Tài liệu Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trà cú, tỉnh trà vinh

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 135 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KT - QTKD NGÔ KHÁNH LINH PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài chính Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 11/2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KT- QTKD NGÔ KHÁNH LINH 4114402 PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài chính Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ts. QUAN MINH NHỰT 11/2014 LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành Luận văn Tốt nghiệp nàytôi đã nhận được sự động viên và giúp đỡ của thầy cô, gia đình, bạn bè. Thông qua Luận văn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Quan Minh Nhựt, thầy đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện Luận văn. Xin cảm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thể các anh chị cán bộ Ngân hàng Agribank huyện Trà Cú đã hỗ trợ tôi trong thời gian tôi thực tập tại Ngân hàng. Sau cùng, xin cảm ơn gia đình đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để tôi được học tập và hoàn thành tốt Luận văn này. Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2014 Ngƣời thực hiện Ngô Khánh Linh i TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2014. Ngƣời thực hiện Ngô Khánh Linh ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THƢC TẬP .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ...................................................................................................................... Trà Cú, ngày..., tháng..., năm 2014 iii NHẬN XÉT CỦA G IÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2014 Giáo viên hƣớng dẫn iv NHẬN XÉT CỦA G IÁO VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2014. Giáo viên phản biện v DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh của Agribank chi nhánh Trà Cú giai đoạn 20116/2014 ......................................................................................................................... 15 Bảng 4.1: Tình hình huy động vốn của ngân hàng giai đoạn 2011 đến 6/2014 22 Bảng 4.2: Doanh số cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2011 đến 6/2014 ....................... 25 Bảng 4.3: Dư nợ theo kỳ hạn giai đoạn 2011-6/2014 ................................................ 28 Bảng 4.4: Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của Agribank chi nhánh Trà Cú ............................................................................................................................... 32 vi DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đọan 2011 đến tháng 6/2014 ...................................................................................................... 17 Hình 4. 1: Tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm và sáu tháng năm 2014............................................................................ ................................. 23 Hình 4. 2: Tình hình huy động vốn có kỳ hạn từ năm 2011 đến 6/2014 .......... 24 Hình 4.3: Doanh số cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2011 đến 6/2014............... 26 Hình 4.4: Hình Tình hình dư nợ theo kỳ hạn giai đoạn 2011-2013 .................. 29 Hình 4.5: Tổng dư nợ trên vốn huy động thời kỳ 2011 đến 6/2014 .................. 33 Hình 4.6: Nợ xấu trên tổng dư nợ thời kỳ 2011 đến 6/2014 .............................. 36 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHNN&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng. viii MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU ..........................................................................1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................ 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu chung ................................................................................ 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................... 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................................... 2 1.3.1 Không gian........................................................................................ 2 1.3.2 Thời gian ........................................................................................... 2 1.3.3 Nội dung ............................................................................................ 2 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 2 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu: ...................................................... 2 1.4.2 Phương pháp phân tích số liệu: .................................................... 3 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG.........................................................................................4 2. 1 TÍN DỤNG ............................................................................................. 4 2.1.1 Khái niệm về tín dụng: ................................................................... 4 2.1.2 Rủi ro tín dụng ................................................................................. 4 2.1.2.5 Hậu quả của RRTD ..................................................................... 6 2.1.2.6 Các chỉ số phân tích ..................................................................... 7 ix 2.1.2.6.1 Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động .............................7 CHƢƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀ CÚ ............................................................................11 3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHNN&PTNT HUYỆN TRÀ CÚ.......................................................................................................................... 11 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ................................................ 11 3.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của ngân hàng ..............................12 3.1.3 Chức năng của các phòng ban.................................................... 13 3.2. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NG ÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2011- 06/2014.................................................. 14 3.2.1 Doanh thu ....................................................................................... 16 3.2.2 Chi phí ............................................................................................. 16 3.3.3 Lợi nhuận........................................................................................ 17 3.3 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN ............................................................... 18 3.3.1 Thuận lợi ......................................................................................... 18 3.3.2 Khó khăn ......................................................................................... 18 3.4 PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐÔNG NĂM 2014............................ 19 3.4.1 Định hướng chung ........................................................................ 19 3.4.2 Mục tiêu phấn đấu đạt được ........................................................ 19 CHƢƠNG 4 : PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ...............................21 4.1. PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NG ÂN HÀNG QUA BA NĂM VÀ SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2014 .................................. 21 x 4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NG ÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2011-6/2014 ................................................................................. 24 4.3. TÌNH HÌNH DƢ NỢ CỦA NG ÂN HÀNG ................................... 27 4.4. PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG NHNN&TNT HUYỆN TRÀ CÚ.......................................................................................................................... 30 CHƢƠNG 5 : NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ............................41 5.1. CÁC NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NG ÂN HÀNG .............................................................................. 41 5.1.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng ............................................. 41 5.1.2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng............................................... 42 5.1.3. Nguyên nhân khác ....................................................................... 43 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ........... 43 5.2.1. Giải pháp về huy động vốn ......................................................... 43 5.2.2 Giải pháp về sử dụng vốn ................................................................. 44 5.2.3 Giải pháp hạn chế nợ xấu ................................................................ 45 5.2.4 Thẩm định đánh giá khách hàng ................................................... 46 5.2.5 Giải pháp mở rộng tín dụng ............................................................ 47 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................49 6.1 KẾT LUẬN ........................................................................................... 49 6.2. KIẾN NGHỊ ......................................................................................... 49 6.2.1 Đối với ngân hàng cấp trên ......................................................... 49 xi 6.2.2. Đối với ngân hàng Agribank chi nhánh Trà Cú..................... 50 6.2.3 Đối với chính quyề n địa phương ................................................ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................52 xii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Các nhà kinh tế thường gọi Ngân hàng là “ngành kinh doanh rủi ro”. Thực tế đã chứng minh không một ngành nào mà khả năng dẫn đến rủi ro lại lớn như trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ - tín dụng. Đặc biệt, tín dụng ngân hàng là một trong những nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại, mạng lại 70% - 80% thu nhập của mỗi ngân hàng, vì lợi nhuận cao nên rủi ro của nó cũng rất lớn. Rủi ro tín dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng. Cùng với diễn biến phức tạp và nguy cơ gia tăng nợ xấu trong những năm gần đây, vấn đề nâng cao khả năng quản l ý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể những nguy cơ tiềm ẩn gây nên rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại đang và ngày càng trở nên cấp thiết, luôn là vấn đề được các Ngân hàng quan tâm hàng đầu, đặc biệt là ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - Agribank luôn là ngân hàng có nợ xấu cao trong ngành. Theo báo cáo kiểm toán, tính đến thời điểm 31/12/2012, nợ xấu của Agribank là 8,16%, tăng 34,43% so với thời điểm 31/12/2011 và đến 30 /6/2013, tỷ lệ nợ xấu của Agribank tiếp tục tăng lên, trong đó nợ có khả năng mất vốn lên đến 23.652 tỷ đồng (chiếm 59,23% tổng dự nợ xấu, bằng 89% vốn điều lệ). Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – Agribank Chi Nhánh Trà Cú là một ngân hàng thương mại quốc doanh, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, thị trường cơ bản của ngân hàng là hộ nông dân, cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ…hoạt động trên dịa bàn huyện. Vậy những đối tượng này, và tình hình nợ xấu sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta cần phân tích và nhận thức rõ vấn đề của toàn ngành. Đâu là giải pháp của nợ xấu? Nhận thức được tính quan trọng của vấn đề trên nên sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tại đơn vị, đề tài “Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trà Cú ” ra đời nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu làm luận văn Ngân hàng. 