Tài liệu Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 26

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu C«ng ty 26 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc Tæng Côc HËu cÇn vµ Bé Quèc phßng, chuyªn s¶n xuÊt qu©n trang phôc vô qu©n ®éi. ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty phô thuéc chñ yÕu vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña Tæng Côc HËu cÇn. ChÝnh v× tû träng cña nhãm hµng nµy trong tæng doanh thu cña toµn c«ng ty hÇu nh- ®· bá qua thÞ tr-êng hµng d©n dông trong n-íc vµ kh«ng tham gia xuÊt khÈu. N¨m 2002 lµ n¨m ®· ®¸nh dÊu mét b-íc tiÕn lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ ®· cã kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 190.000 USD. Sau thêi gian thùc tËp cña giai ®o¹n 1, ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh thuéc phßng tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty 26. Em ®· hoµn thµnh ®-îc b¸o c¸o tæng hîp cña m×nh gåm 3 phÇn chÝnh PhÇn I - Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty 26 PhÇn II - Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 26 PhÇn III - Ph©n tÝch sù ¶nh h-ëng cña m«i tr-êng kinh doanh tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 26 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty 26 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 26 1. Tªn, ®Þa chØ c«ng ty 26 - Tªn c«ng ty: C«ng ty 26 - Tel : 04.8751460 - Fax : 04.8751460 - Email : X26 @ hn. Vmn. vn - Sè §KKD : 110772 - Trô së giao dÞch: Khu c«ng nghiÖp Sµi §ång- X· Gia Thuþ - HuyÖn Gia L©m Thµnh phè Hµ Néi 2. Thêi ®iÓm thµnh lËp vµ c¸c mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty 26 C«ng ty 26 lµ doanh nghiÖp Nhµ N-íc trùc thuéc Tæng côc HËu CÇn- Bé Quèc Phßng, ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 472/Q§- QP ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1996 cña bé tr-ëng Bé Quèc Phßng. C«ng ty 26 cã con dÊu riªng vµ cã tc¸ch ph¸p nh©n theo luËt ph¸p cña Nhµ N-íc. C«ng ty 26 ®-îc s¸p nhËp bëi 2XN: XN26 vµ XN804 XÝ nghiÖp 26 XÝ nghiÖp 804 §-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 890 §-îc thµnh lËp ngµy 26 th¸ng 1 n¨m Do côc qu©n nhu -Tæng côc hËu cÇn- 1967 do côc thiÕt kÕ c¬ b¶n - Tæng côc Bé quèc Phong phª duþªt víi nhiÖm HËu CÇn- Bé quèc Phßng phª duyet víi vô chuyªn s¶n xuÊt hµng qu©n trang nhiÖm vô chuyªn s¶n suÊt dông cô phôc vô quèc phßng: Mò cøng, qu©n phôc vô qu©n ®éi nh- bµn ghÕ, gi-êng hµm, qu©n hiÖ, mò kªpi… tñ… 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cïng víi nh÷ng chuyÓn biÕn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, C«ng ty 26 cã nh÷ng b-íc ®i, nh÷ng thay ®æi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh ®ã. Nh÷ng chuyÓn biÕn cã tÝnh chÊt b-íc ngoÆt in ®Ëm trong c¸c giai ®o¹n sau: Giai ®o¹n 1978- 1985: XÝ nghiÖp qu©n dông ®i vµo s¶n xuÊt theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cÊp trªn giao cho. Trong giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp s¶n xuÊt mò cøng lµ chñ yÕu, ngoµi ra ®Ó tËn dông thiÕt bÞ m¸y mãc, xÝ nghiÖp cßn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng nh- quÇn ®ïi, ¸o mayo, bal«, mµn, cuèi giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp cßn s¶n xuÊt thªm mò kª pi. Giai ®o¹n 1986- 1990: Giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp vÉn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nh- giai ®o¹n tr-íc nh- kÕ ho¹ch ®-îc giao. Tuy nhiªn cïng víi nh÷ng khã kh¨n chung cña nÒn kinh tÕ, xÝ nghiÖp còng r¬i vµo t×nh tr¹ng hÕt søc khã kh¨n cã lóc t-ëng chõng ph¶i gi¶i thÓ, c«ng nh©n kh«ng cã viÖc lµm,.. Giai ®o¹n 1991- 1995: Nhê chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ nhµ n-íc ta (xo¸ bá c¬ chÕ quan liªu bao