Tài liệu Phân tích môi trường kinh doanh của công ty liên doanh hà nội heritage hotel

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

lêi më ®Çu N-íc ta ®ang ®øng trªn ng-ìng cöa cña thiªn niªn kû míi víi nh÷ng chuyÓn biÕn s©u réng vµ m¹nh mÏ trªn thÕ giíi. Nh÷ng thay ®æi phøc t¹p cña t×nh h×nh khu vùc vµ quèc tÕ, xu thÕ héi nhËp vµ liªn kÕt ph¸t nhanh chãng ®i ®«i víi c¹nh tranh kinh tÕ ngµy cµng quyÕt liÖt gi÷a c¸c quèc gia ®ang t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña n-íc ta ®Æc biÖt lµ trong ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. Lµ mét n-íc n»m trong khu vùc §«ng Nam ¸, víi nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. L-îng kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam ngµy mét t¨ng víi c¸c nhu cÇu cµng cao, ®iÒu kiÖn nµy ®· kÐo theo sù ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c kh¸ch s¹n, ®©y chÝnh lµ minh chøng cho sù ph¸t triÓn cña du lÞch n-íc nhµ. Sau h¬n m-êi n¨m chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, víi nÒn kinh tÕ më ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù giao l-u h¬n vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi,…gi÷a c¸c n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tr¶i qua h¬n mét thËp kû ®æi míi nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· cã mét diÖn m¹o kh¸c h¼n tõ chç nÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp ph¶i nh¹y bÐn chuyÓn sang nh÷ng mÆt hµng sù ®a d¹ng bëi c¸c ngµnh nghÒ kü thuËt møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi còng t¨ng. §©y chÝnh lµ mét bøc ®i v÷ng ch¾c t¹o tiÒn ®Ó cho sù gia t¨ng kinh tÕ b-íc vµo thÕ kØ 21. Tuy nhiªn sù chuyÓn ®æi nµy vÉn cßn míi mÎ ®· lµm cho nh÷ng nhµ kinh doanh gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n vµ tån ®äng nh÷ng thiÕu sãt ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái, sù thiÕu kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ kinh tÕ thÞ tr-êng, sù chñ quan duy ý chÝ trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi, tù nhiªn, v¨n ho¸… cña ViÖt Nam. M«i tr-êng kinh doanh trong nÒn kinh tÕ n-íc ta nãi chung vµ trong lÜnh vùc kh¸ch s¹n nãi riªng tån t¹i vµ n¶y sinh rÊt nhiÒu v-íng m¾c ®ßi hái ph¶i cã sù ph¸n quyÕt tæng thÓ tõ nhiÒu phÝa. C«ng ty liªn doanh Hµ Néi Heritage Hotel ra ®êi trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng cao víi nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong nh÷ng n¨m ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh c«ng ty còng ®ang ph¶i ®èi phã víi nhiÒu vÊn ®Ò tiªu cùc ph¸t sinh tõ m«i tr-êng kinh doanh. 1 ViÖc ra ®êi cña c¸c kh¸ch s¹n nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch s¹n du lÞch vÒ ¨n ë, l-u tró…HÖ thèng kh¸ch s¹n ViÖt nam ®· cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ sè l-îng vµ còng cã nh÷ng chuyÓn biÕn c¬ b¶n vÒ mÆt chÊt l-îng. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng kh¸ch s¹n nh÷ng n¨m tr-íc ®©y ®-îc ®¸nh gi¸ lµ lÜnh vùc kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ thu håi vèn nhanh nªn ®· thu hót nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia. Tuy nhiªn, tõ cuèi n¨m 1997 ®Õn nay, do ¶nh h-ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc tèc ®é t¨ng tr-ëng cña c¸c ngµnh kinh tÕ n-íc ta trong ®ã cã du lÞch ®ang cã su h-íng chËm l¹i. Kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt nam n¨m 1998 gi¶m so víi n¨m 1997. Do ®ã ho¹t ®éng kh¸ch s¹n ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n. N¨m 1998, trªn ®Þa bµn c¶ n-íc c«ng suÊt sö dông phßng vµ gi¸ phßng trung b×nh ®Òu gi¶m tõ 6-8% ®i ®«i víi viÖc gi¶m c«ng suÊt sö dông buång phßng lµ xu h-íng gi¶m gi¸ thuª kh¸ch s¹n… Tõ thùc tÕ kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n, v¾ng kh¸ch ®· lµm n¶y sinh t×nh tr¹ng c¹nh trang kh«ng lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n… Nh- vËy ®· ®Õn lóc c¸c kh¸ch s¹n cÇn cã mét chiÕn l-îc thÞ tr-êng cho kinh doanh. ViÖc ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n lµ rÊt cÇn thiÕt, nã lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c kh¸ch s¹n. §øng tr-íc gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n em nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh Hµ Néi Heritage Hotel ”. B¶n chuyªn ®Ò nµy hi väng gióp mét phÇn nhá vµo viÖc nghiªn cøu vµ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®èi víi m«i tr-êng kinh doanh cña kh¸ch s¹n víi môc ®Ých t¹o ra mét m«i tr-êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn. 2 Ch-¬ng I C¬ së lý luËn I. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n 1. Kh¸i niÖm Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y vµ nhÊt lµ tõ sau khi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc th× mét thùc tr¹ng ®ang ®Æt ra lµ l-îng cung vÒ kh¸ch s¹n thuéc doanh nghiÖp nhµ n-íc lÉn kh¸ch s¹n t- nh©n, cã nhiÒu nhµ nghØ ®· chuyÓn sang kinh doanh kh¸ch s¹n. §iÒu nµy ®· lµm cho sù mÊt c©n ®èi vÒ cung cÇu, ®· g©y ra sù c¹nh tranh khèc liÖt d-íi nhiÒu h×nh thøc. Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, kh¸ch s¹n kh«ng cßn lµ mét c¸i g× xa l¹ ®èi víi con ng-êi. Nh-ng ®Ó ®-a ra mét kh¸i niÖm chÝnh x¸c vÒ kh¸ch s¹n th× l¹i lµ mét vÊn ®Ò khã vµ nan d¶i ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n. Trªn c¸c gãc ®é, c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau th× hä l¹i cã sù nh×n nhËn riªng vÒ kh¸ch s¹n, nh-ng ta cã thÓ hiÓu ®¬n thuÇn vÒ kh¸ch s¹n ®ã lµ mét lo¹i h×nh c¬ së phôc vô l-u tró, ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ ¨n ë, nghØ ng¬i… cho kh¸ch. Nh-ng ®iÒu ®Æt ra ë ®©y lµ kh¸ch s¹n cã ®iÓm g× kh¸c víi c¸c lo¹i h×nh l-u tró kh¸c vµ nã ra ®êi khi nµo … §iÒu lý gi¶i ë ®©y lµ kh¸ch s¹n cã nhiÒu ®iÓm kh¸c víi c¸c lo¹i h×nh l-u tró kh¸c vµ nã ra ®êi khi cã nhu cÇu dõng ch©n t¹m thêi cña du kh¸ch. Lóc ®Çy kh¸ch s¹n nã chØ lµ nh÷ng nhµ nghØ nhµ trä mang tÝnh chÊt t¹m thêi, hÇu nh- kh«ng cã c¸c dÞch vô bæ xung kh¸c ngoµi dÞch vô l-u tró ®¬n thuÇn. Nh-ng dÇn dÇn cuéc sèng con ng-êi ngµy cµng ph¸t triÓn, cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao cho nªn nhu cÇu cña du kh¸ch lóc nµy còng ®ßi hái cao h¬n nh»m tho¶ m·n tèi ®a h¬n c¸c nhu cÇu cña m×nh. §Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña du kh¸ch th× c¸c kh¸ch s¹n lóc nµy kh«ng chØ cßn lµ nh÷ng c¬ së l-u tró ®¬n gi¶n 3 mµ nã ®· tõng b-íc ®-îc n©ng lªn vÒ mäi mÆt, ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh l-u tró thµnh mét ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n. Ngµy nay, c¸c kh¸ch s¹n ®· ph¸t triÓn mét c¸ch hoµn h¶o c¶ vÒ quy m« lÉn chÊt l-îng phôc vô víi sù ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô bæ sung nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cao nhÊt cña kh¸ch du lÞch. Mét ®Þnh nghÜa ph¶n ¸nh mét c¸ch t-¬ng ®èi tæng hîp vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ®ã lµ ®Þnh nghÜa cña Bungari nh- sau: Kh¸ch s¹n lµ c¬ së phôc vô l-u tró phæ biÕn cho mäi kh¸ch du lÞch nhiÖm vô chñ yÕu cña kh¸ch s¹n s¶n xuÊt, b¸n vµ phôc vô c¸c dÞch vô, hµng ho¸ nh»m ®¸p øng tèi ®a c¸c nhu cÇu cho du kh¸ch vÒ l-u tró, nghØ ng¬i, ¨n uèng, d-ìng bÖnh theo môc ®Þch chuyÕn ®i cña kh¸ch du lÞch ngoµi c¸c dÞch vô chÝnh ®ã kh¸ch s¹n cßn ®¸p øng c¸c dÞch vô bæ xung mét c¸ch ®a d¹ng. Ngµy nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× vÊn lîi nhuËn lµ vÊn ®Ò hµng ®Çu ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n. C¸c kh¸ch s¹n cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch ®-êng lèi cho ho¹t ®éng kinh doanh riªng cña m×nh. Nh-ng lîi nhuËn mµ c¸c kh¸ch s¹n t×m kiÕm kh«ng chØ ®¶m b¶o tr-íc m¾t mµ cßn l©u dµi. ChÝnh v× vËy, c¸c kh¸ch s¹n kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch mµ cßn ph¶i lµm sao ®¶m b¶o sù tho¶ m·n c¸c nhu cÇu ®ã. Kh¸ch hµng lµ môc tiªu hµng ®Çu trong kinh doanh kh¸ch s¹n cho nªn trong qu¸ tr×nh cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh th× c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ®ã ph¶i t¹o cho kh¸ch mét c¶m gi¸c xøng ®¸ng víi ®ång tiÒn mµ hä bá ra. Cã nh- vËy th× lßng tin cña kh¸ch, uy tÝn còng nhdanh tiÕng cña kh¸ch s¹n míi ®-îc cñng cè vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. Cho ®Õn nay, cã thÓ nãi ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n vÉn cßn míi mÎ, nh-ng hÖ thèng kh¸ch s¹n ë ViÖt Nam ®· cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ sè l-îng vµ còng cã nh÷ng chuyÓn biÕn c¬ b¶n vÒ mÆt chÊt l-îng. Tuy nhiªn ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n vÉn cßn tån ®äng nhiÒu yÕu kÐm, nhÊt lµ c«ng t¸c qu¶n lý kh¸ch s¹n ®· g©y mÊt lßng tin cña kh¸ch hµng vµ uy tÝn cña kh¸ch s¹n. Víi tiÒm n¨ng du lÞch to lín cña kh¸ch s¹n cïng víi sù kiªn tr× vµ s¸ng t¹o cña kh¸ch s¹n, hy väng ngµnh kinh doanh du lÞch ViÖt Nam phÊn ®Êu v-¬n lªn ®Ó trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän cña ®Êt n-íc, v÷ng b-íc ®Ó tiÕn vµo thiªn niªn kû míi. 4 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n còng nh- c¸c ngµnh ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c, bªn c¹nh viÖc ®¸p øng cung cÊp c¸c dÞch vô cho kh¸ch th× c¸c kh¸ch s¹n cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®-êng l«Ý hµnh lang kinh doanh riªng cho m×nh. §iÒu ®Æc biÖt trong kinh doanh kh¸ch s¹n cã tÝnh ®a d¹ng phøc t¹p bÞ ¶nh h-ëng nhiÒu cña yÕu tè chñ quan còng nh- kh¸ch quan, sù phô thuéc m¹nh mÏ giøa cung vµ cÇu trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Tr-íc ®©y, khi ViÖt Nam tiÕn hµnh chÝnh s¸ch kinh tÕ më, sù giao l-u kh¸ch kinh doanh vµ du lÞch t¨ng vät, hÖ thèng kh¸ch s¹n, nhµ nghØ cña ViÖt Nam tr-íc ®ã kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ®Ó ®ãn kh¸ch n-íc ngoµi th× vÊn ®Ò kinh doanh lóc ®ã kh«ng mÊy khã kh¨n, Ýt bÞ sù c¹nh tranh trong lÜnh vùc ngµnh. Nh-ng ®Õn nay, do l-îng cung vÒ kh¸ch s¹n qu¸ lín ®· lµm cho tØ suÊt buång, phßng gi¶m ®i ®¸ng lo ng¹i do tû lÖ cung cÇu kh¸ chªnh lÖch. §øng tr-íc thùc tr¹ng nµy ®· ®Æt ra cho c¸c nhµ kinh doanh cÇn ph¶i lµm g× ®Ó kinh doanh kh¸ch s¹n ®øng v÷ng. Do ®Æc thï cña mét ngµnh kinh tÕ tæng hîp, do tÝnh ®a d¹ng vÒ môc ®Ých du lÞch cña tõng ®èi t-îng du kh¸ch, cho nªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n, chØ cÇn mét t¸c ®éng tÝch cùc hay h¹n chÕ ë tõng kh©u, tõng ngµnh cã liªn quan còng ®ñ thóc ®Èy hoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n. Cã thÓ nãi, kinh doanh kh¸ch s¹n lµ mét ho¹t ®éng dÞch vô, c¸c s¶n phÈm mµ kh¸ch s¹n cung cÊp cho kh¸ch chñ yÕu lµ dÞch vô cã kÌm theo yÕu tè dÞch vô trong ®ã, bªn c¹nh ®ã kh¸ch s¹n còng cung cÊp mét phÇn nhá s¶n phÈm lµ s¶n phÈm vËt chÊt ®iÓn h×nh lµ ¨n uèng. §iÒu ®Æc tr-ng cña c¸c dÞch vô trong kh¸ch s¹n ®ã lµ yÕu tè con ng-êi, con ng-êi ®-îc xem nh- lµ mét nh©n tè gãp phÇn ®¸ng kÓ t¹o nªn chÊt l-îng s¶n phÈm, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña kh¸ch s¹n. C¸c s¶n phÈm dÞch vô trong kh¸ch s¹n nã kh¸c víi c¸c s¶n phÈm lµ hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm dÞch vô ®-îc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng t¹i chç (t¹i kh¸ch s¹n), c¸c dÞch vô nµy kh«ng thÓ mang ®i n¬i kh¸c ®Ó tiªu dïng, khi kh¸ch muèn tiªu dïng nã th× ph¶i di chuyÓn ®Õn kh¸ch s¹n. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n nã chÞu sù chi phèi cña hai nh©n tè ®ã lµ nh©n tè kh¸ch quan tøc lµ tõ phÝa kh¸ch hµng ®em 5 l¹i, th«ng qua sù c¶m nhËn cña kh¸ch s¹n cã thÓ ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh. Nh©n tè chñ quan (nh©n tè tõ phÝa kh¸ch s¹n) nh- vÒ chÊt l-îng phôc vô, c¬ së vËt chÊt, kü thuËt… Qua c¸c nh©n tè nµy nã ph¶n ¸nh ®-îc t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. MÆt kh¸c, trong ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n th× cung phô thuéc rÊt nhiÒu vµo cÇu, kh¸ch s¹n chØ cã thÓ ho¹t ®éng ®-îc khi cã kh¸ch. Nh- vËy, cung trong kh¸ch s¹n cã thÓ nãi lµ t-¬ng ®èi æn ®Þnh, cßn cÇu trong kh¸ch s¹n lu«n bÞ biÕn ®éng. Sù biÕn ®éng nµy cã thÓ diÔn ra theo n¨m, theo th¸ng, cã thÓ theo ngµy. V× vËy, ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n lu«n gÆp khã kh¨n, nhÊt lµ kh©u bè trÝ lao ®éng. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n nã cßn bÞ ¶nh h-ëng bëi vÞ trÝ kiÕn tróc – c¬ së vËt chÊt kü thuËt, -u thÕ nã ®-îc th«ng qua c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ nã còng t¹o ®-îc sù kh¸c biÖt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng 3. C¸c nh©n tè trong m«i tr-êng kinh doanh 3.1 C¸c nh©n tè vÒ m«i tr-êng vÜ m«. *C¸c nh©n tè vÒ kinh tÕ C¸c nh©n tè vÒ kinh tÕ cã vai trß quan träng vµ quyÕt ®Þnh ®Õn m«i tr-êng kinh doanh cña kh¸ch s¹n, m«i tr-êng kinh tÕ nã bao trïm lªn tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ mµ kh¸ch s¹n chØ lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ n»m trong mét m«i tr-êng kinh tÕ nhÊt ®Þnh. Do vËy c¸c nh©n tè kinh tÕ nã lµm nÒn t¶ng cho kh¸ch s¹n thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ cña m×nh. NÒn kinh tÕ n-íc ta ®· tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm, trong nhiÒu n¨m qua thêi kú ®Çu ®æi míi vµ ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ cã sù t¨ng tr-ëng còng nh- ®¹t ®-îc nh÷ng b-íc tiÕn qua träng. C¬ cÊu kinh tÕ cña ®Ët n-íc ®· cã sù biÕn ®æi ®¸ng kÓ thÓ hiÖn qua tØ träng cña ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô dÇn dÇn t¨ng lªn t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã, tuy cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc vµ thÕ giíi x¶y ra ®· g©y ra nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc tíi nÒn kinh tÕ cña c¸c n-íc §«ng Nam ¸ trong khu vùc nh-ng l¹i ¶nh h-ëng kh«ng qu¸ lín tíi nÒn kinh tÕ n-íc ta. ChÝnh v× vËy l-îng kh¸ch 6 quèc tÕ vµo ViÖt Nam gi¶m ®i do ®ã ¶nh h-ëng bÊt lîi ®Õn doanh thu vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. Khi nÒn kinh tÕ ®ang ë giai ®o¹n thÞnh v-îng th× chÝnh s¸ch cña con ng-êi còng nh- thu nhËp cña hä ®-îc t¨ng lªn, ®iÒu nµy ®· lµm cho con ng-êi ham muèn ®i du lÞch h¬n, mÆt kh¸c khi nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng ë tèc ®é cao nã sÏ thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- thu hót vèn n-íc ngoµi, ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng giao l-u kinh tÕ th-¬ng m¹i gi÷a c¸c vïng, c¸c n-íc trong khu vùc. Trong ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n khi kinh tÕ t¨ng tr-ëng cao th× møc ®é ®i du lÞch cña con ng-êi còng t¨ng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä lóc nµy cµng cao… qua ®ã cÇu vÒ kh¸ch s¹n gia t¨ng sÏ thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« lÉn chÊt l-îng. Ng-îc l¹i khi nÒn kinh tÕ ë vµo giai ®o¹n tr÷ng l¹i, cã xu h-íng ®i xuèng th× c¸c ho¹t ®éng vÒ giao l-u kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, sù thu hót vèn ®Çu tcµng gi¶m…lµm cho nhu cÇu vÒ kh¸ch s¹n kh«ng t¨ng, h¹n chÕ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. VÒ vÊn ®Ò l¹m ph¸t vµ tû lÖ thÊt nghiÖp: Tr-íc khi l¹m ph¸t ë vµo giai ®o¹n * Nhµ n-íc kh«ng cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ®-îc ®ång tiÒn. Nã chØ cã kh¶ n¨ng tèi -u lµ b¶o toµn gi¸ trÞ c¸c ho¹t ®éng giao l-u kinh tÕ g©y ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. Trong ®iÒu kiÖn l¹m ph¸t thÊp sÏ k×m h·m c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tõ ®ã g©y ¶nh h-ëng xÊu ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. Cßn khi tû lÖ l¹m ph¸t ë møc trung b×nh th× c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®-îc thóc ®Èy, nã cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña Nhµ n-íc cã thÓ lµm t¨ng hoÆc k×m h·m c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, ®Çu t-… g©y ¶nh h-ëng tèt hoÆc xÊu ®Õn lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n. Tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång tiÒn trong n-íc vµ c¸c ®ång ngo¹i tÖ cao hay thÊp nã còng t¸c ®éng tÝch cùc hoÆc tiªu cùc ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. Khi tû gi¸ hèi ®o¸i cao nã sÏ thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam, cßn tû gi¸ hèi ®o¸i thÊp th× ng-îc l¹i. 7 * C¸c nh©n tè vÒ chÝnh trÞ, ph¸p luËt C¸c nh©n tè nµy cã vai trß lµm nÒn t¶ng c¬ së ®Ó h×nh thµnh c¸c yÕu tè kh¸c cña m«i tr-êng kinh doanh. C¸c nh©n tè nµy cã t¸c ®éng hai mÆt ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. T¸c ®éng tÝch cùc: Khi mµ chÝnh trÞ, ph¸p luËt æn ®Þnh, ®-êng lèi chÝnh trÞ râ rµng nã sÏ t¹o hµnh lang cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t triÓn thu hót ®-îc c¸c nhµ ®Çu t-, c¸c doanh nh©n, c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi th©m nhËp vµo thÞ tr-êng ®Ó t×m kiÕm c¸c c¬ héi, c¸c mèi qua hÖ liªn doanh, liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c doanh nh©nvµ doanh nghiÖp trong n-íc. Khi ph¸p luËt æ ®Þnh nã lµ hµng rµo b¶o vÖ cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng, nã ®· t¹o khu«n khæ ph¸p lý cho viÖc ®¶m b¶o quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n. T¸c ®éng tiªu cùc: T¸c ®éng tiªu cùc vÒ chÝnh trÞ ph¸p luËt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n th-êng g©y ra do thÓ chÕ chÝnh bÊt æn vµ nÒn t¶ng ph¸p lý láng lÎo, nhiÒu thiÕu sãt vµ nhiÒu khe hë. C¸c thÓ chÕ chÝnh s¸ch th-êng thay ®æi còng nh- viÖc thùc hiÖn c¸c ®-êng lèi vÒ chÝnh trÞ vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt g©y khã kh¨n vµ n¶y sinh nhiÒu tiªu cùc bÊt lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n trong n-íc vµ ho¹t ®éng giao l-u trong n-íc vµ ho¹t ®éng giao l-u hîp t¸c kinh tÕ víi n-íc ngoµi … * C¸c nh©n tè vÒ kü thuËt c«ng nghÖ Ngµy nay khoa häc kü thuËt (KHKT) ngµy cµng ®-îc øng dông s©u réng trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ, nã cã vai trß ngµy cµng quan träng vµ tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn m«i tr-êng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Sù bïng næ cña c¸c ph¸t minh khoa häc c«ng nghÖ trong hiÖn ®¹i ®· cã nh÷ng ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn mäi mÆt, mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng. C¸c thµnh tùu KHKT, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c lÜnh vùc t-ong tù ®· ®em l¹i nh÷ng thuËn lîi lín trong s¶n xuÊt, trong tiªu dïng, còng nh- trong ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. Kh¸ch du lÞch cã thÓ rót ng¾n thêi gian®Æt chç trong kh¸ch s¹n nµo ®ã tõ mét n¬i rÊt xa chØ víi sù hç trî cña m¸y tÝnh nèi m¹ng, hoÆc cã thÓ ®i du lÞch hay tham quan b»ng tµu lÆn biÓn d-íi ®¸y ®¹i d-¬ng s©u hµng ngh×n mÐt … ChÝnh v× vËy, ®èi víi kh¸ch s¹n viÖc mua míi, l¾p ®Æt c¸c trang thiÕt bÞ míi, thay ®æi c«ng nghÖ ®Ó ®¸p øng 8 nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch ngµy cµng t¨ng. T¨ng chÊt l-îng vµ tr¸nh sù l¹c hËu lµ mét tÊt yÕu kh«ng thÓ tr¸nh khái. §©y chÝnh lµ mét vÇn ®Ò ®ang ®-îc xem xÐt quan t©m cña c¸c kh¸ch s¹n míi ra ®êi víi nhiÒu trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i h¬n ®ang ngµy cµng gia t¨ng. Kü thuËt c«ng nghÖ míi nã t¸c ®éng trùc tiÕp vµ quyÕt ®Þnh ®Õn hai yÕu tè t¹o nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô kh¸ch s¹n lµ gi¸ vµ chÊt l-îng. Kü thuËt c«ng nghÖ míi gióp cho kh¸ch s¹n trang bÞ l¹i toµn bé c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. MÆt kh¸c kü thuËt c«ng nghÖ nã cßn cã t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh thu thËp xö lý, l-u tr÷ vµ chuyÒn ®¹t th«ng tin cña kh¸ch s¹n, gióp kh¸ch s¹n n¾m b¾t mäi th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng kÞp thêi vµ chÝnh x¸c… * C¸c nh©n tè vÒ v¨n ho¸-x· héi (VH-XH) C¸c nh©n tè vÒ VH-XH nã bao gåm vÒ phong tôc tËp qu¸n, lèi sèng, thÞ hiÕu, t«n gi¸o, trÝnh ®é häc vÊn cña d©n trÝ, kÕt cÊu d©n c-, ®é tuæi, nghÒ nghiÖp… Mçi d©n téc, mçi quèc gia ®Òu cã c¸c phong tôc tËp qu¸n, gi¸ trÞ truyÒn thèng VH kh¸c nhau. C¸c vÊn ®Ò ®ã ®Òu ¶nh h-ëng s©u s¾c, m¹nh mÏ tíi c¸c nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch, t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, c¸c vÊn ®Ò tiªu cùc XH… ®ã lµ ¶nh h-ëng xÊu vÒ mÆtVH cña mçi d©n téc. VH-XH nã t¹o nªn mét thÞ tr-êng kh¸ch riªng biÖt, nã mang nh÷ng ®Æc ®iÓm phong th¸i riªng cho tõng thÞ tr-êng kh¸ch. V× vËy ®ßi hái trong lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n viÖc n¾m biÕt c¸c nhu cÇu thÞ hiÕu cña tõng ®èi t-îng kh¸ch kh¸c nhau lµ yÕu tè t¹o nªn sù thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh kinh doanh. C¸c nh©n tè vÒ VH-XH cßn cã t¸c ®éng dung hoµ lîi Ých trong c¸c mèi quan hÖ liªn doanh liªn kÕt, hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n-íc cña kh¸ch s¹n. Trong mét m«i tr-êng kinh doanh cã nh÷ng ng-êi thuéc vÒ c¸c d©n téc, quèc gia kh¸c nhau… ®iÒu nµy dÔ x¶y ra c¸c m©u thuÉn trong qu¸ tr×nh giao tiÕp, øng xö cña mçi ng-êi. §©y lµ yÕu tè cã thÓ lµm liªn kÕt mäi ng-êi cïng hoµ ®ång v× lîi Ých chung. * C¸c yÕu tè vÒ tù nhiªn 9 C¸c nh©n tè nµy bao gåm c¸c yÕu tè mang tÝnh chÊt kh¸ch quan ngoµi ý chÝ cña con ng-êi. Nh- lµ c¸c yÕu tè vÒ ®Êt ®ai, thêi tiÕt, khÝ hËu. ChÝnh c¸c yÕu tè tù nhiªn nµy ®· t¹o nªn tÝnh chÊt thêi vô trong du lÞch, ®iÒu nµy ®· t¹o nªn nh÷ng thuËn lîivµ khã kh¨n cho viÖc kinh doanh kh¸ch s¹n. VÊn ®Ò ph¸t triÓn du lÞch nãi chung vµ kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng ®ang cÇn ®-îc sù ph¸t triÓn song song víi viÖc b¶o vÖ m«i tr-êng, ®ã lµ hai vÊn ®Ò ®èi lËp nh-ng l¹i thèng nhÊt víi nhau, cã sù t¸c ®éng hç trî lÉn nhau. 3.2. C¸c nh©n tè trong m«i tr-êng vÜ m« (m«i tr-êng c¹nh tranh néi bé) 3.2.1 Kh¸ch hµng ThÞ tr-êng cña kinh doanh kh¸ch s¹n lµ kh¸ch du lÞch. Kh¸ch du lÞch lµ ®èi t-îngphôc vô cña kh¸ch s¹n cã thÓ ®¸p øng tÊt c¶ hoÆc mét phÇn nµo ®ã cña kh¸ch du lÞch vÒ c¸c nhu c©ï mua vµ tiªu dïng