Tài liệu Phân tích tài chính công ty cổ phần licogi 14

  • Số trang: 112 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ---------------------- NGUYỄN HỒNG LINH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÌNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ---------------------- NGUYỄN HỒNG LINH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÌNH NGÂN HÀNG Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................. i DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................... ii DANH MỤC HÌNH ............................................................................................... iv DANH MỤC SƠ ĐỒ ............................................................................................... v LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .................................. 5 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. ........................................................................... 5 1.2. Cơ cở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. .............................................. 8 1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp............................................... 8 1.2.2. Sự cần thiết của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp .......................... 9 1.2.3. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp .............................................. 13 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp ....................... 16 1.2.4.1. Yếu tố bên trong doanh nghiệp .................................................................. 16 1.2.4.2. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp.................................................................. 18 1.3. Các tài liệu và phƣơng pháp sử dụng trong phân tích tài chính: ...................... 19 1.3.1. Các tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính ............................................... 19 1.3.2. Các phương pháp sử dụng trong phân tích tình hình tài chính : ................. 23 1.3.2.1. Phương pháp so sánh................................................................................. 23 1.3.2.2. Phương pháp phân tích nhân tố................................................................. 24 1.3.2.3. Phương pháp dự đoán: .............................................................................. 25 1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp ......................................................... 26 1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp .................................. 26 1.4.1.1. Về biến động của tài sản, nguồn vốn ......................................................... 26 1.4.1.2. Về doanh thu, chi phí, lợi nhuận: .............................................................. 28 1.4.1.3. Về biến động của dòng tiền........................................................................ 29 1.4.2. Các nhóm hệ số tài chính: ............................................................................... 30 1.4.2.1. Khả năng thanh toán: ................................................................................ 31 1.4.2.2. Đòn bẩy tài chính: ..................................................................................... 33 1.4.2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản: .......................................................................... 36 1.4.2.4. Khả năng sinh lời: ..................................................................................... 39 1.4.2.5. Hệ số tăng trưởng: ..................................................................................... 41 1.4.2.6. Phân tích DuPont....................................................................................... 42 1.4.2.7. Đánh giá rủi ro phá sản (hệ số Z): ............................................................ 43 CHƢƠNG 2:PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ...................... 46 2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................................... 46 2.1.1. Phương pháp nghiên cứu tổng quát ............................................................... 46 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể ..................................................................... 46 2.1.2.1. Phương pháp thu thập số liệu:................................................................... 46 2.1.2.2. Phương pháp phân tích tổng hợp và so sánh............................................. 46 2.2. Công cụ thực hiện luận văn ................................................................................... 48 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 ................................................................................... 