Tài liệu Phân tích mối quan hệ chi phí - doanh thu - lợi nhuận c&#

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 11639 tài liệu

Mô tả:

Trang 1 I. MÄÜT SÄÚ KHAÏI NIÃÛM CÅ BAÍN VÃÖ PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CHI PHÊ - DOANH THU - LÅÜI NHUÁÛN 1. Chi phê: 1.1. Khaïi niãûm vãö chi phê: Quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh cuía doanh nghiãûp coï thãø âæåüc khaïi quaït bàòng ba giai âoaûn cå baín coï mäúi quan hãû máût thiãút våïi nhau: - Quaï trçnh mua sàõm, chuáøn bë caïc yãúu täú âáöu vaìo cuía quaï trçnh saín xuáút kinh doanh (lao âäüng, âäúi tæåüng lao âäüng, tæ liãûu lao âäüng). - Quaï trçnh váûn âäüng biãún âäøi näüi taûi caïc yãúu täú âáöu vaìo cuía quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh mäüt caïch coï muûc âêch thaình kãút quaí cuäúi cuìng. - Quaï trçnh tiãu thuû (thæûc hiãûn giaï trë vaì giaï trë sæí duûng) caïc saín pháøm cuäúi cuìng cuía quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh (caïc saín pháøm, cäng viãûc, lao vuû âaî hoaìn thaình). Nhæ váûy, hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp thæûc cháút laì sæû váûn âäüng, kãút håüp, chuyãøn âäøi näüi taûi caïc yãúu täú saín xuáút kinh doanh âaî boí ra âãø taûo ra caïc saín pháøm, cäng viãûc, lao vuû nháút âënh. Trãn phæång diãûn âoï, khaïi niãûm chi phê coï yï nghéa ráút quan troüng âäúi våïi doanh nghiãûp. Chi phê cuía doanh nghiãûp laì toaìn bäü caïc hao phê vãö lao âäüng säúng, lao âäüng váût hoïa vaì caïc chi phê cáön thiãút khaïc maì doanh nghiãûp phaíi chi ra trong quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh, biãøu hiãûn bàòng tiãön tênh cho mäüt thåìi kyì nháút âënh. 1.2. Phán loaûi chi phê theo caïch æïng xæí: Chi phê âæåüc phán loaûi theo nhiãöu caïch, tuìy theo muûc âêch sæí duûng cuía nhaì quaín trë trong tæìng quyãút âënh. Âãø phuûc vuû cho phán têch CVP thç tiãu thæïc phán loaûi chi phê hæîu hiãûu nháút laì phán loaûi chi phê theo caïch æïng xæí. Theo quan âiãøm vãö caïch æïng xæí , chi phê âæåüc chia thaình ba loaûi sau: 1.2.1. Biãún phê (Chi phê khaí biãún) a. Khaïi niãûm: Biãún phê laì nhæîng chi phê maì giaï trë cuía noï seî tàng, giaím theo sæû tàng, giaím cuía mæïc âäü hoaût âäüng. Täøng säú cuía chi phê khaí biãún seî tàng khi mæïc âäü hoaût âäüng tàng, tuy nhiãn nãúu tênh trãn mäüt âån vë cuía mæïc âäü hoaût âäüng thç chi phê khaí biãún laûi khäng âäøi. Chi phê khaí biãún chè phaït sinh khi coï hoaût âäüng. Biãún phê thæåìng bao gäöm: chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, chi phê nhán cäng træûc tiãúp, v.v.. Trang 2 Täøng biãún phê Biãún phê âån vë y= ax = yy= aa Mæïc ta âäünháûn tháúy Khaío saït tèMæïc mè âäü hån vãö biãún phê, chuïng hoaût âäüng hoaût hçnh âäüngthæïc täön ràòng biãún phê khäng phaíi thuáön nháút mäüt taûi maì coìn täön taûi dæåïi nhiãöu hçnh thæïc khaïc nhau. b. Phán loaûi biãún phê: b1. Biãún phê tè lãû : Âáy laì loaûi biãún phê maì sæû biãún âäüng cuía chuïng thæûc sæû thay âäøi tè lãû thuáûn våïi mæïc âäü hoaût âäüng nhæ chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, chi phê nhán cäng træûc tiãúp, chi phê hoa häöng baïn haìng...Vãö màût toaïn hoüc, biãún phê tè lãû âæåüc thãø hiãûn theo phæång trçnh sau: y = ax Våïi y: laì täøng biãún phê a: laì biãún phê trãn mäüt mæïc âäü hoaût âäüng x: laì mæïc âäü hoaût âäüng Âäö thë biãøu diãùn biãún phê tè lãû coï daûng nhæ sau: Chi phê y= a1x y= a2x Mæïc âäü hoaût âäüng b2. Biãún phê cáúp báûc: Biãún phê cáúp báûc laì biãún phê maì sæû thay âäøi chè xaíy ra khi mæïc âäü hoaût âäüng âaût âãún mäüt giåïi haûn nháút âënh nhæ tiãön læång nhán viãn baío trç, chi phê âiãûn nàng. Vãö phæång diãûn toaïn hoüc, biãún phê cáúp báûc âæåüc thãø hiãûn theo phæång trçnh sau: y = aixi Våïi a laì biãún phê trãn 1 âån vë mæïc âäü hoaût âäüng åí phaûm vi i Trang 3 Âäö thë biãøu diãùn biãún phê cáúp báûc coï daûng nhæ sau: Täøng biãún phê cáúp báûc y= aixi y3 y2 y1 Mæïc âäü hoaût 1.2.2. Âënh phê (Chi phê báút biãún) âäüng a. Khaïi niãûm: Âënh phê laì nhæîng chi phê maì täøng säú cuía noï khäng thay âäøi khi mæïc âäü hoaût âäüng thay âäøi. Âënh phê bao gäöm chi phê kháúu hao TSCÂ, chi phê quaíng caïo, tiãön thuã nhaì... Täøng âënh phê Âënh phê âån vë y= b y= b/x b. Phán loaûi âënh phê: b1. Âënh phê bàõt buäüc: Laì nhæîng doìng âënh phê liãn quan âãún kháúu hao taìi saín daìi haûn, chi phê sæíâäü duûng taìi saín daìi haûn vaì chi phê liãn Mæïc Mæïc âäü quan âãún læånghoaût cuía âäüng nhaì quaín trë gàõn liãön våïiâäüng cáúu truïc täø hoaût chæïc saín xuáút kinh doanh cuía mäüt doanh nghiãûp. Hai âàûc âiãøm cå baín cuía âënh phê bàõt buäüc: + Chuïng täön taûi láu daìi trong hoaût âäüng saín xuáút cuîng nhæ kinh doanh cuía âån vë + Chuïng khäng thãø