Tài liệu Phân tích quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may nam hà

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty - Tªn giao dÞch ViÖt Nam: C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ - Tªn giao dÞch Quèc tÕ: Nam Ha GARMENT Stock COMPANY - §Þa chØ: 510 ®êng Trêng Chinh - Thµnh phè Nam ®Þnh I. Mét sè vÊn ®Ò chung. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Công ty cổ phần may Nam Hà tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp may c«ng nghÖ phÈm Nam §Þnh. XÝ nghiÖp may c«ng nghÖ phÈm Nam §Þnh ®îc thµnh lËp tõ ngµy 6/9/1969 do ty th¬ng nghiÖp Nam Hµ quyÕt ®Þnh. §Õn n¨m 1981 theo quyÕt ®Þnh sè 12/Q§-TC ngµy 07/01/1981 cña UBND tØnh Hµ Nam Ninh hîp nhÊt tr¹m c¾t tæng hîp, tr¹m gia c«ng, tr¹m may Nam §Þnh, Ninh B×nh vµ thµnh lËp xÝ nghiÖp may Hµ Nam Ninh. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng, xÝ nghiÖp may cµng ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh vÒ c¬ së vËt chÊt, vÒ chuyªn m«n còng nh vÒ kü thuËt vµ nhiÖm vô ®îc giao. §Ó phï hîp víi ph¬ng híng, nhiÖm vô vÒ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, së th¬ng nghiÖp Hµ Nam Ninh ®· ra quyÕt ®Þnh sè 31/TC-TN ngµy 14/07/1987. T¸ch xÝ nghiÖp may néi th¬ng Hµ Nam Ninh thµnh hai xÝ nghiÖp lµ xÝ nghiÖp may Ninh B×nh vµ xÝ nghiÖp may Nam §Þnh cã chøc n¨ng tæ chøc viÖc s¶n xuÊt hµng may mÆc s½n phôc vô tiªu dïng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. Ngµy 22/02/1993 theo quyÕt ®Þnh sè 155/Q§-UB cña UBNd tØnh Nam Hµ ®æi xÝ nghiÖp may Nam Hµ thµnh c«ng ty may xuÊt khÈu. Trong suèt qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, xÝ nghiÖp tõng bíc ph¸t triÓn vµ lín m¹nh, lu«n lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®îc giao. XÝ nghiÖp ®îc vinh dù nhiÒu lÇn ®ãn c¸c ®ång chÝ c¸n bé l·nh ®¹o cÊp cao cña §¶ng vµ Nhµ níc tíi th¨m. Tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp víi c¬ së m¸y ®¹p ch©n, nhµ xëng t¹m thêi, ®êng x¸ thiÕt bÞ m¸y mãc. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã chuyªn m«n, kü thuËt ®ñ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cao cÊp, ®¸p øng ®ñ thÞ hiÕu vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. Ngµy 01/01/2001 C«ng ty may xuÊt khÈu thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ theo chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. Tõ khi cæ phÇn ho¸ ®Õn nay c«ng ty ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ c¬ së chuyªn m«n kü thuËt còng nh c¬ së vËt chÊt cïng víi khèi lîng c«ng nh©n ngµy cµng ®«ng ®¶o vµ lµnh nghÒ. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ. 1 2.1. chøc n¨ng cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ. C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ lµ doanh nghiÖp cña Nhµ níc thuéc Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp cña Nhµ níc, thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®iÒu lÖ tæ chøc cña Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam. Chøc n¨ng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trªn thÞ trêng may mÆc trong níc. S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ ¸o s¬ mi nam, JackÐt vµ quÇn ©u nam mµ chñ lùc lµ ¸o s¬ mi nam. Ngoµi ra C«ng ty cßn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng kh¸c theo ®¬n ®Æt hµng nh quÇn n÷, v¸y, quÇn soãc. Qua nhiÒu thÕ hÖ c¸n bé c«ng nh©n viªn, víi sù phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái trong 50 n¨m qua ngµy nay C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ ®· trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu cña Ngµnh DÖt - May ViÖt Nam cã uy tÝn trªn thÞ trêng Quèc tÕ vµ trong níc. Trong t¬ng lai C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ kh«ng dõng l¹i ë mét sè mÆt hµng truyÒn thèng mµ dÇn dÇn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ më réng thªm thÞ trêng míi trªn thÕ giíi. HiÖn nay, C«ng ty ®ang th©m nhËp vµo thÞ trêng Mü víi nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nh: ¸o s¬ mi, quÇn ©u nam, n÷... 