Tài liệu Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn moonlight huế

  • Số trang: 270 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
luanvanviet

Tham gia: 25/04/2016

Mô tả:

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN MOONLIGHT HUẾ Sinh viên: Trần Thị Phước Huyền GVHD: TS. Hồ Thị Hương Lan Lớp: K46 A QTKD Thương Mại Niên khóa : 2012- 2016 Huế, tháng 5 năm 2016 i Lời cám ơn Với tình cảm chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài. Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Hồ Thị Hương Lan, người đã hướng dẫn tận tình, đầy trách nhiệm để tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu. Qua sự hướng dẫn của Cô, tôi không chỉ học được nhiều kiến thức bổ ích mà còn học ở Cô phương pháp nghiên cứu khoa học, thái độ và tinh thần làm việc nghiêm túc. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học kinh tế Huế, Phòng ban chức năng đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, phòng Nhân sự cùng các Cô, các Chú, Anh Chị đang làm việc tại khách sạn Moonlight Huế; đã nhiệt tình cộng tác, giúp đỡ, cung cấp những tài liệu thực tế và thông tin cần thiết để tôi hoàn thành đề tài này. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả người thân, gia đình, bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ, động viên tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu đề tài. Huế, tháng 5 năm 2016 Sinh viên thực hiện Trần Thị Phước Huyền Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phước Huyền Lớp: K46 A QTKD Thương Mại i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hồ Thị Hương Lan MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN...............................................................................................................i MỤC LỤC.................................................................................................................... ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU.......................................................... v DANH MỤC SƠ ĐỒ................................................................................................... vi DANH MỤC BẢNG.................................................................................................. vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề tài................................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu........................................................ 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................................ 2 4. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................... 3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU......................................6 1.1. Cơ sở lý luận....................................................................................................... 6 1.1.1. Động lực........................................................................................................ 6 1.1.2. Động cơ......................................................................................................... 6 1.1.3. Phân biệt động cơ và động lực....................................................................... 7 1.1.4. Mối quan hệ giữa động cơ và động lực lao động........................................... 8 1.1.5. Tạo động lực.................................................................................................. 8 1.1.6. Các yếu tố tạo động lực trong doanh nghiệp................................................. 9 1.1.7. Các học thuyết tạo động lực........................................................................ 14 1.1.8. Tổng quan về nhân viên lao động trong khách sạn...................................... 22 1.1.9. Tổng quan về khách sạn, kinh doanh khách sạn.......................................... 23 1.2. Cơ sở thực tiễn.................................................................................................. 23 1.2.1. Các đề tài trong và ngoài nước có liên quan................................................ 23 1.2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất........................................................................ 29 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN MOONLIGHT HUẾ...........35 2.1. Tổng quan về khách sạn Moonlight Huế........................................................ 35 2.1.1. Giới thiệu chung về khách sạn Moonlight Huế............................................ 36 Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phước Huyền Lớp: K46 A QTKD Thương Mại ii Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phước Huyền Lớp: K46 A QTKD Thương Mại GVHD: TS. Hồ Thị Hương Lan ii 2.1.2. Cơ sở vật chất..............................................................................................36 2.1.3. Đặc điểm tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý....................................................38 2.1.4. Các yếu tố nguồn lực của khách sạn Moonlight Huế...................................39 2.1.5. Kết quả kinh doanh của khách sạn qua 2 năm 2014 – 2015........................42 2.2. Phân tích những chính sách tạo động lực làm việc cho nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế giai đoạn 2015-2016 từ góc độ nghiên cứu..............................44 2.2.1. Điều kiện làm việc.......................................................................................44 2.2.2. Các quy định về môi trường nhân sự (nguyên tắc làm việc)........................46 2.2.3. Chính sách về lương bổng...........................................................................47 2.2.4. Chính sách về phúc lợi................................................................................48 2.2.5. Chính sách về bố trí công việc.....................................................................48 2.2.6. Chính sách đào tạo, thăng tiến.....................................................................49 2.2.7. Chính sách khen thưởng, kỉ luật..................................................................50 2.3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế từ góc độ đánh giá của nhân viên.................................52 2.3.1. Thông tin chung về tổng thể nghiên cứu.....................................................52 2.3.