Tài liệu Phân tích tài chính Công ty Cổ phần xây dựng số 1 - VINACONEX Luận văn ThS 2015

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 1
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- TRẦN THỊ HẢI ANH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1- VINACONEX LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- TRẦN THỊ HẢI ANH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1- VINACONEX Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THẾ HÙNG Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Phân tích tài chính Công ty cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex1” là công trình nghiên cứu của tiêng tôi. Các số liệu đƣợc sử dụng trong luận văn là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. LỜI CẢM Ơ N Với kiến thức đã học từ Chƣơng trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh do các thầy các cô Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, giảng dạy, bản thân tôi đã tích cực nghiên cứu, vận dụng vào giải quyết đối với một vấn đề có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 – Vinaconex 1. Tuy nhiên thời gian hạn hẹp, kinh nghiệm chƣa nhiều, đồng thời đề tài “ Phân tích tài chính Công ty cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex 1” là một vấn đề đang rất đƣợc nhiều đối tƣợng quan tâm. Bản thân tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình của các thầy cô Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội về tri thức, sự động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất lẫn tinh thần của gia đình và công ty… đã giúp tôi hoàn thành Luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt thời gian học tại trƣờng. Tôi xin chân thành cám ơn TS. Nguyễn Thế Hùng đã tận tình hƣớng dẫn tôi hoàn thành tốt luận văn này. MỤC LỤC Danh mục bảng biểu........................................................................................... i Danh mục hình vẽ ............................................................................................ iii MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ............................................................................................. 5 1.1 Khái niệm, ý nghĩa của phân tích tài chính.............................................. 5 1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính ............................................................ 5 1.1.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính ......................................................... 5 1.1.3 Vai trò của phân tích tài chính .......................................................... 6 1.2 Tài liệu và một số phƣơng pháp phân tích tài chính .............................. 10 1.2.1 Tài liệu dùng để phân tích tài chính. ............................................... 10 1.2.2 Các phương pháp dùng để phân tích tài chính................................ 14 1.3 Nội dung phân tích tình hình tài chính .................................................. 17 1.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp .................... 17 1.3.2 Phân tích các nhóm hệ số tài chính ................................................. 19 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp ............. 27 1.4.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp .............................................. 27 1.4.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp .............................................. 28 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1- VINACONEX...................................................................................... 30 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) ............... 30 2.1.1 Lịch sử hình thành công ty. .............................................................. 30 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động của Công ty ...................................................... 31 2.1.3 Sơ đồ tổ chức của Công ty ............................................................... 32 2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán ................................................................... 33 2.2 Thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng số 1VINACONEX 1 ........................................................................................... 35 2.