Tài liệu Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 26

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Më §Çu C¸c vÊn ®Ò kinh tÕ lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc mäi ngêi quan t©m , xÐt trªn c¶ ph¬ng diÖn tõng c¸ nh©n còng nh toµn x· héi . Cã nh÷ng sù kiÖn kinh tÕ mµ con ngêi cã thÓ c¶m nhËn ®îc b»ng trùc quan , tõ ®ã rót ra cho m×nh nh÷ng c¸ch øng xö hµnh vi riªng trong ho¹t ®éng kinh tÕ .Nhng còng cã nh÷ng diÔn biÕn kinh tÕ bÊt ngê x¶y ra , cã thÓ lµ do chñ quan hay kh¸ch quan , mµ con ngêi kh«ng thÓ nhËn ra ®îc , kh«ng thÓ lêng tríc ®îc , do ®ã , c¸c quy luËt kinh tÕ lu«n ®îc con ngêi t×m hiÓu kh«ng ngõng thµnh c¸c lý thuyÕt , m« h×nh , c¸c ch¬ng tr×nh øng dông vµo kinh tÕ .... RÊt nhiÒu m«n häc kinh tÕ ®îc ra ®êi , ®a vµo gi¶ng d¹y trong c¸c trêng kinh tÕ nh»m hoµn thiÖn kiÕn thøc cho c¸c sinh viªn trë thµnh c¸c nhµ kinh doanh cã kiÕn thøc v÷ng vµng trong t¬ng lai . Mçi m«n häc ra ®êi ®Òu xuÊt ph¸t tõ nh÷ng bµi to¸n kinh tÕ kh¸c nhau trong cuéc sèng ®îc ®a ra , v× vËy mçi m«n häc ®Òu cã nh÷ng ®Æc trng riªng vÒ môc ®Ých , néi dung ,ph¬ng ph¸p ...®«i khi chóng cßn bæ trî cho nhau vµ gióp Ých rÊt nhiÒu trong thùc tÕ . Mét sè m«n ®îc ¸p dông nh mét c«ng cô thËt sù h÷u Ých trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh tÕ , gióp con ngêi ph¸n ®o¸n ®óng ®¾n ®Ó híng ho¹t déng kinh tÕ ®i theo chiÒu híng tèt h¬n . Lµ mét sinh viªn , em còng ®· ®îc häc rÊt nhiÒu m«n häc kh¸c nhau , c¸c m«n häc ®Òu quan träng vµ lµ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trang bÞ cho b¶n th©n m×nh sau nµy . Trong sè c¸c m«n häc , kinh tÕ lîng lu«n ®îc em quan t©m , mét phÇn bëi v× ®©y lµ mét trong c¸c m«n chuyªn ngµnh , mét phÇn bëi v× tÇm quan träng øng dông réng r·i trong thùc tÕ mµ m«n häc nµy mang l¹i . Tuy nhiªn , cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cña m«n häc mµ em cha thÓ hiÓu hÕt ®îc , chÝnh v× vËy , em chän m«n nµy lµm ®Ò ¸n m«n häc ®Ó cã c¬ héi t×m hiÓu nhiÒu h¬n vÒ m«n häc nµy . Trong ®Ò ¸n m«n häc , em míi chØ lµm bµi víi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®Çu tiªn lµ c¸ch lËp mét m« h×nh íc lîng , kiÓm ®Þnh xem c¸c biÕn ®a vµo m« h×nh còng nh m« h×nh ®a ra ®· phï hîp hay cha chø cha ®i s©u vµo phÇn kinh tÕ lîng n©ng cao.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o viªn híng dÉn TrÇn B¸ Phi ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n m«n häc nµy . Tæng quan vÒ kinh tÕ lîng : Cã nhiÒu c¸ch ®inh nghÜa kh¸c nhau vÒ kinh tÕ lîng , cã lÏ lµ do c¸ch tiÕp cËn vµ môc ®Ých sö dông kh¸c nhau ®«i chót mµ ®i ®Õn nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau , c¸ch hiÓu kh¸c nhau . Kinh tÕ lîng ra ®êi tõ nh÷ng yªu cÇu trong thùc tÕ vµ ngµy nay trë thµnh mét m«n häc ®éc lËp bëi nh÷ng ®Æc trng riªng cña nã : Thø 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhÊt , kh¸c víi c¸c m«n häc kh¸c thêng nªu ra c¸c gi¶ thuyÕt vµ nªu ra b¶n chÊt , quy luËt chung cña kinh tÕ mµ kh«ng ®a ra mét sè ®o b»ng sè quan hÖ gi÷a chóng , cßn kinh tÕ lîng còng ®a ra c¸c gi¶ thuyÕt nhng sau ®ã sÏ rót ra kÕt luËn tõ viÖc íc lîng b»ng sè vÒ c¸c con sè nµy.Thø hai , kinh tÕ lîng chñ yÕu quan t©m ®Õn viÖc kiÓm ®Þnh vÒ mÆt thùc nghiÖm c¸c lý thuyÕt kinh tÕ , thêng sö dông c¸c ph¬ng tr×nh to¸n häc do c¸c nhµ kinh tÕ to¸n ®Ò xuÊt vµ kiÓm ®Þnh b»ng thùc nghiÖm sù phï hîp cña c¸c ph¬ng tr×nh to¸n häc nµy .Thø ba, kh¸c víi thèng kª kinh tÕ chñ yÕu chØ dõng l¹i ë viÖc thu thËp , xö lý vµ tr×nh bµy c¸c sè liÖu , kinh tÕ lîng sö dông c¸c sè liÖu nµy ®Ó kiÓm tra c¸c gi¶ thuyÕt kinh tÕ . Thø t , c¸c sè liÖu kinh tÕ trong thùc tÕ kh«ng n»m díi sù kiÓm so¸t cña con ngêi , thêng lµ phi thùc nghiÖm vµ cã cha