càõt giaím âãún bàòng 0 trong mäüt thåìi gian ngàõn. Vãö phæång diãûn toaïn hoüc, âënh phê bàõt buäüc thãø hiãûn bàòng âæåìng thàóng Chi phêy = b Våïi b laì hàòng säú y= b Mæïc âäü Trang 4 b2. Âënh phê tuìy yï: Âæåüc xem laì chi phê báút biãún quaín trë. Doìng chi phê naìy phaït sinh tæì caïc quyãút âënh hàòng nàm cuía nhaì quaín trë nhæ chi phê quaíng caïo, nghiãn cæïu. Âënh phê tuìy yï liãn quan âãún kãú hoaûch ngàõn haûn vaì aính hæåíng âãún doìng chi phê cuía doanh nghiãûp. Trong træåìng håüp cáön thiãút coï thãø càõt boí âënh phê tuìy yï. Chi phê Mæïc âäü hoaût 1.2.3. Chi phê häùn håüp: âäüng a. Khaïi niãûm: Chi phê häùn håüp laì loaûi chi phê maì baín thán noï bao gäöm caí caïc yãúu täú biãún phê láùn âënh phê.ÅÍ mæïc âäü hoaût âäüng càn baín, chi phê häùn håüp thãø hiãûn caïc âàûc âiãøm cuía âënh phê, quaï mæïc âoï noï laûi thãø hiãûn âàûc tênh cuía biãún phê. Âäö thë biãøu diãùn chi phê häùn håüp: Chi phê Chi phê Biãún phê Âënh phê Biãún phê Âënh phê VêCàn duû: Doanh nghiãûp taíi âãø sæí duûng Mâhâ váûn Mâhâ thuã xe váûnCàn chuyãøn Ngoaìi ra, cæï baín haìng hoaï, chi phê thuã laì 10 triãûu/nàm. baín mäùi km váûn chuyãøn thç doanh nghiãûp phaíi traí thãm cho chuí xe 500 â/km. Nãúu trong nàm säú km xe chaûy laì 10.000 km, täøng säú tiãön doanh nghiãûp phaíi traí, thuäüc loaûi chi phê häùn håüp coï daûng nhæ sau: 10 tr + (10.000 x 500â) = 15tr.â Trang 5 Trong âoï: - Âënh phê haìng nàm laì 10 tr.â. - Biãún phê laì säú tiãön traí thãm cho mäùi km xe váûn chuyãøn laì 5 tr.â. Chi phê (tr.â) 5 10 Càn baín Mâhâ b. Phæång phaïp phán têch chi phê häùn håüp: Âãø thuáûn tiãûn cho viãûc sæí duûng trong phán têch vaì láûp kãú hoaûnh kinh doanh, kiãøm soaït chi phê thç cáön phaíi phán têch nhàòm læåüng hoaï vaì taïch riãng biãún phê vaì âënh phê trong chi phê häùn håüp. Phæång trçnh tuyãún tênh duìng læåüng hoaï chi phê häùn håüp laì: y = a + bx Trong âoï: y: Chi phê häùn håüp cáön phán têch a: Täøng âënh phê cho mæïc âäü hoaût âäüng trong kyì b: Biãún phê cho mäüt âån vë hoaût âäüng x: Säú læåüng âån vë hoaût âäüng Coï 3 phæång phaïp taïch chi phê häùn håüp: - Phæång phaïp cæûc âaûi, cæûc tiãøu: Phæång phaïp naìy âoìi hoíi phaíi quan saït caïc chi phê phaït sinh åí mæïc âäü hoaût âäüng cao nháút vaì tháúp nháút cuía hoaût âäüng trong phaûm vi phuì håüp. Âãø xaïc âënh pháön khaí biãún trong chi phê häùn håüp, ngæåìi ta seî láúy chãnh lãûch vãö chi phê åí mæïc âäü hoaût âäüng cao nháút vaì tháúp nháút chia cho chãnh lãûch giæîa mæïc âäü hoaût âäüng cao nháút vaì tháúp nháút seî tênh âæåüc biãún phê âån vë. Xaïc âënh âënh phê vaì suy ra phæång trçnh dæû âoaïn chi phê häùn håüp: y = a + bx. - Phæång phaïp âäö thë âiãøm: Laì phæång phaïp phán têch thäng qua viãûc sæí duûng âäö thë biãøu diãùn táút caí caïc giao âiãøm cuía chi phê våïi mæïc âäü hoaût âäüng. Phæång phaïp naìy âoìi hoíi phaíi coï caïc säú liãûu vãö mæïc âäü hoaût âäüng âaî âæåüc thäúng kã qua caïc kyì cuía hoaût âäüng kinh doanh vaì cuäúi cuìng âi âãún phæång trçnh dæû âoaïn chi phê häùn håüp nhæ sau: y = a + bx. Trang 6 - Phæång phaïp bçnh phæång beï nháút: Phæång phaïp naìy xaïc âënh phæång trçnh biãún thiãn cuía chi phê dæûa trãn tênh toaïn cuía phæång trçnh tuyãún tênh trong phán têch thäúng kã. Tæì phæång trçnh tuyãún tênh càn baín, táûp håüp n láön quan saït, ta coï hãû phæång trçnh sau:  y n.b  a  x  xy b x  a  x 2 Giaíi hãû phæång trçnh trãn, ta ruït ra giaï trë cuía a vaì b. Sau khi tênh âæåüc a vaì b, ta suy ra âæåìng biãøu diãùn chi phê: y = a + bx. Trong ba phæång phaïp phán têch chi phê häùn håüp thç phæång phaïp bçnh phæång beï nháút laì tinh vi hån hai phæång phaïp coìn laûi vç noï keí âæåìng biãøu diãùn bàòng phán têch thäúng kã, kãút quaí cho ra âäü chênh xaïc cao, thêch håüp våïi dæû âoaïn tæång æïng. 1.3. YÏ nghéa cuía viãûc phán biãût chi phê thaình biãún phê, âënh phê vaì chi phê häùn håüp: Viãûc phán biãût biãún phê, âënh phê vaì chi phê häùn håüp coï yï nghéa quan troüng trong viãûc thiãút kãú, xáy dæûng caïc mä hçnh chi phê, trong phán têch mäúi quan hãû CVP âãø xaïc âënh âiãøm hoaì väún vaì ra caïc quyãút âënh quan troüng khaïc trong quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh. Ngoaìi ra, phán biãût chi phê thaình biãún phê vaì âënh phê coìn giuïp nhaì quaín trë tçm ra nhæîng giaíi phaïp âuïng âàõn nhàòm náng cao hiãûu quaí cuía chi phê. - Âäúi våïi âënh phê: cáön náng cao hiãûu quaí sæí duûng chi phê trong saín xuáút kinh doanh. - Âäúi våïi biãún phê: cáön tiãút kiãûm chi phê âån vë saín pháøm vaì täøng biãún phê. 2. Saín læåüng: Saín læåüng laì mæïc tiãu thuû cuía doanh nghiãûp vaì mæïc tiãu thuû naìy coï thãø âæåüc xaïc âënh bàòng säú læåüng tiãu thuû hoàûc doanh thu tiãu thuû. 3. Låüi nhuáûn: Låüi nhuáûn laì pháön chãnh lãûch giæîa täøng doanh thu vaì táút caí caïc chi phê phaït sinh âãø taûo ra doanh thu âoï cuía doanh nghiãûp. Trong phán têch CVP, xaïc âënh låüi nhuáûn seî âæåüc læûa choün dæûa vaìo muûc âêch nghiãn cæïu cuû thãø: + Âãø kinh doanh khäng bë thua läù, låüi nhuáûn âæåüc xaïc âënh bàòng 0. Trang 7 + Âãø láûp dæû toaïn låüi nhuáûn, cáön xaïc âënh 1 mæïc laîi mong muäún. Nhæ váûy, låüi nhuáûn âæåüc xaïc âënh bàòng mäüt mæïc laîi mong muäún. 