Tài liệu Phân tích tài chính tại công ty cổ phần vtc truyền thông trực tuyến

  • Số trang: 120 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- LÊ VĂN HƢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VTC TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- LÊ VĂN HƢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VTC TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN Chuyên ngành : Tài chính và Ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. NGUYỄN THẾ HÙNG Hà Nội – 2014 MỤC LỤC DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT .................................................................... 5 DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................ 6 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ................................................................................... 7 PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP............................................................................................ 7 1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ và đối tƣợng của phân tích tài chính doanh nghiệp. ....................................................................................................................... 7 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp. .................................... 7 1.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp .................................. 8 1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính trong doanh nghiệp .................... 12 1.1.4. Đối tƣợng của phân tích tài chính doanh nghiệp. ............................ 14 1.2. Cơ sở dữ liệu và các phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ............. 14 1.2.1. Cơ sở dữ liệu phục vụ việc phân tích tài chính doanh nghiệp ......... 14 1.2.2. Các phƣơng pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp . 21 1.3 Nội dungphân tích tình hình tài chính ......................................................... 23 1.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính Công ty ............................... 23 1.3.2 Các nhóm hệ số tài chính ............................................................... 28 1.3.3 Các yếu tố tác động phi tài chính: .................................................... 40 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VTC TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN ....................................................................... 45 2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến.......................... 45 2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty ............................................................ 45 2.1.2. Tổ chức Bộ máy của Công ty ......................................................... 48 2.1.3. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty.............................. 52 2.2. Phân tích tài chính của Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến ......... 54 2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp ...................... 54 2.2.2. Các nhóm hệ số tài chính ................................................................ 67 2.2.3. Các yếu tố tác động phi tài chính ................................................... 86 2.3 Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến. ................................................................................................................ 89 2.3.1 Ƣu điểm. ......................................................................................... 89 2.3.2. Hạn chế .......................................................................................... 91 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VTC TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN. ..... 95 3.1 Định hƣớng, mục tiêu phát triển Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến95 3.2.