Tài liệu Phân tích tài chính công ty tnhh phong phúc

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP HCM KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH ……….……… Ñeà taøi GVHD : T.S VOÕ XUAÂN VINH SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI MSSV : 08B4010019 LÔÙP : 08HQT1 TP.Hoà Chí Minh, Naêm 2010 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH LÔØI CAM ÑOAN Toâi cam ñoan ñaây laø ñeà taøi nghieân cöùu cuûa toâi. Nhöõng keát quaû vaø caùc soá lieäu trong khoùa luaän ñöôïc thöïc hieän taïi coâng ty TNHH Phong Phuùc, khoâng sao cheùp baát kyø nguoàn naøo khaùc. Toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc nhaø tröôøng veà söï cam ñoan naøy. TP. Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2010 SINH VIEÂN NGUYEÃN THÒ HAÛI SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI i LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH LÔØI CAÛM ÔN Vôùi khoaûng thôøi gian hoïc taäp 1,5 naêm vöøa qua taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä döôùi söï quan taâm cuûa Ban Giaùm Hieäu nhaø tröôøng vaø chæ baûo taän tình cuûa Quyù thaày coâ ñaõ cho em neàn taûng böôùc ñaàu laøm haønh trang treân con ñöôøng söï nghieäp. Cuøng vôùi thôøi gian thöïc taäp tieáp xuùc thöïc teá hoaït ñoäng kinh doanh taïi coâng ty TNHH Phong Phuùc ñeå laøm ñeà taøi luaän vaên toát nghieäp, döôùi söï höôùng daãn tröïc tieáp cuûa thaày giaùo T.S Voõ Xuaân Vinh vaø söï giuùp ñôõ taän tình cuûa caùc anh, chò trong coâng ty TNHH Phong phuùc em ñaõ hoaøn thaønh ñöôïc luaän vaên toát nghieäp naøy. Nay em vieát nhöõng lôøi naøy vôùi söï bieát ôn chaân thaønh göûi ñeán Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng, caùc thaày coâ boä moân, thaày Vinh – giaùo vieân höôùng daãn vaø caùc thaønh vieân coâng ty TNHH Phong Phuùc. Sinh vieân NGUYEÃN THÒ HAÛI SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI ii LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH NHAÄN XEÙT CUÛA ÑÔN VÒ THÖÏC TAÄP -----............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2010 Chöõ kyù SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI iii LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH iv LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÛNG VIEÂN PHAÛN BIEÄN -----............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2010 Chöõ kyù cuûa giaûng vieân SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI v LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU....................................................................................................................... 1 1. Lyù do choïn ñeà taøi: ........................................................................................................ 1 2. Muïc tieâu nghieân cöùu: ................................................................................................... 1 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu:.............................................................................. 2 4. Phöông Phaùp nghieân cöùu:............................................................................................ 2 5. Keát caáu cuûa ñeà taøi: ...................................................................................................... 2 CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH....................................... 3 1.1 Toång quan veà phaân tích taøi chính cuûa doanh nghieäp: ............................................. 3 1.1.1 Khaùi nieäm phaân tích taøi chính:........................................................................... 3 1.1.2 YÙ nghóa cuûa vieäc phaân tích taøi chính: ................................................................ 3 1.1.3 Muïc ñích cuûa vieäc phaân tích taøi chính: .............................................................. 