4. Säú dæ âaím phê (SDÂP): Säú dæ âaím phê laì chãnh lãûch giæîa doanh thu vaì biãún phê. Säú dæ âaím phê træåïc hãút âæåüc duìng âãø buì âàõp âënh phê, säú coìn laûi sau khi buì âàõp chênh laì låüi nhuáûn. Säú dæ âaím phê coï thãø tênh cho mäüt âån vë saín pháøm, mäüt loaûi saín pháøm hay táút caí caïc loaûi saín pháøm. Goüi: Q laì saín læåüng, VC laì biãún phê âån vë saín pháøm, TFC laì âënh phê, P laì âån giaï baïn. Ta coï caïc cäng thæïc tênh sau: Täøng SDÂP = P.Q - VC.Q SDÂP âån vë saín pháøm = P - VC SDÂP cuía saín pháøm i = (Pi - VCi).Qi SDÂP cuía táút caí caïc saín pháøm =  (Pi - VCi).Qi Chè tiãu naìy cho biãút: khi tàng saín læåüng tiãu thuû væåüt qua saín læåüng hoaì väún thç mæïc tàng låüi nhuáûn cuîng chênh laì säú dæ âaím phê cuía nhæîng saín pháøm væåüt qua saín læåüng hoaì väún. 5. Tyí lãû säú dæ âaím phê: Tyí lãû säú dæ âaím phê laì chè tiãu biãøu hiãûn bàòng tyí lãû giæîa säú dæ âaím phê våïi doanh thu hoàûc giæîa säú dæ âaím phê âån vë (pháön âoïng goïp) våïi âån giaï baïn. Chè tiãu naìy coï thãø tênh cho táút caí caïc loaûi saín pháøm hoàûc mäüt loaûi saín pháøm. Tyí lãû säú dæ âaím phê Tyí lãû säú dæ âaím phê = Säú dæ âaím phê Doanh thu x 100 % = Säú dæ âaím phê âån vë Âån giaï baïn x 100 % Chè tiãu naìy cho biãút: khi doanh thu tiãu thuû tàng 1 læåüng væåüt qua âiãøm hoaì väún thç låüi nhuáûn seî tàng 1 læåüng bàòng doanh thu tàng lãn nhán cho tyí lãû säú dæ âaím phê. Trong træåìng håüp doanh nghiãûp kinh doanh nhiãöu màût haìng khaïc nhau thç caïc nhaì quaín trë thæåìng aïp duûng chè tiãu tyí lãû säú dæ âaím phê âãø so saïnh læûa choün phæång aïn saín xuáút vç noï cho kãút quaí tæång âäúi chênh xaïc. 6. Kãút cáúu chi phê: Trang 8 Kãút cáúu chi phê laì mäüt chè tiãu tæång âäúi phaín aïnh mäúi quan hãû giæîa tyí lãû âënh phê vaì biãún phê cuía mäüt täø chæïc doanh nghiãûp. Mäùi doanh nghiãûp xaïc láûp mäüt kãút cáúu chi phê riãng tæì âàûc âiãøm kinh doanh vaì muûc tiãu kinh doanh cuía mçnh. Khäng coï mäüt mä hçnh kãút cáúu chi phê chuáøn naìo âãø caïc doanh nghiãûp aïp duûng cuîng nhæ khäng coï cáu traí låìi chênh xaïc naìo cho cáu hoíi kãút cáúu chi phê nhæ thãú naìo thç täút nháút. Tuy váûy, khi dæû âënh xaïc láûp mäüt kãút cáúu chi phê, phaíi xem xeït nhæîng yãúu täú taïc âäüng nhæ kãú hoaûch phaït triãøn daìi haûn vaì truåïc màõt cuía doanh nghiãûp, tçnh hçnh biãún âäüng cuía doanh thu haìng nàm, quan âiãøm cuía nhaì quaín trë âäúi våïi ruíi ro...Noïi chung, doanh nghiãûp naìo coï tyí lãû biãún phê cao hån so våïi âënh phê trong täøng chi phê thç tyí lãû säú dæ âaím phê seî tháúp hån doanh nghiãûp coï tyí lãû âënh phê cao hån biãún phê trong täøng chi phê; âäöng thåìi låüi nhuáûn seî êt nhaûy caím hån våïi sæû biãún âäüng cuía doanh thu. II. YÏ NGHÉA VAÌ CAÏC GIAÍ THIÃÚT SÆÍ DUÛNG KHI PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP TRONG DOANH NGHIÃÛP 1. YÏ nghéa cuía viãûc phán têch mäúi quan hãû CVP trong doanh nghiãûp: Phán têch mäúi quan hãû giæîa chi phê - saín læåüng - låüi nhuáûn laì xem xeït mäúi quan hãû näüi taûi cuía caïc nhán täú nhæ: giaï baïn, saín læåüng, chi phê khaí biãún, chi phê báút biãún vaì kãút cáúu màût haìng âäöng thåìi xem xeït sæû aính hæåíng cuía caïc nhán täú âoï âãún låüi nhuáûn cuía doanh nghiãûp âãø tæì âoï coï thãø khai thaïc caïc khaí nàng tiãöm taìng cuía doanh nghiãûp, laì cå såí âãø âæa ra caïc quyãút âënh nhæ: âënh giaï baïn saín pháøm, dëch vuû, læûa choün kãút cáúu saín pháøm hay thay âäøi mæïc saín læåüng tiãu thuû âãø âaût mæïc laîi mong muäún. 2. Caïc giaí thiãút sæí duûng khi phán têch mäúi quan hãû CVP: Mä hçnh phán têch CVP thæûc hiãûn âæåüc phaíi âàût trong mäüt säú âiãöu kiãûn giaí âënh, maì nhæîng giaí âënh naìy ráút êt xaíy ra trong thæûc tãú. Nhæîng âiãöu kiãûn giaí âënh nhæ sau: - Mäúi quan hãû giæîa saín læåüng, mæïc âäü hoaût âäüng våïi chi phê vaì thu nháûp laì mäúi quan hãû tuyãún tênh trong suäút phaûm vi thêch håüp. - Phaíi phán têch mäüt caïch chênh xaïc chi phê cuía doanh nghiãûp thaình chi phê khaí biãún vaì chi phê báút biãún. - Kãút cáúu màût haìng khäng âäøi. Trang 9 - Täön kho khäng thay âäøi, nghéa laì læåüng saín xuáút bàòng læåüng baïn ra. - Nàng læûc saín xuáút nhæ maïy moïc thiãút bë, cäng nhán khäng thay âäøi trong suäút phaûm vi thêch håüp. - Giaï trë cuía âäöng