Tài liệu Phân tích ngyên nhân gây hư hỏng tường barrette trong thời gian qua

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

-1- PhÇn më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu Trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, c¸c thµnh phè lín ë ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ thµnh phè Hµ Néi, quÜ ®Êt ngµy cµng h¹n chÕ nhng nhu cÇu sö dông vÉn kh«ng ngõng t¨ng lªn. Thèng kª vÒ d©n sè t¹i thµnh phè Hµ Néi(tõ n¨m 1954 ®Õn nay): N¨m D©n sè (ngêi) DiÖn tÝch thµnh phè(km2) MËt ®é (ngêi/km2) 1954 53000 152 348.6842 1961 91000 584 155.8219 1978 2500000 2136 1170.412 1991 2000000 924 2164.502 1999 2672122 924 2891.907 2008(më réng quy m«, s¸p nhËp víi mét sè tØnh l©n cËn) 6233000 3344.6 1863.601 2009 6472200 3344.6 1935.119 (nguån: www.vi.wikipedia.org) (MËt ®é d©n sè cña thµnh phè Hµ Néi trong c¸c n¨m 2008 trë vÒ sau cã gi¶m ®i lµ do s¸p nhËp víi c¸c tØnh l©n cËn cã mËt ®é d©n c thÊp. Riªng ®èi víi khu vùc néi thµnh, mËt ®é d©n sè ë møc rÊt cao, ®iÓn h×nh nh mét sè quËn: QuËn D©n sè (ngêi) DiÖn tÝch (km2) MËt ®é (ngêi/km2) Ba §×nh 248352 9.22 26936.23 CÇu GiÊy 215000 12.04 17857.14 §èng §a 451000 9.96 45281.12 -2- Hµ §«ng 217687 47.91 4543.665 Hai Bµ Trng 392000 9.6 40833.33 Hoµn KiÕm 181073 5.29 34229.3 Hoµng Mai 278277 41.04 6780.629 Long Biªn 232706 60.38 3854.025 T©y Hå 139163 24 5798.458 Thanh Xu©n 252000 9.11 27661.9 Tæng 2555016 233.55 MËt ®é trung b×nh 10939.91 (nguån: www.vi.wikipedia.org) §Ó tiÕt kiÖm diÖn tÝch ®Êt ®ai ®ång thêi ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu, viÖc t¨ng cêng sö dông kh«ng gian díi mÆt ®Êt cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau vÒ kinh tÕ, x· héi, m«i trêng vµ an ninh quèc phßng lµ xu híng tÊt yÕu…. Tuy nhiªn, sè lîng tÇng hÇm cµng t¨ng th× c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ thi c«ng cµng xuÊt hiÖn v« sè khã kh¨n, ®Æc biÖt víi ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn kh«ng tèt nh thµnh phè Hµ Néi. ViÖc sö dông têng Barrette(hay “têng v©y”) lµ biÖn ph¸p hiÖu qu¶ ®Ó gi¶m thiÓu nh÷ng khã kh¨n ®ã, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ngÇm vµ c«ng tr×nh cã sö dông tÇng hÇm víi ®Æc ®iÓm nÒn ®Êt yÕu, møc níc ngÇm cao vµ cã nhiÒu c«ng tr×nh x©y liÒn kÒ. §Ó ®¶m b¶o an toµn c«ng tr×nh l©n cËn vµ vÊn ®Ò m«i trêng còng nh nhiÒu tiÖn Ých kh¸c, viÖc sö dông c«ng nghÖ thi c«ng têng Barrette lµ cÇn thiÕt bëi c¸c yÕu tè: + Cã thÓ thi c«ng phÇn ngÇm cã chiÒu s©u lín. + Phï hîp víi mäi lo¹i nÒn ®Êt, kÓ c¶ nÒn ®Êt yÕu (ë mét sè thµnh phè lín ë ViÖt Nam nh: Hµ Néi, Hå ChÝ Minh..) + Gi¶i quyÕt ®îc nhng khã kh¨n n¶y sinh do c«ng t¸c thi c«ng hè ®µo s©u. + Gi¶m thiÓu ®îc ¶nh hëng cña c¸c c«ng tr×nh x©y chen tíi c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. -3- + Phï hîp víi kh¶ n¨ng thi c«ng cña c¸c ®¬n vÞ x©y dùng ë ViÖt Nam. C«ng nghÖ thi c«ng têng Barrette ®· ®îc nhiÒu níc trªn thÕ giíi sö dông tõ n¨m 1970. ë ViÖt Nam ®îc ¸p dông n¨m 1995, 1996 ë Hµ Néi: C«ng tr×nh mêi l¨m tÇng Rosegander-Aprtuent – Sè 6 phè Ngäc Kh¸nh-Hµ Néi, c«ng tr×nh Everfortune 83 Lý Thêng KiÖt-Hµ Néi (5 tÇng