2.1. NhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ: NhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh hµng May mÆc theo kÕ ho¹ch vµ quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam, ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng trong níc vµ theo nhu cÇu thÞ trêng trªn thÕ giíi. V× vËy, C«ng ty lu«n khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó më réng s¶n xuÊt, më réng thÞ trêng tiªu thô trong níc còng nh thÞ trêng xuÊt khÈu: Tõ ®Çu t s¶n xuÊt, cung øng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm, liªn doanh liªn kÕt víi t¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc, nghiªn cøu ¸p dông c«ng nghÖ kü thuËt hiÖn ®¹i tiªn tiÕn, ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao...Víi nh÷ng s¶n phÈm chñ lùc mòi nhän, cã nh÷ng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n hµnh nghÒ cïng víi c¬ së s¶n xuÊt khang trang, C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ ®· chiÕm mét vÞ thÕ kh¸ quan träng trong Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam, ®¶m b¶o cuéc sèng cho h¬n 4.500 c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc trong C«ng ty vµ c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn còng nh c¸c XÝ nghiÖp ®Þa ph¬ng. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu ®îc thÓ hiÖn díi b¶ng sau ®©y: 2 ThÞ tr- ChØ tiªu So s¸nh So s¸nh §VT 1998 1999 2000 2001 êng chñ yÕu 01/98 01/00 1 Doanh thu Tû ®ång 110,12 146 180 200 2,087 1,111 2 Lîi nhuËn 6,512 4,500 4,600 4,900 0,884 1,065 3 Lao ®éng Ngêi 3.185 3.107 3.171 3.423 1,248 1,079 4 Thu nhËp 1000® 1.250 1.306 1.383 1.396 1,203 1,009 b×nh qu©n 5 Nép ng©n Tû ®ång 3,471 3,236 2,574 2,650 1,124 1,030 s¸ch 3. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm. Quy tr×nh c«ng nghÖ cña Ngµnh may bao gåm rÊt nhiÒu c«ng ®o¹n trong cïng mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Mçi c«ng ®o¹n bao gåm nhiÒu kh©u ®Ó sö dông m¸y chuyªn nh: Ðp, thªu, dÖt, may... nhng cã nh÷ng kh©u mµ m¸y mãc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc nh c¾t, nhÆt chØ, ®ãng gãi s¶n phÈm. Mçi s¶n phÈm l¹i cã nh÷ng bíc c«ng viÖc kh¸c nhau vµ cã mçi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau. Víi tÝnh chÊt cïng d©y chuyÒn nh níc ch¶y. Nh vËy, yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i phèi hîp nhiÒu bé phËn mét c¸ch chÝnh x¸c, ®ång bé vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm diÔn ra nhÞp nhµng, ¨n khíp víi nhau, ®¹t ®îc tiÕn bé nhanh chãng ®¸p øng nhu cÇu giao hµng cho kh¸ch hµng còng nh ®a ®îc s¶n phÈm ra thÞ trêng ®óng mïa vô theo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm may. ë C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ c«ng t¸c chØ ®¹o híng dÉn kü thuËt cho tíi viÖc thùc hµnh xuèng ®Õn c¸c XÝ nghiÖp, XÝ nghiÖp triÓn khai ®Õn c¸c tæ s¶n xuÊt vµ tõng c«ng nh©n. Mçi bé phËn, mçi c«ng nh©n ®Òu ph¶i ®îc híng dÉn vµ quy ®Þnh cô thÓ vÒ h×nh d¸ng, quy c¸ch vµ th«ng sè cña tõng s¶n phÈm. ViÖc gi¸m s¸t vµ chØ ®¹o, kiÓm tra chÊt lîng b¸n thµnh phÈm ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn vµ liªn tôc, qua ®ã kÞp thêi cung cÊp nh÷ng th«ng tin ph¶n ¸nh l¹i cho biÕt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ang diÔn ra nh thÕ nµo ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh ®¶m b¶o cho tíi khi s¶n phÈm ®îc hoµn thiÖn víi chÊt lîng cao. §èi víi C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ, trong cïng mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã sö dông nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, nh×n chung cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty nh sau: 3 S¬ ®å : Chu tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Nguyªn liÖu ThiÕt kÕ gi¸c s¬ ®å mÉu Thªu, giÆt C«ng ®o¹n c¾t, may, lµ, gÊp QA (chÊt lîng) Bao b× ®ãng gãi Trªn ®©y lµ toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nãi chung cña C«ng ty Thµnh phÈm nhËp kho cæ phÇn may Nam Hµ. §èi víi s¶n phÈm may mÆc viÖc kiÓm tra chÊt lîng ®îc tiÕn hµnh ë tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, ph©n lo¹i chÊt lîng s¶n phÈm ®îc tiÕn hµnh ë giai ®o¹n cuèi lµ c«ng ®o¹n lµ, gÊp, bao gãi, ®ãng hép. 4 II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y. 