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty ........................ 35 2.2.2 Phân tích các chỉ số tài chính của Công ty cổ phần xây dựng số 1 – VINACONEX 1.......................................................................................... 52 2.3 Đánh giá chung: ..................................................................................... 71 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1- VINACONEX 75 3.1 Định hƣớng, mục tiêu phát triển của công ty......................................... 75 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty Cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex................................................................... 77 3.2.1 Cắt giảm chi phí để đạt được mức lợi nhuận tối đa ........................ 77 3.2.2 Huy động và sử dụng vốn hiệu quả ................................................. 79 3.2.3 Đầu tư vào công tác tiếp thị nhằm phát triển thị trường,............... 79 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. ........................................... 80 3.3 Kiến nghị ................................................................................................ 83 3.3.1 Kiến nghị với Công ty: ..................................................................... 83 3.3.2 Kiến nghị với nhà nước: .................................................................. 84 KẾT LUẬN ..................................................................................................... 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................ 86 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT BẢNG 1 Bảng 2.1 2 Bảng 2.2 3 Bảng 2.3 4 Bảng 2.4 5 Bảng 2.5 6 Bảng 2.6 7 Bảng 2.7 8 Bảng 2.8 9 Bảng 2.9 NỘI DUNG Phân tích sự biến động về cơ cấu tài sản 36 Phân tích sự biến động về cơ cấu nguồn vốn 43 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 49 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty 2012-2014 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 TRANG 53 Tỷ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 54 Tỷ số khả năng thanh toán nhanh 55 Tỷ số khả năng thanh toán bằng tiền 56 Vòng quay hàng tồn kho 57 Kỳ thu tiền trung bình 58 Vòng quay tài sản cố định 59 Vòng quay toàn bộ tài sản 60 Tỷ số nợ trên tổng tài sản 61 Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 62 Tỷ số khả năng trả lãi vay 63 Tỷ số khả năng trả nợ dài hạn 63 i Bảng 2.16 Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 2.20 Bảng 2.21 Bảng 2.22 Bảng 2.23 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu 64 Tỷ số sức sinh lợi căn bản 65 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản 65 Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu 66 Mô hình chỉ số Z 68 Tỷ số EPS 69 Tỷ số P/E 70 Tỷ số M/B 70 ii DANH MỤC CÁC HÌNH STT HÌNH NỘI DUNG TRANG 1 Hình 2.1 Biểu đồ tăng trƣởng tài sản qua các năm 41 2 Hình 2.2 Biểu đồ tăng trƣởng nguồn vốn qua các năm 47 iii MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế cùng với việc Việt Nam gia nhập WTO, quá trình sàng lọc và cạnh tranh lẫn nhau giữa các doanh nghiệp là tất yếu xảy ra. Để thắng trong cạnh tranh, doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, cần quản lý và sử dụng tốt mọi nguồn lực của công ty. Nhƣ các cụ nhà ta có câu “ Đồng tiền đi liền khúc ruột” thì tài chính công ty có vai trò rất quan trọng. Để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đầu tƣ đƣa ra các quyết định tối ƣu cần dựa trên cơ sở các thông tin tài chính đƣợc phân tích đầy đủ và kịp thời. Phân tích tài chính có ý nghĩa nhƣ thế nào với doanh nghiệp? Phân tích tài chính của mỗi doanh nghiệp sẽ cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, ở hiện tại, và dự báo các vấn đề tài chính trong tƣơng lai. Đồng thời cung các các thông tin cho các đối tƣợng quan tâm. Nhƣ vậy phân tích tình hình tài chính không những cung cấp thông tin quan trọng nhất cho chủ doanh nghiệp trong việc đánh giá những tiềm lực vốn có của doanh nghiệp, xem xét khả năng và thế mạnh trong sản xuất kinh doanh mà còn thông qua đó xác định đƣợc xu hƣớng phát triển của doanh nghiệp, tìm ra những bƣớc đi vững chắc, hiệu quả trong một tƣơng lai gần. Việc phân tích tài chính là một công cụ quan trọng cho công tác quản lý của chủ Công ty nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Công ty cổ phần xây dựng số 1 - VINACONEX 1 