c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n, vµ kh¸ch du lÞch lµ ng-êi cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, chi tr¶. Trong thêi kú mµ cÇu kh¸ch s¹n nhá h¬n cung th× kh¸ch du lÞch chÝnh lµ ng-êi quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Th«ng qua sù tiªu dïng, c¶m nhËn vµ ®¸nh gi¸ cña du kh¸ch, kh¸ch s¹n míi thõa nhËn ®óng vÒ chÊt l-îng phôc vô còng nh- s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh. Sù tÝn nhiÖm yªu thÝch cña quý kh¸ch ®¹t ®-îc do kh¸ch s¹n biÕt tho¶ m·n tèt h¬n c¸c nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng so víi ®èi thñ c¹nh tranh. MÆt kh¸c do kh¸ch hµng lµ ng-êi cã -u thÕ Ðp gi¸ hoÆc tõ chèi… Sù ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®èi víi kh¸ch lµ kh¸c nhau do vËy khach s¹n cÇn ph¶i x¸c ®Þnh vµ ph©n lo¹i kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng cña m×nh. §©y lµ c¬ së ®Þnh h-íng quan träng cho viÖc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹chcho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. 3.2.2 §èi thñ c¹nh tranh Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ®èi thñ tuú thuéc vµo mèi quan hÖ t-¬ng t¸c gi÷a c¸c ®èi thñ, tuú tõng lo¹i h×nh kinh doanh mµ møc ®é c¹nh tranh m¹nh hay yÕu. Sù c¹nh tranh ®ã cã thÓ mang yÕu tè tÝch cùc lµ tuú vµo ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh nhau quy ®Þnh tÝnh chÊt vµ møc ®é c¹nh tranh hoÆc thñ thuËt 10 giµnh lîi thÕ trong ngµnh phô thuéc vµo ®èi thñ c¹nh tranh. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n cÇn ph¶i ph©n tÝch tõng ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó n¾m vµ hiÓu ®-îc c¸c biÖn ph¸p ph¶n øng vµ hµnh ®éng mµ ®èi thñ cã thÓ ¸p dông. §Ó n¾m b¾t ®-îc ®èi thñ c¹nh tranh ta cÇn tr¶ lêi c¸c c©u hái: - §èi thñ c¹nh tranh lµ ai - Môc ®Ých cña ®èi thñ c¹nh tranh lµ g× ? - §iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña ®èi thñ. - §èi thñ c¹nh tranh lµ hiÖn t¹i hay tiÒm Èn. §Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh ®ßi hái c¸c kh¸ch s¹n ph¶i ph©n tÝch kü l-ìng vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, h¹n chÕ sù th©m nhËp cña ®èi thñ trªn thÞ tr-êng, duy tr× hµng dµo hîp ph¸p nh÷ng -u thÕ cña ®èi thñ. Cßn vÒ phÝa m×nh cÇn ph¶i ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh, t¹o ra ®-îc c¸c s¶n phÈm mang tÝnh ®éc ®¸o, ®Æc thï cña m×nh. 3.2.3 S¶n phÈm thay thÕ. Kinh doanh kh¸ch s¹n lµ mét lo¹i h×nh kinh doanh phæ biÕn cña n-íc ta lµ lo¹i h×nh kinh doanh chñ yÕu vÒ l-u tró vµ ¨n uèng. Nh-ng ngµy nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi c¸c nhu cÇu ®ßi hái kh¸c nhau cña kh¸ch hµng nªn ®· xuÊt hiÖn nhiÒu s¶n phÈm thay thÕ. Sù ra ®êi cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ t¹o mèt søc Ðp lín ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n, nã lµm h¹n chÕ vµ ph©n t¸nl-îng kh¸ch ®Õn kh¸ch s¹n do møc gi¸ cao bÞ khèng chÕ. C¸c s¶n phÈm thay thÕ th-êng lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ chËt l-îng phôc vô kh«ng cao l¾m nh-ng l¹i dÔ thu hót ®-îc kh¸ch. Nguyªn nh©n lµ do møc gi¸ thÊp , thuËn tiÖn. C¸c s¶n phÈm thay thÕ cña kh¸ch s¹n cã thÓ lµ c¸c khu biÖt thù, nhµ nghØ, nhµ kh¸ch, c¸c nhµ cho thuª, …ngoµi ra cßn c¸c s¶n phÈm chuyªn phôc vô c¸c nhu cÇu kh¸c ngoµi nhu cÇu l-u tró nh- : c¸c khu trung t©m vui ch¬i gi¶i trÝ, c¸c c©u l¹c bé thÓ thao, c¸c nhµ hµng, qu¸n bar…C¸c lo¹i h×nh kinh doanh nµy nã cã lîi thÕ m¹nh v× mÆt chuyªn m«n cao. 11 §øng tr-íc søc Ðp cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô thay thÕ nµy th× c©u hái ®Æt ra cho c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n lµ lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ra tÝnh hÊp dÉn cña kh¸ch s¹n ®èi víi kh¸ch du lÞch. C©u hái ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n lµ: - §Çu t- ®æi míi nÒn kü thuËt c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô, t¹o c¸c ®Æc tr-ng riªng cho kh¸ch s¹n, cÇn lµm cho kh¸ch thÊy ®-îc tÝnh -u viÖt cña lo¹i h×nh kinh doanh kh¸ch s¹n. - Cã nh÷ng chÝnh s¸ch ph©n ®o¹n thÞ tr-êng, tËp chung khai th¸c kh¸ch tiÒm n¨ng. 3.2.4 Ho¹t ®éng m«i giíi Ho¹t ®éng m«i giíi chÝnh lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a kh¸ch s¹n víi kh¸ch hµng nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. ViÖc n¶y sinh ra c¸c ho¹t ®éng m«i giíi nµy chÝnh lµ do tÝnh ®Æc thï cña kinh doanh du lÞch. - §èi víi kh¸ch s¹n th× thÞ tr-êng kh¸ch th-êng ë xa vµ ph©n t¸n, nªn ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tincho kh¸ch hµng kh¸ch s¹n cÇn ph¶i chi mét kho¶n chi rÊt lín ®Ó qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh. V× vËy ®Ó h¹n chÕ ®-îc c¸c chi phÝ ®ã vµ thuËn lîi cho viÖc n¾m b¾t, tiÕp xóc nhanh chãng th×kh¸ch s¹n còng nh- kh¸ch hµng ph¶i t×m ®Õn mét n¬i chung gian ®ã lµ c¸c nhµ m«i giíi. - Cßn ®èi víi c¸c kh¸ch du lÞch th× sao: Hä còng cÇn ph¶i cã nhµ m«i giíi trung gian ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin ®¸ng tin cËy, v× ®èi víi kh¸ch du lÞch viÖc hiÓu biÕt vÒ c¸c s¶n phÈm dÞch vô lµ rÊt h¹n chÕ, hä rÊt ng¹i vµ nghi ngê vÒ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô mµ m×nh ch-a n¾m râ th«ng tin… C¸c nhµ m«i giíi chÝnh lµ ng-êi mang l¹i cho kh¸ch du lÞch sù tin t-ëng, yªn t©m vµ c¶m thÊy hµi lßng tr-íc khi tiªu dïng s¶n phÈm dÞch vô. Do vËy, ®Ó thuËn lîi cho c¶ hai bªn th× sù ra ®êi cña ho¹t ®éng m«i giíi lµ mét tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ho¹t ®éng m«i giíi cµng ph¸t triÓn cµng lµm cho thÞ tr-êng thªm th«ng suèt vµ t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. 