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Tæng Gi¸m §èc Phã TG§ Phßng kÕ ho¹ch C¸c xi nghiÖp may 1,2,3,4,5 … Tr ëng ca A May phï ®æng V¨n phßn g cty Trêng CN may KT vµ TT Tæ Qu¶n trÞ Ban ®Çu t Phßn g QA (chÊt lîng) Tæ bao gãi Phßn g TCK T C¸c PX Phô Trî Tæ kiÓm ho¸ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phßn g Kinh doan h Phßng kü thuËt C«ng nghÖC¬ §iÖn Phßn g kho vËn C¸c xÝ nghiÖp ®Þa ph ¬ng Tr ëng ca B 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam nãi Tæ C¸c Tæ Tæ C¸c Tæ lµHµ nãi riªng chung vµ C«ng ty cæ phÇn may Nam ®Òu ph¶i tù chñ vÒ c¾t tæ lµs¶n xuÊt, c¾t A tæ A kinh doanh tù chñ vÒmay tµi chÝnh, ho¹ch to¸n ®écB lËp. Do may ®ã bé m¸y tæBchøc cña B A l¹i kh«ng cång kÒnh. C«ng ty ®· ®îc thu gän C«ng ty ph¶i tõng bíc gi¶m bít lùc lîng lao ®éng gi¸n tiÕp, nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt trong t×nh h×nh hiÖn nay, ®ång thêi c¸c phßng ban nghiÖp vô ®ang ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng, kiÓu tæ chøc nµy rÊt phï hîp víi C«ng ty trong t×nh h×nh hiÖn nay, nã g¾n liÒn c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña hä còng nh cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi C«ng ty. §ång thêi c¸c mÖnh lÖnh, nhiÖm vô 5 vµ th«ng b¸o tæng hîp còng ®îc chuyÓn tõ l·nh ®¹o C«ng ty ®Õn cÊp cuèi cïng. Tuy nhiªn nã ®ßi hái sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban trong C«ng ty. * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn: C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ cã bé m¸y qu¶n lý ®îc tæ chøc theo m« h×nh quan hÖ trùc tuyÕn chøc n¨ng. * Tæng gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng C«ng ty vµ ph¸p luËt, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * Phã tæng gi¸m ®èc: Phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt chÊt lîng, ®µo t¹o, ®¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt lîng, m«i trêng, tr¸ch nhiÖm x· héi, an toµn vµ søc khoÎ. §ång thêi trùc tiÕp chØ ®¹o s¶n xuÊt 5 XÝ nghiÖp t¹i Hµ Néi. Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, gi¶i quyÕt mäi c«ng viÖc khi Tæng Gi¸m §èc ®i v¾ng. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m §èc vµ ph¸p luËt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. * Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: Phô tr¸ch c«ng t¸c b¶o hé vµ an toµn lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, an ninh trËt tù t¹i c¸c XÝ nghiÖp ®Þa ph¬ng. Trùc tiÕp chØ ®¹o s¶n xuÊt 5 XÝ nghiÖp thµnh viªn t¹i ®Þa ph¬ng. Thay mÆt Tæng Gi¸m §èc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®îc uû quyÒn khi Tæng Gi¸m §èc ®i v¾ng. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m §èc vµ ph¸p luËt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. 6 * C¸c phßng ban: - V¨n phßng C«ng ty: Phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, tuyÓn dông, bè trÝ, sö dông, sa th¶i lao ®éng, lùa chän h×nh thøc l¬ng, thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th, lu tr÷, b¶o vÖ, nhµ trÎ, y tÕ, b¶o hiÓm x· héi cho C«ng ty. - Phßng kÕ ho¹ch: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c ký kÕt hîp ®ång, ph©n bæ kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é giao hµng cña c¸c ®¬n vÞ, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. - Phßng kinh doanh: Cã chøc n¨ng tæ chøc kinh doanh hµng trong níc, chµo hµng, qu¶ng c¸o s¶n phÈm. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Qu¶n lý tµi chÝnh trong C«ng ty vµ tæ chøc theo dâi t×nh h×nh sö dông vèn vµ quü trong C«ng ty. §Þnh kú lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ tµi chÝnh cña C«ng ty. - Phßng kü thuËt: Qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt, tæ chøc s¶n xuÊt, nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, ®æi míi thiÕt bÞ m¸y mãc theo yªu cÇu s¶n xuÊt. - Phßng kho vËn: Qu¶n lý, chÕ biÕn, cÊp ph¸t nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt, vËn t¶i hµng ho¸, nguyªn phô liÖu phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt. - Phßng QA: Cã chøc n¨ng x©y dùng vµ söa ®æi hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng, theo dâi viÖc thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng t¹i c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn kü