Tài liệu Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại doanh nghiệp tư nhân tân thành công

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THANH LAM PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN THÀNH CÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Mã số ngành: 52340301 Tháng 01 - 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THANH LAM MSSV: C1200299 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN THÀNH CÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Mã số ngành: 52340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐÀM THỊ PHONG BA Tháng 01– 2014 LỜI CẢM TẠ Qua thời gian học tập tại trường Đại Học Cần Thơ và ba tháng thực tập tại doanh nghiệp tư nhân Tân Thành Công, em đã học tập và tích lũy được nhiều kiến thức quý báu. Thông qua việc kết hợp giữa lý thuyết đã được học và thực tế trong thời gian thực tập em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp “Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận tại doanh nghiệp tư nhân Tân Thành Công. Để đạt được kết quả này vô cùng biết ơn và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến. - Ban giám hiệu trường Đại Học Cần Thơ, ban lãnh đạo Khoa Kinh Tế & QTKD, cùng tất cả các thầy cô đã tận tình dạy bảo và truyền đạt nhiều kiến thức quý báu cho em trong suốt quá trình học. - Cô Th.s Đàm Thị Phong Ba đã dành nhiều thời gian hướng dẫn, đóng góp ý kiến, sửa chữa những sơ sót để giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. - Ban lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân Tân Thành Công, cùng toàn thể nhân viên của các phòng ban đã tạo điều kiện cho em thực tập tại cơ quan. Đặc biệc là các anh chị công tác tại phòng kế toán của công ty đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho em được tìm hiểu các quy trình nghiệp vụ, thu thập số liệu. - Cuối lời, em xin kính chúc quý thầy cô, cùng quý công ty dồi dào sức khỏe đạt nhiều thành công trong công việc. Chân thành cảm ơn và lễ phép kính chào. Cần thơ, ngày… tháng…. năm 2014 Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) Trần Thanh Lam i TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết đề tài “Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận tại doanh nghiệp tư nhân Tân Thành Công” là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào khác. Cần thơ, ngày…. tháng….năm 2014 Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) Trần Thanh Lam ii NHẬN XÉT CƠ QUAN THỰC TẬP ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Giám đốc doanh nghiệp (Ký, ghi họ tên, đống dấu) iii BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ và tên người nhận xét: ...................................................................... Học vị: .................................................................................................... Chuyên ngành: ........................................................................................ Nhiệm vụ trong hội đồng: Cán bộ hướng dẫn Cơ quan công tác: ................................................................................... Tên sinh viên: Trần Thanh Lam Mã số sinh viên: C1200299 Lớp: Kế toán_K38 Tên đề tài: Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận tại doanh nghiệp tư nhân Tân Thành Công. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... 2. Hình thức trình bày ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 5. Nội dung và kết quả đạt được ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. iv 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa). ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Cần thơ, ngày…..tháng…. năm 2014 NGƯỜI NHẬN XÉT v BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ và tên người nhận xét: ...................................................................... Học vị: .................................................................................................... Chuyên ngành: ........................................................................................ Nhiệm vụ trong hội đồng: Cán bộ phản biện Cơ quan công tác: ................................................................................... Tên sinh viên: Trần Thanh Lam Mã số sinh viên: C1200299 Lớp: Kế toán_K38 Tên đề tài: Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận tại doanh nghiệp tư nhân Tân Thành Công. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 2. Hình thức trình bày ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 5. Nội dung và kết quả đạt được ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. vi 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa). ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Cần thơ, ngày ….tháng…năm 2014 NGƯỜI NHẬN XÉT vii MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ........................................................................ 1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................... 1 1.1.1 Sự cần thiết của đề tài ........................................................................... 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................... 1 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung .................................................................. 1 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể .................................................................. 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...................................................................... 2 1.3.1 Phạm vi về không gian ......................................................................... 