Tài liệu Phân tích tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lý luận mà cả trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Ký hiÖu vµ viÕt t¾t ......................................................................................7 Lêi nãi ®Çu ...................................................................................................8 Ch-¬ng 1: Tæng quan vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp .......................10 I. Kh¸i qu¸t vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ........................................10 1. Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp.............................................10 2. TÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh .........................................................10 3. Sù cÇn thiÕt cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: ........................................11 3.1. §èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp .......................................................11 3.2. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t- ................................................................................12 3.3. §èi víi c¸c ®èi t-îng cho vay ...................................................................12 3.4. §èi víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n-íc ............................................12 3.5. §èi víi c¸c ®èi t-îng kh¸c ........................................................................13 4. Môc tiªu cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp .............................14 5. Th«ng tin sö dông trong ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ...........................15 5.1. Th«ng tin néi bé doanh nghiÖp ...................................................................15 5.1.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ................................................................................15 5.1.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ....................................................18 5.1.3. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ .......................................................................19 5.1.4. B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh ...........................................................21 5.2. Th«ng tin bªn ngoµi doanh nghiÖp..............................................................21 II. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ......................................22 1. Ph-¬ng ph¸p so s¸nh ......................................................................................23 2. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ ...........................................................................23 3. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch Dupont ......................................................................24 III. Néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ...........................................26 1. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ....................................26 1.1. Ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn ...........................................26 1.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ..................................................................................................................26 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. Ph©n tÝch kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn .......................................................28 1.4. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trung gian ..................................28 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh theo c¸c nhãm chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu ........28 2.1. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n ................................................................28 2.2. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn ..............................................................30 2.3. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng .................................................................31 2.4. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi .....................................................................33 Ch-¬ng 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi .................................................................................................35 I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ....35 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp ........................................................................................35 2. C¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty.................................................36 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña C«ng ty...............................................39 3.1. Chøc n¨ng ...................................................................................................39 3.2. NhiÖm vô .....................................................................................................39 3.3. QuyÒn h¹n ...................................................................................................40 4. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ...................................40 4.1. T×nh h×nh c¹nh tranh ...................................................................................40 4.2. Kh¸ch hµng cña C«ng ty .............................................................................41 4.3. ThÞ tr-êng....................................................................................................41 4.4. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong 5 n¨m (19972001) ..................................................................................................................41 II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ...............................................................................................................45 1. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi .........................................................................................................46 1.1. Ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn ...........................................46 1.2. Ph©n tÝch t×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh .....50 1.3. Ph©n tÝch kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn kinh doanh ....................................53 1.4. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trung gian ..................................55 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi theo c¸c chØ tiªu vµ tû lÖ tµi chÝnh ®Æc tr-ng ...............................................57 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n ................................................................57 2.1.1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n chung .....................................................................57 2.1.2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh ...............................................................58 2.1.3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh .....................................................................59 2.1.4. Kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi ...................................................................59 2.1.5. Tû lÖ dù tr÷ trªn vèn l-u ®éng rßng .........................................................61 2.2. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn ..............................................................62 2.2.1. HÖ sè nî ...................................................................................................62 2.2.2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay.....................................................................63 2.2.3. Kh¶ n¨ng tù tµi trî ...................................................................................64 2.2.4. Kh¶ n¨ng ®éc lËp vÒ tµi chÝnh ..................................................................64 2.3. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng .................................................................65 2.3.1. Vßng quay tiÒn .........................................................................................66 2.3.2. Vßng quay dù tr÷ .....................................................................................68 2.3.3. Kú thu tiÒn b×nh qu©n...............................................................................68 2.3.4. HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ............................................................69 2.3.5. HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l-u ®éng ..........................................................70 2.3.6. HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n .................................................................70 2.3.7. Vßng quay kho¶n ph¶i thu .......................................................................71 2.4. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi .....................................................................72 2.4.1. Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm ....................................................................73 2.4.2. Doanh lîi vèn chñ së h÷u ........................................................................74 2.4.3. Doanh lîi vèn ...........................................................................................74 3. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch Dupont ......................................................................76 III. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ........................................................................................................77 1. §iÓm m¹nh .....................................................................................................77 2. §iÓm yÕu ........................................................................................................78 3. Nguyªn nh©n ..................................................................................................79 3.1. Nguyªn nh©n chñ quan ...............................................................................79 3.