Tài liệu Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- TRẦN THỊ THU THỦY PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- TRẦN THỊ THU THỦY PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THẾ HÙNG Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của thầy giáo hƣớng dẫn khoa học. Các số liệu và trích dẫn đƣợc sử dụng trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và đáng tin cậy. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học và viết luận văn này, tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy, cô Trƣờng Đại học Kinh tế - Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i. Trƣớc hết, tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy , cô trƣờng Đại học Kinh tế, đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Thế Hùng đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hƣớng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Mặc dù có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu, học hỏi, song do thời gian, kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả mong muốn nhận đƣợc sự tham gia đóng góp của các nhà khoa học, các thầy cô giáo cùng bạn bè, đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn. MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................. i DANH MỤC BẢNG ..................................................................................................ii DANH MỤC HÌNH .................................................................................................. iv LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 1. Về tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................... 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................... 2 3. Dự kiến những đóng góp trong luận văn ................................................................ 2 4. Bố cục của luận văn ................................................................................................ 2 CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .................................... 4 1.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu....................................................................... 4 1.2. Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp .............................................. 7 1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp ....................... 7 1.2.2. Tài liệu và các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ............ 14 1.2.3. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ............................. 19 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp ................. 33 1.2.5. Dự báo các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp .................................... 35 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ....................... 42 2.1 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .................................................................................. 42 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................................... 42 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu ................................................. 43 2.2.2 Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin, dữ liệu ................................... 44 CHƢƠNG 3 : THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL ................................................................ 47 3.1 Giới thiệu về Công ty .......................................................................................... 47 3.1.1 Khái quát về Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel: ............................ 47 3.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty ...................................................................... 50 3.1.3. Kết quả kinh doanh gần đây: ................................................................... 51 3.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty: ........................................ 53 3.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty Tư vấn thiết kế Viettel: ................................................................................................................ 53 3.2.2. Phân tích các nhóm hệ số: ...................................................................... 