kho¶ng c¸ch gi÷a kh¸ch du lÞch víi c¬ së kinh doanh du lÞch.  Tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi.C¸c ch¬ng tr×nh nµy nh»m liªn kÕt c¸c s¶n phÈm du lÞch nh vËn chuyÓn, lu tró, tham quan.v.v.. thµnh mét s¶n phÈm thèng nhÊt hoµn h¶o vµ d¸p øng ®îc mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng.  C¸c c«ng ty l÷ hµnh lín víi hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phong phó, tõ c¸c c«ng ty hµng kh«ng ®Õn c¸c chuçi kh¸ch s¹n, hÖ thèng ng©n hµng, … §¶m b¶o phôc vô tÊt c¶ c¸c nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch, tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng. Nh÷ng tËp ®oµn du lÞch mang tÝnh chÊt toµn cÇu sÏ gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn xu híng tiªu dïng du lÞch trªn thÞ trêng hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai. Chóng ta cã thÓ ph¸c ho¹ vai trß cña c«ng ty l÷ hµnh nh trong s¬ ®å sau: S¬ ®å 1 : Vai trß cña c«ng ty l÷ hµnh Kinh doanh lu tró, ¨n uèng (kh¸ch s¹n, nhµ hµng…) Kinh do¹nh vËn chuyÓn (hµng kh«ng, ®êng bé, …) C¸c c«ng ty l÷ hµnh du lÞch Tµi nguyªn du lÞch (nh©n v¨n, nh©n t¹o…) §oµnC¸c Hoµng HiÖp c¬ quan du lÞch vïng quèc gia 3 Kh¸ch du lÞch Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - 1. Sø mÖnh vµ môc tiªu cña c«ng ty. 1.1. Sø mÖnh. Do xu híng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, thu nhËp cña mäi tÇng líp x· héi t¨ng lªn, ngêi ta ®· nghÜ tíi viÖc vui ch¬i, gi¶i trÝ. Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng ®ã lµ du lÞch. Khi ®· cã tiÒn ®Ó ®i du lÞch th× ngêi ta lu«n yªu cÇu ®îc phôc vô chu ®¸o. X· héi ph¸t triÓn th× con ngêi cµng c¶m thÊy quý thêi gian, khi muèn ®i du lÞch th× hä chØ cÇn chuÈn bÞ tiÒn, cßn tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc cßn l¹i th× ph¶i cÇn cã sù s¾p sÕp chuÈn bÞ cña c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch. Do vËy cÇn mét t¸c nh©n lµm cÇu nèi vµ ®ã chÝnh lµ c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh. Nh»m tho¶ m·n vµ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng vÒ dÞch vô cña c«ng ty. Nh÷ng yªu cÇu ®îc ®a ra nh sau: + LÊy chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô lµm hµng ®Çu. + §a ra nh÷ng møc gi¸ hîp lý cho tõng ®èi tîng kh¸ch hµng. 1.2. Môc tiªu. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp ra ®Òu ®Æt ra môc tiªu hµng ®Çu cña m×nh lµ thu ®îc lîi nhuËn cao. §oµn Hoµng HiÖp 4 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp + Môc tiªu phôc vô.Mçi s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty khi ®îc tung ra thÞ trêng ®Òu nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. + Môc tiªu ph¸t triÓn. Víi mét doanh nghiÖp míi thµnh lËp viÖc ®Ó ph¸t triÓn th¬ng hiÖu lu«n lµ mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu bëi trong t¬ng lai nªu th¬ng hiÖu cña c«ng ty ®îc kh¼ng ®Þnh ®ã sÏ lµ mét vÞ thÕ rÊt lín ®Ó c«ng ty ph¸t triÓn vµ thu ®îc lîi nhuËn cao. + Tr¸ch nhiÖm x· héi. Tr¸ch nhiÖm nµy tríc hÕt lµ sù b¶o vÖ quyÒn lîi cña kh¸ch hµng, nh÷ng ngêi sö dông dÞch vô nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng. MÆt kh¸c tr¸ch nhiÖm x· héi cña c«ng ty du lÞch lµ viÖc t«n träng ph¸p luËt, chÊt lîng cña dÞch vô, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ Níc vÒ kinh