12 Nh÷ng ng-êi m«i giíi ë ®©y lµ ai ? §ã chÝnh lµ c¸c ®¹i lý, c¸c c«ng ty l÷ hµnh…C¸c ®¹i lý, c¸c c«ng ty l÷ hµnh cã nhiÖm vô lµ cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô cho kh¸ch hµng, ®-a ®ãn kh¸ch ®Õn kh¸ch s¹n vµ ®-îc h-ëng møc ho¶ hång do kh¸ch s¹n tr¶. C¸c nhµ m«i giíi nµy hä cã lîi thÕ lµ cã thÓ Ðp gi¸ ®èi víi kh¸ch s¹n, ®©y chÝnh lµ mét trë ng¹i cho ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. 3.3 C¸c nh©n tè vµ m«i tr-êng bªn trong (m«i tr-êng néi béi kh¸ch s¹n) M«i tr-êng bªn trong bao gåm tÊt c¶ c¸c yÕu tè, c¸c ho¹t ®éng vµ hÖ thèng bªn trong cña kh¸ch s¹n. ViÖc xem xÐt, ph©n tÝch m«i tr-êng bªn trong cña kh¸ch s¹n còng bao hµm c¶ viÖc x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh. Qua ®ã cã thÓ x¸c lËp ®-îc chiÕn l-îc kinh doanh mét c¸ch tèt nhÊt. Kh¸ch s¹n cÇn ph¶i ph©n tÝch mét c¸ch cÆn kÏ c¸c yÕu tè néi bé nh»m thÊy ®-îc c¸c ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña m×nh. C¸c yÕu tè m«i tr-êng néi bé kh¸ch s¹n bao gåm: + Tæ chøc + Nguån nh©n lùc + Tµi chÝnh kÕ toµn + §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt + Marketing * Tæ chøc: Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh mµ c¸c kh¸ch s¹n cã c¸c h×nh thøc, c¸c kiÓu tæ chøc kh¸c nhau. C¸c kiÓu tæ chøc ®ã ®-îc ®¸nh gi¸ lµ tèt hay xÊu ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Mét m« h×nh tæ chøc tèt sÏ lµ ®éng lùc cho kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, cßn ng-îc l¹i ®ã chÝnh lµ sù c¶n trë, sù tr× trÖ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. C¬ cÊu tæ chøc vµ nÒ nÕp tæ chøc ®Þnh h-íng cho phÇn lín c«ng viÖc trong kh¸ch s¹n. Nã còng ¶nh h-ëng ph-¬ng thøc th«ng qua quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh cña hä ®èi víi c¸c chiÕn l-îc vµ ®iÒu kiÖn m«i tr-êng cña kh¸ch s¹n. 13 Nh- vËy ®Ò ®¶m b¶o tèt cho ho¹t ®éng kinh doanh th× tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: + Bé m¸y qu¶n lý kh¸ch s¹n ph¶i bao qu¸t tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ ph¶i phï hîp víi quy m« cña ho¹t ®éng kinh doanh trong kh¸ch s¹n. + Bé m¸y qu¶n lý kh¸ch s¹n ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt vµ ph¶i phï hîp víi ph¹m vi bao qu¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong kh¸ch s¹n. + Bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh ®-îc giao hoÆc tù x¸c ®Þnh phï hîp víi yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. + Bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®-îc tæ chøc mét c¸ch tinh gi¶m, gän nhÑ, Ýt kh©u trung gian, Ýt ®Çu mèi nh-ng ph¶i ho¹t ®éng hiÖu qu¶. Trong c¬ cÊu bé m¸y bao gåm nh÷ng bé phËn n»m trong mét thÓ thèng nhÊt, c¸c bé phËn ®ã ®-îc thiÕt lËp víi nhau bëi mèi quan hÖ. C¸c mèi quan hÖ ®ã cã thÓ lµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c cÊp l·nh ®¹o víi cÊp d-íi, hay gi÷a c¸c cÊp d-íi víi nhau. Ban l·nh ®¹o lµ trung t©m ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n nªn mèi quan hÖ gi÷a ban gi¸m ®èc c«ng ty víi cÊp d-íi lµ mèi quan hÖ theo nguyªn t¾c mÖnh lÖnh mét chiÒu. * Nguån nh©n lùc: Nguån nh©n lùc lµ do bé phËn chñ chèt trong ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n, con ng-êi lµ yÕu tè ®-îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Nguån nh©n lùc ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c chØ tiªu vÒ chÊt l-îng vµ sè l-îng. Sè l-îng nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n phô thuéc vµo quy m« lín nhá cña kh¸ch s¹n, phô thuéc vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc, lo¹i h¹ng kh¸ch s¹n. Cßn chÊt l-îng nguån nh©n lùc nã ®-îc ph¶n ¸nh th«ng qua kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc, n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ c«ng viÖc. TÊt c¶ c¸c chñ thÓ ®ã l¹i ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua tr×nh ®é nghiÖp vô, tay nghÒ, kü n¨ng, kü s¶o…Nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n th-êng ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu ë c¸c bé phËn kh¸c nhau theo løa tuæi, giíi tÝnh. Nguyªn nh©n nµy lµ do ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. Nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n lµ yÕu tè mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh chÊt l-îng-êi vµ lo¹i h¹ng kh¸ch s¹n. cho nªn 14 viÖc ®µo t¹o båi d-ìng ®éi ngò lao ®éng cÇn ®-îc coi träng, cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Ó ®éng viªn nh©n viªn hoµn thµnh nhiÖm vô. * Tµi chÝnh-kÕ to¸n Tµi chÝnh-kÕ to¸n cã nhiÖm vô trùc tiÕp tæ chøc vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng bé m¸y kÕ to¸n, thu chi tµi chÝnh vµ kiÓm gi¸ vµ kho¸n kinh doanh cho c¸c bé phËn. Tæ chøc m¹ng l-íi kÕ to¸n, kiÓm gi¸, ph©n c«ng c«ng viÖc, kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, qu¶n lý viÖc mua s¾m vµ xuÊt nhËp tån vËt t-, hµng ho¸, ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ nh©n viªn…Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña bé tµi chÝnh vµ tæng côc thuÕ. KiÓm tra, kiÓm so¸t tiÒn vèn, tµi s¶n, vËt t- vµ thu chi tµi chÝnh cña kh¸ch s¹n. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó qu¶n chÆt chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ trong kinh doanh. C¸c yÕu tè vÒ tµi chÝnh-kÕ to¸n bao gåm: -Nguån vèn vµ c¬ cÊu nguån vèn. -Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng vèn cña c«ng ty. -C¸c vÊn ®Ò vÒ tiÒn göi, l·i suÊt. -C¸c chÝnh s¸ch thuÕ. -ChÝnh s¸ch ®Çu t- ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Trong kinh doanh kh¸ch s¹n bé phËn tµi chÝnh kÕ to¸n bao gåm kÕ to¸n tr-ëng vµ c¸c kÕ to¸n viªn. KÕ to¸n tr-ëng cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc kh¸ch s¹n tæ chøc vµ qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh, thèng kª kinh tÕ…H¹ch to¸n vµ lËp c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. KÕ to¸n viªn cã chøc n¨ng lµ gióp kÕ to¸n tr-ëng gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh-kÕ to¸n trong kh¸ch s¹n. Bé phËn tµi chÝnh cã chøc n¨ng lµ ph©n tÝch lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh. 15 Nguån tµi chÝnh lµ c¬ së ®Ó cho ban qu¶n trÞ ®Ò ra c¸c môc tiªu chiÕn l-îc tæng qu¸t. Bé phËn tµi chÝnh cung cÊp tÊt c¶ c¸c th«ng tin trong t×nh h×nh ho¹t ®éng kh¸c nhau th«ng qua c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n. * C¬ së vËt chÊt-kü thuËt: C¬ së vËt chÊt-kü thuËt lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« vµ lo¹i h¹ng kh¸ch s¹n, nã cã ¶nh h-ëng lín ®Õn tiªu chuÈn chÊt l-îng phôc vô cña kh¸ch s¹n, v× vËy cã thÓ lÊy chØ tiªu c¬ së vËt chÊt-kü thuËt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng phôc vô cña kh¸ch s¹n. C¬ së vËt chÊt-kü thuËt nã ®-îc ®Çu t- b»ng nguån vèn cña kh¸ch s¹n, nã lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cã gi¸ trÞ lín ®-îc sö dông trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. C¬ së vËt chÊt-kü thuËt ®ã lµ g× ? §ã lµ nh÷ng phßng nghØ, lo¹i phßng, diÖn tÝch, nhµ hµng, quÇy bar, kh«ng gian sö dông, sè phßng…Cïng víi c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c nh- m¸y ®iÒu hoµ, tñ l¹nh, tivi, ®iÖn tho¹i…Do vËy ®Çu t- c¬ së vËt chÊt-kü thuËt ®-îc x¸c ®Þnh ngay tõ ngµy ®Çu thµnh lËp, sao cho nã t-¬ng xøng, phï hîp víi lo¹i h¹ng kh¸ch s¹n cña m×nh. * Marketing: Marketing lµ bé phËn rÊt quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®èi víi mçi kh¸ch s¹n. Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× ho¹t ®éng Marketing kh«ng chØ h-íng vµo kh¸ch hµng mµ chóng cßn h-íng vµo tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Ho¹t ®«ng Marketing trong kh¸ch s¹n chñ yÕu tËp chung vµo nghiªn cøu c¸c kh©u nh-: ph©n ®o¹n thÞ tr-êng, x¸c ®Þnh kh¸ch hµng môc tiªu, c¸c kªnh ph©n phèi s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ s¶n phÈm, chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng. Víi chÝnh s¸ch s¶n phÈm kh¸ch s¹n tËp trung vµo nghiªn cøu viÖc x¸c ®Þnh chñng lo¹i s¶n phÈm, c¬ cÊu s¶n phÈm dÞch vô tho¶ m·n tíi ®iÒu kiÖn c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, cÇn ph©n biÖt hai s¶n phÈm ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó ®-a ra ®-îc c¸c s¶n phÈm dÞch vô ®éc ®¸o. Cïng víi chñng lo¹i s¶n phÈm ®ã lµ chÊt l-îng s¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng trong kinh doanh, chÊt l-îng s¶n phÈm kh«ng chØ dõng t¹i chç mµ ph¶i lu«n lu«n c¶i tiÕn ®-a chÊt l-îng kÞp víi nhu cÇu së thÝch cña 16 kh¸ch. Sù ®æi míi s¶n phÈm lµ c¸ch thøc nh»m thu hót sù chó ý cña kh¸ch, dïng chÝnh s¸ch kÐo ®Ó ®-a kh¸ch vÒ víi kh¸ch s¹n cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã th× chÝnh s¸ch gi¸ c¶ còng cÇn ph¶i ®-îc cô thÓ ho¸, nh- cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ cho ®èi t-îng kh¸ch quen, kh¸ch ®i theo ®oµn, kh¸ch truyÒn thèng…§-a ra c¸c chÝnh s¸ch gi¸ nhanh gän cô thÓ, gi¸ trän gãi ®Ó phï hîp víi ®èi t-îng kh¸ch. NhÊt lµ ngµy nay khi cã sù c¹nh tranh khèc liÖt th× chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng lµ rÊt cÇn thiÕt, ph¶i tró träng ®Õn tÊt c¶ c¸c c«ng cô ®Ó ®Èy m¹nh doanh thu vµ cñng cè uy tÝn ®Þa vÞ cña kh¸ch s¹n trªn thÞ tr-êng. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn ®-îc môc tiªu chiÕn l-îc Marketing cña c«ng ty lµm thÕ nµo ®Ó thu hót ®-îc kh¸ch hµng ? Uy tÝn cña kh¸ch s¹n ®-îc n©ng lªn. §©y lµ vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n rÊt quan t©m vµ cè g¾ng hoµn thiÖn. §Ó ®¹t ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò ®ã cÇn ph¶i cã sù vËn dông tæng hîp c«ng nghÖ kinh doanh, trong ®ã chÝnh s¸ch Marketing lµ mét chÝnh s¸ch quan träng ®Èy nhanh tíi môc tiªu cña c«ng ty. II. M«i tr-êng kinh doanh 1. Kh¸i niÖm m«i tr-êng kinh doanh. M«i tr-êng kinh doanh lµ mét ph¹m trï rÊt phøc t¸p vµ cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty ®Òu chÞu sù t¸c ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh. VËy m«i tr-êng kinh doanh lµ g× ? ch-a cã mét kh¸i niÖm chÝnh x¸c vµ toµn diÖn vÒ m«i tr-êng kinh doanh. Theo nghÜa ®en th× thËt ng÷ m«i tr-êng nã dïng ®Ó thÓ hiÖn mét kh«ng gian h÷u h¹n bao quanh mét h÷u h¹n c¸c sù vËt hiÖn t-îng nhÊt ®Þnh, m«i tr-êng lµ mét thùc thÓ phøc t¹p vµ lu«n lu«n biÕn ®æi. M«i tr-êng kinh doanh cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ mét khung c¶nh bao trïm lªn ho¹t ®éng kinh doanh. Nã bao gåm tæng thÓ c¸c nh©n tè bªn trong vµ bªn ngoµi, mang tÝnh kh¸ch quan vµ chñ quan, nã vËn ®éng vµ t-¬ng t¸c lÉn nhau, nã t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh còng nh- sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù t¸c ®éng nµy cã thÓ thuËn lîi hoÆc khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c nh©n tè cÊu thµnh m«i tr-êng kinh doanh 17 võa tù vËn ®éng l¹i võa t¸c ®éng qua l¹i víi nhau trë thµnh ngo¹i lùc chÝnh cho sù vËn ®éng biÕn ®æi cña m«i tr-êng kinh doanh. C¸c nh©n tè rÊt ®a d¹ng, phong phó. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ thô ®éng chÞu sù t¸c ®éng tõ m«i tr-êng kinh doanh mµ chÝnh nã l¹i s¶n sinh ra c¸c t¸c nh©n lµm thay ®æi ®Õn m«i tr-êng kinh doanh. Trong ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n, m«i tr-êng kinh doanh ®-îc chia thµnh c¸c nhãm sau: Nhãm c¸c yÕu tè m«i tr-êng vÜ m«. Nhãm m«i tr-êng trùc tiÕp. Nhãm m«i tr-êng bªn trong doanh nghiÖp. Theo tÝnh chÊtcña c¸c nh©n tè cÊu thµnh m«i tr-êng kinh doanh ng-êi ta ph©n thµnh: YÕu tè chÝnh trÞ. YÕu tè kinh tÕ. YÕu tè v¨n ho¸ x· héi. YÕu tè c«ng nghÖ kü thuËt. YÕu tè ®Þa lý sinh th¸i. Theo møc ®é t¸c ®éng ng-êi ta ph©n thµnh: C¸c nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp. C¸c nh©n tè t¸c ®éng gi¸n tiÕp. Nh- vËy ta cã thÓ thÊy r»ng m«i tr-êng kinh doanh tùa nh- mét cç m¸y khæng lå rÊt phøc t¹p mµ c¸c doanh nghiÖp tån t¹i trong nãvµ chÞu sù t¸c ®éng qua l¹i cña m«i tr-êng kinh doanh. §Ó ph¸t huy ®-îc c¸c t¸c ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh còng nh- h¹n chÕ ®-îc c¸c t¸c ®éng tiªu cùc cña nã ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 18 C¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ kh¸ch s¹n nãi riªng ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng còng ®Òu ph¶i tiÕn hµnh viÖc ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i tr-êng kinh doanh. 2. ý nghÜa cña viÖc ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh. Nghiªn cøu, ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, song bëi tÝnh ®å sé cña nã nªn ng-êi ta ®· nghiªn cøu c¸c nhãm nh©n tè trong mét trõng mùc coi chóng nh- lµ mét m«i tr-êng bé phËn trong m«i tr-êng tæng thÓ. ViÖc ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh lµ mét c«ng viÖc hÕt søc khã kh¨n vµ phøc t¹p nªn ®ßi hái ng-êi ph©n tÝch ph¶i cã sù nh×n nhËn trªn c¸c gãc ®é kh¸c nhau. Nh×n nhËn mét c¸ch tæng thÓ vÒ m«i tr-êng kinh doanh lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ph©n -íc tÝch ®ång bé c¸c t¸c nh©n ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó tõ ®ã khai th¸c triÖt ®Ó c¸c lîi thÕ ®ång thêi ng¨n ngõa nh÷ng h¹n chÕ cã thÓ x¶y ra. M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp suy cho cïng th× chØ ho¹t ®éng trªn mét miÒn kinh doanh nhÊt ®Þnh, cho nªn viÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch m«i tr-êng lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh cho m×nh miÒn kinh doanh phï hîp. Do giíi h¹n vÒ miÒn kinh doanh nªn tõ m«i tr-êng tæng thÓ, nã trî gióp cho doanh nghiÖp biÕt sÏ ph¶i chÞu c¸c t¸c ®éng chñ yÕu nµo, c¸c møc ®é ho¹t ®éng cña chóng. KÕt qu¶ nghiªn cøu, ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh lµ mét c¨n cø cùc kú quan träng cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c chiÕn l-îc vµ chÝnh s¸ch dµi h¹n. M«i tr-êng kinh doanh bao gåm nhiÒu bé phËn vµ chóng cã thÓ thay ®æi, chuyÓn ho¸ nh-ng cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau. Nh÷ng yÕu tè cña m«i tr-êng cã thÓ cã nh÷ng ®iÓm trïng nhau, nh-ng-êi nh÷ng sù ph¸t triÓn cña nã cã sù ®an xen víi nhau vµ hç trî qua l¹i. M«i tr-êng kinh doanh ®-îc xem xÐt trong nh÷ng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh vµ th-êng g¾n chÆt víi chiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty. 19 M«i tr-êng kinh doanh cña kh¸ch s¹n nã bao gåm m«i tr-êng vÜ m«, m«i tr-êng bªn trong vµ m«i tr-êng c¹nh tranh. Trong ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n th× m«i tr-êng vÜ m« vµ m«i tr-êng c¹nh tranh mang tÝnh chÊt kh¸ch quan nªn kh¸ch s¹n kh«ng thÓ hoÆc khã cã thÓ kiÓm so¸t ®-îc chóng. Cho nªn kh¸ch s¹n lu«n lu«n cÇn ph¶i ph©n tÝch c¸c yÕu tè trong m«i tr-êng kinh doanh cña m×nh. ViÖc nghiªn cøu ph©n tÝch c¸c nh©n tè trong m«i tr-êng kinh doanh gióp kh¸ch s¹n nhËn thøc mét c¸ch râ rµng vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp m×nh. ViÖc ph©n tÝch ®ã cßn gióp kh¸ch s¹n nhËn thøc ®-îc nh÷ng thêi c¬, nh÷ng th¸ch thøc, n¾m ®-îc c¸c xu h-íng vËn ®éng cña chóng, n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Qua ph©n tÝch vÒ m«i tr-êng kinh doanh kh¸ch s¹n cã thÓ rót ra nh÷ng bµi häc, c¸ch thøc, h-íng ®i phï hîp víi thùc tr¹ng cña kh¸ch s¹n m×nh. §©y cã thÓ coi nh- lµ kh©u then chèt ®Ó kh¸ch s¹n cã thÓ tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr-êng. Lµ nÒn t¶ng cho viÖc ®Ò ra nh÷ng môc tiªu vµ ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña nh÷ng chiÕn l-îc kinh doanh ®Ó ®¹t nh÷ng môc tiªu ®ã. 3. Sù ¶nh h-ëng cña c¸c yÕu tè m«i tr-êng kinh doanh ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh. Nãi ®Õn m«i tr-êng lµ nãi ®Õn tæng thÓ kh«ng gian, c¸c yÕu tè vËt chÊt h÷u h×nh vµ v« h×nh bao quanh mét ®èi t-îng. Toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp diÔn ra trong m«i tr-êng bao gåm hai ph©n hÖ c¬ b¶n ®ã lµ m«i tr-êng bªn trong vµ m«i tr-êng bªn ngoµi. * M«i tr-êng vÜ m«: Sù t¸c ®éng cña m«i tr-êng vÜ m« bao gåm c¸c yÕu tè bªn ngoµi ph¹m vi doanh nghiÖp, nã tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan, doanh nghiÖp khã hoÆc kh«ng thÓ qu¶n lý vµ kiÓm so¸t ®-îc. Nã lu«n lu«n thay ®æi d-íi t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu nh©n tè, trong ®ã cã nh÷ng nh©n tè réng lín rÊt khã gi¶i quyÕt. V× vËy c¸c yÕu tè cña m«i tr-êng bªn ngoµi kh«ng thÓ hoÆc rÊt khã kiÓm so¸t. 20
- Xem thêm -