Tài liệu Phân tích môi trường kinh doanh của công ty của công ty tnhh new sky

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chƣơng 1:khái quát về công ty I. Giới thiệu sơ nét về công ty II. Chƣơng trình phát thảo 1.mặt bằng 2.nhân sự 3.sơ đồ tổ chức 4. chức năng nhiệm vụ của sơ đồ tổ chức a.giám đốc b.phó giám đốc c.phòng tổ chức hành chính d.phòng tài chính kế toán e.phòng nghiên cứu và phát triển thị trường. f.phòng kinh doanh marketting g.phòng điều hành hướng dẫn 5.Trang thiết bị. 6.Đối tượng liên kết. 7.Kế hoạch ban đầu. 8.Những việc cụ thể cần phải làm. Chƣơng 2: Môi trƣờng kinh doanh. I. Phân tích môi trƣờng kinh doanh của công ty. 1.Môi trường vi mô. 2.Môi trường vĩ mô. II. Định hƣớng phát triển. III.Một số bƣớc cơ bản để thể hiện tính kinh doanh. 1.Công ty bán cái gì? 2.Điều làm nên sự khác biệt của công ty. 3.Chất lượng luôn là điều quan trọng. 4.Tính chủ động. 5.Đoán trước mọi tình huống. IV. Các hoạt động chủ yếu của công ty. Chƣơng 3: Mặt hàng kinh doanh. I.Những sản phẩm của công ty. 1.Chi tiết sản phẩm. 2.Chi tiết về vé. 3.Một số dịch vụ khác. II. Những chƣơng trình tour cụ thể. 1 A. LỜI MỞ ĐẦU - Việt Nam là một trong những địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Gần đây, Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) đã nêu tên Việt Nam là địa điểm du lịch đang tăng trưởng nhanh đứng hàng thứ tư thế giới..Trong năm 2012, Việt Nam đã tiếp đón khoảng 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Tổng số du khách Việt Nam ra nước ngoài cũng đạt mức cao .Với mức đóng góp của ngành du lịch vào GDP quốc gia ngày càng tăng,Việt Nam nhận thức rõ vị thế quan trọng của ngành công nghiệp không khói này, đang từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, ngành này khá nhạy cảm với những biến đổi của các nhân tố môi trường vĩ mô và vi mô nhất là khi toàn cầu hóa hiện nay đang là xu thế tất yếu của thế giới. Việc Việt Nam tham gia tự do hóa thương mại đã mở ra cơ hội và thách thức cho ngành dịch vụ du lịch quốc tế. Bởi vậy việc thành lập một công ty du lịch là rất cần thiết và chính sự ra đời cua những công ty du lịch là một bước quan trọng nhằm thúc đẩy bước đi của ngành dịch vụ du lịch. 2 B.NỘI DUNG Chƣơng 1:khái quát về công ty I - Giới thiệu sơ nét về Công ty new sky Tên doanh nghiệp : Công ty tnhh dịch vụ Du lịch new sky Tên Tiếng Anh : new sky Company Tên Viết Tắt :new sky Ngày thanh lập:26/3/2012 Logo; Giấy Phép Thành Lập : Quyết định thành lập số 1833/QĐ-UB-KT, của UBND Thành Phố TAM KỲ Đăng Ký Kinh Doanh : Giấy chứng nhận số 103426 do Sở Kế hoạch và đầu tư tpTam Kỳ cấp Vốn Công Ty : 2.000.000.000 đồng Mã số thuế : 0300625210 – 1 Trụ sở chính : 64/5 hùng vương –tam kỳ -quảng nam ĐT :01682776473 Email :newsky@tourist.com.vn Website : www.newskytourist.com 3 4 II/Chƣơng trình phát thảo 1. Mặt bằng: Văn phòng chính: 64/5 hùng vương –tam kỳ -quảng nam 2. Nhân sự: Giám đốc ,2 phó giám đốc, phòng tổ chức hành chính ,phòng kế toán tài chính, phòng điều hành,phòng nghiên cứu thị trường Tạm thời để giảm chi phí, nhân viên gồm có 16 người 3. Sơ đồ tổ chức: GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NV NV PHÒNG ĐIỀU HÀNH HƢỚNG DẪN PHÒNG TÀI CHÍNHKẾ TOÁN NV NV NV 5 NV PHÒNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƢƠNG NV NV 4. Chức năng và nhiệm vụ của sơ đồ tổ chức a. Giám đốc công ty: + Điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệmtrước pháp luật về hoạt động của công ty + Lập ra chính sách, mục tiêu cho công ty và tạo điều kiện để thực hiệnchúng khi đã đề ra .