hÇm). Vµ ®Õn nay, viÖc thi c«ng têng Barrette ®· trë nªn kh¸ phæ biÕn trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng t¹i ViÖt Nam. Tuy c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ thi c«ng têng Barrette kh«ng cßn lµ ®iÒu míi mÎ ®èi víi c¸c nhµ x©y dùng ViÖt Nam tuy nhiªn trªn thùc tÕ vÉn tån t¹i nhiÒu sù cè g©y h háng têng Barrette nh c¸c sù cè nøt, thÊm, ph×nh, biÕn d¹ng…g©y nguy h¹i ®Õn kÕt cÊu, sù an toµn cña c«ng tr×nh vµ ¶nh hëng lín vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã, nã còng g©y ra kh«ng Ýt thiÖt h¹i cho c¸c c«ng tr×nh l©n cËn g©y bøc xóc trong d luËn x· héi khiÕn ngêi d©n hoang mang, lo l¾ng. Tuy nhiªn, hiÖn nay cha cã nhiÒu tµi liÖu tæng kÕt vÒ vÊn ®Ò nµy, nªn t×m hiÓu vÒ sù cè g©y h háng , ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p kh¾c phôc lµ viÖc lµm mang tÝnh cÊp thiÕt phôc vô thùc tÕ s¶n xuÊt. §©y chÝnh lµ lý do t¸c gi¶ lùa chän ®Ò tµi “ Ph©n tÝch nguyªn nh©n g©y h háng têng Barrette trong thêi gian qua” cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, t¸c gi¶ sÏ t×m hiÓu, x¸c ®Þnh c¸c d¹ng sù cè thêng gÆp khi thi c«ng têng Barrette t¹i ViÖt Nam vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó ng¨n ngõa vµ xö lý. 3. Ph¹m vi nghiªn cøu Trong ph¹m vi luËn v¨n, t¸c gi¶ chØ nghiªn cøu sù cè kü thuËt x¶y ra do c¸c nguyªn nh©n chñ quan ®èi víi c¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng cã tÇng hÇm ë ViÖt Nam. 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch lý thuyÕt. - Ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t thùc tÕ vµ tæng kÕt 5. Bè côc luËn v¨n PhÇn më ®Çu. Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ ®Ò tµi nghiªn cøu. Ch¬ng 2: Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n g©y h háng têng Barrette -4- Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p ng¨n ngõa vµ xö lý sù cè. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. Tµi liÖu tham kh¶o. Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ ®Ò tµi nghiªn cøu 1.1 TÇm quan träng cña têng Barrette trong x©y dùng ë c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, ®iÓn h×nh lµ ViÖt Nam, nhu cÇu vÒ kh«ng gian sinh ho¹t vµ lµm viÖc ngµy cµng t¨ng cao ®· kÐo theo mét lo¹t c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cµng lµm cho diÖn tÝch x©y dùng trë nªn h¹n hÑp. V× vËy viÖc ph¸t triÓn kh«ng gian x©y dùng theo chiÒu cao vµ chiÒu s©u lµ xu híng tÊt yÕu cña x©y dùng ®« thÞ trong níc nãi riªng vµ trªn thÕ giíi nãi chung. Do chiÒu cao phÇn næi thêng bÞ h¹n chÕ trong qui ho¹c x©y dùng ®« thÞ nªn cÇn ph¸t triÓn phÇn ngÇm ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu: - Thªm diÖn tÝch sö dông cho c¸c phÇn kü thuËt. - Ch«n s©u phÇn mãng t¹o sù æn ®Þnh c«ng tr×nh. - T¨ng thªm kh«ng gian sö dông cho c«ng tr×nh do chiÒu cao phÇn næi bÞ h¹n chÕ theo qui ho¹ch ®é cao cña khu vùc. Tuy nhiªn, viÖc ph¸t triÓn x©y dùng theo chiÒu s©u ®· n¶y sinh rÊt nhiÒu nh÷ng yÕu tè kh«ng thuËn lîi: - G©y ¶nh hëng lín tíi c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. - ViÖc thi c«ng phÇn ngÇm cã chiÒu s©u cµng lín cµng v« cïng khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh x©y chen trong ®« thÞ. Têng Barrette lµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu khi ph¶i x©y dùng c¸c tÇng hÇm cña c«ng tr×nh. -5- ViÖc thiÕt kÕ tÇng hÇm sö dông têng Barrette cã mét sè ý nghÜa nh sau: 1.1.1 VÒ mÆt thiÕt kÕ Nhµ cao tÇng thêng cã t¶i träng rÊt lín nªn g©y ra ¸p lùc rÊt lín lªn nÒn vµ mãng. V× vËy, khi sö dông têng Barrette ta ®· truyÒn mét phÇn t¶i träng kh¸ lín cña c«ng tr×nh xuèng nÒn ®Êt s©u(kho¶ng 30 60m) – n¬i ®Êt nÒn cã kh¶ n¨ng chÞu lùc tèt h¬n nhiÒu lÇn. Thªm vµo ®ã, víi chiÒu s©u lín nh vËy thêng n»m díi mùc níc ngÇm (®óng víi hÇu hÕt trêng hîp c¸c c«ng tr×nh t¹i ViÖt Nam), khi ®ã, do t¸c dông cña lùc ®Èy Archimedes cã xu híng ®Èy næi c«ng tr×nh, qua ®ã lµm gi¶m mét phÇn t¶i träng truyÒn xuèng nÒn ®Êt. Têng Barrette kh«ng nh÷ng cã t¸c dông lµm h¹ thÊp träng t©m cña c¶ khèi nhµ cao tÇng ®Ó t¨ng møc ®é æn ®Þnh cña c«ng tr×nh (mét yÕu tè v« cïng quan träng khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ nhµ cao tÇng), mµ cßn tham gia chÞu mét phÇn kh¸ lín néi lùc g©y ra bëi t¶i träng ngang (®éng ®Êt, giã ®éng….) 1.1.2 VÒ mÆt thi c«ng Têng Barrette chÝnh lµ mét bé phËn quan träng cña c«ng nghÖ thi c«ng Top-Down, c«ng nghÖ ®ang ®îc sö dông rÊt phæ biÕn khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng trong khu vùc ®« thÞ. ViÖc sö dông têng Barrette ®· gi¶i quyÕt ®îc mét vÊn ®Ò v« cïng hãc bóa khi thi c«ng tÇng hÇm nhµ cao tÇng, ®ã lµ c«ng t¸c thi c«ng ®µo ®Êt cho hè ®µo cã chiÒu s©u lín ®Õn rÊt lín.. Têng Barrette kh«ng chØ ®ãng vai trß lµm kÕt cÊu ch¾n ®Êt mµ cßn cã nhiÖm vô chèng rß rØ níc, chèng thÊm cho hè ®µo trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®µo ®Êt. Bªn c¹nh ®ã, träng ®iÒu kiÖn x©y dùng ®« thÞ, ®ång nghÜa víi viÖc c¸c c«ng tr×nh cao tÇng ®îc x©y chen lµ v« cïng phæ biÕn, thªm vµo ®ã lµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt kh«ng tèt, khã lêng vµ kÐm æn ®Þnh th× viÖc lùa chän têng Barrette cho c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ thi c«ng lµ v« cïng hîp lý ®Ó cã thÓ ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ thi c«ng vµ gi¶m thiÓu nguy c¬ ¶nh hëng ®Õn c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. 1.1.3 VÒ mÆt sö dông - Sö dông têng Barrette lµm kÕt cÊu chèng thÊm cho tÇng hÇm c«ng tr×nh - Sö dông têng Barrette lµm kÕt cÊu chèng ®ì ¸p lùc ®Êt t¸c dông lªn tÇng hÇm - Sö dông têng Barrette gióp t¨ng kh¶ n¨ng c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt nhê bÒ dµy kh¸ lín. 1.1.4 VÒ mÆt an ninh quèc phßng -6- C¸c c«ng tr×nh cã tÇng hÇm sö dông têng Barrette lµm kÕt cÊu bao che thêng kh¸ kiªn cè nhê bÒ dµy vµ kh¶ n¨ng chÞu lùc kh¸ lín cña têng nªn cã thÓ sö dông lµ c«ng sù khi cã chiÕn tranh, lµm hÇm chøa trang thiÕt bÞ, khÝ tµi qu©n sù....thËm chÝ lµ chèng chÞu chiÕn tranh oanh t¹c hiÖn ®¹i. Qua ®ã ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh sö dông têng Barrette lµ hîp lý vµ cÇn thiÕt. ThiÕt kÕ vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cao tÇng cã tÇng hÇm sö dông têng Barrette ph¶i trë thµnh mét c«ng viÖc quen thuéc trong ngµnh