6 1.2 Noäi dung phaân tích taøi chính:.............................................................................. 7 1.2.1 Phaân tích khaùi quaùt veà taøi chính cuûa coâng ty: ................................................... 7 1.2.2 Phaân tích caùc chæ soá taøi chính: ............................................................................ 7 1.2.2.1 Phaân tích khaû naêng thanh toaùn: .................................................................. 7 1.2.2.2 Phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng: ....................................................................12 1.2.2.3 Phaân tích tình hình ñaàu tö vaø cô caáu taøi chính: .........................................15 1.2.2.4 Phaân tích hieäu quaû söû duïng voán: ................................................................17 CHÖÔNG 2: PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH CUÛA COÂNG TY TNHH PHONG PHUÙC .......19 2.1 Giôùi thieäu khaùi quaùt veà Coâng ty TNHH Phong Phuùc: ............................................19 2.1.1 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån: .....................................................................19 2.1.2 Cô caáu toå chöùc boä maùy coâng ty: ........................................................................19 2.1.3 Quyeàn haïn, chöùc naêng vaø nhieäm vuï: ................................................................20 2.1.4 Saûn phaåm vaø thò tröôøng: ....................................................................................21 2.1.5 Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa coâng ty:.......................................................22 2.1.6 Hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty trong nhöõng naêm gaàn ñaây:......................22 2.2 Phaân tích taøi chính cuûa coâng ty TNHH Phong Phuùc: .............................................23 2.2.1 Phaân tích khaùi quaùt veà taøi chính cuûa coâng ty: ..................................................23 2.2.1.1 Phaân tích baûng caân ñoái keá toaùn: .................................................................24 2.2.1.2 Phaân tích baûng Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh .........................................30 2.2.2 Phaân tích caùc chæ soá taøi chính ............................................................................33 2.2.2.1 Phaân tích khaû naêng thanh toaùn ..................................................................33 2.2.2.2 Phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng .....................................................................36 2.2.2.3 Phaân tích tình hình ñaàu tö vaø cô caáu taøi chính ..........................................37 2.2.2.4 Phaân tích hieäu quaû söû duïng voán..................................................................38 CHÖÔNG 3 : NHAÄN XEÙT – KIEÁN NGHÒ ........................................................................40 3.1 Nhaän xeùt ....................................................................................................................40 SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI vi LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH 3.2 Kieán nghò ...................................................................................................................41 3.2.1 Kieán nghò ñoái vôùi coâng ty ...................................................................................41 3.2.2 Kieán nghò ñoái vôùi Nhaø nöôùc ...............................................................................41 KEÁT LUAÄN .........................................................................................................................43 SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI vii LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU, CHÖÕ VIEÁT TAÉT TNHH : Traùch nhieäm höõu haïn SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI viii LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG SÖÛ DUÏNG Baûng 2.1 : Doanh thu – Lôïi nhuaän cuûa coâng ty naêm 2007-2008-2009 Baûng 2.2 : Bieán ñoäng cuûa taøi saûn naêm 2008-2009 Baûng 2.3 : Bieán ñoäng cuûa taøi saûn naêm 2007-2008 Baûng 2.4 : Bieán ñoäng cuûa nguoàn voán naêm 2008-2009 Baûng 2.5 : Bieán ñoäng cuûa nguoàn voán naêm 2007-2008 Baûng 2.6 : Bieán ñoäng cuûa keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2008-2009 Baûng 2.7 : Bieán ñoäng cuûa keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2007-2008 Baûng 2.8 : Khaû naêng thanh toaùn khaùi quaùt cuûa doanh nghieäp Baûng 2.9 : Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn Baûng 2.10 : Khaû naêng thanh toaùn nôï daøi haïn Baûng 2.11 : Baûng hieäu quaû hoaït ñoäng Baûng 2.12 : Cô caáu taøi chính Baûng 2.13 : Hieäu quaû söû duïng voán SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI ix LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH DANH SAÙCH CAÙC SÔ ÑOÀ Sô ñoà 2.1 : Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI x LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi: Taát caû caùc doanh nghieäp, ñeå tieán haønh saûn xuaát kinh doanh caàn phaûi coù moät löôïng voán nhaát ñònh. Nhieäm vuï cuûa doanh nghieäp laø phaûi toå chöùc, huy ñoäng vaø söû duïng nguoàn voán moät caùch hieäu quaû. Ñeå ñaït hieäu quaû nhö mong muoán, haïn cheá ruûi ro xaûy ra, doanh nghieäp phaûi phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Qua söï phaân tích ñoù seõ thaáy ñöôïc tình traïng taêng giaûm, maët toát maët khoâng toát, hoaïch ñònh caùc chính saùch, chieán löôïc trong töông lai. Vieäc thöôøng xuyeân phaân tích tình hình taøi chính doanh nghieäp seõ cho caùc nhaø doanh nghieäp thaáy roõ thöïc traïng cuûa doanh nghieäp mình vaø seõ coù caùc bieän phaùp kòp thôøi vaø höõu hieäu nhaèm oån ñònh tình hình taøi chính hôïp lyù vaø vöõng maïnh. Phaân tích taøi chính cung caáp cho caùc ñoái töôïng söû duïng thoâng tin taøi chính khaùc nhau ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh vôùi muïc ñích khaùc nhau. Vì vaäy phaân tích tình hình taøi chính doanh nghieäp laø coâng vieäc laøm thöôøng xuyeân khoâng theå thieáu trong quaûn lyù taøi chính doanh nghieäp, noù coù yù nghóa thöïc tieãn vaø laø chieán löôïc laâu daøi. Chính vì taàm quan troïng ñoù em choïn ñeà taøi “ Phaân tích taøi chính taïi Coâng ty TNHH Phong Phuùc” ñeå laøm ñeà taøi luaän vaên toát nghieäp. 2. Muïc tieâu nghieân cöùu: Tieàm löïc taøi chính cuûa moãi coâng ty trong hoaït ñoäng kinh doanh baát kyø moät nghình ngheà naøo ñeàu coù nhöõng khaû naêng tieàm taøng chöa phaùt hieän ñöôïc. Chæ khi ñi saâu vaøo phaân tích taøi chính doanh nghieäp thì ta môùi thaáy ñöôïc ñieàu ñoù ñeå taän duïng kinh doanh coù hieäu quaû. Qua vieäc nghieân cöùu ñeà taøi em coù theå vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc vaøo thöïc tieãn, tieán haønh xem xeùt, toång hôïp phaân tích caùc soá lieäu, caùc baùo caùo taøi chính ñöôïc coâng ty cung caáp, töø caùc cô sôû ñoù ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa coâng ty. Treân côû sôû ñaõ phaân tích ñeå ñöa ra moät soá ñeà xuaát, kieán nghò SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI 1 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH nhaèm ñoùng goùp moät phaàn naøo vaøo söï oån ñònh, beàn vöùng vaø phaùt trieån taøi chính doanh nghieäp cuõng nhö söï phaùt trieån chung cuûa toaøn doanh nghieäp. 