sai sè cña phÐp ®o .Kinh tÕ lîng ph¶i sö dông c¸c c«ng cô , ph¬ng ph¸p cña thèng kª to¸n ®Ó t×m ra b¶n chÊt cña c¸c sè liÖu thèng kª nµy.Theo nghÜa ®¬n gi¶n , kinh tÕ lîng liªn quan ®Õn viÖc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª trong kinh tÕ häc , ®ã lµ sù hîp nhÊt cña lý thuyÕt kinh tÕ , c«ng cô to¸n häc vµ c¸c ph¬ng ph¸p luËn thèng kª . Trong kinh tÕ lîng cã ba vÊn ®Ò ®îc quan t©m ®Õn lµ :  ¦íc lîng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ : xuÊt ph¸t tõ nh÷ng th¾c m¾c vÒ c¸c mèi liªn hÖ gi÷a c¸c biÕn sè trong thùc tÕ cã liªn quan , ¶nh hëng ®Õn nhau nh thÕ nµo, vÝ dô nh mét c«ng ty muèn xem xÐt t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè gi¸ , mÉu m· ,qu¶ng c¸o tíi lîng cung hµng ho¸ b¸n ra trªn thÞ trêng …  KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt : Khi ®a ra bÊt k× mét nghi ngê ,ph¸n ®o¸n nµo ,kinh tÕ lîng thùc hiÖn viÖc kiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt , vÝ dô nh mét c«ng ty muèn biÕt lîi nhuËn cã t¨ng hay gi¶m theo quy m« ho¹t ®éng kh«ng , hoÆc c¸c nhµ ph©n tÝch kinh tÕ muèn xem gi¸ dÇu cã bÞ ¶nh hëng bëi t×nh h×nh chÝnh trÞ Trung §«ng kh«ng…  Dù b¸o : Sau khi ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c biÕn sè ®îc x¸c ®Þnh , chóng ta cã thÓ muèn sö dông c¸c mèi quan hÖ íc lîng ®Ó dù ®o¸n c¸c gia trÞ trong t¬ng lai .VÝ dô nh C¸c c«ng ty dù b¸o c¸c chØ sè thÞ trêng chøng kho¸n vµ gi¸ cæ phiÕu , chÝnh phñ dù ®o¸n thu nhËp,chi tiªu ,l¹m ph¸t ,thÊt nghiÖp… Khi nghiªn cøu mét m« h×nh kinh tÕ nµo ®ã ,ta cÇn cã nh÷ng c©u tr¶ lêi tho¶ ®¸ng cho c¸c c©u hái sau: - M« h×nh cã ý nghÜa kinh tÕ kh«ng? nã cã thÓ hiÖn mäi quan hÖ t¬ng thÝch Èn trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch d÷ liÖu hay kh«ng ? - D÷ liÖu cã tin cËy kh«ng? - Ph¬ng ph¸p íc lîng sö dông cã phï hîp kh«ng ? Cã sai lÖch trong c¸c íc lîng t×m ®îc hay kh«ng? - C¸c kÕt qu¶ cña m« h×nh so víi c¸c kÕt qu¶ tõ nh÷ng m« h×nh kh¸c nh thÕ nµo ? - KÕt qu¶ thÓ hiÖn ®iÒu g× ? kÕt qu¶ cã nh mong ®îi dùa trªn lÝ thuyÕt kinh tÕ hoÆc c¶m nhËn trùc gi¸c kh«ng? Do ®ã , kinh tÕ lîng ®îc thùc hiÖn theo c¸c bíc : 1. X¸c ®inh vÊn ®Ò nghiªn cøu 2. ThiÕt lËp m« h×nh : M« h×nh nµy ®îc thiÕt lËp díi d¹ng ph¬ng tr×nh m« t¶ hµnh vi kinh tÕ vµ c¸c biÕn liªn quan.M« h×nh cã thÓ lµ mét ph¬ng tr×nh hoÆc hÖ gåm nhiÒu ph¬ng tr×nh. 3. Thu thËp d÷ liÖu. 4. ¦íc lîng m« h×nh kinh tÕ lîng : ¦íc lîng nh÷ng th«ng sè cha biÕt cña m« h×nh. 5. KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt: KiÓm ®Þnh chuÈn ®o¸n m« h×nh nhiÒu lÇn nh»m ch¾c ch¾n lµ nh÷ng gi¶ ®Þnh ®Æt ra vµ c¸c ph¬ng ph¸p íc lîng ®îc sö dông phï hîp víi d÷ liÖu ®· thu thËp.Môc tiªu lµ t×m ®îc nh÷ng kÕt luËn phï hîp nhÊt ,lµ nh÷ng kÕt luËn kh«ng thay ®æi nhiÒu ®èi víi c¸c ®Æc trng cña m« h×nh. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 6. DiÔn dÞch kÕt qu¶. Sau ®©y lµ vÊn ®Ò nhá cña kinh tÕ lîng mµ em ®· t×m hiÓu vµ thùc hiÖn b»ng ch¬ng tr×nh Eview ®ã lµ : Thö x©y dùng c¸c m« h×nh kinh tÕ lîng kh¸c nhau cho mét vÊn ®Ò vµ chän ra mét m« h×nh thÝch hîp nhÊt qua viÖc lo¹i dÇn c¸c biÕn gi¶i thÝch kh«ng cã ý nghÜa . Chän m« h×nh kinh tÕ lîng Gi¶ sö ta x©y dùng mét m« h×nh cã d¹ng : Y = ß1 + ß2X2i + ß3X3i +….