Tài liệu Phân tích nội dung, xây dựng tư liệu, thiết kế bài học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học chương III Sinh trưởng và phát triển trong chương trình SGK Sinh học 11 - Ban cơ bản

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 Tr­êng §¹i häc s­ ph¹m hµ néi 2 Khoa sinh - KTNN **************** Hoµng thÞ h¶i yÕn Ph©n tÝch néi dung, x©y dùng t­ liÖu, thiÕt kÕ bµi häc theo h­íng lÊy häc sinh lµm trung t©m gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc ch­¬ng III: Sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn trong ch­¬ng tr×nh sgk sinh häc 11 - ban c¬ b¶n Kho¸ luËn tèt nghiÖp ®¹i häc Chuyªn ngµnh: Ph­¬ng ph¸p d¹y häc Sinh häc Ng­êi h­íng dÉn khoa häc: Th.S TrÇn ThÞ H­êng Hµ néi - 2008 Hoµng ThÞ H¶i YÕn 1 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 Lêi c¶m ¬n Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o – Th.S: TrÇn ThÞ H­êng ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em tËn t×nh trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ lµm ®Ò tµi. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong tæ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Khoa Sinh – KTNN – Tr­êng §¹i Häc S­ Ph¹m Hµ Néi 2 cïng c¸c thÇy c« gi¸o tr­êng NguyÔn ViÕt Xu©n – VÜnh T­êng – VÜnh Phóc vµ c¸c thÇy c« gi¸o tr­êng THPT Ng« QuyÒn – V¹n Th¾ng – Ba V× - Hµ T©y, c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì ®Ó luËn v¨n cña em ®­îc hoµn thµnh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 05 n¨m 2008 Sinh viªn thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¶i YÕn Hoµng ThÞ H¶i YÕn 2 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 Lêi cam ®oan D­íi sù h­íng dÉn cña c« gi¸o Th.S. TrÇn ThÞ H­êng, em ®· hoµn thµnh khãa luËn nµy. em xin cam ®oan kÕt qu¶ nghiªn cøu cña em lµ hoµn toµn do b¶n th©n em nghiªn cøu, kh«ng trïng víi c¸c kÕt qu¶ cña t¸c gi¶ kh¸c. NÕu cã g× sai em xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm. Do thêi gian nghiªn cøu vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cã h¹n nªn kÕt qu¶ nghiªn cøu khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong c¸c thÇy c«, c¸c b¹n sinh viªn quan t©m ®ãng gãp, bæ sung ý kiÕn ®Ó gióp cho ®Ò tµi nghiªn cøu nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. T¸c gi¶: Hoµng ThÞ H¶i YÕn Hoµng ThÞ H¶i YÕn 3 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 Môc lôc PhÇn 1: Më ®Çu ............................................................................................2 PhÇn 2: Tæng quan c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu .................................................6 2.1. LÞch sö nghiªn cøu ..................................................................................6 2.2. C¬ së lý luËn .............................................................................................7 PhÇn 3: KÕt qu¶ nghiªn cøu ........................................................................15 A- Ph©n tÝch néi dung ..................................................................................15 A1: Sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn ë thùc vËt .......................................................15 Bµi 34: Sinh tr­ëng ë thùc vËt .........................................................................15 Bµi 35: Hoocm«n thùc vËt ...............................................................................18 Bµi 36: Ph¸t triÓn ë thùc vËt cã hoa ................................................................24 A2: Sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt .........................................................29 Bµi 37: Sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt ...................................................29 Bµi 38: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt.......34 Bµi 39: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt (tiÕp) ................................................................................................................38 Bµi 40: Thùc hµnh: xem phim vÒ sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt........ ..42 B. So¹n mét sè gi¸o ¸n theo h­íng lÊy häc sinh lµm trung t©m ...............45 Bµi 36: Ph¸t triÓn ë thùc vËt cã hoa .................................................................45 Bµi 37: Sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt ...................................................54 Bµi 38: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt .......62 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ ....................................................................................68 Tµi liÖu tham kh¶o .......................................................................................70 Hoµng ThÞ H¶i YÕn 4 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 PhÇn 1: Më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi Chóng ta ®ang sèng trong thêi k× ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ, kü thuËt hiÖn ®¹i víi nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng lín nh­ c¸ch m¹ng tin häc, c¸ch m¹ng c«ng nghÖ, c¸ch m¹ng truyÒn th«ng, nh»m tháa m·n nh÷ng yªu cÇu míi vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ, qu¶n lý m«i tr­êng gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng, ®ßi hái gi¸o dôc ph¶i ®µo t¹o nh÷ng con ng­êi cã tr×nh ®é cao vÒ tri thøc, ph¸t triÓn cao vÒ trÝ tuÖ, s½n sµng thÝch øng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña x· héi. Kinh tÕ x· héi cµng ph¸t triÓn, cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ trung t©m quyÕt ®Þnh cña yÕu tè con ng­êi. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2001 - 2010 ®· chØ râ quan ®iÓm chØ ®¹o ph¸t triÓn gi¸o dôc ë n­íc ta: “Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu - ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o lµ nÒn t¶ng, nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn x· héi t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng” C¸c nhµ tr­êng ngµy nay ph¶i t¹o ra nh÷ng con ng­êi lao ®éng tù chñ,n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã n¨ng lùc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tiÔn, cã n¨ng lùc tù häc. Nh­ vËy c¸c tr­êng häc ngµy nay kh«ng chØ cung cÊp th«ng tin d÷ liÖu cã tÝnh chÊt cËp nhËt mµ ph¶i d¹y c¸ch xö lÝ c¸c nguån th«ng tin thu ®­îc. Cè thñ t­íng Ph¹m V¨n §ång viÕt: “ Trong nhµ tr­êng ®iÒu chñ yÕu kh«ng ph¶i lµ nhåi nhÐt mét mí kiÕn thøc hçn ®én tuy r»ng kiÕn thøc lµ cÇn thiÕt. §iÒu chñ yÕu lµ gi¸o dôc cho häc sinh ph­¬ng ph¸p suy nghÜ, ph­¬ng ph¸p suy luËn, ph­¬ng ph¸p diÔn t¶ råi ®Õn ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, ph­¬ng ph¸p häc tËp vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. ë nhµ tr­êng chñ yÕu kh«ng ph¶i lµ rÌn trÝ nhí mµ lµ rÌn trÝ th«ng minh ... V× vËy ®æi míi Gi¸o dôc - §µo t¹o theo h­íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùu cña häc sinh lµ yªu cÇu cña thêi ®¹i, Hoµng ThÞ H¶i YÕn 5 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 ®ång thêi lµ yªu cÇu cÊp b¸ch cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc ta. §æi míi vµ hiÖn ®¹i hãa ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, chuyÓn tõ viÖc truyÒn ®¹t kiÕn thøc thô ®éng, thÇy gi¶ng trß nghe sang h­íng ®Æt ng­êi häc chñ ®éng t­ duy trong qu¸ tr×nh tiÕp cËn tri thøc, d¹y cho ng­êi häc ph­¬ng ph¸p tù häc tù thu nhËn th«ng tin mét c¸ch hÖ thèng vµ cã t­ duy ph©n tÝch , tæng hîp, ph¸t triÓn ®­îc n¨ng lùc cña mçi c¸ nh©n, t¨ng c­êng tÝnh tù lùc tù chñ cña häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi lµ mét vÊn ®Ò sèng cßn cña gi¸o dôc trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin hiÖn nay. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña thêi ®¹i ®ã lµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc lÊy häc sinh - ng­êi häc lµm trung t©m, thùc chÊt lµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc ph¸t huy néi lùc tù häc cña ng­êi häc: “ Trß häc, cèt lâi lµ tù häc, häc c¸ch häc, c¸ch t­ duy. N¨ng lùc tù häc lµ néi lùc ph¸t triÓn b¶n th©n ng­êi häc. ThÇy d¹y, cèt lâi lµ d¹y c¸ch häc, c¸ch t­ duy vµ thÇy lµ t¸c nh©n lµ ng­êi h­íng dÉn, tæ chøc, ®¹o diÔn cho trß biÕt c¸ch tù häc, tù häc nghÒ, tù häc nªn ng­êi”. TrÝch qu¸ tr×nh tù häc NXB GD, NguyÔn C¶nh Toµn. Tuy nh÷ng n¨m gÇn ®©y chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ nhµ n­íc cïng bé GD - §T lµ ®­a ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc, lÊy ng­êi häc lµm trung t©m vµo trong c¸c nhµ tr­êng phæ th«ng. Nh­ng trªn thùc tÕ, viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng lÊy häc sinh lµm trung t©m ë c¸c tr­êng phæ th«ng cßn nhiÒu h¹n chÕ, míi chØ ¸p dông ë mét sè tr­êng ®iÓm, mét sè tiÕt häc ë giê thao gi¶ng, c¸c héi thi gi¸o viªn giái, cßn ®a sè vÉn gi÷ ph­¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn thèng thÇy ®äc trß chÐp, thuyÕt tr×nh. KiÕn thøc sinh häc ngµy cµng ph¸t triÓn nhanh chãng, ®Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ sinh häc vµ øng dông cña c«ng nghÖ sinh häc vµo thùc tiÔn. V× vËy, viÖc rÌn luyÖn tÝnh tù häc cho häc sinh lµ cÇn thiÕt. chÝnh v× nh÷ng lý do trªn vµ víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ vµo c«ng cuéc ®æi míi Hoµng ThÞ H¶i YÕn 6 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 ph­¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc sinh häc nãi riªng t«i ®· chän ®Ò tµi: “Ph©n tÝch néi dung, x©y dùng t­ liÖu, thiÕt kÕ bµi häc theo h­íng lÊy häc sinh lµm trung t©m gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc ch­¬ng III: Sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn trong ch­¬ng tr×nh SGK Sinh häc 11 - Ban c¬ b¶n”. 2. Môc tiªu vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi 2.1. Môc tiªu - T×m hiÓu néi dung ch­¬ng tr×nh sinh häc 11 míi n¨m 2008 - T×m hiÓu t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn s¸ch gi¸o khoa ë c¸c tr­êng THPT. - TËp d­ît ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc. 2.2. NhiÖm vô Ph©n tÝch ch­¬ng III: “ Sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn” ®Ó x¸c ®Þnh: + Môc tiªu cña ch­¬ng. + CÊu tróc cña ch­¬ng + C¸c thµnh phÇn kiÕn thøc + KiÕn thøc träng t©m vµ kiÕn thøc bæ sung. X©y dùng hÖ thèng t­ liÖu phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ bµi gi¶ng trong ch­¬ng III ThiÕt kÕ mét sè bµi trong ch­¬ng theo h­íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh (cã lÊy ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn ë mét sè tr­êng THPT) 3. §èi t­îng, ph¹m vi vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3.1. §èi t­îng Néi dung ch­¬ng tr×nh sinh häc 11 c¬ b¶n HS líp 11 tr­êng trung häc phæ th«ng. BiÖn ph¸p tæ chøc c«ng t¸c ho¹t ®éng ®éc lËp cña häc sinh (dµnh cho häc sinh líp 11) 3.2. Ph¹m vi nghiªn cøu Hoµng ThÞ H¶i YÕn 7 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 Nghiªn cøu trong ch­¬ng III: “ Sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn” X©y dùng t­ liÖu cho c¸c bµi trong ch­¬ng III So¹n mét sè gi¸o ¸n trong ch­¬ng theo h­íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh . 3.3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3.3.1. Nghiªn cøu lÝ thuyÕt §äc nh÷ng tµi liÖu cã liªn quan ®Òn ®Ò tµi. T×m hiÓu c¬ së lý luËn cña viÖc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh §äc tµi liÖu tham kh¶o vÒ ph­¬ng ph¸p vµ lý luËn d¹y häc sinh häc B­íc ®Çu thiÕt kÕ bµi so¹n sö dông phiÕu häc tËp hoÆc c©u hái tr¾c nghiÖm ë cuèi bµi. 3.3.2. LÊy ý kiÕn cña chuyªn gia Hoµng ThÞ H¶i YÕn 8 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 PhÇn 2: Tæng quan tµi liÖu 2.1. LÞch sö nghiªn cøu 2.1.1. Trªn thÕ giíi N¨m 1920 ë Anh ®· h×nh thµnh nh÷ng nhµ tr­êng kiÓu míi, trong ®ã hä chó ý ®Õn ph¸t huy tÝnh tÝch cùc vµ rÌn luyÖn t­ duy cña häc sinh b»ng c¸ch khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng do häc sinh tù qu¶n. Tõ n¨m 1945 ë Ph¸p b¾t ®Çu h×nh thµnh líp häc thÝ ®iÓm ë c¸c tr­êng tiÓu häc. ë c¸c líp häc nµy, ho¹t ®éng häc tïy thuéc vµo høng thó vµ s¸ng kiÕn cña häc sinh. Vµo nh÷ng n¨m 1970 - 1980 cña thÕ kû XX, hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c cÊp häc ®Òu ¸p dông réng r·i ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc N¨m 1970 ë MÜ hä b¾t ®Çu thÝ ®iÓm ë 200 tr­êng ¸p dông PPDH tæ chøc ho¹t ®éng ®éc lËp cña häc sinh b»ng phiÕu häc tËp. N¨m 1950 ë §øc, Liªn X«, Ba Lan ®· chó ý ®Õn tÝch cùc hãa ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, nghiªm cÊm ®äc kh¸i niÖm, ®Þnh nghÜa cho häc sinh ghi. Tõ nh÷ng n¨m 1980 trë l¹i ®©y khèi c¸c n­íc ASEAN ®· ¸p dông m¹nh mÏ PPDH míi. 2.1.2. Trong n­íc Ngay tõ nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû XX, chóng ta cã khÈu hiÖu “ BiÕn qu¸ tr×nh ®µo t¹o thµnh qu¸ tr×nh tù ®µo t¹o” B¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 1970 chóng ta ®· cã c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ®æi míi PPDH theo h­íng rÌn luyÖn trÝ th«ng minh cña häc sinh cña Gi¸o s­ TrÇn B¸ Hoµnh. N¨m 1974 c«ng tr×nh nghiªn cøu cña Lª Nh©n kiÓm tra kiÕn thøc b»ng phiÕu kiÓm tra ®¸nh gi¸. N¨m 1980 cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh cña Gi¸o s­ §inh Quang B¸o, Lª §×nh Trung, NguyÔn §øc L­u, NguyÔn §øc Thµnh. Hoµng ThÞ H¶i YÕn 9 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 12 - 1945 Bé gi¸o dôc ®· tæ chøc héi th¶o Quèc gia vÒ ®æi míi PPDH theo h­íng ho¹t ®éng hãa d¹y häc. N¨m 2000 ®æi míi d¹y häc ®· ®­îc triÓn khai ë hÇu kh¾p c¸c tr­êng phæ th«ng trë thµnh mét phong trµo réng lín. 2.2. C¬ së lý luËn 2.2.1. TÝnh tÝch cùc trong häc tËp 2.2.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tÝnh tÝch cùc Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö xem tÝnh tÝch cùc lµ b¶n chÊt vèn cã cña con ng­êi trong ®êi sèng x· héi. Tõ x­a con ng­êi ®· biÕt chñ ®éng trong s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho sù tån t¹i cña x· héi. TÝnh tÝch cùc cña x· héi lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña nÒn gi¸o dôc, cã thÓ xem tÝnh tÝch cùc lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ ®ång thêi lµ kÕt qu¶ sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc. Theo P.N Erdoniev 1974 cho r»ng: “ Nãi tíi tÝnh tÝch cùc trong häc tËp thùc chÊt lµ nãi tíi tÝnh tÝch cùc nhËn thøc v× r»ng häc tËp lµ mét sù nhËn thøc ®· ®­îc lµm cho dÔ dµng ®i vµ ®­îc thùc hiÖn d­íi sù chØ ®¹o cña gi¸o viªn”. Theo Rªbr«va cho r»ng tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh lµ mét hiÖn t­îng s­ ph¹m thÓ hiÖn ë sù cè g¾ng cao vÒ nhiÒu mÆt trong ho¹t ®éng häc tËp. Theo GS. TrÇn B¸ Hoµnh: “ TÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh nã còng cã tÝnh t­¬ng ®ång víi tÝnh tÝch cùc nhËn thøc v× häc tËp lµ mét tr­êng hîp ®Æc biÖt cña nhËn thøc, nªn nãi tÝnh tÝch cùc häc tËp thùc chÊt lµ nãi tÝnh tÝch cùc nhËn thøc” TÝnh tÝch cùc nhËn thøc (häc tËp) lµ mét tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña häc sinh, ®Æc tr­ng ë kh¸t väng häc tËp vµ sù cè g¾ng trÝ tuÖ vµ nghÞ lùc cao trong qu¸ tr×nh n¾m v÷ng tri thøc . 