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu: Ñoái töôïng nghieân cöùu: Töø caùc baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp nhö: baûng caân ñoái keá toaùn, baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, seõ tieán haønh toång hôïp, phaân tích, so saùnh caùc soá lieäu ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu nghieân cöùu. Phaïm vi nghieân cöùu: Phaân tích caùc baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty trong ba naêm: 2007, 2008, 2009 ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng taøi chính hieän taïi vaø xu höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty. 4. Phöông Phaùp nghieân cöùu: - Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu: thu thaäp soá lieäu qua caùc baùo caùo vaø taøi lieäu cuûa coâng ty. - Phöông phaùp xöû lyù soá lieäu: lyù luaän cô baûn laø chuû yeáu sau ñoù tieán haønh phaân tích caùc soá lieäu thöïc teá thoâng qua caùc baùo caùo, taøi lieäu cuûa cô quan thöïc taäp. Söû duïng phöông phaùp phaân tích theo chieàu ngang, phaân tích theo chieàu doïc, phaân tích caùc tyû soá chuû yeáu ñeå so saùnh, phaân tích, toång hôïp caùc bieán soá bieán ñoäng qua caùc naêm, qua ñoù coù theå thaáy thöïc traïng doanh nghieäp trong nhöõng naêm qua, trong hieän taïi vaø caû nhöõng ñònh höôùng trong töông lai. 5. Keát caáu cuûa ñeà taøi: - Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà phaân tích taøi chính. - Chöông 2: Phaân tích taøi chính cuûa Coâng ty TNHH Phong Phuùc - Chöông 3: Giaûi phaùp – kieán nghò SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI 2 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH 1.1 Toång quan veà phaân tích taøi chính cuûa doanh nghieäp: 1.1.1 Khaùi nieäm phaân tích taøi chính: Phaân tích taøi chính laø söû duïng moät taäp hôïp caùc khaùi nieäm, phöông phaùp vaø caùc coâng cuï cho pheùp xöû lyù caùc thoâng tin keá toaùn vaø caùc thoâng tin khaùc veà quaûn lyù nhaèm ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa moät doanh nghieäp, ñaùnh giaù ruûi ro, möùc ñoä vaø chaát löôïng hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñoù. Quy trình thöïc hieän phaân tích taøi chính ngaøy caøng ñöôïc aùp duïng roäng raõi trong moïi ñôn vò kinh teá ñöôïc töï chuû nhaát ñònh veà taøi chính nhö caùc doanh nghieäp thuoäc moïi hình thöùc ñöôïc aùp duïng trong caùc toå chöùc xaõ hoäi, taäp theå, caùc cô quan quaûn lyù toå chöùc coâng coäng. 1.1.2 YÙ nghóa cuûa vieäc phaân tích taøi chính: Coù raát nhieàu ñoái töôïng quan taâm vaø söû duïng thoâng tin kinh teá, taøi chính cuûa doanh nghieäp. Moãi ñoái töôïng quan taâm theo goùc ñoä vaø vôùi muïc tieâu khaùc nhau. Do nhu caàu veà thoâng tin taøi chính doanh nghieäp raát ña daïng, ñoøi hoûi phaân tích taøi chính phaûi ñöôïc tieán haønh baèng nhieàu phöông phaùp khaùc nhau ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu khaùc nhau cuûa töøng ñoái töôïng. Ñieàu ñoù, moät maët taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho phaân tích taøi chính ra ñôøi, ngaøy caøng hoaøn thieän vaø phaùt trieån; maët khaùc, cuõng taïo ra söï phöùc taïp trong noäi dung vaø phöông phaùp cuûa phaân tích taøi chính. Caùc ñoái töôïng quan taâm ñeán tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp bao goàm: - Caùc nhaø quaûn lyù; - Caùc coå ñoâng hieän taïi vaø töông lai; - Nhöõng ngöôøi tham gia vaøo “ñôøi soáng” kinh teá cuûa doanh nghieäp; - Nhöõng ngöôøi cho doanh nghieäp vay tieàn nhö: Ngaân haøng, toå chöùc taøi chính, ngöôøi mua traùi phieáu cuûa doanh nghieäp, caùc doanh nghieäp khaùc… SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI 3 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP - Nhaø nöôùc; - Nhaø phaân tích taøi chính; - … GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH Caùc ñoái töôïng söû duïng thoâng tin taøi chính khaùc nhau seõ ñöa ra caùc quyeát ñònh vôùi muïc ñích khaùc nhau. Vì vaäy phaân tích taøi chính ñoái vôùi moãi ñoái töôïng seõ ñaùp öùng caùc muïc tieâu khaùc nhau vaø coù vai troø khaùc nhau. Cuï theå: - Phaân tích taøi chính ñoái vôùi nhaø quaûn lyù: Laø ngöôøi tröïc tieáp quaûn lyù, ñieàu haønh doanh nghieäp, nhaø quaûn lyù hieåu roõ nhaát taøi chính doanh nghieäp, do ñoù hoï coù nhieàu thoâng