2 1.3.2 Phạm vi về thời gian ............................................................................. 2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ........................................................................... 2 CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................... 3 2.1.1 Khái niệm phân tích mối quan hệ C.V.P .............................................. 3 2.1.2 Mục đích phân tích mối quan hệ C.V.P ................................................ 3 2.1.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí ........................................... 3 2.1.3.1 Chi phí khả biến ................................................................................. 3 2.1.3.2 Chi phí bất biến .................................................................................. 5 2.1.3.3 Chi phí hỗn hợp ................................................................................. 6 2.1.4 Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí ................................................... 8 2.1.5 Các khái niệm cơ bản sử dụng trong phân tích C.V.P .......................... 9 2.1.5.1 Số dư đảm phí .................................................................................... 9 2.1.5.2 Tỷ lệ số dư đảm phí ......................................................................... 10 2.1.5.3 Cơ cấu chi phí .................................................................................. 11 2.1.5.4 Đòn bẩy hoạt động ........................................................................... 12 2.1.6 Phân tích điểm hòa vốn ...................................................................... 13 2.1.6.1 Điểm hòa vốn ................................................................................... 13 2.1.7 Phân tích kết cấu hàng bán ................................................................ 17 2.1.7.1 Khái niệm kết cấu hàng bán ............................................................ 17 2.1.7.2 Kết cấu hàng bán và phân tích điểm hòa vốn .................................. 17 2.1.8 Hạn chế của mô hình phân tích C.V.P ................................................ 18 2.1.8.1 Một số giả thuyết giới hạn phân tích mối quan hệ C.V.P............... 18 viii 2.1.8.2 Các giả định khi phân tích mối quan hệ C.V.P ............................... 18 2.1.9 C.V.P trong việc ra quyết định lựa chọns phương án kinh doanh ...... 18 2.1.9.1 Lựa chọn phương án kinh doanh khi biến phí, sản lượng tiêu thụ thay đổi trong khi các nhân tố khác không đổi .................................................... 18 2.1.9.2 Lựa chọn phương án kinh doanh khi định phí, sản lượng thay đổi trong khi các nhân tố khác không đổi ................................................................... 19 2.1.9.3 Lựa chọn phương án kinh doanh khi biến phí, định phí, sản lượng thay đổi trong khi các nhân tố khác không đổi .................................................... 19 2.1.9.4 Lựa chọn phương án kinh doanh khi định phí, sản lượng, giá bán thay đổi trong khi các nhân tố khác không đổi .................................................... 20 2.1.9.5 Lựa chọn phương án kinh doanh khi biến phí, định phí, sản lượng, giá bán thay đổi trong khi các nhân tố khác không đổi ..................................... 20 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................... 20 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ............................................................. 20 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ............................................................ 20 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN THÀNH CÔNG ................................................................... 21 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN....................................... 21 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA DOANH NGHIỆP .................... 22 3.2.1 Bộ máy quản lý của doanh nghiệp...................................................... 22 3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận .............................................. 22 3.3 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH .......................................................... 23 3.4 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN .......................................................... 23 3.4.1 Sơ đồ tổ chức ...................................................................................... 23 3.4.2 Chế độ kế toán áp dụng ...................................................................... 24 3.4.3 Hình thức ghi sổ kế toán ..................................................................... 25 3.5 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP QUA 3 NĂM 2011 – 2013........................................................... 27 3.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG THỜI GIAN QUA .............. 30 3.6.1 Thuận lợi ............................................................................................. 30 3.6.2 Khó khăn ............................................................................................. 30 3.6.3 Chiến lược phát triển của doanh nghiệp ............................................. 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ C.V.P TẠI DNTN TÂN THÀNH CÔNG .......................................................................................... 32 4.1 PHÂN TÍCH SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ....................................................................................................... 