là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đây là một lĩnh vực đòi hỏi tiềm lực về tài chính lớn. Hoạt động của Công ty lại chủ yếu gắn với các dự án đầu tƣ với số vốn lớn, thời gian thi công và thu hồi vốn lại kéo dài nên sẽ có nhiều mối quan hệ tài chính phát sinh. Công ty lại trực thuộc một tổng công ty lớn 1 là Tổng công ty VINACONEX với nhiều đơn vị thành viên, vì vậy cần thiết phải tiến hành phân tích tài chính, nhất là trong môi trƣờng tài chính phát triển sôi động nhƣng cũng đầy biến động hiện nay. Vì lý do đó tôi đã chọn đề tài “ Phân tích tài chính Công ty Cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex 1” làm luận văn thạc sỹ. 2. Tình hình nghiên cứu Phân tích tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp là đề tài đã đƣợc sử quan tâm của nhiều tác giả không chỉ ở nƣớc ta mà còn ở tất cả các nƣớc trên thế giới. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp nhƣ: - Hệ thống chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, năm 1999 - Chuyên đề tốt nghiệp “ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp VINACONEX” của tác giả Nguyễn Phƣơng Thúy, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2008 - Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Minh Kiều, NXB Thống kê năm 2009. - Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Minh Kiều, NXB Thống kê năm 2009 - Luận văn thạc sỹ “ Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát” của tác giả Hoàng Văn Long, Trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2009 - Luận văn thạc sỹ “ Phân tích tài chính Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA” của tác giả Ngô Thị Tân Thành, Trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010 - ... Về phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phân xây dựng số 1- Vinaconex1 đã có một số công ty chứng khoán và tƣ vấn tài chính thực hiện 2 phân tích và đƣa ra các đánh giá. Các bản phân tích và đánh giá này đã đƣa ra đƣợc những ƣu điểm và hạn chế trong hoạt động tài chính của công ty và là những thông tin cần thiết cho các đối tƣợng bên trong và ngoài công ty. Tuy nhiên trong các phân tích này, một số vấn đề nhƣ chi phí vốn của công ty, giá trị kinh tế gia tăng, giá trị thị trƣờng gia tăng, mô hình điểm Z, các yếu tố tác động phi tài chính và tốc độ tăng trƣởng bền vững chƣa đƣợc nhắc đến. Chính vì vậy, nghiên cứu và phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng số 1 – Vinaconex1 có bổ sung thêm các các tiêu chí nói trên và các thông tin về báo cáo tài chính mới nhất của công ty trong thời gian cuối sẽ cho đánh giá tổng quát hơn về hoạt động tài chính của công ty và là một việc làm cần thiết. 3. Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng. - Phân tích tài chính tại công ty cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex 1 dựa trên các số liệu báo cáo tài chính của Công ty và từ cơ sở đó đánh giá tình hình tài chính của Công ty. Nhằm làm rõ thực trạng tài chính của doanh nghiệp từ đó chỉ ra những điểm mạnh cũng nhƣ những hạn chế của công ty. - Giúp cho những doanh nghiệp nắm rõ những biến động tình hình tài chính trong tƣơng lai của mình mà có biện pháp đối phó thích hợp. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính của Công ty. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Là hoạt động tài chính của công ty cổ phần xây dựng số 1 – Vinaconex 1. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động tài chính của công ty trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014. 3 5. Phƣơng pháp nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện luận văn, những phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu đƣợc sử dụng là: - Phƣơng pháp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu thực tế - Phƣơng pháp xử lý số liệu: Từ số liệu thực tế có đƣợc sử dụng phƣơng pháp phân tích theo chiều ngang, chiều dọc phân tích các tỷ số chủ yếu để so sánh, phân tích, tổng hợp các biến số biến động qua các năm, qua đó có thể thấy thực trạng doanh nghiệp trong những năm qua, trong hiện tại và cả những định hƣớng trong tƣơng lai. 6. Dự kiến đóng góp mới của luận văn Luận văn đã phân tích một cách hệ thống tài chính của công ty cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex1 khi sử dụng các phƣơng pháp phân tích truyền thống, các nhóm hệ số tài chính và các chỉ tiêu mô hình điểm