+ßkXki + ui Vµ thu ®îc c¸c íc lîng cho c¸c hÖ sè ßi ,tríc hÕt ta ®Ó ý ®Õn c¸c hÖ sè íc lîng thu ®îc vµ xem xÐt dÊu cña chóng cã phï hîp víi gi¶ thuyÕt vÒ kú väng ban ®Çu vÒ dÊu cña c¸c hÖ sè khi ®a ra m« h×nh hay kh«ng. 1) Ta kiÓm ®Þnh c¸c tham sè riªng lÎ b»ng kiÓm ®Þnh t: Gi¶ thuyÕt kiÓm ®Þnh : Ho : ßk = 0 Xk kh«ng cã ¶nh hëng ®èi víi Y. H1 : ßk # 0 Xk cã ¶nh hëng ®èi víi Y. Ta kú väng b¸c bá Ho X¸c ®Þnh trÞ thèng kª kiÓm ®Þnh : ßk tqs= , t* =tanpha/2,,n-k Sßk KÕt luËn : NÕu | tqs| > t* B¸c bá Ho Hay p_value < anpha NÕu | tqs| > t* Kh«ng cã c¬ së b¸c bá Ho ,chÊp nhËn H1. Hay p_value > anpha 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NÕu biÕt dÊu kú väng cña ßk ta cã thÓ thùc hiÖn kiÓm ®Þnh 1 phÝa víi c¸c gi¶ thiÕt: Ho : ßk = 0 Ho : ßk = 0 H1 : ßk < 0 H1 : ßk > 0 Khi ®ã miÒn b¸c bá lµ : tqs < -tanpha,n-k tqs > tanpha,n-k 2) KiÓm ®Þnh tæ hîp c¸c tham sè ( Wald test) KiÓm ®Þnh nµy gióp x¸c ®Þnh nªn thªm vµo hay bít ®i mét nhãm biÕn trong m« h×nh ,gióp chän mét trong hai m« h×nh sau: M« h×nh nhiÒu biÕn (U) : Yi = ß1+ß2X2i+ß3X3i+… +ßmXmi+ßm+1X(m+1)i+… +ßkXki M« h×nh Ýt biÕn-m« h×nh giíi h¹n (R) : Yi = ß1+ß2X2i+ß3X3i+… +ßmXmi Gi¶ thuyÕt kiÓm ®Þnh : Ho : ßm+1= ßm+1 = … =ßk =0 Chän m« h×nh R H1 : Cã Ýt nhÊt mét sè ßj # 0 (víi j= m+1,…,k ) Chän m« h×nh U. X¸c ®Þnh trÞ thèng kª kiÓm ®Þnh: (ESSR-ESSU)/(k-m) (R2U -R2R)/ (k-m) Fqs = = ESSU/(n-k) (1-R2U)/(n-k) F* = Fanpha,k-m,n-k KÕt luËn : NÕu Fqs < F* B¸c bá Ho Hay p_value < anpha 3)KiÓm ®Þnh ®é thÝch hîp cña m« h×nh: KiÓm ®Þnh nµy gióp x¸c ®Þnh c¸c biÕn ®éc lËp trong m« h×nh cã ¶nh hëng lªn biÕn phô thuéc Y hay kh«ng .§©y lµ mét trêng hîp ®Æc biÖt cña kiÓm ®Þnh Wald Ta cã: Y = ß1 + ß2X2i + ß3X3i +….+ßkXki + ui Gi¶ thuyÕt kiÓm ®Þnh: Ho : ß2= ß3 = … =ßk =0 TÊt c¶ c¸c biÕn kh«ng t¸c ®éng ®Õn Y H1 : Cã Ýt nhÊt mét sè ßj # 0 (j = 2,3….,k) TrÞ thèng kª ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Fqs = R2/ (k-1) (1-R2)/(n-k) F* = Fanpha,k-1,n-k KÕt luËn : NÕu |Fqs| < F* B¸c bá Ho Hay p_value < anpha 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau ®©y lµ mét bµi tËp sö dông c¸c lý thuyÕt trªn: XÐt m« h×nh mµ gi¸ nhµ phô thuéc vµo sè phßng t¾m ,sè phßng ngñ , nhµ cã phßng gia ®×nh, thiÕt bÞ b¸o ch¸y , hå b¬i ,diÖn tÝch nhµ . KÝ hiÖu: -BiÕn phô thuéc : gia – gi¸ nhµ. (®¬n vÞ : 1000 USD) -C¸c biÕn ®éc lËp: + ptam : Sè phßng t¾m. + pngu : Sè phßng ngñ + phong : Phßng gia ®×nh ,nhËn gi¸ trÞ b»ng 1 nÕu nhµ cã phßng gia ®×nh vµ gi¸ trÞ 0 nÕu nhµ kh«ng cã phßng gia ®×nh. + baochay: ThiÕt bÞ b¸o ch¸y,nhËn gi¸ trÞ b»ng 1 nÕu nhµ cã thiÕt bÞ b¸o ch¸y vµ gi¸ trÞ 0 nÕu nhµ kh«ng cã thiÕt bÞ b¸o ch¸y. + hoboi : Hå b¬i,nhËn gi¸ trÞ b»ng 1 nÕu nhµ cã hå b¬i vµ gi¸ trÞ 0 nÕu nhµ kh«ng cã hå b¬i. + dt : DiÖn tÝch nhµ.(®¬n vÞ: m2) Ta sÏ thö x©y dùng c¸c m« h×nh sau ®©y vµ xem liÖu m« h×nh nµo lµ tèt nhÊt trong sè ®ã: 1) Gia = 1 + 2 ptam + 3 pngu + 4 phong + 5 baochay + 6 hoboi + 7 dt 2) Gia = 1 + 2 ptam + 3pngu + 4 phong + 5 baochay + 6 hoboi + 7 dt + 8 baochay* dt 3) Gia = 1 + 2 ptam + 3 pngu + 4 phong + 5 baochay + 6 hoboi + 7dt+ 8 baochay* pngu 4) Gia= ß1 + ß2ptam + ß3pngu+ ß4phong + ß5baochay + ß6hoboi + ß7dt + ß8hoboi*dt. 5) Gia= + ß2ptam + ß3pngu+ ß4phong + ß5baochay + ß6hoboi + ß7dt +ß8phong*pngu +ß9baochay*dt +ß10hoboi*dt +ß11baochay*pngu + ß12hoboi*ptam. * §Çu tiªn ,ta íc lîng m« h×nh : Gia =  1 +  2 ptam +  3 pngu +  4 phong +  5 baochay +  6 hoboi +  7 dt Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 09:04 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient PTAM -0.263691 PNGU -7.045531 PHONG -21.34471 BAOCHAY 26.18799 HOBOI 53.19581 DT 0.146551 C 39.05715 R-squared 0.911504 Adjusted R-squared 0.835650 S.E. of regression 35.87726 Std. Error t-Statistic Prob. 41.45465 -0.006361 0.9951 28.73627 -0.245179 0.8134 42.87340 -0.497854 0.6338 53.84537 0.486355 0.6416 22.06352 2.411030 0.0467 0.030101 4.868577 0.0018 89.53975 0.436199 0.6758 Mean dependent var 317.4929 S.D. dependent var 88.49816 Akaike info criterion 10.30494 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 9010.244 -65.13456 2.602259 Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 10.62447 12.01657 