49 3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Licogi 14............................................................ 49 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ................................................ 49 3.1.2. Các kết quả đạt được........................................................................................ 51 3.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức..................................................................................... 53 3.2. Phân tích thực trạng phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Licogi 14 .......... 57 3.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty ..................................... 57 3.2.1.1. Biến động của tài sản, nguồn vốn .............................................................. 57 3.2.1.2. Phân tích biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận .................................... 67 3.2.1.3. Biến động của dòng tiền ............................................................................ 70 3.3. Phân tích các nhóm hệ số ...................................................................................... 71 3.3.1. Nhóm hệ số phản ánh khả năng thanh toán .................................................. 71 3.3.2. Nhóm hệ số về đòn bẩy tài chính .................................................................... 76 3.3.3. Nhóm các hệ số phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ..................................... 77 3.3.4. Nhóm các hệ số phản ánh khả năng sinh lời ................................................. 79 3.3.5. Nhóm các hệ số tăng trưởng ........................................................................... 83 3.3.6. Phân tích Dupont ............................................................................................. 84 3.3.7. Đánh giá rủi ro phá sản (hệ số Z) ................................................................... 85 3.4. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Licogi 14 ............. 86 3.4.1. Kết quả đạt được .............................................................................................. 86 3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế ................................................ 88 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 ............................................... 91 4.1. Định hƣớng và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Licogi 14 .................. 91 4.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính Công ty cổ phần Licogi 14 ........ 92 4.2.1. Tăng doanh thu:............................................................................................... 92 4.2.2. Giảm chi phí: .................................................................................................... 94 4.2.3. Điều chỉnh cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn ............................................. 95 4.2.1. Hoàn thiện bộ máy quản lý tài chính, nâng cao trình độ cán bộ ................. 96 4.3. Kiến nghị ................................................................................................................. 98 4.3.1. Về phía Công ty ................................................................................................ 98 4.3.2. Về phía Nhà nước ............................................................................................ 99 KẾT LUẬN ............................................................................................................100 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................102 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BEP Sức sinh lợi căn bản 2 EBIT Lợi nhuận trước thuế và lãi vay 3 ROA Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 4 ROE Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 5 ROS Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 6 TSCĐ Tài sản cố định 7 TSLĐ Tài sản lưu động 8 IGR Tỷ số tăng trưởng nội tại 9 SGR Tỷ số tăng trưởng bền vững i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung 1 Bảng 1.1 2 Bảng 3.1 3 Bảng 3.2 4 Bảng 3.3 5 Bảng 3.4 6 Bảng 3.5 7 Bảng 3.6 Sự biến động của nợ dài hạn 63 8 Bảng 3.7 Sự biến động của nợ ngắn hạn 64 9 Bảng 3.8 Cơ cấu vốn chủ sở hữu 65 10 Bảng 3.9 11 Bảng 3.10 12 Bảng 3.11 13 Bảng 3.12 Bảng lưu chuyển tiền tệ qua các năm 71 14 Bảng 3.13 Phân tích khả năng thanh toán hiện hành 72 15 Bảng 3.14 16 Bảng 3.15 Phân tích khả năng thanh toán nhanh 73 17 Bảng 3.16 So sánh hệ số thanh toán nhanh giữa các doanh 74 Các chỉ tiêu phân tích biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận Biến động tài sản và nguồn vốn (giai đoạn 2012 2014) Đánh giá biến động tài sản - nguồn vốn (giai đoạn 2012 - 2014) Vai trò của chính sách tín dụng ưu đãi đối tượng được vay vốn Cơ cấu nguồn vốn (giai đoạn 2012 - 2014) Đánh giá cơ cấu nguồn vốn giai đoạn (2012 – 2014) Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Licogi 14 (giai đoạn 2012-2014) Kết quả kinh doanh của Licogi 14 (giai đoạn 2012-2014) Đánh giá các chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2010-2013 So sánh hệ số thanh toán hiện hành các doanh nghiệp cùng ngành ii Trang 29 57 58 59 61 61 66 67 68 73 nghiệp cùng 18 Bảng 3.17 Phân tích khả năng thanh toán bằng tiền 75 19 Bảng 3.18 Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu vồn 76 20 Bảng 3.19 Các hệ số phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản 77 21 Bảng 3.20 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi 80 22 Bảng 3.21 23 Bảng 3.22 24 Bảng 3.23 25 Bảng 3.24 Các chỉ tiêu phản ánh hệ số tăng trưởng 83 26 Bảng 3.25 So sánh ROE và hệ số nợ Rd 84 27 Bảng 3.26 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro phá sản 86 So sánh giá trị ROS giữa các doanh nghiệp cùng nghành So sánh giá trị ROA giữa các doanh nghiệp cùng nghành So sánh giá trị ROE giữa các doanh nghiệp cùng nghành iii 81 82 82 DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung 1 Hình 3.1 Sự tăng giảm tài sản, nguồn vốn qua các năm 58 2 Hình 3.2 Cơ cấu tài sản 59 3 Hình 3.3 Cơ cấu nguồn vốn 62 4 Hình 3.4 5 Hình 3.5 Khả năng thanh toán hiện hành. 72 6 Hình 3.6 Khả năng thanh toán nhanh 74 7 Hình 3.7 Khả năng thanh toán tức thời 75 8 Hình 3.8 Hiệu quả sử dụng tài sản 78 9 Hình 3.9 Các hệ số phản ánh khả năng sinh lời 80 10 Hình 3.10 Phân tích biến động ROE và hệ số nợ Rd 85 Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Licogi 14 (giai đoạn 2012-2014) iv Trang 68 DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Số hiệu 1 Sơ đồ 3.1 Nội dung Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần Licogi 14 v Trang 53 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có một tiềm lực tài chính mạnh mẽ để tiến hành sản xuất kinh doanh và cạnh tranh có hiệu quả. Mặt khác, theo đà phát triển của nền kinh tế, các mối quan hệ kinh tế tài chính ngày càng trở nên phong phú và phức tạp. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính nhằm định hướng cho các quyết định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thực tiễn đã chứng minh, nếu các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm đúng mức tới việc phân tích tài chính thì họ sẽ có những quyết định đúng đắn và có nhiều cơ hội thành đạt trong kinh doanh, ngược lại họ sẽ khó tránh khỏi những quyết định tài chính sai lầm và thất bại. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính là một việc làm vô cùng cần thiết. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm đánh giá được đầy đủ, chính xác tình hình tổ chức, phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp, vạch rõ khả năng tiềm tàng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Công ty cổ phần Licogi 14 là một công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh phát triển nhà, khu dô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Việc phân tích tình hình tài chính của Công ty đã bước đầu được quan tâm và có nhiều tiến bộ, tuy nhiên vẫn mang nặng tính hình thức chưa đầy đủ, toàn diện, chưa đáp ứng được yêu cầu của ban lãnh đạo trong việc quản lý sản xuất kinh doanh và không tránh khỏi những khó khăn, hạn chế. 1 Nhận thức được tầm quan trọng của phân tích tình tài chính Tác giả đã lựa chọn đề tài “Phân tích tài chính Công ty cổ phần Licogi 14” làm đề tài nghiên cứu luận văn. Với mục đích đóng góp một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty, giải quyết những khó khăn hạn chế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu cung cấp thông tin và cho Ban lãnh đạo trong hoạt động quản lý. Kết quả của việc phân tích tình hình tài chính cho ta biết thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm phân tích. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận, Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty và đề xuất giải pháp cải thiện tình hình tài chính. - Làm rõ thực trạng tài chính của doanh nghiệp từ đó chỉ ra nhưng điểm mạnh cũng như những hạn chế của Công ty. - Giúp cho doanh nghiệp nắm rõ những biến động tình hình tài chính trong tương lai của mình mà có biện pháp đối phó thích hợp. - Thực hiện đánh giá và so sánh vị thế của doanh nghiệp với các đơn vị cùng ngành để có định hướng phát triển trong tương lai. - Đề xuất một số giải pháp thực tế và các kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: tình hình tài chính Công ty cổ phần Licogi 14, các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Licogi 14 trong giai đoạn từ năm 2012 – 2014. 