Tài liệu Phân tích quá trình bán hàng của công ty tnhh tmdv phụng hoàng

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 155 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỤNG HOÀNG Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Hoa Mã số sinh viên: 092488 Lớp: TV0911 Cơ quan thực tập: Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phụng Hoàng Thời gian thực tập: Từ 10/09/2012 đến 22/12/2012 Ngƣời hƣớng dẫn: Bà Ngô Thị Oanh Kiều Giảng viên hƣớng dẫn: Thầy Dƣơng Kim Thạnh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỤNG HOÀNG Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Hoa Mã số sinh viên: 092488 Lớp: TV0911 Cơ quan thực tập: Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phụng Hoàng Thời gian thực tập: Từ 10/09/2012 đến 22/12/2012 Ngƣời hƣớng dẫn: Bà Ngô Thị Oanh Kiều Giảng viên hƣớng dẫn: Thầy Dƣơng Kim Thạnh Tháng 12/2012 Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp TRÍCH YẾU Sau thời gian học tập và tích lũy kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh tại trƣờng, tôi đã tham gia thực tập tại Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phụng Hoàng, đây là cơ hội tốt để tôi có thể tích lũy thêm kiến thức chuyên môn, tiếp cận với những kinh nghiệm mới và áp dụng những lý thuyết đã đƣợc học vào thực tế trƣớc khi thực sự bƣớc vào môi trƣờng làm việc thực tiễn đầy thách thức sắp tới. Trong quá trình thực tập, tôi đã rút ra đƣợc nhiều kinh nghiệm đáng quý thông qua việc quan sát và tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh doanh của công ty chẳng hạn nhƣ cách tiếp cận hoặc thuyết phục khách hàng… Từ đó tôi đã trƣởng thành, tích cực và tự tin hơn trong giao tiếp. Hơn thế nữa, tôi đã tự trang bị cho mình những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho công việc sau này. i Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp TÓM TẮT Chuyên đề thực tập: “Quá Trình Bán Hàng tại Công Ty TNHH TMDV Phụng Hoàng” Nội dung của bài báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm những phần chính nhƣ sau:  Thông tin đơn vị thực tập: Trình bày những thông tin tổng quát về công ty nhƣ lịch sử hình thành, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, định hƣớng  Thông tin phòng ban thực tập: chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.  Tình trạng hoạt động của công ty: Bao gồm sản phẩm, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, thông tin hoạt động kinh doanh năm 2011 của công ty.  Công việc thực hiện tại công ty.  Những vấn đề quan sát khi thƣc tập.  Cơ sở lý thuyết về những vấn đề đó.  Những giải pháp đề xuất cho những vấn đề đó.  Hiệu quả của những giải pháp.  Những định hƣớng tiếp theo để giải quyết vấn đề trong tƣơng lai. Trên đây là tóm tắt tất cả những nội dung mà tôi sẽ trình bày trong bài báo cáo tốt nghiệp của mình. Và kính mong quý thầy cô và các bạn mở ra trang sau để biết thêm chi tiết về cuốn nhật ký của tôi. ii Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong khoảng thời gian thực tập tại công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phụng Hoàng, tôi đã gặp nhiều khó khăn do chƣa quen với môi trƣờng làm việc, nhƣng với sự giúp đỡ tận tình của mọi ngƣời trong công ty cũng nhƣ các thầy cô hƣớng dẫn trong trƣờng đại học Hoa Sen, tôi đã học hỏi và tích lũy đƣợc nhiều kinh nghiệm từ đó dần hoàn thiện những kỹ năng thông qua việc hoàn thành các công việc đƣợc giao. Để đạt đƣợc những thành quả này tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến:  Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phụng Hoàng.  Bà Tôn Nữ Diệu Trang, Giám đốc Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phụng Hoàng.  Bà Ngô Thị Oanh Kiều, Trƣởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phụng Hoàng. Về phía nhà trƣờng tôi chân thành cảm ơn:  Ban giám hiệu trƣờng Đại học Hoa Sen  Giảng viên điều phối, thầy Lê Ngọc Đức  Giảng viên hƣớng dẫn, thầy Dƣơng Kim Thạnh đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội thực tập tại môi trƣờng thực tế, cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết về thực tập nhận thức, cách trình bày báo cáo và giải đáp các thắc mắc trong suốt quá trình tôi thực tập. Tuy đã cố gắng nhƣng cũng không tránh khỏi những thiếu sót kính mong đƣợc sự nhận xét để tôi có thể khắc phục những khuyết điểm và hoàn thiện hơn. iii Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC TRÍCH YẾU ......................................................................................................................... i TÓM TẮT ........................................................................................................................... ii LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................... iii MỤC LỤC .......................................................................................................................... iv DANH MỤC BẢNG BIỂU............................................................................................... vii DANH MỤC HÌNH ẢNH................................................................................................ viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU – CHỮ VIẾT TẮT ............................................................ ix NHẬP ĐỀ ............................................................................................................................ 1 1 Tổng quan về Công ty TNHH TMDV Phụng Hoàng .................................................... 2 1.1 Thông tin tổng quát về Công ty ......................................................................................... 2 1.1.1 Thông tin công ty .......................................................................................................... 2 1.1.2 Thông tin về chi nhánh công ty ..................................................................................... 2 1.1.3 Thông tin về văn phòng đại diện công ty ...................................................................... 3 1.1.4 Lịch sử hình thành ......................................................................................................... 4 1.2 Mục tiêu của công ty .......................................................................................................... 5 1.3 Chức năng, nhiệm vụ và định hƣớng phát triển của công ty ............................................. 5 1.4 Tổ chức bộ máy quản lý ..................................................................................................... 6 1.4.1 Sơ đồ tổ chức................................................................................................................. 6 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban ...................................................................... 6 1.5 Thông tin của phòng ban thực tập – Phòng kinh doanh..................................................... 9 1.5.1 Chức năng và nhiệm vụ của phòng kinh doanh .......................................................... 10 1.5.2 Nhân sự ....................................................................................................................... 10 1.5.3 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong phòng kinh doanh. .............................. 11 1.5.4 Quy trình bán hàng của công ty .................................................................................. 15 1.5.5 Chính sách hoa hồng ................................................................................................... 17 iv Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2 Thực trạng hoạt động của công ty ............................................................................... 19 2.1 Các sản phẩm của công ty ................................................................................................ 19 2.2 Thông tin hoạt động của công ty...................................................................................... 27 2.2.1 Thông tin nhà cung cấp ............................................................................................... 27 2.2.2 Khách hàng.................................................................................................................. 29 2.2.3 Đối thủ cạnh tranh ....................................................................................................... 29 2.3 Thông tin về tình hình hoạt động của công ty.................................................................. 31 2.3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011.................................... 31 2.3.2 Triển khai kế hoạch năm 2011 .................................................................................... 32 2.3.2.1 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp ................................................................... 32 2.3.2.2 Kế hoạch tiếp thị và bán hàng ......................................................................... 35 2.3.2.3 Kế hoạch phát triển thị trƣờng ........................................................................ 36 2.3.3 Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của công ty năm 2010 và năm 2011 ........................ 36 3 Công việc thực hiện tại công ty ................................................................................... 39 3.1 Đọc các quy định và tiêu chí của công ty ........................................................................ 39 3.2 Viết mã và dán mã hàng................................................................................................... 41 3.3 In giá và dán giá sản phẩm ............................................................................................... 43 3.4 Bán hàng .......................................................................................................................... 