x©y dùng ViÖt Nam. Nhµ cã tÇng hÇm sö dông têng Barrette ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu vÖ sinh m«i trêng, h¹n chÕ tiÕng ån, sö dông ®a chiÒu vµ gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò tiÕt kiÖm ®Êt x©y dùng. Tõ ®ã cho thÊy viÖc sö dông têng Barrette cho c¸c nhµ cao tÇng ë thµnh phè lín lµ mét nhu cÇu thùc tÕ vµ u viÖt trong ngµnh x©y dùng. 1.2 T×nh h×nh thi c«ng têng Barrette trong x©y dùng trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam 1.2.1 Sö dông têng Barrette trªn thÕ giíi Trªn thÕ giíi, hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng ®Òu ®îc x©y dùng víi c¸c tÇng hÇm phôc vô cho nhu cÇu sö dông. ë Ch©u ¢u do ®Æc ®iÓm nÒn ®Êt t¬ng ®èi tèt, mùc níc ngÇm thÊp, kü thuËt x©y dùng tiªn tiÕn vµ nhu cÇu sö dông cao nªn hÇu nh nhµ cao tÇng nµo còng cã tÇng hÇm, thËm chÝ c¸c siªu thÞ chØ cã 2-3 tÇng nhng còng cã tíi 2-3 tÇng hÇm. ë Ch©u ¸ nãi chung nhµ cao tÇng cã tÇng hÇm cha ph¶i lµ nhiÒu, nhng ë mét sè níc vµ vïng l·nh thæ nh Hång K«ng, §µi Loan, Trung Quèc, Hµn Quèc,... sè lîng nhµ cao tÇng cã tÇng hÇm còng chiÕm tØ lÖ kh¸ cao. Vµ hÇu hÕt nh÷ng c«ng tr×nh cã trªn 3 tÇng hÇm ®Òu sö dông kÕt cÊu têng Barrette ®ãng vai trß võa lµ kÕt cÊu ch¾n ®Êt trong qu¸ tr×nh thi c«ng phÇn ngÇm, võa lµ 1 kÕt cÊu chÞu lùc quan träng cña c«ng tr×nh x©y dùng. Cã thÓ kÓ ra mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu x©y dùng ë mét vµi n¬i trªn thÕ giíi: - Tßa nhµ Chung-yan (§µi Loan) 19 tÇng - Tai Power (§µi Loan) 27 tÇng - Tßa nhµ Chung-hava (§µi Loan) 16 tÇng - Tßa nhµ Chung-wei (§µi Loan) 20 tÇng - Cental Plaza (Hång K«ng) 75 tÇng - Chichang (§µi Loan) 14 tÇng 3 tÇng hÇm 4 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm 4 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm -7- - Th viÖn Anh - Commerce Bank 56 tÇng - Tßa nhµ §¹i LÇu §iÖn TÝn (Thîng H¶i) 17 tÇng - Th¸p ®«i Kuala Lumpur city Centre (Malaysia) 85 tÇng - Thµnh phè Philadelphia (Mü) 4 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm 3 tÇng hÇm NhiÒu tÇng hÇm Sè tÇng hÇm b×nh qu©n lµ 7 1.2.2 Sö dông têng Barrette ë ViÖt Nam ë ViÖt Nam, ngay tõ nh÷ng n¨m tríc 1990, nhu cÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã mét hay nhiÒu tÇng hÇm ®· kh¸ lín nhng do c«ng nghÖ thi c«ng t¹i ViÖt Nam vµo thêi ®iÓm cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu phøc t¹p ®îc ®Ò ra nªn sè lîng c«ng tr×nh cã tÇng hÇm vµ sö dông têng Barrette hÇu nh cha cã. Cïng víi sù ph¸t triÓn vît bËc vÒ c«ng nghÖ cña ngµnh x©y dùng d©n dông, tõ n¨m 1990 ®Õn nay ë níc ta ®· cã mét sè c«ng tr×nh nhµ cao tÇng sö dông têng Barrette ®· vµ ®ang ®îc x©y dùng. Cã thÓ kÓ ra ®©y mét sè c«ng tr×nh sö dông têng Barrette tiªu biÓu nh sau: * T¹i Hµ Néi - Toµ nhµ Vietcombank sè 198 TrÇn Quang Kh¶i 2 tÇng hÇm - Tßa th¸p ®«i VinCom, 191 Bµ TriÖu 2 tÇng hÇm - Sunway Hotel sè 19 Ph¹m §×nh Hæ 2 tÇng hÇm - Nhµ ë tiªu chuÈn cao kÕt hîp víi v¨n phßng vµ dÞch vô 2 tÇng hÇm sè 27 L¸ng H¹ - Hacinco-Tower 2 tÇng hÇm - Everfortune, 83 Lý Thêng KiÖt 5 tÇng hÇm - Kho b¹c nhµ níc Hµ Néi, 32 C¸t Linh 2 tÇng hÇm - Th¸p ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam (BIDV) sè 2 tÇng hÇm 194 TrÇn Quang Kh¶i - V¨n phßng Tæng c«ng ty CP Vinaconex 34 L¸ng H¹ 3 tÇng hÇm - C«ng tr×nh tßa nhµ hçn hîp v¨n phßng vµ chung c cao 2 tÇng hÇm cÊp S«ng §µ - Hµ §«ng t¹i ®êng TrÇn Phó Hµ §«ng - Pacific Place - 83B Lý Thêng KiÖt 5 tÇng hÇm - C«ng tr×nh M5 - NguyÔn ChÝ Thanh 5 tÇng hÇm - C«ng tr×nh Hµ néi City Complex 3 tÇng hÇm -8- - Côm c«ng tr×nh N05 – Trung Hßa Nh©n ChÝnh - Tæ hîp nhµ ë ®a n¨ng lµng quèc tÕ Th¨ng Long - V¨n phßng giao dÞch, giíi thiÖu s¶n phÈm vµ nhµ ë cao tÇng 229 T©y S¬n. - Tæ hîp nhµ ë cao tÇng, v¨n phßng lµm viÖc, siªu thÞ vµ dÞch vô-671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi. - Trô së HACINCO – 34 Hai Bµ Trng, Hµ Néi - Chî Hµng Da - Trung t©m viÔn th«ng VNPT -57 Huúnh Thóc Kh¸ng 3 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm * T¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Khu c¨n hé vµ v¨n phßng Sailing Tower 3 tÇng hÇm - Trung t©m th¬ng m¹i quèc tÕ 34 Lª DuÈn 2 tÇng hÇm - Cao èc c¨n hé cao cÊp BMC 2 tÇng hÇm - Harbour View Tower 35 NguyÔn HuÖ QuËn 1 2 tÇng hÇm - Cao èc v¨n phßng AGREX 3 tÇng hÇm - Sµi Gßn Centre 65 Lª Lîi QuËn 1 3 tÇng hÇm - Sunwah Tower 2 tÇng hÇm - Cao èc Pacific sè 43-45-47 NguyÔn ThÞ Minh Khai 3 tÇng hÇm QuËn 1 - Sµi Gßn Residences sè 11 Thi S¸ch QuËn 1 2 tÇng hÇm - Tßa nhà Financial Tower 3 tÇng hÇm - Cao èc M&C 3 tÇng hÇm 1.3 Mét sè sù cè khi thi c«ng têng Barrette: 1.3.1. Mét sè sù cè c¸c c«ng tr×nh trªn thÕ giíi 1.3.2. Mét sè sù cè c¸c c«ng tr×nh ë ViÖt Nam a) Công trình “ V¨n phßng th¬ng m¹i No VP2, khu dÞch vô tæng hîp vµ nhµ ë” – Hå Linh §µm, phêng Hoµng LiÖt, quËn Hoµng Mai, Hµ Néi * Giới thiệu công trình: Cao èc ®îc x©y dùng t¹i khu ®« thÞ B¾c Linh §µm. §©y lµ c«ng tr×nh cao èc v¨n phßng, trung t©m th¬ng m¹i vµ nhµ ë, gåm 2 tÇng hÇm vµ 23 tÇng næi. Têng v©y cã chiÒu dµy 800mm vµ s©u 25m. ChiÒu s©u hè ®µo 11,4  12m. -9- C«ng tr×nh sö dông c«ng nghÖ thi c«ng semi-topdown ®Ó thi c«ng phÇn ngÇm, do 2 nhµ thÇu Licogi vµ Long Giang tham gia thi c«ng. C«ng tr×nh ®· thi c«ng xong tÇng hÇm vµ ®ang thi c«ng phÇn th©n. * M« t¶ sù cè: Têng v©y cña c«ng tr×nh ®îc thi c«ng bëi 2 nhµ thÇu lµ Licogi vµ Long Giang. Sau khi thi c«ng sµn tÇng hÇm thø nhÊt, tiÕp tôc tiÕn hµnh qu¸ tr×nh ®µo ®Êt xuèng s©u h¬n th× trªn têng v©y do Licogi thi c«ng xuÊt hiÖn nhiÒu dßng níc thÊm qua, têng v©y nhiÒu khuyÕt tËt nh bÞ rç s©u (hë c¶ cèt thÐp chÞu lc), bÞ nøt, bÞ ph×nh..Trªn sµn tÇng hÇm mét xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu vÕt nøt. H×nh 1.1: Sµn tÇng hÇm 1 bÞ nøt. (Nguån : t¸c gi¶) - 10 - H×nh 1.2: Sµn tÇng hÇm 1 bÞ nøt (Nguån : t¸c gi¶). H×nh 1.3: Têng Barrette bÞ rç. (Nguån : t¸c gi¶) - 11 - H×nh 1.4: Têng Barrette bÞ khuyÕt tËt vµ níc thÊm qua. (Nguån : t¸c gi¶) * Nguyªn nh©n cña sù cè: - Cïng mét khu vùc cã ®Þa chÊt t¬ng tù nhau, cïng c«ng nghÖ thi c«ng nhng phÇn têng v©y do c«ng ty Licogi thi c«ng cã rÊt nhiÒu sù cè (rç s©u, ph×nh - 12 - to, níc thÊm qua), nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do qu¸ tr×nh thi c«ng kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. - Sµn bÞ nøt lµ do qu¸ tr×nh thiÕt kÕ kh«ng ®¶m b¶o, chØ sö dông mét phÇn nhá cña khung c«ng tr×nh ®Ó chèng ®ì cho têng v©y. §¬n vÞ thiÕt kÕ míi chØ kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña hÖ chèng ®ì chø cha tÝnh to¸n ®Õn chuyÓn vÞ. V× vËy, phÇn khung ®ã díi t¸c ®éng cña ¸p lùc ®Êt ®· bÞ chuyÓn vÞ qu¸ møc cho phÐp vµ lµm sµn tÇng hÇm bÞ nøt. b) C«ng tr×nh “ Tæ hîp nhµ ë ®a n¨ng 28 tÇng lµng quèc tÕ Th¨ng Long” * Giíi thiÖu c«ng tr×nh C«ng tr×nh n»m t¹i DÞch Väng, CÇu GiÊy, Hµ Néi. Mét phÝa lµ mÆt ®êng Chïa hµ, mét phÝa lµ mÆt ®êng TrÇn §¨ng Ninh. MÆt b»ng réng, thuËn tiÖn thi c«ng. - KÕt cÊu: Côm c«ng tr×nh gåm 2 khèi nhµ cao 28 tÇng vµ hai khèi nhµ cao 4 tÇng. §µi mãng bª t«ng cèt thÐp trªn cäc khoan nhåi. HÖ têng v©y bª t«ng cèt thÐp xung quanh toµn bé côm c«ng tr×nh - BiÖn ph¸p thi c«ng phÇn ngÇm: Ph¬ng ph¸p thi c«ng ®îc nhµ thÇu sö dông lµ ®µo hë, kÕt hîp v¨ng chèng I450. * M« t¶ sù cè Khi x¶y ra sù cè c«ng tr×nh ®ang thi c«ng ®µo ®Êt. Vµo thêi ®iÓm th¸ng 11/2008, Hµ Néi gÆp nh÷ng trËn ma lín vµ liªn tôc, c¸c con ®êng xung quanh c«ng tr×nh ®Òu ngËp gÇn 1m níc. Sau ®ã ph¸t hiÖn toµn bé têng v©y phÝa ®êng TrÇn §¨ng Ninh (kho¶ng 50m) bÞ sËp, ®Ønh têng nghiªng vµo trong hè mãng kho¶ng 2m. Nhµ thÇu ®· ph¶i rÊt tèn kÐm khi sö lý xù cè nµy. RÊt may lµ xung quanh kh«ng cã c«ng tr×nh nµo bÞ ¶nh hëng. - 13 - H×nh 1.5: H×nh ¶nh têng v©y bÞ nghiªng (Nguån : t¸c gi¶) * Nguyªn nh©n g©y sù cè Nguyªn nh©n ®îc nhËn ®Þnh lµ do ¸p lùc níc bªn ngoµi têng v©y qu¸ lín ®· ®Èy têng v©y nghiªng vÒ phÝa hè mãng. c) C«ng tr×nh “ Th¸p ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam” * Giíi thiÖu c«ng tr×nh C«ng tr×nh n»m t¹i sè 194 TrÇn Quang Kh¶i, Hµ Néi, gi¸p ®ª s«ng Hång, mét phÝa lµ ®êng TrÇn Nguyªn H·n, mét phÝa lµ ®êng Hµng V«i vµ ngâ Hµng V«i. - KÕt cÊu: C«ng tr×nh ®îc x©y dùng víi 25 tÇng næi, mçi tÇng cã diÖn tÝch 1500m2, 3 tÇng hÇm víi diÖn tÝch lµ 2500m2/tÇng. - NÒn mãng: C«ng tr×nh sö dông hÖ mãng bÌ trªn cäc Barret, cäc barret s©u 45-50m, ®µi mãng cao 2,5m. HÖ têng v©y b»ng cäc barret s©u 25m. - BiÖn ph¸p thi c«ng phÇn ngÇm: BiÖn ph¸p thi c«ng mµ ®¬n vÞ thi c«ng sö dông lµ ®µo hë, dïng hÖ v¨ng chèng b»ng thÐp h×nh. * M« t¶ sù cè S¸ng 6/6/2007, t¹i c«ng trêng x©y dùng ®· x¶y ra sù cè sôt giµn gi¸o thi c«ng tÇng hÇm. T¹i hiÖn trêng, hai thanh dÇm gi»ng ngang miÖng hÇm ®· bÞ cong vµ ®æ nghiªng xuèng díi. Toµn bé c¸c tÊm gç kª vµ c¸c giµn gi¸o ®æ r¬i hÕt xuèng nÒn hÇm. - 14 - Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®µo ®Êt lµm tÇng hÇm, mét m¹ch sñi xuÊt hiÖn khi ®µo ®Êt ®Õn ®é s©u 16,1m (tÝnh tõ cos tù nhiªn), níc, bïn vµ c¸t ch¶y tõ díi ®¸y hè lªn. Nhµ thÇu ®· ph¶i dõng thi c«ng ®Ó xö lý sù cè. H×nh 1.6: Sôt giµn gi¸o khi thi c«ng tÇng hÇm (Nguån: tin247.vn) * Nguyªn nh©n g©y sù cè Nguyªn nh©n g©y ra sù cè sôt giµn gi¸o lµ do nhµ thÇu thi c«ng kh«ng tu©n thñ ®óng c¸c yªu cÇu kü thuËt. Víi sù cè m¹ch sñi, nguyªn nh©n ®îc x¸c ®Þnh lµ do m¹ch sñi xuÊt hiÖn bÊt ngê, qu¸ tr×nh khoan kh¶o s¸t tríc ®ã kh«ng ph¸t hiÖn m¹ch sñi nµy. d) C«ng tr×nh “ V¨n phßng Tæng c«ng ty Cæ phÇn Vinaconex” * Giíi thiÖu c«ng tr×nh C«ng tr×nh