2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu: - Các phương pháp được sử dụng trong luận văn là phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp. - Các số liệu trong luận văn dựa trên các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ry cổ phần Licogi 14; Các bài viết được đăng trên các tạp chí, các báo; sách; các trang Web. 5. Câu hỏi nghiên cứu: - Công ty chịu tác động từ các yếu tố bất lợi bên ngoài như thế nào? - Hiệu quả kinh doanh của Công ty như thế nào? - Các nhà đầu tư có nên đầu tư vào Công ty này hay không? 6. Dự kiến đóng góp mới của luận văn: - Luận văn phân tích một cách hệ thống về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Licogi 14 khi sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống, các nhóm hệ số tài chính và kết hợp với một số chỉ tiêu khác như mô hình điểm Z, tốc độ tăng trưởng bền vững. - Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế của hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Licogi 14. - Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế trong hoạt động tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Licogi 14. 7. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục viết tắt, danh mục bảng biểu sơ đồ, luận văn được kết cấu thành 4 chương 3 Chƣơng 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu và cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp Chƣơng 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Phân tích và đánh giá tình hình tài chính Công ty cổ phần Licogi 14 Chƣơng 4: Giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty cổ phần Licogi 14. 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. Phân tích tài chính doanh nghiệp là công cụ hữu ích được dùng để xác định giá trị kinh tế, để đánh giá các mặt mạnh, các mặt yếu của một doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan từ đó giúp cho nhà quản lý lựa chọn và đưa ra được những quyết định phù hợp với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tác giả Nguyễn Tấn Bình (2005) đã cho chúng ta thấy phân tích hoạt động doanh nghiệp nói chung ngày càng trở thành nhu cầu của các doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường mà đặc trưng là tính cạnh tranh. Hầu hết những quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả đều xuất phát từ các phân tích khoa học và khách quan. Tác giả đã hệ thống cho chúng ta các phương pháp nghiên cứu, nội dung cơ bản và công cụ phân tích, cùng một số kiến thức nâng cao về quản trị tài chính cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Tác giả còn cho biết phân tích hoạt động doanh nghiệp thực ra là một lĩnh vực nghiên cứu rộng hơn nhiều, thậm chí có xu hướng phân chia thành các môn học cụ thể và chuyên sâu như: kế toán quản trị, phân tích báo cáo tài chính, quản trị tài chính… Tác giả Vũ Duy Hào và Đào Văn Huệ (1998) đã có phần nghiên cứu nội dung phân tích tài chính rất phong phú, bao quát hầu hết những quyết định tài chính mà doanh nghiệp cần xem xét và thực hiện. Cụ thể, đã cho chúng ta biết những vấn đề căn bản về tài chính doanh nghiệp, định giá và quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và chính sách cổ tức, những quyết định khác của tài chính doanh nghiệp. Ngoài việc giới thiệu các khái niệm và lý thuyết về tài chính công ty, tác giả còn làm rõ và nhấn mạnh đến cách thức cũng như 5 khả năng ứng dụng các khái niệm và lý thuyết này như thế nào vào trong thực tế tại Việt Nam. Tác giả Nguyễn Năng Phúc và cộng sự (2000) cũng đã cho chúng ta thấy tài chính là khâu rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, bởi vì tài chính bao gồm các quá trình liên quan đến việc huy động vốn, sử dụng vốn và làm thế nào để đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp được sử dụng có hiệu quả. Để đạt được mục tiêu gia tăng lợi nhuận và duy trì hoạt động của công ty một cách ổn định, đòi hỏi công ty phải có một cơ cấu tài chính phù hợp và đảm bảo được khả năng thanh toán. Ngoài ra, tác giả cũng đồng thời cho thấy phân tích tài chính doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu đối với các nhà quản trị, các nhà đầu tư, các chủ nợ và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Bên cạnh những lý thuyết cơ bản, chuyên sâu về phân tích tài chính doanh nghiệp như: tổng quan về tài chính doanh nghiệp, phân tích chi phí và đòn bẩy hoạt động, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản, phân tích lưu chuyển tiền tệ, phân tích các hệ số tài chín. Tác giải còn tập hợp các tình huống phân tích trên cơ sở số liệu thực tế của nhiều loại hình doanh nghiệp. Nguyễn Đăng Hạc (1998) đã giúp chúng ta hiểu hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng và hệ thống chỉ tiêu phân tích thông qua việc phân tích tình hình thực hiện khối lượng công tác xây lắp, phân tích giá thành các công tác xây lắp, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp xây dựng. Tác giả Trần Trung Chuyên (2006) trả lời được các câu hỏi: „„Công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình đang hoạt động kinh doanh ra sao? Tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp như thế nào?