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến trong thời gian tới ................................................. 97 3.2.1. Cơ cấu lại danh mục đầu tư tài sản dài hạn ................................... 97 3.2.2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ............................................... 97 3.2.3 Giảm chi phí đến mức tối đa ............................................................ 98 3.2.4 Nâng cao khả năng thanh toán .......................................................100 3.2.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ................................................101 3.2.6 Hoàn thiện bộ máy quản lý tài chính, nâng cao trình độ cán bộ ...102 3.3. Một số kiến nghị ............................................................................................. 103 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 TSNH Tài sản ngắn hạn 2 TSDH Tài sản dài hạn 3 VCSH Vốn chủ sở hữu 4 HTK Hàng tồn kho 5 TSCĐ Tài sản cố định 6 ROS Tỷ suất sinh lời của doanh thu 7 ROA Tỷ suất sinh lời của tài sản 8 ROE Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 9 EBIT Lợi nhuận trƣớc thuế và trả lãi tiền vay 10 SXKD Sản xuất kinh doanh 11 LNST Lợi nhuận sau thuế 12 CBCNV Cán bộ công nhân viên 13 VTCOnline Công ty CP VTC truyền thông trực tuyến DANH MỤC CÁC BẢNG STT Số hiệu Nội dung Trang 1 Bảng 2.1 Bảng phân tích cơ cấu và biến động tài sản 54 2 Bảng 2. 2 Bảng phân tích cơ cấu và biến động nguồn vốn 59 3 Bảng 2.3 Bảng tổng hợp doanh thu 62 4 Bảng 2.4 Bảng tổng hợp chi phí kinh doanh 63 5 Bảng 2.5 Bảng tổng hợp lợi nhuận 65 6 Bảng 2.6 Bảng lƣu chuyển tiền tệ qua các năm 66 7 Bảng 2.7 Bảng phân tích khả năng thanh toán tổng quát 67 8 Bảng 2.8 Bảng phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 68 9 Bảng 2.9 Bảng phân tích khả năng thanh toán nhanh 69 10 Bảng 2.10 Bảng phân tích khả năng thanh toán bằng tiền 70 11 Bảng 2.11 Bảng vòng quay hàng tồn kho 72 12 Bảng 2.12 Bảng kỳ thu tiền bình quân 73 13 Bảng 2.13 Bảng vòng quay tài sản cố định 74 14 Bảng 2.14 Bảng vòng quay tài sản ngắn hạn 75 15 Bảng 2.15 Bảng vòng quay tổng tài sản 76 16 Bảng 2.16 Bảng hệ số nợ trên tổng tài sản 77 17 Bảng 2.17 Bảng hệ số nợ trên VCSH 78 18 Bảng 2.18 Bảng hệ số khả năng thanh toán lãi vay 80 19 Bảng 2.19 Bảng các hệ số phản ánhkhả năng sinh lời 81 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Số hiệu Nội dung Trang 1 Hình 1.1 Vận dụng phƣơng pháp Dupont để phân tích ROE 22 2 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần VTC online 48 3 Hình 2. 2 Biểu đồ thể hiện sự biến động giữa TSNH và TSDH 56 4 Hình 2.3 Biểu đồ thể hiện sự biến động giữa nợ phải trả, VCSH 62 5 Hình 2.4 Biểu đổ thể hiện khả năng thanh toán tổng quát 68 6 Hình 2.5 Biểu đổ thể hiện khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 69 7 Hình 2.6 Biểu đổ thể hiện khả năng thanh toán nhanh 70 8 Hình 2.7 Biểu đổ thể hiện khả năng thanh toán bằng tiền 71 9 Hình 2.8 Biểu đồ thể hiện số vòng quay hàng tồn kho 72 10 Hình 2.9 Biểu đồ thể hiện kỳ thu tiền bình quân 74 11 Hình 2.10 Biểu đồ thể hiện hiệu quả sử dụng TSCĐ 75 12 Hình 2.11 Biểu đồ thể hiện hiệu quả sử dụng TSNH 76 13 Hình 2.12 Biểu đồ thể hiện hiệu quả sử dụng Tổng TS 77 14 Hình 2.13 Biểu đồ thể hiện hệ số nợ trên Tổng TS 78 15 Hình 2.14 Biểu đồ thể hiện hệ số nợ trên VCSH 79 16 Hình 2.15 Biểu đồ thể hiện khả năng thanh toán lãi vay 80 17 Hình 2.16 Biểu đồ thể hiện biên lợi nhuận ROS 81 18 Hình 2.17 Biểu đồ thể hiện sức sinh lời căn bản BEP 83 19 Hình 2.18 Biểu đồ thể hiện tỷ suất sinh lời của tài sản ROA 84 20 Hình 2.19 Biểu đồ thể hiện tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 86 PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong điều kiện kinh tế hiện nay, công tác phân tích tài chính của các doanh nghiệp ngày càng đƣợc chú trọng bởi nó đem lại cho nhà quản lý, nhà đầu tƣ, các cổ đông những cái nhìn xác thực về tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn tại doanh nghiệp thông qua nhiều chỉ tiêu tài chính khác nhau. Đồng thời, phân tích tài chính còn đóng vai trò dự báo tình hình tài chính trong tƣơng lai làm căn cứ cho việc ra các quyết định quản lý, chiến lƣợc kinh doanh và đầu tƣ. Việc tổ chức huy động nguồn vốn kịp thời, việc quản lý phân phối và sử dụng các nguồn vốn hợp lý sẽ tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc tiến hành liên tục và có lợi nhuận cao. Bởi vậy, hoạt động phân tích tài chính là nhu cầu cần thiết, trƣớc hết vì lợi ích của bản thân doanh nghiệp, lợi ích của chủ sở hữu vốn, của các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc, cũng nhƣ lợi ích của các chủ nợ, và nhu cầu quản lý của Nhà nƣớc. Do đó, để đáp ứng một phần yêu cầu mang tính chiến lƣợc của mình các doanh nghiệp cần tiến hành định kỳ phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính. Từ đó, phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp, tìm ra những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hƣởng đến các mặt này và đề xuất đƣợc các biện pháp cần thiết để cải tiến hoạt động tài chính tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thành lập từ tháng 04/2008, Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online) với sức trẻ, năng động và biết nắm bắt thời cơ đã dần khẳng định đƣợc vị trí của mình trong lĩnh vực nội dung số tại Việt Nam. Ngành kinh doanh trò chơi trực tuyến của Việt Nam tuy chỉ mới ở mức khởi đầu nhƣng cũng đang trên đà phát triển khá nhanh. Từ năm 2005 là năm đánh dấu sự bùng nổ của game online tại Việt Nam. Hiện nay có khá nhiều Công ty kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông công nghệ nhƣ Tổng Công ty truyền thông đa phƣơng tiện Việt Nam VTC, Công ty Cổphần Dịch vụ Phần mềm trò chơi Vina (Vina Gme), Công ty Cổ phần Viễn thông 1 FPT,... Đa số các Công ty này cho ra đời những game online thật sự mới lạ và hấp dẫn ngƣời chơi. Tuy nhiên, ngành kinh doanh trò chơi trực tuyến chƣa thật sự ổn định bởi sự xuất hiện của khá nhiều loại game online (mà đa số là mua phiên bản từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...) tạo nên một cuộc chạy đua cạnh tranh khốc liệt giữa các Công ty kinh doanh lĩnh vực này không chỉ riêng về năng lực kỹ thuật công nghệ mà còn cả năng lực tài chính trong việc độc chiếm quyền phát hành các phiên bản game đang có sức thu hút lớn trên thị trƣờng. Đặc biệt, các doanh nghiệp phải chi phí rất lớn cho các game trong khi “ vòng đời” của game lại rất ngắn, bình quân từ khoảng 3 đến 5 năm. Do đó các doanh nghiệp cần phải đầu tƣ và quản lý hiệu quả các game của mình. Cùng với những cơ hội và khó khăn thách thức, công tác quản lý tài chính ở Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến giữ một vai trò hết sức to lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác phân tích tài chính trở thành công cụ hữu ích phục vụ việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính của doanh nghiệp; dự báo tình hình trong tƣơng lai, đặc biệt là những rủi ro sắp xảy ra giúp doanh nghiệp đƣa ra giải pháp trong công tác quản trị và phát triển kinh doanh của đơn vị. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp nói chung và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến nói riêng trong giai đoạn hiện nay, tôi quyết định chọn đề tài“ Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến” làm luận văn thạc sĩ của mình. 