doanh, truyÒn thèng v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n… NhiÖm vô liªn kÕt gi÷a cung vµ cÇu du lÞch, ®ã chÝnh lµ c¸c c«ng ty l÷ hµnh. Khi ho¹t ®éng kinh doanh ®· ®i vµo æn ®Þnh vµ mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn, c«ng ty sÏ më thªm nh÷ng chi nh¸nh kh¸c, kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô kh¸c nh: Kh¸ch s¹n, vËn t¶i vµ qu¶ng c¸o... TÊt c¶ sÏ phôc vô mét môc tiªu chung lµ thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn, mang l¹i cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô hoµn h¶o vµ xa h¬n nòa lµ ®a c«ng ty v¬n xa ttíi tÇm ch©u lôc. 2. CÊu tróc dù kiÕn cña tiÒn vèn. Tæng nguån vèn dù kiÕn lµ : 150 triÖu ®ång. Toµn bé ®Òu lµ vèn chñ së h÷u tù cã. Trong ®ã: - Vèn cè ®Þnh : 97.000.000 ®ång - Vèn ho¹t ®éng kinh doanh: 53.000.000 ®ång 3. Tªn gäi vµ ®Þa ®iÓm cña c«ng ty. §Ó phï hîp víi môc tiªu vµ nhãm kh¸ch hµng mµ c«ng ty híng tíi, ®Þa ®iÓm cña c«ng ty ph¶i ®îc ®Æt t¹i n¬i cã nhiÒu kh¸ch bé hµnh níc ngoµi qua l¹i n¬i ®ã cã thÓ lµ trung t©m mua s¾m dµnh cho kh¸ch níc ngoµi, kh¸ch s¹n lín… vµ ®Æc biÖt lµ khu phè cæ Hµ Néi. Trô së chÝnh: Sè 68 Hµng BÌ- phêng Hµng B¹c- quËn Hoµn KiÕmHµ Néi Tªn giao dÞch: C«ng ty TNHH Kh¸m Ph¸ §Þa Lý Ch©u ¸ §oµn Hoµng HiÖp 5 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tªn quèc tÕ: Asia Geographic Expedition Tªn viÕt t¾t: AGE Website : www.age.net Trô së chÝnh cña c«ng ty ®îc ®Æt t¹i khu phè cæ Hµng BÌ n¬i cã chî Hµng BÌ næi tiÕng n»m c¹nh phè Hµng DÇu (bu«n b¸n giµy dÐp), phè Hµng B¹c (phè kim hoµn), phè Hµng Gai (phè lôa)…tÊt c¶ nh÷ng con phè nµy ®Òu cã tªn trong Guide Book, Lonelyplanet Book ( ®©y lµ nh÷ng cuån cÈm nang du lÞch næi tiÕng lu«n cã trong tay kh¸ch níc ngoµi khi ®Õn víi ViÖt Nam ). §©y lµ ®Þa ®iÓm rÊt ®Ñp bëi cã rÊt ®«ng kh¸ch níc ngoµi qua l¹i hµng ngµy ®em l¹i nhiÒu thuËn lîi cho kinh doanh. 4. C¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cña c«ng ty. 4.1. L÷ hµnh néi ®Þa. §©y sÏ lµ m¶ng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty ®em l¹i phÇn lín doanh thu cho c«ng ty chuyªn thùc hiÖn c¸c dÞch vô l÷ hµnh trong níc dµnh cho kh¸ch níc ngoµi du lÞch ë ViÖt Nam. Trong ®ã gåm c¸c dÞch vô sau: + Tæ chøc c¸c tour du lÞch trong níc. §Æc biÖt chó träng vµo nh÷ng tour du lÞch, giíi thiÖu nh÷ng nÐt v¨n ho¸ vµ phong c¶nh ®Ñp cña ViÖt Nam, nh:  ë MiÒn B¾c cã SaPa, H¹ Long, Chïa H¬ng, T©y B¾c...  ë MiÒn Trung cã Phong Nha KÎ Bµng, Cè §« HuÕ vµ phè cæ Héi An…  ë MiÒn Nam cã Mòi NÐ, §Þa §¹o Cñ Chi vµ Mª K«ng delta… + Lµm hé chiÕu, visa cho kh¸ch níc ngoµi. + Thùc hiÖn c¸c dÞch vô ®Æt chç t¹i nh÷ng kh¸ch s¹n, phßng häp, phßng héi nghÞ, nhµ hµng lín… + §Æt tiÖc héi nghÞ + B¸n vÐ m¸y bay, tµu ho¶, xe bus, … + Thuª xe «t« du lÞch phôc vô suèt hµnh tr×nh. 4.2. L÷ hµnh quèc tÕ. + Më c¸c tour du lÞch ra níc ngoµi phôc vô kh¸ch du lÞch trong níc. §Æc biÖt chó träng ®Õn c¸c tuor du lÞch gi¸ rÎ ®i c¸c níc §«ng Nam ¸ ®ang ®îc kh¸ch du lÞch trong níc quan t©m, nh: Trung Quèc,Thailand, Singapore, Malaysia, Laos, Cambodia, … §oµn Hoµng HiÖp 6 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp + Tham gia xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ phôc vô cho ho¹t ®éng du lÞch, phôc vô ®êi sèng cho mäi ®èi tîng x· héi. + Më réng liªn