‟‟ trên cơ sở phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, phân tích các báo cáo tài chính. Từ kết quả 6 phân tích, dự báo, tác giả đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình. Tác giả Bùi Văn Lâm (2011) đã nêu được tính cấp thiết về việc phải thực hiện phân tích tài chính của doanh nghiệp và có đưa ra các phương pháp để phân tích như là: phương pháp so sánh, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp dự đoán. Ngô Thị Tân Thành (2010) cũng đã phân tích thực trạng về tình hình tài chính và thực hiện phân tích các chỉ tiêu tài chính để đưa ra các đề xuất về giải pháp khắc phục, cùng với đó đã đưa ra được chỉ số đặc thù để đánh giá: ROA, ROE, ROS, BEP….. Như vậy, chúng ta thấy vấn đề phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, trong đó phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp luôn thu hút sự chú ý, nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Nó đòi hỏi sử dụng nhuần nhuyễn kiến thức tổng hợp: sử dụng các thông tin kế toán để phân tích và ứng dụng những nguyên lý khoa học để làm cơ sở cho việc ra các quyết định tài chính tối ưu nhất cho các chủ thể. Phân tích tài chính muốn đạt được kết quả tối ưu đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ của các nhóm giải pháp về mục tiêu phân tích, căn cứ phân tích, các chỉ tiêu tài chính, nội dung, phương pháp phân tích, quy trình phân tích và công tác tổ chức phân tích hay chính là đội ngũ nhân lực thực hiện công tác phân tích tài chính trong Công ty. Dựa vào cơ sở sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp của các tài liệu nêu trên Tôi đã đi sâu vào nghiên cứu về phân tích các vấn đề như chi phí vốn của doanh nghiệp, mô hình điểm Z, các yếu tố tác động phi tài chính, cùng với các thông tin về báo cáo tài chính mới nhất của Công ty để có cái đánh giá tổng quát hơn về hoạt động tài chính của Licogi 14. 7 1.2. Cơ cở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. 1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chức năng riêng biệt nhằm cung cấp, trao đổi hàng hoá và dịch vụ cho thị trường và tạo ra lợi nhuận. Để thực hiện được các hoạt động đó, doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định để mua các yếu tố đầu vào như máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất, vật tư, hàng hoá, sức lao động… đưa vào quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hoá, sau đó các sản phẩm này được tiêu thụ trên thị trường để trao đổi lấy tiền. Quá trình đó đã được Mác khái quát qua công thức sau: T-H-SX-H‟-T‟. Mọi quá trình trao đổi đều được thực hiện qua trung gian tiền tệ, trong mỗi doanh nghiệp quá trình trao đổi này được diễn ra thường xuyên, liên tục tạo ra các dòng tài chính. Như vậy, quá trình sản xuất và trao đổi của các doanh nghiệpphát sinh các hoạt động tài chính. Hoạt động tài chính doanh nghiệp phản ánh kết quả các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp qua thước đo giá trị. Hoạt động tài chính có quan hệ chặt chẽ với hoạt động kinh doanh và nó phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Nói cách khác, hoạt động tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính gắn liền với quá trình tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ nhằm đạt mục tiêu kinh doanh và thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước của doanh nghiệp. Các quan hệ tài chính doanh nghiệp chủ yếu bao gồm: Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước; quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính; quan hệ của doanh nghiệp với thị trường khác; quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp… Hoạt động tài chính có quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến 8 tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tình hình tài chính tốt hay xấu lại có ảnh hưởng thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó, công tác quản trị tài chính bao gồm những quyết định về nguồn vốn, quyết định đầu tư, quyết định quản lý doanh thu, chi phí và ngân quỹ… có quyết định quan trọng tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Như vậy hoạt động tài chính doanh nghiệp là cơ sở cho quá trình phân tích tài chính, quá trình này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhà quản lý để có những quyết