tiãön khäng thay âäøi qua caïc thåìi kyì, tæïc laì nãön kinh tãú khäng bë aính hæåíng båíi laûm phaït. III. NÄÜI DUNG PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP TRONG DOANH NGHIÃÛP 1. Phán têch âiãøm hoìa väún: 1.1. Khaïi niãûm âiãøm hoìa väún: Âiãøm hoìa väún laì âiãøm maì taûi âoï doanh thu væìa âuí buì âàõp hãút chi phê hoaût âäüng kinh doanh âaî boí ra trong âiãöu kiãûn giaï baïn saín pháøm dæû kiãún hay giaï âæåüc thë træåìng cháúp nháûn. Taûi âiãøm hoaì väún: LN = 0 hay DT = CP DT = Biãún phê + Âënh phê DT - Biãún phê = Âënh phê Hay SDÂP = Âënh phê 1.2. YÏ nghéa cuía viãûc phán têch âiãøm hoaì väún: Phán têch âiãøm hoìa väún laì näüi dung quan troüng trong phán têch mäúi quan hãû chi phê - saín læåüng - låüi nhuáûn. Quaï trçnh phán têch âiãøm hoìa väún seî cung cáúp cho nhaì quaín trë mäüt caïch nhçn toaìn diãûn vãö mäúi quan hãû naìy trong quaï trçnh âiãöu haình doanh nghiãûp . Phán têch âiãøm hoìa väún seî giuïp cho chuïng ta tháúy roî: saín læåüng, doanh thu åí mæïc naìo âãø doanh nghiãûp âaût âæåüc âiãøm hoìa väún, phaûm vi låìi läù cuía doanh nghiãûp vaì phaûm vi baío âaím an toaìn vãö doanh thu âãø âaût âæåüc mäüt mæïc låüi nhuáûn mong muäún. 1.3. Phæång phaïp xaïc âënh âiãøm hoìa väún: 1.3.1. Xaïc âënh âiãøm hoìa väún bàòng phæång trçnh hoìa väún: + Saín læåüng hoìa väún: Xeït vãö màût toaïn hoüc, âiãøm hoìa väún laì giao âiãøm cuía âæåìng biãøu diãùn doanh thu vaì chi phê. Váûy saín læåüng taûi âiãøm hoìa väún chênh laì áøn säú cuía 2 phæång trçnh biãøu diãùn hai âæåìng âoï. Goüi: Q laì saín læåüng saín pháøm tiãu thuû, VC laì biãún phê âån vë saín pháøm, TFC laì âënh phê, P laì âån giaï baïn. Ta coï caïc phæång trçnh biãøu diãùn doanh thu vaì chi phê nhæ sau: Phæång trçnh biãøu diãùn doanh thu coï daûng: y DT = P.Q Phæång trçnh biãøu diãùn täøng chi phê coï daûng: y TF = TFC + VC.Q Trang 10 Taûi âiãøm hoìa väún thç yDT = yTF  P.Qhv = TFC + VC.Qhv (1) Giaíi phæång trçnh (1) âãø tçm Q, ta coï Qhv = Váûy: Saín læåüng hoaì väún = TFC P  VC Âënh phê Säú dæ âaím phê âån vë + Doanh thu hoìa väún: Doanh thu hoìa väún laì doanh thu cuía mæïc tiãu thuû hoìa väún. Váûy doanh thu hoìa väún laì têch cuía saín læåüng hoìa väún våïi âån giaï baïn. Phæång trçnh biãøu diãùn doanh thu coï daûng : YDT = P.Q Taûi âiãøm hoìa väún Qhv = Váûy: Doanh thu hoaì väún Saín læåüng = hoaì väún x TFC nãn DThv = P.Qhv P  VC Âån giaï baïn Âënh phê = Tyí lãû säú dæ âaím phê 1.3.2. Xaïc âënh âiãøm hoaì väún bàòng tyí lãû säú dæ âaím phê: Ngoaìi xaïc âënh âiãøm hoaì väún bàòng phæång trçnh hoaì väún, coìn coï thãø xaïc âënh âiãøm hoaì väún bàòng tyí lãû säú dæ âaím phê. Ta coï: Tyí lãû säú P.Q - VC.Q P - VC dæ âaím = = P.Q P phê Taûi âiãøm hoaì väún: Tyí lãû säú TFC dæ âaím = = P.Qhv DThv phê Suy ra: TFC Doanh thu = Tyí lãû säú dæ hoaì väún âaím phê Saín DThv læåüng = P hoaì väún 1.3.3. Xaïc âënh âiãøm hoìa väún bàòng âäö thë: Mäúi quan hãû chi phê - saín læåüng - låüi nhuáûn âæåüc biãøu diãùn theo 2 hçnh thæïc âäö thë. Hçnh thæïc thæï nháút gäöm caïc âäö thë biãøu diãùn toaìn bäü mäúi quan hãû CVP vaì laìm Trang 11 näøi báût âiãøm hoaì väún trãn hçnh, âæåüc goüi laì âäö thë hoaì väún. Hçnh thæïc thæï hai bao gäöm caïc âäö thë chuí yãúu laìm chuï troüng näøi báût sæû biãún âäüng låüi nhuáûn khi mæïc âäü hoaût âäüng thay âäøi, âæåüc goüi laì âäö thë låüi nhuáûn. + Âäö thë hoaì väún: Âãø veî âäö thë hoaì väún, ta cáön tiãún haình laìm theo caïc bæåïc nhæ sau: - Bæåïc 1: Veî âæåìng biãøu diãùn täøng âënh phê: y 1 = TFC - Bæåïc 2: Veî âæåìng biãøu diãùn täøng biãún phê: y 2 = TVC - Bæåïc 3: Veî âæåìng täøng chi phê: y 3 = TFC+TVC - Bæåïc 4: Veî âæåìng biãøu diãùn doanh thu: y4 = P.Q y4 Säú tiãön y3 y2 DT hv y1 Luïc âoï Qhv laì giao âiãøm cuía 2 âæåìng täøng chi phê (y 3 ) vaì âæåìng doanh thu (y4). 0 nhuáûn: Qhv + Âäö thë låüi Saín læåüng Âãø veî âäö thë låüi nhuáûn, ta thæûc hiãûn caïc bæåïc sau: - Bæåïc 1: Veî âæåìng biãøu diãùn doanh thu song song våïi truûc hoaình - Bæåïc 2: Veî âæåìng biãøu diãùn låüi nhuáûn càõt âæåìng doanh thu, giao âiãøm cuía 2 âæåìng naìy chênh laì âiãøm hoaì Säú tiãön väún Âiãøm hoaì väún Laîi Âæåìng doanh thu Läù 0 Qhv Saín læåüng 1.4. Phán têch âiãøm hoaì väún trong mäúi quan hãû våïi giaï baïn: Âiãøm hoìa väún cuîng âæåüc phán têch trong âån giaï baïn thay âäøi. Våïi mäüt âån giaï baïn cäú âënh, nhaì quaín lyï cáön tênh phaíi saín xuáút vaì tiãu thuû bao nhiãu saín pháøm âãø âaût hoìa väún. Váûy thç khi giaï baïn thay âäøi, khäúi læåüng cáön saín xuáút vaì tiãu thuû åí âiãøm hoìa väún måïi seî thay âäøi tæång æïng nhæ thãú naìo? Trang 12 Phán têch âiãøm hoìa väún trong âiãöu kiãûn giaï baïn thay âäøi laì mäüt váún âãö coï yï nghéa quan troüng âäúi våïi nhaì quaín lyï doanh nghiãûp