66 3.2.3. Các yếu tố tác động đến tình hình tài chính của Công ty Tư vấn thiết kế Viettel ................................................................................................................. 79 3.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty: ......................................... 81 3.3.1. Ưu điểm: .................................................................................................. 81 3.3.2. Hạn chế, nguyên nhân hạn chế: .............................................................. 83 CHƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ VIETEL85 4.1. Định hƣớng và chiến lƣợc phát triển của Công ty giai đoạn 2015-2020: .......... 85 4.2 . Dự báo tình hình tài chính của Công ty thời gian tới:...................................... 85 4.3 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty ...................... 91 4.3.1. Phát triển doanh thu các khách hàng ngoài Tập đoàn Viettel ................ 91 4.3.2. Tăng cường kiểm soát chi phí đầu vào .................................................... 92 4.3.3 Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cải thiện tính cạnh tranh của doanh nghiệp. ........................................... 93 4.3.4 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản – nguồn vốn: .................................... 93 4.3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: ..................................................... 95 4.3.6 Cơ cấu lại phòng tài chính và nâng cao trình độ cán bộ phòng Tài chính95 4.4. Một số kiến nghị: .............................................................................................. 96 4.4.1. Đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội: ................................................. 96 4.4.2. Đối với Cơ quan quản lý Nhà nước: ....................................................... 97 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 998 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BEP Sức sinh lợi căn bản 2 EBIT Lợi nhuận trƣớc thuế và lãi vay 3 IGR Tỷ số tăng trƣởng nội tại 4 ROA Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 5 ROE Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 6 ROS Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 7 TSCĐ Tài sản cố định 8 TSLĐ Tài sản lƣu động 9 SGR Tỷ số tăng trƣởng bền vững 10 TVTKVT Công ty Cổ phần Tƣ vấn Thiết kế Viettel i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung 1 Bảng 3.1 2 Bảng 3.2 3 Bảng 3.3 Sự biến động tài sản (nguồn vốn) qua các năm 53 4 Bảng 3.4 Cơ cấu tài sản giai đoạn 2012 – 2014 55 5 Bảng 3.5 Đánh giá cơ cấu nguồn vốn 2012-2014 57 6 Bảng 3.6 Sự biến động của nợ ngắn hạn 59 7 Bảng 3.7 Cơ cấu vốn chủ sở hữu 60 8 Bảng 3.8 9 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 Kết quả lƣu chuyển tiền giai đoạn 2012-2014 65 11 Bảng 3.11 Phân tích khả năng thanh toán hiện hành 66 12 Bảng 3.12 13 Bảng 3.13 14 Bảng 3.14 15 Bảng 3.15 Phân tích khả năng thanh toán bằng tiền 70 16 Bảng 3.16 So sánh khả năng thanh toán bằng tiền với 71 Giá trị tài sản, nguồn vốn của TVTKVT Báo cáo kinh doanh (rút gọn) từ 2012 đến 2014 của TVTKVT Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2012-2014 Kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012-2014 So sánh hệ số thanh toán hiện hành các doanh nghiệp cùng ngành Phân tích khả năng thanh toán nhanh So sánh hệ số thanh toán nhanh giữa các doanh nghiệp cùng ngành ii Trang 51 52 61 62 67 68 69 doanh nghiệp cùng ngành 17 Bảng 3.17 Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu vốn 72 18 Bảng 3.18 Các hệ số phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản 76 19 Bảng 3.19 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi 74 20 Bảng 3.20 21 Bảng 3.21 22 Bảng 3.22 23 Bảng 3.23 So sánh ROE và hệ số nợ Rd 77 24 Bảng 3.24 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro phá sản 78 25 Bảng 4.1 26 Bảng 4.2 So sánh giá trị ROS giữa các doanh nghiệp cùng ngành So sánh giá trị ROA giữa các doanh nghiệp cùng ngành So sánh giá trị ROE giữa các doanh nghiệp cùng ngành Dự báo một số chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015-2017 Dự báo một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán năm 2015-2017 iii 75 76 77 87 89 DANH MỤC HÌNH Nội dung STT Hình 1 Hình 3.1 2 Hình 3.2 Sự tăng giảm tài sản, nguồn vốn qua các năm 54 3 Hình 3.3 Cơ cấu tài sản 57 4 Hình 3.4 