Z, tốc độ tăng trƣởng bền vững, xem xét tác động của các yếu tố phi tài chính. Đánh giá đƣợc thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex1 m ột c ách khoa h ọc, xác định đƣợc điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động tài chính Đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính. Đây cũng là cơ sở để giúp cho việc lập kế hoạch tài chính cho tƣơng lai. 7. Bố cục của luận văn Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn có bố cục nhƣ sau: CHƢƠNG 1: Cở sở lý luận về phân tích tài chính tại doanh nghiệp CHƢƠNG 2: Phân tích tài chính Công ty Cổ phần xây dựng số 1VINACONEX 1 CHƢƠNG 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần xây dựng số 1- VINACONEX 1 4 CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, ý nghĩa của phân tích tài chính 1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính Tài chính của doanh nghiệp quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hƣởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tài chính có thể thúc đẩy hay kìm hãm hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có thể thúc đẩy hay kìm hãm hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tài chính là tổng thể các phƣơng pháp dùng để đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện nay để có thể đƣa ra đƣợc quyết định chuẩn và đánh giá đúng khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp. (2) Mối quan tâm hàng đầu của các nhà phân tích là đánh giá rủi ro phá sản tác động tới doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng thanh toán, đánh giá khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng nhƣ khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên cứu và đƣa ra những dự đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong tƣơng lai. Nói các khác, phân tích tài chính là cơ sở dự đoán tài chính – một trong các hƣớng dự đoán doanh nghiệp. Phân tích tài chính có thể ứng dụng theo nhiều hƣớng khác nhau: với mục đích tác nghiệp( chuẩn bị các quyết định nội bộ), với mục đích nghiên cứu, thông tin hoặc theo vị trí của nhà phân tích trong doanh nghiệp hoặc ngoài doanh nghiệp. 1.1.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính - Cung cấp các thông tin chính xác và đầy đủ cho từng đối tƣợng sử dụng thông tin tài chính. - Giúp ngƣời sử dụng đƣa ra đƣợc các quyết định có lợi nhất về tài chính. 5 Nhƣ đã nói, mỗi ngƣời sử dụng có một nhu cầu thông tin tài chính khác nhau. Đôi khi các thông tin tài chính này không đƣợc thể hiện trên các trang báo cáo tài chính mà nó nằm ẩn trong các hệ số tài chính. Ngƣời sử dụng muốn có đƣợc thông tin này buộc phải tiến hành phân tích nó. Vì vậy mà phân tích tài chính hết sức quan trọng.(2) 1.1.3 Vai trò của phân tích tài chính Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trƣớc pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy, sẽ có nhiều đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp nhƣ: Chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng...kể các cơ quan nhà nƣớc và ngƣời làm công, mỗi đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau. Vì vây, phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp.  Đối với ngƣời quản lý doanh nghiệp Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà doanh nghiệp phải giải quyết 3 vấn đề quan trọng sau đây: Thứ nhất: Doanh nghiệp nên đầu tƣ vào đâu cho phù hợp với loại hình sản xuất kinh doanh lựa chọn. Đây chính là chiến lƣợc đầu tƣ dài hạn của doanh nghiệp. Thứ hai: Nguồn tài trợ là nguồn nào? Để đầu tƣ vào các tài sản, doanh nghiệp phải có nguồn tài trợ nghĩa là phải có tiền để đầu tƣ. Một doanh nghiệp có thể phát hành cổ phiếu hoặc vay nợ ngắn hạn, dài hạn. Vấn đề đặt ra ở đây là doanh nghiệp sẽ huy động nguồn tài trợ với cơ cấu nhƣ thế nào cho phù hợp và mang lại lợi nhuận cao nhất. Thứ ba: Nhà quản lý tài chính phải chịu trách nhiệm điều hành hoạt động tài chính và dựa trên cơ sở các nghiệp vụ tài chính thƣờng ngày để đƣa ra các quyết 6 định vị lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp. Các quyết định và hành động của nhà quản lý tài chính đều nhằm vào các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp: Đó là sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, tránh đƣợc sự căng thẳng về tài chính và phá sản, có khả năng cạnh tranh và chiếm đƣợc thị phần tối đa trên thƣơng trƣờng, tối