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Về cơ sở lý luận của phân tích tài chính doanh nghiệp hiện nay đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu, cũng nhƣ các lý thuyết đƣợc trình bày trong các tài liệu xuất bản trong và ngoài nƣớc nhƣ: - TS. Nguyễn Minh Kiều: Tài chính doanh nghiệp căn bản, NXB Thống kê 2010 2 - Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Trần Huy: Phân tích quản trị tài chính, NXB Thống kê Tp. Hồ Chí Minh2004 - Higgins: Phân tích quản trị tài chính (Nguyễn Tấn Bình biên dịch), NXB ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh 2008 - GS.TS Ngô Thế Chi, TS. Nguyễn Trọng Cơ: Phân tích tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính 2005 Phân tích tài chính là hoạt động rất quan trọng và không thể thiếu trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó nên cũng đã có rất nhiều đề tài luận văn phân tích về tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Chẳng hạn nhƣ: - Đề tài “Phân tích tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật TECHNIMEX”, Luận văn Thạc sỹ của tác giả Lê Chí Thành viết năm 2010 đã đề cập đến cơ sở lý luận và thực trạng tài chính của công ty. - Đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần VINACONEX 25”, Luận văn Thạc sỹ của tác giả Bùi Văn Lâm viết năm 2011 cũng đề cập đến thực trạng phân tích tình hình tài chính của công ty Các đề tài trên đã đề cập đến những vấn đề chung về thực trạng phân tích tài chính công ty hiện nay, và đƣa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tài chính. Tuy nhiên, chƣa có đề tài nào phân tích về tình hình tài chính của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến cũng nhƣ của Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích tình hình tài chính về báo cáo tài chính mới nhất của Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa đối với các bên quan tâm bên trong và ngoài doanh nghiệp. 3 3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU * Mục đích: Luận văn tập trungnghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến phân tích tài chính doanh nghiệp, nêu bật sự cần thiết của công tác tài chính đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng, phân tích tình hình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty cổ phần … * Nhiệm vụ Trên cơ sở những mục đích nêu trên thì nhiệm vụ đặt ra đối với luận văn là: - Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp. - Đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến trong những năm gần đây và chỉ ra những mặt làm đƣợc cũng nhƣ những hạn chế và nguyên nhân trong công tác phân tích tài chính của công ty. Ngoài ra giúp cho những doanh nghiệp nắm rõ những biến động tình hình tài chính trong tƣơng lai gần của mình mà có biện pháp đối phó thích hợp. - Thông qua phân tích đánh giá tình hình tài chính của Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến, đề xuất một số kiến nghị các giải pháp cải thiện tình hình tài chính và hoàn thiện công tác phân tích tài chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhất là quản lý tài chính đối với Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến. 4. ĐỐI TƢỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU * Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tài chính chính của Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến. * Phạm vi nghiên cứu: Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến trong giai đoạn 2010 - 2012 5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài đƣợc nghiên cứu dựa trên cơ sở áp dụng các phƣơng pháp: 4 - Phƣơng pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua các báo cáo tài chính, tài liệu của Công ty. Cụ thể là Báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán của Công ty qua các năm 2010, 2011, 2012. Cùng các bản công bố thông tin của Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh cũng nhƣ kế hoạch trong năm 2013. - Phƣơng pháp nghiên cứu và xử lý số liệu: Phân tích các số liệu thực tế thông qua các báo cáo, tài liệu của Công ty. So sánh, phân tích và tổng hợp các con số biến động qua các năm qua đó có thể thấy đƣợc thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong những năm qua, trong hiện tại và cả những định hƣớng trong tƣơng lai. Cụ thể nhƣ là so sánh ngang cùng một chỉ tiêu qua các năm, so sánh dọc các tỷ lệ trong cùng một năm… - Sử dụng phƣơng pháp tổng hợp về thực trạng tài chính của