Cơ cấu nguồn vốn 58 5 Hình 3.5 Doanh thu, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2012-2014 63 6 Hình 3.6 Khả năng thanh toán hiện hành 67 7 Hình 3.7 8 Hình 3.8 9 Hình 3.9 10 Hình 3.10 Khả năng thanh toán tức thời 71 11 Hình 3.11 Khả năng thanh toán bằng tiền 72 12 Hình 3.12 Các hệ số phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản 73 13 Hình 3.13 Các hệ số phản ánh khả năng sinh lời 75 14 Hình 3.14 Phân tích biến động ROE và hệ số nợ Rd 77 15 Hình 4.1 16 Hình 4.2 Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Tƣ vấn Thiết kế Viettel So sánh khả năng thanh toán hiện hành với doanh nghiệp trong ngành Khả năng thanh toán nhanh So sánh khả năng thanh toán nhanh các doanh nghiệp cùng ngành Dự báo doanh thu,chi phí, lợi nhuận năm 20152017 Dự báo tài sản, nguồn vốn năm 2015-2017 iv Trang 51 68 69 70 88 90 v LỜI MỞ ĐẦU 1. Về tính cấp thiết của đề tài Với việc mở cửa thị trƣờng với thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trƣớc hàng loạt cơ hội phát triển kinh tế đất nƣớc tuy nhiên bên cạnh đó cũng không ít thách thức phải đối mặt. Thị trƣờng đƣợc mở cửa đã tạo cơ hội ra đời, thành lập mới của hàng nghìn doanh nghiệp tuy nhiên cùng với đó, một con số tƣơng tự các công ty, doanh nghiệp giải thể hay buộc phải tuyên bố phá sản do không thích nghi đƣợc sự thay đổi của thị trƣờng. Điều này cho thấy để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp luôn luôn vận động, tận dụng từng cơ hội và phải tranh đấu với muôn vàn nguy cơ rủi ro, thách thức. Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp chính là một trong những cách thức tốt nhất để kiểm tra “sức khỏe” của doanh nghiệp đó, điều này có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác điều hành kinh doanh nói chung và công tác quản lý tài chính nói riêng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động tốt và phát triển bền vững khi các quyết định của nhà quản lý đƣợc đƣa ra là đúng đắn, kịp thời. Muốn vậy, yêu cầu đặt ra cho các nhà phân tích tài chính là phải phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp, coi đây là một giải pháp cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, tránh đƣợc rủi ro về tài chính và phá sản, tăng khả năng cạnh tranh, tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận và tăng trƣởng thu nhập một cách vững chắc. Đồng thời, nó còn cung cấp thông tin quan trọng nhất cho doanh nghiệp trong việc đánh giá những tiềm lực hiện tại của doanh nghiệp, xem xét thế mạnh trong sản xuất kinh doanh và thông qua đó xác định đƣợc xu hƣớng phát triển của doanh nghiệp. Hiện nay nhiều doanh nghiệp chƣa quan tâm thực sự đến vấn đề này, nhiều doanh nghiệp chỉ coi báo cáo tài chính là khâu cuối trong công tác tài chính - kế toán và đƣợc thực hiện khi định kỳ chốt sổ sách kế toán. Kết quả báo cáo chƣa đƣợc phân tích nhƣ một nguồn thông tin quan trọng để giúp nhà quản trị doanh nghiệp ra các quyết định tài chính, kinh doanh hay coi đây là công cụ để điều hành, để nâng cao chất lƣợng quản lý kinh tế. Vì những lẽ đó, cùng với nhận thức đƣợc tầm quan 1 trọng của việc phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp là yêu cầu mang tính cấp thiết, tôi đã lựa chọn đề tài: “Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Viettel” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó áp dụng vào phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế Viettel. - Làm rõ thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế Viettel thông qua việc phân tích các chỉ số tài chính, từ đó chỉ ra những điểm mạnh cũng nhƣ những hạn chế của Tổng Công ty. - Thực hiện đánh giá và so sánh vị thế của Công ty với đơn vị khác cùng ngành để có định hƣớng phát triển trong tƣơng lai. - Đề xuất giải pháp và các kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế Viettel. 3. Dự kiến những đóng góp trong luận văn Thực hiện nghiên cứu đề tài “Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế Viettel” để giải đáp các câu hỏi sau: + Thứ nhất, vai trò của phân tính tài chính trong doanh nghiệp nhƣ thế nào? + Thứ hai, các nội dung cụ thể của phân tích tài chính là gì? + Thứ ba, thực trạng tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế Viettel hiện nay ra sao thông qua việc phân tích báo cáo tài chính giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014? + Thứ tƣ, các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế Viettel là gì? 4. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng nhƣ sau: Lời mở đầu Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp 2 Chƣơng 2. Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3. Thực trạng tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế Viettel Chƣơng 4. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế Viettel. Kết luận. 3 CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu Hiện nay đã có rất nhiều tác giả với rất nhiều những công trình đã đi sâu nghiên cứu, phân tích về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Qua đó đƣa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, quản lý tài sản trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở mỗi doanh nghiệp khác nhau thì tình hình sử dụng vốn, quản lý tài sản cũng khác nhau. Trên thực tế, ở mỗi thời điểm khác nhau về sự phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc, tùy vào địa bàn hoạt động, điều kiện môi trƣờng kinh doanh, các yếu tố văn hóa xã hội… nên ở mỗi doanh nghiệp sẽ có nhiều điểm khác nhau. Do đó đặt ra cho bản thân mỗi doanh nghiệp cần có những biện pháp và chiến lƣợc hoạt động riêng. Chính vì lẽ đó, mặc dù đã có nhiều tác giả đã từng làm về đề tài này, nhƣng học viên vẫn lựa chọn thực hiện đề tài này nhằm tìm kiếm thêm những sự điểm đổi mới để có thể áp dụng vào thực tế nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Tƣ vấn thiết kế Viettel. Phân tích tài chính tại các doanh nghiệp đã đƣợc nghiên cứu trong một số công trình và luận văn dƣới đây: Đề tài về “Phân tích tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Hà Nội” của tác giả Bùi Thị Nhung (2015) đã đề cập đến vấn đề thực trạng tài chính của công ty Công trình giao thông Hà Nội. Trong luận văn tác giả đã đề cập đến các chỉ tiêu tài chính trọng yếu, cùng với đó tác giả cũng thực hiện so sánh các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp đƣợc nghiên cứu với các doanh nghiệp khác cùng ngàng. Qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện công tác phân tích, phục vụ nhu cầu quản lý tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề tài về “Phân tích tình hình tài chính Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel” của tác giả Nguyễn Thanh Tùng (2014). Nôi dung phân tích tác giả đã phân tích đƣợc khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp (về biến động tài sản, nguồn vốn, về doanh thu, chi phí và lợi nhuận, về biến động của dòng tiền), phần thứ hai 4 tác giả nêu đƣợc nhóm hệ số tài chính (khả năng thanh toán, đòn bẩy tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, nhóm hệ số thị trƣờng...). Tác giả đã hệ thống đầy đủ cơ sở lý luận về phân tích tài chính, phân tích thực trạng tài chính của doanh nghiệp và đƣa ra cơ sở lý luận để nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp. Tác giả đã có sự so sánh số liệu tài chính trong 4 năm 2010, 2011, 2012, 2013 và so sánh số liệu tài chính của công ty với số liệu tài chính của công ty khác. Trong luận văn tác giả đã có một chỉ số phân tích mới mà theo tôi là trong giai đoạn hiện tại các doanh nghiệp cần nghiên cứu đến là chỉ số điểm Z (điểm phá sản), chính vì vậy, khi nghiên cứu để tham khảo một số nội dung trong luận văn này, tôi đã linh hoạt để có thể tham khảo những nội dung mà tôi cho là phù hợp đối với Công ty mà tôi nghiên cứu, để có thể tránh áp dụng một cách máy móc không hiệu quả cho thực tiễn việc nghiên cứu tài chính tại doanh nghiệp tôi đang nghiên cứu trong luận văn của mình. Trong đề tài “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần PVI” của tác giả Hồ Thị Khánh Vân (2012), tác giả đã hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và cụ thể đi vào phân tích, đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần PVI. Tác giả thông qua các chỉ tiêu cơ cấu tài sản, nguồn vốn, các hệ số tài chính đặc trƣng, khả năng thanh toán, hiệu suất hoạt động đã phân tích khá chi tiết thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần PVI. Ngoài ra tác giả dùng phƣơng pháp phân tích Dupont để phân tích các tỷ suất lợi nhuận, vòng quay vốn và đề xuất đƣợc một số giải pháp nhƣ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, huy động vốn, đào tạo nhân lực, nhằm hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần PVI. Hạn chế của nghiên cứu chƣa