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo.................................................................54 2.3.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA .............................................................. 58 2.3.4. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh...................................................................65 2.3.5. Định lượng vai trò của các yếu tố rút trích đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế...............................................................................65 2.3.6. Đánh giá về động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế thông qua giá trị trung bình..........................................................................................70 2.3.7. Phân tích sự khác biệt về động lực làm việc giữa các nhóm nhân viên.......71 2.3.8. Những đề xuất của nhân viên để tạo động lực làm việc cho họ...................73 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP.......................................................75 3.1. Định hướng..........................................................................................................75 3.2. Giải pháp.............................................................................................................76 3.2.1. Nhóm giải pháp cải thiện yếu tố “Phong cách lãnh đạo và chế độ đãi ngộ” 76 3.2.2. Nhóm giải pháp cải thiện yếu tố “Môi trường làm việc”.............................78 Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phước Huyền Lớp: K46 A QTKD Thương Mại iii Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phước Huyền Lớp: K46 A QTKD Thương Mại iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hồ Thị Hương Lan 3.2.3. Nhóm giải pháp cải thiện yếu tố “Đào tạo và phát triển”............................78 3.2.4. Nhóm giải pháp cải thiện yếu tố “Văn hóa doanh nghiệp”..........................79 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................81 1. Kết luận..................................................................................................................81 2. Kiến nghị................................................................................................................82 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................85 PHỤ LỤC Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phước Huyền Lớp: K46 A QTKD Thương Mại 4 Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phước Huyền Lớp: K46 A QTKD Thương Mại GVHD: TS. Hồ Thị Hương Lan 5 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội ĐHKTQD: Đại học kinh tế quốc dân ĐHQGHN: Đại học quốc gia Hà Nội QTNL: Quản trị nhân lực SL: Số lượng VH-TT&DL: Văn hóa-Thể thao và Du lịch DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Tháp phân cấp nhu cầu của A. Maslow......................................................14 Sơ đồ 1.2: Mô hình hai yếu tố tạo động lực bên trong và bên ngoài của Fridetick Herzberg (1959) .......................................................................................................................................24 Sơ đồ 1.3: Mô hình mười yếu tố động viên nhân viên của Kenneth S.Kovatch...........25 Sơ đồ 1.4: Mô hình tạo động lực làm việc theo nghiên cứu của Lambrou P................26 Sơ đồ 1.5: Các yếu tố ảnh hưởng đến động viên nhân viên.........................................27 Sơ đồ 1.6: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên....................29 Sơ đồ 1.7: Mô hình nghiên cứu đề xuất.......................................................................30 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của khách sạn Moonlight Huế............................................39 Sơ đồ 2.2: Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh..................................................................65 Sơ đồ 2.3: Mô hình hồi quy các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế.......................................................................................69 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Phân biệt động cơ và động lực lao động........................................................8 Bảng 1.2: Lý thuyết hai nhân tố của Herzberg.............................................................19 Bảng 1.3: Ảnh hưởng của các nhân tố duy trì và động viên.........................................20 Bảng 2.1: Các loại phòng ở khách sạn Moonlight Huế................................................37 Bảng 2.2: Các loại phòng hội nghị...............................................................................38 Bảng 2.3: Tình hình vốn kinh doanh của khách sạn qua 2 năm 2014-2015.................39 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động tại khách sạn Moonlight Huế............................................40 Bảng 2.5: Tình hình khách đến khách sạn Moonlight Huế qua 2 năm 2014 - 2015 42 Bảng 2.6: Kết quả kinh doanh của khách sạn qua 2 năm 2014-2015...........................43 Bảng 2.7: Độ tuổi của nhân viên..................................................................................52 Bảng 2.8: Thời gian làm việc của nhân viên................................................................53 Bảng 2.9: Lương hàng tháng của nhân viên.................................................................54 Bảng 2.10: Độ tin cậy thang đo của các biến quan sát.................................................56 Bảng 2.11: Đánh giá độ tin cậy thang đo đối với nhóm “Đánh giá chung” trước khi tiến hành kiểm định.....................................................................................................58 Bảng 2.12: Kết quả kiểm định KMO...........................................................................59 Bảng 2.13: Hệ số Cronbach’s Alpha và hệ số tải sau khi phân tích nhân tố.................61 Bảng 2.14: Kiểm định KMO và Bartlett’s Test biến “Đánh giá chung”......................64 Bảng 2.15: Hệ số tải của yếu tạo động lực làm việc cho nhân viên.............................64 Bảng 2.16: Phân tích ANOVA.....................................................................................67 Bảng 2.17: Phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế...............................................................................68 