Tài liệu Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lêi më ®Çu ThÕ giíi xung quanh ta cã v« vµn sù vËt vµ hiÖn t­îng phong phó vµ ®a d¹ng. Nh­ng dï phong phó vµ ®a d¹ng ®Õn ®©u th× còng quy vÒ hai lÜnh vùc: vËt chÊt vµ ý thøc. Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm triÕt häc xoay quanh vÊn ®Õ vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc, nh­ng chØ cã quan ®iÓm triÕt häc M¸c - Lªnin lµ ®óng vµ ®Çy ®ñ ®ã lµ: vËt chÊt lµ c¸i cã tr­íc, ý thøc lµ c¸i cã sau. VËt chÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ý thøc, ®ång thêi ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt. Tr­íc n¨m 1986, ®Êt n­íc ta ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n bëi mét nÒn kinh tÕ tr× trÖ, mét hÖ thèng qu¶n lý yÕu kÐm còng lµ do mét phÇn kh«ng nhËn thøc ®óng vµ ®Çy ®ñ vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËn chÊt vµ ý thøc. VÊn ®Ò nµy ®· ®­îc nhËn thùc ®óng sau ®æi míi ë ®¹i héi VI, vµ qu¶ nhiªn ®· giµnh rÊt nhiÒu th¾ng lîi sau khi ®· chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Víi mong muèn t×m hÓu thªm vÒ vÊn ®Ò nµy, em ®· chän ®Ò tµi: “Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc vËn dông vµo viÖc x©y dùng x· héi chñ nghÜa ë n­íc ta". 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Néi dung I. Lý luËn chung vÒ mèi quan hÖ vËt chÊt vµ ý thøc. Quan ®iÓm triÕt häc M¸c - Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh trong mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc th× vËt chÊt vµ ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt ®Ó lµm râ quan ®iÓm nµy chóng ta chia lµm hai phÇn. 1. VËt chÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ý thøc. Lª- Nin ®· ®­a ra mét ®Þnh nghÜa toµn diÖn s©u s¾c vµ khoa häc vÒ ph¹m trï vËt chÊt “VËt chÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ thùc t¹i kh¸ch quan ®­îc ®em l¹i cho con ng­êi trong c¶m gi¸c, ®­îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i ph¶n ¸nh vµ ®­îc tån t¹i kh«ng lÖ thuéc vµo c¶m gi¸c”. Tõ ®Þnh nghÜa cña Lª Nin ®· kh¼ng ®Þnh vËt chÊt lµ thùc t¹i kh¸ch quan vµo bé n·o cña con ng­êi th«ng qua tri gi¸c vµ c¶m gi¸c. ThËt vËy vËt chÊt lµ nguån gèc cña ý thøc vµ quyÕt ®Þnh néi dung cña ý thøc. Thø nhÊt, ph¶i cã bé ãc cña con ng­êi ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao th× míi cã sù ra ®êi cña ý thøc. Ph¶i cã thÓ giíi xung quanh lµ tù nhiªn vµ x· héi bªn ngoµi con ng­êi míi t¹o ra ®­îc ý thøc, hay nãi c¸ch kh¸c ý thøc lµ sù t­¬ng t¸c gi÷a bé n·o con ng­êi vµ thÕ giíi kh¸ch quan. Ta cø thö gi¶ dô, nÕu mét ng­êi nµo ®ã sinh ra mµ bé n·o kh«ng ho¹t ®éng ®­îc hay kh«ng cã bé n·o th× kh«ng thÓ cã ý thøc ®­îc. Còng nh­ c©u chuyÖn cËu bÐ sèng trong rõng cïng bÇy sãi kh«ng ®­îc tiÕp xóc víi x· héi loµi ng­êi th× hµnh ®éng cña cËu ta sau khi trë vÒ x· héi còng chØ gièng nh­ nh÷ng con sãi. Tøc lµ hoµn toµn kh«ng cã ý thøc. 