cÊp, s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ®Ó chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng) ®· thæi luång sinh khÝ míi cho c¸c doanh nghiÖp cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong bèi c¶nh thuËn lîi ®ã, l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®· biÕt tranh thñ thÕ m¹nh cña c¬ chÕ thÞ tr-êng, ®· ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, …vµ ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. Giai ®o¹n 1996- nay: Theo yªu cÇu s¾p xÕp l¹i mét sè doanh nghiÖp quèc phßng trong néi bé Tæng Côc HËu CÇn, xÝ nghiÖp 804 s¸p nhËp víi xÝ nghiÖp 26 vµ thu nhËp b×nh qu©n cña lao ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý 1. C¸c lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty 26 1.1. LÜnh vùc s¶n xuÊt HiÖn nay c«ng ty 26 cã c¸c mÆt hµng sau ®©y: - S¶n xuÊt hµng may mÆc: Qu©n trang, ¸o jacket, quÇn ¸o c«ng nh©n, b¶o hé lao ®éng, bé ¸o ®i m-a c¸c lo¹i, bal«,… - S¶n xuÊt giµy dÐp: GiÇy da, giÇy v¶i c¸c lo¹i, dÐp nhùa c¸c lo¹i,.. - S¶n xuÊt mò: Mò cøng, mò kªpi, mò v¶i… - S¶n xuÊt hµng nhùa: Bµn ghÕ, lång bµn, ¸o m-a choµng,… - S¶n xuÊt bao b×: Carton, bao døa,… - ChÕ biÕn gç: Bµn ghÕ, gi-êng tñ, cöa c¸c lo¹i,… - Gia c«ng hµng may mÆc. 1.2. LÜnh vùc th-¬ng m¹i - NhËp vËt t-, m¸y mãc thiÕt bÞ theo sù uû quyÒn cña Tæng côc HËu CÇn vµ c¸c côc chuyªn tr¸ch. - Cho thuª v¨n phßng. 2. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty 26 HÖ thèng s¶n xuÊt cña c«ng ty 26 ®-îc h×nh thµnh dùa trªn nguyªn t¾c chuyªn m«n ho¸ s¶n phÈm. Tøc lµ, hÖ thèng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®-îc ph©n chia thµnh c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh theo c¸c s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt. Mçi xÝ nghiÖp ®¶m nhËn s¶n xuÊt hoµn chØnh mét vµi lo¹i s¶n phÈm cã khèi l-îng s¶n xuÊt lín vµ æn ®Þnh. Cô thÓ: - XÝ nghiÖp 26.1: S¶n xuÊt mò cøng, hµng may mÆc qu©n ®éi nhùa. - XÝ nghiÖp 26.3: S¶n xuÊt giÇy c¸c lo¹i, c¸c lo¹i b¶o hé lao ®éng. - XÝ nghiÖp 26.4: S¶n xuÊt bao b×, chÕ biÕn gç. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - XÝ nghiÖp 26.5: S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc. 3. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty 26 HÖ thèng s¶n xuÊt cña c«ng ty 26 lµ mét tËp hîp c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh (4 xÝ nghiÖp trªn) mét x-ëng s¶n xuÊt phô (x-ëng c¬ ®iÖn, XC§, thuéc phßng kü thuËt c¬ ®iÖn), vµ c¸c bé phËn phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp (c¸c kho vËt t-, kho thµnh phÈm, hµng ho¸) KÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty 26 thÓ hiÖn qua s¬ ®å C«ng ty XN 26.1 XN 26.3 XN 26.4 XN 26.5 XC§ 4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 4.1. Sè cÊp qu¶n lý cña c«ng ty HiÖn nay bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 26 ®-îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng víi ba cÊp qu¶n lý: C«ng ty  XÝ nghiÖp  X-ëng s¶n xuÊt. 4.2. M« h×nh tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸m ®èc c«ng ty PG§KinhDoanh P.TCSX BanG§XN26.1 Ban TCSX PG§KT- SX P.KDXNK P.KTTK BanG§XN26.4 Ban T.ChÝnh X-ëng tr-ëng x-ëng giÇy da PG§ChÝnh trÞ P.HCQT BanG§XN26.3 P.CTrÞ BanG§XN26.5 Ban H.ChÝnh X-ëng tr-ëng x-ëng giÇy v¶i P.KT-C§ XT.XC§ BanKT-C§ X-ëng tr-ëng x-ëng may 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh×n vµo s¬ ®å nhËn thÊy r»ng: §©y lµ m« h×nh qu¶n trÞ kiÓu trùc tuyÕnchøc n¨ng, m« h×nh ®-îc øng dông phæ biÕn, lµ kiÓu c¬ cÊu trong ®ã cã nhiÒu cÊp qu¶n lý vµ c¸c bé phËn gióp viÖc. Thñ tr-ëng trùc tuyÕn (theo chiÒu däc) lµ ng-êi cã quyÒn cao nhÊt, quyÒn quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc hÕt vµ chñ yÕu vÒ kÕt qu¶ ®iÒu hµnh ë cÊp m×nh phô tr¸ch, kiÓu c¬ c©ó tæ chøc nµy ph¸t huy ®-îc -u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn lµ ph©n quyÒn ®Î chØ huy kÞp thêi… vµ c¸c -u ®iÓm cña c¬ cÊu chøc n¨ng lµ chuyªn s©u nghÖp vô: b¶o ®¶m c¬ së, c¨n cø cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. 