43 3.5 Báo cáo hàng tồn kho ....................................................................................................... 45 3.6 Thu Ngân ......................................................................................................................... 47 3.7 Đề xuất kế hoạch khai trƣơng @store 3 cho công ty ....................................................... 49 4 Chuyên đề của thực tập “PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TMDV PHỤNG HOÀNG” ................................................................................... 51 4.1 Những vấn đề phát hiện trong quá trình thực tập............. Error! Bookmark not defined. 4.1.1 Một số vấn đề tại công ty ............................................ Error! Bookmark not defined. 4.2 Cơ sở lý luận .................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.1 Các khái niệm .............................................................. Error! Bookmark not defined. 4.2.2 Khái niệm về đào tạo và lợi ích của việc đào tạo ........ Error! Bookmark not defined. 4.2.3 Khái niệm, mục tiêu và quy trình của tuyển dụng ...... Error! Bookmark not defined. v Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4.2.4 Khái niệm về bán hàng và marketing .......................... Error! Bookmark not defined. 4.2.4.1 Khái niệm về bán hàng .................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.4.2 Khái niệm về marketing .................................. Error! Bookmark not defined. 4.3 Một số giải pháp để giải quyết vấn đề ............................. Error! Bookmark not defined. 4.3.1 Phát huy thế mạnh của công ty ................................... Error! Bookmark not defined. 4.3.2 Tái cấu trúc nguồn nhân lực ........................................ Error! Bookmark not defined. 4.3.3 Giải pháp cải thiện, và cắt giảm công việc cho các phòng banError! Bookmark not defined. 4.3.4 Giải pháp cho những vấn đề trong quá trình bán hàng Error! Bookmark not defined. 4.4 Hiệu quả của các giải pháp đề xuất .................................. Error! Bookmark not defined. 4.4.1 Hiệu quả cửa giải pháp phát huy thế mạnh của công tyError! Bookmark not defined. 4.4.2 Hiệu quả của giải pháp tái cấu trúc nguồn nhân lực. .. Error! Bookmark not defined. 4.4.3 Hiệu quả của giải pháp cải thiện và cắt giảm công việc cho các phòng banError! Bookmark no 4.4.4 Hiệu quả của những giải pháp cho vấn đề trong quá trình bán hàngError! Bookmark not define 4.5 Những định hƣớng tiếp theo để giải quyết vấn đề tƣơng lai.Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... x PHỤ LỤC ........................................................................................................................... xi NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ...................................................................... xv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN .......................................................... xvi NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM BÁO CÁO ................................................... xvii THÔNG TIN LIÊN HỆ ................................................................................................... xvii vi Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình nhân sự của phòng kinh doanh năm 2012 ...........................................10 Bảng 2: Bảng tóm tắt các bƣớc bán hàng của công ty ......................................................15 Bảng 3: Bảng chiết khấu của công ty ................................................................................18 Bảng 4: Bảng chiết khấu của công ty tại @store 3 ...........................................................18 Bảng 5: Bảng chiết khấu của công ty tại @store 4 ...........................................................19 Bảng 6: Danh sách nhà cung cấp ...................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 7: Bảng mô tả số lƣợng nhân sự của công ty ........... Error! Bookmark not defined. Bảng 8: Bảng kê khai chi phí của công ty năm 2010-2011Error! Bookmark not defined. Bảng 9: Doanh thu năm 2010-2011 của công ty ............... Error! Bookmark not defined. Bảng 10: Lợi nhuận năm 2010-2011 của công ty ............. Error! Bookmark not defined. vii Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Cửa hàng thế giới phụ kiện @astore1 ....................................................................2 Hình 2: Logo công ty...........................................................................................................3 Hình 3: Sơ đồ tổ chức của công ty ......................................................................................6 Hình 4: Loa JBL ................................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 6: Loa Divoom.......................