Tài liệu Phân tích những thuận lợi và khó khăn của các NHTM Việt Nam trong việc phát triển kinh doanh thẻ.

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38303 tài liệu

Mô tả:

Bµi kiÓm tra C§TN: Ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM ViÖt Nam Chñ ®Ò: Ph©n tÝch nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c¸c NHTM ViÖt Nam trong viÖc ph¸t triÓn kinh doanh thÎ. Bµi lµm: Cã thÓ nãi khuynh híng sö dông c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ngµy cµng phæ biÕn trªn toµn thÕ giíi nãi chung vµ t¹i ViÖt Nam nãi riªng. Cã rÊt nhiÒu ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt nh check (sÐc), thÎ thanh to¸n, c¸c lo¹i giÊy tê thanh to¸n cã gi¸, nhngn cã thÓ nãi thÎ thanh to¸n lµ mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn ®îc biÕt nh iÒu nhÊt vµ ngµy cµng ®îc mäi ngêi quan t©m sö dông nhÊt kh«ng chØ trªn toµn thÕ giíi mµ cßn t¹i ViÖt Nam. Trong giíi h¹n cña bµi viÕtnµy t«i xin ®îc ®Ò cËp ®Õn mét vµi khÝa c¹nh cña c¸c thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ph¸t triÓn kinh doanh thÎ t¹i ViÖt Nam. Cã thÓ nãi trong gÇn 2 n¨m qua, thÞ trêng thÎ ViÖt Nam dêng nh s«i ®éng h¼n lªn nh ®îc thæi luång sinh khÝ míi mµ tríc ®ã, h×nh thøc thanh to¸n thÎ cßn qu¸ míi l¹ víi ngêi d©n ViÖt Nam. Trong thêi gian qua, cã thÓ nãi Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam (Vietcombank - VCB) mµ chñ yÕu lµ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Chi nh¸nh TP. Hå ChÝ Minh ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ. Hµng lo¹t m¸y rót tiÒn tù ®éng (ATM: Automatic Teller Machine) ®îc l¾p ®Æt hµng lo¹t t¹i c¸c trung t©m thµnh phè nh t¹i c¸c siªu thÞ, s©n bay, trung t©m th¬ng m¹i,… vµ hµng ngh×n thÎ ATM ®· ®îc ph¸t hµnh. Ngoµi ra, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng còng ®· rÊt thµnh c«ng khi ph¸t hµnh thÎ Amex. §ã lµ c¬ héi kh«ng chØ cho Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ trong néi bé ng©n hµng m×nh mµ cßn lµ c¬ héi tèt cho ph¸t triÓn thÞ trêng thÎ ViÖt Nam vµ gióp cho mäi ngêi d©n cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn ph¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i. Ngoµi Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng c¸c ng©n hµng kh¸c còng ®· cã cè g¾ng ph¸t triÓn c¸c tÝnh n¨ng cña thÎ nh»m gióp cho ngêi sö dông cã ®îc nh÷ng tÝnh n¨ng tiÖn lîi nhÊt vÝ dô nh viÖc thanh to¸n ho¸ ®¬n b»ng thÎ ATM cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng, göi tiÕt kiÖm b»ng thÎ cña Ng©n hµng §«ng ¸, mét sè lo¹i thÎ néi ®Þa cã thÓ thanh to¸n tiÒn taxi cña Ng©n hµng ¸ Ch©u hay thanh to¸n phÝ b¶o hiÓm nh phÝ b¶o hiÓm Prudential Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng…Tuy nhiªn, nh×n chung, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ trêng thÎ t¹i ViÖt Nam vÉn cßn cã nhiÒu bÊt cËp. Thø nhÊt, ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ ®ßi hái c¸c NHTM ph¶i cã mét c«ng nghÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i, an toµn vµ nhanh chãng. §iÒu nµy ®ßi hái vèn ®Çu t kh¸ lín vµ sù ®Çu t ®ång béi mµ kh«ng ph¶i ng©n hµng 1 nµo còng dÔ dµng thùc hiÖn ®îc. ChÝnh sù ®Çu t kh«ng ®ång bé dÔ dÉn ®Õn viÖc thanh to¸n thÎ kh«ng ®îc ®¶m b¶o an toµn vµ chÝnh x¸c. §· cã mét sè trêng hîp x¶y ra t¹i mét vµi NHTM mµ dÞch vô thÎ võa míi ®îc quan t©m lµ ®«i khi kh¸ch hµng ®· rót mét sè tiÒn mÆt nhÊt ®Þnh trªn tµi kho¶n b»ng thÎ ATM nhng trªn tµi kho¶n vÉn cha bÞ trõ sè tiÒn ®ã (cha bÞ ghi nî tµi kho¶n sè tiÒn t¬ng øng ®ã). Thêng trêng hîp nµy lµ do phÇn mÒm xö lý tµi kho¶n t¹i kÕ to¸n quÇy. §iÒu nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nÕu cña kh¸ch hµng sau khi rót tiÒn t¹i m¸y ATM sÏ tiÕp tôc rót tiÒn t¹i quÇy giao dÞch lµm ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn uy tÝn vµ ho¹t ®éng ng©n hµng. §©y lµ mét vÝ dô rÊt nhá mµ kh«ng Ýt lÇn ho¹t ®éng ATM t¹i mét sè NHTM ®· diÔn ra. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c NHTM ph¶i ®Çu t ®ång bé cho hÖ thèng ATM kh«ng chØ vÒ thiÕt bÞ m¸y ATM mµ cßn ph¶i ®Çu t ®ång bé víi ch¬ng tr×nh phÇn mÒm qu¶n lý ATM ®Ó ®em ®Õn sù tiÖn dông vµ an toµn nhÊt cho kh¸ch hµng khi sö dông dÞch vô thÎ b»ng m¸y ATM. Thø hai, hÖ thèng thanh to¸n thÓ ATM vµ hÖ thèng chÊp nhËn thÎ tÝn dông (Visa, Master, Amex…) cña c¸c NHTM rÊt côc bé. ThËt lµ l¹ nÕu nh gi¶ sö ta sö dông mét thÎ Visa do Vietcombank th× ®«i khi thÎ kh«ng ®îc chÊp nhËn. Th«ng thêng ®iÒu nµy lµ do sù thiÕu ®ång bé trong c¸c ch¬ng tr×nh qu¶n lý hÖ thèng m¸y cµ thÎ. Ngoµi ra, ®èi víi thÎ ATM th× ch¾c ch¾n ngêi sö dông kh«ng thÓ dïng thÎ VCB 24 Connect ®Ó tr¶ tiÒn vµo tµi kho¶n cho mét ngêi cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam (BIDV) cã thÎ ATM do BIDV ph¸t hµnh vµ ngîc l¹i. ChÝnh sù c¹nh tranh mang tÝnh ®éc quyÒn nµy cña c¸c NHTM ViÖt Nam ®· lµm l·ng phÝ tiÒn cña ®Çu t cho c¸c hÖ thèng ATM t¹i ViÖt Nam. C¸c NHTM cÇn liªn kÕt víi nhau ®Ó nÕu hÖ thèng m¸y ATM do VCB ®Çu t ch¼ng h¹n th× kh¸ch hµng cña NHTM kh¸c (VÝ dô nh BIDV) ph¶i tr¶ mét kho¶n phÝ nµo ®ã khi sö dông hÖ thèng ATM cña VCB nhng vÉn cã thÓ sö dông ®îc vµ ngîc l¹i. Ngoµi ra, c¸c phÇn mÒm qu¶n lý ATM nªn cho phÐp chuyÓn kho¶n ngoµi hÖ thèng mét NHTM. ThËt ra, viÖc nµy còng ®îc mét sè NHTM ¸p dông nhng cha thËt sù phæ biÕn. VÝ dô, võa qua Techcombank vµ thÎ gäi lµ thÎ ghi nî truy cËp nhanh 24 (Fast Access Connect 24 dibit card), lµ thÎ do Techcombank trªn toµn quèc. ThÊt sù ®èi víi hÇu hÕt c¸c NHTM ViÖt Nam th× kh«ng ph¶i ng©n hµng nµo còng ®ñ ®iÒu kiÖn vèn vµ c«ng nghÖ thÎ ®Ó x©y dùng ®îc mét hÖ thèng tanh to¸n thÎ hoµn chØnh. ChÝnh v× vËy mµ viÖc liªn kÕt cña c¸c NHTM nhá víi nh÷ng ng©n hµng ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc thÎ (nh Vietcombank ch¼ng