Bảng 2.18: Hệ số tương quan.......................................................................................68 Bảng 2.19: Kết quả mô tả động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn...................70 Bảng 2.20: Mức độ hài lòng về các yếu tố tác động đến động lực làm việc theo giới tính .71 Bảng 2.21: Mức độ hài lòng về các yếu tố tác động đến động lực làm việc theo bộ phận làm việc.................................................................................................72 Bảng 2.22: Đánh giá thu nhập tương xứng với vị trí công việc theo Bộ phận làm việc .......................................................................................................................................73 Bảng 2.23: Đề xuất của nhân viên để tạo động lực làm việc cho họ............................74 Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phước Huyền Lớp: K46 A QTKD Thương Mại vii Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phước Huyền Lớp: K46 A QTKD Thương Mại vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Trong môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt, mỗi doanh nghiệp đều cố gắng phát huy và duy trì lợi thế cạnh tranh để thành công trên thị trường. Lợi thế cạnh tranh được tạo ra bởi nhiều yếu tố trong đó có nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực là một trong những công cụ quan trọng để tạo nên sự thành công cho doanh nghiệp. Nhưng để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả thì không phải là một vấn đề dễ dàng. Quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, do đó quản trị nhân lực không chỉ dựa vào lý thuyết mà còn phụ thuộc rất lớn vào kĩ năng và kinh nghiệm của nhà lãnh đạo. Nhận thức được điều này, nên việc quản lý và sử dụng hiệu quả lao động luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam. Vấn đề tuyển dụng và bố trí sử dụng đúng người, đúng việc là quan trọng nhưng khuyến khích, động viên, tạo động lực cho người lao động phát huy tối đa khả năng trí tuệ của bản thân mới là vấn đề then chốt nhất trong việc sử dụng lao động. Khi tạo được động lực làm việc cho nhân viên thì họ sẽ làm việc hăng say, không chỉ phục tốt khách hàng hiện tại mà còn phát triển thêm khách hàng mới, giành được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh để có thể đứng vững trên thị trường. Đối tượng của quản trị nguồn nhân lực đó chính là con người, nhưng trong mỗi người có những nhu cầu và mong muốn khác nhau rất phức tạp và thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Chính vì vậy, các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải quan tâm, chú ý đến những nhu cầu và mong muốn của những bộ phận nhân viên để có thể đáp ứng những nhu cầu và nguyện vọng chính đáng đó nhằm thúc đẩy động cơ họ làm việc. Việc nghiên cứu về những yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên trong khách sạn có ý nghĩa quan trọng, vì đây là cơ sở để các nhà quản lý tạo động lực làm việc cho nhân viên và duy trì động lực này, hơn hết là giữ chân nhân viên tài năng. Khách sạn bốn sao Moonlight Huế nằm ngay khu phố Tây, được thành lập đến nay khoảng bốn năm nên công tác quản lý nhân sự vẫn chưa thật sự vững mạnh đồng thời phải cạnh tranh rất lớn với các đối thủ cạnh tranh khác trong lĩnh vực khách sạn, vì vậy khách sạn Moonlight muốn tồn tại và phát triển cần phải quan tâm, chú ý đến những nhu cầu và mong muốn của những bộ phận nhân viên để có thể thúc đẩy động Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phước Huyền Lớp K46 A QTKD Thương Mại 1 Sinh viên thực hiện: Trần Thị Phước Huyền Lớp K46 A QTKD Thương Mại 2 cơ làm việc của họ, duy trì nguồn nhân lực hiệu quả của mình để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Như vậy, vấn đề đặt ra là khách sạn cần phải nhận dạng, xem xét, đánh giá đúng các yếu tố tạo động lực cho nhân viên, dựa trên cơ sở đó khách sạn sẽ có những hướng đi phù hợp trong công tác quản trị nguồn nhân lực, nhằm có những động thái tích cực để giữ chân những nhân tài tránh hiện tượng chảy máu chất xám trong tương lai. Đó là lý do tác giả đã chọn đề tài “Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế” làm đề tài tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến tạo động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế. - Đề xuất những giải pháp nhằm tạo động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế trong thời gian tới. 2.2. Câu hỏi nghiên cứu - Các yếu tố nào ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế? - Mức độ ảnh hưởng và chiều hướng tác động của các yếu tố đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế ra sao? - Giải pháp nào để tạo động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế? 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế - Đối tượng điều tra: nhân viên của khách sạn Moonlight Huế. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: + Khách sạn Moonlight Huế + Địa chỉ: 20 Phạm Ngũ Lão Huế, Việt Nam. - Phạm vi thời gian: + Số liệu thứ cấp được sử dụng cho mục đích nghiên cứu được thu thập trong thời gian 3 năm từ 2014 đến 2016. + Số liệu sơ cấp được thu thập từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2016. - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tạo động lực làm việc của nhân viên tại khách sạn Moonlight Huế trong thời gian tới. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Nguồn dữ liệu 4.1.1. Nguồn dữ liệu thứ cấp Tùy theo từng giai đoạn, nghiên cứu thu thập dữ liệu thứ cấp từ các nguồn khác nhau, cụ thể như: + Số liệu về tình hình sử dụng nguồn nhân lực của Khách sạn Moonlight Huế qua 3 năm 2014-2016 được thu thập tại phòng Nhân sự. + Số liệu về doanh thu của 2 năm 2014 và 2015 + Số liệu của các báo cáo thường niên: báo cáo tài chính.. + Số liệu thứ cấp còn được thu thập qua các tài liệu sách báo, tạp chí, khóa luận, và website… + Giáo trình quản trị nhân lực 4.1.2. Nguồn dữ liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp có sử dụng bảng hỏi, đối tượng điều tra là các nhân viên đang làm việc tại khách sạn Moonlight Huế. Thiết kế bảng hỏi: Bảng hỏi được thiết kế gồm 3 phần chính: + Phần 1: Mã số phiếu và lời giới thiệu + Phần 2: Nội dung chính của nhân viên đánh giá về các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên. + Phần 3: Thông tin về nhân viên.
- Xem thêm -