vç tæì âoï hoü coï thãø dæû kiãún, khi giaï thay âäøi, cáön xaïc âënh mæïc tiãu thuû laì bao nhiãu âãø âaût hoìa väún våïi âån giaï tæång æïng âoï. 1.5. Phán têch âiãøm hoaì väún trong mäúi quan hãû våïi kãút cáúu haìng baïn: Trãn thæûc tãú khäng phaíi mäüt doanh nghiãûp naìo cuîng saín xuáút vaì tiãu thuû mäüt loaûi saín pháøm nháút âënh maì coï cuîng coï doanh nghiãûp saín xuáút kinh doanh âa daûng hoïa saín pháøm. Trong træåìng håüp naìy, mäùi màût haìng seî coï chi phê, giaï baïn khaïc nhau nãn tyí lãû säú dæ âaím phê seî khaïc nhau. Khi doanh nghiãûp baïn nhiãöu màût haìng khaïc nhau maì tyí troüng cuía caïc màt haìng âoï biãún âäüng giæîa caïc kyì phán têch thç âiãøm hoaì väún cuîng seî thay âäøi. Do âoï, nãúu doanh nghiãûp biãút kãút håüp håüp lyï kãút cáúu giæîa caïc màût haìng baïn seî âem laûi låüi nhuáûn täúi âa. Ngæåüc laûi seî aính hæåíng xáúu âãún låüi nhuáûn. Træåìng håüp naìy, muäún xaïc âënh âiãøm hoìa väún chuïng ta phaíi sæí duûng chè tiãu säú dæ âaím phê âån vë bçnh quán hoàûc tyí lãû säú dæ âaím phê bçnh quán nhæng âãø coï âæåüc chè tiãu naìy, doanh nghiãûp cáön tênh säú dæ âaím phê âån vë cuía tæìng loaûi saín pháøm hoàûc tyí lãû säú dæ âaím phê cuía tæìng loaûi saín pháøm vaì kãút cáúu cuía haìng tiãu thuû (saín læåüng hoàûc doanh thu). Caïc cäng thæïc xaïc âënh saín læåüng hoaì väún vaì doanh thu hoaì väún trong træåìng håüp naìy nhæ sau: n * SDÂP âån vë bçnh quán=  SDÂP âån vë spháøm (i) x Kãút i 1 cáúu spháøm (i) Suy ra : Qh v = TFC P VC Âënh phê SDÂP âån vë bçnh quán = n * Tyí lãû SDÂP bçnh quán =  Tyí lãû SDÂP spháøm (i) x Kãút i 1 cáúu spháøm (i) Suy ra : DThv = Âënh phê Tyí lãû SDÂP bçnh quán Trang 13 2. Xaïc âënh doanh thu an toaìn vaì tyí lãû doanh thu an toaìn: Doanh thu an toaìn laì chãnh lãûch giæîa doanh thu âaût âæåüc (theo dæû tênh hoàûc theo thæûc tãú) so våïi doanh thu hoaì väún. Doanh thu an toaìn = Doanh thu âaût âæåüc - Doanh thu hoaì väún Trong nhæîng doanh nghiãûp coï âënh phê chiãúm tyí troüng låïn thç tyí lãû säú dæ âaím phê låïn, do âoï doanh thu hoaì väún cao laìm cho doanh thu an toaìn tháúp. Nhæ váûy, nhæîng doanh nghiãûp coï âënh phê chiãúm tyí troüng låïn thç doanh thu an toaìn tháúp. Âãø âaïnh giaï mæïc âäü an toaìn, ngoaìi viãûc sæí duûng chè tiãu doanh thu an toaìn ngæåìi ta coìn sæí duûng chè tiãu tyí lãû doanh thu an toaìn, âoï laì tyí lãû pháön tràm giæîa doanh thu an toaìn vaì doanh thu âaût âæåüc. Doanh thu an toaìn 100 = x % Doanh thu âaût âæåüc 3. Phán têch âoìn báøy kinh doanh: 3.1. Khaïi niãûm âoìn báøy kinh doanh: Âoìn báøy kinh doanh (ÂBKD) laì khaïi niãûm phaín aính mäúi quan hãû giæîa täúc âäü tàng låüi nhuáûn vaì täúc âäü tàng doanh thu. Täúc âäü tàng låüi nhuáûn bao giåì cuîng låïn hån täúc âäü tàng doanh thu (saín læåüng baïn ra). Tæì âoï, âoìn báøy kinh doanh chè cho chuïng ta tháúy våïi mäüt täúc âäü tàng nhoí cuía doanh thu (saín læåüng baïn ra) seî taûo ra mäüt täúc âäü tàng låïn vãö låüi nhuáûn. - Cäng thæïc tênh âäü låïn âoìn báøy kinh doanh (K): Tyí lãû doanh thu an toaìn % thay âäøi låüi nhuáûn kinh Âäü låïn âoìn doanh báøy = kinh doanh % thay âäøi doanh thu - YÏ nghéa cäng thæïc âoìn báøy kinh doanh: ÅÍ mäüt mæïc doanh thu nháút âënh, khi 1% thay âäøi vãö doanh thu seî aính hæåíng nhæ thãú naìo âãún låüi nhuáûn hay noïi caïch khaïc khi doanh thu thay âäøi 1% thç låüi nhuáûn thay âäøi bao nhiãu %. Nhæîng doanh nghiãûp naìo coï doanh thu, låüi nhuáûn bàòng nhau thç doanh nghiãûp naìo coï âäü låïn âoìn báøy kinh doanh låïn hån thç khi gia tàng doanh thu seî âaût âæåüc låüi nhuáûn cao hån. K = Trang 14 Ngoaìi ra âoìn báøy kinh doanh coìn âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: Âäü låïn âoìn Täøng säú dæ báøy kinh âaím phê = doanh Låüi nhuáûn Tæì cäng thæïc trãn cho tháúy, taûi mäüt mæïc hoaût âäüng nãúu âënh phê chiãúm tyí troüng låïn trong täøng chi phê thç âäü låïn âoìn báøy kinh doanh caìng cao vaì ruíi ro kinh doanh cuía doanh nghiãûp caìng låïn. 3.2. ÆÏng duûng cuía âoìn báøy kinh doanh: Âoìn báøy kinh doanh laì mäüt cäng cuû âãø nhaì quaín trë dæû kiãún låüi nhuáûn theo cäng thæïc sau: Täúc âäü gia Âäü låïn âoìn Tyí lãû % thay âäøi vãö tàng låüi = báøy kinh x doanh thu (saín nhuáûn doanh læåüng tiãu thuû) Nhæ váûy khi muäún gia tàng låüi nhuáûn, doanh nghiãûp cáön tàng tyí lãû % thay âäøi cuía doanh thu (saín læåüng tiãu thuû). 