thiểu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận và tăng trƣởng thu nhập một cách bền vững. Doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động tốt và mang lại sự giàu có cho chủ sử hữu khi các quyết định của nhà quản lý đƣợc đƣa ra đúng đắn. Muốn vậy, họ phải thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp Trên cơ sở phân tích tài chính mà nội dung chủ yếu là phân tích tài năng khả toán, khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng nhƣ khả năng sinh lãi, nhà quản lý tài chính có thể dự đoán kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong tƣơng lai. Từ đó, họ có thể định hƣớng cho giám đốc tài chính cũng nhƣ hội đồng quản trị trong các quyết định đầu tƣ, tài trợ, phân tích, phân chia lợi tức cổ phần và lập kế hoạch dự báo tài chính. Cuối cùng phân tích tài chính còn là công cụ để kiểm soát các hoạt động quản lý.  Đối với các nhà đầu tƣ và doanh nghiệp Các cổ đông là ngƣời bỏ vốn đầu tƣ vào doanh nghiệp và họ có thể phải gánh chịu rủi ro. Những rủi ro này liên quan tới việc giảm giá cổ phiếu trên thị trƣờng, dẫn đến nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy, quyết định của họ luôn có sự cân nhắc giữa mức độ rủi ro và doanh nghiệp đạt đƣợc. Đối với các cổ đông, mối quan tâm hàng đầu của họ là khả năng tăng trƣởng tối đa hóa giá trị của chủ sở hữu. Do đó, họ quan tâm trƣớc hết tới lĩnh vực đầu tƣ và nguồn tài trợ. Trên cơ sở phân tích các thông tin về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh hàng năm, cac nhà đầu tƣ sẽ đánh giá đƣợc khả năng sinh lợi và triển vọng phát triển của doanh nghiệp, từ đó đƣa ra những quyết định phù hợp. Các nhà đầu tƣ sẽ chỉ chấp thuận đầu tƣ và một dự 7 án nếu ít nhất có một điều kiện là giá trị hiện tại ròng của nó dƣơng. Khi đó lƣợng tiền của dự án tạo ra sẽ lớn hơn lƣợng tiền cần thiết để trả nợ và cung cấp một mức lãi suất yêu cầu cho nhà đầu tƣ. Số tiền vƣợt quá đó đang mang lại sự giàu có cho những ngƣời sở hữu doanh nghiệp. Chính sách phân phối cổ tức và cơ cấu nguồn tài trợ của doanh nghiệp cũng là vấn đề đƣợc các nhà đầu tƣ hết sức coi trọng vị nó trực tiếp tác động đến thu nhập của họ. Ta biết rằng thu nhập của cổ đông bao gồm phần cổ tức chia hàng năm và phần giá trị tăng thêm và cổ phiếu trên thị trƣờng. Một nguồn tài trợ với tỷ trọng nợ và vốn chủ sở hữu hợp lý sẽ tạo đòn bẩy tài chính tích cực vừa giúp doanh nghiệp tăng vốn đầu tƣ vừa làm tăng giá cổ phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Hơn nữa các cổ đông chỉ chấp nhận đầu tƣ mở rộng quy mô doanh nghiệp khi quyền lợi của họ ít nhất không bị ảnh hƣởng. Bởi vậy, các yếu tố nhƣ tổng lợi nhuận ròng trong kỳ có thể dùng để trả lợi tức cổ phần, mức chia lãi trên 1cổ phiếu năm trƣớc, sự xếp hạng cổ phiếu trên thị trƣờng và tính ổn định của trị giá cổ phiếu của doanh nghiệp cũng nhƣ hiệu quả của việc tái đầu tƣ luân đƣợc các nhà đầu tƣ xem xét trƣớc tiên khi thực hiện phân tích tài chính.  Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp Nếu phân tích tài chính đƣợc các nhà đầu tƣ và quản lý doanh nghiệp thực hiện nhằm mục đích đánh giá khả năng sinh lợi và tăng trƣởng của doanh nghiệp thì phân tích tài chính lại đƣợc các ngân hàng và các nhà cung cấp tín dụng thƣơng mại cho doanh nghiệp sử dụng nhằm đảm bảo khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Trong nội dung phân tích này, khả năng thanh toán của doanh nghiệp đƣợc xem xét trên hai khía cạnh là ngắn hạn và dài hạn. Nếu là những khoản cho vay ngắn hạn, ngƣời cho vay đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp, nghĩa là khả năng ứng phó của doanh nghiệp đối với 8 các món nợ khi đến hạn trả. Nếu là những khoản cho vay dài hạn, ngƣời cho vay phải tin chắc khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà việc hoàn trả vốn và lãi sẽ tùy thuộc vào khả năng sinh lời này. Bên cạnh đó,các chủ ngân và các nhà cho vay khác cũng rất quan tâm đến số lƣợng vốn c ủa chủ sở hữu và số lƣợng vốn của chủ sở hữu này là khoản tiền bảo hiểm cho họ trong trƣờng hợp doanh nghiêp rủa ro. Nhƣ vậy, kỹ thuật phân tích có thể thay đổi theo bản chất và theo thời hạn của các khoản nợ nhƣng cho dù đó là cho vay dài hạn hay ngắn hạn thì ngƣời cho vay đều quan tâm đến cơ cấu tài chính biểu hiện mức độ mạo hiểm của doanh nghiệp đi vay.  