Tài liệu PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN LAI VUNG

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ HỮU THÀNH PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN LAI VUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài chính Ngân hàng Mã số ngành: 21 Tháng 01 - 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ HỮU THÀNH MSSV/HV: C1200089 PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN LAI VUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài chính Ngân hàng Mã số ngành: 21 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THÁI VĂN ĐẠI Tháng 01 - 2014 LỜI CẢM TẠ Trước tiên em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tạo điều kiện cho em, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Xin cảm ơn các cô chú, anh chị trong Ngân hàng No & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Lai Vung đã giúp đỡ em tận tình trong quá trình thực tập. Đăc biệt, xin cảm ơn thầy Thái Văn Đại giáo viên trực tiếp hướng dẫn đã tận tình giúp em hoàn thành luận văn. Trong thời gian làm luận văn dù có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi sai sót, mong nhận được sự đóng góp từ quý thầy cô. Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2014 Sinh viên thực hiện Lê Hữu Thành i LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chauw dùng cho bất cứ các luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2014 Sinh viên thực hiện Lê Hữu Thành ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Ngày….tháng….năm 2014 Giám đốc iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Ngày….tháng….năm 2014 Giáo viên iv MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ..................................................................................................... 1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................... 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................ 2 1.2.1 Mục tiêu chung ................................................................................ 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ................................................................................ 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .......................................................................... 2 1.3.1 Phạm vi không gian ......................................................................... 2 1.3.2 Phạm vi thời gian ............................................................................. 2 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ..................................................................... 2 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 3 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ............................................................................. 3 2.1.1 Một số khái niệm liên quan .............................................................. 3 2.1.2 Những vấn đề về rủi ro tín dụng ....................................................... 4 2.1.3 Phân loại nợ ..................................................................................... 6 2.1.4 Các hệ số đánh giá hoạt động tín dụng ............................................. 9 2.1.5 Các hệ số đánh giá rủi ro tín dụng .................................................... 11 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................ 12 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ........................................................... 12 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ......................................................... 13 CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM ............................................................................... 15 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.............................................. 15 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ....................................................... 15 v 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển ................................................... 17 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC ................................................................................... 18 3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN LAI VUNG QUA 3 NĂM 2011 – 2013 .............................. 20 3.3.1 Thu nhập ......................................................................................... 20 3.3.2 Chi phí ............................................................................................. 21 3.3.3 Lợi nhuận ........................................................................................ 22 3.4 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN LAI VUNG (AGRIBANK) ................................................................ 22 3.4.1 Thuận lợi ......................................................................................... 23 3.4.2 Khó khăn ......................................................................................... 23 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LAI VUNG…….. .................................................................................................... 24 4.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LAI VUNG QUA 3 NĂM 2011 – 2013 ............................... 24 4.1.1 Phân tích nguôn vốn kinh doanh ...................................................... 24 4.1.2 Phân tích tình hình cho vay .............................................................. 26 4.1.3 Phân tích tình hình thu nợ ................................................................ 30 4.1.4 Phân tích tình hình dư nợ ................................................................. 34 4.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG QUA 3 NĂM cA AGRIBANK ........ 37 4.2.1 Tình hình nợ xấu theo thời hạn ........................................................ 37 4.2.2 Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế ................................................ 