32 ix 4.1.1 Sản lượng ............................................................................................ 32 4.1.2 Doanh thu............................................................................................ 33 4.2 PHÂN TÍCH CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP THEO CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ.............................................................................................. 35 4.2.1 Căn cứ ứng xử của chi phí .................................................................. 35 4.2.2 Chi phí khả biến .................................................................................. 35 4.2.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ..................................................... 36 4.2.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp ............................................................. 38 4.2.2.3 Biến phí sản xuất chung ................................................................... 39 4.2.2.4 Biến phí kinh doanh ......................................................................... 39 4.2.3 Chi phí bất biến ................................................................................... 40 4.2.3.1 Định phí sản xuất chung .................................................................. 40 4.2.3.3 Định phí kinh doanh ........................................................................ 41 4.2.4 Tổng hợp chi phí năm 2013 ................................................................ 42 4.3 BÁO CÁO THU NHẬP THEO SỐ DƯ ĐẢM PHÍ .............................. 43 4.3.1 Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí ................................................. 43 4.3.2 Số dư đảm phí ..................................................................................... 45 4.3.3 Tỷ lệ số dư đảm phí ............................................................................ 47 4.3.4 Kết cấu chi phí .................................................................................... 48 4.3.5 Đòn cân hoạt động .............................................................................. 49 4.4 PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN ........................................................... 50 4.4.1 Sản lượng hòa vốn .............................................................................. 50 4.4.2 Doanh thu hòa vốn .............................................................................. 53 4.4.3 Thời gian hòa vốn ............................................................................... 53 4.4.4 Tỷ lệ hòa vốn ...................................................................................... 54 4.4.5 Đồ thị hòa vốn và Độ thị lợi nhuận .................................................... 55 4.4.6 Doanh thu an toàn ............................................................................... 58 4.5 PHÂN TÍCH KẾT CẤU ........................................................................ 58 4.5.1 Kết cấu hàng bán ................................................................................ 58 4.5.2 Mối quan hệ giữa kết cấu hàng bán và điểm hòa vốn ........................ 59 4.7 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH ........................................................ 63 4.7.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2014 ......................................................... 63 4.7.2 Lợi nhuận dự kiến năm 2014 .............................................................. 64 4.7.3 Đòn cân hoạt động dự kiến ................................................................. 65 x 4.7.4 Doanh thu an toàn dự kiến và tỷ lệ doanh thu an toàn ....................... 65 4.7.5 Thời gian hoà vốn dự kiến .................................................................. 66 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN THÀNH CÔNG ....... 68 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN .......................................................... 68 5.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU .................................................. 69 5.2.1 Tăng khối lượng bán ........................................................................... 69 5.2.2 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ........................................................ 69 5.2.3 Chi phí nhân công trực tiếp ................................................................ 70 5.2.4 Chi phí sản xuất chung ....................................................................... 70 5.2.5 Chi phí quản lý kinh doanh ................................................................. 70 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................... 72 6.1 KẾT LUẬN ........................................................................................... 72 6.2 KIẾN NGHỊ ........................................................................................... 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 74 xi DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1: Báo cáo thu nhập dạng tổng quát ................................................ 10 Bảng 2.2: Điểm hòa vốn .............................................................................. 13 Bảng 3.1: Danh sách các mặt hàng đúc tại doanh nghiệp ........................... 23 Bảng 3.2: Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2011 – 2013.............. 