+ Điều hành các cuộc họp trong công ty, kí các văn bản có liên quan .+ Phân công nhiệm vụ cho các phó giám đốc và các trưởng phòng .+ Theo dõi, kiểm tra các hoạt động trong công ty .+ Ngoài ra giám đốc còn quản lý phòng tài chính kế toán và phòng thịtrường. b. Phó giám đốc công ty: + Phó giám đốc thứ nhất: Tham mưu cho giám đốc vè công tác quản lýk i n h d o a nh . Tr ực t i ế p c h ỉ đ ạ o mộ t s ố p h ò ng b a n n g h i ệ p v ụ t h e o s ự p h â n c ô n g c ủ a g i á m đ ố c n h ư: P h ò n g n ộ i đ ị a , p h ò n g n g h i ê n c ứu v à p h á t t r i ể n , phòng Inbound, phòng điều hành và hướng dẫn, phòng vé. Được quyền ký một số văn bản theo chức năng được giao. Chịu trách nhiệm trước giám đốccông ty và trước pháp luật về những quyết định của mình .+ Phó giám đốc thứ hai: Chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động vềlĩnh vực tổ chức hành chính,nhân sự, đào tạo; trực tiếp chỉ đạo các phòngnghiẹp vụ như: phòng tổ chức hành chính, phòng Outbound. Phó giám đốcthứ hai được giao nhiệm vụ quản lý chi nhánh của công ty tại Đà Nẵng.Tổnghợp mọi báo cáo về thị trường, tiền lương, nhân sự. Được ký các văn bảntheo chức năng được giao, thực hiện các nhiệm vụ khác khi giám đốc giao và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.+ Phó giám đốc thứ ba: Chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của chinhánh của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo với giám đốc về tìnhhình của chi nhánh, thực hiện các nhiệm vụ khác khi giám đốc giao và chịutrách nhiệm về những công việc của mình. 6 c.Phòng tổ chức - hành chính: + Chức năng: Tham mưu cho giám đốc về công tác tổ chức cán bộ nhânviên, công tác đào tạo, tuyển dụng, bố trí nguồn nhân lực, giải quyết các c h í n h s á c h c h o n g ườ i l a o đ ộ n g t h e o l u ậ t đ ị n h h i ệ n h à n h , c h í n h s á c h t i ề n lương, thi đua, văn thư tổng hợp, hành chính quản trị của công ty. +Nhiệm vụ: Phòng tổ chức hành chính trực tiếp quản lý và thực hiện cácc ô n g t á c s a u : H ợ p đ ồ n g l a o đ ộ n g , c h ế đ ộ c h í n h s á c h c h o n gư ờ i l a o đ ộ n g trong công ty(tiền lương, BHXH, BHYT...); quản lý lao động, kỷ luật laođộng, thi đua khen thưởng, đào tạo tuyển mộ lao động, quản lý trang thiết bịdụng cụ hành chính, vệ sinh công cộng, ban hành các văn bản tới các đốitượng liên quan và theo dõi việc thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo hoặccung cấp thông tin theo quy định. d. Phòng tài chính - kế toán: + Chức năng: T h a m mư u c h o g i á m đ ố c t h ự c h i ệ n đ ú n g c h ế đ ộ v à c á c quy định về quản lý nguồn vốn, quản lý tài sản, quản lý các quỹ; kế hoạchhạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do nhà nước quy