thuËt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. * C¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn: - C«ng ty cã 5 XÝ nghiÖp may thµnh viªn t¹i C«ng ty vµ 3 ph©n xëng phô trî. Mçi XÝ nghiÖp may cã 2 tæ c¾t, 8 tæ m¸y, 1 tæ kiÓm ho¸, 2 tæ lµ, 1 tæ hép con, 1 tæ qu¶n lý phôc vô. - Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan Tæng gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®¬n vÞ m×nh: VÒ n¨ng suÊt, chÊt lîng, tiÕn bé vµ thu nhËp cña c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp. * XÝ nghiÖp cã c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý nh sau: - Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp : 1 ngêi - Trëng ca : 2 ngêi - Nh©n viªn thèng kª : 1 ngêi - Nh©n viªn kÕ ho¹ch : 1 ngêi - C«ng nh©n söa m¸y : 3 ngêi - C«ng nh©n c«ng vô : 3 ngêi - C«ng nh©n qu¶n lý phô liªu: 2 ngêi 7 * C¸c tæ s¶n xuÊt cã: 494 ngêi. Trong ®ã: + 8 tæ may: 350 ngêi + 2 tæ c¾t: 50 ngêi + 2 tæ lµ: 70 ngêi + 1 tæ kiÓm ho¸: 8 ngêi + 1 tæ hép con: 6 ngêi Ngoµi ra C«ng ty cßn cã c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn ë c¸c ®Þa ph¬ng nh: H¶i Phßng, Nam §Þnh vµ Th¸i B×nh víi sè c«ng nh©n trªn 1.000 ngêi. * NhËn xÐt: - ¦u ®iÓm: C«ng ty ®iÒu hµnh theo chÕ ®é mét thñ trëng, gi¶i quyÕt xuyªn suèt mäi vÊn ®Ò trong C«ng ty. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®îc ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ do ®ã ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng chuyªn m«n cu¶ tõng phßng, tõng c¸ nh©n vµ g¾n chÆt tr¸ch nhiÖm râ rµng. M« h×nh qu¶n lý dÔ kiÓm so¸t. T¹o nªn sù æn ®Þnh trong ®iÒu hµnh vµ dÔ dµng cho viÖc ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao nghiÖp vô, tay nghÒ. - Nhîc ®iÓm: C¬ cÊu qu¶n lý cña C«ng ty cßn cã sù rêm rµ, chång chÐo. KÕt cÊu nh vËy t¹o nªn sù dËp khu«n nªn rÊt h¹n chÕ ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn. Khi b¾t ®Çu chuyÓn ®æi C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ ®· nhanh chãng kh¾c phôc t×nh tr¹ng qu¶n lý ph©n t¸n, kÐm hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý. C«ng ty ®· dÇn dÇn t×m ra m« h×nh tæ chøc bé m¸y hîp lý ®Ó ®¸p øng qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ chiÕn lîc chung ®· ®Ò ra. §iÒu lÖ cña C«ng ty quy ®Þnh râ rµng chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n tõng phßng ban trong C«ng ty vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban ®ã. Víi bé m¸y vµ phong c¸ch qu¶n lý míi C«ng ty ®· dÇn dÇn xo¸ ®îc sù ng¨n c¸ch gi÷a c¸c phßng nghiÖp vô víi c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn t¹o ra sù g¾n bã h÷u c¬, sù céng ®ång tr¸ch nhiÖm gi÷a hai khèi trong bé m¸y qu¶n lý. ChÝnh v× vËy mäi c«ng viÖc trong C«ng ty ®îc diÔn ra kh¸ tr«i ch¶y vµ nhÞp nhµng ¨n khíp víi nhau. Mçi phßng ban mçi bé phËn, c¸ nh©n trong C«ng ty ®îc ph©n c«ng c«ng viÖc thÝch hîp víi kh¶ n¨ng vµ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®¬n vÞ ®ã. Tuy nhiªn ho¹t ®éng cña tõng bé phËn ®ã l¹i ®îc phèi hîp rÊt hµi hoµ ®Ó cïng ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu chung cña C«ng ty. III. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. 1. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt : 8 - Phßng kü thuËt nghiªn cøu tµi liÖu vµ thiÕt kÕ mÉu, yªu cÇu kü thuËt cña tõng m· hµng. - C«ng ®o¹n c¾t t¹i c¸c XÝ nghiÖp nhËn v¶i tõ kho nguyªn liÖu, c¾t b¸n thµnh phÈm theo yªu cÇu kü thuËt vµ mÉu nhËn tõ phßng kü thuËt. - C«ng ®o¹n may nhËn b¸n thµnh phÈm tõ tæ c¾t vµ triÓn khai s¶n xuÊt may thµnh s¶n phÈm qua c¸c thao t¸c chuyªn m«n ho¸ trong d©y chuyÒn may. - Tæ lµ nhËn thµnh phÈm tõ tæ may triÓn khai lµ hoµn thiÖn s¶n phÈm ®ãng bao b×. - Tæ hép con nhËn s¶n phÈm hoµn thiÖn tõ tæ lµ, ®ãng hép vµ chuyÓn sang kho thµnh phÈm vµ xuÊt hµng. 2. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ. - C¸c XÝ nghiÖp: Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh - Ph©n xëng c¬ ®iÖn, ph©n xëng thªu giÆt, ph©n xëng bao b×: S¶n xuÊt phô trî cho c¸c XÝ nghiÖp may. * Quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn: - C¸c XÝ nghiÖp May s¶n xuÊt ra thµnh phÈm hoµn thiÖn. - Ph©n xëng c¬ ®iÖn phôc vô thiÕt bÞ m¸y mãc vµ chÕ t¹o c÷ dìng cho c¸c XÝ nghiÖp. - Ph©n xëng thªu giÆt Phôc vô thªu b¸n thµnh phÈm vµ giÆt s¶n phÈm hoµn thiÖn cho c¸c XÝ nghiÖp. - Ph©n xëng bao b× S¶n xuÊt hép CARTON cho c¸c XÝ nghiÖp ®Ó ®ãng gãi khi s¶n phÈm ®· hoµn chØnh. - Trong mçi xÝ nghiÖp cã 8 tæ c¸c tæ nµy cã nhiÖm vô lÇn lît ®ã lµ: may, lµ, giÆt, Ðp,... Trëng phßng TCKT IV. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n. 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. s¬ ®å tæ chøc béPhã m¸yphßng kÕ to¸n Phã phßng Kiªm KT thuÕ KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n TiÒn L¬ng vµ B¶o hÓm KÕ to¸n TiÒn mÆt tiÒn göi tiÒn vay KÕ to¸n TSC§ vµ t¹m øng Kiªm KT tæng hîp KÕ to¸n tËp hîp CFSX vµ tÝnh gi¸ 9 thµnh KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî KÕ to¸n tiªu thô hµng xuÊt khÈu vµ c«ng nî ph¶i thu KÕ to¸n tiªu thô néi ®Þa Thñ quü 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn. 2.1. Chøc n¨ng vµ sè lîng nh©n viªn kÕ to¸n. * Chøc n¨ng: Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh cã chøc n¨ng tham mu tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tæ chøc t¹i c«ng ty nh»m sö dông ®ång tiÒn vµ ®ång vèn ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch hîp lý vµ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. * Sè lîng kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ gåm cã 14 kÕ to¸n cô thÓ nh : - Trëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n - Phã phßng kÕ to¸n : 2 phã phßng ( phã phßng kiªm kÕ to¸n thuÕ vµ phã phßng kiªm kÕ to¸n tæng hîp ) - Thñ quü - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu : 2 kÕ to¸n - KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm :1 kÕ to¸n - KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi, tiÒn vay : 1 kÕ to¸n - KÕ to¸n TSC§, t¹m øng : 1 kÕ to¸n - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh : 1 kÕ to¸n - KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî : 1 kÕ to¸n - KÕ to¸n tiªu thô hµng xuÊt khÈu vµ c«ng nî ph¶i thu : 1 kÕ to¸n - KÕ to¸n tiªu thô néi ®Þa : 2 kÕ to¸n 2.2. NhiÖm vô. * KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§): - Lµm kÕ to¸n TSC§, cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m vÒ sè lîng, chÊt lîng, t×nh h×nh sö dông TSC§, gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ vµ tÝnh khÊu hao TSC§. - C©n ®èi nguån vèn cè ®Þnh, nguån vèn ®Çu t XDCB (x©y dùng c¬ b¶n), nguån vèn SCL, quü ®Çu t ph¸t triÓn. * KÕ to¸n tæng hîp : 10 - Lµm kÕ to¸n tæng hîp, lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o gi¶i tr×nh kh¸c theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc . - Ghi chÐp, theo dâi vèn gãp liªn doanh cña c«ng ty t¹i c¸c ®¬n vÞ liªn doanh vÒ sè vèn hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn gãp liªn doanh kh¸c. - Lµm thèng kª tæng hîp, lËp c¸c b¸o c¸o thèng kª theo quy ®Þnh, göi b¸o c¸o ®Þnh kú cho c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c bé phËn cã liªn quan trong c«ng ty * KÕ to¸n kho thµnh phÈm vµ tiªu thô s¶n phÈm, vËt t, hµng hãa: - Qu¶n lý theo dâi h¹ch to¸n : Kho thµnh phÈm, hµng hãa vµ vËt, nguyªn liÖu ®· giao cho kh¸ch hµng, theo dâi viÖc thanh to¸n, tiªu thô s¶n phÈm. TÝnh doanh thu, l·i lç tiªu thô s¶n phÈm. - Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng vÒ cung cÊp vËt t, hµng hãa. Sè tiÒn øng tríc, tr¶ tríc cña kh¸ch hµng liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa. - TËp hîp sè liÖu kª khai thuÕ GTGT ®Çu ra, lËp hå s¬ xin hoµn thuÕ, lËp c¸c b¸o c¸o vµ gi¶i tr×nh vÒ thuÕ göi c¬ quan thuÕ . - Tæng hîp tiªu thô, x¸c ®Þnh doanh thu, thu nhËp, kÕt qu¶ l·i lç toµn c«ng ty, ph©n phèi thu nhËp vµ thanh to¸n víi ng©n s¸ch. - LËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. - Híng dÉn kiÓm tra c¸c cöa hµng thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý cña c«ng ty, c¸c chÕ ®é ghi chÐp hãa ®¬n chøng tõ vµ c¸c biÓu mÉu sæ s¸ch kÕ to¸n. * KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng cô lao ®éng : - Qu¶n lý theo dâi h¹ch to¸n c¸c kho : Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng. cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh sè lîng, chÊt lîng, gi¸ trÞ vËt t, hµng hãa, c«ng cô lao ®éngcã trong kho, mua vµo, b¸n ra, xuÊt sö dông. TÝnh to¸n ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng vµo chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tham gia kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng, ph¸t hiÖn vËt liÖu thõa thiÕu, ø ®äng, kÐm mÊt phÈm chÊt. - Híng dÉn vµ kiÓm tra c¸c kho thùc hiÖn ®óng chÕ ®é ghi chÐp sè liÖu ban ®Çu, sö dông chøng tõ ®óng víi néi dung kinh tÕ. - TËp hîp sè liÖu kª khai thuÕ GTGT ®Çn vµo theo mÉu biÓu quy ®Þnh. * KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi (BHXH): 11 - H¹ch to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. - Theo dâi phÇn trÝch nép vµ chi tr¶ BHXH, lµm quyÕt to¸n vµ thanh to¸n chi BHXH theo quy ®Þnh. - Theo dâi phÇn trÝch nép vµ chi tr¶ kinh phÝ c«ng ®oµn, BHYT. - Theo dâi, ghi chÐp, tÝnh to¸n vµ quyÕt to¸n vèn l·i cho c¸c kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm ®Ó x©y dùng c«ng ty tõ thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. * KÕ to¸n Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ®Ó híng dÉn c¸c bé phËn cã liªn quan lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ chi phÝ cho phï hîp víi ®èi tîng h¹ch to¸n. Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh vµ phô. - LËp b¸o c¸o chi tiÕt vÒ c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ, cã so s¸nh víi kú tríc. - Híng dÉn c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, c¸c c«ng ty liªn doanh lËp c¸c b¸o c¸o thèng kª theo quy ®Þnh. * KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi, tiÒn vay, thanh to¸n quèc tÕ: - Qu¶n lý vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn, cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c lo¹i quü tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n dµi h¹n. Cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña chøng tõ thanh to¸n, b¶o qu¶n vµ lu tr÷ chøng tõ theo quy ®Þnh. - Lµm c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ, kiÓm vµ phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c cã liªn quan lËp vµ hoµn chØnh c¸c bé chøng tõ thanh to¸n, göi ra ng©n hµng kÞp thêi vµ ®«n ®èc viÖc thanh to¸n cña ng©n hµng. *KÕ to¸n theo dâi thanh to¸n vµ c«ng nî: - Theo dâi s¸t sao t×nh h×nh c«ng nî ph¶i thu vÒ tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng hãa vµ c¸c dÞch vô kh¸c ®Ó nhanh chãng thu håi vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. - Theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ngêi cung cÊp vËt t hµng hãa cho c«ng ty theo dâi c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt, t×nh h×nh thanh to¸n, quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång giao gia c«ng cho c¸c liªn doanh vµ vÖ tinh, kiÓm tra viÖc tÝnh to¸n trong viÖc lËp dù to¸n, quyÕt to¸n vµ t×nh h×nh thanh to¸n quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång vÒ XDCB. - Theo dâi ®«n ®èc viÖc thanh to¸n, quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång gia c«ng kÞp thêi ®Ó thóc ®Èy nhanh viÖc thanh cña ngêi mua vµ ngêi ®Æt hµng. 12 - Theo dâi viÖc thu chi t¹m øng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o tiÒn vèn quay vßng nhanh. TËp hîp sè liÖu kª khai thuÕ GTGT ®Çu vµo theo mÉu biÓu quy ®Þnh. - Quan t©m ®óng møc ®Õn c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh¸ch hµng. - Më sæ theo dâi chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng ®èi tîng ®Ó cã sè liÖu cung cÊp k×p thêi khi cÇn thiÕt. * Thñ quü : - Lµm thñ quü cña c«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n gi÷ g×n tiÒn mÆt kh«ng ®Ó h háng vµ mÊt m¸t x¶y ra. - ChÞu tr¸ch nhiÖm thu chi tiÒn sau khi ®· kiÓm tra vµ thÊy râ chøng tõ ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thu chi. Vµo sæ quü hµng ngµy vµ thêng xuyªn ®èi chiÕu sè d víi kÕ to¸n quü. - LËp b¶ng kiÓm kª quü vµo cuèi th¸ng theo quy ®Þnh. - Cïng víi kÕ to¸n tiÒn l¬ng theo dâi c¸c kho¶n göi tiÕt kiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong toµn c«ng ty. LËp chøng tõ thanh to¸n theo chÕ ®é cho ngêi lao ®éng. - Gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n quü trong viÖc x¾p xÕp vµ b¶o qu¶n chøng tõ quü. - Qu¶n lý vµ cÊp ph¸t nh·n gi¸ phôc vô