phân tích so sánh tƣơng quan ngành, so sánh giữa Công ty với đối thủ cạnh tranh hay với mức trung bình của ngành để thấy tình trạng tốt hay xấu so của doanh nghiệp với ngành. Đề tài “Phân tích tài chính Công ty cổ phần Viwaseen3” của tác giả Vũ Minh Đức, trong luận văn tác giả đã tập trung phân tích đƣợc cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán cũng nhƣ phân tích đƣợc sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty. Ngoài ra, tác giả cũng hệ thống hóa đƣợc các chỉ tiêu phân tích tài chính tại 5 một doanh nghiệp và đƣa ra một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Viwaseen3. Trong luận văn tác giả đã đánh giá đƣợc các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Điểm nổi bật trong các điểm mạnh của doanh nghiệp đó là tuân thủ chặt chẽ các chế độ kế toán của doanh nghiệp, đời sống của cán bộ công nhân viên luôn đƣợc quan tâm để tạo nên sự an tâm công tác. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã chỉ ra các điểm yếu của doanh nghiệp nhƣ: việc đầu tƣ cơ sở vật chất chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, tỷ suất nợ quá cao nên sẽ ảnh hƣởng lớn đến độ an toàn về tài chính của doanh nghiệp, việc quản lý không chặt chẽ đã làm lãng phí chi phí vốn lƣu động và ảnh hƣởng tới khả năng thanh toán của Công ty. Từ việc tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, tác giả đã thực hiện phân tích nguyên nhân và từ đó đƣa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Viwaseen3 nhƣ: chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Công ty theo hƣớng đa năng, đa dạng hóa sản phẩm; nâng cao khả năng thanh toán; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định và một số giải pháp tổng thể khác. Đề tài “Phân tích tình hình tài chính Công ty xuất nhập khẩu Vinashin của tác giả” của tác giả Trần Thanh Thủy (2013), tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính. Trong bài viết cũng đã đánh giá cụ thể về thực trạng tài chính của Công ty xuất nhập khẩu Vinashin, chỉ ra những ƣu điểm, hạn chế của hoạt động tài chính của Công ty thông qua các chỉ tiêu tài chính. Các giải pháp tác giả đƣa ra nhằm khắc phục các hạn chế trong hoạt động tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty xuất nhập khẩu Vinashin cũng là bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp khác. Đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần FPT” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hòa (2014) , tác gải đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác phân tích tài chính so sánh với các doanh nghiệp và làm cơ sở để phát triển các công trình nghiên cứu liên quan Luận văn đƣa ra các giải pháp có thể áp dụng trong việc giải quyết những khó khăn tồn đọng của các doanh nghiệp cùng ngành. Đây cũng đƣợc coi là tài liệu học tập, nghiên cứu, hoạch định chính sách 6 Nhìn chung, các nghiên cứu trên đều đã đề cập đến lý luận chung về phân tích tài chính, phân tích báo cáo tài chính, chỉ ra đƣợc thực trạng và đƣa ra các giải pháp cho các công ty hiện nay. Tuy nhiên, còn rất hiếm nghiên cứu về phân tích báo cáo tài chính của một doanh nghiệp quân đội đã cổ phần hóa, hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc và tƣ vấn kỹ thuật. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tƣ vấn thiết kế Viettel để đánh giá thực trạng tài chính và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp là hết sức cần thiết. 1.2. Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp 1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 1.2.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp Thông qua việc tìm hiểu các khái niệm về tài chính doanh nghiệp thì tài chính doanh nghiệp có thể đƣợc hiểu nhƣ sau: Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế đƣợc biểu hiện dƣới hình thức tiền tệ phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp, liên quan đến việc hình thành và sử dụng tài sản nhằm phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh để đạt đƣợc mục tiêu chung của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp bao gồm những nội dung cơ bản sau: xác định nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu và sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Hoạt động tài chính giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành và phát triển của doanh nghiệp đó. Điều này thể hiện ở