0.002213 Víi kÕt qu¶ trªn ,ta thÊy c¸c hÖ sè p_value cña c¸c biÕn ptam,pngu,phong,baochay ®Òu lín h¬n anpha = 5% .Ta thùc hiÖn kiÓm ®Þnh Wald víi : Ho : ß1 = ß2 = ß3 = ß4 =0 H1 :Cã Ýt nhÊt mét gi¸ trÞ ßi= # 0 (víi i=1,2,3,4) Ch¹y Eview ta cã kÕt qu¶: Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(1) C(2) C(3) C(4) F-statistic 0.086452 Chi-square 0.345807 Probability Probability 0.983881 0.986668 p_value sau khi ch¹y Wald test trong kiÓm ®Þnh trªn cã : p_value =0.983881 > anpha = 5% V× vËy ,ta chÊp nhËn gi¶ thiÕt Ho.VËy ,c¸c biÕn ptam,pngu,phong,baochay ®Òu b»ng 0; hay c¸c biÕn sè phßng t¾m, phßng ngñ ,cã phßng gia ®×nh ,cã thiÕt bÞ b¸o ch¸y ®Òu kh«ng ¶nh hëng ®Õn gi¸ nhµ.Do ®ã,ta cã thÓ bá c¸c biÕn trªn ra khái m« h×nh .Lóc nµy ta cã m« h×nh: Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 11:18 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient HOBOI 52.78980 DT 0.144415 C 22.67277 R-squared 0.907132 Adjusted R-squared 0.890247 S.E. of regression 29.31856 Sum squared resid 9455.359 Log likelihood -65.47210 Durbin-Watson stat 2.526380 Std. Error t-Statistic 16.48172 3.202931 0.014185 10.18086 29.50580 0.768417 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. 0.0084 0.0000 0.4584 317.4929 88.49816 9.781728 9.918669 53.72383 0.000002 Víi c¸c gi¸ trÞ p_value tríc biÕn hoboi vµ biÕn dt ®Òu nhá h¬n 5%.V× vËy ,chÊp nhËn m« h×nh nµy.Ph¬ng tr×nh håi quy lóc nµy : Ln gia =22.67277 + 52.7898 * hoboi + 0.144415* dt 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Ta íc lîng m« h×nh thø hai gia = ß1 + ß2ptam + ß3 pngu + ß4phong + ß5baochay +ß6hoboi + ß7dt + ß8baochay*dt. Ta íc lîng b»ng Evivew: Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 11:40 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient PTAM -5.049608 PNGU 0.068210 PHONG -21.67260 BAOCHAY 437.6739 HOBOI 65.52753 DT 0.502063 BAOCHAY*DT -0.355295 C -391.6926 R-squared 0.929200 Adjusted R-squared 0.846601 S.E. of regression 34.66139 Sum squared resid 7208.472 Log likelihood -63.57282 Durbin-Watson stat 2.524457 Std. Error t-Statistic 40.23999 -0.125487 28.36362 0.002405 41.42130 -0.523223 340.0121 1.287230 23.57464 2.779578 0.291755 1.720837 0.290125 -1.224627 362.2206 -1.081365 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. 0.9042 0.9982 0.6196 0.2454 0.0320 0.1361 0.2666 0.3211 317.4929 88.49816 10.22469 10.58986 11.24945 0.004472 Ta thÊy c¸c hÖ sè p_value cña c¸c biÕn ptam,pngu,phong,baochay,dt,baochay*dt ®Òu lín h¬n anpha= 5%.Ta thùc hiÖn kiÓm ®Þnh Wald víi gi¶ thiÕt: Ho : ß1 = ß2 = ß3 = ß4 = ß5 = ß6 = ß7 = 0 H1 : Cã Ýt nhÊt mét ßi # 0 (víi i=1,2,3,4,5,6,7) Ch¹y Eview cho ta kÕt qu¶: Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) F-statistic 11.24945 Chi-square 78.74613 Probability Probability 0.004472 0.000000 p_value sau khi ch¹y Wald test trong kiÓm ®Þnh trªn : p_value=0.004472< anpha=5% . Do ®ã ,ta b¸c bá gi¶ thiÕt Ho ,vËy cã Ýt nhÊt mét gi¸ trÞ ßi # (i=1,2,3,4,5,6,7) 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó thùc hiÖn viÖc x©y dùng m« h×nh tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p,ta c¨n cø vµo hÖ sè p_value cña c¸c biÕn ®éc lËp .BiÕn bÞ lo¹i khái m« h×nh lµ biÕn cã hÖ sè p_value lín. +§Çu tiªn ta bá biÕn pngu ra khái m« h×nh v× biÕn nµy cã p_value =0.9982 lín nhÊt.Sau khi bá biÕn,kÕt qu¶ Eview nh sau: Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 13:19 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient PTAM -5.013808 PHONG -21.69964 BAOCHAY 437.5656 HOBOI 65.50844 DT 0.501915 BAOCHAY*DT -0.355152 C -391.3735 R-squared 0.929200 Adjusted R-squared 0.868515 S.E. of regression 32.09023 Sum squared resid 7208.479 Log likelihood -63.57283 Durbin-Watson stat 2.525083 Std. Error t-Statistic 34.61187 -0.144858 36.90877 -0.587926 312.0188 1.402370 20.55132 3.187553 0.264005 1.901154 0.262910 -1.350849 312.0440 -1.254225 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. 