4.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý 4.3.1. Gi¸m ®èc c«ng ty Gi¸m ®èc do Tæng côc HËu CÇn- Bé Quèc phßng quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc, Qu©n ®éi vµ lµ ng-êi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn bé c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng-êi l·nh ®¹o chung mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt ®¹i diÖn cho nhµ n-íc t¹i c«ng ty, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng cña CBCNV, thùc hiÖn ph¸p luËt víi nhµ n-íc. Gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh, chØ d¹o c¸c phßng ban, c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt th«ng qua kÕ ho¹ch, chØ thÞ, mÖnh lÖnh vµ giao ban s¶n xuÊt. 4.3.2. C¸c phã gi¸m ®èc c«ng ty gåm cã phã gi¸m ®èc kinh doanh, phã gi¸m ®èc kü thuËt, phã gi¸m ®èc chÝnh trÞ: Thùc hiÖn nghÜa vô vµ quyÒn h¹n theo uû quyÒn cña gi¸m ®èc c«ng ty vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc §¶ng uû, gi¸m ®èc c«ng ty vÒ kÐt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phã gi¸m ®èc ®-îc th«ng qua chøc n¨ng. 4.3.3 Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña phßng Tæ chøc s¶n xuÊt (TCSX) - X©y dùng vµ lËp b¸o c¸o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh - Gióp gi¸m ®èc c«ng ty dù th¶o c¸c hîp ®ång (kinh tÕ, lao ®éng…) 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Theo dâi, tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖnkÕ ho¹ch cña c¸c xÝ nghiÖp. - X©y dùng vµ thùc hiÖ kÕ ho¹ch cung øng vËt t-. - X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc tuyÓn dông, ®µo t¹o, båi d-ìng, ®iÒu ®éng CNV… - Tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÖc xÐt n©ng l-¬ng, n©ng bËc…. 4.3.4. Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¬ b¶n cña phßng kÕ to¸n thèng kª (KTTK) - Tham m-u cho gi¸m ®èc c«ng ty c¸c vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. §¶m b¶o kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n, vèn cña c«ng ty. - LËp vµ cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o yªu cÇu cña l·nh ®¹o. - Hµng n¨m thùc hiÖn quyÕt to¸n, tæ chøc kiÓm tra tæng quyÕt to¸n th¸ng, quý, n¨m cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. 4.3.5. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña phßng kinh doanh- xuÊt nhËp khÈu (KDXNK) Tham m-u cho gi¸m ®èc c«ng ty c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn lÜnh vùc XNK cña c«ng ty, nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chiÕn l-îc Marketing, tham gia ®iÒu chØnh gia mua b¸n vËt t-, s¶n phÈm, hµng ho¸, më réng mÆt hµng, më réng thÞ tr-êng. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô XNK nh-: Ký kÕt hîp ®ång, lËp hå s¬, giao nhËn hµng cho tÊt c¶ c¸c l« hµng XNK cña c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. - Qu¶n lý hÖ thèng cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm. 4.3.6. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña phßng chÝnh trÞ - Ho¹t ®éng cña phßng ®Æt d-íi sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o trùc tiÕp cña §¶ng uû, gim¸ ®èc c«ng ty vµ sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña Côc chÝnh trÞ- Tæng côc HËu CÇnBé Quèc Phßng. - Tham m-u cho §¶ng uû vÒ néi dung, kÕ ho¹ch c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ cña c«ng ty. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tham m-u cho §¶ng uû trong c«ng t¸c sö dông, bè trÝ, s¾p xÕp, ®Ò b¹t, n©ng l-¬ng cho c¸n bé vµ båi d-ìng n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé §¶ng viªn. 4.3.7. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ (CHQT) - Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th- hµnh chÝnh, tiÕp nhËn, truyÒn ®¹t, l-u tr÷, so¹n th¶o c«ng v¨n theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o c«ng ty. - B¶o qu¶n sö dông con dÊu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c«ng ty. - TiÕp ®ãn kh¸ch, tæ chøc phôc vô héi nghÞ, trùc tiÕp chØ ®¹o nhµ ¨n ca, ch¨m lo ®êi sèng søc khoÎ cho CBCNV. - X©y dùng vµ th«ng b¸o kÞp thêi lÞch häp, c«ng t¸c, lÞch trùc cña c«ng ty. - Tham m-u, t- vÊn cho gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò ph¸p chÕ, c¸c chÝnh s¸ch… 4.3.8. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña phßng kü thuËt c¬ ®iÖn (KT-C§) - Tham m-u gióp gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, c«ng nghÖ, chÊt l-îng s¶n phÈm, m¸y mãc thiÕt bÞ toµn c«ng ty. - Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c Ban Kü Thu¹t- C¬ §iÖn cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. - X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Þnh møc kü thuËt c¸c s¶n phÈm. Tæ chøc h-íng dÉn, kiÓm tra thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ vµ phóc tra chÊt l-îng s¶n phÈm trong toµn c«ng ty. - H-íng dÉn , tæng hîp viÖc lËp kÕ ho¹ch. B¶o d-ìng ®Þnh kú, söa ch÷a võa, söa ch÷a lín m¸y mãc thiÕt bÞ hµng n¨m cña c«ng ty. 4.3.9. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña Gi¸m ®èc XNTV - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc, tr-íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ toµn bé vèn vµ tµi s¶n ®-îc giao. - §iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó thùc hiÖn tèt nhÞªm vô c«ng ty giao, thùc hiÖn tèt c¸c hîp ®«ng c«ng ty ®· ký kÕt. - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®¬n vÞ vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o, giao ban ®Þnh kú trong ®¬n vÞ m×nh vµ víi c«ng ty. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ®-îc ký v¨n b¶n giÊy tê theo uû quyÒn cña Gi¸m ®èc c«ng ty vµ tham gia ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ mµ xÝ nghiÖp tù khai th¸c theo quy chÕ qu¶n lý hîp ®ång. 4.3.10. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c ban - Ngoµi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc xÝ nghiÖp thµnh viªn, cßn chÞu sù chØ ®¹o h-íng dÉn vÒ mÆt nghiÖp vô cña c¸c phßng ban liªn quan. - C¸c Ban cã chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n nh- c¸c pphßng ®-îc ¸p dông trong xÝ nghiÖp thµnh viªn. 4.3.11. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c X-ëng tr-ëng - Tæ chøc s¶n xuÊt kÞp tiÕn ®é vµ b¶o ®¶m vÒ chÊt l-îng vÒ s¶n phÈm cña x-ëng m×nh ®-îc Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp giao cho. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc xÝ nghiÖp va fkÕt qu¶ s¶n xuÊt cña x-ëng m×nh phô tr¸ch . - Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thèng kª ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña x-ëng m×nh phô tr¸ch. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II Ph©n TÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 26 nh÷ng n¨m võa qua I. Nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu. S¶n phÈm quèc phßng s¶n phÈm kinh tÕ 1. ¸o b¹t g¸c chiÕn sü 1. Bé quÇn ¸o m-a kinh tÕ 2. ¸o m-a Vinilon 2. ¸o phao c¸c lo¹i 3.B¹t nhùa con 3. ¸o T- shirt xuÊt khÈu 4. B¹t che bÕp Hoµng CÇm 4. Bé quÇn ¸o thÓ thao xuÊt khÈu 5. Ba l« c¸c lo¹i 5. Bé quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng 6. D©y l-ng c¸c lo¹i 6. DÐp nhùc kinh tÕ 7. DÐp nhùa nam n÷ 7. GiÊy v¶i, giÊy da c¸c lo¹i 8. GhÕ nhùa, lång bµn 8. Mò cøng b¶o hé lao ®éng 9. GiÇy da, giÊy v¶i 9. Nhµ b¹t c¸c lo¹i 10. C¸c lo¹i mò qu©n ®éi 10. S¶n phÈm mäc c¸c lo¹i 11. Phï hiÖu, c¸c hiÖu c¸c lo¹i 11. S¶n phÈm may t¹p trang 12.S¶n phÈm gç 12. Bao b× II. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 26 trong 5 n¨m (1998 - 2002) N¨m n¨m võa qua cïng víi ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp hÇu cËn c«ng ty 26 ®· gi÷ v÷ng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn tõng b-íc n©ng v÷ng ch¾c. Doanh thu vµ c¸c chØ tiªu chñ yÕu ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. C«ng ty ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô quèc phßng ®-îc giao, lµm ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ N-íc vµ quèc phßng. ViÖc lµm vµ thu nhËp cña ng-êi lao ®éng án ®Þnh. §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 1 C¸c chØ tiªu tæng hîp qua 5 n¨m 1998 -2002 ChØ tiªu 1. Doanh thu §VT 72.059 71.088 78.000 85.150 100.000 - Doanh thu QP 54.398 50.477 66.000 67.000 75.000 - Doanh thu KT 17.661 20.611 12.000 18.150 25.000 ng©n Tr .® 5.279 5.603 5.997 6.000 6.884 3. Tænglîi nhuËn Tr .® 7.300 5.900 5.560 6.080 5.125 0 0 0 0 180.000 2. Nép Tr .® TH 1998 TH 1999 TH 2000 TH 2001 TH 2002 s¸ch 4. Kim ng¹ch USD xu©t khÈu 5. Lao ®éng Ng-êi 660 678 800 865 1.180 6. Thu nhËp BQ 1000/N/ 910 960 990 1.030 1.035 T §Ó phôc vô cho chiÕn l-îc th©m nhËp, më réng thÞ tr-êng tiªu thô. C«ng ty 26 ph©n thÞ tr-êng tiªu thô thµnh thÞ trwngf qu©n ®éi ( ThÞ tr-êng hµng kinh tÕ). Qua b¶ng 1 ta thÊy doanh thu t¨ng ®Òu tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2002. Nh-ng n¨m 1999 l¹i gi¶m so víi n¨m 1998 lµ do c¬ cÊu vÒ chØ tiªu s¶n xuÊt hµng quèc phßng cña côc qu©n nhu giao cho c«ng ty cã gi¶m ®¸ng kÓ, gÇn 4 tØ ®ßng. Nh-ng c«ng ty ®· khai th¸c tèt tiÒm n¨m s¶n xuÊt hµng kinh tÕ, tØ träng doanh thu kinh tÕ trªn tæng doanh thu n¨m 1999 ®¹t 29% vµ n¨m 1998 lµ 24,5%. §iÒu nµy cã nghÜa lµ doanh thu tõ s¶n phÈm kinh tÕ ®· t¨ng lªn 4,5%. B¾t ®Çu tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2002 doanh thu liªn tôc t¨ng, n¨m 1999 doanh thu ®¹t 71 tØ ®Õn n¨m 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2000 lµ 78 tØ (tøc lµ 9,7%). N¨m 2001 doanh thu ®¹t 85,15tØ tøc lµ t¨ng 9,2 % so víi n¨m 2000 vµ t¨ng 19,8% so víi n¨m 1999. N¨m 2002 doanh thu ®¹t 100tØ, tøc t¨ng 17,4% so víi n¨m 1999. Trong c¬ cÊu tæng doanh thu th× tõ n¨m 1999-2002 doanh thu quãc phßng t¨ng lªn ®Çu ®Æn. Doanh thu quèc phßng n¨m 2000 lµ 66 tØ t¨ng 21,3% so víi n¨m 1999, n¨m 2001 lµ 67 tØ t¨ng 1,5% so víi n¨m 2000, t¨ng 32,7% so víi n¨m 1999. N¨m 2002 lµ 75 tØ t¨ng 11,9% so víi n¨m 2001, t¨ng 48,6% s¬ víi n¨m 1999. MÆc dï doanh thu quèc phßng tiÕp tôc t¨ng trong c¸c n¨m gÇn ®©y nh-ng tØ träng doanh thu quèc phßng l¹i cã xu h-íng gi¶m. N¨m 2000 doanh thu quèc phßng chiÕm 84,6% tæng doanh thu, n¨m 2001 doanh thu quèc phßng 78,7%, n¨m 2002 lµ 75%. Doanh thu kinh tÕ nhiÒu biÕn ®æi thÊt th-êng ®Æc biÖt trong 3 n¨m 1998, 1999, 2000. Doanh thu kinh tÕ n¨m 1999 ®¹t 20,6 tØ t¨ng 16,7% so víi n¨m 1998, doanh thu kinh tÕ n¨m 2000 chØ ®¹t 12 tØ gi¶m 41,8% so víi n¨m 1999, gi¶m 32,1% so víi n¨m 1998. N¡m 2000 lµ n¨m tr× trÖ trong nÒn kinh tÕ n-íc ta vµ thÕ giíi do cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ cña mét sè n-íc ph¸t triÓn, ®iÓn h×nh lµ nÒn kinh tÕ Mü víi tèc ®é t¨ng GDP quý IV n¨m 2000 lµ 1% so víi 8,3% quý IV cña n¨m 1999. §iÒu ®ã còng llµm ¶nh h-ëng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhãm s¶n phÈm kinh tÕ cña c«ng ty, tõ ®ã lµm cho doanh thu cña c«ng ty gi¶m m¹nh n¨m 2000. Ngo¸i do chØ tiªu cña hµng quèc phßng ®· t¨ng ®¸ng kÓ trong n¨m 2000 do vËy ®· lµm cho kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng kinh tÕ bÞ gi¶m. V× ®èi víi c«ng ty 26 -BQP, nhiÖm vô cña Quãc Phßng ®Æt lªn hµng ®Çu, nªn chØ khi nµo ®¶m b¶o ®-íc s¶n phÈm quèc phßng th× míi ®-îc s¶n xuÊt hµng kinh tÕ. Tõ n¨m 2000 cïng víi viÖc gi¶m dÇn tØ träng doanh thu quèc phßng trong tæng doanh thu, doanh thu kinh tÕ ngµy cµng chiÕn tØ träng lín trong tæng doanh thu. N¨m 2000 daonh thu kinh tÕ chiÕn 15,4% tæng doanh thu, n¨m 2001 lµ 21,1% tæng doanh thu, n¨m 2002 lµ 25% tæng doanh thu. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng quèc phßng nªn doanh thu chñ yÕu vÉn lµ hµng quèc phßng, chiÕm trªn 70%. KÐ ho¹ch n¨m 2003 tæng doanh thu cña c«ng ty t¨ng, trong ®ã doanh thu hµng quèc phßng vÉn chiÕm tØ träng lín. Hµng n¨m c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch c¶ c«ng ty t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. C¸c kho¶n nép chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ nép vÒ bé quãc phßng, chiÕm 80%. C¸c kho¶n nép cho c¬ quan Nhµ N-íc chiÕm mét l-îng nhá, d-íi 20%. N¨m nµo c«ng ty còng hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi Nhµ N-íc vµ Bé Quèc Phßng. Tæng doanh thu cña c«ng ty t¨ng ®Òu hµng n¨m, nh-ng do chi phÝ s¶n xuÊt më réng quy m« ngµy cµng t¨ng nªn tæng lîi nhuËn cã xu h-íng gi¶m. Lîi nhuËn n¨m 1999 lµ 5,9% tØ gi¶m so víi n¨m 1998, n¨m 2000 lµ 5,56 tØ gi¶m 5,8% so víi n¨m 1999, gi¶m 23,8% so víi n¨m 1998. §iÒu ®ã lµ do hai n¨m 1999, 2000 lµ n¨m c«ng ty tËp trung vµo ®Çu t- cho viÖc më räng s¶n xuÊt, Chi phÝ nh©n c«ng t¨ng do nh©n c«ng ®-îc tuyÓn dông thªm vµo, chi phÝ cho ®Çu tm¸y mãc, thiÕt bÞ, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho ph-¬ng ¸n 'X26 -TCHC'. N¨m 2001 lîi nhuËn ®¹t 6,08 tØ, t¨ng 9,4% so víi n¨m 2000. Do kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ®¬n hµng quèc phßng cña n¨m 2001 ®-îc phª duyÖt sím, l-îng hµng qu©n nhu chiÕm tØ träng lín trong kÕ ho¹ch tæng thÓ nªn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¶ n¨m cña c«ng ty ®¹t kÕt qu¶ cao. H¬n n÷a dù ¸n 'X26-TCHC' ®· ®i vµo giai ®o¹n cuèi, c¸c h¹ng môc hoµn thµnh ®-îc ®-a vµo sö dông ®ång bé vµ thùc sù ®· t¹o thªm ®-îc n¨ng lùc s¶n xuÊt cho viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô. N¨m 2002 lîi nhuËn 5,125 tØ gi¶m 15,7% so víi n¨m 2001 do c¸c nguyªn nh©n sau:  Gi¸ b¸n c¸c s¶n phÈm (quèc phßng, kinh tÕ) nh×n chung kh«ng thay ®æi trong khi gi¸ c¸c lo¹i vËt t- cã nhiÒu biÕn ®æi lín nh©t lµ gi¸ c¸c lo¹i ho¸ chÊt nh- cao xu, nhùa..... 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  C¸c chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c t¨ng do c¸c quy ®Þnh cña Nhµ N-íc nh- gi¸ ®iÖn, n-íc, gi¸ nhiªn liÖu......  §Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng-êi lao ®éng, trong n¨m c«ng ty tËp trung ®Çu t- thªm mét sè m¸y mãc chuyªn dïng, c¶i t¹o nhµ x-ëng trang bÞ an toµn lao ®éng, b¶o hé lao ®éng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, c¸c thiÕt bÞ qu¶n lý trang bÞ cho v¨n phßng.ThÓ hiÖn ë chç khÊu hao cña c«ng ty n¨m 2002 t¨ng h¬n 2 tû ®ång (b»ng 123% so víi kÕ ho¹ch).  Theo dù ¸n 678 c«ng ty ®· thùc hiÖn xong 4 nhµ A2 tuy nhiªn gi¸ thµnh ch-a duyÖt do ®ã kh«ng cã c¬ së tÝnh l·i. NÕu tÝnh thao gi¸ dù to¸n c«ng ty cã thÓ lç tõ 2-3 tØ ®ång do viÖc x¸c ®Þnh gi¸ dù to¸n ch-a tÝnh ®Õn yÕu tã ®Æc thï cña s¶n phÈm ®Æc biÖt. Trong kÕ ho¹ch n¨m 2003 lîi nhuËn dù tÝnh gi¶m so víi n¨m 2002 do c¬ së s¶n xuÊt míi x©y dùng võa míi ®i vµo ho¹t ®éng nªn hiÖu qu¶ ch-a cao, h¬m n÷a tiÒn l-¬ng tèi thiÓu do Nhµ N-íc quy ®Þnh ®· t¨ng lªn (tõ 210.000NVN§ lªn 290.000 VN§/1 th¸ng) lµm cho chi phÝ nh©n c«ng t¨ng lªn nhiÒu dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng lªn. MÆc dï vËy c«ng ty vÉn lu«n cè g¾ng ®Ó thu nhËp ng-êi lao ®éng t¨ng len gióp ng-êi lao ®éng yªn t©m lµm viÖc vµ thu hót ®-îc nhiÒu lao ®éng giái vÒ lµm viÖc. Cung víi sù t¨ng lªn vÒ thu nhËp lµ sù t¨ng lªn nhanh chãng vÒ sè l-îng lao ®éng trong c«ng ty hµng n¨m. Môc ®Ých cña