tin phuïc vuï cho vieäc phaân tích. Phaân tích taøi chính doanh nghieäp ñoái vôùi nhaø quaûn lyù nhaèm ñaùp öùng nhöõng muïc tieâu sau: + Taïo ra nhöõng chu kyø ñeàu ñaën ñeå ñaùnh giaù hoaït ñoäng quaûn lyù trong giai ñoaïn ñaõ qua, vieäc thöïc hieän caân baèng taøi chính, khaû naêng sinh lôøi, khaû naêng thanh toaùn vaø ruûi ro taøi chính trong hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp…; + Ñaûm baûo cho caùc quyeát ñònh cuûa Ban giaùm ñoác phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa doanh nghieäp, nhö quyeát ñònh veà ñaàu tö, taøi trôï, phaân phoái lôïi nhuaän…; + Cung caáp thoâng tin cô sôû cho nhöõng döï ñoaùn taøi chính; + Caên cöù ñeå kieåm tra, kieåm soaùt hoaït ñoäng, quaûn lyù trong doanh nghieäp. Phaân tích taøi chính laøm roõ ñieàu quan troïng cuûa döï ñoaùn taøi chính, maø döï ñoaùn laø neàn taûng cuûa hoaït ñoäng quaûn lyù, laøm saùng toû, khoâng chæ chính saùch taøi chính maø coøn laøm roõ caùc chính saùch chung trong doanh nghieäp. - Phaân tích taøi chính ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö: Caùc nhaø ñaàu tö laø nhöõng ngöôøi giao voán cuûa mình cho doanh nghieäp quaûn lyù söû duïng, ñöôïc höôûng lôïi vaø cuõng chòu ruûi ro. Ñoù laø nhöõng coå ñoâng, caùc caù nhaân hoaëc SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI 4 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH caùc ñôn vò, doanh nghieäp khaùc. Caùc ñoái töôïng naøy quan taâm tröïc tieáp ñeán nhöõng tính toaùn veà giaù trò cuûa doanh nghieäp. Thu thaäp cuûa caùc nhaø ñaàu tö laø tieàn lôøi ñöôïc chia vaø thaëng dö giaù trò cuûa voán. Hai yeáu toá naøy phaàn lôùn chòu aûnh höôûng cuûa lôïi nhuaän thu ñöôïc cuûa doanh nghieäp. Trong thöïc teá, caùc nhaø ñaàu tö thöôøng tieán haønh ñaùnh giaù khaû naêng sinh lôøi cuûa doanh nghieäp. Caâu hoûi chuû yeáu phaûi laøm roõ laø: Tieàn lôøi bình quaân coå phieáu cuûa doanh nghieäp laø bao nhieâu? Caùc nhaø ñaàu tö thöôøng khoâng haøi loøng tröôùc moùn lôøi ñöôïc tính toaùn treân soå saùch keá toaùn vaø cho raèng moùn lôøi naøy cheânh leäch raát xa so vôùi tieàn lôøi thöïc teá. Caùc nhaø ñaàu tö phaûi döïa vaøo nhöõng nhaø chuyeân nghieäp trung gian (chuyeân gia phaân tích taøi chính) nghieân cöùu caùc thoâng tin kinh teá, taøi chính, coù nhöõng cuoäc tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi ban quaûn lyù doanh nghieäp, laøm roõ trieån voïng phaùt trieån cuûa doanh nghieäp vaø ñaùnh giaù caùc coå phieáu treân thò tröôøng taøi chính. Phaân tích taøi chính ñoái vôùi nhaø ñaàu tö laø ñeå ñaùnh giaù doanh nghieäp vaø öôùc ñoaùn giaù trò coå phieáu, döïa vaøo vieäc nghieân cöùu caùc baùo caùo taøi chính, khaû naêng sinh lôøi, phaân tích ruûi ro trong kinh doanh… - Phaân tích taøi chính ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö tín duïng: Caùc nhaø ñaàu tö tín duïng laø nhöõng ngöôøi cho doanh nghieäp vay voán ñeå ñaùp öùng nhu caàu voán cho hoaït ñoäng saûn xuaát – kinh doanh. Khi cho vay, hoï phaûi bieát chaéc ñöôïc khaû naêng hoaøn traû tieàn vay. Thu nhaäp cuûa hoï laø laõi suaát tieàn cho vay. Do ñoù, phaân tích taøi chính ñoái vôùi ngöôøi cho vay laø xaùc ñònh khaû naêng hoaøn traû nôï cuûa khaùch haøng. Tuy nhieân, phaân tích ñoái vôùi nhöõng khoaûn cho vay daøi haïn vaø nhöõng khoaûn cho vay ngaén haïn coù nhöõng neùt khaùc nhau. Ñoái vôùi nhöõng khoaûn cho vay ngaén haïn, nhaø cung caáp tín duïng ngaén haïn ñaëc bieät quan taâm ñeán khaû naêng thanh toaùn ngay cuûa doanh nghieäp. Noùi khaùc ñi laø khaû naêng öùng phoù cuûa doanh nghieäp khi nôï vay ñeán haïn traû. Ñoái vôùi caùc khoaûn cho vay daøi haïn , nhaø cung caáp tín duïng daøi haïn phaûi tin chaéc khaû naêng hoaøn traû vaø khaû SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI 5 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH naêng sinh lôøi cuûa doanh nghieäp maø vieäc hoaøn traû