các công ty trong cùng lĩnh vực kinh doanh ở Việt Nam để đề xuất phƣơng hƣớng theo mục tiêu đã định hƣớng - Sử dụng phƣơng pháp thống kê và phân tích để nghiên cứu vấn đề thực tiễn - Các số liệu trong luận văn dựa trên các Báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam trong 3 năm gần nhất 2010, 2011, 2012 của Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến; các giáo trình về tài chính doanh nghiệp, các bài viết đƣợc đăng trên các tạp chí, các báo; sách; luận án; các báo cáo hàng năm của Bộ Tài chính; các trang Web. 6. DỰ KIẾN NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Đề tài đã chỉ ra thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến. Thông qua phân tích tình hình tài chính đề xuất đƣợc các giải pháp kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến. Qua đó đánh giá một cách khoa học những ƣu điểm, hạn chế tình hình tài chính của Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến qua sự biến động của các chỉ số tài chính. 5 Đề xuất một số giải pháp thực tế nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến. 7. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn đƣợc bố cục thành 3 chƣơng: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến thông qua công tác phân tích tài chính của doanh nghiệp. Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến. 6 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ và đối tƣợng của phân tích tài chính doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp. Để hiểu rõ phân tích tài chính doanh nghiệp là gì trƣớc tiên ta tiếp cận với khái niệm Tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính.Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. Nhƣ vậy sự di chuyển nguồn tài chính của doanh nghiệp tác động đến lợi ích kinh tế của các bên liên quan nhƣ chủ doanh nghiệp, nhà đầu tƣ, ngƣời lao động, chính phủ.... Để đƣa ra các quyết định kinh tế, quyết định quản lý chính xác , phù hợp thì mỗi bên phải tự phân tích tài chính doanh nghiệp dựa trên góc độ lợi ích của mình. Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng thể các phƣơng pháp phân tích khoa học để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp cho các đối tƣợng quan tâm nắm đƣợc thực trạng tài chính và an ninh tài chính của doanh nghiệp, dự đoán đƣợc chính xác các chỉ tiêu tài chính trong tƣơng lai cũng nhƣ rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải; qua đó, đề ra các quyết định phù hợp với lợi ích của họ. Phân tích tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Dù cho đó là nhà đầu tƣ cổ phần vốn có tiềm năng, một nhà cho vay tiềm tàng, hay một nhà phân tích tham mƣu của một Công ty đang đƣợc phân tích, 7 thì mục tiêu cuối cùng đều nhƣ nhau - đó là cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định hợp lý. Các quyết định xem xét nên mua hay bán cổ phần, nên cho vay hay từ chối hoặc nên lựa chọn giữa cách tiếp tục kiểu trƣớc đây hay là chuyển sang một quy trình mới, tất cả phần lớn phụ thuộc vào các kết quả phân tích tài chính có chất lƣợng. Loại hình quyết định đang đƣợc xem xét sẽ là yếu tố quan trọng của phạm vi phân tích, nhƣng mục tiêu ra quyết định là không thay đổi. Phân tích tài chính doanh nghiệp thƣờng tập trung vào các số liệu đƣợc cung cấp trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, kết hợp với các thông tin bổ sung từ các nguồn khác nhau nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lƣợng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp ngƣời sử dụng thông tin đƣa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. 1.