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 7: Loa Philips............................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 8: Loa Edifier............................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 9: Loa Altec Lansing M402 ..................................... Error! Bookmark not defined. Hình 10: Loa Creative ....................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 11: Tai nghe Beats .................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 12: Tai nghe Bose ..................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 13: Tai nghe Sennheizer ........................................... Error! Bookmark not defined. Hình 14: Tai nghe TDK..................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 15: Tai nghe Memorex ............................................. Error! Bookmark not defined. Hình 16: Tai nghe Bluetooth ............................................. Error! Bookmark not defined. Hình 17: Bao da Iphone..................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 18: Case iPad ............................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 19: Case Galaxy Tab ................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 20: Balo, túi xách...................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 21: Poster khai trƣơng @store .................................. Error! Bookmark not defined. viii Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU – CHỮ VIẾT TẮT 1. TNHH Trách nhiệm hữu hạn 2. Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh 3. VNĐ Việt Nam đồng 4. TMDV Thƣơng mại dịch vụ 5. BGĐ Ban giám đốc 6. CNV Công nhân viên ix Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬP ĐỀ Trong thời đại hiện nay, công nghệ ngày càng phát triển cùng với nhu cầu về chất lƣợng và sự nhanh chóng của ngƣời tiêu dùng ngày càng cao, những hình thức kinh doanh mới ra đời đáp ứng những nhu cầu ấy. Trong đó, hình thức kinh doanh thƣơng mại điện tử đang ngày càng khẳng định tính hiệu quả của nó. Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phụng Hoàng là một trong những doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức thƣơng mại điện tử với ngành nghề cung cấp các phụ kiện cho những mặt hàng cao cấp của iPhone, iPad, máy tính xách tay…của nhiều thƣơng hiệu khác nhau nhằm đa dạng hóa sản phẩm với một đội ngũ bán hàng năng động và trẻ trung để tạo cho khách hàng có đƣợc chất lƣợng dịch vụ tốt nhất từ “Thế Giới Phụ Kiện”. Chính vì vậy, tôi đã quyết định chọn Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phụng Hoàng làm nơi thực tập cho mình với mong muốn học hỏi đƣợc những kinh nghiệm làm việc quý báu từ những ngƣời đi trƣớc trong ngành nghề đầy tính cạnh tranh và có thêm kiến thức về hình thức kinh doanh năng động và tiện lợi này. Trong đợt thực tập tốt nghiệp này, tôi đặt ra những mục tiêu chung cho mình:  Mục tiêu 1. Hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp.  Mục tiêu 2. Quan sát, học hỏi cách làm việc, rèn luyện kỹ năng và tác phong trong công việc.  Mục tiêu 3. Áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào môi trƣờng thực tế.  Mục tiêu 4. Mở rộng và tạo mối quan hệ tốt với các thành viên trong công ty.  Mục tiêu 5. Trình bày báo cáo đúng chuẩn ISO 5966 và tuân thủ theo công ƣớc Bern. 1 Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1 Tổng quan về Công ty TNHH TMDV Phụng Hoàng 1.1 Thông tin tổng quát về Công ty 1.1.1 Thông tin công ty Tên công ty: Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phụng Hoàng Tên tiếng anh: Phung Hoang Trading and Services Company Limited Tên viết tắt: Phung Hoang Co. Ltd Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngày thành lập: 01/08/2008 Mã số DN-GPKD: 03014524581 Địa ch : Số 1 Đƣờng 12, khu phố 4, Phƣờng Bình An, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 374 00 248 Website: http://www.phoenixgroup.com.vn 1.1.2 Thông tin về chi nhánh công ty Địa chỉ chi nhánh: Hệ thống @STORE – Thế giới phụ kiện  @Store- Thế giới phụ kiện 1: Tầng trệt và Lầu 1 số 136 Sƣơng Nguyệt Ánh, Phƣờng Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hình 1: Cửa hàng thế giới phụ kiện @astore1 (Nguồn: Tự chụp trong quá trình thực tập)  @Store - Thế giới phụ kiện 2 : Tầng 3, Trung Tâm Thƣơng Mại The Crescent Mall, Phú Mỹ Hƣng, Phƣờng Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 2 Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp  @astore - Thế giới phụ kiện 3: Hầm B1, Tòa nhà Vincom Center, 171 Đồng Khởi, Phƣờng Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Việt Nam.  @astore - Thế giới phụ kiện 4: Tầng trệt TTTM BIG C. KDC, Hƣng Phát, phƣờng Hƣng Phú, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ, Việt Nam. 1.1.3 Thông tin về văn phòng đại diện công ty Văn phòng: 136 Sƣơng Nguyệt Ánh, Phƣờng Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 39 256 112 – Fax: (08). 