định phù hợp và đúng đắn cho doanh nghiệp. Hay có thể nói Phân tích tài chính doanh nghiệp là việc sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp có các mục tiêu sau đây: - Tạo thành các chu kỳ đánh giá về các hoạt động kinh doanh trong quá khứ, tiến hành cân đối tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán,.. Định hướng cho các nhà quản lý trong việc ra quyết định về đầu tư, tài trợ vốn, phân chia lợi nhuận, cổ tức… - Là công cụ để kiểm soát hoạt động quản lý doanh nghiệp. - Là cơ sở cho các dự báo tài chính trong tương lai. 1.2.2. Sự cần thiết của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Công tác phân tích tài chính doanh nghiệp là việc sử dụng hệ thống các phương pháp, chỉ tiêu khác nhau để thông 9 qua phân tích các báo cáo tài chính, các thông tin về quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp với ngân sách nhà nước, với thị trường, với nội bộ doanh nghiệp và sử dụng công cụ để thu thập và xử lý các thông tin kế toán cũng như các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, cho thấy những điểm mạnh, điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giúp nhà quản lý doanh nghiệp và những người quan tâm đến tài chính của doanh nghiệp sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời và đưa ra các quyết định phù hợp. Nhà quản lý phải chịu trách nhiệm điều hành hoạt động tài chính và dựa trên cơ sở các nghiệp vụ tài chính hàng ngày để đưa ra quyết định nhằm đạt các mục tiêu về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quyết định và hoạt động của nhà quản lý tài chính đều hướng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, tối đa hoá lợi nhuận, tăng trưởng một cách vững chắc. Với các nhà quản lý, yếu tố cần dự đoán là đầu tư dài hạn, lập kế hoạch cho tương lai, chiến lược cạnh tranh sản phẩm, thị trường. Doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động tốt và mang lại lợi ích cho chủ sở hữu khi các quyết định của nhà quản lý được đưa ra là đúng đắn. Để thực hiện tốt điều đó, họ cần dựa vào các thông tin để kiểm soát và chỉ đạo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Các thông tin do các báo cáo tài chính cung cấp thường không đáp ứng đủ nhu cầu thông tin của họ nên doanh nghiệp thường phải tổ chức thêm hệ thống kế toán quản trị. Mục đích của kế toán quản trị cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp và đưa ra các quyết định quản lý sản xuất kinh doanh. Các thông tin do kế toán quản trị cung cấp chỉ được sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp theo yêu cầu quản lý của họ mà không được cung cấp cho các đối tượng sử dụng bên ngoài doanh nghiệp. Phân tích tài chính giúp cho nhà quản lý tài chính nhận biết tình hình 10 công nợ, khả năng tiếp ứng đầu tư, thông tin nợ, cân đối thu chi, khả năng sinh lời, rủi ro về tài chính của doanh nghiệp, định hướng các quyết định của doanh nghiệp về đầu tư, tài trợ và phân chia lợi tức. Trên cơ sở tính toán, nhà quản lý doanh nghiệp sẽ cân nhắc và ra quyết định nên tạo vốn bằng cách nào, sử dụng vốn đầu tư vào đâu và như thế nào để đạt mục tiêu kinh doanh đề ra mà vẫn bảo toàn nguồn vốn. Phân tích tài chính cho thấy tầm quan trọng của dự báo tài chính và là cơ sở cho các nhà quản lý đưa ra các quyết định phù hợp không chỉ trong vấn đề tài chính mà còn trong nhiều vấn đề khác. Phân tích tài chính đối với nhà quản lý thực sự cần thiết để xác định giá trị kinh tế, các mặt mạnh, mặt yếu và đưa ra những quyết định đúng đắn cho sự phát triển của một doanh nghiệp. Sự cần thiết của việc phân tích tài chính đối với các nhà đầu tư: nhà đầu tư cần phải biết tình hình thu nhập của chủ sở hữu, lợi tức cổ phần và giá trị tăng thêm của vốn đầu tư vì thu nhập của họ là tiền chia lợi tức và giá trị tăng thêm của vốn đầu tư. Mục tiêu của các nhà đầu tư là đầu tư vào doanh nghiệp để kiếm lợi nhuận nên các nhà đầu tư quan tâm nhiều đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Họ chính là các chủ sở hữu của doanh nghiệp nên sử dụng thông tin kế toán để theo dõi tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích bảo vệ tài sản của chính mình đã đầu tư vào doanh nghiệp. Thông qua sự phân tích trên các báo cáo tài chính, phân tích khả năng sinh lời, mức độ rủi ro và phân tích diễn biến giá cả, các nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Sự cần thiết của việc phân tích tài chính đối với người cho vay: Nhà cho vay là các Ngân hàng và nhà cung cấp tín dụng, họ quan tâm đến khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của doanh nghiệp thể hiện trên báo cáo kế toán. Thông việc so sánh số liệu và chủng loại tài sản với số nợ phải trả theo kỳ hạn, những người này có thể xác định được khả năng thanh toán của 11
- Xem thêm -