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thø hai, lµ ph¶i cã lao ®éng vµ ng«n ng÷ ®©y chÝnh lµ nguån gèc x· héi cña ý thøc. Nhê cã lao ®éng mµ c¸c gi¸c quan cña con ng­êi ph¸t triÓn ph¶n ¸nh tinh tÕ h¬n ®èi víi hiÖn thùc... ng«n ng÷ lµ cÇn nèi ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm t×nh c¶m, hay lµ ph­¬ng tiÖn thÓ hiÖn ý thøc. ë ®©y ta còng nhËn thÊy r»ng nguån gèc cña x· héi cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh h¬n cho sù ra ®êi cña ý thøc. VËt chÊt lµ tiÒn ®Ò cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ý thøc nªn khi vËt chÊt thay ®æi th× ý thøc còng ph¶i thay ®æi theo. VD1: Ho¹t ®éng cña ý thøc diÔn ra b×nh th­êng trªn c¬ së ho¹t ®éng sinh lý thÇn kinh cña bé n·o ng­êi. Nh­ng khi bé n·o ng­êi bÞ tæn th­¬ng th× ho¹t ®éng cña ý thøc còng bÞ rèi lo¹n. VD2. ë ViÖt Nam, nhËn thøc cña c¸c häc sinh cÊp 1, 2, 3 vÒ c«ng nghÖ th«ng tin lµ rÊt yÕu kÐm së dÜ nh­ vËy lµ do vÒ m¸y mãc còng nh­ ®éi ngò gi¸o viªn gi¶ng dËy cßn thiÕu. Nh­ng nÕu vÊn ®Ò vÒ c¬ së vËt chÊt ®­îc ®¸p øng th× tr×nh ®é c«ng nghÖ th«ng tin cña c¸c em cÊp 1, 2, 3 sÏ tèt h¬n rÊt nhiÒu. VD2. §· kh¼ng ®Þnh ®iÒu kiÖn vËt chÊt nh­ thÕ nµo th× ý thøc chØ lµ nh­ thÕ ®ã. 2. ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt. Tr­íc hÕt ta ®­a ra ®Þnh nghÜa cña ý thøc: ý thøc lµ sù ph¶n ¸nh s¸ng t¹o thÕ giíi kh¸ch quan vµo trong bé n·o con ng­êi th«ng qua lao ®éng mµ ng«n ng÷. Nã lµ toµn bé ho¹t ®éng tinh thÇn cña con ng­êi nh­: T×nh c¶m yªu th­¬ng, t©m tr¹ng, c¶m sóc, ý trÝ, tËp qu¸n, truyÒn thèng, thãi quen quan ®iÓm, t­ t­ëng, lý luËn, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, môc ®Ých, kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p, ph­¬ng h­íng. C¸c yÕu tè tinh thÇn trªn ®Òu t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt c¸ch m¹ng mÏ. VD. NÕu t©m tr¹ng cña ng­êi c«ng nh©n mµ kh«ng tèt th× 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lµm gi¶m n¨ng suÊt cña mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt trong nhµ m¸y. NÕu kh«ng cã ®­êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n cña ®¶ng ta th× d©n téc ta còng kh«ng thÓ gi¶ng th¾ng l¬Þ trong hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ MÜ còng nh­ Lª - Nin ®· nãi “ Kh«ng cã lý luËn c¸ch m¹ng th× còng kh«ng thÓ cã phong trµo c¸ch m¹ng”. Nh­ vËy ý thøc kh«ng hoµn toµn phô thuéc vµo vËt chÊt mµ ý thøc cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi v× nã cã tÝnh n¨ng ®éng cao nªn ý thøc cã thÓ t¸c ®éng trë l¹i. VËt chÊt gãp phÇn c¶i biÕn thÕ giíi kh¸ch quan th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng­êi. ý thøc ph¶n ¸nh ®óng hiÖn thùc kh¸ch quan cã t¸c dông thÊy ®Èy ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o thÕ giíi vËt chÊt. Khi ph¶n ¸nh ®óng hiÖn thùc kh¸ch quan th× chóng ta hiÓu b¶n chÊt quy luËt vËn ®éng cña c¸c sù vËt hiÖn t­îng trong thÕ giíi quan. VD1. HiÓu tÝnh chÊt vËt lý cña thÐp lµ nãng ch¶y ë h¬n 1000 0c th× con ng­êi t¹o ra c¸c nhµ m¸y gang thÐp ®Ó s¶n xuÊt c¸ch lo¹i thÐp víi ®ñ c¸c kÝch cì chñng lo¹i, chø kh«ng ph¶i b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng xa x­a. VD2. Tõ nhËn thøc ®óng vÒ thùc t¹i nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. T­ s¶n ®¹i héi VI, ®¶ng ta chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ trÞ cung, tù cÊp quan liªu sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nhê ®ã mµ sau gÇn 20 n¨m ®Êt míi bé mÆt ®Êt n­íc ta ®· thay ®æi h¼n. ý thøc ph¶n ¸nh kh«ng ®óng hiÖn thùc kh¸ch quan cã thÓ k×m h·m ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o thÕ giíi quan. VD. Nhµ m¸y sö lý r¸c th¶i cña §ång Th¸p lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh, tõ viÖc kh«ng kh¶o s¸t thùc tÕ kh¸ch quan hay ®óng h¬n nhËn thøc vÒ viÖc sö lý r¸c v« c¬ vµ r¸c h÷u c¬ lµ ch­a ®Çy ®ñ v× vËy khi 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. võa míi khai tr­¬ng nhµ m¸y nµy ®· kh«ng sö lý næi vµ cho ®Õn nay nã chØ lµ mét ®èng phÕ liÖu cÇn ®­îc thanh lý. II. VËn dông mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc ®èi víi con ®­êng ®i lªn x· héi chñ nghÜa cña n­íc ta. 1. §Ó x©y dùng x· héi chñ nghÜa ph¶i nhËn thÊy nguyªn lý vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc lµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan vµ hµnh ®éng theo nã. Tr­¬c thêi k× ®æi míi, khi c¬ së vËt chÊt con ch­a cã chóng ta n«n nãng mu«n ®èt ch¸y giai ®o¹n nªn ®· ph¶i tr¶ gi¸. ë thêi k× nµy chóng ta ph¸t triÓn quan hÖ s¶n xuÊt ®i tr­íc lùc l­îng s¶n xuÊt mµ kh«ng nh×n thÊy vai trß quyÕt ®Þnh cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Sau gi¶i phãng ®Êt n­íc ta lµ mét ®Êt n­íc n«ng nghiÖp víi sè d©n tham gia vµo ngµnh nµy tíi h¬n 90%. Nh­ng chóng ta vÉn x©y dùng c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp trong khi ®Ó nhanh chãng trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp ho¸ trong khi lùc l­îng s¶n xuÊt ch­a ph¸t triÓn, thªm vµo ®ã lµ sù ph©n c«ng kh«ng hîp lý vÒ qu¶n lý nhµ n­íc vµ cña x· héi, quyÒn lùc qu¸ tËp trung vµo §¶ng, vµ Nhµ n­íc qu¶n lý qu¸ nhiÒu c¸c mÆt cña ®êi sèng x· héi, thùc hiÖn qu¸ cøng nh¾c lµm cho toµn x· héi thiÕu søc sèng, thiÕu n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o,. C¸c gi¸m ®èc thêi k× nµy chØ ®Õn ngåi ch¬i x¬i n­íc vµ cuèi th¸ng lÜnh l­¬ng, c¸c n«ng d©n vµ c«ng nh©n lµm ®óng giê quy ®Þnh nh­ng hiÖu qu¶ kh«ng cao... ë ®©y chóng ta ®· xem nhÑ thùc tÕ phøc t¹p kh¸ch quan cña thêi k× qu¸ ®é, ch­a nhËn thøc ®Çy ®ñ r»ng thêi kú qu¸ ®é lªn x· héi chñ nghÜa lµ qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi vµ ph¶i tr¶i qua nhiÒu chÆng ®­êng. 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tõ ®©y, chóng ta ph¶i cã c¬ së h¹ tÇng cña x· héi chñ nghÜa vµ c¬ së vËt chÊt ph¸t triÓn. Chóng ta ph¶i x©y dùng lùc l­îng s¶n xuÊt phï hîp quan hÖ s¶n xuÊt. Chóng ta cã thÓ bá qua t­ b¶n chñ nghÜa nh­ng kh«ng thÓ bá qua nh÷ng tÝnh quy luËt chung cña qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín. Chóng ta còng ph¶i biÕt kÕ thõa vµ ph¸t triÓn tÝch cùc nh÷ng kÕt qu¶ cña c«ng nghiÖp t­ b¶n nh­ thµnh tùu khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ - m«i tr­êng, lµ c¬ chÕ thÞ tr­êng víi nhiÒu h×nh thøc cô thÓ t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. §Ó vùc nÒn kinh tÕ l¹c hËu cña n­íc nhµ, §¶ng x¸c ®Þnh lµ ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Ó t¨ng søc sèng vµ n¨ng ®éng cho nÒn kinh tÕ, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. Ph¸t triÓn c¸c quan hÖ hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ vµ tù do bu«n b¸n, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tù do kinh doanh vµ ph¸t triÓn theo khu«n khæ cña ph¸p luËt, ®­îc b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt. Môc tiªu lµ lµm cho thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh vµ tËp thÓ ®ãng vai trß chñ ®¹o. Song song qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn th× chóng ta còng cÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. HiÖn nay nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta cßn ®ang ë tr×nh ®é kÐm ph¸t triÓn. BiÓu hiÖn ë sè l­îng hµng ho¸ vµ chñng lo¹i hµng ho¸ qu¸ nghÌo nµn, khèi l­îng hµng ho¸ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng vµ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cßn qu¸ nhá, chi phÝ s¶n xuÊt l¹i qu¸ cao dÉn ®Õn gi¸ thµnh cdao, nh­ng chÊt l­îng mÆt hµng lµ kÐm. NhiÒu lo¹i thÞ tr­êng quan träng cßn ë tr×nh ®é s¬ khai hoÆc míi ®ang trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh nh­: thÞ tr­êng vèn, thÞ tr­êng chøng kho¸n, thÞ tr­êng søc lao ®éng... Chóng ta còng cÇn më réng giao l­u kinh tÕ n­íc ngoµi, nhanh chãng héi nhËp vµo tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO, AFTA vµ c¸c 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hiÖp ®Þnh song ph­¬ng ®ång thêi ph¶i x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ. Muèn vËy, ta ph¶i ®a ph­¬ng ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc vµ ®èi t¸c, ph¶i qu¸n triÖt trªn nguyªn t¾c ®«i bªn cïng cã lîi, kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau vµ kh«ng ph©n biÖt chÕ ®é chÝnh trÞ - x· héi ph¶i triÖt ®Ó khai th¸c lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n­íc trong quanhÖ kinh tÕ quèc d©n nh»m khai th¸c tiÒm n¨ng lao ®éng, tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Êt n­íc, t¨ng xuÊt nhËp khÈu, thu hót vèn kü thuËt, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ kinh nghiÖm qu¶n lý. Thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng còng lµ mét trong chñ tr­¬ng quan träng cña §¶ng. §Ó lµm ®iÒu nµy th× chóng ta cÇn gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, ®æi míi c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ, gi¸ c¶, ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng quan träng nh­ thÞ tr­êng chøng kho¸n, thÞ tr­êng lao ®éng… Nhµ n­íc còng cÇn h¹n chÕ viÖc can thiÖp trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp mµ nªn tËp trung tèt c¸c chøc n¨ng t¹o m«i tr­êng, h­íng dÉn, hç trî cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi. X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé nh­ng th«ng tho¸ng lµnh m¹nh ®Ó t¹o sù tin t­ëng cho c¸c nhµ ®Çu t­ cña n­íc ngoµi. Tr¸nh t×nh tr¹ng giÊy tê phøc t¹p r¾c rèi, trªn b¶o d­íi kh«ng nghe lµm cho qu¸ tr×nh gi¶i to¶ mÆt b»ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Víi c¸c chñ tr­¬ng trªn ta nhËn thÊy vai trß quyÕt ®Þnh cña vËt chÊt ®èi víi ý thøc, ®ã còng lµ bµi häc quan träng cña §¶ng lµ: "Mäi ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ, t«n träng quy luËt kh¸ch quan. 2. §Ó x©y dùng XHCN còng cÇn ph¶i hiÓu s©u s¾c vai trß cña ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mét rong chñ tr­¬ng quan träng lµ ph¶i lÊy chñ nghÜa M¸c Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµm kim chØ nam cho hµnh ®éng. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh n»m trong hÖ t­ t­ëng M¸c - Lªnin lµ sù thèn nhÊt gi÷a chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ thùc tiÔn cña ®Êt n­íc ViÖt Nam. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh ®· b¶o vÒ vµ qu¸n triÖt chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Nh­ vËy muèn hiÓu s©u s¾c vµ vËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ph¶i n¾m v÷ng chñ nghÜa M¸c Lªnin, nhÊt lµ phÐp biÖn chøng duy vËt vµ ph¶i nghiªn cøu, n¾m v÷ng thùc tiÔn. Chóng ta ph¶i tËp trung suy nghÜ vÒ hai mÆt: Mét lµ, vÒ môc tiªu, lý t­ëng vµ ®¹o ®øc lèi sèng. §©y lµ yÕu tè c¬ b¶n nhÊt chi phèi mäi suy nghÜ, hµnh ®éng cña chóng ta quyÕt ®Þnh phÈm chÊt cña ng­êi c¸n bé, ®¶ng viªn trong ®iÒu kiÖn chuyÓn biÕn cña thÕ giíi vµ t×nh h×nh trong n­íc. T­ t­ëng cña B¸c kh¼ng ®Þnh mçi ng­êi chóng ta h·y n©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, ®¹o ®øc c«ng d©n vµ ®¹o ®øc cña ng­êi céng s¶n. Cô thÓ, chóng ta ph¶i "cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t­", lu«n v× sù nghiÖp d©n giµu n­íc m¹nh v× lîi Ých cña c¸ nh©n vµ c¶ lîi Ých cña céng ®ång. Kiªn quyÕt vµ nghiªm kh¾c chèng chñ nghÜa thùc dông víi c¸c biÓu hiÖn tÝnh ®a d¹ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng më cöa, thùc sù gãp phÇn ®Èy lïi n¹n tham nhòng vµ tÖ n¹n x· héi, ng¨n chÆn sù tho¸i ho¸ biÕn chÊt trong mét bé phËn c¸n bé, ®¶ng viªn. Hai lµ, vÒ yªu cÇu cña nhiÖm vô x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, mçi ng­êi trªn c­¬ng vÞ tr¸ch nhiÖm cña m×nh, ph¶i hoµn thµnh nhiÖm vô víi hiÖu qu¶, chÊt l­îng cao. V× vËy, chóng ta ph¶i ®Ò cao ý chÝ phÊn ®Êu, phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái, kh«ng sî hy sinh, gian khæ, ®ång thêi ph¶i ra søc trau dåi tri thøc. CÇn n©ng cao tri thøc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n, ®Æc biÖt lµ n©ng cao tr×nh ®é lý luËn vÒ chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, n©ng cao tri thøc 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. vÒ khoa häc tù nhiªn, ®Æc biÖt lµ mòi nhän vÒ khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Ph¶i n¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p nhËn thøc vµ hµnh ®éng cña B¸c, b¸m s¸t thùc tiÔn, b¸m s¸t c¬ së, th©m nhËp d©n chóng, ®¸nh gi¸ ®óng khã kh¨n thuËn lîi, thùc tr¹ng vµ triÓn väng. Tù néi lùc, v× d©n vµ thùc sù dùa vµo d©n, thùc hiÖn d©n chñ l¾ng nghe vµ t©m tr¹ng ý kiÕn cña d©n mµ t×m ra ph­¬ng s¸ch, biÖn ph¸p, nguån vèn søc m¹nh vËt chÊt vµ tinh thÇn, trÝ tuÖ ®Ó v­ît qua khã kh¨n vµ th¸ch thøc. PhÊn ®Êu tèt hai mÆt trªn lµ chóng ta ®· thùc sù qu¸n triÖt t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ lµm theo di chóc cña Ng­êi, ®Èy