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp những thông tin cho các đối tƣợng có lợi ích liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, giúp những đối tƣợng này có khả năng dự báo đƣợc tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tƣơng lai cũng nhƣ đánh giá mức độ rủi ro, chất lƣợng hoạt động của doanh nghiệp từ đó ra những quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp nhất. Có rất nhiều đối tƣợng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Mỗi đối tƣợng quan tâm theo góc độ và với mục tiêu khác nhau. Các đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp bao gồm:chủ doanh nghiệp với vai trò ngƣời quản lý, ngƣời lao động, chủ đầu tƣ và Chính phủ với vai trò điều tiết dòng chảy kinh tế trong đó mỗi doanh nghiệp là một cá thể. Đối với người quản lý doanh nghiệp Là ngƣời trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp, không ai khác hơn, chính các nhà quản lý trực tiếp doanh nghiệp là những ngƣời có nhu cầu cao nhất về phân tích tình hình tài chính, nhằm bao quát một cách toàn diện về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kiểm soát chi phí và cải thiện khả năng sinh lời. Nhà quản lý hiểu rõ nhất tài chính doanh nghiệp, do đó họ có nhiều thông tin 8 phục vụ cho việc phân tích. Phân tích báo cáo tài chính giúp nhà quản trị dự báo và xác định những phƣơng pháp, cách thức phù hợp để thực hiện các muc tiêu hiện tại, nhiệm vụ kỳ kế tiếp và các chiến lƣợc dài hạn trong tƣơng lai. Phân tích tài chính cũng giúp nhà quản trị đƣa ra các quyết định tài chính liên quan đến cấu trúc vốn. Một tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu nhƣ thế nào là phù hợp và hạn chế đƣợc rủi ro tài chính; tỷ lệ nào có cho phép doanh nghiệp tiếp tục mở rộng kinh doanh hay thu hẹp mà không gặp phải trạng thái căng thẳng quá mức về tình hình tài chính.Cụ thể phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp đối với nhà quản lý nhằm đáp ứng những mục tiêu sau: - Tạo ra những chu kỳ đều đặn để đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn đã qua, việc thực hiện cân bằng tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và rủi ro tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp...; - Đảm bảo cho các quyết định của Ban giám đốc phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, nhƣ quyết định về đầu tƣ, tài trợ, phân phối lợi nhuận...; - Cung cấp thông tin cơ sở cho những dự đoán tài chính; - Căn cứ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động, quản lý trong doanh nghiệp. Phân tích hoạt động tài chính làm rõ điều quan trọng của dự đoán tài chính, mà dự đoán là nền tảng của hoạt động quản lý, làm sáng tỏ, không chỉ chính sách tài chính mà còn làm rõ các chính sách chung trong doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp Các nhà đầu tƣ là những ngƣời giao vốn của mình cho doanh nghiệp quản lý sử dụng, đƣợc hƣởng lợi và cũng chịu rủi ro. Đó là những cổ đông, các cá nhân hoặc các đơn vị, doanh nghiệp góp vốn khác. Các đối tƣợng này quan tâm trực tiếp đến những tính toán về giá trị của doanh nghiệp. Thu nhập của các nhà đầu tƣ là tiền lời đƣợc chia và thặng dƣ giá trị của vốn. Hai yếu tố này phần lớn chịu ảnh hƣởng của lợi nhuận thu đƣợc của doanh nghiệp. Do đó đối với các nhà đầu tƣ, mối quan tâm hàng đầu của họ là thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi và rủi ro. Vì vậy họ cần các thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và tiềm 9 năng tăng trƣởng của doanh nghiệp. Trong thực tế, các nhà đầu tƣ thƣờng tiến hành đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Câu hỏi chủ yếu phải làm rõ là: Tiền lời bình quân cổ phiếu của doanh nghiệp là bao nhiêu? Các nhà đầu tƣ thƣờng không hài lòng trƣớc món lời đƣợc tính toán trên sổ sách kế toán và cho rằng món lời này chênh lệch rất xa so với tiền lời thực tế. Các nhà đầu tƣ phải dựa vào những nhà chuyên nghiệp trung gian (chuyên gia phân tích tài chính, kiểm toán) nghiên cứu các thông tin kinh tế, tài chính, có những cuộc tiếp xúc trực tiếp với ban quản trị doanh nghiệp, làm rõ triển vọng phát triển của doanh nghiệp và đánh giá các cổ phiếu trên thị trƣờng tài chính. Phân tích hoạt động tài chính đối với nhà đầu tƣ là để đánh giá doanh nghiệp và ƣớc đoán giá