định; thốngkê, kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn; chịu trách nhiệm về tính xácthực và hợp pháp của hoạt động tài chính của công ty. + Nhiệm vụ: Phòng tài chính - kế toán thực hiện hạch toán kế toán; cânđối sổ sách, phân tích và lập kế hoạch tài chính hàng năm, các dự án đầu tưvà phát triển; kiểm tra hóa đơn, chứng từ thu chi, việc thanh quyết toán tour một cách đầy đủ chính xác kịp thời và trực tiếp thanh toán trong công ty vàkhách hàng; phân tích lỗ, lãi trong kinh doanh, đề xuất các biện pháp quản lýtài chính doanh nghiệp; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngâns á c h n h à n ướ c t h e o q u y đ ị n h ; t h ực h i ệ n c á c n h i ệ m v ụ k h á c mà g i á m đ ố c giao. 7 e. Phòng nghiên cứu phát triển thị trường: + Chức năng: T h a m mư u c h o g i á m đ ố c v ề l ậ p k ế h o ạ c h l ựa c h ọ n t h ị trường, các cải tiến về dịch vụ cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Quản lí điều hành mọi hoạt động của thị trường du lịch trong và ngoài nước + Nhiệm vụ: Nghiên cứu thị trường trong nước và ngoài nước, xây dựngvà quản lý hệ thống thông tin, mạng nội bộ, xây dựng quản lý nội dung trangWeb, tuyên truyền quảng cáo, quan hệ công chúng. f.Phòng kinh doanh *Bộ phậnthị trường quốc tế (Inbound): + Chức năng: Quản lí điều hành mọi hoạt động của thị trường du lịch trong và ngoài nước +Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Tổ chức khai thác nguồnkhách, bán các chương trình du lịch, dịch vụ du lịch cho khách du lịch vàoViệt Nam và nối các chương trình du lịch sang các nước khác (nếu có). *Bộ phận du lịch nước ngoài (Outbound): + Chức năng: Quản lí mọi hoạt động của thị trường du lịch nước ngoài. + Nhiệm vụ: Triển khai thực hiện kế hoạch hàng tháng. Tổ chức khai thác và thực hiện các chương trình du lịch đưa người Việt Nam, người nướcngoài cư trú và làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài. * bộ phận du lịch nội địa: + Chức năng: Phụ trách mảng thị trường du lịch nội địa. + Nhiệm vụ: Tổ chức khai thác và thực hiện các chương trình du lịch chongười Việt Nam, người nước ngoài cư trú và làm việc tại Việt Nam đi dulịch trong nước, tổ chức chương trình du lịch kết hợp tổ chức hội nghị hộithảo trong nước. 8 g.Phòng điều hành hƣớng dẫn: + Chức năng: Quản lí các hoạt động điều hành tour, quản lí hướng dẫn viên, dịch vụ vận chuyển(xe ô tô). + Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các chương trình du lịch đúng theo lịchđiều tour do các phòng gửi, đảm bảo chất lượng tốt nhất và dịch vụ đúngnhư yêu cầu của khách và hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Cungcấp hướng dẫn viên cho các phòng có liên quan để phục vụ các đoàn kháchdu lịch. 5. Trang thiết bị văn phòng - bàn làm việc (Bằng gỗ hai tầng, phía trên là kiếng, computer để dưới mặt bàn…) cho kế toán. sếp.các phòng ban - 12 cái computer, 5 cái laptop - Hai kệ lớn, một cái tủ nhỏ nhiều tầng - Bên trong hai cái bảng lớn (một cái để bảng đồ việt nam, một cái để thông tin máy bay và các dịch vụ tour.) Hai hoặc ba cái bảng in hình tour… - Bên ngoài một cái bảng hiệu ngang, hai bảng hiệu đứng và một bảng hiệu đứng