h¹n) lµ mét gi¶i ph¸p rÊt hiÖu qu¶ trong viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng thanht o¸n thÎ t¹i ViÖt Nam. Trong trêng hîp nµy, ë ng©n hµng nhá vµ ng©n hµng lín ®Òu cã lîi. H·y tëng tîng Vietcombank víi hÖ thèng m¸y ATM vµ c«ng nghÖ thÎ s½n cã 2 liªn kÕt víi mét NHTM kh¸c trong ho¹t ®éng ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÓ ATM, Vietcombank ®îc lîi tõ hÖ thèng kh¸ch hµng s½n cã vµ tiÒn n¨ng cña ng©n hµng ®èi t¸c; ngîc l¹i, ng©n hµng ®èi t¸c víi Vietcombank. Nh thÕ, viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®«ng ATM t¹i ViÖt Nam sÏ nhanh chãng vµ gi¶m thiÓu ®îc nhiÒu chi phÝ h¬n cho c¸c NHTM. Thø ba, hÖ thèng ATM vµ hÖ thèng c¸c ®iÓm chÊp nhËn thÎ tÝn dông t¹i ViÖt Nam vÉn cha nhiÒu vµ cßn nhiÒu bÊt cËp. Tríc tiªn nãi vÒ hÖ thèng m¸y ATM, ngay c¶ VCB cã hÖ thèng ATM hiÖn ®¹i nhÊt vµ nhiÒu nhÊt nhng dêng nh vÉn cha ®ñ nÕu nhu cÇu sö dông thÎ ATM ngµy cµng t¨ng cao. H¬n n÷a, chØ nh÷ng ng¸y ATM t¹i trô së c¸c NHTM míi ®îc l¾p ®Æt víi nh÷ng thïngn kÝn, cßn hÇu hÕt nh÷ng m¸y ATM t¹i c¸c siªu thÞ, trung t©m th¬ng m¹i… th× chØ lµ mét c¸i m¸y trèng kh«ng, kh«ng cã g× bao bäc b¶o vÖ xung quanh mµ thêng l¹i n»m trong khu«n viªn siªu thÞ hay trung t©m th¬ng m¹i… §iÒu nµy sÏ rÊt bÊt tiÖn cho nh÷ng ai muèn rót tiÒn hay chuyÓn kho¶n nÕu nh ngoµi giê më cöa cña siªu thÞ hay trung t©m th¬ng m¹i, ch¼ng lÏ mçi lóc nh thÕ hä ph¶i ch¹y l¹i trô së cña ng©n hµngph¸t hµnh thÎ ATM ®ã ®Ó ®îc sö dông c¸i ®îc gäi lµ dÞch vô thanh to¸n thÎ 24/24 giê mµ lÏ ra ®¬ng nhiªn hä ®îc hëng. KÓ ®Õn, thËt lµ nguy hiÓm cho ngêi rót tiÒn (®Æc biÖt víi sè lîng lín) khi t¹i siªu thÞ th× kÎ ra ngêi vµo tÊp nËp mµ khi rót tiÒn t¹i c¸c m¸y ATM xung quanh kh«ng cã g× bao bäc, che ch¾n sÏ rÊt dÔ lé sè PIN vµ cßn cã thÓ bÞ cíp giËt tiÒn mét c¸ch ®¸ng tiÕc. C¸c NHTM nªn ®Çu t x©y dùng kÝn thµnh héc xung quanh m¸y ATM víi cöa kÝnh vµ ®Æt m¸y ATM ngoµi khu«n viªn c¸c siªu thÞ hay trung t©m th¬ng m¹i. §iÒu nµy võa b¶o ®¶m ®óng ý nghÜa sö dông thÎ ATM 24/24 giê vµ b¶o ®¶m an toµn cho ngêi sö dông thÎ ATM, ®Æc biÖt trong rót tiÒn mÆt. Thø t, viÖc ph¸t hµnh thÎ tÝn dông t¹i NHTM vÉn cha thËt sù cuèn hót vµ thóc ®Èy viÖc sö dông thÎ tÝn dông nh mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. HÇu nh kh«ng ph¶i ai còng ®îc NHTM cÊp thÎ tÝn dông (víi ®óng nghÜa cña tõ "tÝn dông"), nghÜa lµ ngêi sö dông thÎ, ®îc quyÒn sö dông tríc vµ sau ®ã ®Õn h¹n thanh to¸n míi ph¶i tr¶ tiÒn sau vµ trªn tµi kho¶n cña hä t¹i thêi ®iÓm sö dông thÎ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã ®ñ sè tiÒn t¬ng øng mµ hä cÇn sö dông. §©y thùc chÊt lµ NHTM cho chñ thÎ vay tÝn chÊp. HiÓn nhiªn, trong trêng hîp nµy sÏ cã rñi ro nhÊt ®Þnh nµo ®ã vÒ thanh to¸n ®èi víi NHTM, nhng thËt sù NHTM sÏ khã thu hót mäi ngêi sö dông thÎ nÕu nh cø mçi lóc mua hµng ho¸ mµ dïng thÎ thanh to¸n lµ ph¶i ®¶m b¶o ®ñ tiÒn t¬ng øng trªn tµi kho¶n (thÎ ghi nî) th× chñ thÎ ch¾c ch¾n sÏ sö dông tiÒn mÆt hay chuyÓn kho¶n chø sÏ kh«ng sö dông thÎ thanh to¸n, nhÊt lµ trong bèi c¶nh ViÖt Nam vÉn cßn sö dông tiÒn mÆt rÊt nhiÒu nh hiÖn nay. 3 Mét vÊn ®Ò kh¸c còng ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng thÎ tÝn dông t¹i ViÖt Nam lµ viÖc chñ thÎ khi thanh to¸n tiÒn hµnh b»ng tÎ tÝn dông t¹i mét sè cöa hµng bÞ thu phÝ tíi 2,7 - 3% trÞ gi¸ mãn hµng (hiªn nhiªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c cöa hµng ®Òu thu phÝ nh thÕ), trong khi ®ã, nÕu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt th× ngêi tiªu dïng kh«ng bÞ mÊt kho¶n phÝ nµy. §èi víi nh÷ng kho¶n tiÒn nhá th× 2,7 - 3% kh«ng ph¶i thËt sù lµ mét kho¶n tiÒn lín, nhng nÕu kho¶n tiÒn thanh to¸n lªn ®Õn con sè chôc triÖu ®ång ch¼ng h¹n th× kho¶n phÝ nµy qu¶ lµ kh«ng nhá. ChÝnh ®©y lµ sÏ lµ yÕu tè lµm cho ngêi tiªu dïng ngÇn ng¹i trong viÖc tr¶ tiÒn hµng b»ng thÎ. Muèn ph¸t triÓn viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt (thanh to¸n b»ng thÎ) t¹i ViÖt Nam th× c¸c NHTM còng nh c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ vµ Ng©n hµng Nhµ níc cÇn phèi hîp nh thÕ nµo ®Ó b¶o ®¶m gi¶m thiÓu tèi ®a kho¶n phÝ trªn ho¹c kh«ng thu kho¶n ph¶i, cã nh vËy míi khuyÕn khÝch ngêi tiªu dïng sö dông thÎ trong thanh to¸n tiÒn hµnh hay dÞch vô… Thø n¨m, mét ®iÓm còng kh¸ næi bËt trong ho¹t ®éng thanh to¸n b»ng thÎ t¹i ViÖt Nam lµ vÊn ®Ò c«ng nghÖ th«ng tin cha ®îc øng dông mét c¸ch hoµn h¶o. ThËt vËy, c«ng nghÖ th«ng tin t¹i ViÖt Nam cha ®îc ®îc NHTM còng nh c¸c c«ng ty øng dông trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nhiÒu. ViÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM nãi riªng vµ trong ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ nãi chung níi chØ dõng l¹i ë viÖc sö dông c¸c phÇn mÒm ®· ®îc c¸c c«ng ty níc ngoµi hay c¸c c«ng ty ViÖt Nam viÕt s½n vµ cã thÓ chØnh söa ®«i chót, chø thËt sù cha cã NHTM nµo ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin nh»m ®a ra c¸c gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý. C«ng nghÖ th«ng tin cha ®îc øng dông tèt trong vÊn ®Ò qu¶n lý m¹ng, qu¶n lý hÖ thèng…ViÖc sö dông thÎ (thÎ tÝn dông hay thÎ ATM) lµ viÖc cung øng tiÖn Ých cho chñ thÎ trong viÖc gi¶m thiÓu viÖc sö dông tiÒn mÆt nãi riªng vµ tiÖn Ých trong thanh to¸n nãi chung. Mét vÊn ®Ò mµ kh«ng chØ c¸c NHTM t¹i ViÖt Nam cÇn quan t©m mµ c¸c NHTM trªn thÕ giíi còng nh c¸c Tæ chøc thÎ quèc tÕ cÇn lu ý trong viÖc ph¸t hµnh thÎ lµ ph¶i øng dông c«ng nghÖ th«ng tin sao cho chñ thÎ cã thÓ thanh to¸n thÎ mµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®Õn ng©n hµng giao dÞch, thËm chÝ chñ thÎ còng kh«ng cÇn ®Õn c¸c m¸y ATM ®Ó thanh to¸n thÎ. §Ó b¶o ®¶m vÊn ®Ò thanh to¸n thÎ (thÎ ATM) ®îc tiÖn lîi nhÊt t h× cÇn cã sù phèi hîp gi÷a ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ cña ng©n hµng víi c«ng nghÖ bu chÝnh viÔn th«ng. Tríc ®©y, cã thÓ nãi kh«ng ai trong chóng ta l¹i nghÜ r»ng chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng cã thÓ lµm nhiÒu viÖc nh ngµy nay: truy cËp internet, chôp anh vµ c¶ mét sè c«ng dông v¨n phßng kh¸c… H·y suy nghÜ mét chót, nÕu nh c¸c h·ng ®iÖn tho¹i chÕ t¹o ra nh÷ng chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng cã nh÷ng khe ®Ó c¶ nh÷ng b¨ng tõ cña thÎ (gièng nh m¸y cµ thÎ tÝn dông) th× h¼n lµ viÖc thanh to¸n thÎ ATM sÏ kh«ng 4 nhÊt th iÕt chñ thÎ ph¶i ®Õn thËn m¸y ATM ®Ó thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n chuyÓn kho¶n. Khi ®ã, chñ thÎ chØ cÇn lÊy thÎ ATM cña m×nh "c¶" vµo chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng, th«ng tin vÒ thÎ (sè PIN, sè thÎ, tªn chñ thÎ, tµi kho¶n… sÏ ®îc n¹p vµo mét phÇn mÒn chuyªn dông cµi s½n trªn m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng, khi ®ã thao t¸c trªn m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng sÏ t¬ng tù nh thao t¸c t¹i c¸c m¸y ATM cña NHTM. Th«ng tin giao dÞch sÏ ®îc chuyÓn t¶i tõ m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng ®Õn trung t©m thanh thÎ cña ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ ATM ®ã vµ viÖc giao dÞch sÏ ®îc thùc hiÖn. NÕu viÖc nµy ®îc thùc hiÖn th× chñ thÎ sÏ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®Õn tËn ng©n hµng hay ®Õn c¸c n¬i cã l¾p ®Æt m¸y ATM cña ng©n hµng ®Ó thanh to¸n. VÊn ®Ò cÇn ®Æt ra ë ®©y lµ viÖc b¶o mËt th«ng tin cña chñ thÎ vµ c¸c giao dÞch liªn quan cÇn ®îc b¶o ®¶m tèi ®a trong viÖc truyÒn t¶i th«ng tin gi÷a c¸c c«ng ty cung cÊp dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng bu ®iÖn còng nh NHTM trong thanh to¸n thÎ. NÕu vÊn ®Ò c«ng nghÖ th«ng tin trong thanh to¸n thÎ cã thÓ ®îc thùc hiÖn nh thÕ (b¶o ®¶m c¶ vÊn ®Ò b¶o mËt) th× ho¹t ®éng thanh to¸n ATM sÏ trë nªn h÷u Ých vµ tiÖn dông h¬n. Khi nh¾c ®Õn vÊn ®Ò b¶o mËt th«ngn tin cña chñ thÎ th× cã thÓ nãi hÖ thèng thanh to¸n thÎ cña c¸c NHTM t¹i ViÖt Nam cßn kh¸ láng lÎo. ViÖc ph¸t hµnh thÎ tÝn dông t¹i ViÖt Nam cÇn híng tíi ph¸t hµnh c¸c lo¹i thÎ th«ng minh, nghÜa lµ nh÷ng lo¹i thÎ cã g¾n c¸c chÝp ®iÖn tö cã chøa c¸c th«ng tin vÒ thÎ vµ chñ thÎ mµ chØ cã thÎ ®ã míi cã vµ b¶o ®¶m chèng sao chÐp th«ng tin. Khi ®ã, ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ tÝn dông t¹i ViÖt Nam míi b¶o ®¶m tÝnh an toµn cho chñ thÎ. ThËt sù mµ nãi tÊt c¶ nh÷ng gi¶i ph¸p trªn trong viÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ sÏ ®ßi hái mét lîng vèn ®Çu t kh¸ lín còng nh c¸c chñ thÎ cã thÓ tèn kh«ng Ýt chi phÝ cho nh÷ng tiÖn Ých nh vËy. Trong ph¹m vi giíi h¹n cña bµi viÕt, t«i kh«ng cã ®iÒu kiÖn ph©n tÝch chi tiÕt c¸c gi¶i ph¸p kh¸c khi cã ®iÒu kiÖn xin ®îc trao ®æi tiÕp. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy. 5
- Xem thêm -