39 4.2.3 Tình hình nợ xấu theo mức độ ......................................................... 41 4.3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo HUYỆN LAI VUNG 2011 – 2013 ....................... 41 4.3.1 Các hệ số đánh giá hoạt động tín dụng ............................................. 42 4.3.2 Các hệ số đanh giá rủi ro tín dụng .................................................... 44 vi 4.4 NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNNT CHI NHÁNH HUYỆN LAI VUNG 2011 – 2013 ..................................................... 46 4.4.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng ....................................................... 46 4.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng ..................................................... 47 4.4.3 Nguyên nhân từ đảm bảo tín dụng .................................................... 48 CHƯƠNG 5 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG.. 50 5.1 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ........... 50 5.2 BIỆN PHÁP XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG.................................................. 55 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 56 vii DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 3.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lai Vung 2011 – 2013 ................................................................. 21 Bảng 4.1 Nguồn vốn kinh doanh của NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lai Vung 2011 – 2013 ............................................................................................ 25 Bảng 4.2 Doanh số cho vay theo thời hạn của NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lai Vung 2011 – 2013 ...................................................................................... 27 Bảng 4.3 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lai Vung 2011 – 2013 ............................................................................ 28 Bảng 4.4 Doanh số thu nợ theo thời hạn của NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lai Vung 2011 – 2013 ...................................................................................... 31 Bảng 4.5 Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế của NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lai Vung 2011 – 2013 ............................................................................ 32 Bảng 4.6 Tình hình dư nợ theo thời hạn của NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lai Vung 2011 – 2013 ...................................................................................... 35 Bảng 4.7 Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế của NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lai Vung 2011 – 2013 ............................................................................ 36 Bảng 4.8 Tình hình nợ xấu theo thời hạn của NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lai Vung 2011 – 2013 ...................................................................................... 38 Bảng 4.9 Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế của NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lai Vung 2011 – 2013 ............................................................................ 39 Bảng 4.10 Tình hình nợ xấu theo mức độ của NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lai Vung 2011 – 2013 ...................................................................................... 41 Bảng 4.11 Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ..................................... 42 Bảng 4.12 Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ............................................ 45 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Lai Vung ......... 18 ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IPCAS: Chương trình quản lý thanh toán nội bộ ngân hàng và kế toán khách hàng NH: Ngân hàng NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại TCTD: Tổ chức tín dụng TD: Tín dụng TDNH: Tín dụng ngân hàng TM – DV: Thương mại dịch vụ TW: Trung ương x CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong nhiều năm qua, hệ thống ngân hàng luôn có một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước. Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang trưởng thành và ngày càng vững mạnh, số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng được cải thiện. Trong đó, hoạt động tín dụng của ngân hàng chiếm một vị trí và vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, điều chuyển từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn nhằm phục vụ cho việc sảm xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội. Trong hoạt động kinh doanh của hầu hết các ngân hàng ở Việt Nam có nguồn thu chính từ hoạt động tín dụng là rất cao “Tín dụng chiếm 70% đến 90% nguồn thu của ngân hàng” nhưng việc gặp phải rủi ro tín dụng cũng là rất lớn, nhất là trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn như hiện nay thì hoạt động kinh doanh của ngân hàng phải chịu nhiều áp lực từ việc biến động giá cả thị trường, lãi suất cơ bản được điều chỉnh liên tục làm cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh ảnh hưởng xấu đến khả năng trả nợ dẫn đến làm giảm chất lượng tín dụng. Lai Vung là một huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, bên cạnh đó còn đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu…Những năm gần đây nhu cầu vốn trên địa bàn huyện Lai vung là rất lớn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nhằm cải thiện và nâng cao đời sống hiện tại. Không nơi nào khác có thể đáp ứng nguồn vốn lớn đó chính là ngân hàng và Ngân hàng No & PTNT chi nhánh huyện Lai Vung là một trong những ngân hàng đã giải quyết các vấn đề nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình trong thời gian qua…NHNo & PTNT chi nhánh huyện Lai Vung và là ngân hàng chuyên phục vụ cho nông nghiệp, được thành lập lâu năm tạo được ưu thế trên địa bàn cũng như được sự tin cậy và tín nhiệm từ khách hàng. Với kết quả là nguồn vốn huy động tăng qua các năm, chứng tỏ qua các năm ngân hàng đều có những biện pháp tích cực để huy động nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay tốt hơn. Kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của ngân hàng luôn ổn định qua các năm. Cũng như bao ngân hàng khác thì hoạt động tín dụng của Ngân hàng No & PTNT chí nhánh huyện Lai Vung luôn chiếm tỷ trọng cao đồng nghĩa chứa đựng nhiều rủi ro tiềm tàng. Vì vậy, vấn đề phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng luôn là vấn đề 1 nóng bỏng và được quan tâm hàng đầu của ngân hàng hiện nay. Để hiểu rõ hơn những mặt tốt đã đạt được cũng như các hạn chế của ngân hàng, cùng với những kiến thức đã học và sự hướng dẫn của giảng viên, tôi chọn đề tài: “ Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Lai Vung” làm đề tài nghiên cứu cho bài luận văn tốt nghiệp. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lai Vung để thấy được tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng như kết quả hoạt động kinh doanh, rủi ro tín dụng, tình hình nợ xấu, nợ quá hạn…Từ đó, đề ra một số giải pháp hạn phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng cho Ngân hàng nhằm giúp Ngân hàng phát triển mạnh mẽ và vững bền trong tương lai. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng qua ba năm (2011 – 2013). - Phân tích những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng cho ngân hàng. - Đề ra những giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạn vi không gian Đề tài được nghiên cứu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lai Vung. 1.3.1 Phạn vi không gian Đề tài được thực hiện từ ngày 06/01/2014 đến ngày 28/04/2014, các số liệu được thu thập trong ba năm từ 2011 đến năm 2013. 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số khái niệm liên quan 2.1.1.1 Ngân hàng thương mại (NHTM) Theo luật của các tổ chức tín dụng (năm 2010) thì NHTM được định nghĩa: NHTM là loại hình ngân hàng thực hiện được tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận. 2.1.1.2. Tín dụng ngân hàng (TDNH) TDNH là quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đơn vị, các tổ chức kinh tế và cá nhân được thực hiện dưới hình thức: Các NH, các tổ chức TD đứng ra huy động vốn rồi sử dụng nguồn vốn này để cho vay. 2.1.1.3. Doanh số cho vay Doanh số cho vay là phản ánh tất cả các khoản TD mà NH cho khách hàng vay không nói đến món vay dó có thu được hay chưa trong một khoảng thời gian nhất định. 2.1.1.4. Doanh số thu nợ Nó phản ánh tất cả các khoản TD mà NH thu về được khi đáo hạn vào một thời điểm nào đó. 2.1.1.5. Dư nợ Dư nợ là chỉ tiêu phản ánh số nợ mà NH đã cho vay và chưa thu hồi được vào một thời gian xác định. Để xác định được dư nợ NH sẽ so sánh giữa hai chỉ tiêu doanh số cho vay và doanh số thu nợ. 2.1.1.6. Nợ quá hạn Nợ quá hạn là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ đến hạn, mà khách hàng không có khả năng trả nợ cho NH và không có lý do chính đáng. Khi đó NH chuyển từ tài khoản dự nợ sang tài khoản khác gọi là nợ quá hạn. 3 2.1.1.7 Nợ xấu Nợ xấu là các khoản nợ phân loại vào các nhóm 3,4 và 5. Đây là các khoản nợ cho khách hàng vay đang đối diện với rủi ro cao trong việc thu hồi nợ gốc và lãi. 2.1.2 Những vấn để về rủi ro tín dụng 2.1.2.1 Rủi ro tín dụng là gì? Rủi ro tín dụng là do một hoặc một số khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn cho ngân hàng. Hay nói cách khác rủi ro tín dụng là rủi ro xảy ra khi xuất hiện những biến cố không lường trước được do nguyên nhân chủ quan hay khách quan mà khách hàng không trả được nợ cho ngân hàng một cách đầy đủ cả gốc và lãi khi đến hạn, từ đó tác động xấu đến hoạt động và có thể làm cho ngân hàng bị phá sản. Đây là loại rủi ro lớn nhất, thường xuyên xảy ra và gây ra hậu quả nặng nề nhất. Thông thường ở các nước, nghiệp vụ tín dụng mang lại 2/3 thu nhập cho ngân hàng. Còn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nhiều ngân hàng vẫn có nguồn thu nhâp từ hoạt động tín dụng chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng thu nhập của ngân hàng… Tín dụng đồng thời cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro do tác động bởi nhiều yếu tố của môi trường kinh doanh của ngân hàng. +Rủi ro nợ quá hạn, nợ xấu Nợ quá hạn là biểu hiện không lành mạnh của quá trình hoạt động tín dụng của ngân hàng, báo hiệu các rủi ro ngân hàng và khách hàng. Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn bao gồm: - Nợ quá hạn từ phía người đi vay gây ra. - Nợ quá hạn từ phía người cho vay tạo nên. - Nợ quá hạn từ những nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh…) Khi phát sinh các khoản nợ xấu, nợ quá hạn sẽ khiến cho ngân hàng phải đối mặt với những rủi ro không thu hồi được các khoản cho vay, điều này ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của chính ngân hàng cũng như toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Khi rủi ro phát sinh nó cũng đe dọa sự ổn định bền vững của môi trường kinh tế vĩ mô. 4 2.1.2.2 Các dấu hiệu xảy ra rủi ro tín dụng Trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn tìm ẩn những rủi ro và thường có một số dấu hiệu để nhận biết rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần có các biện pháp để nhận ra được các dấu hiệu ban đầu của rủi ro tín dụng để có những biện pháp thiết thực để phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của chúng đến ngân hàng. Ta có thể nhận biết thông qua một số dấu hiệu sau: + Dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ với ngân hàng - Số dư tài khoản tiền gửi biến động theo chiều hướng giảm dần. Tăng sử dụng bình quân trong các tài khoản. Mức độ vay thường xuyên gia tăng, thường xuyên yêu cầu ngân hàng cho đáo hạn. Thanh toán chậm các khoản nợ gốc và lãi. Yêu cầu các khoản vay vượt quá nhu cầu dự kiến. - Các khoản vay mà nguồn tiền trả nợ phải huy động từ nhiều nơi và không thể kiểm tra được. Sử dụng nguồn tài trợ ngắn hạn cho hoạt động phát triển dài hạn. Chấp nhận nguồn vay vốn cao với mọi điều kiện. - Tài sản