39 257 523 Mã chi nhánh: 0305894383 Hình 2: Logo công ty (Nguồn: http://www.phoenixgroup.com.vn) 3 Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.1.4 Lịch sử hình thành Công ty đƣợc thành lập vào ngày 01 tháng 08 năm 2008, với vốn điều lệ là 1.000.000.000 đồng, cùng các thành viên góp vốn nhƣ sau: STT Tên thành Nơi đăng ký hộ Giá trị phần Tỷ viên khẩu thƣờng trú góp vốn lệ đối với cá nhân, (VNĐ) Số giấy CMND Ghi (hoặc chứng thực chú (%) cá nhân hợp pháp địa ch trụ sở khác) đối với cá chính với tổ chức nhân, MSDN đối với doanh nghiệp, số quyết định thành lập đối với tổ chức 2/1A Trần Não, 1 Huỳnh Phƣờng Bình An, Đình Phúc Quận 2, Thành Nguyên Phố Hồ Chí 400.000.000 40 024067288 Bình An, Quận 2, 600.000.000 60 022768122 Minh 2/21Tổ 2, Bình 2 Tôn Nữ Diệu Trang Khánh 2, Phƣờng Thành Phố Hồ Chí Minh (Nguồn: giấy phép kinh doanh của công ty Phụng Hoàng) Ngành nghề kinh doanh của công ty là: chuyên cung cấp các sản phẩm phụ kiện cao cấp cho Ipad, Iphone, Ipod, máy tính… 4 Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu của công ty Thế Giới Phụ Kiện (@Store) mong muốn đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm công nghệ tiên tiến, cao cấp, để hòa nhập đƣợc với tốc độ phát triển nhƣ vũ bão của nền khoa học thời đại. Ngoài những sản phẩm giải trí đa phƣơng tiện hiện đại, chúng tôi còn cung cấp cho quý khách hàng những mặt hàng phụ kiện tiện lợi và độc đáo, đảm bảo đầy đủ nhu cầu bảo quản, nâng cao tính năng của thiết bị và thể hiện cá tính của ngƣời sử dụng thiết bị. Đến với Thế Giới Phụ Kiện, quý khách hàng sẽ đƣợc tƣ vấn bởi đội ngũ bán hàng năng động, với phong cách chuyên nghiệp, chế độ hậu mãi chu đáo và đƣợc hƣởng những chƣơng trình khuyến mãi hấp dẫn. Tận tâm, uy tín, chu đáo. Đó là tất cả mục tiêu tồn tại của Thế Giới Phụ Kiện chúng tôi! 1.3 Chức năng, nhiệm vụ và định hƣớng phát triển của công ty  Chức năng Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tƣ vấn và chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất ; Mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lƣợng, có uy tín trên thị trƣờng.  Nhiệm vụ Công ty có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh với nhà nƣớc, hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh ; Công ty phải chịu trách nhiệm trƣớc nhà nƣớc về kết quả kinh doanh và trƣớc khách hàng về chất lƣợng và dịch vụ sản phẩm mà công ty phân phối ; Nhiệm vụ chính của công ty là thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, bán đƣợc nhiều sản phẩm, tạo ra doanh thu và lợi nhuận một cách tối đa ; Tạo niềm tin và mối quan hệ thân thiết với khách hàng, luôn cố gắng tìm hiểu nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất ; Đào tạo đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung của công ty ; Công ty phải thực hiện nghiêm ch nh các chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính của nhà nƣớc, tuân thủ các nguyên tắc hạch toán kế toán, công ty có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật ; Nâng cao năng lực làm việc của nhân viên. 5 Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Định hƣớng phát triển của công ty Củng cố và mở rộng mạng lƣới bán hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngƣời tiêu dùng, thành lập thêm các showroom ở các vùng lân cận. 1.4 Tổ chức bộ máy quản lý 1.4.1 Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phụng Hoàng thực hiện tổ chức quản lý theo cơ cấu tổ chức trực tuyến chức năng, ch có một Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp ra quyết định về quản trị. Phó Giám đốc và các Trƣởng phòng có chức năng tham mƣu cho Giám đốc trong việc ra quyết định, chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công việc và đề xuất các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ và hiệu quả kinh doanh của công ty. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY PHỤNG HOÀNG Hình 3: Sơ đồ tổ chức của công ty 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban  Giám đốc Là ngƣời đại diện cao nhất của công ty, thực hiện quản lý, giám sát các hoạt động trong công ty và chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của công ty trƣớc pháp luật.  Phó Giám đốc Thực hiện việc giám sát các hoạt động của tất cả các phòng ban trong công ty. 6 Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tham mƣu cho Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự trong công ty để từ đó Giám đốc đề ra các kế hoạch kinh doanh cho công ty và chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc về hoạt động này; Thay Giám đốc điều hành công việc khi Giám đốc đi vắng theo sự ủy quyền hợp pháp của Giám đốc.  