doanh , liªn kÕt víi c¸c tæ chøc du lÞch vµ dÞch vô trong níc vµ níc ngoµi nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng vÒ du lÞch vµ dÞch vô. 5. C¸c ®èi t¸c cña c«ng ty. 5.1. Kh¸ch hµng. Víi mét c«ng ty míi thµnh lËp th× viÖc thu hót kh¸ch hµng ®îc ®¨t lªn hµng ®Çu bëi khi ®· cã ®îc nguån kh¸ch còng cã nghÜa lµ c«ng ty ®ã sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Do ®ã mét chiÕn lîc l©u dµi nh»m ch¨m sãc vµ phôc vô nh÷ng “thîng ®Õ” lµ sù sèng cßn cña c«ng ty. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng míi, tiÒm n¨ng th× c«ng ty lu«n chó träng vµo khai th¸c nh÷ng dÞch vô míi l¹, hÊp dÉn víi gi¸ c¶ hîp lý. Bªn c¹nh ®ã víi nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc ph¶i lu«n quan t©m tíi hä.. cã nh vËy th× nguån kh¸ch sÏ lu«n æn ®Þnh. 5.2. C¸c ®èi t¸c. Víi sø mÖnh lµ cÇu nèi gi÷a kh¸ch hµng vµ c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch th× c«ng ty cÇn ph¶i cã rÊt nhiÒu ®èi t¸c trong kinh doanh nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng dÞch vô còng nh sù phong phó cña nh÷ng ch¬ng tr×nh. Cô thÓ nh sau: - Hîp ®ång dµi h¹n víi c¸c së v¨n ho¸, du lÞch t¹i c¸c tØnh thµnh trªn c¶ n íc. - Ký hîp ®ång göi kh¸ch víi h¬n 300 kh¸ch s¹n lín nhá trong vµ ngoµi níc. - Trong ®Þa bµn ho¹t ®éng chÝnh lµ Phè Cæ - Hµ Néi c«ng ty cã kho¶ng 20 ®èi t¸c kinh doanh lµ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong cïng lÜnh vùc, c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng... Víi nh÷ng mèi quan hÖ ®· ®ang vµ sÏ cã c«ng ty sÏ cã ®îc nhiÒu thuËn lîi trong kinh doanh. 6. S¬ ®å vµ c¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty. 6.1. C¬ cÊu tæ chøc. Víi sè vèn kh«ng nhiÒu vµ chi phÝ thuª v¨n phßng kh¸ lín, bé m¸y ban ®Çu cña c«ng ty sÏ chØ cÇn mét vµi ngêi vµ hÇu hÕt lµ nh÷ng ngêi cã kinh §oµn Hoµng HiÖp 7 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp nghiÖm trong nghµnh du lÞch. Tuy nhiªn, sè lîng nh©n viªn nµy sÏ kh«ng ngõng t¨ng thªm khi c«ng viÖc kinh doanh cña c«ng ty ®i vµo æn ®Þnh. Gi¸m ®èc KÕ to¸n Phßng b¸n hµng + hËu m·i 6.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô. a. Gi¸m ®èc. - Lµ ngêi x©y dùng c¸c chiÕn lîc, kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n kinh doanh vµ trùc tiÕp chØ ®¹o. - LËp dù ¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm lç, l·i cña c«ng ty. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n chi phÝ cña c«ng ty. - Võa lµ kÕ to¸n viªn cña c«ng ty, võa lµ ngêi trùc tiÕp xö lý c¸c vÊn ®Ò hËu m·i vµ cung cã khi trë thµnh nh©n viªn b¸n hµng cho nh÷ng kh¸ch hµng lín… - §a ra kÕ ho¹ch nh©n sù cho tõng giai ®o¹n kinh doanh, thùc hiÖn chÕ ®é thëng ph¹t. - Giao dÞch víi ®èi t¸c vµ nh÷ng kh¸ch hµng lín. b. Nh©n viªn b¸n hµng + KÕ to¸n - B¸n nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty. - Mét trong hai ngêi sÏ ®¶m nhiÖn vÒ kÕ to¸n cña c«ng ty. - Sö dông thµnh th¹o Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ (tiÕng Anh) §oµn Hoµng HiÖp 8 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lµ ngêi trùc tiÕp thùc hiÖn nh÷ng dÞch vô cho kh¸ch hµng nh ®Æt vÐ, ®Æt phßng, göi kh¸ch, gäi xe, gäi híng dÉn… - H¹ch to¸n tour. - Gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu, ®Ò nghÞ cña kh¸ch hµng. PhÇn II. Ph©n tÝch