n»m t¹i sè 34 L¸ng H¹, QuËn §èng §a Hµ Néi; phÝa T©y Nam gi¸p ®êng Hoµng Ngäc Ph¸ch, phÝa T©y B¾c gi¸p ®êng L¸ng H¹, c¸c phÝa cßn l¹i tiÕp gi¸p nhµ d©n. - KÕt cÊu: Tßa nhµ Vinaconex ®îc cÊp phÐp x©y dùng n¨m 2007, diÖn tÝch khu ®Êt lµ 2.736m2, diÖn tÝch ®Êt x©y dùng lµ 854m2, cao 102m, ba tÇng hÇm (s©u 10.05m); 27 tÇng næi, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng lµ trªn 2.000m2. - NÒn mãng: C«ng tr×nh sö dông mãng cäc khoan nhåi ®êng kÝnh 1.2m s©u 40m, hÖ têng v©y gåm c¸c tÊm panen dµy 0.8m s©u 25m. - 15 - - BiÖn ph¸p thi c«ng phÇn ngÇm: Ph¬ng ph¸p thi c«ng ®îc nhµ thÇu sö dông lµ semi top-down, dïng hÖ v¨ng chèng ®ì ngang lµ hÖ dÇm sµn Bª t«ng cèt thÐp vµ hÖ v¨ng chèng b»ng thÐp h×nh. * M« t¶ sù cè Sù cè x¶y ra khi ®µo ®Êt ®Õn cos -4,05m (s©u 3,5m so víi cos tù nhiªn). Níc tõ bªn ngoµi thÊm nhÑ qua têng ch¾n bªt«ng cèt thÐp dÇy 80cm. Sau ®ã nhiÒu vÕt nøt xuÊt hiÖn trªn c¸c bøc têng, trªn nÒn nhµ cña c¸c nhµ ë hai, ba tÇng n»m s¸t têng ch¾n cña c«ng tr×nh. Ngoµi ra nhiÒu vÞ trÝ têng v©y bÞ ph×nh rÊt lín ¶nh hëng tíi c¸c kÕt cÊu kh¸c cña tÇng hÇm. H×nh 1.7 : VÕt nøt trªn têng, nÒn nhµ d©n do thi c«ng toµ nhµ Vinaconex (Nguån: tµi liÖu tham kh¶o) * Nguyªn nh©n g©y sù cè Trong qu¸ tr×nh thi c«ng têng v©y, chÊn ®éng g©y ra do viÖc ®µo ®Êt ®· khiÕn cho nÒn ®Êt xung quanh c«ng tr×nh bÞ lón, nøt. Khi bíc sang giai ®o¹n ®µo ®Êt th× ph¸t hiÖn mét sè vÞ trÝ têng v©y thi c«ng kÐm chÊt lîng, níc ngÊm qua têng vµo hè mãng khiÕn cho nhµ c¸c hé d©n xung quanh bÞ ¶nh hëng nÆng nÒ (nøt trÇn, têng). e) C«ng tr×nh “ Cao èc Pacific” * Giíi thiÖu c«ng tr×nh - 16 - C«ng tr×nh n»m t¹i sè 43-45-47 NguyÔn ThÞ Minh Khai, Phêng BÕn NghÐ, QuËn 1, Thµnh phè Hå ChÝ Minh; phÝa B¾c tiÕp gi¸p tßa nhµ YOCO cao 12 tÇng cña b¸o Tuæi trÎ, phÝa §«ng B¾c tiÕp gi¸p ®êng NguyÔn ThÞ Minh Khai, phÝa §«ng Nam tiÕp gi¸p tßa nhµ 2 tÇng cña ViÖn ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Nam Bé, phÝa T©y gi¸p Së ngo¹i vô. - KÕt cÊu: Tßa cao èc Pacific ®îc cÊp phÐp x©y dùng th¸ng 2/2005, diÖn tÝch mÆt b»ng 1.750m2, cao 78.45m, ba tÇng hÇm vµ 1 tÇng kü thuËt (chiÒu s©u 11.8m); 1 tÇng trÖt vµ 20 tÇng lÇu, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng lµ trªn 2.000m2. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thi c«ng, chñ ®Çu t cao èc Pacific ®· tù ý ®iÒu chØnh thiÕt kÕ mµ kh«ng ®îc sù ®ång ý cña Së x©y dùng Thµnh phè lªn thµnh 6 tÇng hÇm (chiÒu s©u 21.1m), 1 tÇng trÖt vµ 21 tÇng lÇu, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng lªn tíi h¬n 41.000m2 víi hÖ khung gåm 16 cét tiÕt diÖn 1400x1400mm vµ sµn ngang. - §Þa chÊt c«ng tr×nh : H×nh 1.8: MÆt c¾t ®Þa chÊt c«ng tr×nh Pacific (Nguån: tµi liÖu tham kh¶o) Líp 1: §Êt san lÊp cã chiÒu dÇy 1m Líp 2: SÐt pha, x¸m nh¹t, n©u vµng, tr¹ng th¸i dÎo mÒm, bÒ dÇy líp 4,2m - 17 - Líp 3: SÐt pha s¹n, x¸m tr¾ng, x¸m vµng, x¸m xanh, tr¹ng th¸i dÎo cøng. ChiÒu dÇy líp 4,1m Líp 4: C¸t h¹t nhá ®Õn h¹t trung, n©u nh¹t, n©u vµng, x¸m tr¾ng, n©u ®á, tr¹ng th¸i chÆt võa ®Õn chÆt. ChiÒu dÇy líp 29m Líp 5: SÐt n©u ®á, vµng nh¹t, tr¹ng th¸i cøng ®Õn rÊt cøng. ChiÒu dÇy líp 15,1m Líp 6: SÐt pha mÇu vµng, x¸m