0.8889 0.5751 0.2036 0.0153 0.0990 0.2188 0.2500 317.4929 88.49816 10.08183 10.40136 15.31173 0.001044 Ta nhËn thÊy c¸c hÖ sè p_value cña c¸c biÕn ptam,phong,baochay,dt,baochay*dt ®Òu lín h¬n anpha = 5% .Ta tiÕp tôc bá biÕn ptam,do cã p_value =0.8889 lín nhÊt. Ta ®îc kÕt qu¶ sau ®©y: Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 13:24 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient PHONG -23.43309 BAOCHAY 437.8164 HOBOI 66.06998 DT 0.498254 BAOCHAY*DT -0.354257 C -396.8103 R-squared 0.928988 Adjusted R-squared 0.884606 S.E. of regression 30.06262 Sum squared resid 7230.087 Log likelihood -63.59378 Durbin-Watson stat 2.543786 Std. Error t-Statistic 32.70893 -0.716412 292.2995 1.497835 18.90720 3.494435 0.246188 2.023872 0.246230 -1.438725 290.2054 -1.367343 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. 0.4941 0.1726 0.0081 0.0776 0.1882 0.2087 317.4929 88.49816 9.941969 10.21585 20.93140 0.000210 Tõ b¶ng trªn,ta thÊy c¸c hÖ sè p_value cña c¸c biÕn phong,baochay,dt,baochay*dt ®Òu lín h¬n anpha = 5% .Ta tiÕp tôc bá biÕn phong cã p_value = 0.4941 lín nhÊt. §îc kÕt qu¶ sau: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 13:27 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient BAOCHAY 402.0001 HOBOI 63.03432 DT 0.482192 BAOCHAY*DT -0.340550 C -376.6690 R-squared 0.924432 Adjusted R-squared 0.890846 S.E. of regression 29.23837 Sum squared resid 7693.940 Log likelihood -64.02906 Durbin-Watson stat 2.550994 Std. Error t-Statistic 280.0962 1.435221 17.92106 3.517331 0.238444 2.022249 0.238755 -1.426357 280.9210 -1.340836 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. 0.1850 0.0065 0.0739 0.1875 0.2128 317.4929 88.49816 9.861294 10.08953 27.52457 0.000046 C¸c hÖ sè p_value cña c¸c biÕn baochay,dt,baochay*dt ®Òu lín h¬n anpha = 5%.TiÕp tôc bá biÕn baochay*dt cã p_value = 0.1875 lín nhÊt.Ta ®îc kÕt qu¶ sau: Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 13:34 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient BAOCHAY 4.317827 HOBOI 52.95961 DT 0.142938 C 21.73385 R-squared 0.907350 Adjusted R-squared 0.879555 S.E. of regression 30.71350 Sum squared resid 9433.193 Log likelihood -65.45567 Durbin-Watson stat 2.595128 Std. Error t-Statistic 28.16788 0.153289 17.30140 3.061001 0.017711 8.070628 31.51070 0.689729 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. 0.8812 0.0120 0.0000 0.5061 317.4929 88.49816 9.922238 10.10483 32.64424 0.000018 TiÕp tôc bá biÕn baochay co p_value =0.8812 lín nhÊt ®îc b¶ng sau ®©y: Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 13:38 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient HOBOI 52.78980 DT 0.144415 Std. Error 16.48172 0.014185 9 t-Statistic 3.202931 10.18086 Prob. 0.0084 0.0000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 22.67277 0.907132 0.890247 29.31856 9455.359 -65.47210 2.526380 29.50580 0.768417 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.4584 317.4929 88.49816 9.781728 9.918669 53.72383 0.000002 C¸c hÖ sè p_value cña c¸c biÕn hoboi vµ dt ®Òu nhá h¬n 5%.V× vËy,ta chÊp nhËn m« h×nh nµy . VËy ph¬ng tr×nh håi quy lµ: gia =22.67277 + 52.78980*hoboi + 0.144415*dt *¦íc lîng m« h×nh thø ba: price =ß1 + ß2ptam +ß3pngu +ß4phong +ß5baochay + ß6hoboi +ß7dt +ß8phong*pngu. B¶ng Eview sau khi ch¹y sÏ th«ng b¸o : near singular matrix Tøc lµ m« h×nh cã ®a céng tuyÕn hoµn h¶o .Ta t¹o biÕn míi phong*pngu vµ lËp b¶ng ma trËn