2.2.1.2. BiÓu hiÖn cña tÝnh tÝch cùc häc tËp Theo G.I Sukaina (1979) nh÷ng dÊu hiÖu biÓu hiÖn tÝnh tÝch cùc lµ: Hoµng ThÞ H¶i YÕn 10 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 a. BiÓu hiÖn b»ng hµnh ®éng Häc sinh khao kh¸t vµ tù nguyÖn ®­îc tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gi¸o viªn hoÆc bæ xung c¸c c©u tr¶ lêi cña b¹n vÒ vÊn ®Ò ®· nªu ra. Häc sinh thÝch ®­îc d¬ tay ph¸t biÓu ý kiÕn hay chó ý nghe c©u tr¶ lêi cña b¹n, lêi gi¶i thÝch cña thÇy. Häc sinh hay nªu c¸c th¾c m¾c ®ßi hái ®­îc gi¶i thÝch cÆn kÏ nh÷ng vÊn ®Ò mµ s¸ch gi¸o khoa, gi¸o viªn hay b¹n bÌ nªu ch­a râ. Häc sinh chñ ®éng vËn dông linh ho¹t c¸c kiÕn thøc ®· cã ®Ó nhËn thøc vÊn ®Ò míi. Häc sinh mong muèn ®ãng gãp víi thÇy víi b¹n nh÷ng th«ng tin míi lÊy ®­îc tõ c¸c nguån kh¸c nhau, cã khi v­ît ra ngoµi ph¹m vi bµi häc. b. BiÓu hiÖn b»ng c¶m xóc Häc sinh hµo høng phÊn khëi trong giê häc: hå hëi, phÊn khëi, h¨ng h¸i… Häc sinh biÓu hiÖn ë t©m tr¹ng ng¹c nhiªn tr­íc nh÷ng hiÖn t­îng hoÆc nh÷ng th«ng tin míi. B¨n kho¨n, day døt tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p nh÷ng bµi to¸n khã Sù thê ¬ l·nh ®¹m hoÆc hoµi nghi tr­íc c¸c c©u hái cña thÇy hoÆc cña b¹n nªu ra. c. BiÓu hiÖn vÒ ý chÝ TËp trung chó ý vµo c¸c vÊn ®Ò ®ang häc, hoÆc ch¨m chó quan s¸t ®èi t­îng nghiªn cøu. Kiªn tr× lµm cho xong c¸c bµi tËp. Kh«ng n¶n tr­íc nh÷ng t×nh huèng khã kh¨n, nh­ng ph¶i lµm b»ng ®­îc c¸c bµi tËp, gi¶i thÝch b»ng ®­îc c¸c hiÖn t­îng, lµm b»ng ®­îc c¸c thÝ nghiÖm. Th¸i ®é ph¶n øng khi chu«ng hÕt tiÕt, tiÕc rÎ, cè g¾ng lµm cho xong hay véi gÊp vë vµo chê ®­îc ra. Hoµng ThÞ H¶i YÕn 11 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 2.2.2. B¶n chÊt cña PPDH tÝch cùc lÊy häc sinh lµm trung t©m Qu¸ tr×nh d¹y häc gåm hai mÆt quan hÖ h÷u c¬: Ho¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn vµ ho¹t ®éng häc cña häc sinh. VËy trong qu¸ tr×nh d¹y häc cÇn chó ý vµo qu¸ tr×nh d¹y cña gi¸o viªn hay chó ý vµo qu¸ tr×nh häc cña häc sinh th× cã hiÖu qu¶ h¬n? Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu ng­êi ta thÊy r»ng; Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi sù bïng næ th«ng tin, c¸c tµi liÖu gi¸o dôc n­íc ngoµi vµ trong n­íc th­êng nãi tíi viÖc chuyÓn tõ d¹y häc lÊy gi¸o viªn lµm trung t©m sang d¹y häc lÊy häc sinh lµm trung t©m. §©y lµ lý do tÊt yÕu cã tÝnh lÞch sö. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc - gi¸o dôc, ng­êi häc võa lµ ®èi t­îng võa lµ chñ thÓ. T­ t­ëng nhÊn m¹nh vai trß tÝch cùc chñ ®éng cña ng­êi häc, xem ng­êi häc nh­ lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh häc tËp ®· cã tõ l©u. Tuy nhiªn thuËt ng÷ “ D¹y häc lÊy häc sinh lµm trung t©m “ chØ míi ®­îc sö dông trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ t­ t­ëng häc sinh trung t©m , tuy nhiªn R.C Sharma (1988) viÕt: “ Trong PPDH häc sinh trung t©m toµn bé qu¸ tr×nh d¹y häc ®Òu h­íng vµo nhu cÇu, kh¶ n¨ng, lîi Ých cña häc sinh. Môc ®Ých lµ ph¸t triÓn ë häc sinh kü n¨ng vµ n¨ng lùc ®éc lËp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò, kh«ng khÝ trong líp linh ho¹t vµ cëi më vÒ mÆt t©m lý. Häc sinh vµ gi¸o viªn cïng nhau kh¶o s¸t c¸c khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò h¬n lµ gi¸o viªn trao cho häc sinh gi¶i ph¸p c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra. Vai trß cña gi¸o viªn lµ t¹o ra nh÷ng t×nh huèng ®Ó ph¸t hiÖn vÊn ®Ò, thu thËp t­ liÖu, sè liÖu cã sö dông, gióp häc sinh nhËn biÕt vÊn ®Ò, lËp gi¶ thiÕt, lµm s¸ng tá vµ thö nghiÖm c¸c gi¶ thiÕt, rót ra kÕt luËn” Theo GS. TrÇn B¸ Hoµnh kh«ng nªn xem d¹y häc lÊy häc sinh lµm trung t©m nh­ lµ PPDH ®Æt ngang tÇm víi PPDH ®· cã mµ nªn quan niÖm nã nh­ lµ mét t­ t­ëng, mét quan ®iÓm d¹y häc chi phèi cã môc tiªu, néi dung, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ d¹y häc. Hoµng ThÞ H¶i YÕn 12 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 D¹y häc lÊy häc sinh lµm trung t©m coi träng lîi Ých vµ nhu cÇu c¬ b¶n cña häc sinh lµ sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch. §¸nh thøc n¨ng lùc tiÒm tµng trong mçi em. ChuÈn bÞ tèt cho c¸c em th¨m quan ph¸t triÓn céng ®ång; mäi nç lùc gi¶ng d¹y gi¸o dôc cña mçi tr­êng ®Òu nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c em hoµn thiÖn chÝnh m×nh, ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña m×nh kh«ng ai cã thÓ thay ®æi ®­îc. D¹y häc lÊy häc sinh lµm trung t©m kh«ng nh÷ng kh«ng h¹ thÊp vai trß cña gi¸o viªn mµ tr¸i l¹i ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i cã tr×nh ®é cao h¬n nhiÒu vÒ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc nghÒ nghiÖp. Gi¸o viªn cã vai trß lµ ng­êi cè vÊn, tæ chøc cho c¸c em tham gia vµo qu¸ tr×nh t×m kiÕm kiÕn thøc míi. ChÝnh v× nh÷ng lý do ®ã mµ ®ßi hái gi¸o viªn kh«ng ngõng më réng n©ng cao kiÕn thøc, lu«n lu«n më réng tÇm hiÓu biÕt trªn nhiÒu lÜnh vùc chuyªn ngµnh. 