3.3. YÏ nghéa cuía âoìn báøy kinh doanh: - ÂBKD laì càn cæï âãø nhaì quaín trë dæû kiãún låüi nhuáûn. - ÂBKD laì cå såí âãø âaïnh giaï ruíi ro kinh doanh. - Mäùi phæång aïn saín xuáút coï âäü låïn âoìn báøy kinh doanh khaïc nhau, coï âiãøm hoaì väún vaì mæïc âäü ruíi ro khaïc nhau. Phán têch âiãøm hoaì väún trong mäúi tæång quan våïi âoìn báøy kinh doanh laì cå såí âãø láûp kãú hoaûch phæång aïn saín xuáút saín pháøm hay kãú hoaûch âáöu tæ taûi doanh nghiãûp. IV. MÄÜT SÄÚ ÆÏNG DUÛNG CUÍA PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP 1. Phán têch saín læåüng tiãu thuû cáön thiãút âãø âaût mæïc laîi mong muäún: Báút kyì mäüt doanh nghiãûp naìo cuîng phaíi xaïc âënh säú læåüng saín pháøm tiãu thuû cáön thiãút âãø âaût kãú hoaûch vãö låüi nhuáûn vç âiãöu âoï laìm cho doanh nghiãûp phaït huy hãút tiãöm nàng, näø læûc hån trong quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh. Coï 2 træåìng håüp xaïc âënh saín læåüng tiãu thuû cáön thiãút âãø âaût låüi nhuáûn mong muäún: - Træåìng håüp doanh nghiãûp khäng quan tám âãún thuãú TNDN. Âãø âaût âæåüc låüi nhuáûn mong muäún (LNtt), saín læåüng tiãu thuû cáön thiãút laì bao nhiãu? Ta coï thãø aïp duûng phæång trçnh låüi nhuáûn sau: LNmm = P.Q - VC.Q -TFC Suy ra: = TFC + LNmm Trang 15 Qcthi ãút P -VC - Træåìng håüp doanh nghiãûp quan tám âãún thuãú TNDN. Âãø âaût låüi nhuáûn mong muäún (LNst), saín læåüng tiãu thuû cáön thiãút laì bao nhiãu? Ta coï: LNst = LNtt - LNtt x Thuãú suáút thuãú TNDN LNst LNtt = 1 - Thuãú suáút Suy ra: LNst 1 - Thuãú Qcthiãút TFC + = suáút P - VC 2. Læûa choün phæång aïn kinh doanh khi caïc yãúu täú thay âäøi: Muûc tiãu cå baín cuía doanh nghiãûp laì låüi nhuáûn. Âãø âaût âæåüc muûc tiãu naìy, træåïc sæû thay âäøi cuía biãún phê, âënh phê, saín læåüng, låüi nhuáûn, âån giaï baïn, nhaì quaín trë æïng xæí nhæ thãú naìo? Tuìy vaìo tæìng tçnh huäúng cuû thãø vaì âàûc âiãøm kinh doanh cuía doanh nghiãûp maì nhaì quaín lyï seî choün phæång aïn täúi æu nháút. Dæåïi âáy laì caïc mä hçnh täøng quaït læûa choün phæång aïn kinh doanh : 2.1. Læûa choün phæång aïn kinh doanh khi biãún phê vaì saín læåüng thay âäøi: Khi coï sæû thay âäøi vãö giaï caí caïc yãúu täú âáöu vaìo, hoàûc doanh nghiãûp coï chiãún læåüc khuyãún maîi... thç seî laìm thay âäøi låüi nhuáûn cuía doanh nghiãûp. Viãûc thay âäøi biãún phê thæåìng taïc âäüng træûc tiãúp âãún saín læåüng tiãu thuû gáy aính hæåíng âãún doanh thu vaì taïc âäüng âãún låüi nhuáûn. Doanh nghiãûp thu huït sæïc mua cuía khaïch haìng bàòng caïch thæûc hiãûn chæång trçnh khuyãún maîi... nhàòm tàng saín læåüng baïn ra. Biãún phê vaì doanh thu thay âäøi laìm cho säú dæ âaím phê thay âäøi. Trong træåìng håüp naìy, ta aïp duûng cäng thæïc sau: SDÂP phæång Saín Säú dæ [100% + tyí aïn måïi do thay læåüng âaím phê âäøi biãún phê, = tiãu thuû x lãû tàng saín x måïi cuía 1 saín læåüng phæång saín læåüng] (X1) aïn cuî pháøm Goüi X0 laì SDÂP cuía phæång aïn cuî. Nãúu X1 > X0: nãn tiãún haình phæång aïn måïi Trang 16 Nãúu X1 < X0: khäng nãn tiãún haình phæång aïn måïi 2.2. Læûa choün phæång aïn kinh doanh khi âënh phê vaì saín læåüng thay âäøi: Khi doanh nghiãûp coï kãú hoaûch thay âäøi maïy moïc thiãút bë, tàng chi phê quaíng caïo, thay âäøi hçnh thæïc traí læång... thç seî laìm cho âënh phê thay âäøi. Âiãöu naìy seî taïc âäüng âãún låüi nhuáûn. Thäng thæåìng khi tàng chi phê saín xuáút thç caïc nhaì quaín trë seî vaûch ra kãú hoaûch nhàòm tàng saín læåüng âãø váùn âaím baío âæåüc låüi nhuáûn. Cuû thãø nhæ sau: doanh nghiãûp coï kãú hoaûch tàng chi phê lãn b âäöng thç læåüng saín pháøm tiãu thuû dæû kiãún seî tàng lãn x%. Khi saín læåüng tiãu thuû tàng thç säú dæ âaím phê tàng, do âoï låüi nhuáûn tàng. Tuy nhiãn, âiãöu dáùn dàõt trãn chè âuïng khi täúc âäü tàng cuía saín læåüng tiãu thuû låïn hån täúc âäü tàng cuía âënh phê. Ta coï thãø xem xeït viãûc læûa choün phæång aïn kinh doanh trong træåìng håüp naìy qua quaï trçnh phán têch nhæ sau: SDÂP phæång aïn måïi do thay Doanh thu âäøi saín = phæång læåüng (X1) aïn cuî x Tyí lãû tàng saín læåüng tiãu thuû x Tyí lãû säú dæ âaím phê phæång aïn cuî Nãúu X1 > X0: nãn tiãún haình phæång aïn måïi Nãúu X1 < X0: khäng nãn tiãún haình phæång aïn måïi 2.3. Læûa choün phæång aïn kinh doanh khi âënh phê, giaï baïn vaì saín læåüng thay âäøi: Khi kãút håüp âäöng thåìi chênh saïch giaím giaï baïn vaì tàng cæåìng chi phê quaíng caïo thç saín læåüng seî tàng laìm cho doanh säú baïn ra tàng. Âáy laì mäüt chiãún læåüc kinh doanh nhàòm khuãúch træång saín pháøm vaì âem laûi låüi nhuáûn cho doanh nghiãûp. Cáu hoíi âàût ra cho caïc nhaì quaín trë laì coï nãn læûa choün phæång aïn naìy khäng? SDÂP phæång Saín Säú dæ aïn måïi do thay læåüng tiãu Tyí lãû âaím phê âäøi saín læåüng = thuû x tàng saín x måïi cuía 1 vaì giaï baïn (X1) phæång aïn læåüng saín cuî pháøm Goüi chãnh lãûch âënh phê laì B Nãúu [(X1 - X0) - B ] > 0: nãn tiãún haình phæång aïn måïi Nãúu [(X1 - X0) - B ] < 0: khäng nãn tiãún haình phæång aïn måïi 2.4. Læûa choün phæång aïn kinh doanh khi âënh phê, biãún phê, giaï baïn, saín læåüng thay âäøi: Trang 17 Trong mäüt säú træåìng håüp, doanh nghiãûp váùn