m¹nh sù nghiÖp c¸ch m¹ng mµ Ng­êi ®· chØ ®­êng ®Ó x©y dùng mét ®Êt n­íc ViÖt Nam hoµ b×nh thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vµ giµu m¹nh. Vai trß ý thøc t¸c ®éng l¹i vËt chÊt còng ph¶i ®­îc hiÖn râ ë khÝa c¹nh ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng vµ tÝch cùc vµ vai trß trung t©m cña con ng­êi, mét sè gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò nµy: Mét lµ, ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ d©n chñ ho¸ ®êi sèng x· héi nh»m ph¸t huy ®Çy ®ñ tÝnh tÝch cùc vµ quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. Hai lµ, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch x· héi phï hîp cã ý nghÜa then chèt trong viÖc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña ng­êi lao ®éng nh­: c¬ chÕ qu¶n lý míi ph¶i thÓ hiÖn râ b¶n chÊt cña mét c¬ chÕ d©n chñ, vµ c¬ chÕ nµy ph¶i lÊy con ng­êi lµm trung t©m, v× con ng­êi, h­íng tíi con ng­êi lµ ph¸t huy mäi nguån lùc. C¬ chÕ qu¶n lý míi ph¶i x©y dùng ®éi ngò qu¶n lý cã n¨ng lùc vµ phÈm chÊt thµnh th¹o vÒ nghiÖp vô. Ba lµ, ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi lao ®éng lµ ®éng lùc m¹nh mÏ cña qu¸ tr×nh n©ng cao tÝnh tÝch cùc cña con ng­êi: cÇn quan t©m ®óng møc ®Õn lîi Ých vËt chÊt, lîi Ých kinh tÕ cña ng­êi lao ®éng ®¶m b¶o nhu cÇu thiÕt yÕu cña hä ho¹t ®éng s¸ng t¹o nh­ ¨n, ë, mÆc, ®i l¹i, häc hµnh, kh¸m ch÷a bÖnh, nghØ ng¬i. 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Còng cÇn cã chÝnh s¸ch ®¶m b¶o vµ kÝch thÝch ph¸t triÓn vÒ mÆt tinh thÇn, thÓ chÊt cho nh©n d©n, t¨ng c­êng x©y dùng hÖ thèng c¬ chÕ chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò ba lîi Ých tËp thÓ, vµ lîi Ých x· héi nh»m ®¶m b¶o lîi Ých tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi cña ng­êi lao ®éng. §¶ng vµ Nhµ n­íc còng cÇn kh¾c phôc th¸i ®é tr«ng chê vµ û l¹i vµo hoµn c¶nh b»ng c¸ch nhanh chãng cæ phÇn ho¸ c¸c c«ng ty nhµ n­íc ®Ó t¹o sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng còng nh­ c¹nh tranh, nhÊt lµ trong thêi kú héi nhËp hiÖn nay. §¶ng còng ph¶i c­¬ng quyÕt gi¶i thÓ c¸c c«ng ty lµm ¨n thua lç nh­: Tæng c«ng ty sµnh sø ViÖt Nam, Tæng c«ng ty nhùa, Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam… ®Ó tr¸nh viÖc nhµ n­íc bá vèn vµo nh­ng l¹i lu«n ph¶i bï lç cho c¸c c«ng ty nµy. Ngoµi ra chóng ta còng cÇn n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc tri thøc khoa häc cho nh©n d©n nãi chung vµ ®Æc biÖt ®Çu t­ cho ngµnh gi¸o dôc. Chóng ta cÇn x©y dùng chiÕn l­îc gi¸o dôc, ®µo t¹o, víi nh÷ng gi¶i ph¸p m¹nh mÏ phï hîp ®Ó më réng quy m« chÊt l­îng ngµnh ®µo t¹o, ®èi víi néi dung vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, ®µo t¹o, c¶i tiÕn néi dung ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, ®µo t¹o phï hîp víi tõng ®èi t­îng, tr­êng líp ngµnh nghÒ. KÕt hîp gi÷a viÖc n©ng cao d©n trÝ, phæ cËp gi¸o dôc víi viÖc båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ng­êi lao ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cao cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Thùc hiÖn ®ång bé vµ cã hiÖu qu¶ c¸c gi¶i