2.2.2.1. PhiÕu häc tËp - mét ph­¬ng tiÖn tæ chøc ho¹t ®éng ®éc lËp cña häc sinh trong d¹y häc a. C«ng t¸c ®éc lËp vµ tÝnh tù gi¸c cña häc sinh Theo Exipop ®ã lµ c«ng viÖc ®­îc häc sinh thùc hiÖn kh«ng cã sù tham gia trùc tiÕp cña gi¸o viªn nh­ng theo bµi tËp cña gi¸o viªn giao cho. Trong kho¶ng thêi gian dµnh cho nhiÖm vô nµy häc sinh biÓu hiÖn nç lùc vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng trÝ tuÖ hoÆc ho¹t ®éng thÓ lùc ®Ó v­¬n tíi ®Ých ®­îc ®Æt ra trong bµi tËp. Nh­ vËy, c«ng t¸c ®éc lËp cña häc sinh kh«ng cÇn cã sù h­íng dÉn trùc tiÕp, thËm trÝ kh«ng cã sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn, trong ®ã tÝnh tù lùc cña häc sinh nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo ý thøc vµ tr×nh ®é cña häc sinh, vµo n¨ng lùc s­ ph¹m, møc ®é h­íng dÉn , hç trî cña gi¸o viªn. Sù h­íng dÉn hç trî cña gi¸o viªn thÓ hiÖn trong sù lùa chän néi dung vµ khèi l­îng bµi tËp gîi ý c¸c biÖn ph¸p häc tËp vµ c¸c nguån th«ng tin, lµm cè vÊn träng tµi trong c¸c cuéc th¶o luËn - sao cho häc sinh tù gi¸c vµ cè g¾ng cao, nghÜa lµ ph¶i tù lùc nhiÒu h¬n trong c«ng t¸c ®éc lËp. Hoµng ThÞ H¶i YÕn 13 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 + NÕu sù chØ ®¹o cña gi¸o viªn thiÕu tÝnh khoa häc s­ ph¹m th× sù tù lùc cña häc sinh sÏ kÐm hiÖu qu¶. + NÕu sù hç trî qu¸ møc cÇn thiÕt th× häc sinh sÏ Ø l¹i vµ tÝnh tù lùc sÏ kh«ng ®­îc ph¸t huy, còng cã nghÜa lµ kh«ng ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o cña ng­êi häc. MÆt kh¸c d­íi sù chØ ®¹o, h­íng dÉn cña gi¸o viªn c«ng t¸c ®éc lËp ph¸t triÓn ®­îc th× c¶ bµi tËp vµ häc sinh ®Òu “ lín h¬n”. NhiÖm vô häc tËp ngµy cµng khã cµng phøc t¹p, t­¬ng øng víi nã lµ khèi l­îng tri thøc lÜnh héi kü n¨ng vµ tr×nh ®é t­ duy cña häc sinh ngµy cµng cao h¬n do ®­îc tÝch lòy vµ rÌn luyÖn. §ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i cã kiÕn thøc vµ nhiÖt t×nh cao. b. PhiÕu ho¹t ®éng häc tËp PhiÕu häc tËp - ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng cña häc sinh trong tiÕt häc Lµ nh÷ng tê rêi, in s½n c«ng t¸c ®éc lËp cho tõng häc sinh tù lùc hoµn thµnh trong thêi gian ng¾n cña tiÕt häc. Mçi phiÕu häc t©p cã thÓ giao cho häc sinh mét hay vµi nhiÖm vô nhËn thøc cô thÓ nh»m dÉn d¾t tíi mét kiÕn thøc, tËp d­ît mét kü n¨ng, rÌn luyÖn mét thao t¸c t­ duy hay th¨m dß th¸i ®é tr­íc mét vÊn ®Ò. Khi sö dông phiÕu häc tËp trong d¹y häc cho phÐp cïng lóc gi¸o viªn cã thÓ kiÓm tra tr×nh ®é nhËn thøc cña mäi häc sinh. TÊt c¶ häc sinh trong líp ®Òu tham gia vµo qu¸ tr×nh t­ duy ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. Qua ®ã ®i tíi kh¸m ph¸ tri thøc còng qua kÕt qu¶ cña phiÕu häc tËp, gi¸o viªn cã thÓ nhËn biÕt ®­îc tr×nh ®é nhËn thøc cña tõng c¸ nh©n häc sinh, cña c¶ tËp thÓ häc sinh mµ cã nh÷ng bæ xung kÞp thêi nh»m hoµn thiÖn kiÕn thøc cña häc sinh. * C¸c d¹ng phiÕu häc tËp - Ph¸t triÓn kü n¨ng quan s¸t + Quan s¸t lµ qu¸ tr×nh tri gi¸c vËt thÓ cã môc ®Ých, cã kÕ ho¹ch cña chñ thÓ tr­íc mét hiÖn t­îng, mét ®èi t­îng. Hoµng ThÞ H¶i YÕn 14 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 + Quan s¸t cã nhiÖm vô ph¸t hiÖn ra c¸c hîp thµnh cña hiÖn t­îng, mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c¸c phÇn ®ã víi nhau. Tõ viÖc quan s¸t hiÖn t­îng riªng rÏ, ®¬n nhÊt nhiÒu lÇn, ta ®i tíi ph¸t hiÖn c¸i chung c¸i b¶n chÊt. §Ó ph¸t triÓn kü n¨ng quan s¸t ë häc sinh , gi¸o viªn ph¶i tËp cho häc sinh nhËn biÕt: . Môc ®Ých quan s¸t, néi dung, ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn quan s¸t. . BiÕt thu thËp xö lý c¸c tµi liÖu quan s¸t (sö dông c¸c biÖn ph¸p l«gic: ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh, trõu t­îng hãa …) . Rót ra kÕt luËn. - Ph¸t triÓn kü n¨ng ph©n tÝch: + Ph©n tÝch lµ sù ph©n chia trong t­ duy ®èi t­îng hay hiÖn t­îng thµnh c¸c yÕu tè hîp thµnh. C¸c dÊu hiÖu, c¸c ®Æc tÝnh riªng biÖt cña ®èi t­îng hay hiÖn t­îng ®ã thµnh nh÷ng yÕu tè nhá h¬n hoÆc nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a toµn thÓ víi bé phËn, quan hÖ gièng loµi. + C¸c h×nh thøc biÓu thÞ: . BiÓu thÞ b»ng s¬ ®å ph©n tÝch . . BiÓu thi b»ng b¶ng hÖ thèng. . BiÓu thi b»ng tranh, s¬ ®å. - Ph¸t triÓn kü n¨ng quy n¹p, kh¸i qu¸t. Quy n¹p lµ l«gic t­ duy ®i tõ viÖc nhËn thøc c¸c sù vËt riªng lÎ ®Õn nhËn thøc c¸i chung. Quy n¹p chØ cã kÕt qu¶ khi ®· tÝch lòy ®­îc ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc cña kinh nghiÖm vµ thùc nghiÖm. + Kh¸i qu¸t hãa lµ ho¹t ®éng nhËn thøc phøc t¹p bao gåm ph©n tÝch, so s¸nh, tæng hîp, trõu t­îng hãa. Trong d¹y häc sinh häc ng­êi ta th­êng dïng ph­¬ng ph¸p quy n¹p ®¬n cö sau khi ®· quan s¸t nghiªn cøu thuéc tÝnh cña mét sè ®èi t­îng cïng lo¹i, ng­êi ta rót ra kÕt luËn kh¸i qu¸t cho ®èi t­îng Êy. Hoµng ThÞ H¶i YÕn 15 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 + C¸c biÓu hiÖn kh¸i qu¸t . Tõ nhiÒu dÊu hiÖu t¸ch ra dÊu hiÖu b¶n chÊt chung cho tÊt c¶ sù vËt hiÖn t­îng. . G¾n tÝnh chÊt, b¶n chÊt ®ã cho c¸c sù kiÖn, sù vËt, hiÖn t­îng cô thÓ, riªng lÎ. - Ph¸t triÓn kü n¨ng suy luËn, ®Ò xuÊt gi¶ thuyÕt Lµ qu¸ tr×nh ®i tõ kh¸i niÖm chung ®Õn nhËn thøc c¸c sù vËt hiÖn t­îng riªng lÎ. + Lo¹i phiÕu nµy th­êng sö dông khi vËn dông c¸c kh¸i niÖm ®· biÕt vµo c¸c tr­êng hîp cô thÓ, qua ®ã n¾m v÷ng kh¸i niÖm. - PhiÕu ¸p dông kiÕn thøc ®· häc: §­îc sö dông khi d¹y nh÷ng néi dung kiÕn thøc cÇn n©ng cao trªn c¬ së kiÕn thøc cã liªn quan mµ kiÕn thøc ®ã ®· ®­îc häc ë møc c¬ b¶n. . Sö dông phiÕu häc tËp trªn líp: Gi¸o viªn cã thÓ sö dông phiÕu häc tËp do c¸c chuyªn gia biªn so¹n nh»m t¨ng c­êng ho¹t ®éng ®éc lËp cña häc sinh trong mét ch­¬ng tr×nh m«n häc. C¸c phiÕu häc tËp in thµnh s¸ch trang bÞ cho mäi häc sinh, ®­îc gi¸o viªn h­íng dÉn sö dông lÇn l­ît tõng phiÕu vµo lóc thÝch hîp. Gi¸o viªn còng nªn tù biªn so¹n nh÷ng phiÕu häc tËp ph¸t cho c¶ líp hay mét nhãm häc sinh theo yªu cÇu cña tiÕt häc. PhiÕu häc tËp nªn sö dông mét c¸ch cã hÖ thèng, tïy tr­êng hîp mµ sö dông thèng nhÊt cho c¶ líp, cho tõng häc sinh hoÆc mét nhãm häc sinh riªng lÎ. Mçi phiÕu häc tËp cÇn cã môc ®Ých râ rµng, néi dung ng¾n gän, diÔn ®¹t chÝnh x¸c. Sè l­îng c«ng viÖc trong mçi phiÕu häc tËp võa ph¶i, ®a sè häc sinh hoµn thµnh ®­îc trong thêi gian quy ®Þnh. PhiÕu ph¶i cã chØ dÉn nhiÖm vô ®ñ, râ, cã kho¶ng trèng thÝch hîp ®Ó häc sinh ®iÒn c«ng viÖc cÇn lµm. H×nh thøc tr×nh bµy g©y hµo høng lµm viÖc, cã quy ®Þnh thêi gian hoµn thµnh, cã chç ®Ó häc sinh ®Ò tªn khi gi¸o viªn cÇn ®¸nh gi¸. Hoµng ThÞ H¶i YÕn 16 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 NÕu biªn so¹n ®­îc mét tËp phiÕu häc tËp ®Ó dïng trong c¶ gi¸o tr×nh th× nªn ®¸nh sè thø tù ®Ó tiÖn viÖc chØ ®Þnh dïng phiÕu nµo. Còng cã khi c¶ tiÕt häc hay c¶ phÇn lín tiÕt häc ®­îc biªn so¹n thµnh mét chuçi c¸c c«ng t¸c ®éc lËp tr×nh bµy trªn mét tê rêi ®Ó häc sinh ®iÒn vµo theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn. Hoµng ThÞ H¶i YÕn 17 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 PhÇn 3: KÕt qu¶ nghiªn cøu A. Ph©n tÝch néi dung Ch­¬ng III: Sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn A1. Sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn ë thùc vËt Bµi 34: Sinh tr­ëng ë thùc vËt 1. Môc tiªu Gióp HS n¾m ®­îc: - Kh¸i niÖm vÒ sinh tr­ëng ë thùc vËt. - HS chØ râ ®­îc m« ph©n sinh nµo cña thùc vËt mét l¸ mÇm vµ hai l¸ mÇm lµ chung vµ nh÷ng m« ph©n sinh nµo lµ riªng. - Ph©n biÖt ®­îc sinh tr­ëng s¬ cÊp vµ sinh tr­ëng thø cÊp. - Gi¶i