t¬ng quan ®Ó x¸c ®Þnh c¸c biÕn bÞ ®a céng tuyÕn.Ta cã: gia gia ptam pngu phong baochay hoboi dt phong_png u 1 0.6696 1 0.3156 3 0.4815 8 0.4956 8 0.1790 6 0.9058 3 0.4460 8 ptam 0.6696 1 1 0.5323 3 0.6534 8 0.4576 9 -0.1857 0.7873 2 0.6637 3 pngu 0.3156 3 0.5323 3 1 0.7026 9 0.5477 2 -0.3778 0.4647 3 0.8440 7 phong 0.4815 8 0.6534 8 0.7026 9 baocha y 0.49568 hoboi 0.1790 6 0.45769 -0.1857 0.54772 -0.3778 1 0.7759 6 0.77596 -0.1473 1 -0.1217 dt 0.9058 3 0.7873 2 0.4647 3 0.5888 2 0.5510 1 -0.1473 0.5888 2 0.9710 2 -0.1217 1 -0.1247 0.55101 -0.1247 0.70776 -0.23 1 0.5770 7 phong_png u 0.44608301 0.66372574 0.84407363 0.97102204 0.70776237 0.22998635 0.5770725 1 HÖ sè t¬ng quan gi÷a hai biÕn phong vµ phong_pngu b»ng 0.9710224 (gÇn b»ng 1) .VËy cã hiÖn tîng ®a céng tuyÕn lµ do hai biÕn trªn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau ,v× vËy,ta bá mét trong hai biÕn.Gi¶ sö ta bá biÕn phong ®i ,ta cã kÕt qu¶ sau: Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 15:11 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error 10 t-Statistic Prob. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PTAM PNGU BAOCHAY HOBOI DT PHONG_PHNGU C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat -0.263691 11.63109 16.84968 53.19581 0.146551 -1.334044 -4.966317 0.911504 0.835650 35.87726 9010.244 -65.13456 2.602259 41.45465 -0.006361 40.40081 0.287893 41.82681 0.402844 22.06352 2.411030 0.030101 4.868577 2.679588 -0.497854 128.6295 -0.038609 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.9951 0.7818 0.6991 0.0467 0.0018 0.6338 0.9703 317.4929 88.49816 10.30494 10.62447 12.01657 0.002213 KÕt qu¶ cho thÊy c¸c hÖ sè p_value cña c¸c biÕn ptam,pngu,baochay,phong*pngu ®Òu lín h¬n anpha =5% .V× vËy,ta thùc hiÖn kiÓm ®Þnh wald víi gi¶ thiÕt: Ho : ß1 = ß2 = ß3 = ß6 = 0 H1 : Cã Ýt nhÊt mét gi¸ trÞ ß # 0 víi (i=1,2,3,6) Eview cho ta kÕt qu¶ sau ®©y: Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(1) C(2) C(3) C(6) F-statistic 0.086452 Chi-square 0.345807 Probability Probability 0.983881 0.986668 p_value =0.983881 > anpha= 5% Nªn ta chÊp nhËn gi¶ thiÕt H o ,vËy hÖ sè cña c¸c biÕn ptam,pngu,baochay,phong*pngu ®Òu b»ng 0,c¸c biÕn sè phßng t¾m ,phßng ngñ,thiÕt bÞ b¸o ch¸y vµ biÕn ¶nh hëng cña cã phßng gia ®×nh lªn sè lîng phßng ngñ kh«ng ¶nh hëng ®Õn gi¸ nhµ.Do ®ã,ta cã thÓ bá c¸c biÕn trªn ra khái m« h×nh. M« h×nh chØ cßn cã hai biÕn lµ hå b¬i vµ diÖn tÝch nhµ. ¦íc lîng b»ng Eview cã: Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 15:31 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient HOBOI 52.78980 DT 0.144415 C 22.67277 R-squared 0.907132 Adjusted R-squared 0.890247 S.E. of regression 29.31856 Std. Error t-Statistic Prob. 16.48172 3.202931 0.0084 0.014185 10.18086 0.0000 29.50580 0.768417 0.4584 Mean dependent var 317.4929 S.D. dependent var 88.49816 Akaike info criterion 9.781728 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 9455.359 -65.47210 2.526380 Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 9.918669 53.72383 0.000002 Víi c¸c gi¸ trÞ p_value cña hai biÕn hoboi vµ dt ®Òu nhá h¬n 5%.vËy chÊp nhËn m« h×nh nµy.Ph¬ng tr×nh håi quy lµ: gia = 22.67277 + 52.78980*hoboi + 0.144415*dt. *¦íc lîng m« h×nh thø t: KÕt qu¶: Gia= ß1 + ß2ptam + ß3pngu+ ß4phong + ß5baochay + ß6hoboi + ß7dt + ß8hoboi*dt. Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 16:01 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient PTAM -10.24209 PNGU 10.12444 PHONG -2.628657 BAOCHAY -3.736409 HOBOI -85.25082 DT 0.124680 HOBOI*DT 0.074512 C 69.04820 R-squared 0.962442 Adjusted R-squared 0.918624 S.E. of regression 25.24543 Sum squared resid 3823.992 Log likelihood -59.13509 Durbin-Watson stat 2.150252 Std. Error t-Statistic 29.37901 -0.348619 21.71604 0.466219 7.601575 -0.345804 33.79157 -0.110572 50.95585 -1.673033 0.022526 5.534876 0.026121 2.852620 69.78060 0.989504 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. 