không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, giá trị tài sản đảm bảo giảm sút so với khi định giá cho vay. + Dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý, tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng - Thay đổi về quản lý, chủ sỡ hữu hoặc cơ cấu hệ thống quản lý và ban điều hành. Thuyên chuyển nhân viên thường xuyên hoặc có sự cắt giảm nhân sự đáng kể. - Thay đổi thường xuyên ban điều hành, xuất hiện bất đồng và mâu thuẫn trong nội bộ, tranh chấp trong quá trình quản lý. - Thêm đối thủ cạnh tranh tác động đến chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của khách hàng. - - Đối tác kinh doanh của khách hàng gặp rủi ro hoặc phá sản. + Dấu hiệu từ chính ngân hàng - Do chính sách tín dụng của ngân hàng không hợp lý quá cứng nhắc hoặc quá lỏng lẽo. Hồ sơ tín dụng không đầy đủ, thiếu sự tuân thủ quy định hiện hành về phê duyệt tín dụng. - Sự đánh giá và phận loại không chính xác mức độ rủi ro của khách hàng. 5 - Cấp tín dụng dựa trên những cam kết không chắc chắn, thiếu tính đảm bảo. - Cung cấp tín dụng với khối lượng lớn cho khách hàng, tỷ lệ cho vay nội bộ cao. - Chưa nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường kinh tế, có xu hướng cạnh tranh thái quá (giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ…), cho vay hỗ trợ mục đích đầu cơ (kinh doanh bất động sản, chứng khoán…). 2.1.3 Phân loại nợ Nợ xấu càng cao thì đó chính là biểu hiện của rủi ro tín dụng, theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và quyết định sửa đổi bổ sung số 18/2007/QĐNHNN, việc phân loại nợ và nợ xấu được xác định như sau: Tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ theo năm (05) nhóm như sau: Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: - Các khoản nợ trong hạn và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn; - Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại; - Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại Khoản 2 Điều này. Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: - Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày; - Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (đối với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức thì tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá khách hàng về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn được điều chỉnh lần đầu); - Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Khoản 3 Điều này. Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: - Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; - Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Điểm b Khoản này; 6 - Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng; - Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại Khoản 3 Điều này. Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: - Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; - Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; - Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai; - Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại Khoản 3 Điều này. Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: - Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày; - Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; - Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai; - Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn; - Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý; - Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại Khoản 3 Điều này. Tổ chức tín dụng có thể phân loại lại các khoản nợ vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn trong các trường hợp sau đây: Đối với các khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: - Khách hàng trả đầy đủ phần nợ gốc và lãi bị quá hạn (kể cả lãi áp dụng đối với nợ gốc quá hạn) và nợ gốc và lãi của các kỳ hạn trả nợ tiếp theo trong thời gian tối thiểu sáu (06) tháng đối với khoản nợ trung và dài hạn, ba (03) tháng đối với các khoản nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn; 7 - Có tài liệu, hồ sơ chứng minh các nguyên nhân làm khoản nợ bị quá hạn đã được xử lý, khắc phục; - Tổ chức tín dụng có đủ cơ sở (thông tin, tài liệu kèm theo) đánh giá là khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại. Đối với các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: - Khách hàng trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại trong thời gian tối thiểu sáu (06) tháng đối với các khoản nợ trung và dài hạn, ba (03) tháng đối với các khoản nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn được cơ cấu lại; - Có tài liệu, hồ sơ chứng minh các nguyên nhân làm khoản nợ phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ đã được xử lý, khắc phục; - Tổ chức tín dụng có đủ cơ sở (thông tin, tài liệu kèm theo) để đánh giá là khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi đúng thời hạn đã được cơ cấu lại còn lại. Tổ chức tín dụng phải chuyển khoản nợ vào nhóm có rủi ro cao hơn trong các trường hợp sau đây: Toàn bộ dư nợ của một khách hàng tại một tổ chức tín dụng phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ. Đối với khách hàng có từ hai (02) khoản nợ trở lên tại tổ chức tín dụng mà có bất cứ một khoản nợ nào bị phân loại theo quy định tại Khoản 1 Điều này vào nhóm có rủi ro cao hơn các khoản nợ khác, tổ chức tín dụng phải phân loại lại các khoản nợ còn lại của khách hàng vào nhóm có rủi ro cao nhất đó. Đối với khoản cho vay hợp vốn, tổ chức tín dụng làm đầu mối phải thực hiện phân loại nợ đối với khoản cho vay hợp vốn theo các quy định tại Điều này và phải thông báo kết quả phân loại nợ cho các tổ chức tín dụng tham gia cho vay hợp vốn. Trường hợp khách hàng vay hợp vốn có một hoặc một số các khoản nợ khác tại tổ chức tín dụng tham gia cho vay hợp vốn đã phân loại vào nhóm nợ không cùng nhóm nợ của khoản nợ vay hợp vốn do tổ chức tín dụng làm đầu mối phân loại, tổ chức tín dụng tham cho vay hợp vốn phân loại lại toàn bộ dư nợ (kể cả phần dư nợ cho vay hợp vốn) của khách hàng vay hợp vốn vào nhóm nợ do tổ chức tín dụng đầu mối phân loại hoặc do tổ chức tín dụng 8
- Xem thêm -