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan ............................................................................80 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ................................................................83 I. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña ngµnh v¨n ho¸ vµ cña C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn ..................83 II. Mét sè gi¶i ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ...............................................................................85 1. Gi÷ v÷ng thÞ tr-êng hiÖn t¹i, t×m kiÕm thÞ tr-êng tiÒm n¨ng vµ ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ...............................................................................................85 2. Khai th¸c huy ®éng vèn tµi trî cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ..............87 3. Qu¶n lý tµi s¶n l-u ®éng ................................................................................89 3.1. §èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu .........................................................................90 3.2. §èi víi dù tr÷ ..............................................................................................91 4. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ....................................................91 III. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ................................................................92 1. KiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn .........................................................93 2. KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n-íc ...........................................................................93 KÕt luËn ..........................................................................................................96 Tµi liÖu tham kh¶o .....................................................................................97 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ký hiÖu vµ viÕt t¾t CCDC CNV Chi phÝ chê k/c DT EBIT EBT KD KH LNST NVL NWC ROA ROE TS TSL§ TSC§ TT Stt SXKDDD VCSH VL§ XDCBDD C«ng cô dông cô C«ng nh©n viªn Chi phÝ chê kÕt chuyÓn Doanh thu Lîi nhuËn tr-íc thuÕ vµ l·i Lîi nhuËn tr-íc thuÕ Kinh doanh Kh¸ch hµng Lîi nhuËn sau thuÕ Nguyªn vËt liÖu Vèn l-u ®éng th-êng xuyªn Doanh lîi vèn chñ së h÷u Doanh lîi vèn Tµi s¶n Tµi s¶n l-u ®éng Tµi s¶n cè ®Þnh Tû träng Sè thø tù S¶n xuÊt kinh doanh dë dang Vèn chñ së h÷u Vèn l-u ®éng X©y dùng c¬ b¶n dë dang 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng phô thuéc vµo rÊt nhiÒu nh©n tè nh- m«i tr-êng kinh doanh, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é qu¶n lý tµi chÝnh. V× vËy, cã thÓ nãi qu¶n lý tµi chÝnh lµ chøc n¨ng cã tÇm quan träng sè mét trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh tÝnh ®éc lËp, sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trong cuéc ®êi kinh doanh. §Æc biÖt, trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ®ang diÔn ra khèc liÖt trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi, ®iÒu chØnh kinh tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, t¨ng tr-ëng kinh tÕ cßn chËm th× qu¶n lý tµi chÝnh lµ mét vÊn ®Ò quan träng h¬n bao giê hÕt. Doanh nghiÖp chØ cã thÓ ho¹t ®éng tèt mang l¹i sù giµu cã cho chñ së h÷u khi nã ®-îc qu¶n lý tèt vÒ mÆt tµi chÝnh. ChÝnh v× tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh nh- vËy nªn chøc n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh th-êng thuéc vÒ c¸c nhµ l·nh ®¹o cÊp cao cña doanh nghiÖp nh- Phã tæng Gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc tµi chÝnh. Trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, chøc n¨ng nµy thuéc vÒ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh hoÆc kÕ to¸n tr-ëng. Nhµ qu¶n lý tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ th-êng ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh trªn c¬ së c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh th-êng ngµy do c¸c nh©n viªn cÊp thÊp h¬n phô tr¸ch. C¸c quyÕt ®Þnh vµ ho¹t ®éng cña nhµ ho¹t ®éng cña nhµ qu¶n lý tµi chÝnh ®Òu nh»m vµo c¸c môc tiªu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: ®ã lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, tr¸nh ®-îc c¨ng th¼ng vÒ tµi chÝnh vµ ph¸ s¶n, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ chiÕm ®-îc thÞ phÇn tèi ®a trªn th-¬ng tr-êng, tèi thiÓu ho¸ chi phÝ, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ t¨ng tr-ëng thu nhËp mét c¸ch v÷ng ch¾c. Trong thùc tÕ, hiÖn nay, ë ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn xem nhÑ viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh. Do ®ã, c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp vÉn cßn gÆp khã kh¨n trong viÖc ®-a ra quyÕt ®Þnh phï hîp víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng, hiÖu qu¶ sö dông vèn ch-a cao, ®ång thêi viÖc khai th¸c c¸c nguån vèn vÉn 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cßn chËm trÔ, ch-a ®¸p øng ®-îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ®øng v÷ng ®-îc trong m«i tr-êng c¹nh tranh hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu vµ ¸p dông nh÷ng ph-¬ng ph¸p, chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh phï hîp, mang l¹i nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh chÝnh x¸c, bæ Ých. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, qua mét thêi gian häc tËp, nghiªn cøu t¹i tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n vµ thùc tËp t¹i C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi, em nhËn thÊy: “ph©n tÝch t¯i chÝnh doanh nghiÖp cã ý nghÜa to lín kh«ng chØ trong lý luËn m¯ c° trong thùc tiÔn qu°n lý doanh nghiÖp”. V× nh÷ng lý do trªn, em ®± chän ®Ò t¯i: “Ph©n tÝch t×nh h×nh t¯i chÝnh C«ng ty Mü thuËt v¯ VËt phÈm v¨n ho² H¯ Néi” cho luËn v¨n cña m×nh. Em rÊt mong ®-îc sù chØ b¶o cña thÇy gi¸o Th¹c sü NguyÔn Quang Ninh cïng sù gióp ®ì cña c¸c c« chó phßng kÕ to¸n C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2002. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 tæng quan vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp I. Kh¸i qu¸t vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ néi dung quan träng trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, lµ c¬ së khoa häc ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. Th«ng tin cña viÖc ph©n tÝch cã ý nghÜa kh¸c nhau ®èi víi c¸c ®èi t-îng sö dông vµ môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch. 1. Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét tËp hîp c¸c kh¸i niÖm, ph-¬ng ph¸p vµ c¸c c«ng cô cho phÐp xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c vÒ qu¶n lý nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp , ®¸nh gi¸ rñi ro, møc ®é vµ chÊt l-îng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã.Nã lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, kiÓm tra, ®èi chiÕu, so s¸nh sè liÖu tµi chÝnh hiÖn hµnh víi qu¸ khø, hiÖn t¹i víi t-¬ng lai (sè liÖu kÕ ho¹ch). 2.TÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh: Sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp , c¸c ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng chøng kho¸n lµm cho ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ngµy cµng trë nªn quan träng vµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp nãi riªng vµ ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung. Thø nhÊt, th«ng qua viÖc tÝnh to¸n c¸c mèi quan hÖ chiÕn l-îc, ph©n tÝch tµi chÝnh cho ta biÕt nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®ã, nhµ qu¶n lý tµi chÝnh cã 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÓ ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp trong t-¬ng lai b»ng c¸ch dù b¸o vµ lËp ng©n s¸ch. Nh÷ng th«ng tin nµy cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t-, c¬ quan thuÕ, d©n chóng vµ nh÷ng ai quan t©m ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp. Thø hai, qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh ngµy cµng ®-îc ¸p dông réng r·i trong mäi ®¬n vÞ qu¶n lý kinh tÕ ®-îc tù chñ nhÊt ®Þnh vÒ tµi chÝnh nh- c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi h×nh thøc, c¸c tæ chøc x· héi, tËp thÓ vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý, tæ chøc c«ng céng. §iÒu ®ã chøng tá ph©n tÝch tµi chÝnh thùc sù lµ cã Ých vµ v« cïng cÇn thiÕt. Thø ba, ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c¬ së ®Ó dù ®o¸n tµi chÝnh – mét trong c¸c h-íng dù ®o¸n doanh nghiÖp. Hay nãi c¸ch kh¸c, ph©n tÝch t¸i chÝnh lµ ®¸nh gi¸ rñi ro ph¸ s¶n t¸c ®éng tíi c¸c doanh nghiÖp mµ biÓu hiÖn cña nã lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn, n¨ng lùc ho¹t ®éng còng nh- kh¶ n¨ng sinh l·i cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã, c¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh tiÕp tôc nghiªn cøu vµ ®-a ra nh÷ng dù ®o¸n vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng nãi chung vµ møc doanh lîi nãi riªng cña doanh nghiÖp trong t-¬ng lai. 3. Sù cÇn thiÕt cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, mçi doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ trë thµnh ®èi t-îng quan t©m cña rÊt nhiÒu ng-êi. V× thÕ viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp trë nªn v« cïng cÇn thiÕt kh«ng chØ ®èi víi b¶n th©n néi bé doanh nghiÖp mµ cßn ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng ai quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.1. §èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp: Th«ng tin cña viÖc ph©n tÝch lµ c¬ së cho viÖc ®Þnh h-íng c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh cña ban gi¸m ®èc, héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc ®Çu t-, tµi trî nguån tµi chÝnh, ph©n chia lîi nhuËn cho c¸c môc ®Ých. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong qu¸ khø, ®Ó ®-a ra c¸c dù ®o¸n tèt ®Ñp cho t-¬ng lai. Lµ c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong kú tíi; kÕ ho¹ch huy ®éng, sö dông vèn; kÕ ho¹ch thu, chi tiÒn mÆt; kÕ ho¹ch ®©ï t-; kÕ ho¹ch ph©n chia thu nhËp… Ph©n tÝch tµi chÝnh cßn lµ c«ng cô kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh néi bé tõ ®ã t¨ng c-êng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý. 3.2. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t-: Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¸c nhµ ®Çu t- cã thÓ lµ doanh nghiÖp hoÆc c¸ thÓ, nhãm ng-êi…c¸c nhµ ®Çu t- lµ nh÷ng ng-êi bá vèn vµo ®Ó kinh doanh, do vËy hä mong muèn kiÕm ®-îc nhiÒu lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng rñi ro thÊp nhÊt. Do vËy th«ng tin tµi chÝnh gióp cho hä ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lîi cña doanh nghiÖp, tû suÊt lîi nhuËn cña c«ng ty nµo cao. C¸c cæ ®«ng th-êng dùa vµo c¸c th«ng tin tµi chÝnh do c¸c chuyªn gia ph©n tÝch ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t- hay thu håi vèn trong thêi gian tíi. 3.3. §èi víi c¸c ®èi t-îng cho vay: Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¸c ®èi t-îng cho vay cã thÓ lµ ng©n hµng, c«ng ty tµi chÝnh, kho b¹c, doanh nghiÖp, c¸ nh©n…c¸c th«ng tin tµi chÝnh gióp Ých cho hä biÕt ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ hoµn tr¶ nî cña c¸c ®èi t-îng vay. §èi víi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n hä th-êng quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay. §èi víi c¸c kho¶n nî dµi h¹n hä th-êng quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh, bëi v× viÖc hoµn tr¶ phô thuéc vµo sè l·i thu vÒ sau mét kú kinh doanh. Th«ng tin tµi chÝnh phôc vô cho c¸c ®èi t-îng cho vay ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh: Cho vay ng¾n h¹n hay dµi h¹n? Vay bao nhiªu? §Çu t- vµo lÜnh vùc g×? 3.4. §èi víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n-íc: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng viÖc phô thuéc vµo c¸c c¬ quan chøc n¨ng tuú thuéc vµo quan hÖ tµi chÝnh vµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Th«ng th-êng c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp phô thuéc vµo c¬ quan chñ qu¶n, c¬ quan thuÕ, c¬ quan thèng kª. Th«ng tin tµi chÝnh gióp cho c¬ quan chñ qu¶n ®¸nh gi¸ ®-îc tæng thÓ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh chÊp hµnh chÕ ®é tµi chÝnh, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kho¶n thu nép…®¶m b¶o c¸c quan hÖ tµi chÝnh cho néi bé doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi t¸c kh¸c. Tõ ®ã cÊp trªn ®¸nh gi¸ ®-îc viÖc hoµn thµnh hay kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô. C¬ quan thuÕ th«ng qua th«ng tin tµi chÝnh biÕt ®-îc t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kho¶n thuÕ ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n-íc vÒ sè ph¶i, ®·, ch-a nép. Tõ ®ã biÕt ®-îc doanh nghiÖp chÊp hµnh vÒ chÕ ®é tµi chÝnh, luËt kinh doanh. C¬ quan kiÓm to¸n nhµ n-íc th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp th«ng tin t- vÊn cho c¸c l·nh ®¹o ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh phª duyÖt c¸c quyÕt to¸n, dù to¸n kinh phÝ. C¬ quan thèng kª th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó tæng hîp c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña toµn ngµnh, toµn bé nÒn kinh tÕ ®Ó ph©n tÝch ë tÇm vÜ m« ®-a ra c¸c chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ dµi h¹n cña mét quèc gia. 3.5. §èi víi c¸c ®èi t-îng kh¸c: C¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp hä c¨n cø vµo c¸c th«ng tin tµi chÝnh do c¸c chuyªn gia cung cÊp ®Ó biÕt ®-îc søc m¹nh thùc sù cña doanh nghiÖp m×nh, t×nh h×nh ph©n chia lîi nhuËn, t×nh h×nh sö dông c¸c quü, c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh trong t-¬ng lai ®Ó x©y dùng niÒm tin ®èi víi doanh nghiÖp m×nh. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c nhµ cung cÊp biÕt ®-îc ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó cã kÕ ho¹ch cung øng ®¶m b¶o c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho doanh nghiÖp. KiÓm to¸n ®éc lËp th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó x¸c minh vµ bµy tá ý kiÕn cña m×nh ®èi víi kh¸ch thÓ nh»m cung cÊp cho c¸c ®èi t-îng quan t©m. Tãm l¹i, trong c¬ chÕ thÞ tr-êng th«ng tin tµi chÝnh cña doanh nghiÖp h÷u Ých cho mäi ®èi t-îng, c¸c ®èi t-îng kh¸c nhau sö dông c¸c th«ng tin ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh phôc vô cho lîi Ých cña m×nh. Tõ ®ã nguån tµi liÖu vµ kü thuËt ph©n tÝch còng phô thuéc vµo môc ®Ých cña th«ng tin. 4. Môc tiªu cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp: Môc tiªu cña ph©n tÝch tµi chÝnh lµ nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó ®-a ra c¸c nh÷ng chuÈn ®o¸n. C¸c chØ sè lµ c«ng cô cña ph©n tÝch tµi chÝnh. V× vËy, nhµ ng©n hµng, tr-íc khi chÊp nhËn cho vay th-êng nghiªn cøu kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Nhµ ®Çu t- hiÖn nay vµ sau nµy quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng sinh lîi. Mäi khÝa c¹nh ph©n tÝch tµi chÝnh ®Òu liªn quan ®Õn nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp. Do ®ã, môc tiªu cña ph©n tÝch tµi chÝnh bao gåm: 1. Cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ trung thùc c¸c th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh cÇn thiÕt cho chñ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t-, nhµ cho vay, c¸c ®èi t-îng quan t©m kh¸c ®Ó gióp hä cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n khi quyÕt ®Þnh mét vÊn ®Ò nµo ®ã trong kinh doanh, trong quan hÖ kinh tÕ. 2. Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh sö dông vèn, kh¶ n¨ng huy ®éng nguån vèn, c¸c tû suÊt vÒ ®Çu t-, tû suÊt tù tµi trî, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, kh¶ n¨ng sinh lêi vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, gióp doanh nghiÖp thÊy râ nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt tån t¹i, nguyªn nh©n tån t¹i vµ ®Ò ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu kh¾c phôc hoÆc ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®-îc. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh c«ng nî, kh¶ n¨ng thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu, kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶…còng nh- nh÷ng ¶nh h-ëng cña nh÷ng nh©n tè lµm thay ®æi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, gióp doanh nghiÖp dù ®o¸n chÝnh x¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; gióp c¸c c¬ quan qu¶n lý vÜ m« n¾m ch¾c t×nh h×nh vµ kiÓm tra doanh nghiÖp ®-îc hiÖu qu¶. 5. Th«ng tin sö dông trong ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: Trong ph©n tÝch tµi chÝnh, mäi th«ng tin ®Òu cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó lµm râ môc tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ dù ®o¸n tµi chÝnh. Tõ nh÷ng th«ng tin néi bé ®Õn nh÷ng th«ng tin bªn ngoµi, tõ th«ng tin sè l-îng ®Õn th«ng tin gi¸ trÞ ®Òu gióp cho nhµ ph©n tÝch cã thÓ ®-a ra ®-îc nhËn xÐt, kÕt luËn tinh tÕ vµ thÝch ®¸ng. 5.1. Th«ng tin néi bé doanh nghiÖp: Th«ng tin kÕ to¸n lµ mét nguån th«ng tin ®Æc biÖt cÇn thiÕt. Víi nh÷ng ®Æc tr-ng hÖ thèng, ®ång nhÊt vµ phong phó, kÕ to¸n ho¹t ®éng nh- mét nhµ cung cÊp quan träng nh÷ng th«ng tin ®¸ng gi¸ cho ph©n tÝch tµi chÝnh. MÆt kh¸c, c¸c doanh nghiÖp còng cã nghÜa vô cung cÊp nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n cho c¸c ®èi t¸c bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp. Th«ng tin kÕ to¸n ®-îc ph¶n ¸nh kh¸ ®Çy ®ñ trong c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. 5.1.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét b¸o c¸o kÕ to¸n chñ yÕu, ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh d-íi h×nh th¸i tiÒn tÖ theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh tæng hîp. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ®-îc x©y dùng trªn c¬ së quan hÖ c©n ®èi kÕ to¸n (Tµi s¶n cè ®Þnh + Tµi s¶n l-u ®éng = Nî ph¶i tr¶ + Nguån vèn chñ së h÷u). KÕt cÊu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n gåm hai phÇn: Tµi s¶n vµ Nguån vèn, ®-îc m« t¶ theo s¬ ®å sau: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n STT ChØ tiªu STT ChØ tiªu I. Tµi s¶n l-u ®éng I. Nî ph¶i tr¶ 1. TiÒn 1. Nî ng¾n h¹n - TiÒn mÆt t¹i quü - Vay ng¾n h¹n - TiÒn göi ng©n hµng - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 2. C¸c kho¶n ph¶i thu - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NS - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Ph¶i tr¶ CNV - Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n - Ph¶i tr¶ kh¸c 3. Tån kho 2. Nî dµi h¹n - NVL tån kho - Vay dµi h¹n - Hµng ho¸ tån kho - Nî dµi h¹n 4. Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c II. Tµi s¶n cè ®Þnh II. Vèn chñ së h÷u - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh - Nguån vèn kinh doanh - Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh - Quü ®Çu t- ph¸t triÓn - Chi phÝ XDCBDD - Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi - Quü khen th-ëng Tæng tµi s¶n Tæng nguån vèn Tµi s¶n l-u ®éng lµ tµi s¶n cã thêi gian sö dông, thu håi vµ lu©n chuyÓn vÒ h×nh th¸i tiÒn tÖ nhanh (trong vßng 1 n¨m hoÆc 1 chu kú s¶n xuÊt kinh doanh b×nh th-êng cña doanh nghiÖp). Tµi s¶n l-u ®éng bao gåm: - Tµi s¶n l-u ®éng d-íi d¹ng vèn b»ng tiÒn: tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn… - Tµi s¶n l-u ®éng dù tr÷ cho s¶n xuÊt kinh doanh: nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, hµng mua ®ang ®i ®-êng… - Tµi s¶n l-u ®éng trong s¶n xuÊt: chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang lµ chi phÝ chi ra nh-ng ch-a hoµn thµnh nh- tiÒn l-¬ng c«ng nh©n, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh… - Tµi s¶n l-u ®éng dù tr÷ cho l-u th«ng: thµnh phÈm, hµng ho¸, hµng ®i göi 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b¸n… - Tµi s¶n l-u ®éng trong thanh to¸n: sè tiÒn kh¸ch hµng cßn nî, sè tiÒn øng tr-íc cho ng-êi b¸n… - Tµi s¶n l-u ®éng d-íi d¹ng ®Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n: cho vay ng¾n h¹n, gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n… Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng tµi s¶n th-êng cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian thu håi lu©n chuyÓn l©u dµi trªn 1 n¨m hoÆc trªn 1 chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Qua mçi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ h×nh th¸i vËt chÊt Tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng thay ®æi nh-ng gi¸ trÞ ®· bÞ hao mßn. Bao gåm: - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lµ tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ nh-: nhµ cöa, m¸y mãc thiÕt bÞ… - Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh lµ tµi s¶n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ nh-ng nã thÓ hiÖn b»ng mét l-îng gi¸ trÞ ®· ®-îc ®Çu t- chi tr¶ vµ mang l¹i lîi Ých kinh tÕ l©u dµi nh-: quyÒn sö dông ®Êt, chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp, chi phÝ mua b»ng s¸ng chÕ… Nî ph¶i tr¶ lµ c¸c kho¶n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ mµ ph¶i cam kÕt thanh to¸n cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Nî ng¾n h¹n lµ c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n trong vßng 1 n¨m. Nî dµi h¹n lµ c¸c kho¶n nî cã thêi h¹n thanh to¸n trªn 1 n¨m nh-: vay dµi h¹n, nî dµi h¹n vÒ thuª Tµi s¶n cè ®Þnh. Nguån vèn chñ së h÷u lµ sè vèn do chñ doanh nghiÖp ®Çu t- vµ doanh nghiÖp tù bæ sung trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng mµ kh«ng ph¶i cam kÕt thanh to¸n cho c¸c tæ chøc kh¸c. Bao gåm: - Nguån vèn kinh doanh lµ sè vèn cña chñ së h÷u cã ph¹m vi sö dông th-êng xuyªn vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. Nã ®-îc h×nh thµnh tuú theo ph-¬ng thøc së h÷u cña doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi lµ kho¶n t¹o ra tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, ®¬n vÞ t¹m thêi sö dông vµo ho¹t ®éng kinh doanh khi ch-a quyÕt ®Þnh ph©n phèi chÝnh thøc. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c quü chuyªn dïng: dïng ®Ó chi tr¶ cho nh÷ng môc ®Ých chuyªn dïng kh¸c ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th-êng xuyªn. - C¸c nguån vèn kh¸c cña chñ së h÷u h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ tµi liÖu quan träng ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é sö dông vèn vµ nh÷ng triÓn väng kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 5.1.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh gióp nhµ ph©n tÝch so s¸nh doanh thu vµ sè tiÒn thùc nhËp quü khi b¸n hµng ho¸ dÞch vô víi tæng chi phÝ ph¸t sinh vµ sè tiÒn thùc xuÊt quü ®Ó vËn hµnh doanh nghiÖp. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh STT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ChØ tiªu - Doanh thu thuÇn - Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Lîi nhuËn tr-íc thuÕ vµ l·i vay (EBIT) L·i tiÒn vay Lîi nhuËn tr-íc thuÕ (EBT) ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh bao gåm: - Doanh thu lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· tiªu thô ®-îc, cã thÓ ®· thu ®-îc tiÒn råi hoÆc ch-a thu tiÒn. - Chi phÝ b¸n hµng lµ c¸c kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung cña toµn doanh nghiÖp mµ kh«ng thÓ t¸ch riªng cho bÊt cø mét ho¹t ®éng nµo. - L·i tiÒn vay lµ toµn bé sè tiÒn doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho viÖc sö dông nî. 5.1.3. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ: B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ lµ mét trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nh÷ng n-íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông l-îng tiÒn ph¸t sinh theo c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau trong kú b¸o c¸o cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ ph¶n ¸nh l-îng tiÒn thu, chi vµ tiÒn lu©n chuyÓn thuÇn trong kú kinh doanh. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc cung cÊp th«ng tin cho nh÷ng ng-êi sö dông trong viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng t¹o ra tiÒn; kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp vµ dù ®o¸n ®-îc nhu cÇu tµi chÝnh b»ng tiÒn trong c¸c kú kinh doanh tiÕp theo. KÕt cÊu cña b¸o c¸o nµy dùa trªn quan hÖ c©n ®èi cña tiÒn lu©n chuyÓn trong kú: TiÒn hiÖn + TiÒn thu = TiÒn chi + TiÒn hiÖn cã cã ®Çu kú trong kú trong kú cuèi kú B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ cung cÊp th«ng tin vÒ l-îng tiÒn thu vµo vµ l-îng tiÒn chi ra trong kú. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. B¶n b¸o c¸o nµy cßn cung cÊp chi tiÕt c¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh nguån tiÒn h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh chi tiªu sö dông trong kú. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ ph©n lo¹i c¸c luång tiÒn vµo, ra theo ba ho¹t ®éng chÝnh: ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng ®Çu t- vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh: Ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo vµ chi ra liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bao gåm: - C¸c dßng thu tiÒn mÆt tõ tiÒn thu b¸n hµng, tõ doanh thu phôc vô dÞch vô, c¸c kho¶n thu bÊt th-êng b»ng tiÒn mÆt kh¸c. - C¸c dßng chi tiÒn mÆt tr¶ cho ng-êi b¸n hµng hoÆc ng-êi cung cÊp dÞch vô, tiÒn thanh to¸n cho c«ng nh©n vÒ tiÒn l-¬ng vµ BHXH.... c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn nh- chi v¨n phßng phÈm, c«ng t¸c phÝ.... L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t-: Ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo vµ chi ra liªn quan trùc tiÕp ho¹t ®éng ®Çu t- cña doanh nghiÖp. - §Çu t- c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho b¶n th©n doanh nghiÖp nh- ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh. - §Çu t- vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c d-íi h×nh thøc gãp vèn liªn doanh, ®Çu t- chøng kho¸n, cho vay, kh«ng ph©n biÖt ®Çu t- ng¾n h¹n hay dµi h¹n. - Dßng tiÒn thu vµo bao gåm thu tõ b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, m¸y mãc thiÕt bÞ, b¸n chøng kho¸n ®Çu t- cña c«ng ty kh¸c, thu tiÒn l·i cæ phÇn ®Çu t-. - Dßng tiÒn mÆt chi nh- tiÒn mua tµi s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ, mua chøng kho¸n ®Çu t- cña c«ng ty kh¸c, cho c«ng ty kh¸c vay nî. L-u chuyÓn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo vµ chi ra liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - Dßng thu tiÒn gåm: chñ doanh nghiÖp gãp vèn, vay vèn (kh«ng ph©n biÖt vay dµi h¹n hay ng¾n h¹n), nhËn vèn gãp liªn doanh, ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu .... - Dßng tiÒn chi ra gåm: tiÒn chi tr¶ cho c¸c bªn gãp vèn, l·i cæ phiÕu, tr¸i phiÕu b»ng tiÒn. ViÖc b¸o c¸o l-îng tiÒn l-u chuyÓn theo 3 mÆt ho¹t ®éng cã t¸c dông gióp doanh nghiÖp n¾m ®-îc tõng mÆt ho¹t ®éng ®· t¹o ra c¸c luång tiÒn vµo doanh nghiÖp b»ng c¸ch nµo vµ viÖc chi dïng tiÒn trong tõng ho¹t ®éng, tõ ®ã cã thÓ biÕt ®-îc ho¹t ®éng nµo lµ ho¹t ®éng mang l¹i nhiÒu tiÒn nhÊt, ho¹t 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng nµo sö dông nhiÒu tiÒn nhÊt vµ sù hîp lý cña viÖc sö dông c¸c kho¶n tiÒn ®ã. 5.1.4. B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh : ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét bé phËn hîp thµnh hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp; ®-îc lËp nh»m gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o ®Ó cô thÓ ho¸ mét sè chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh tæng hîp trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, qua ®ã ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng mét sè chØ tiªu kinh tÕ tµi trong kú còng nh- thuyÕt minh viÖc thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp, vµ ®Ò xuÊt nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh tÕ vµ ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng cña nh÷ng kú kinh doanh sau . ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh tr×nh bµy kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. N«i dung mét sè vÊn ®Ò kÕ to¸n ®-îc doanh nghiÖp l-a chän ®Ó ¸p dông, t×nh h×nh vµ lý do biÕn ®éng cña mét sè ®èi t-îng tµi s¶n vµ nguån vèn quan träng, ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh vµ c¸c kiÕn nghÞ cña doanh nghiÖp. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng vµ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 5.2. Th«ng tin bªn ngoµi doanh nghiÖp: Bªn c¹nh kh¶ n¨ng vÒ néi lùc tµi chÝnh, sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau, chÞu sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña m«i tr-êng bªn ngoµi. V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c søc m¹nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng sinh l·i vµ triÓn väng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®Ó nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh ®-a ra ®-îc c¸c quyÕt ®Þnh ®óng, cã gi¸ trÞ th× viÖc xem xÐt c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn m«i tr-êng xung quanh cña doanh nghiÖp cã ý nghÜa v« cïng quan träng. §ã lµ c¸c quan hÖ tµi chÝnh trong kinh doanh gi÷a doanh nghiÖp víi nhµ n-íc th«ng qua hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh, 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ tr-êng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng tµi chÝnh, gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh. §ång thêi, c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tæ chøc cña doanh nghiÖp, m«i tr-êng ho¹t ®éng, lÜnh vùc kinh doanh, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, c¸c biÕn ®éng kinh tÕ vÜ m«…®Òu ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ ph©n tÝch. Ch¼ng h¹n nh- nh÷ng th«ng tin cã liªn quan tíi c¬ héi kinh doanh, nghÜa lµ t×nh h×nh kinh tÕ t¹i mét thêi ®iÓm cho tr-íc, sù suy tho¸i, æn ®Þnh hay t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ ®Òu t¸c ®éng m¹nh tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi c¬ héi thuËn lîi th× c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®-îc më réng, lîi nhuËn còng nh- c¸c gi¸ trÞ cña c¸c cæ phiÕu (nÕu lµ c«ng ty cæ phÇn) cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn. Do vËy, khi ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp th× ®iÒu quan träng lµ ph¶i nhËn thÊy sù xuÊt hiÖn cña c¬ héi mang tÝnh chu kú (theo quy luËt kinh tÕ): qua thêi kú suy tho¸i lµ thêi kú t¨ng tr-ëng vµ ng-îc l¹i. §ång thêi cÇn ®Æt sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong mèi liªn hÖ víi c¸c ho¹t ®éng chung cña ngµnh kinh doanh. §Æc ®iÓm cña ngµnh kinh doanh liªn quan ®Õn tÝnh chÊt cña c¸c s¶n phÈm, quy tr×nh kü thuËt ®-îc ¸p dông, c¬ cÊu s¶n xuÊt, nhÞp ®é ph¸t triÓn cña chu kú kinh tÕ. Nh÷ng nghiªn cøu theo ngµnh chØ râ: tÇm quan träng cña viÖc nghiªn cøu ®ã trong nÒn kinh tÕ, quy tr×nh c«ng nghÖ, c¸c kho¶n ®Çu t-, c¬ cÊu ngµnh, ®é lín thÞ tr-êng vµ triÓn väng ph¸t triÓn. Nh- vËy, tæng hîp c¸c th«ng tin bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp sÏ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt gióp nhµ ph©n tÝch cã thÓ ®-a ra ®-îc nh÷ng nhËn xÐt, kÕt luËn tinh tÕ vµ thÝch ®¸ng. II. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: Sau khi x¸c ®Þnh môc tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh vµ thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, nhµ ph©n tÝch ph¶i lùa chän ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch cho phï hîp víi môc ®Ých nghiªn cøu vµ nguån th«ng tin ®· cã còng nh- kh¶ n¨ng thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i doanh nghiÖp. ViÖc lùa chän ®óng ph-¬ng ph¸p cã ý 20
- Xem thêm -