yªu cÇu tiªu thô s¶n phÈm trong níc. 3. H×nh thøc sæ vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. * Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty : Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc tæ chøc vµ thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n. C¸c nh©n viªn cã nhiÖm vô h¹ch to¸n ban ®Çu, thu thËp sè liÖu vµ göi vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. tõ ®ã c¸c th«ng tin ®îc xö lý b»ng hÖ thèng m¸y tÝnh hiÖn ®¹i phôc vô kÞp thêi cho c¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ còng nh yªu cÇu cña Nhµ Níc vµ c¸c bªn cã liªn quan. C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ ¸p dông h×nh thøc sæ nhËt ký chung. ViÖc tæ chøc sæ kÕ to¸n tæng hîp, sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®îc thùc hiÖn tho ®óng quy ®Þnh chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña bé tµi chÝnh ¸p dông cho h×nh thc nhËt ký chung. * Tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n : C¸c chøng tõ ban ®Çu phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc x©y dùng gièng nh biÓu mÉu cña chÕ ®é kÕ to¸n hiªn hµnh vµ ¸p dông mét sè chøng tõ chñ yÕu sau : 13 - PhiÕu nhËp, phiÕu xu©t - PhiÕu thu, phiÕu chi, ®¬n xin t¹m øng - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé vµ c¸c chøng tõ kh¸c - B¶ng ph©n bæ vÒ tiÒn l¬ng, khÊu hao, nguyªn vËt liÖu... - Chøng tõ b¸n hµng nh: Hãa ®¬n b¸n hµng, hãa ®¬n GTGT. 14 * Tr×nh tõ ghi sæ: Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi SPS Ghi hµng ngµy B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi cuèi kú §èi chiÕu sè liÖu 15 Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt PhÇn 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ I. C«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1. §¸nh gi¸ vËt liÖu - c«ng cô dông cô. ViÖc h¹ch to¸n vËt liÖu biÕn ®éng hµng ngµy theo gi¸ thùc tÕ lµ mét viÖc hÕt søc khã kh¨n phøc t¹p v× thêng xuyªn ph¶i tÝnh to¸n l¹i gi¸ thùc tÕ cña mçi nghiÖp vô nhËp xuÊt kho.Mµ nghiÖp vô nhËp xuÊt kho thêng diÔn ra mét c¸ch liªn tôc nªn c«ng ty ®· sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu,c«ng cô dông cô . Gi¸ h¹ch to¸n cña tngf lo¹i vËt liÖu dùa vµo gi¸ thùc tÕ cña loai vËt liÖu ,c«ng cô dông cô ®ã ë kú h¹ch to¸n tríc mµ phßng kinh doanh x¸c ®Þnh gi¸ h¹ch to¸n cho lo¹i vËt liÖu ,c«ng cô dông cô ®ã trong kú h¹ch to¸n nµy. -Hµng ngµy kÕ to¸n ghi sæ vÒ nhËp,xuÊt ,tån kho vËt liÖu ,c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n: Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu C«ng cô dông cô lîng vËt liÖu = C«ng Sè cô dông cô nhËp kho * §¬n gi¸ H¹ch to¸n -§Õn cuèi kú h¹ch to¸n ,kÕ to¸n tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n thµnh gi¸ thùc tÕ theo c¸c bíc sau: +X¸c ®Þnh hÖ sè gi¸ cña tõng lo¹i vËt liÖu ,c«ng cô dông cô HÖ sè gi¸ = Gi¸ thùc tÕ VL CCDC tån ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ VL CCDC nhËp trong kú Gi¸ h¹ch to¸nVL CCDC tån ®Çu kú + Gi¸ h¹ch to¸n VL CCDC nhËp trong kú + X¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ VL ,CCDC xuÊt trong kú: Gi¸ thùc tÕ VL CCDC xuÊt trong kú = Gi¸ h¹ch to¸n VL CCDC xuÊt trong kú 16 * HÖ sè gi¸ 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n t¹i c«ng ty C«ng ty h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p sæ sè d: PhiÕu nhËp B¶ng luü kÕ nhËp XuÊt,tån kho VL ThÎ kho PhiÕu xuÊt Sæ sè d 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: *Trêng hîp nhËp vËt liÖu Khi cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu ,phßng kinh doanh tæ chøc cho c¸n bé ®i mua vËt t vÒ nhËp kho.Khi nhËp kho ,c¨n cø vµo ho¸ ®¬n kiªnm phiÕu xuÊt kho cña bªn b¸n,ho¸ ®¬n GTGT ,biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t do bé kiÓm tra chÊt lîng thuéc phßng c«ng nghÖ l©p ®Ó kiÓm tra chÊt lîng quy c¸ch vËt t,ngêi phô tr¸ch bé phËn kÕ ho¹chvËt t lËp phiÕu xuÊt kho thµnh 3 liªn: +Mét liªn göi lªn phßng kinh doanh (kÕ ho¹ch vËt t) gi÷ +Mét liªn thñ kho gi÷ l¹i ®Ó ghi vµo thÎ kho sau ®ã chuyÓn lªn cho phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®èi chiÕu kiÓm tra. +Mét liªn dïng ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n giao nhËn hµng VÝ dô:Ngµy 12/11/2001,c¸n bé mua vËt t vÒ nhËp kho,c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT(biÓu 1),biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t(biÓu 2),bé phËn kÕ ho¹ch vËt t lËp phiÕu nhËp kho(biÓu 3). 