thÝch ®­îc sù h×nh thµnh vßng n¨m. 2. KiÕn thøc träng t©m - C¸c kh¸i niÖm mÊu chèt: sinh tr­ëng, m« ph©n sinh, sinh tr­ëng s¬ cÊp, sinh tr­ëng thø cÊp. - Ph©n biÖt m« ph©n sinh 1 l¸ mÇm víi m« ph©n sinh 2 l¸ mÇm, ph©n biÖt sinh tr­ëng s¬ cÊp vµ sinh tr­ëng thø cÊp - Mèi liªn hÖ gi÷a m« ph©n sinh víi c¸c kiÓu sinh tr­ëng 3. C¸c thµnh phÇn kiÕn thøc chñ yÕu 3.1. Kh¸i niÖm Sinh tr­ëng cña thùc vËt lµ qu¸ tr×nh t¨ng vÒ kÝch th­íc cña c¬ thÓ do t¨ng sè l­îng vµ kÝch th­íc cña tÕ bµo. 3.2. Sinh tr­ëng s¬ cÊp vµ sinh tr­ëng thø cÊp 3.2.1. C¸c m« ph©n sinh - M« ph©n sinh ®Ønh - M« ph©n sinh bªn - M« ph©n sinh lãng Hoµng ThÞ H¶i YÕn 18 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 + M« ph©n sinh lµ nhãm c¸c tÕ bµo thùc vËt ch­a ph©n hãa, duy tr× ®­îc kh¶ n¨ng nguyªn ph©n trong suèt ®êi sèng cña c©y. 3.2.2. Sinh tr­ëng s¬ cÊp Sinh tr­ëng s¬ cÊp lµ sinh tr­ëng cña th©n vµ rÔ theo chiÒu dµi ho¹t ®éng cña m« ph©n sinh ®Ønh. 3.2.3. Sinh tr­ëng thø cÊp - Sinh tr­ëng thø cÊp cña c©y th©n gç lµ do m« ph©n sinh bªn ho¹t ®éng t¹o ra. Sinh tr­ëng thø cÊp t¹o ra gç lâi, gç r¸c vµ vá. - CÊu t¹o th©n c©y gç: + PhÇn vá bao quanh th©n + PhÇn gç: . Gç lâi (rßng) mµu sÉm n»m ë trung t©m cña th©n, gåm c¸c líp tÕ bµo m¹ch gç thø cÊp giµ, vËn chuyÓn n­íc, muèi kho¸ng thêi gian ng¾n. . Gç r¸c mµu s¸ng n»m kÕ tiÕp gç lâi gåm c¸c líp m¹ch gç thø cÊp trÎ vËn chuyÓn n­íc vµ ion kho¸ng chñ yÕu. 3.2.4. c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng 3.2.4.1. C¸c nh©n tè bªn trong: - §Æc ®iÓm di truyÒn - Thêi k× sinh tr­ëng - Hoocm«n thùc vËt ®iÒu tiÕt tèc ®é sinh tr­ëng cña c©y 3.2.4.2. C¸c nh©n tè bªn ngoµi: - NhiÖt ®é: ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn sinh tr­ëng cña thùc vËt - Hµm l­îng n­íc: tÕ bµo chØ cã thÓ sinh tr­ëng ®­îc trong ®iÒu kiÖn ®é no n­íc cña tÕ bµo kh«ng thÊp h¬n 95% - ¸nh s¸ng: ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng th«ng qua sù ¶nh h­ëng ®Õn quang hîp vµ biÕn ®æi h×nh th¸i. - Oxi: nång ®é oxi gi¶m xuèng d­íi 5% th× sinh tr­ëng bÞ øc chÕ. Hoµng ThÞ H¶i YÕn 19 K30C- Sinh-KTNN Khãa luËn tèt nghiÖp Tr­êng §HSP Hµ Néi 2 - Dinh d­ìng kho¸ng: ®Æc biÖt lµ thiÕu Nit¬, sinh tr­ëng cña c©y bÞ øc chÕ, thËm chÝ bÞ chÕt. 4. KiÕn thøc bæ sung 4.1. Trang 182 - S¸ch sinh lÝ häc thùc vËt - Vò V¨n Vô (chñ biªn) - Quan niÖn cña Libbert (1979) hiÖn nay ®­îc thõa nhËn. ¤ng ®Þnh nghÜa vÒ sinh tr­ëng: sinh tr­ëng lµ sù t¹o míi c¸c yÕu tè cÊu tróc mét c¸ch kh«ng thuËn nghÞch cña tÕ bµo, m« vµ toµn c©y, kÕt qu¶ dÉn ®Õn t¨ng vÒ sè l­îng, kÝch th­íc, thÓ tÝch vµ sinh khèi cña chóng. 4.2. Trang 84 - s¸ch thiÕt kÕ bµi gi¶ng Sinh häc 11 tËp 2 - TrÇn Kh¸nh Ph­¬ng. - Nguån gèc cña l¸ vµ c¸c chåi bªn: L¸ vµ c¸c chåi bªn b¾t nguån tõ trong m« ph©n sinh ®Ønh th©n. ¸o cña m« ph©n sinh ®Ønh th©n tr­¬ng phång lªn mét tÝ gäi lµ mÇm l¸ t¹i bÒ mÆt cña ®Ønh th©n. TiÕp theo mÇm l¸ sinh tr­ëng ph©n hãa thµnh l¸ vµ chåi bªn bao gåm c¶ m« dÉn. §iÓm xuÊt ph¸t cña l¸ vµ chåi bªn trªn th©n gäi lµ m¾t. PhÇn th©n ë gi÷a c¸c m¾t gäi lµ lãng. - Sinh tr­ëng thø cÊp: Tån t¹i trong thùc vËt l©u n¨m th©n gç vµ th­êng h×nh thµnh sè l­îng lín m¹ch gç thø sinh gäi lµ gç vµ mét líp bÇn bªn ngoµi gäi lµ vá. Sinh tr­ëng thø cÊp ®· lµm biÕn ®æi s©u s¾c cÊu tróc s¬ cÊp cña c©y. 4.3. Trang 5 - s¸ch sinh häc ph¸t triÓn thùc vËt - NguyÔn Nh­ Khanh - Sinh tr­ëng cña thùc vËt lµ qu¸ tr×nh t¨ng kh«ng thuËn nghÞch kÝch th­íc vµ khèi l­îng kÌm theo sù t¹o míi c¸c thµnh phÇn cÊu tróc c¬ thÓ. - Sù biÕn ®æi ®Þnh tÝnh ®­îc thùc hiÖn nhê sù h×nh thµnh míi vÒ mÆt h×nh th¸i vµ chøc n¨ng lµm xuÊt hiÖn nh÷ng sai kh¸c vÒ chÊt gi÷a c¸c tÕ bµo, m« vµ c¸c c¬ quan ®­îc gäi lµ sù ph©n hãa. - Ph¸t triÓn lµ nh÷ng biÕn ®æi vÒ chÊt trong cÊu tróc, ho¹t tÝnh chøc n¨ng cña toµn bé c¬ thÓ vµ cña c¸c bé phËn cÊu thµnh nã trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn c¸ thÓ. Hoµng ThÞ H¶i YÕn 20 K30C- Sinh-KTNN
- Xem thêm -