Phòng Nhân sự Làm công tác tổ chức, tham mƣu, giúp việc và chịu trách nhiệm toàn diện trƣớc ban lãnh đạo công ty về kết quả công tác tổ chức nhân sự theo đúng quy định của nhà nƣớc và nội quy, quy chế của công ty; Tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện quản lý nhân sự, đào tạo và tái đào tạo; Tổ chức việc quản lý nhân sự toàn công ty; Xây dựng quy chế lƣơng thƣởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích ngƣời lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho ngƣời lao động; Chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trƣơng, quy định, ch thị của ban giám đốc; Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy dịnh áp dụng trong công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện; Phục vụ các công tác hành chánh để BGĐ thuận tiện trong ch đạo – điều hành, phục vụ hành chánh để các bộ phận khác có điều kiện hoạt đông tốt; Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của công ty, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong công ty; Tham mƣu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức – Hành chính Nhân sự; Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và ngƣời lao động trong công ty. Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm, hàng tháng theo yêu cầu của công ty và các bộ phận liên quan; Lên trƣơng trình tuyển dụng cho mỗi đợt tuyển dụng và tổ chức thực hiện; Tổ chức tuyển dụng theo chƣơng trình đã đƣợc phê duyệt; Tổ chức ký hợp đồng lao động thử việc cho ngƣời lao động; Quản lý hồ sơ của CNV toàn công ty; 7 Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động nhân sự, theo dõi số lƣợng CNV ngh việc; Đánh giá kết quả đào tạo; Trực tiếp tổ chức và tham gia việc huấn luyện cho ngƣời lao động mới vào công ty về lịch sử hình thành, chính sách, nội quy lao động… Điều động nhân sự theo yêu cầu; Quản lý ngh việc, ngh phép của CNV; Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự; Lập ngân sách nhân sự; Giải quyết khiếu nại kỷ luật của CNV công ty; Bảo vệ lợi ích của ngƣời lao động và của công ty; Có trách nhiệm lƣu giữ sổ sách, chứng từ, các giấy tờ quan trọng của công ty;  Phòng kinh doanh Có chức năng tham mƣu, giúp việc cho Giám đốc công ty trong việc quản lý, điều hành công việc thuộc các lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo và ứng dụng công nghệ thông tin; Nghiên cứu, xây dựng chiến lƣợc kinh doanh dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm, hàng quý cho công ty, đƣa ra những phƣơng án kinh doanh cho Giám Đốc phê duyệt và triển khai thực hiện; Thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin thị trƣờng; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiếp thị, quảng cáo của Công ty; Xem xét và thực hiện các hợp đồng mua bán theo đúng quy định pháp luật; Tổ chức thống kê, theo dõi, quản lý chặt chẽ hàng hóa kinh doanh, báo cáo kịp thời, chính xác, tổng hợp và phân tích đánh giá kết quả kinh doanh của công ty; Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trực tiếp cho Giám đốc; Các nhân viên bán hàng ch phụ trách công tác tƣ vấn và bán hàng trực tiếp tại Showroom của công ty.  Phòng kế toán Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ về sổ sách, tài chính và chế độ báo cáo tài chính; Xây dựng hạch toán kế toán đối với các đơn vị trực thuộc xét duyệt các báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc; 8 Trƣờng Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chịu trách nhiệm thực hiện theo dõi công tác kiểm kê quản lý về mặt sổ sách toàn bộ tài sản của công ty; Ngoài ra phòng kế toán còn tham mƣu cho ban quản trị công ty việc xác định kế hoạch hàng năm của công ty.  Thu ngân Thanh toán hàng hóa khách hàng mua; Nhập dữ liệu bán hàng và lấy thông tin khách hàng; Quản lý phần mềm những khách hàng tiềm năng.  Phòng Xuất Nhập khẩu Chịu trách nhiệm thực hiện các chứng từ cần thiết để nhập hàng khi có yêu cầu của Giám đốc, lập kế hoạch theo dõi việc nhập khẩu của công ty, báo cáo và chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc về vấn đề này.  Phòng marketing Là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng; Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sự thật ngầm hiểu của khách hàng; Lập hồ sơ thị trƣờng và dự báo doanh thu; Khảo sát hành vi ứng xử của khách hàng tiềm năng; Phân khúc thị trƣờng, xác định mục tiêu, định vị thƣơng hiệu; Phát triển sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm với các thuộc tính mà thị trƣờng mong muốn (thực hiện trƣớc khi sản xuất sản phẩm, xây dựng nhà hàng,….); Quản trị sản phẩm (chu kỳ sống sản phẩm): Ra đời, phát triển, bão hòa, suy thoái, và đôi khi là hồi sinh; Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lƣợc marketing nhƣ 4P: sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị; 4 C: Nhu cầu, mong muốn, tiện lợi và thông tin. Đây là kỹ năng tổng hợp của toàn bộ quá trình trên nhằm kết hợp 4P và 4C. 1.5 Thông tin của phòng ban thực tập – Phòng kinh doanh Sau khi đƣợc nhận vào công ty làm việc thì tôi đƣợc điều đến phòng kinh doanh tại công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Phụng Hoàng. 9
- Xem thêm -