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hính rủi ro tín dụng của Agribank Trà Cú từ đó tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa các khái niệm, kiến thức về rủi ro tín dụng Phân tích tình hình rủi ro tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Đề xuất các giải pháp nhằm hợp lí nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian Đề tài được thực hiện dựa trên số liệu của ngân hàng NN&PTNT huyện Trà Cú 1.3.2 Thời gian Số liệu được phân tích trong đề tài thu thập từ 2011 – 6/2014 1.3.3 Nội dung Đề tài chủ yếu đi sâu nghiên cứu về rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay chứ không phải toàn bộ rủi ro của NH 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp từ Agribank huyện Trà Cú cung cấp. 2 1.4.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu: Phương pháp thống kê mô tả: thu thập số liệu thứ cấp, trình bày dưới dạng biểu bảng, biểu đồ, miêu tả đặc trưng khác nhau để phản ánh đối tượng nghiên cứu Phương pháp so sánh: xác định mức độ, xu hướng biến động của các chỉ tiêu Phương pháp luận và tổng hợp để đưa ra nhận định và ý kiến đề xuất *Áp dụng cho từng mục tiêu cụ thể: Mục tiêu cụ thể 1: sử dụng phương pháp thống kê mô tả để làm rõ các kiến thức, khái niệm về rủi ro tín dụng. Mục tiêu cụ thể 2: sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh, phương pháp luận kết hợp chỉ tiêu tài chính để tìm hiểu tình hình rủi ro tín dụng của Vietinbank từ năm 2011 đến 6/2014 và từ các thông tin thu thập từ Internet, các bài báo, tạp chí để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Ở phần này ta sử dụng phương pháp thống kê mô tả để trình bày đồ thị, bảng số liệu để tóm tắt về dữ liệu cần nghiên cứu. Bên cạnh đó, để thấy được sự biến động của từng chỉ tiêu ta sử dụng ph ương pháp so sánh: So sánh theo chiều ngang: để thấy được sự chênh lệch của một chỉ tiêu ở kỳ phân tích so với kỳ gốc (số tuyệt đối), ứng với ỷ lệ phần trăm (số tương đối). So sánh theo chiều dọc: để thấy sự thay đổi tỷ trọng của các chỉ tiêu trong cùng một năm. Mục tiêu cụ thể 3: dựa trên các phân tích trên sử dụng phương pháp luận và tổng hợp để đề xuất một số giải pháp cho công tác quản lý rủi ro tín dụng. 3 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 2. 1 TÍN DỤNG 2.1.1 Khái niệm về tín dụng: Căn cứ vào Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010QHXII thì “ Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân, sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”. Như vậy, một hoạt động được gọi là tín dụng phải thỏa mãn 2 điều kiện sau: + Có sự chuyển giao tạm thời quyền sử dụng vốn + Có sự hoàn trả và giá trị hoàn trả phải lớn hơn giá trị ban đầu 2.1.2 Rủi ro tín dụng 2.1.2.1 Khái niệm Rủi ro là khả năng xảy ra biến cố bất thường có hậu quả thiệt hại hoặc mang lại kết quả không mong đợi. Rủi ro tín dụng: theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của thống đốc NHNN “ Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất tr ong hoạt động ngân hàng của TCTD do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”. Từ những ý trên ta có thể hiểu một cách đơn giản, rủi ro tín dụng xảy ra khi người vay không trả được nợ lãi và nợ gốc đúng hạn, đầy đủ. 2.1.2.2 Đặc điểm của rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp: rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng gặp những tổn thất và thất bại trong quá trình sử dụng vốn hay nói các khác 4 những rủi ro trong hoạt động kinh doanh cảu khách hàng l à nguyên nhân chủ yếu gây nên rủi ro tín dụng của ngân hàng. Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp: đặc điểm này biểu hiện ở sự đa dạng phức tạp của nguyên nhân, hỉnh thức, hậu quả của rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng có tính tất yếu, không thể loại trừ: rủi ro tín dụng sẽ xảy ra khi một trong hai yếu tố: khả năng trả nợ hoặc thiện chí trẻ nợ không được hình thành đầy đủ. Trong hai yếu tố thì thiện chí trả nợ là một yếu tố vô hình, không thể cân đo đong điếm được. Bên cạnh đó, trong quá trình k hách hàng sử dụng tín dụng, có rất nhiều các biến cố khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của khách hàng lẫn ngân hàng, làm cho khả năng trả nợ thay đổi. Vì vậy, ngân hàng không thể triệt tiêu, loại bỏ hoàn toàn được rủi ro tin dụng mà chỉ có thể kiểm soát, giảm thiểu, hạn chế nó mà thôi. 2.2.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng Có nhiều cách để phân loại rủi ro tín dụng khách nhau tùy theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu. Nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân chia thành các loại sau đây: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội tại Rủi ro tập trung - Rủi ro giao dịch: phát sinh do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. - Rủi ro danh mục: phát sinh do những hạn chế trong việc quản lý danh mục cho vay của ngân hàng. 5 Nếu phân loại theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro thì ta có rủi ro khách quan và rủi ro chủ quan - Rủi ro khách quan: do các nguyên nhân khách quan như thiên tai, người vay chết, mất tích và cá biến động ngoài dự kiến khác làm thấy thoát vốn vay - Rủi ro chủ quan: nguyên nhân thuộc về chủ quan của người vay và người cho vay vì vô tình hay cố ý làm thất thoát vốn. 2.1.2.4 Dấu hiệu của rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng ẩn chứa trong những khoản vay có vấn đề và biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Xuất phát từ thực tiễn tín dụng các ngân hàng đã rút ra một số dấu hiệu cơ bản để giúp các cán bộ tín dụng nhận biết, phán đoán và sớm có những biện pháp kịp thời những rủi ro thực sự có thể xảy ra. Các dấu hiệu rủi ro tín dụng: + Số dư tiền gửi bị giảm sút, xuất hiện tình trạng phát hành séc quá số dư + Trì hoãn nộp các báo cáo tài chính + Chậm trễ, thiếu nhiệt tình trong việc dàn xếp các cuộc viếng thăm của cán bộ tín dụng + Gia tăng bất thường hàng tồn kho, các khoản bán chịu và các khoản nợ + Giảm bất thường giá bán hàng hóa + Xuất hiện tình trạng vay vốn ở nhiều ngân hàng + Sự mất ổn định về tồ c hức nội bộ + Khách hàng gặp rủi ro khách quan + Bạn hàng của khách hàng gặp rủi ro hoặc bị phá sản, bị truy tố… + Không trả được nợ, trả lãi đầy đủ và đúng hạn 2.1.2.5 Hậu quả của RRTD 6
- Xem thêm -