thÞ trêng vµ c¸c chÝnh s¸ch Marketing 1. X¸c ®Þnh thÞ trêng ho¹t ®éng. Víi môc tiªu phôc vô nh÷ng ®èi tîng kh¸c hµng trong vµ ngoµi níc (chñ yÕu lµ kh¸ch níc ngoµi) c«ng ty ®· t×m hiÓu rÊt kü lìng vÒ thÞ trêng tríc khi bá vèn ®Çu t. a. Kh¸ch níc ngoµi VÒ thÞ trêng kh¸ch níc ngoµi, theo thèng kª cña Tæng Côc Du LÞch viÖt Nam th× sè lîng kh¸ch vµo du lÞch t¨ng kh¸ ®Òu, sô thÓ lµ: B¶ng 1: N¨m Lît Kh¸ch So víi n¨m tríc 2003 2.429.623 Gi¶m 8,3% 2004 2.927.867 T¨ng 20,5% 2005 3.467.757 T¨ng 18,4% Vµo n¨m 2003 lµ n¨m cã dÞch cóm gia cÇm x¶y ra ®óng vµo nh÷ng th¸ng cao ®iÓm cña mïa du lÞch dµnh cho kh¸ch níc ngoµi nªn sè lîng kh¸ch ®· gi¶m sót ®¸ng kÓ tuy nhiªn vµo 2 n¨m tiÕp theo ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· §oµn Hoµng HiÖp 9 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp thu hót ®îc mét lîng kh¸ch ®¸ng kÓ t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi. b. Kh¸ch ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®èi tîng kh¸ch níc ngoµi th× thÞ trêng kh¸ch du lÞch ViÖt Nam còng lµ nguån thu ®¸ng kÓ cho c¸c c«ng ty l÷ hµnh. Níc ta hiÖn nay cã h¬n 80 triÖu d©n sèng tËp trung hÇu hÕt t¹i c¸c thµnh phè lín nh: Sµi Gßn, Hµ Néi, H¶i phßng, §µ N½ng.v.v.. T¹i nh÷ng thµnh phè ®«ng d©n c, thu nhËp cña ngêi d©n lµ kh¸ cao nÕu kh«ng muèn nãi lµ d d¶. Khi ®êi sèng bít khã kh¨n vµ cã cña ¨n, cña ®Ó mäi ngêi b¾t ®Çu nghÜ ®Õn viÖc gi¶i trÝ, th gi·n…thêng th× hä sÏ chän ngay mét ®Þa ®iÓm ®Ñp ®Ó c¶ nhµ hoÆc mêi b¹n bÌ cïng ®i ch¬i, ¨n uèng ®©y sÏ lµ m¶ng thÞ trêng réng lín tuy míi h×nh thµnh vµ ®ang trong thêi gian thai nghÐn tuy nhiªn ®ã lµ c¬ héi lín ®Ó cho c¸c c«ng ty du lÞch lín nhá khai th¸c. 2. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh. a. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh: ViÖc ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ rÊt quan träng trong nghµnh du lÞch nãi riªng vµ c¸c nghµnh kh¸c nãi chung bëi khi n¾m râ ®îc u nhîc ®iÓm cña ®èi thñ chóng ta, nh÷ng c«ng ty míi sÏ cã thÓ tung ra thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô chiÕm ®îc u thÕ vµ kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng. Theo thèng kª míi nhÊt cña së kÕ ho¹ch ®Çu t th× cã kho¶ng h¬n 2000 c«ng ty du lÞch ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam trong ®ã t¹i Hµ Néi- thÞ trêng môc tiªu cña c«ng ty- cã tíi h¬n 500 c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc du lÞch l÷ hµnh trong ®ã cã nh÷ng c«ng ty rÊt næi tiÕng nh: Viettravel, Saigon tourist, Exotissimo, Handspand, Buffalo, Sinhcafe travel…bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng c«ng ty nhá míi thµnh lËp nhng ®· ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn nh: Kh¸nh Sinh travel, APT travel, Open tour, Geographic holiday… Do lµ c«ng ty míi thµnh lËp nªn sÏ tËp trung híng tíi m¶ng thÞ trêng kh¸ch lÎ rÊt tiÒm n¨ng cña c¸c c«ng ty nhá. §Ó cã ®îc c¸i nh×n tæng qu¸t h¬n, em xin ®a ra mét b¶ng ph©n tÝch s¬ bé vÒ c¸c ®èi thñ trùc tiÕp cña c«ng ty: B¶ng 2: §èi thñ Handspand §iÓm m¹nh - Tiªn phong §oµn Hoµng HiÖp §iÓm yÕu - ChØ tËp trung vµo kh¸ch hµng 10 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Adventure Kh¸nh Travel - Th¬ng hiÖu lín m¹nh - Cã nguån kh¸ch hµng æn ®Þnh - §éi ngò giµu kinh nghiÖm Sinh - Chuyªn tæ chøc tour ghÐp cho c¸c c«ng ty vµ c¸c kh¸ch s¹n trong phè cæ. - Tæ chøc nhiÒu ch¬ng tr×nh - Gi¸ tuor mÒm - Gom ®îc nhiÒu kh¸ch lÎ Open Tour Sinhcafe Travel - Cã mÆt ë hÇu hÕt mäi ph©n khóc thÞ trêng - Cã tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh - Gi¸ tour mÒm - Lµ th¬ng hiÖu m¹nh cña kh¸ch “Ba L«” nhiÒu n¨m vÒ tríc - Cã nguån kh¸ch hµng trªn m¹ng rÊt tèt cao cÊp - Gi¸ tour cao - Tæ chøc Ýt ch¬ng tr×nh - Bá ngá thÞ trêng kh¸ch lÎ - Kh«ng cã nguån kh¸ch hµng quen thuéc - §éi ngò phôc vô cha chuyªn nghiÖp - C¸c ch¬ng tr×nh kh«ng ®Æc biÖt - Nguån kh¸ch phô thuéc vµo c¸c ®èi t¸c - Bá ngá m¶ng kh¸ch cao cÊp - Lµm viÖc cha chuyªn nghiÖp - Kh«ng cã nhiÒu ®èi t¸c - Cã Ýt kh¸ch hµng - Th¬ng hiÖu cha ®îc kh¼ng ®Þnh §©y thùc sù lµ mét th¬ng hiÖu rÊt m¹nh trong thËp niªn tríc tuy nhiªn do cã rÊt nhiÒu v¨n phßng ®· lîi dông tªn tuæi cña c«ng ty kiÕm lêi theo kiÓu chép giùt nªn dÇn bÞ kh¸ch hµng l·ng quªn vµ ngµy cµng bÞ mai mét. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh c«ng ty sÏ cè g¾ng t×m ra nh÷ng kho¶ng c¸ch, u nhîc ®iÓm cña m×nh ®Ó kh¾c phôc vµ hoµn thiÖn, sö dông nh÷ng lîi thÕ cña m×nh ®Ó lÊp nh÷ng kho¶ng trèng cßn thiÕu sãt. 3. C¸c chÝnh s¸ch Marketing vµ b¸n hµng. Sau khi thiÕt lËp tiÒm n¨ng thÞ trêng cña m×nh, c«ng ty ®· t×m ra ®îc chiÕn lîc marketing – mix ®Ó c¹nh tranh vµ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn vµ sö dông s¶n phÈm , dÞch vô cña c«ng ty. Trªn thùc tÕ hÖ thèng marketing – mix m« t¶ sù kÕt hîp cô thÓ bèn lo¹i h×nh quyÕt ®Þnh: S¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, qu¶ng c¸o. 3.1.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. §oµn Hoµng HiÖp 11 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Trong kinh doanh l÷ hµnh th× ch¬ng tr×nh du lÞch lµ s¶n phÈm ®Æc trng nhÊt, cã vai trß quan träng ®èi víi sù h×nh thµnh vµ phat triÓn cña c«ng ty l÷ hµnh. Do vËy c«ng ty AGE tËp trung nh÷ng nç lùc chñ yÕu cña m×nh vµo lÜnh vùc nµy. §Ó cã ®îc nh÷ng ch¬ng tr×nh míi, ®Æc biÖt thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng th× ®éi ngò nh©n viªn vµ gi¸m ®èc ®· vËn dông hÕt nh÷ng kh¶ n¨ng vµ hiÓu biÕt s½n cã cña m×nh s¸ng t¹o nªn nh÷ng ch¬ng tr×nh míi bªn c¹nh nh÷ng ch¬ng tr×nh cò s½n cã: B¶ng 3: Ch¬ng tr×nh s½n cã  H¹ LONG Ch¬ng tr×nh míi  * H¹ LONG - 1 Day - 2 Days/1Night - 3 Days/2 Nights  - 1 D + chÌo thuyÒn( Kayak) - 2 Ds/1N+ Kayak + ngñ tµu - 3 Ds/2 Ns + Kayak + ngñ tµu SAPA  - 2 Days/3 Nights - 3 Days/4 Nights - 4 Days/5 Nights SAPA - 2 Ds/3 Ns + Ngñ b¶n - 3 Ds/4 Ns + B¾c Hµ + Ngñ b¶n - 4 Ds/5 Ns + Leo nói Pansipan  City tour   LµNG NGHÒ - Ngoµi viÖc ®îc ng¾m c¶nh hoang s¬ cña miÒn T©y B¾c, kh¸ch tham quan cßn ®îc ®i vµo c¸c b¶n lµng cña ngêi d©n téc ®Ó t×m hiÓu thªm vÒ phong tôc cña hä… - B¸t Trµng (Gèm) - §«ng hå (Tranh) - §ång Kþ (§å gç) - V¹n Phóc (Lôa)  T©y b¾c TÊt c¶ c¸c chu¬ng tr×nh kh¸c ®Òu - Mai Ch©u §oµn Hoµng HiÖp T©y b¾c 12 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Méc Ch©u - S¬n La - §iÖn Biªn - Lai Ch©u - Sapa- B¾c Hµ  ®îc c«ng ty tÝnh to¸n kü tríc khi ®a ra chµo hµng! XUY£N VIÖT TÊt c¶ c¸c chu¬ng tr×nh kh¸c ®Òu ®îc c«ng ty tÝnh to¸n kü vÒ: - Møc ®é hÊp dÉn cña ch¬ng tr×nh du lÞch. - §èi tîng kh¸ch hµng mµ c«ng ty cung cÊp dÞch vô. - ChÊt lîng cña c¸c ch¬ng tr×nh. - Nhu cÇu cña kh¸ch hµng. tríc khi ®a s¶n phÈm ra chµo hµng. 3.2. chÝnh s¸ch gi¸. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh c¸c dÞch vÞ du lÞch , c«ng ty AGE ®Æc biÖt chó ý tíi chÝnh s¸ch gi¸. Bëi nã lµ nh©n tè cã thÓ quyÕt ®Þnh tíi sù lùa chän cña kh¸ch hµng vµ cßn lµ sù tån t¹i trí nh÷ng cc¹nh tranh trªn thÞ trêng. Còng nh viÖc xx©y ®ùng ch¬ng tr×nh, viÖc tÝnh gi¸ cho c¸c ch¬ng tr×nh ®Òu ®îc bµn b¹c rÊt kü lìng. Cô thÓ gi¸ cña ch¬ng tr×nh phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè: kh¸ch s¹n, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm, híng dÉn viªn, suÊt ¨n…vµ céng thªm vµo kho¶ng tõ 15% cho tíi 35% phÝ tæ chøc tuú vµo tõng ®èi tîng kh¸ch hµng vµ sù nh¹y bÐn cña nh©n viªn. Ngoµi ra c«ng ty cßn ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p tÝnh gi¸ sau: - ChiÕt khÊu cho ®oµn kh¸ch ®«ng. - Gi¶m gi¸ cho trÎ em tõ 6- 10 tuæi vµ miÔn phÝ cho trÎ díi 5 tuæi - TÝnh gi¸ theo chu kú s¶n phÈm. §oµn Hoµng HiÖp 13 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §Ó cã thÓ vËn dông tèt chÝnh s¸ch gi¸ th× mçi ngêi trong c«ng ty ®Òu ph¶i n¾m râ ®îc b¶n chÊt cña kh¸ch hµng vµ dÞch vô nh»m øng biÕn mét c¸ch hîp lý nhÊt trong kinh doanh. 3.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. - Víi ®èi t¸c lµ c¸c c«ng ty lín th× AGE lu«n cã sù u ¸i vÒ mäi mÆt nh: gi¸ c¶, chÊt lîng dÞch vô vµ h×nh thøc thanh to¸n. - Víi tÊt c¶ nh÷ng ®èi t¸c muèn göi kh¸ch cho c«ng ty th× chóng t«i ®Òu cã møc gi¸ riªng cho c¸c ®¹i lý. - Víi nh÷ng c¸ nh©n dÉn kh¸ch hµng vÒ cho c«ng ty chóng t«i ®Òu cã hoa hång. 3.4. ChÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, khuÕch tr¬ng th¬ng hiÖu. Nh ®· tr×nh bµy ë phÇn tríc, phÇn lín s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu ®îc b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch du lÞch. Do v¹y c«ng ty lu«n quan t©m, chó träng ®Õn viÖc khuÕch tr¬ng th¬ng hiÖu cña m×nh. Ngoµi ra trªn c¸c trang Web lín vÒ du lÞch trªn thÕ giíi c«ng ty lu«n tham gia vµo nh÷ng diÔn ®µn kinh doanh, nh»m qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu cña m×nh. Trªn trang Web chÝnh thøc cña c«ng ty lu«n cËp nhËt nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ thÞ trêng du lÞch ®ång thêi lu«n cã nh÷ng ch¬ng tr×nh hÊp dÉn kÌm theo nh÷ng u ®·i dµnh cho nh÷ng kh¸ch hµng lÇn ®Çu ®Õn víi c«ng ty. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña c«ng ty cßn ®îc thùc hiÖn qua viÖc in nh÷ng tËp gÊp, tËp s¸ch máng ®îc in b»ng nhiÒu thø tiÕng nh: Anh, Ph¸p, Trung Quèc ®îc ph¸t cho kh¸ch tham gia tour cña c«ng ty vµ ®îc göi tíi c¸c ®¹i lý… §oµn Hoµng HiÖp 14 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn III. C¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh 1. C¸c nguån vèn. Khi thµnh lËp c«ng ty th× viÖc x¸c ®Þnh sè vèn cÇn ph¶i ®Çu t lµ rÊt cÇn thiÕt. ë ®©y sè vèn cÇn cho kinh doanh lµ 150.000.000® lµ sè vènn tù cã cña chñ së h÷u doanh nghiÖp. 2. Dù kiÕn tµi s¶n. Víi viÖc thµnh lËp mét c«ng ty du lÞch th× chi phÝ ban ®Çu chóng t«i dù tÝnh nh sau: B¶ng 3. Chi phÝ dù tÝnh ban ®Çu STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Danh môc §¨ng ký kinh doanh L¾p ®Æt ®iÖn tho¹i BiÓn qu¶ng c¸o M¸y Fax + in + copy M¸y vi tÝnh Thuª v¨n phßng ThiÕt kÕ v¨n phßng Chi phÝ dù phßng Tæng céng 1 2 1 1 2 1 Sè lîng §¬n vÞ tÝnh ChiÕc ChiÕc M¸y M¸y Th¸ng §¬n gi¸ 1.500.000 500.000 1.000.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000 Thµnh tiÒn 1.500.000 1.000.000 1.000.000 4.500.000 10.000.000 72.000.000 5.000.000 2.000.000 97.000.000 3. Dù kiÕn chi phÝ. 3.1. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong th¸ng. §©y lµ lo¹i chi phÝ kh«ng thay ®æi hoÆc thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. Dù tÝnh mçi th¸ng c«ng ty ph¶i chi tr¶ vµo kho¶ng 9.908.000® trong ®ã bao gåm thuª nhµ, ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i, c¸c lo¹i thuÕ ph¶i nép cho Nhµ Níc vµ c¸c chi phÝ kh¸c sÏ ®îc tÝnh vµo cuèi th¸ng. Ngoµi ra, hµng th¸ng c«ng ty cßn ph¶i khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. §©y lµ viÖc b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Ó phôc vô cho viÖc t¸i ®Çu t duy tr× sù æn ®Þnh cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. D㠮㠮îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu hao chia ®Òu b×nh qu©n, dù tÝnh khÊu hao trong vßng mét n¨m. §oµn Hoµng HiÖp 15 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Møc trÝch khÊu hao hµng th¸ng: (4.500.000 + 10.000.000)/12 th¸ng = 1.208.000®/th¸ng B¶ng 4: Chi phÝ cè ®Þnh STT 1 2 3 4 5 Danh môc Thµnh tiÒn §iÖn níc, ®iÖn tho¹i 1.000.000 KhÊu hao TSC§ 1.208.000 Thuª nhµ 6.000.000 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i 1.200.000 nép kh¸c L¬ng qu¶n lý 4.000.000 Tæng céng 13.408.000 3.2. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. C«ng ty cã hai nh©n viªn. Mçi ngêi l¬ng th¸ng lµ 1.500.000 ®. VËy hµng th¸ng c«ng ty tr¶ l¬ng cho nh©n viªn lµ: 1.500.000 * 2 = 3.000.000 ®. 4. Dù kiÕn doanh thu trong th¸ng. B¶ng 5: STT 1 2 Dù kiÕn lîng kh¸ch trong th¸ng vµ chi phÝ Danh môc Lît kh¸ch Tæng chi phÝ Inbound 32 27.456.000 Outbound Tæng céng 27.456.000 VËy chi phÝ cho mét lît kh¸ch 27.456.000/ 32 = 858.000®/ lît §¬n gi¸ b×nh qu©n gåm c¶ chi phÝ dÞch vô: 1.520.000 ® 4.1. Doanh thu d kiÕn trong th¸ng. Doanh thu = Sè lît kh¸ch du lÞch * ®¬n gi¸ b×nh qu©n gåm c¶ chi phÝ dÞch vô. §oµn Hoµng HiÖp 16 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp = 32 * 1.520.000 = 48.640.000® VËy tæng doanh thu trong th¸ng: 48.640.000® 1.2. Lîi nhuËn dù kiÕn sÏ ®¹t ®îc trong th¸ng Lîi nhuËn tríc thuÕ = Tæng doanh thu – tæng chi phÝ = Tæng doanh thu – (chi phÝ tour + chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp + chi phÝ cè ®Þnh ) = 48.640.000– (27.456.000 + 3.000.000 + 13.408.000) = 4.776.000® VËy lîi nhuËn tríc thuÕ trong th¸ng mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc lµ: 4.776.000® 4.3. §iÓm hoµ vèn trong th¸ng. §iÓm hoµ vèn lµ ®iÓm t¹i ®ã kh«ng lç còng kh«ng l·i, ë ®iÓm nµy th× doanh thu b»ng chi phÝ bá ra. ViÖc ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn sÏ cung cÊp cho chóng ta c¸c dßng th«ng tin cã gi¸ trÞ vÕ sè lîng kh¸ch hµng cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng dÞch vô, doanh thu cÇn ®¹t lµ bao nhiªu, thêi gian s¶n xuÊt ®Ó kh«ng bÞ lç. Ngoµi ra, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn cßn chØ ra quy m« ®Çu t vµ lîi nhuËn mong muèn. TÝnh ®iÓm hoµ vèn ta cã c¸c sè liÖu sau: + Chi phÝ cè ®Þnh ( FC ): 13.408.000 + §¬n gi¸ b×nh qu©n gåm cã chi phÝ dÞch vô / 1 lît kh¸ch : P = 1.520.000 ® Gi¸ vèn Chi phÝ ®i tour + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp = Sè lît kh¸ch du lÞch (VC) = 27.456.000 + 3.000.000 32 = 951.750® §iÓm hoµ vèn (BE): BE §oµn Hoµng HiÖp = FC P- VC 17 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp (P - VC) lµ phÇn chªnh lÖch gi¸ b¸n ra vµ gi¸ vèn. 1.520.000 – 951.750= 568.250® VËy ph¶i phôc vô bao nhiªu lît kh¸ch th× hoµ vèn. FC 13.408.000 BE = = = P-VC 568.250 24 lît kh¸ch 4.4. Dù b¸o tµi chÝnh c¶ n¨m. Khi mét s¶n phÈm dÞch vô ra ®êi th× mçi mét ngêi kh¸c nhau cã nh÷ng c¸ch nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ kh¸c nhau ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô ®ã. Trong mäi lÜnh vùc hµng ho¸ ®Òu cã nh÷ng ngêi khai ph¸ vµ tiªn phong. V× vËy mµ c«ng viÖc kinh doanh míi còng nh s¶n phÈm míi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× cßn phô thuéc vµo thêi gian chÊp nhËn s¶n phÈm cña kh¸ch hµng. Tæng doanh thu / n¨m : 474.240.000® (b¶ng 6) Tæng lîi nhuËn ®Çu n¨m ho¹t ®éng: 4.633.200 ® Lîi nhuËn b×nh qu©n th¸ng lµ : 4.633.200/12 = 386.100 ® 4.5. C¸c chØ tiªu vßng quay vèn. a. Vßng quay toµn bé vèn. Vßng quay Doanh thu thuÇn 474.240.000 = Tæng nguån vèn = 150.000.000 vèn toµn bé b. Vßng quay vèn lu ®éng Vßng quay vèn lu Doanh thu thuÇn = Vèn lu ®éng ®éng Vßng quay vèn cè ®Þnh c. Vßng quay vèn cè ®Þnh Doanh thu thuÇn = Vèn cè ®Þnh 4.6. ChØ tiªu doanh lîi doanh thu. Doanh lîi Lîi nhuËn = Doanh thu thuÇn doanh thu §oµn Hoµng HiÖp 18 = = 3,2 474.240.000 53.000.000 474.240.000 97.000.000 = = = 8,9 = 4.633.200 474.240.000 4,9 = Líp 724 0,01 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh thÞnh vîng hay suy tho¸i, chØ tiªu nµy cho phÐp x¸c ®Þnh mét ®ång doanh thu cã mÊy ®ång lîi nhuËn ChØ tiªu trªn ®· cho thÊy mét ®ång doanh thu mang l¹i 0,01 ®ång lîi nhuËn. 4.7.ChØ tiªu doanh lîi tæng vèn. ChØ tiªu nµy x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn vµ tæng vèn kinh doanh (mét ®ång vèn kinh doanh ®em l¹i mÊy ®ång lîi nhuËn) Doanh lîi Lîi nhuËn 4.633.200 = Tæng vèn = 150.000.000 = 0,03 tæng vèn Sang n¨m thø hai, c«ng ty ho¹t ®éng chuyªn nghiÖp h¬n vµ cã b¾t ®Çu cã vÞ tiÕng t¨m trong giíi du lÞch. Tuy nhiªn sù biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ trêng còng cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Céng thªm ®ã lµ chi phÝ tµi s¶n cè ®Þnh vµ chi phÝ tiÒn l¬ng +còng t¨ng thªm. V× vËy lîi nhuËn vµ doanh thu cña n¨m th hai nh sau: + Tæng doanh thu n¨m thø hai : 918.080.000 ® (b¶ng 7) + Tæng lîi nhuËn n¨m thø hai : 89.503.200® Lîi nhuËn n¨m thø nhÊt ®îc ph©n bæ sang n¨m thø hai lµ 4.633.200® trong ®ã 2.633.200 ® lµ vèn lu ®éng, cßn vèn cè ®Þnh lµ 2.000.000® §oµn Hoµng HiÖp 19 Líp 724 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp B¶ng 8: C¸c chØ tiªu n¨m tµi chÝnh cña n¨m thø hai: Chỉ tiêu Vßng quay Công thức Doanh thu thuần Kết quả 918.080.000 của toàn bộ vốn Vßng quay vốn lưu động Vßng quay vốn cố định Doanh lợi doanh thu Doanh lợi tổng vốn 5,9 = 16,5 = 9,27 = 0,1 = 0,6 154.633.200 Tổng số vốn Doanh thu thuần 918.080.000 55.633.200 Vốn lưu động Doanh thu thuần 918.080.000 99.000.000 Vốn cố định Lợi nhuận 89.503.200 918.080.000 Doanh thu thuần Lợi nhuận 89.503.200 154.633.200 Tổng vốn §oµn Hoµng HiÖp = 20 Líp 724
- Xem thêm -