Đối với ngƣời hƣởng lƣơng của doanh nghiệp Bên cạnh các nhà đầu tƣ, các nhà quản lý và các chủ nợ của doanh nghiệp, ngƣời đƣợc hƣởng lƣơng trong doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu bởi kết quả hoạt động của doanh nghiệp có tác động trực tiếp tới tiền lƣơng, khoản thu nhập chính của ngƣời lao động. Ngoài ra, trong một số doanh nghiệp, ngƣời lao động đƣợc tham gia góp vốn mua một lƣợng cổ phần nhất định. Nhƣ vậy, họ cũng là những ngƣời chủ doanh nghiệp nên có quyền lợi và trách nhiệm gắn với doanh nghiệp.  Đối với cơ quan quản lý nhà nƣớc Dựa vào các báo cáo tài chính doanh nghiệp, các cơ quan quản lý của nhà nƣớc thực hiện phân tích tài chính để đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ theo đúng chính sách, chế độ và luật pháp quy định không, tình hình hạch toán chi phí, giá thành, tình hình thực hiện nhiệm vụ với nhà nƣớc và khách hàng... Tóm lại, phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính đặc trƣng thông qua một hệ thống các phƣơng pháp, công cụ và kỹ thuật phân tích, giúp ngƣời sử 9 dụng thông tin các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp, tìm ra điểm mạnh và điểm yếu, về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để nhận biết, phán đoán, dự báo và đƣa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tƣ phù hợp. 1.2 Tài liệu và một số phƣơng pháp phân tích tài chính 1.2.1 Tài liệu dùng để phân tích tài chính. Đó là hệ thống báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ,thuyết minh báo cáo tài chính. Nhƣng trong phân tích chúng ta sử dụng chủ yếu là hai bảng: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. *Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính có ý nghĩa rất quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Nó mô tả tình trạng tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Các chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán đƣợc phản ánh dƣới hình thái giá trị và theo nguyên tắc cân đối là tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn. Phân tích bảng cân đối kế toán sẽ giúp đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp ở những thời điểm sau: - Phần tài sản: phản ánh giá trị tài sản hiện có tới thời điểm lập báo cáo. Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu thuộc phần tài sản phản ánh dƣới hình thái giá trị quy mô, kết cấu các loại tài sản nhƣ tài sản bằng tiền, tài sản tồn kho, các khoản phải thu, tài sản cố định,… mà doanh nghiệp hiện có. Xét về mặt pháp lý, cố liệu ở phần tài sản phản ánh số tài sản đang thuộc quyền quản lý , sử dụng của doanh nghiệp. - Phần nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp hiện có. 10 Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu ở phần nguồn vốn phản ánh quy mô, kết cấu và đặc điểm sở hữu các nguồn vốn đã đƣợc doanh nghiệp huy động vào sản xuất kinh doanh. Xét về mặt pháp lý, đây là các chỉ tiêu thể hiện trách nhiệm pháp lý về mặt vật chất của doanh nghiệp đối với các đối tƣợng cấp vốn cho doanh nghiệp( cổ đông, ngân hang,nhà cung cấp,…) *Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh theo từng loại hoạt động của doanh nghiệp tại một thời kỳ nhất định. Số liệu trên báo cáo này cung cấp những thông tin tổng hợp về phƣơng thức kinh doanh, về việc sử dụng các tiềm năng vốn, lao động, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý của doanh nghiệp , và chỉ ra rằng các hoạt động kinh doanh đó đem lại lợi nhuận hay gây ra tình trạng lỗ vốn. Đây là một báo cáo tài chính đƣợc những nhà lập kế hoạch rất quan tâm, vì nó cung cấp các số liệu về hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp đã thực hiện trong kỳ. Nó còn đƣợc coi nhƣ một bản hƣớng dẫn để dự báo xem doanh nghiệp sẽ hoạt động ra sao trong tƣơng lai. Nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể thay đổi theo từng thời kỳ tùy theo yêu cầu quản lý, nhƣng phản ánh đƣợc các nội dung cơ bản nhƣ doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận và đƣợc xác định qua đẳng thức: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh = doanh thu thuần –giá vốn hàng bán – chi phí ban hàng – chi phí quản lý DN * Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Đối một doanh nghiệp, nếu Bảng cân đối kế toán cho biết những nguồ n lƣ̣c của cải ( tài sản) và nguồn gốc của những tài sản đó đƣợc hình thành từ đâu và o cuố i kì báo cáo ; và báo cáo kết quả kinh doanh cho biết thu nhập và 11
- Xem thêm -