ph¸p trªn sÏ kÝch thÝch tÝnh n¨ng ®éng vµ tµi n¨ng s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng ë n­íc ta. Sù nghiÖp ®Êt n­íc cµng ph¸t triÓn th× tÝnh tÝch cùc vµ n¨ng ®éng cña con ng­êi cµng t¨ng lªn mét c¸ch hµng hîp víi quy luËt. KÕt luËn 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nãi tãm l¹i, vËt chÊt bao giê còng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi ý thøc, nã lµ c¸i cã tr­íc ý thøc, nh­ng ý thøc cã tÝnh lùc n¨ng ®éng t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt. Mèi t¸c ®éng qua l¹i nµy chØ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng­êi. Chóng ta n©ng cao vai trß cña ý thøc víi vËt chÊt chÝnh lµ ë chç n©ng cao n¨ng lùc nhËn thøc c¸c quy luËt kh¸ch quan vµ vËn dông c¸c quy luËt kh¸ch quan trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng­êi. Trong thêi k× ®æi míi cña n­íc ta khi chuyÓn nÒn tõ tËp trung, quan liªu sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lu«n lu«n xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan, t«n träng vµ hµnh ®éng theo quy luËt kh¸ch quan. Víi chñ tr­¬ng nµy chóng ta ®· giµnh ®­îc mét sè th¾ng lîi to lín tuy nhiªn vÉn cßn mét sè thiÕu sãt, ®Æc biÖt ë kh©u hµnh ®éng. §Ò ra chñ tr­¬ng lµ vÊn ®Ò quan träng nh­ng thùc hiÖn nã míi lµ mét vÊn ®Ò thùc sù khã kh¨n. 11 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. T¹p chÝ Céng s¶n, sè 6, n¨m 2001 2. T¹p chÝ Céng s¶n, sè 8, n¨m 2001 3. T¹p chÝ Céng s¶n, sè 23, n¨m 1999 4. T¹p chÝ Céng s¶n, sè 5, n¨m 2001 5. T¹p chÝ ch©u ¸ - TBD, sè 2, n¨m 2000 6. T¹p chÝ TriÕt häc, sè 3, n¨m 2001 7. NhiÒu t¸c gi¶ "ChiÕn l­îc kinh doanh", NXB Hµ Néi, 2001. 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. môc lôc Lêi më ®Çu .................................................................................................... 1 Néi dung........................................................................................................ 2 I. Lý luËn chung vÒ mèi quan hÖ vËt chÊt vµ ý thøc ........................................ 2 1. VËt chÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ý thøc ..................................................... 2 2. ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt ................................................................... 3 II. VËn dông mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc ®èi víi con ®­êng ®i lªn x· héi chñ nghÜa cña n­íc ta ...................................................... 5 1. §Ó x©y dùng x· héi chñ nghÜa ph¶i nhËn thÊy nguyªn lý vËt chÊt ®Þnh ý thøc lµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan vµ hµnh ®éng theo nã ................. 5 2. §Ó x©y dùng XHCN còng cÇn ph¶i hiÓu s©u s¾c vai trß cña ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt ........................................................................................ 8 KÕt luËn....................................................................................................... 11 Tµi liÖu tham kh¶o ..................................................................................... 12 13
- Xem thêm -