xanh, x¸m tr¾ng, tr¹ng th¸i nöa cøng. ChiÒu dÇy líp 2,3m Líp 7: C¸t h¹t trung, n©u vµng, x¸m xanh, tr¹ng th¸i chÆt ®Õn rÊt chÆt. ChiÒu dÇy ®Õn hÕt chiÒu s©u hè khoan (-80,45m). - NÒn mãng: C«ng tr×nh sö dông hÖ mãng bÌ Bª t«ng cèt thÐp ®Æt trªn 65 cäc Baret kÝch thíc 2,8x1,2m s©u 67m. Theo thiÕt kÕ hÖ têng v©y gåm 50 tÊm panen kÝch thíc tõ 2,8 ®Õn 5,7m dµy 1m s©u 45m, nhng khi thi c«ng c«ng ty PACIFIC ®· thay ®æi thµnh panen kÝch thíc 2,8 ®Õn 7,7m dÇy 1m s©u 45m. Gio¨ng c¸ch níc gi÷a c¸c tÊm panen kh«ng ®îc chØ ®Þnh trong thiÕt kÕ nªn ®¬n vÞ thi c«ng chØ ®Æt ®Õn ®¸y tÇng hÇm (kho¶ng 22m). - BiÖn ph¸p thi c«ng phÇn ngÇm: Ph¬ng ph¸p thi c«ng ®îc nhµ thÇu sö dông lµ semi top-down, dïng hÖ v¨ng chèng ®ì ngang lµ hÖ dÇm sµn Bª t«ng cèt thÐp dÇy 230mm vµ 250mm tùa lªn cét biªn t¹o ra hÖ chèng ngang phÝa trong têng v©y. - 18 - H×nh 1.9: Hè mãng c«ng tr×nh Cao èc Pacific (Nguån: http://tuoitreonline.vn) * M« t¶ sù cè Khi sù cè x¶y ra, c«ng tr×nh ®· thi c«ng xong c¸c panen têng v©y, cäc Baret vµ mét phÇn sµn tÇng trÖt. Khi ®ang ®µo ®Êt ®Ó chuÈn bÞ ®æ bª t«ng mãng th× t¹i cao tr×nh -21m, têng v©y xuÊt hiÖn lç thñng réng 30-35cm, dµi 168cm. Do ¸p lùc m¹nh cña níc ngÇm t¹i vÞ trÝ nµy níc vµ c¸t tõ bªn ngoµi ch¶y m¹nh vµo hè mãng. Sau kho¶ng thêi gian 40 phót th× trô së “ViÖn ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Nam Bé” n»m c¹nh c«ng tr×nh bÞ sËp xuèng. - 19 - H×nh 1.10: H×nh ¶nh tßa nhµ viÖn ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Nam Bé bÞ sËp (Nguån: http://vietbao.vn) H×nh 1.11: Têng vµ trÇn c«ng tr×nh l©n cËn bÞ nøt (Nguån: http://vietbao.vn) * Nguyªn nh©n g©y sù cè Qua kiÓm tra c«ng t¸c tÝnh to¸n còng nh thi c«ng c«ng tr×nh cã thÓ kÕt luËn s¬ bé vÒ nguyªn nh©n g©y sù cè lµ do t¸c ®éng cña níc ngÇm qua chç nøt, khe hë bëi thi c«ng têng v©y kÐm chÊt lîng f) Công trình Cao èc M&C * Giới thiệu công trình: - 20 - Cao èc ®îc x©y dùng t¹i ®êng Hµm Nghi Thµnh phè Hå ChÝ Minh. §©y lµ c«ng tr×nh cao èc v¨n phßng, trung t©m th¬ng m¹i vµ c¨n hé cho thuª (cao èc M&C), cã tæng diÖn tÝch sµn lµ 127,126m2, trong ®ã cã 5 tÇng hÇm vµ 40 tÇng næi. C«ng tr×nh ®· thi c«ng xong tÇng hÇm vµ ®ang thi c«ng phÇn th©n theo (tin b¸o Vnexpress ngµy 01/02/2010). * M« t¶ sù cè: §ªm ngµy 31/1/2010, hai c¨n nhµ gÇn c«ng tr×nh ®· sôp ®æ, mét sè c¨n nhµ xung quanh còng bÞ lón vµ nøt. H×nh 1.12: HiÖn trêng vô sËp nhµ trªn ®êng Hµm Nghi (Nguån http://vnexpress.net) * Nguyªn nh©n cña sù cè: s¬ bé ®îc x¸c ®Þnh lµ do khuyÕt tËt (cã lç hæng) cña têng v©y do thi c«ng ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, ®é s©u kh¸c nhau t¹i vÞ trÝ tÇng hÇm thø ba (s©u 9,7 m) gi¸p c¸c nhµ bÞ sËp vµ nøt ë ®êng Hµm Nghi; lµm níc ngÇm cïng bïn ®Êt ch¶y vµo tÇng hÇm c«ng tr×nh gËy sôt lón nÒn mãng lµm sËp ®æ nhµ còng nh sôt lë lßng lÒ ®êng (tin b¸o Vnexpress ngµy 03/02/2010). Nh vËy cã thÓ thÊy x©y dùng nhµ cao tÇng víi c¸c tÇng hÇm phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ph¸t triÓn ®« thÞ ë níc ta lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. MÆc dï kh«ng cßn lµ mét c«ng nghÖ míi nhng thùc tÕ x©y dùng vÉn tån t¹i
- Xem thêm -