lớn có đèn - 4 cái ghế để nhân viên ngồi và 14 cái để khách ngồi. - máy in, máy photo và máy fax, một cái máy thanh toán thẻ, điện thoại bàn - Một số vật dụng phục vụ việc lưu trữ hồ sơ văn bản… 6. Đối tƣợng liên kết: - Các đối tác từ Bắc chí Nam về tour - Các khách sạn, các nhà hàng, các chủ xe cho thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 25 chỗ, hướng dẫn viên… - Các đối tác xe openbus, - Các đối tác về tour thường ngày mình phải gởi - Đối tác tour inbound và outbound - Các phòng vé máy bay, vé tàu lửa, vé xe bus vé tàu - Chỗ làm visa, công văn tái nhập 9 7. Kế hoạch ban đầu: - Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, tạm thời gởi tour và liên kết với các đối tác. Thời gian chuẩn bị hồ sơ và mua sắm trang thiết bị 1 tháng. Hoàn tất một công ty hoàn chỉnh là sáu tháng. - Sáu tháng này tình huống xấu nhất xảy ra lổ lã và dự trù vốn bù đắp là 500 triệu. - Vừa công tác, vừa làm hợp đồng, vừa đào tạo nhân viên, vừa bán tour lẻ vừa thiết kế tour riêng trong bốn tháng đầu nhằm giảm chi phí và tránh lỗ lã ở mức thấp nhất. 8. Những việc cần phải làm cụ thể: - Ký hợp đồng thuê mặt bằng - Làm giấy phép kinh doanh - Ký hợp đồng với đối tác… - Đi khảo sát khách sạn, tour và xin hình ảnh của các khách sạn nhà hàng… - Thuê nhân viên làm chương trình tour tổng hợp. Thiết kế lại chương trình .Làm bảng giá… - Đóng và mua bàn ghế vật dụng văn phòng… - Thiết kế bảng hiệu thiết kế văn phòng - Đăng ký bảng quyền thương hiệu - Tìm một vài hướng dẫn viên và liên hệ phương tiện vận chuyển và tour. - Đăng ký gắn điện thoại máy fax, mở tài khoản ngân hàng đặt máy thanh toán tiền. - Tuyển nhân viên - In card 10 Chƣơng 2: Môi trƣờng kinh doanh I.Phân tích môi trƣờng kinh doanh của công ty 1.Môi trƣờng vi mô của công ty + Bản thân công ty Bao gồm các bộ phận: Ban giám đốc, bộ phận văn phòng, , phòng điều hành, bộ phận thị trường. Bộ phận thị trường chịu tráchnhiệm về nghiên cứu thị trường, nguồn khách, bộ phận chịu trách nhiệm vềhoạt động Marketing là văn phòng.Sự phân công như vậy là không hợp lí,công ty không coi trọng hoạt động Marketing, Marketing chỉ là một côngviệc trong hàng loạt các công việc khác mà bộ phận văn phòng phải làm. thịtrường nội địa là các nguồn khách quen thuộc từ lâu ở các công ty nhà nước,khách quốc tế .+ Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh của công ty là những công ty có quy mô vừa vànhỏ khai thác thị trường khách nội địa và khách Trung Quốc, Thái Lan đi du lịch bằng đường bộ. Những công ty du lịch như vậy trên địa bàn rất nhiều nên mức độ cạnh tranh vô cùng gay gắt. .+ Trung gian thị trườngCông ty có sự hộ trợ của nhiều các chi nhánh ngang hàng khác . + Khách du lịch Công ty tập trung vào khai thác nguồn khách nội địa ở các công ty nhà nước, đó là nguồn khách khá ổn định. H i ệ n n a y c ô n g t y đ a n g đ ẩ y mạ n h k h a i t h á c t h ị trường khách Thái, và một số thị trường khách có khả năng thanh toán cao như Nhật Bản, Pháp 11 * Nguồn khách: - Khách vãng lai (Tây ba lô và Việt Kiều): Đây là lợi thế đặc trưng của khu du lịch Tây ba lô, bao giờ cũng có khách lai vãng mỗi ngày… Đó là lợi thế cơ bản nhất. Số đông công ty ngoài nơi đây thụ động phụ thuộc vào nguồn khách tây ba lô này. - Khách từ các khách sạn, nhà hàng ngoài khu vực: Số lượng khách này đông vô số kể, nên khai thác mạnh lượng khách sộp này vừa có lợi nhuận cao vừa đảm bảo cho công ty ổn định và tăng lượng khách quanh năm .