phaíi kãút håüp cuìng mäüt luïc caïc yãúu täú trãn våïi muûc tiãu haìng âáöu váùn laì låüi nhuáûn. Nhaì quaín trë phaíi trë phaíi dæû âoaïn khi giaím giaï thç saín læåüng tiãu thuû seî tàng lãn bao nhiãu âãø doanh säú tàng lãn. Âäöng thåìi kãút håüp våïi sæû thay âäøi trong kãút cáúu chi phê sao cho âaím baío læåüng tàng (giaím) säú dæ âaím phê phaíi låïn hån so våïi pháön tàng giaím cuía âënh phê. SDÂP phæång Saín Säú dæ [ 100% aïn måïi do thay læåüng tiãu âaím phê +Tyí lãû âäøi biãún phê, = thuû x x måïi cuía 1 tàng saín saín læåüng, giaï phæång aïn saín læåüng  baïn (X1) cuî pháøm Nãúu [(X1 - X0) - B ] > 0: nãn tiãún haình phæång aïn måïi Nãúu [(X1 - X0) - B ] < 0: khäng nãn tiãún haình phæång aïn måïi 3. Âënh giaï baïn saín pháøm: Thäng thæåìng giaï baïn cuía saín pháøm âæåüc xaïc âënh tæì træåïc vaì êt biãún âäüng. Tuy nhiãn, trong nhæîng træåìng håüp âàûc biãût thç âoìi hoíi cäng ty phaíi coï phæång phaïp xaïc âënh giaï baïn thêch håüp. Coï 2 phæång phaïp âënh giaï baïn saín pháøm, gäöm: - Phæång phaïp tênh toaìn bäü: Giaï baïn saín pháøm = chi phê nãön + pháön phuû träüi CPBH + CPQL + Mæïc laîi mong muäún Giaï baïn saín Zsp + pháøm = Säú læåüng saín pháøm tiãu thuû x Zâvë - Phæång phaïp tênh træûc tiãúp: Giaï baïn saín pháøm = chi phê nãön + pháön phuû träüi ÂPSXC + ÂPBH +ÂPQL + Mæïc laîi mong muäún Giaï baïn saín VCâvë pháøm = + Säú læåüng saín pháøm tiãu thuû x VCâvë Xaïc âënh giaï baïn theo phæång phaïp træûc tiãúp thæåìng cho 1 khung giaï linh hoaût giuïp nhaì quaín lyï quyãút âënh nhanh choïng vãö âënh giaï saín pháøm. ÆÏng duûng phán têch CVP vaìo quaï trçnh âënh giaï naìy laì ráút phuì håüp. V. ÂÀÛC ÂIÃØM CUÍA HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH DU LËCH AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN PHÁN TÊCH MÄÚI QUAN HÃÛ CVP Trang 18 Hiãûn nay, sæû phaït triãøn cuía ngaình du lëch phuû thuäüc vaìo sæû phaït triãøn cuía nãön kinh tãú kinh tãú xaî häüi vaì nhu cáöu ngaìy caìng tàng cuía con ngæåìi. ÅÍ næåïc ta trong nhæîng nàm gáön âáy, ngaình du lëch phaït triãøn nhanh caí vãö säú læåüng láùn cháút læåüng. Nghiãn cæïu âàûc âiãøm hoaût âäüng kinh doanh cuía ngaình coï yï nghéa quan troüng trong phán têch mäúi quan hãû CVP. Hoaût âäüng kinh doanh du lëch laì viãûc thæûc hiãûn mäüt, mäüt säú hoàûc toaìn bäü caïc dëch vuû du lëch, bao gäöm: kinh doanh læî haình (hæåïng dáùn du lëch), kinh doanh váûn chuyãøn du lëch, kinh doanh khaïch saûn (buäöng nguí), nhaì haìng (haìng àn, haìng uäúng) vaì kinh doanh caïc dëch vuû khaïc keìm theo (giàût laì, massage, âiãûn thoaûi, fax). Mäùi mäüt loaûi hçnh kinh doanh du lëch coï mäüt âàûc træng nháút âënh vãö saín pháøm dëch vuû. - Âäúi våïi hoaût âäüng kinh doanh læî haình: Hoaût âäüng kinh doanh læî haình nhàòm muûc âêch sinh låüi bàòng viãûc giao dëch, kyï kãút caïc håüp âäöng du lëch, täø chæïc thæûc hiãûn caïc chæång trçnh du lëch âãø baïn cho khaïch. Doanh nghiãûp læî haình âæåüc coi laì täø chæïc du lëch trung gian. Caïc täø chæïc naìy coï nhiãûm vuû cäú váún cho khaïch haìng tæì kháu âáöu âãún kháu cuäúi chuyãún âi. Våïi chæïc nàng laì mäüt täø chæïc trung gian, haîng læî haình seî taûo ra caïc saín pháøm dëch vuû nhæ: + Cung cáúp thäng tin cho khaïch vãö caïc loaûi hçnh váûn chuyãøn, âàût chäù træåïc vaì mua veï cho khaïch, cung cáúp phæång tiãûn váûn chuyãøn âæa âoïn khaïch taûi ga, phi træåìng. + Cung cáúp thäng tin cho khaïch vãö caïc loaûi hçnh cå såí læu truï, âaím nháûn viãûc âàût phoìng cho khaïch. + Cung cáúp caïc dëch vuû khaïc, âaím baío thuáûn låüi, an toaìn vaì thoaíi maïi cho khaïch nhæ: âäøi tiãön, gia haûn visa, giáúy pheïp âi laûi, thuí tuûc haíi quan, mua baïn veï caïc chæång trçnh lãù häüi, biãøu diãùn thi âáúu... - Âäúi våïi hoaût âäüng kinh doanh læu truï (kinh doanh khaïch saûn): Kinh doanh læu truï laì loaûi hçnh kinh doanh quan troüng trong ngaình du lëch. Nhæîng doanh nghiãûp hoaût âäüng kinh doanh âoìi hoíi phaíi coï väún âáöu tæ cao. Lénh væûc kinh doanh naìy âem laûi thu nháûp âaïng kãø cho ngaình. Ngoaìi hoaût âäüng kinh doanh chênh laì kinh doanh læu truï, caïc âån vë naìy coìn coï thãø kãút håüp kinh doanh nhiãöu dëch vuû khaïc keìm theo nhæ giàût laì, massage, nhaì haìng, vuî træåìng... - Âäúi våïi hoaût âäüng kinh doanh váûn chuyãøn du lëch: Trang 19 Hoaût âäüng váûn chuyãøn du lëch gäöm caïc hoaût âäüng váûn chuyãøn âæåìng sàõt, âæåìng bäü, âæåìng thuíy,... nhàòm âaïp æïng nhu cáöu âi laûi cuía khaïch trong thåìi gian tham quan du lëch. Våïi nhæîng âàûc thuì vãö saín pháøm cung cáúp, âàûc âiãøm hoaût âäüng kinh doanh du lëch coï aính hæåíng låïn âãún viãûc phán têch mäúi quan hãû CVP, thãø hiãûn nhæ sau: - Du lëch laì ngaình kinh doanh âàûc biãût, hoaût âäüng væìa mang tênh saín