29 Bảng 4.1: Sản lượng tiêu thụ của ba dòng sản phẩm qua ba năm 2011, 2012, 2013 ............................................................................................................. 32 Bảng 4.2: Doanh thu của ba dòng sản phẩm qua ba năm 2011 - 2013 ...... 34 Bảng 4.3: Căn cứ ứng xử của ba dòng sản phẩm thau đúc, gang đúc, nhôm đúc ............................................................................................................. 35 Bảng 4.4: Bảng tổng hợp tình hình thu mua nguyên vật liệu trong năm 2013 của ba dòng sản phẩm .................................................................................. 36 Bảng 4.5: Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu của ba dòng sản phẩm trong năm 2013 ..................................................................................................... 37 Bảng 4.6: Bảng tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp của ba dòng sản phẩm trong năm 2013 ............................................................................................ 38 Bảng 4.7: Biến phí sản xuất chung của ba dòng sản phẩm trong ............... 39 Bảng 4.8: Biến phí kinh doanh của ba dòng sản phẩm trong năm 2013 ..... 40 Bảng 4.9: Định phí sản xuất chung của ba dòng sản phẩm ......................... 41 Bảng 4.10: Định phí kinh doanh của ba dòng sản phẩm trong năm 2013 ... 42 Bảng 4.11: Tổng hợp chi phí phát sinh của ba dòng sản phẩm ................... 42 Bảng 4.12: Doanh thu bán hàng của ba dòng sản phẩm trong năm ............ 43 Bảng 4.13: Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí của ba dòng ................... 44 Bảng 4.14: Báo cáo thu nhập tổng hợp của ba dòng sản phẩm ................... 45 Bảng 4.15: Số dư đảm phí ba dòng sản phẩm trong năm 2013 ................... 45 Bảng 4.16: Số dư đảm phí đơn vị của ba dòng sản phẩm ........................... 46 Bảng 4.17: Mối quan hệ giữa số dư đảm phí đơn vị và sản lượng .............. 46 Bảng 4.18: Tỷ lệ số dư đảm phí của ba dòng sản phẩm .............................. 47 Bảng 4.19: Cơ cấu chi phí của ba dòng sản phẩm ....................................... 48 Bảng 4.20: Độ lớn đòn cân hoạt động của ba dòng sản phẩm .................... 49 Bảng 4.21: Mối quan hệ giữa độ lớn đòn cân hoạt động ............................. 50 Bảng 4.22: Sản lượng hòa vốn từng dòng sản phẩm ................................... 50 Bảng 4.23: Chênh lệch giữa sản lượng tiêu thụ ........................................... 51 Bảng 4.24: Biến động sản lượng thực tế xoay quanh sản lượng hoà vốn trong năm 2013 ..................................................................................................... 52 xii Bảng 4.25: Doanh thu hòa vốn ba dòng sản phẩm ...................................... 53 Bảng 4.26: Chênh lệch giữa doanh thu hoà vốn và doanh thu tiêu thụ ....... 53 Bảng 4.27: Thời gian hòa vốn ba dòng sản phẩm trong năm 2013 ............. 54 Bảng 4.28: Tỷ lệ hòa vốn ba dòng sản phẩm trong năm 2013 .................... 54 Bảng 4.29: Doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn của ba dòng sản phẩm trong năm 2013 .................................................................................. 58 Bảng 4.30: Bảng kết cấu hàng bán của ba dòng sản phẩm .......................... 58 Bảng 4.31: Mối quan hệ giữa kết cấu hàng bán và điểm hòa vốn của từng dòng sản phẩm ..................................................................................................... 60 Bảng 4.32: Doanh thu an toàn và doanh thu hoà vốn khi thay đổi kết cấu hàng bán ............................................................................................................... 62 Bảng 4.33: Sản lượng kế hoạch từng dòng sản phẩm trong năm 2014 ....... 63 Bảng 4.34: Doanh thu kế hoach năm 2014 .................................................. 64 Bảng 4.35: Đòn cân hoạt động dự kiến trong năm 2014 ............................. 65 Bảng 4.36: Doanh thu an toàn dự kiến và tỷ lệ doanh thu an toàn .............. 66 Bảng 4.37: Thời gian hoà vốn dự kiến năm 2014 ....................................... 66 xiii DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1 Đồ thị biểu diễn đường chi phí khả biến thực thụ .......................... 4 Hình 2.2 Đồ thị biểu diễn đường chi phí khả biến cấp bậc ........................... 5 Hình 2.3 Đồ thị biểu diễn đường chi phí bất biến bắt buộc........................... 6 Hình 2.4 Đồ thị biểu diễn đường chi phí bất biến không bắt buộc ............... 6 Hình 2.5 Đồ thị biểu diễn đường chi phí hỗn hợp ......................................... 7 Hình 2.6 Minh họa C.V.P dạng tổng quát .................................................. 14 Hình 2.7 Minh họa C.V.P dạng phân biệt ................................................... 15 Hình 3.1 Bộ máy quản lý của doanh nghiệp................................................ 22 Hình 3.2 Sơ đồ bộ máy kế toán của doanh nghiệp ...................................... 24 Hình 3.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung ..... 26 Hình 4.1 Đồ thị hòa vốn của dòng sản phẩm thau đúc ................................ 55 Hình 4.2 Đồ thị lợi nhuận của dòng sản phẩm thau đúc ............................. 55 Hình 4.3 Đồ thị hòa vốn của dòng sản phẩm gang đúc ............................... 56 Hình 4.4 Đồ thị lợi nhuận của dòng sản phẩm gang đúc ............................ 56 Hình 4.5 Đồ thị hòa vốn của dòng sản phẩm nhôm đúc .............................. 57 Hình 4.6 Đồ thị lợi nhuận của dòng sản phẩm nhôm đúc ........................... 