Đó là một lượng khách khổng lồ qua Việt Nam công tác, du lịch tự túc, đi tìm cơ hội kinh doanh… Họ thường nhờ các nhân viên khách sạn nhà hàng dẫn đi chơi riêng lẻ… - Khách Việt Nam hay khách lẻ: Qua mối quan hệ bạn bè, người thân, qua các diễn đàn, blog… Tuy nhiên phải chắc chắn rằng mình sẽ làm tour thật tốt - Khách đoàn: Liên kết với một số công ty liên doanh hoặc công ty nước ngoài, hay công ty Việt Nam trên địa bàn thành phố đứng ra tổ chức tour tham quan hội nghị, tour nghĩ lễ… Quan hệ rộng với các sếp ở các công ty du lịch lữ hành địa phương, hay các công ty khác ở các tỉnh chào giá tour đoàn cho các cán bộ nhân viên - Khách nước ngoài muốn du lịch Việt Nam: Cái này không phải không làm được, có nghĩa là gởi thư ngỏ chào mời đến các công ty du lịch nước ngoài. Họ sẽ bán tour từ bên đó cho mình và thanh toán qua thẻ. Công ty bên này lo từ A đến Z từ đưa đón sân bay, khách sạn, chở đi mua sắm, giải trí ăn uống mỗi ngày… Khách sang nên họ không ngại tiền, chỉ ngại cung cách và chất lượng phục vụ của công ty bên này thôi. Tuy nhiên cái vấn đề cốt lỏi nhất vẫn là chuyện thanh toán tính dụng, nhân viên phải giỏi tiếng anh và am hiểu nhiều, phải có hợp đồng với tất cả các khách sạn trên cả nước… 12 - Khách do nhân viên sale mang về: Nhân viên ngoài biên chế, các hướng dẫn viên, các nhân viên công ty khác muốn tăng thêm thu nhập… Khi họ dẫn về được một đoàn khách, sau khi kết thúc tour lãi ròng (đã trừ thuế) thỏa thuận % với họ. - Khách hàng từ… Khách hàng: Đó chính là chất lượng và cung cách phục vụ tốt của nhân viên, giá tour hợp lý… Khi lên xe đi tour, hay về nước… bao giờ họ cũng “chỉ bảo” cho nhau nghe cái địa chỉ mà họ rất thích… - Khách hàng từ… Nhân viên: Thông thường người nhân viên làm việc 8 tiếng mỗi ngày với mức lương như thế. Có cách nào “bắt” họ làm việc thêm giờ mà không trả lương hay không? Thưa rằng có ! chẳng những họ làm thêm giờ, công ty không trả lương mà họ còn đem về một số lợi nhuận cho công ty nữa. Đó là khoản huê hồng từ nguồn khách của họ đem về. Hãy tạo một công ty thật tốt để họ yên tâm và hào hứng giới thiệu với bạn bè người thân của họ đến mua tour và các dịch vụ công ty có… Thế khác nhau giữa nhân viên sale và họ như thế nào. Thường trích 10% huê hồng (sẽ cụ thể trong từng trường hợp) vì họ đã có lương căn bản… + Nhóm lợi Trong thời buổi cạnh tranh khôc liệt này thì điều làm nên thành công và phát triển phải là chất lượng sản phẩm dịch vụ 2.Môi trƣờng vĩ mô + Môi trường nhân khẩu Khi mức sống không ngừng được năng cao đặc biệt ở các thành phốlớn thì đi du lịch trở thành một nhu cầu cần thiết. Nhu cầu du lịch có ở khắpcác thành phần lứa tuổi chứ không chỉ tập trung ở lứa tuổi nào cả. Dân sốViệt Nam là dân số trẻ, trong khi mức độ tiêu dùng của giới trẻ không ngừngđược tăng lên trong tất cả các mặt đặc biệt là giải trí và du lịch. + Môi trường kinh tế Kinh tế không ngừng tăng trưởng mạnh tạo cho bộ mặt đời sống đấtnước hoàn toàn thay đồi. Nền kinh tế phát triển theo hướng thị trường, đặcbiệt sau khi ra nhập WTO càng tạo điều kiện cho làn sóng đầu tư và cơ hộihội nhập vươn xa ra thế giới đã khiến cho luợng khách du lịch quốc tế tăngmạnh.Các yếu tố của nền kinh tế, cơ sở hạ tầng. kỹ thuật đựoc xây dựng theohướng hiện đại hộ trợ ngày một tốt hơn cho ngành du lịch phát triển. 