0.7393 0.6575 0.7413 0.9156 0.1453 0.0015 0.0291 0.3606 317.4929 88.49816 9.590727 9.955903 21.96456 0.000712 C¸c hÖ sè p_value cña c¸c biÕn ptam,pngu,phong,baochay,hoboi ®Òu lín h¬n anpha = 5% .V× vËy thùc hiÖn kiÓm ®Þnh Wald test: Ho : ß1 = ß2 = ß3 = ß4 = ß5 = 0 H1 : Cã Ýt nhÊt mét gi¸ trÞ ß # 0 víi (i=1,2,3,4,5) Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) F-statistic 0.675681 Chi-square 3.378405 Probability Probability 0.658073 0.641861 p_value = 0.658073 > anpha=5% .Do ®ã ,ta chÊp nhËn gi¶ thiÕt H o,c¸c hÖ sè cña c¸c biÕn ptam,pngu,ptam,pngu,phong,baochay,hoboi ®Òu b»ng 0,hay c¸c 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 biÕn sè phßng t¾m ,sè phßng ngñ ,cã phßng gia ®×nh ,cã thiÕt bÞ b¸o ch¸y ,cã hå b¬i kh«ng ¶nh hëng tíi gi¸ nhµ.V× vËy cã thÓ bá c¸c biÕn trªn ra khái m« h×nh .Lóc nµy ta cã m« h×nh : Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 17:08 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient DT 0.132927 HOBOI*DT 0.031857 C 42.79643 R-squared 0.941294 Adjusted R-squared 0.930620 S.E. of regression 23.31047 Sum squared resid 5977.157 Log likelihood -62.26164 Durbin-Watson stat 2.756228 Std. Error t-Statistic 0.011257 11.80854 0.006697 4.757055 22.36292 1.913723 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. 0.0000 0.0006 0.0820 317.4929 88.49816 9.323092 9.460032 88.18710 0.000000 Víi c¸c gi¸ trÞ p_value cña biÕn dt va biÕn hoboi*dt ®Òu nhá h¬n 5% .V× vËy, ta chÊp nhËn m« h×nh nµy .Ph¬ng tr×nh håi quy lµ: Gia= 42.79643+0.132927*dt + 0.031857*(hoboi*dt). * M« h×nh thø n¨m: Gia= + ß2ptam + ß3pngu+ ß4phong + ß5baochay + ß6hoboi + ß7dt +ß8phong*pngu +ß9baochay*dt +ß10hoboi*dt +ß11baochay*pngu + ß12hoboi*ptam. Ch¹y m« h×nh trªn b»ng Eview thÊy b¸o : Near singular matrix 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 M« h×nh cã hiÖn tîng ®a céng tuyÕn hoµn h¶o .Ta lËp b¶ng ma trËn t¬ng quan ®Ó x¸c ®Þnh c¸c biÕn bÞ ®a céng tuyÕn . gia ptam pngu phong baochay hoboi dt a b c dt e gia ptam pngu phong baochay hoboi dt a b c d e 1 0.66961 0.31563 0.47272 0.49568 0.17906 0.90583 0.47714 0.82744 0.44397 0.48947 0.29826 0.6696 1 0.5323 0.5349 0.4577 -0.186 0.7873 0.6159 0.7297 0.0074 0.5361 -0.031 0.3156 0.5323 1 0.3373 0.5477 -0.378 0.4647 0.5326 0.5659 -0.274 0.7683 -0.3 0.4727 0.5349 0.3373 1 0.7817 0.0259 0.5202 0.9683 0.714 0.1642 0.7159 0.1035 0.4957 0.4577 0.5477 0.7817 1 -0.122 0.551 0.7569 0.8384 0.0509 0.9564 -0.026 0.1791 -0.186 -0.378 0.0259 -0.122 1 -0.125 -0.061 -0.123 0.9307 -0.225 0.9706 0.9058 0.7873 0.4647 0.5202 0.551 -0.125 1 0.5595 0.9155 0.1087 0.5839 -0.004 0.4771 0.6159 0.5326 0.9683 0.7569 -0.061 0.5595 1 0.7279 0.0763 0.7651 0.0225 0.8274 0.7297 0.5659 0.714 0.8384 -0.123 0.9155 0.7279 1 0.1046 0.8391 -0.002 0.44397 0.0074 -0.2738 0.16418 0.05092 0.93074 0.10875 0.07626 0.10459 1 -0.0567 0.97317 0.4895 0.5361 0.7683 0.7159 0.9564 -0.225 0.5839 0.7651 0.8391 -0.057 1 -0.125 0.2983 -0.031 -0.3 0.1035 -0.026 0.9706 -0.004 0.0225 -0.002 0.9732 -0.125 1 Trong ®ã : a: phong*pngu b: baochay*dt c: hoboi*dt d: baochay*pngu e: hoboi*ptam. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ta lÇn lît bá c¸c biÕn cã hÖ sè t¬ng quan gÇn b»ng 1 ®Õn khi kh«ng cßn b¸o lçi near singular matrix. Cuèi cïng ,sau khi bá 3 biÕn lµ phong,baochay,hoboi*ptam ,ta ®îc : Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/29/07 Time: 04:28 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient PTAM -10.28888 PNGU 4.190055 HOBOI -83.26236 DT 0.136839 PHONG_PNGU -2.662211 BAOCHAY_DT -0.011903 HOBOI_DT 0.073664 BAOCHAY_PNGU 3.442053 C 64.41180 R-squared 0.962455 Adjusted R-squared 0.902383 S.E. of regression 27.65010 Sum squared resid 3822.641 Log likelihood -59.13262 Durbin-Watson stat 2.159633 Std. Error t-Statistic 32.19667 -0.319564 111.7813 0.037484 73.16128 -1.138066 0.290322 0.471334 8.363818 -0.318301 0.283178 -0.042034 0.035004 2.104437 112.1985 0.030678 83.90901 0.767639 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. 0.7622 0.9715 0.3067 0.6573 0.7631 0.9681 0.0892 0.9767 0.4774 317.4929 88.49816 9.733231 10.14405 16.02171 0.003635 Ta thÊy tÊt c¶ c¸c hÖ sè p_value cña c¸c biÕn ®Òu lín h¬n anpha= 5% ,v× vËy ta thùc hiÖn kiÓm ®Þnh Wald víi: Ho : ß1 = ß2 = ß3 = ß4 = ß5 =ß6 =ß7 =ß8 = 0 H1 : Cã Ýt nhÊt mét gi¸ trÞ ß # 0 víi (i=1,2,3,4,5,6,7,8). Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) F-statistic 16.02171 Chi-square 128.1737 Probability Probability 0.003635 0.000000 Ta thÊy p_value = 0.003635 > anpha =5% nªn ta b¸c bá gi¶ thiÕt Ho ,vËy cã Ýt nhÊt mét gi¸ trÞ ßi # 0 .§Ó x©y dùng m« h×nh ,ta c¨n cø vµo hÖ sè p_value cña c¸c biÕn déc lËp .BiÕn bÞ lo¹i khái m« h×nh lµ biÕn cã hÖ sè p_value lín nhÊt.C¸c biÕn bÞ bá lµ : pngu,baochay*dt,ptam,phong*pngu,hoboi. Lóc nµy m« h×nh håi quy sÏ lµ: Dependent Variable: GIA 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Method: Least Squares Date: 10/29/07 Time: 04:42 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coefficient DT 0.132927 HOBOI_DT 0.031857 C 42.79643 R-squared 0.941294 Adjusted R-squared 0.930620 S.E. of regression 23.31047 Sum squared resid 5977.157 Log likelihood -62.26164 Durbin-Watson stat 2.756228 Std. Error t-Statistic 0.011257 11.80854 0.006697 4.757055 22.36292 1.913723 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob. 0.0000 0.0006 0.0820 317.4929 88.49816 9.323092 9.460032 88.18710 0.000000 C¸c gi¸ trÞ p_value cña biÕn hoboi vµ dt ®Òu nhá h¬n 5% .V× vËy ,chÊp nhËn m« h×nh nµy.KiÓm ®Þnh Wald l¹i vÒ viÖc bá c¸c biÕn : pngu,baochay*dt,ptam,phong*pngu,baochay*pngu,hoboi, ta cã: Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(1) C(2) C(3) C(5) C(6) C(8) F-statistic 0.616870 Chi-square 3.701223 Probability Probability 0.716018 0.717034 p_value > anpha =5% .V× vËy viÖc bá c¸c biÕn trªn lµ phï hîp. VËy m« h×nh håi quy lóc nµy: gia = 42.7964035 + 0.132927069*dt + 0.03185742065*( hoboi*dt). Víi 5 m« h×nh trªn ,sau khi ch¹y Eview ta thÊy kÕt qu¶ nh×n chung chØ cã hai m« h×nh lµ: M« h×nh 1: gia = 22.67277 + 52.78980*hoboi + 0.144415*dt. M« h×nh 2: Gia= 42.79643+0.132927*dt + 0.031857*(hoboi*dt). Lóc nµy ®Ó lùa chän m« h×nh tèi u ,ta so s¸nh c¸c sè R2 ,R, AIC,SCHWARZ : M« h×nh 1 M« h×nh 2 R2 0.907132 0.941294 R2 0.89024 0.930620 AIC 9.781728 9.323092 SCHWARZ 9.918669 9.460032 VËy m« h×nh håi quy phï hîp nhÊt lµ m« h×nh 2 : Gia= 42.79643+0.132927*dt + 0.031857*(hoboi*dt). Ta cã: ß1=42.7964305 Kh«ng cã c¸ch gi¶i thÝch cho ß1 v× kh«ng thÓ cho r»ng khi kh«ng cã diÖn tÝch th× ngêi mua vÉn ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn lµ 42.7964305 ngµn USD 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ,nguyªn nh©n lµ do cßn Èn chøa nh÷ng biÕn sè bÞ bá sãt ngoµi m« h×nh hoÆc chän hµm sai. ß2 =0.132927 Cã nghÜa lµ trong ®iÒu kiÖn c¸c biÕn kh¸c kh«ng ®æi ,theo th«ng tin tõ d÷ liÖu mÉu ta cã : nÕu diÖn tÝch nhµ t¨ng lªn 1 ®¬n vÞ th× gi¸ nhµ trung b×nh sÏ t¨ng lªn mét lîng lµ 0.132927 ngµn USD. ß3 =0.03185742065 : Cã sù kh¸c biÖt gi÷a nhµ cã hå b¬i vµ nhµ kh«ng cã hå b¬i, sù kh¸c biÖt nµy lµ do diÖn tÝch nhµ g©y ra. 17
- Xem thêm -