c«ng ty lµ më räng qui m«, t¹o chç ®øng trªn thÞ tr-êng vµ lµ c«ng ty chñ chèt cña bé quèc phßng. N¨m 2002 lµ n¨m mµ c«ng ty ®· xuÊt khÈu hµng ra n-íc ngoµi. Víi kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 180.000USD, tuy cßn nhá bÐ nh-ng ®· ®¸nh dÊu sù thµnh c«ng b-íc ®Çu cña c«ng ty trªn con ®-êng xuÊt khÈu. S¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty lµ giÇy dÐp c¸c lo¹i vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc.Dù kiÕn n¨m 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2003 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 951.000USD trong ®ã c«ng ty cã xuÊt khÈu thªm s¶n phÈm míi ®ã lµ ®å gç cña dù ¸n 678. III. Mét vµi vÊn ®Ò cô thÓ trong kinh doanh cña c«ng ty 26 nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 1. Kü thuËt c«ng nghÖ vµ ®Çu t- trang thiÕt bÞ c«ng ty Trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty 26 -BQP ®· vµ ®ang tiÕp tôc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trªn c¬ së ph¸t huy c¸c mÆt hµng truyÒn thèng t¹o thÕ m¹nh h¬n n÷a vµ ®ång thêi t×m kiÕm ®¬n ®Æt hµng míi. M¸y mãc cña c«ng ty cã nhiÒu chñng lo¹i vµ thÕhÖ kh¸c. Do ®ã còng ®ßi hái tr×nh ®é tay nghÒ kh¸c nhau ®èi víi tõng c«ng nh©n. C¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sau:  May m¸y: §øc, NhËt, §µi Loan (lo¹i míi), Liªn X« cò (lo¹i cò).  M¸y s¶n xuÊt giÇy da: 4 d©y chuyÒn thiÕt bÞ cña §µi Loan lo¹i tiªn tiÕn.  M¸y s¶n xuÊt mò cøng bé ®éi vµ giÇy dÐp nhùa, s¶n xuÊt bao b× hép Carton gåm 3 d©y chuyÒn thiÕt bÞ ®Òu do ViÖt Nam s¶n xuÊt ®· n©ng cao chÊt l-îng  M¸y chÕ biÕn gâ Hungari vµ §µi Loan Ngoµi ra cßn cã c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i nh-:  Bèn « t« träng t¶i nÆng.  T¸m «t« cã träng t¶i nhÑ.  ¤ t« 16 chç vµ 12 chç  Hai xe GA -69. Ngoµi ra, trang thiÕt bÞ trong v¨n phßng phôc vô cong t¸c ho¹ch to¸n ®¹t kÕt qu¶ cao. Mçi xÝ nghiÖp thµnh viªn, mçi phßng c«ng ty tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc trang thiÕt bÞ tõ 1-3 m¸y vi tÝnh vµ m¸y in. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong nh÷ng n¨m qua, hÖ sè sö dông m¸y mãc c¸c lo¹i cña c«ng ty cßn ch-a cao (ChØ vµo kho¶ng 60% -70%). Lý do chÝnh lµ do c-êng ®é vµ n¨ng xuÊt lao ®éng kÐm.C«ng ty vÉn tån t¹i mét sè lo¹i m¸y mãc ®· khÊu hao hÕt nh-ng vÉn ch-a thanh lý ®Ó t¹o thªm vèn cho viÖc söa ch÷a vµ thay thÕ nh÷ng lo¹i m¸y cò. §èi víi thÞ tr-êng quèc phßng nh- hiÖn nay th× nh÷ng trang bÞ cua c«ng ty kh¸ phï hîp víi viÖc s¶n xuÊt vµ khai th¸c tèi ®a kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. Tuy nhiªn ®Ó phï hîp víi thÞ tr-êng ngoµi quèc phßng th× mät sè d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c«ng ty cÇn thay ®æi nh- sau; M¸y may, mét sè m¸y chÕ biÕn gç ®· lçi thêi.... Nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t- x©y dùng, mua s¾m mét sè trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô tèt h¬n cho c«ng viÖc ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ thÞ tr-êng ngoµi quèc phßng nh- : M¸y Fax, Nèi m¹ng Internet, x©y dùng thªm nhµ x-ëng ®Ó t¨ng tèi ®a kh¶ n¨ng s¶n xuÊt còng nh- tiªu thô nh÷ng mÆt hµng kinh tÕ cña m×nh. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh 2.1. Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn 2.1.1. PhÇn tµi s¶n Qua ph©n tÝch ta thÊy r»ng tµi s¶n l-u ®éng (TSL§) chiÕm tØ träng kh¸ lín trong tæng tµi s¶n cña c«ng ty, chiÕn trªn 60%. §iÒu ®ã cã nghÜa chu kú s¶n xuÊt cña c«ng ty kh¸ dµi. Tuy tØ träng TSL§ nµy ®ang cã xu h-íng gi¶m ®i, gi¶m tõ 65,33% t¹i thêi ®iÓm ®Çu n¨m 2000 xuèng 64.02% vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m (31/12/2000), tøc gi¶m 0,2 % vµ tiÕp tôc gi¶m xuèng 60,16% vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m 2001 (ngµy 31/12/2001),tøc gi¶m 6,03%, Nh-ng nã vÉn chiÕm tØ träng kh¸ lín. Tû träng TSL§ lín nh- vËy lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tû träng tiÒn trong táng tµi s¶n b×nh qu©n n¨m 2000 lµ 29,29. N¨m 2001 lµ 15,41%. Nh- vËy l-îng tiÒn mµ doanh nghiÖp dù tr÷ nh- vËy lµ kh¸ lín, trong ®ã chñ yÕu lµ tiÒn göi ng©n hµng.  