13 + Môi trường tự nhiên V i ệ t N a m l à mộ t n ướ c c ó t à i n g u yê n t ự n h i ê n c ó t h ể k h a i t h á c c h o h o ạ t đ ộ ng d u l ị c h r ấ t p h on g p h ú . M ô i t r ườ n g t ự n h i ê n c ò n k h á h oa n g s ơ cũng là điểm thu hút. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đềđáng báo động ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển du lịch. + Môi trường văn hoá Con người Việt là những người cởi mở, thân thiện và mềm dẻo dễ tiếpnhận những cái mới. Bản thân nền văn hoá Việt Nam có những nét rất riêngđậm đà bản sắc dân tộc hấp dẫn khách du lịch trên toàn thế giới. + Môi trường chính trị Nhà nước coi trợng hoạt động du lịch coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều chính sách thuận lợi cho các công ty du lịch tư nhân và nhà nuớc cùng phát triển. Việt Nam là một quốc gia có nền chính trị ổn địnhđược coi là một điểm đến an toàn hàng đầu. + Môi trường khoa học kĩ thuật Việt Nam đang cố gắng bắt kịp nhịp phát triển củ a khoa học kĩ thuậttrên thế giới. Nhờ có các phương tiện thông tin hiện đại thế giời biết đếnViệt Nam nhiều hơn và ngược lại.Công nghệ thông tin cũng làm cho hoạtđộng của các doanh nghiệp hoạt đông kinh doanh du lịch cũng dễ dàng vàthuận lợi hơn rất nhiều. Qua những phân tích trên có thể rút ra những kết luận sau: Du lịch Việt Nam đang hội nhập nên có rât nhiều cơ hội phát triển cho công tyDu lịch 14 II/ Định hƣớng phát triển - Trong vòng một năm rưỡi thu hồi vốn - Phát triển thêm một số văn phòng nhỏ nơi có khách ngoại quốc hoặc việt kiều (đối tượng khách víp) đồng thời liên kết với các tỉnh thành và các công ty để làm thiết kế tour đoàn. - Liên kết với các hãng máy bay để xuất vé điện tử trực tiếp. - Trong vòng hai năm phải nghiên cứu được một tour chủ đạo để đưa thương hiệu công ty mình lên - Vừa thu tăng vốn cố định vừa xây dựng thương - Lúc ban đầu có thể chưa mặc đồng phục nhưng thời gian sau chọn đồng phục cho phù hợp với văn hóa Việt xây dựng thương hiệu từ chính thái độ tiếp khách niềm nở của nhân viên cộng thêm sự phục vụ và chăm sóc ân cần. Đó là cách Makerting hình ảnh công ty hiệu quả nhất. 15 III/ Một số bƣớc cơ bản để thể hiện tính kinh doanh 1/ Công ty mình bán cái gì: Đó là những sản phẩm về du lịch – Một ngành còn non trẻ nhưng phát triển mạnh nhất hiện nay. Thế giới ngày một phát triển và nhu cầu thỏa mãn bản thân ngày càng nhiều, du lịch để khám phá là một sở thích không thể thiếu trong mỗi con người… Đa số người ta hay nghĩ “90% du khách không trở lại VN” - Câu này hoàn toàn chính xác, nhưng chỉ với 10% comeback và số khách hàng mới cũng đã làm đau đầu cho những nhà quản trị. Vì luôn quá tải trong những kỳ nghĩ, kỳ trú đông, của khách nước ngoài và những dịp lể cho khách trong nước trong nước… 2/ Điều làm nên sự khác biệt: - Tạo ra một đội ngũ nhân viên biết làm du lịch vừa chuyên nghiệp vừa tận tình - Không chỉ làm bán tour mà công ty còn là một nơi cung cấp thông tin cho khách hàng về gần như tất cả các dịch vụ (quán Bar, nhà hàng, khách sạn, mua sắm, câu cá, công viên, spa… với từng đặc điểm cụ thể nhất) - Chăm sóc khách hàng qua email, - Luôn tìm tòi học hỏi cách làm du lịch của các nước trong khu vực… 3/ Chất lƣợng luôn luôn là vấn đề quan trọng. Vấn đề này không thể so sánh với các nước khác. Ở mỗi nước đều có những “cung cách” làm việc khác nhau, đôi lúc không nên nhìn quá sâu vào mặt tiêu cực của một vấn đề mà quên đi những cái lãng mạn và đẹp đẽ bên trong. Chúng ta không thể thay đổi cả một hệ thống du lịch đã có từ lâu nay, chúng ta cũng không cao cả đại diện cho đất nước hay con người Việt Nam… Mà chúng ta chỉ nhân danh bản thân mỗi con người làm hết sức mình và có trách nhiệm trong công việc, làm cho khách hài lòng nhất, và giúp quảng bá hình ảnh công ty rộng rãi nhất… Cái Tâm đó 16 chính là Chất lượng đầu tiên mà một nhân viên làm du lịch phải có… . 4/ Nên chủ động: Công ty nên là một nơi tư vấn tốt nhất cho khách hàng chủ động gợi ý đến những nơi tốt nhất. Chào tour và tìm nguồn khách mới liên tục chứ không bị động đợi khách đến như hiện giờ… 5/ Đoán trƣớc mọi tình huống: Vấn đề là phải có cái tâm trước mắt, thấy lời nhiều nhưng vẫn không đánh đổi được uy tín. Người làm du lịch phải nắm rỏ được những tình huống có thể xảy ra để mà tư vấn cho khách. Thí dụ ảnh hưởng bảo nhiệt đới khiến tàu không thể chạy ra Phú Quốc được, hay "cháy" phòng ở đâu đó, mưa nhiều ở những nơi du lịch… IV. Các hoạt động chủ yếu của công ty: + Tổ c h ức c h u yê n n g h i ệ p c á c c h ươ n g t r ì n h d u l ị c h, h ộ i n g h ị , h ộ i t h ả o ...cho các đoàn khách du lịch hoặc các khách du lịch riêng lẻ cả ở trongnước và quốc tế. + Tư vấn du lịch, đặt các dịch vụ riêng lẻ, đặt phòng khách sạn, vé máy bay trong nước và quốc tế, vé tàu - thuyền, cho thuê xe ô tô, hướng dẫn viêndu lịch. + Tổ chức các dịch vụ trọn gói về đám cưới, ngh ỉ tuần trăng mật, đámcưới vàng .+ Cho thuê xe vận chuyển khách phục vụ tham quan, du lịch, lễ hội...Công ty hợp tác với nhiều khách sạn từ 2 đến 5 V. những thuận lợi ,khó khăn và hƣớng khắc phục 1.thuân lợi +Nước ta là nước có nhiều di tích lịch sử nhiều danh lam thắng cảnh nhiều điểm tham quan nên thuận lợi cho việc tổ chức các chương trình du lịch +số lượng khách đến nước ta ngày càng tăng mở ra cơ hội kinh doanh mới 17 +đọi ngũ nhân viên điều có kinh nghiệm nhiệt tình,năng động và yêu nghề +cơ sở vật chất của công ty cung khá dầy đủ 2.khó khăn +nguồn vốn còn hạn hẹp +vì là công ty mới thanh lập nên chưa có uy tín trên thị trường +chưa tổ chức được những tour nước ngoài vì do thiếu kinh nghiêm và nguồn vốn 3 biện pháp khắc phục trong tƣơng lai; +tăng cường công tác marketing ,quảng cáo +tổ chức các chương trình khuyến mãi +tiếp tục nghiên cứu và phát triển những tour nội địa để xây dựng thương hiệu +thành lập các chi nhánh văn phong đại