trị cổ phiếu, dựa vào việc nghiên cứu các báo cáo tài chính, khả năng sinh lời, phân tích các rủi ro trong kinh doanh mà nhà đầu tƣ có thể phải gánh chịu. Những rủi ro này liên quan tới việc giảm giá cổ phiếu dẫn đến nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy, quyết định của họ đƣa ra luôn có sự cân nhắc giữa mức độ rủi ro và lợi nhuận đạt đƣợc. Bên cạnh đó, chính sách phân phối cổ tức và cơ cấu nguồn tài trợ của doanh nghiệp cũng là vấn đề đƣợc các nhà đầu tƣ hết sức coi trọng vì nó trực tiếp tác động đến thu nhập của họ. Một nguồn tài trợ với tỷ trọng nợ và vốn chủ sở hữu hợp lý sẽ tạo đòn bẩy tài chính tích cực vừa giúp doanh nghiệp tăng vốn đầu tƣ vừa làm tăng giá cổ phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Hơn nữa các cổ đông chỉ chấp nhận đầu tƣ mở rộng quy mô doanh nghiệp khi quyền lợi của họ ít nhất không bị ảnh hƣởng. Bởi vậy các yếu tố nhƣ tổng lợi nhuận ròng trong kỳ có thể dùng để trả lợi tức cổ phần, mức chia lãi trên một cổ phiếu năm trƣớc, sự xếp hạng cổ phiếu trên thị trƣờng và tính ổn định của thị giá cổ phiếu của doanh nghiệp cũng nhƣ hiệu quả của việc tái đầu tƣ luôn đƣợc các nhà đầu tƣ xem xét trƣớc tiên khi thực hiện phân tích tài chính. Đối với các nhà đầu tư tín dụng (chủ nợ của doanh nghiệp) Các nhà đầu tƣ tín dụng là những ngƣời cho doanh nghiệp vay vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Khi cho vay, họ phải biết chắc đƣợc khả năng hoàn trả tiền vay. Thu nhập của họ là lãi suất tiền cho vay. Do đó, 10 phân tích hoạt động tài chính đối với ngƣời cho vay tín dụnglà nhằm xác định khả năng hoàn trả nợ của khách hàng. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp đƣợc xem xét trên hai khía cạnh là ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, phân tích đối với những khoản cho vay dài hạn và những khoản cho vay ngắn hạn có những nét khác nhau.Đối với những khoản cho vay ngắn hạn, nhà cung cấp tín dụng ngắn hạn đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp. Nói khác đi là khả năng ứng phó của doanh nghiệp khi nợ vay đến hạn trả. Đối với các khoản cho vay dài hạn, nhà cung cấp tín dụng dài hạn phải tin chắc khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà việc hoàn trả vốn và lãi lại tuỳ thuộc vào khả năng sinh lời này. Vì vậy họ chú ý đặc biệt đến số lƣợng tiền và các tài sản khác có thể chuyển nhanh thành tiền, từ đó so sánh với số nợ ngắn hạn để biết đƣợc khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Bên cạnh đó các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng cũng rất quan tâm tới số vốn của chủ sở hữu, bởi vì số vốn này là khoản tiền bảo hiểm cho họ trong trƣờng hợp doanh nghiệp bị rủi ro. Nhƣ vậy kỹ thuật phân tích có thể thay đổi theo bản chất và theo thời hạn của các khoản nợ, nhƣng cho dù đó là cho vay dài hạn hay ngắn hạn thì ngƣời cho vay đều quan tâm đến cơ cấu tài chính biểu hiện mức độ bảo hiểm của doanh nghiệp đi vay. Đối với các nhà cung ứng vật tƣ hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp thì họ phải quyết định xem có cho phép khách hàng sắp tới đƣợc mua chịu hàng hay không? Họ cần phải biết khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại và trong thời gian tới. Đối với người lao động hưởng lương trong doanh nghiệp Bên cạnh các nhà đầu tƣ, nhà quản lý và các chủ nợ của doanh nghiệp, ngƣời lao động đƣợc hƣởng lƣơng trong doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới các thông tin tài chính của doanh ngiệp. Điều này cũng dễ hiểu bởi ngƣời hƣởng lƣơng trong doanh nghiệp là ngƣời lao động của doanh nghiệp, có nguồn thu nhập chính từ tiền lƣơng đƣợc trả. Bên cạnh thu nhập từ tiền lƣơng, một số lao động còn có một phần vốn góp nhất định trong doanh nghiệp. Vì vậy, ngoài phần thu nhập từ tiền lƣơng đƣợc trả họ còn có tiền lời đƣợc chia. Cả hai khoản thu nhập này phụ thuộc vào kết 11 quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, phân tích tình hình tài chính giúp họ định hƣớng việc làm ổn định và yên tâm dốc sức vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp tuỳ theo công việc đƣợc phân công. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. Dựa vào các báo cáo tài chính doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nƣớc thực hiện phân tích tài chính để đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ theo đúng chính sách, chế độ và luật pháp quy định hay không, tình hình hạch toán chi phí, giá thành, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nƣớc và khách hàng... Tóm lại, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là một việc làm có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý. Nó không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân doanh nghiệp, mà còn cần thiết cho các chủ thể quản lý khác có liên quan tới doanh nghiệp. 1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính trong doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp là công cụ của nhận thức các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp, trong quá tình tiến hành, phân tích sẽ thực hiện các chức năng: đánh giá, dự đoán và điều chỉnh tài chính doanh nghiệp Chức năng đánh giá: Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị, các luồng vận động của những nguồn lực tài chính trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ hoặc vốn hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật. Phân tích tài chính doanh nghiệp phải đƣa ra câu trả lời cho các vấn đề: Các luồng chuyển dịch giá trị, sự vận động của các nguồn tài chính nảy sinh và diễn ra nhƣ thế nào? Tác động ra sao tới quá trình sản xuất kinh doanh? Có những yếu tố mang tính môi trƣờng, yếu tố bên trong, yếu tố bên ngoài nào, tác động đến quá trình kinh doanh, sự vận động của các nguồn tài chính và các luồng chuyển dịch giá trị ra sao, gần với mục tiêu hay ngày càng xa rời mục tiêu kinh doanh của doanh 12 nghiệp, có phù hợp với cơ chế chính sách và pháp luật hay không? ... Thực hiện trả lời và làm rõ những vấn đề nêu trên là thực hiện chức năng đánh giá của tài chính doanh nghiệp. Chức năng dự đoán: Mọi quyết định của con ngƣời đều hƣớng vào thực hiện những mục tiêu nhất định. Mục tiêu là đích hƣớng tới bằng những hành động cụ thể trong tƣơng lai. Những mục tiêu này có thể là ngắn hạn hay dài hạn, nhƣng nếu liên quan tới doanh nghiệp thì cần nhận thấy tiềm lực tài chính, diễn biến luồng chuyển dịch giá trị, sự vận động của vốn hoạt động trong tƣơng lai của doanh nghiệp. Những quyết định và hành động trong tƣơng lai phụ thuộc vào diễn biến kinh tế xã hội và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ diễn ra trong tƣơng lai. Ở mọi giai đoạn của chu kỳ phát triển, doanh nghiệp đều hƣớng tới những mục tiêu nhất định. Những mục tiêu này đƣợc hình thành từ nhận thức về điều kiện, năng lực của bản thân doanh nghiệp cũng nhƣ diễn biến của tình hình kinh tế quốc tế, trong nƣớc, ngành nghề và các doanh nghiệp khác cùng loại, sự tác động của các yếu tố kinh tế xã hội trong tƣơng lai dựa trên cơ sở dự đoán tình hình tài chính doanh nghiệp trong tƣơng lai. Chức năng điều chỉnh: Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế tài chính dƣới hình thái giá trị phát sinh trong quá tình tiến hành các hoạt động. Hệ thống các quan hệ đó bao gồm nhiều loại khác nhau, rất đa dạng, phong phú và phức tạp, chịu ảnh hƣởng nhiều của nguyên nhân và nhân tổ cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Việc kết hợp hài hòa các mối quan hệ, doanh nghiệp, các đối tƣợng có liên quan phải điều chỉnh các mối quan hệ và nghiệp vụ kinh tế phát sinh; dựa trên việc nhận thức rõ nội dung, tính chất, hình thức và xu hƣớng phát triển của các quan hệ kinh tế tài chính có liên quan. PTTC giúp doanh nghiệp và các đối tƣợng quan tâm nhận thức đƣợc điều này, đó là chức năng điều chỉnh của phân tích tài chính doanh nghiệp. 13
- Xem thêm -