voán vaø laõi laïi tuøy thuoäc vaøo khaû naêng sinh lôøi naøy. - Phaân tích taøi chính ñoái vôùi nhöõng ngöôøi höôûng löông trong doanh nghieäp: Ngöôøi höôûng löông trong doanh nghieäp laø ngöôøi lao ñoäng cuûa doanh nghieäp, coù nguoàn thu nhaäp chính töø tieàn löông ñöôïc traû. Beân caïnh thu nhaäp töø tieàn löông, moät soá lao ñoäng coøn coù moät phaàn voán goùp nhaát ñònh trong doanh nghieäp. Vì vaäy, ngoaøi phaàn thu nhaäp töø tieàn löông ñöôïc traû hoï coøn coù tieàn lôøi ñöôïc chia. Caû hai khoaûn thu nhaäp naøy phuï thuoäc vaøo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát – kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Do vaäy, phaân tích tình hình taøi chính giuùp hoï ñònh höôùng vieäc laøm oån ñònh vaø yeân taâm doác söùc vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát – kinh doanh cuûa doanh nghieäp tuøy theo coâng vieäc ñöôïc phaân coâng. Töø nhöõng vaán ñeà neâu treân, cho thaáy: phaân tích taøi chính doanh nghieäp laø coâng cuï höõu ích ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh giaù trò kinh teá, ñeå ñaùnh giaù maët maïnh, maët yeáu cuûa doanh nghieäp, tìm ra nguyeân nhaân khaùch quan vaø chuû quan, giuùp cho töøng ñoái töôïng löïa choïn vaø ñöa ra ñöôïc nhöõng quyeát ñònh phuø hôïp vôùi muïc ñích maø hoï quan taâm. 1.1.3 Muïc ñích cuûa vieäc phaân tích taøi chính: - Cung caáp thoâng tin ñaày ñuû, kòp thôøi vaø trung thöïc caùc thoâng tin kinh teá taøi chính caàn thieát cho caùc chuû doanh nghieäp, nhaø ñaàu tö, nhaø cho vay, caùc ñoái töôïng quan taâm khaùc ñeå giuùp hoï coù nhöõng quyeát ñònh ñuùng trong kinh doanh, quan heä kinh teá. - Cung caáp nhöõng thoâng tin veà tình hình söû duïng voán, khaû naêng huy ñoäng nguoàn voán, caùc tyû suaát veà ñaàu tö, caùc tyû suaát bieåu hieän khaû naêng töï taøi trôï, khaû naêng tieâu thuï saûn phaåm, khaû naêng sinh lôøi vaø hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. Töø ñoù giuùp cho doanh nghieäp thaáy roõ nhöõng maët maïnh maët yeáu nguyeân nhaân toàn taïi ñeå ñeà ra SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI 6 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH nhöõng giaûi phaùp höõu hieäu nhaèm khaéc phuïc vaø naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. - Cung caáp thoâng tin veà tình hình coâng nôï, khaû naêng thu hoài caùc khoaûn phaûi thu, khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn phaûi traû, giuùp doanh nghieäp döï ñoaùn chính xaùc quaù trình phaùt trieån, ñoàng thôøi giuùp cho caùc cô quan quaûn lyù vó moâ naém chaéc tình hình keá hoaïch höôùng daãn, kieåm tra doanh nghieäp ñöôïc hieäu quaû. 1.2 Noäi dung phaân tích taøi chính: 1.2.1 Phaân tích khaùi quaùt veà taøi chính cuûa coâng ty: Phaân tích khaùi quaùt tình hình taøi chính coâng ty tröôùc heát caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ phaûn aùnh treân baûng caân ñoái keá toaùn roài so saùnh toång taøi saûn vaø toång nguoàn voán giöõa cuoái kyø vaø ñaàu kyø ñeå thaáy ñöôïc quy moâ voán maø doanh nghieäp söû duïng trong kyø cuõng nhö khaû naêng huy ñoäng voán töø nguoàn khaùc nhau cuûa doanh nghieäp. 1.2.2 Phaân tích caùc chæ soá taøi chính: 1.2.2.1 Phaân tích khaû naêng thanh toaùn: Phaân tích khaû naêng thanh toaùn laø ñaùnh giaù tính hôïp lyù veà söï bieán ñoäng caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû, tìm ra nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán söï trì treä trong thanh toaùn nhaèm giuùp doanh nghieäp laøm chuû tình hình taøi chính ñaûm baûo phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. a) Phaân tích khaû naêng thanh toaùn khaùi quaùt cuûa doanh nghieäp: Khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp cho bieát naêng löïc taøi chính tröôùc maét vaø laâu daøi cuûa doanh nghieäp. Khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp caøng cao, naêng löïc taøi chính