điên ơ những nơi có nguồn khách lớn +xây dựng và tiến hành đua vào khai thac một số tour nươc ngoài Chƣơng 3: Mặt hàng kinh doanh I/ Những sản phẩm của công ty 1 Chi tiết về toura a. Daily tour: - Hội An Tunnels half day - Tour Miền Trung Hội An 3 Ngày 2 Đêm -tour Bà Nà Hills b. Inbounds: - Tour di sản miền trung - Tour miền trung (hot nhất là tour Nha Trang, Mũi Né…) - tour Hội An Huế và Đà Lạt vẫn là trọng điểm thứ hai. - Tour miền bắc: Tour Hà Nội 36 phố phường, Hạ Long, Sa Pa… * Phần lớn tour này dành cho người Việt hoặc Việt kiều đi định kỳ hàng 18 tuần hay hàng tháng… c. Outbounds :dự tính là tour Thái, tour Cam, tour Sing, Malay, trung quốc… * Tour này phải gởi khách vì mới thành lập nên chưa đủ tiềm lực để làm tour… d. Tailored Tours * Thông thường tour này xây dựng trên một cái khung có sẵn hoặc sáng tạo và phát hiện những điểm mới nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế… cần phải có kiến thức và thời gian tìm hiểu cụ thể. e. Private tours - Tour này thường thiết kế tại chỗ bắt buộc kỹ năng nhân viên bán hàng phải biết nơi đó hoặc có thể tìm hiểu và học hỏi qua người quản lý… f. Vip tour- Thỉnh thoảng vẫn có khách hàng loại vip tự đến công ty, hoặc sẽ lấy khách từ nguồn khác, thiết kế tour phù hợp với yêu cầu. Đây là đối tượng lời nhiều nhất… Chất lượng phục vụ và các dịch vụ đáp ứng phải thuộc loại xịn nhất tùy theo trường hợp cụ thể… 2/ Chi tiết về vé a/ Vé máy bay (nội địa lẫn quốc tế);Xuất vé điện tử Pacefic Airline lấy từ các đại lý F1 hưởng phần trăm b/ Vé Xe lửa:Liên hệ với các phòng vé xe lửa c/ Vé tàu:Làm hợp đồng với các đại lý vé tàu liên hệ đặt chỗ và nắm bắt thông tin d/ Vé open bus: 3/ Một số dịch vụ khác - Cho thuê xe - Làm Visa - Đặt phòng khách sạn. - Dạy nấu ăn cho người nước ngoài. 19 - Cho thuê hướng dẫn viên - Tổ chức event, biểu diễn, hội chợ… II. MỘT SỐ CHƢƠNG TRÌNH TOUR CỤ THỂ 1.CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – BÀ NÀ – TẮM BÙN KHOÁNG - DX 001 Thời gian: 3ngày 2 đêm Phương tiện: Đi và về bằng Ôtô NGÀY 01: ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN 07h30: Xe và hướng dẫn đón quý khách tại sân bay và đưa đến cảng du lịch Cửa Đại, Hội An lên thuyền khởi hành đi Cù Lao Chàm. 09h00: Tàu cập bến Bãi Làng. Tham quan khu dân cư Bãi Làng, trung tâm bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Âu Thuyền, chùa Hải Tạng. 10h30: Tàu đưa khách về Bãi Chồng tắm biển, bơi lặn ngắm san hô, sinh vật biển. 12h00: Ăn trưa, nghỉ ngơi, leo núi, dạo xem phong cảnh, tắm biển, tắm nắng hoặc tham gia các dịch vụ vui chơi giải trí. 15h00: Lên thuyền rời Cù Lao Chàm về lại Hội An. 15h30: Nhận phòng khách sạn. Nghỉ ngơi 18h00: Dùng bữa tối tại nhà hàng. 19h00: HDV sẽ đưa quý khách đi tham quan đô thị cổ Hội An , thương cảng của miền Trung vào thế kỉ 16 , 17 . NGÀY 02: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ 07h00: Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn. 08h00 : Xe & hướng dẫn đón khách khởi hành đi tham quan khu du lịch Bà Nà – Núi Chúa,mệnh danh là Đà Lạt/ Sa Pa thứ 2 tại miền Trung, với khí hậu tuyệt vời được ví như mùa Xuân của nước Pháp 20
- Xem thêm -