Tû träng c¸c kho¶n ph¶i thu còng kh¸ lín, trung b×nh mçi n¨m chiÕm tíi 16% trªn tæng tµi s¶n, trong ®ã c¸c khoan4r thu kh¸ch hµng. Nh- vËy c«ng ty ®ang bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông mét l-îng vèn kh¸ lín.  Tû träng hµng tån kho còng lín vµ ®ang cã xu h-íng t¨ng lªn rÊt m¹nh. T¨ng tõ 16,29% t¹i thêi ®iÓm 31/12/1999 lªn ®Õn 39,28% t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 2001. Trong ®ã nguyªn vËt liÖu vµ thµnh phÈm tån kho chiÐm tØ lÖ lín, ®Æc biÖt nguyªn vËt liÖu tån kho ®ang t¨ng kh¸ nhanh, chiÕm tØ träng lín. So víi ®Çu n¨m 2001 th× tØ lÖ nguyªn vËt liÖu t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m t¨ng trªn 200%. Trong khi tµi s¶n l-u ®éng chiÕm tØ träng lín th× t¸i s¶n cè ®Þnh ch-a ®-îc 40% trong tæng tµi s¶n.vµ t¨ng trong nhiÒu n¨m, cuèi n¨m 2000 chØ t¨ng 0,38% so víi ®Çu n¨m, cuèi n¨m 2001th× tØ lÖ t¨ng cã kh¸ h¬n 10,73% so víi ®Çu n¨m. Nh- vËy, quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty cã t¨ng nh-ng t¨ng rÊt Ýt, mµ chñ yÕu t¨ng TSL§. C«ng ty ®Ó ø ®äng vèn qu¸ nhiÒu trong tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, bªn c¹nh ®ã l¹i bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông vèn kh¸ nhiÒu. §iÒu ®ã ®· lµm mÊt ®i nhiÒu c¬ héi s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cÇn ph¶i ph©n tÝch mÊt ®i nhiÒu c¬ héi s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2.1.2. PhÇn nguån vèn Nî ph¶i tr¶ chiÕm mét tØ lÖ kh¸ lín trong tæng nguån vèn cña c«ng ty, trªn d-íi 50%, trong ®ã chiÕm tØ lÖ cao nhÊt ph¶i kÓ ®Õn kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c, ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n vµ tr¶ tr-íc cho ng-êi mua. Nguån vèn chñ së h÷u ®ang cã xu h-íng t¨ng lªn, mçi n¨m t¨ng h¬n 3% trong ®ã chñ yÕu nguån vèn kinh doanh, t¨ng 4-6%. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· chó träng ®Õn bæ xung vèn kinh doanh hµng n¨m. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. TÝnh to¸n mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n C«ng thøc N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 TSL§ Tû sè vèn ho¹t ®éng = 1,16 1,49 1,47 0,86 0,98 0,51 6,52 3,93 Nî ng¾n h¹n TSL§ - Hµng TK Tû sè kh¶ n¨ng = thanh to¸n nhanh Nî ng¾n h¹n Doanh thu thuÇn Tû sè vßng quay = hµng tån kho Hµng tån kho 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c kho¶n ph¶i thu Kú thu tiÒn BQ = 45 50 3,57 3,21 DT thuÇn 1 ngµy DT thuÇn HiÖu qu¶ S§ TSC§ = GTrÞ TSC§BQ Nh×n vµo b¶ng ta thÊy: - Trung b×nh 1®ång nî ng¾n h¹n th× chØ ®-îc ®¶m b¶o trung b×nh 0,7- 0,8 ®ång c¸c TSL§ cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn nhanh. - Tû sè vßng quay hµng tån kho n¨m 2000 lµ 6,52 gi¶m xuèng cßn 3,93 n¨m 2001. §iÒu ®ã chøng tá r»ng hµng tån kho cña c«ng ty ®ang cã xu h-íng gia t¨ng m¹nh. - Kú thu tiÒn b×nh qu©n cña c«ng ty kh¸ dµi vµ cã xu h-íng t¨ng lªn g©y ra nî tån ®äng. - HiÖu qu¶ sö dông TSL§ cao h¬n hiÖu qu¶ sö dông tæng tµi s¶n vµ ®ang cã xu h-íng gi¶m. Trong khi ®ã hiÖu qu¶ sö dông tæng tµi s¶n thÊp h¬n nhiÒu nh-ng l¹i cã xu h-¬ng t¨ng lªn. - ChØ tiªu doanh lîi gi¶m xuèng tõ 6,32% xuèng cßn 4,24% NhËn xÐt: Nh- vËy t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty kh«ng ®-îc kh¶ quan l¾m. Tuy kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n rÊt lín nh-ng kh¶ n¨ng thanh to¸n l¹i nhá vµ cã xu h-íng gi¶m. Kú thu nî b×nh qu©n qu¸ cao, nÕu cø ®Ó nh- vËy sÏ bÊt lîi cho c«ng 20
- Xem thêm -