caøng lôùn, an ninh taøi chính caøng vöõng chaéc vaø ngöôïc laïi, khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp caøng thaáp, naên g löïc taøi chính caøng nhoû vaø an ninh taøi chính seõ keùm beàn vöõng. Heä soá khaû naêng SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI thanh toaùn = Khaû naêng thanh toaùn (1) 7 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH Nhu caàu thanh toaùn Heä soá khaû naêng thanh toaùn ñöôïc tính cho caû thôøi kyø hoaëc cho töøng giai ñoaïn (Khaû naêng thanh toaùn ngaén haïn, khaû naêng thanh toaùn daøi haïn, khaû naêng thanh toaùn thaùng tôùi, khaû naêng thanh toaùn quyù tôùi…). Neáu trò soá cuûa chæ tieâu >1, chöùng toû doanh nghieäp ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn vaø tình hình taøi chính laø bình thöôøng hoaëc khaû quan. Trò soá cuûa chæ tieâu “ Heä soá khaû naêng thanh toaùn” caøng lôùn hôn 1 thì khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp caøng doài daøo vaø an ninh taøi chính caøng vöõng chaéc. Ngöôïc laïi, khi trò soá cuûa chæ tieâu naøy <1, doanh nghieäp seõ khoâng ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn. Trò soá cuûa chæ tieâu caøng nhoû hôn 1, doanh nghieäp caøng maát daàn khaû naêng thanh toaùn. Khi “Heä soá khaû naêng thanh toaùn ” = 0 thì doanh nghieäp bò phaù saûn, khoâng coøn khaû naêng thanh toaùn. Heä soá nôï Toång nôï phaûi traû so vôùi toång = (2) Toång taøi saûn taøi saûn Heä soá nôï so vôùi toång taøi saûn cho bieát doanh nghieäp coù 100 ñoàng taøi saûn thì bao nhieâu ñoàng ñöôïc ñaàu tö töø caùc khoaûn coâng nôï , chæ tieâu naøy caøng thaáp chöùng toû tính chuû ñoäng trong hoaït ñoäng kinh doanh caøng cao vaø ngöôïc laïi. Heä soá nôï so vôùi toång taøi saûn laø chæ tieâu phaûn aùnh khaù roõ neùt tình hình thanh toaùn cuûa doanh nghieäp, chæ tieâu naøy caøng thaáp khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp caøng doài daøo, do ñoù taùc ñoäng tích cöïc ñeán keát quaû kinh doanh. Heä soá nôï so vôùi toång voán SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI chuû sôû höõu = Toång nôï phaûi traû (3) 8 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TS. VOÕ XUAÂN VINH Toång voán chuû sôû höõu Heä soá nôï so vôùi toång voán chuû sôû höõu cho bieát moái quan heä giöõa caùc nguoàn voán cuûa doanh nghieäp trong vieäc hình thaønh caùc taøi saûn, chæ tieâu naøy caøng thaáp (thaáp hôn 1), chöùng toû caùc taøi saûn cuûa doanh nghieäp haàu nhö ñaàu tö töø voán chuû sôû höõu, doanh nghieäp coù tính chuû ñoäng cao trong caùc quyeát ñònh kinh doanh. Chæ tieâu naøy caøng thaáp chöùng toû doanh nghieäp caøng phaûi chòu traùch nhieäm phaùp lyù ñoái vôùi caùc nguoàn voán hình thaønh neân caùc taøi saûn phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh. b) Phaân tích khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn: Heä soá khaû naêng thanh Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn = (4) Toång nôï ngaén haïn toaùn nhanh Chæ tieâu naøy cho bieát, khaû naêng thanh toaùn ngay cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi caùc khoaûn nôï caàn phaûi thanh toaùn. Chæ tieâu naøy caøng cao chöùng toû khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp doài daøo, tuy nhieân chæ tieâu naøy cao quaù keùo daøi coù theå daãn tôùi voán baèng tieàn cuûa doanh nghieäp nhaøn roãi, öù ñoäng daãn ñeá n hieäu quaû söû duïng voán thaáp. Chæ tieâu naøy thaáp quaù chöùng toû coâng ty khoâng coù ñuû khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn coâng nôï ñeán haïn vaø quaù haïn. Tröôøng hôïp chæ tieâu naøy thaáp quaù keùo daøi aûnh höôûng ñeán uy tín cuûa coâng ty vaø coù theå daãn tôùi coâng ty bò giaûi theå hoaëc phaù saûn. Toång giaù trò thuaàn taøi saûn ngaén Heä soá khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn SVTH : NGUYEÃN THÒ HAÛI = haïn (5) Toång soá nôï ngaén haïn 9
- Xem thêm -