xuáút, kinh doanh væìa mang tênh phuûc vuû vàn hoïa - xaî häüi. Kinh doanh nhiãöu loaûi hoaût âäüng khaïc nhau nhæ hoaût âäüng læî haình, buäöng nguí, váûn chuyãøn du lëch, nhaì haìng vaì caïc hoaût âäüng khaïc. Mäùi loaûi hoaût âäüng âãöu coï chi phê phaït sinh coï tênh cháút riãng cho hoaût âäüng âoï. Chi phê khaïc nhau laìm cho doanh thu vaì låüi nhuáûn cuía mäùi loaûi hçnh kinh doanh cuîng khaïc nhau. - Mäùi loaûi saín pháøm dëch vuû du lëch taûo ra coï tênh cháút khaïc nhau nhæng nhçn chung âaûi bäü pháûn saín pháøm dëch vuû khäng coï hçnh thaïi váût cháút. Saín pháøm dëch vuû laì vä hçnh, cho nãn âäúi våïi mäùi hoaût âäüng, saín pháøm cuía coï thãø quy vãö säú læåüng (mæïc càn cæï hoaût âäüng gáy ra chi phê) âãø phuûc vuû cho phán têch mäúi quan hãû CVP nhæ säú læåüng saín pháøm kinh doanh læu truï laì säú læåüng phoìng nguí phuûc vuû âæåüc, trong kinh doanh nhaì haìng laì säú suáút àn vaì säú suáút uäúng phuûc vuû, trong kinh doanh váûn chuyãøn du lëch laì säú km váûn chuyãøn v.v... - Hoaût âäüng kinh doanh du lëch mang tênh thåìi vuû vaì bë aính hæåíng cuía âiãöu kiãûn tæû nhiãn, mäi træåìng, âiãöu kiãûn kinh tãú - vàn hoïa - xaî häüi trong tæìng thåìi kyì. Do âoï khi doanh nghiãûp kinh doanh du lëch ngoaìi thåìi vuû, coï chênh saïch haû giaï baïn saín pháøm âãø thu huït khaïch âiãöu naìy taïc âäüng âãún doanh thu vaì låüi nhuáûn cuía doanh nghiãûp. - Hoaût âäüng kinh doanh dëch vuû du lëch sæí duûng nguäön lao âäüng låïn, chi phê phaït sinh phuûc vuû cho hoaût âäüng kinh doanh hàòng ngaìy nhiãöu. Tuìy thuäüc vaìo mäùi loaûi hçnh kinh doanh maì kãút cáúu chi phê khaïc nhau nhæng pháön låïn chi phê khaí biãún chiãúm tyí troüng cao hån chi phê báút biãún trong täøng chi phê nãn låüi nhuáûn êt nhaûy caím hån khi thë træåìng biãún âäüng hay doanh thu thay âäøi vaì tênh ruíi ro trong kinh doanh tháúp. Trong giåïi haûn cuía chuyãn âãö, em chè âi sáu vaìo nghiãn cæïu phán têch mäúi quan hãû CVP cuía hoaût âäüng kinh doanh læu truï (buäöng nguí) vaì æïng duûng cuía viãûc phán têch naìy trong váún âãö læûa choün phæång aïn kinh doanh thêch håüp. Trang 20 PHAÀN A GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN PHÖÔNG ÑOÂNG I. QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN COÂNG TY Tröôùc ñaây, coâng ty coå phaàn Phöông Ñoâng laø ñôn vò haïch toaùn noäi boä thuoäc coâng ty du lòch Quaûng Nam Ñaø Naüng. Ngaønh ngheà kinh doanh chính laø löu truù, nhaø haøng vaø caùc dòch vuï khaùc. Tröôùc naêm 1975, coâng ty coå phaàn Phöông Ñoâng laø khaùch saïn Phöông Ñoâng, do gia ñình ngöôøi Hoa laäp. Sau ngaøy giaûi phoùng thaønh phoá Ñaø Naüng (thaùng 3/1975), Uyû Ban Nhaân Daân Caùch Maïng Quaûng Nam Ñaø Naüng ñaõ baøn giao khaùch saïn Phöông Ñoâng cho coâng ty du lòch Quaûng Nam Ñaø Naüng (10/6/1975) ñeå kinh doanh dòch vuï vaø phuïc vuï khaùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc. Khi laøm nhieäm vuï phuïc khaùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc cuõng nhö khi chuyeån sang giai ñoaïn kinh doanh theo cô cheá thò tröôøng, nhieàu naêm lieàn coâng ty coå phaàn Phöông Ñoâng xöùng ñaùng laø con chim ñaàu ñaøn cuûa ngaønh du lòch ôû QNÑN vaø coâng ty du lòch QNÑN. Naêm 1983 ñöôïc Nhaø Nöôùc taëng huy chöông lao ñoäng haïng ba. Naêm 1992, ñöôïc toå chöùc khaùch saïn ôû Madrit (Taây Ban Nha) taëng cuùp vaø giaáy chöùng nhaän veà chaát löôïng phuïc vuï khaùch saïn. Naêm 1993, ñöôïc Nhaø Nöôùc taëng huaân chöông lao ñoäng haïng nhì. Coâng ty coå phaàn Phöông Ñoâng laø moät trong nhöõng khaùch saïn ñaàu tieân ñöôïc toång cuïc du lòch coâng nhaän ñaït tieâu chuaån khaùch saïn ba sao. Ngaøy 1/10/1999 khaùch saïn Phöông Ñoâng ñöôïc chuyeån thaønh coâng ty coå phaàn Phöông Ñoâng do caùc coå ñoâng ñoùng goùp voán, thöïc hieän chöùc naêng, nhieäm vuï ñoùn tieáp khaùch quoác teá vaø noäi ñòa vôùi caùc dòch vuï löu truù, aên uoáng vaø caùc dòch vuï boå sung khaùc. Cô sôû vaät chaát kyõ thuaät bao goàm: - Moät nhaø khaùch 7 taàng coù 50 phoøng nguû ñaït tieâu chuaån khaùch saïn 3 sao, moät nhaø haøng, moät hoäi tröôøng, leã taân keát hôïp vôùi caùc quaày baùn myõ ngheä, quaø löu nieäm vaø caùc dòch vuï vieãn thoâng. - Moät khu nhaø laøm vieäc cho caùn boä, nhaân vieân quaûn lyù haønh chính keá toaùn cuûa ñôn vò. - Moät baõi ñoã xe cho khaùch vaø caùn boä coâng nhaân vieân. - Coâng ty coå phaàn Phöông Ñoâng toaï laïc treân moät maët baèng 850 m 2 vaø naèm ôû vò trí trung taâm vaên hoaù, chính trò, thöông maïi, du lòch cuûa thaønh phoá Ñaø Naüng, nôi tieáp giaùp cuûa naêm ñöôøng phoá chính, thuaän lôïi cho du khaùch löu truù khi ñeán Ñaø Naüng du lòch, tham quan vaø coâng taùc baèng caùc phöông tieän giao thoâng khaùc nhau: ñöôøng haøng khoâng, ñöôøng thuyû, ñöôøng saét, ñöôøng boä.
- Xem thêm -