57 xiv DANH SÁCH CÔNG THỨC 2.1 Biến phí đơn vị K..................................................................................... 8 2.2 Chi phí bất biến ........................................................................................ 8 2.3 Phương pháp bình phương bé nhất .......................................................... 8 2.4 Sản lượng hòa vốn ................................................................................. 10 2.5 Tỷ lệ số dư đảm phí ............................................................................... 10 2.6 Đòn bẩy hoạt động ................................................................................. 12 2.7 Tốc độ tăng lợi nhuận ............................................................................ 12 2.8 Tốc độ tăng doanh thu ........................................................................... 12 2.9 Độ lớn của đòn bẩy hoạt động ............................................................... 13 2.10 Sản lượng hoà vốn ............................................................................... 15 2.11 Doanh thu hòa vốn ............................................................................... 16 2.12 Thời gian hòa vốn ................................................................................ 16 2.13 Doanh thu bình quân 1 ngày ................................................................ 16 2.14 Tỷ lệ hòa vốn ....................................................................................... 17 2.15 Số dư đảm phí mới do thay đổi biến phí, sản lượng ............................ 19 2.16 Số dư đảm phí mới do thay đổi định phí, sản lượng ........................... 19 2.17 Số dư đảm phí mới do thay đổi biến phí, định phí, sản lượng ............ 19 2.18 Số dư đảm phí mới do thay đổi định phí, sản lượng, giá bán .............. 20 2.19 Số dư đảm phí do biến động biến phí, định phí ................................... 20 xv DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ĐBHĐ: Đòn bẩy hoạt động SL: Sản lượng KH – ĐT: Khoa học – Đầu tư QĐ: Quyết định BTC: Bộ tài chính DT: Doanh thu CPBB: Chi phí bất biến CPKB: Chi phí khả biến LN: Lợi nhuận KC: Kết cấu DNTN: Doanh Nghiệp Tư Nhân xvi CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1.1 Sự cần thiết của đề tài Khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường thì cũng là lúc các doanh nghiệp bắt đầu cuộc chiến cạnh tranh với những thử thách và khó khăn mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể vượt qua. Để có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường đang diễn biến đầy phức tạp khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế, các doanh nghiệp đã phải nổ lực hết mình và cạnh tranh trên tất cả các lĩnh vực: giá cả, chất lượng, mẫu mã....muốn tạo ra một sản phẩm vừa có chất lượng tốt mà giá cả hợp lý quả là khó khăn cho nhà quản trị. Các nhà quản trị phải nắm bắt được nguồn thông tin nhanh chóng, kịp thời, dự đoán và ra quyết định một cách đúng đắn. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C.V.P) là một công cụ của công tác hoạch định và kiểm soát của nhà quản lý. Kỹ thuật phân tích này biểu hiện mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, sản lượng và lợi nhuận. Qua đó, các nhà quản trị sẽ biết được ảnh hưởng của từng yếu tố như giá bán, sản lượng, kết cấu mặt hàng và đặc biệt là ảnh hưởng của kết cấu chi phí đến lợi nhuận như thế, đã đang và sẽ làm tăng (giảm) lợi nhuận ra sao. Ngoài ra, thông qua việc phân tích này sẽ giúp cho các nhà quản trị có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình tài chính và có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, là cơ sở để các nhà quản trị đưa ra các quyết định. Qua việc phân tích này thì các nhà quản trị sẽ biết được sự ảnh hưởng của từng yếu tố như là giá bán của sản lượng, kết cấu mặt hàng và đặc biệt là sự ảnh hưởng của kết cấu chi phí đó đến lợi nhuận của doanh nghiệp như thế nào. Nên đề tài “Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thành Công” đã được tôi chọn làm đề tài để nghiên cứu. Thông qua đề tài này tôi có thể vận dụng những kiến thức đã có để so sánh và áp dụng vào điều kiện kinh doanh thực tế, nhằm rút ra những kiến thức cần thiết giúp cho việc điều hành, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp đạt một cách hiệu quả nhất. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thành Công thông qua việc nghiên cứu các mối quan hệ của các yếu tố giá bán, sản lượng tiêu thụ, chi phí khả biến, chi phí bất biến, kết cấu chi phí ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Qua đó đề xuất giải pháp nhằm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. 1 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Đánh giá hiệu quả sử dụng cơ cấu chi phí, để xác định biến phí và định phí trong năm 2013. - Phân tích mối quan hệ giữa Chí phí – Khối lượng – Lợi nhuận của các dòng sản phẩm doanh nghiệp chủ lực làm từ thau đúc, gang đúc, nhôm đúc trong năm 2013. - Phân tích điểm hòa vốn. - Ứng dụng mối quan hệ giữa Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận trong việc lập kế hoạch lựa chọn phương án kinh doanh trong năm 2014. - Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thành Công trong năm 2013. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi về không gian Đề tài phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thành Công. 1.3.2 Phạm vi về thời gian - Đề tài được nghiên cứu từ 13 tháng 01 năm 2014 đến ngày 28 tháng 04 năm 2014. - Số liệu sử dụng trong luận văn được thu thập từ năm 2011 đến năm 2013. 1.3.4 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thành Công. 2
- Xem thêm -