khả năng: - Huy động, đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp : Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp sẽ nảy sinh các nhu cầu về vốn, cả ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh thƣờng xuyên cũng nhƣ cho đầu tƣ phát triển. Tài chính doanh nghiệp có vai trò xác định đúng đắn các nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ và lựa chọn các phƣơng pháp 7 và hình thức thích hợp để huy động nguồn vốn từ bên trong và bên ngoài nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp. - Tổ chức sử dụng nguồn vốn tiết kiệm và hiệu quả : Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc tổ chức sử dụng nguồn vốn hiện có. Quản lý tài chính doanh nghiệp đóng vai trò trong việc đánh giá và lựa chọn dự án đầu tƣ trên cơ sở phân tích khả năng sinh lời cũng nhƣ mức độ rủi ro của dự án. Việc huy động kịp thời các nguồn vốn giúp cho doanh nghiệp không bị bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh. Mặt khác, việc huy động tối đa số vốn hiện có vào hoạt động kinh doanh có thể giảm bớt và tránh đƣợc những thiệt hại do ứ đọng vốn đồng thời giảm đƣợc nhu cầu vay vốn từ bên ngoài, từ đó giảm đƣợc các khoản tiền trả lãi vay. - Giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Thông qua các phân tích tình hình tài chính và thực hiện các chỉ tiêu tài chính, các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá khái quát và kiểm soát đƣợc các mặt hoạt động của doanh nghiệp, phát hiện đƣợc kịp thời những tồn tại vƣớng mắc trong kinh doanh, từ đó có thể đƣa ra các quyết định điều chỉnh hoạt động phù hợp với diễn biến thực tế. 1.2.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp: a. Khái niệm: Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phƣơng pháp, các công cụ nhằm thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp chỉ ra đƣợc những rủi ro, mức độ và chất lƣợng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp ngƣời sử dụng thông tin đƣa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. Phân tích tài chính là quá trình thu thập, xử lý các dữ liệu và sự kiện tài chính thông qua các kỹ thuật và công cụ thích hợp để tạo ra thông tin tài chính có giá trị nhằm rút ra các kết luận hoặc ra các quyết định tài chính. Gồm 4 bƣớc cơ bản sau: 8 (1) Thu thập dữ liệu (2) Tổng hợp và xử lý dữ liệu thu thập (3) Tạo ra thông tin tài chính (4) Kết luận hoặc ra quyết định tài chính Dữ liệu là những số liệu hay sự kiện chúng ta có thể thu thập để đƣa vào xử lý và phân tích nhằm tạo ra thông tin tài chính. Thông tin tài chính là thông tin có ý nghĩa và có giá trị thu đƣợc từ dữ liệu sau khi đƣa vào phân tích. b. Mục tiêu: Ngày nay, nền kinh tế nƣớc ta đang vận động theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc, do vậy, các doanh nghiệp đều có quyền bình đẳng trƣớc pháp luật trong kinh doanh. Khi đó, ngƣời ta quan tâm đến tài chính của doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau, tùy thuộc các đối tƣợng khác nhau nhƣ: các nhà đầu tƣ, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng... Nhƣng vấn đề mà các đối tƣợng quan tâm nhiều nhất đó là khả năng tạo ra các dòng tiền mặt, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp. Tóm lại, trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thì cần phải đạt đƣợc ba mục tiêu cơ bản sau: + Một là: Phân tích tài chính phải cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin hữu ích, phục vụ cho chủ doanh nghiệp và các đối tƣợng quan tâm khác nhƣ: các nhà đầu tƣ, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ngƣời cho vay, các cơ quan quản lý cấp trên và những ngƣời sử dụng thông tin tài chính khác, giúp họ có quyết định đúng đắn khi ra quyết định đầu tƣ, quyết định cho vay. + Hai là: Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp đầy đủ những thông tin trọng yếu nhất cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ, ngƣời cho vay và những ngƣời sử dụng thông tin tài chính khác trong việc đánh giá khả năng và tính chắc chắn của các dòng tiền, tình hình sử dụng vốn kinh doanh và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. + Ba là: Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp đầy đủ những thông tin về nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản nợ, kết quả của quá trình thay đổi các nguồn vốn và các khoản nợ của doanh nghiệp. 9
- Xem thêm -