17 BiÓu 1 Ho¸ §¬n (GTGT) Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 12/11/2001 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Nam S¬n §Þa chØ: 82 NguyÔn Tu©n §iÖn tho¹i: 8673580 M· sè Hä tªn ngêi mua : Anh Cêng §Þa chØ: 198B T©y S¬n §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ H×nh thøc thanh to¸n:TiÒn mÆt M· sè STT 1. 2. 3. Tªn hµng ho¸ ,dÞch vô V¶i Khuy Kho¸ ThuÕ suÊt GTGT:10% §¬n vÞ tÝnh M C¸i C¸i Sè lîng 100 100 100 Sè tµi kho¶n 01-00100840 Sè tµi kho¶n: 01-001000424-1 §¬n gi¸ 63000 92000 41000 Céng tiÒn hµng TiÒn thuÕ GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n Thµnh tiÒn 6300000 9200000 4100000 19600000 1960000 21560000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Hai m¬i mèt triÖu n¨m tr¨m s¸u m¬i ngµn ch½n. Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng 18 Thñ trëng ®¬n vÞ BiÓu 2 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm MÉu sè 05-VT (vËt t ,s¶n phÈm hµng ho¸ Sè 542 ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2001 C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 054745 ngµy 12/11/2001 cña c«ng ty TNHH Nam S¬n. Ban kiÓm nghiÖm gåm: -¤ng :Lª Xu©n ChÝnh Trëng ban -Bµ : Lª ThÞ Th¶o Uû viªn -¤ng :§µo H÷u Hïng Uû viªn. §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i vËt t S Tªn nh·n T hiÖu,quy T c¸ch vËt t 1 V¶i 2 Khuy 3 Kho¸ Ph¬ng thøc kiÓm nghiÖm Toµn diÖn Toµn diÖn Toµn diÖn §¬n vÞ tÝnh M C¸i C¸i Sè lîng KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm theo Sè lîng Ghi Sè lîng chøng ®óng chó sai QCPC tõ QCPC 100 100 100 100 100 100 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: Sè lîng vËt t ®ñ, chÊt lîng tèt. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Trëng ban BiÓu 3: PhiÕu nhËp kho Ngµy 12 th¸ng11n¨m 2001 MÉu sè 01-VT Sè 521 Hä tªn ngêi giao hµng: anh Hïng Theo ho¸ ®¬n sè 054745 ngµy 12/11/2001 Cña C«ng ty TNHH Nam S¬n Sè lîng S Tªn nh·n hiÖu §¬n §¬n Thµnh T quy c¸ch phÈm MS vÞ Theo hîp Thùc gi¸ tiÒn T cÊp vËt t tÝnh ®ång nhËp 1 V¶i M 100 100 63000 6300000 2 Khuy C¸i 100 100 92000 9200000 3 Kho¸ C¸i 100 100 41000 4100000 Céng 19600000 Nî TK 152 : 19.600.000 Nî TK 1331 : 1960.000 Cã TK 111 : 20.560.000 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷: Mêi chÝn triÖu s¸u tr¨m ngµn ®ång ch½n. 19  Trêng hîp xuÊt vËt liÖu Trªn thc tÕ viÖc thu mua vµ nhËp kho vËt liÖu lµ do phßng kinh doanh c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña tõng thangs,quý ®Ó lªn kÕ ho¹ch cung øng vËt t.NghiÖp vô xuÊt kho ph¸t sinh khi cã yªu cÇu cña bé phËn s¶n xuÊt (ph©n xëng) vÒ tõng lo¹i vËt liÖu cã quy c¸ch ,sè lîng bé phËn kÕ ho¹ch vËt t sÏ thiÕt lËp phiÕu xuÊt kho thµnh ba liªn. -Mét liªn phßng kinh doanh (kÕ ho¹ch vËt t )gi÷. -Mét liªn giao cho thñ kho ®Ó ghi vµo thö kho, cuèi th¸ng chuyÓn cho kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ. -Mét liªn giao cho ngêi nhËn vËt t. VÝ dô:Ngµy 15/11/2001 ,xuÊt kho nguyªn vËt liÖu cho ph©n xëng phô tïng ®Ó s¶n xuÊt .Khi ®ã bé phËn kÕ ho¹ch vËt t lËp phiÕu xuÊt kho(biÓu 4) BiÓu 4 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 15 th¸ng11 n¨m 2001 Hä tªn ngêi nhËn vËt t: Anh TuÊn Ph©n xëng phô tïng Lý do xuÊt kho:Phôc vô s¶n xuÊt XuÊt t¹i c«ng ty S Tªn nh·n hiÖu ,quy T c¸ch phÈm cÊp vËt t T 1 Mò 2 QuÇn 3 ¸o Céng MÉu sè 02-VT Sè 435 Nî TK 621 Cã TK 1521 Sè lîng §¬n vÞ Thµnh MS tÝnh Yªu Thùc §¬n gi¸ tiÒn cÇu xuÊt C¸i 30 30 18000 540000 C¸i 16 16 18000 288000 C¸i 29 29 18000 522000 1350000 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷: Mét triÖu ba tr¨m ngµn ®ång ch½n Thñ trëng KÕ to¸n trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn Thñ kho Do chñng ko¹i vËt t ®a d¹ng , sè lîng nghiÖp vô nhËp xuÊt t¬ng ®èi nhiÒu nªn c«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p sæ sè d.Do vËy c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®îc tiÕn hµnh kÕt hîp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n. 20
- Xem thêm -